Goudsche Courant, donderdag 23 januari 1908

Vrijdag 84 Januari 19 8 No 10545 40ste Jaargaiiaj Aanbevolen Merken mmm mium Diieuws en Advertenttehlud t oor Gouda en Omstreken FRIIWEKÜA TIKMAN Teletom Ho 89 De Uitgave dez r Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per Iiost 1 70 Afzonderlijke Nommerg V ÏJ F C E N T E N I lelrtoon o Ht A ü V E R T E N t I E N worden geplüitst van 1 iiegels il SO Centen iedere regel meer 10 Ceiiten Groote iettei s wordeji berekemlnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën oi 1 uur do iniilil C nja 4i Wegens uitverkoclite zaal op 23 Jannari nog sleuhts ééne opvoering van Czaar tn Timmerma n op ZATËitDAG 25 JANUART des avonds half acht precies Entree 75 et Leden van Ons Genoegen 50 et Kaarten verkrijgbaar van at Vrijdagoehteud 9 uur bjj den Boekhandelaar J DE VEN Wijdstraat Plaatsbespreking bg loting Vrijdagavond 8 aar in de ijoc Ons Genoegen OpenTjar e Ver kooping pe Notaris plaatsvervanger F VAN D£R STKAATEN te Gouda is voornemens op Haan dag 9 Jannari 1908 des voormiddags U nar in de Sociëteit Vrede Best aan de Markt te Gouda in het openbaar te verkoopen Nos 1 en 2 Twee WOONHUIZEN en ERVEN aan de Nienwe Haven te Oonda wijk N nommers 195 en 196 Bij de week verbnard ieder hnia voor f 1 15 No8 3 en 4 Twee WOONHUIZEN en EEVEN in eene gang in den Langen Qroenendaal te Oouda wyk I nommers 95 en 96 By de week verbnard ieder hnis voor 1 1 No 5 Een WOONHUIS en ERF in de KomiJDBteeg te Gouda wgk K nommer 45 Bij de week verhuurd voor 1 1 60 Nos 6 7 en 8 Drie WOONHUIZEN en ERVEN op het Jonkerthol aan de Raam te Gouda wijk O nommers 420 421 en 422 Bij de week verhuurd ieder huis voor t 0 75 No 9 Een WOONHUIS en ERF in de Talnatraat te Gouda wijk L nommer 279 Bil de week verhuurd voor 1 30 No 10 Een WOONHUIS en ERF in en gang in de Ürapiersteeg te Gouda wgk nommer 282 Bij de week verhuurd voor 1 25 Alle p rceelen liJn voorzien van waterleiding Aanvaarding 6y de tomijting Bttaling der kooppenningen 24 Februari 1908 De perceelen zijn te bezichtigen de laatste drie werkdagan v66r den dag der veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 911 uur Nadere inlichtingen geelt genoemde notaris plaatsv ten kantore van wölen den Notaris H GROENENDAAL DE OOBDKOOPSTE 1 DE MEEST PKACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MODfiBLAIieiV igu beslist die der Firma i LU011 TUE LADIES JOVUNAL mat minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DKESaUAKEH met een gratis geknipt patroon TH 5 BKXAAR OF CHILI REUS FASHIOSS Kiudermodoe met vele gratis go knipte patronen VUAAUT Vw Buekhnndeiaai Pree f tl u m mem Alle mft koatel Holl mjvoegael É modellen zon GEKNIPTE PA TSONEN f é met Holl verklaring Ir p p tegen A vooruitbetaling van 10 60 verkrügbaar bij MILLY SIMONS Den Haag f ti Het belle mechiilelyltete e f makkelykete poetemliMel voot Heerea eo Toorel lUmee en Klndenehoenwerk Ij de Appreluur v CM MillK t 0 Bwllil B th Str l4 Menle ejoe ÖlU op naam en fabrtekemerk VirtmUu Httree WlnUn r 1 lUilinert Inl IM e erv BmarHl DtMt ly W tareaeiaaK AniUa I Van alle in deze bladen voorkomende I aeinalogceii Poedervorm is het eenig ste helpend middel tegen Hloeilarmoeae nieekxucht XenuwMirakle Iloof dpilueti Hlapeli o$hetd Oumachteu fermagerluif H l ermlnOerlHg aer Uchaamêkraehten aematogeen in Poedervorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistollen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruikaaanwijzing f 1 50 Eeiilge fabrikaiuen 11 v SCIIAIK Cu Den Haag Verkragbaar bg Firma WOLWF Co Weathaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Qouda A BOUMAN Moordrecht PINKSB Nieuaerkerk ad IJeeel A N VAN ZESSEN Schoo honen B v WIJK P W v EDE Chdewater A SOBEBR HaaeIreeht K VAN DEB HEIJDEN Reeumjk P v d SPEK MoereapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingemn P A dbGROOT A UE JONGH Oudevcater 3 P KASTELEIN Polebroekerdam D BIKKER Beneehop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door AhAtJ Siroop Het kloosterSanc a Paulo Abdij beitaat niet dui Siroop oan yeenerlei waarde 20 cent per i 11 cent per pak Overal verkrögbasr IIVISUlIËDEItS warht U voor namaak Ziet naar het Controle megel Dr v HAMEL ROOS en HAKMENS en dennaam P MOLENAAR Co n eêlitaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den e ll Nii PIIIX avoTe naars kindermeel V ESTZAAN ATTEST Zwolle 19 December 1907 P MOLENAAR Co Westzaan WelEdele Heeren Ik kan niet nalaten U te berichten welk een groote waarde Uw kindermeel heelt Ik beb een meisje van nu 10 maanden welk als bgvoedsel der moedermelk Uw meel gebrnikt De resnltaten zijn schitterend zoowel in gewicht als lengte is het in een paar maanden aanmerkelijk vooruitgegaan en is ze ongednidig als het op talel staat en zij niet direct gevoed wordt Mijne 3 andere kinderen hebben het tot mijn leedwezen niet gebrnikt Ik dart gerust beweren dat het de eiwitjes en dergelijke versterkende middelen vervangt Ik raad ieder hnismoeder aan Uw meel te gebruiken vooral daar het zoo licht verteerbaar is Ik geel U de vrpeid van dit ongevtaagd advies gebrnik te maken in Uwe annonces als U dat wenscht Hoogachtend Mej J DEKKER Beugelink Eendrachtstraat 59 ECHT mat rood lotterSé Let voor ï op de JDberlahnstein f omeenuK otit victoriabhom obirlahmswh Overal Ü B B r f sendem ie e MwOêOiapp M XIxploUaMe van de rietorüt Brnn Kaïamir voor NederlatuL Boompjes 40 Botterdatn SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET HaarleiiHuer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wg Iranco door Nederland onze over il bekende Sormal CoUeetlea 30 Hyaainten voor glazen ol 40 voor potten ol 50 voor den tuin ol eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 patten ol eene collectie voor den tnia van 260 stuks ol eene collectie voor kamer en tnin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige kenze van Hyacinthen Tulpen Naroissen Crocus Scillas Sneenwklo ijes enz Si k geïllustreerde prijslijst net speoiflcatie oneer collecties in het HoUandach en onze vele wenken voor de onltaur bevattende groote catalogis in het Dnitech zenden wy deaverlangd gratis en Iranco TuInbouw KtablisseKDeBt Huls ter Duin NoArdwl k bU Ha rlen SI Estipbe Medoc I 0 60 j La Rose Ludon 0 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne O S Graves Blanc 0 72 1 Hant Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesheimer Oude Roode Portwijn Extra onde Roode Portwijn Oude Witte Portwgn Extra onde Wille Portwijn Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior 1 44 j Vermouth di Torino Don Belurdi per Liter 1 17 PrlJ en netto d contant Depot te QODDA bij F J J BOON VAN OSTADE Noord lirabantsch Schoen m Laarzenmagaziju KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg VOORRADIG Warme Winter Pantufftis OVERSCHOENEN Fjne CHROOM HEEREN RIJGBOTTINES i S 6ia Sterke SCHOOLLAARZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratién en aangemeten werk Vërëëötging ARMENZORG Aldeüing BUOHHENIIVIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakelijk aaii minge goeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel tea gêede aan ie neutrale Vereeniging irniennorg K OnnaYolgbaar zi n thans door nienw gevonden toepassingen onze tt olieeer getcMMerde for trette Peluture Bogaertt Zö geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Oelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschrilten gratie op aanvraag Boxtel fl BOOAEBIö Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDaNT Kunsthandel Kleiweg bij wien modolIeD t bezichtigen zijn sInwqttanteee neii wnrilt verzocht op t XEitK te letten on BIT Maouun vak M UAVËNSWAAY ZONBN QORINCHEM Deie THEEËN worden afg lererd in veriegelde pakjes van v twee en een half en een Ned one met vermelding van SommK Prijs voorzien van nevenataan Merk volgens de Wat gedeponeerd Zich tot d uitvoe ing van geeerde orders aanbev ende J C BIJL TOorbevD J BBERBAABT Li Gouda Druk van A BRINKUAN A Zk ÜBimiSlGflVIlG IxaiCHTlNOIN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VBROORZAKEN BURGEMEESTBR en WETHOUDKRS vau GOUDA Geiien art 8 der HINDERWET Doen tweten Dat ZIJ vergunning hebbeo verleend aan A Binee en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten van eene smederg in het perceel aan de Nieuwe Haven wijk N no 14 Kadasraal bekend sectie B No 530 GOUDA den 23 Januari 1908 Burgemeester en Wethouders voornoemfl R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlaodsch Uverzicbl Reuter seint dd 22 Jan uit Berlgn In den Rijksdag werd de inlerpellatie van de socialisten over Billow s anlwoord in den Pruisisohen Landdag behandeld De Iribnnes waren dicht bezet Onder de grootste stille nam Von Bhluw het woord en verklaarde Ik weiger op de besprekingen over don vorm van het kiesrecht voor den Pruisiscben Landdag in te gaan Levendige toejaiehing van rechts daar dit alleen tot de bevoegdheid der wetgevende organen in Pruisen behoort en een binnenlandsche aangelegenheid van den Prnisischen Staat vormt Over het tweede gedeelte der inlerpellatie de vraag ol do Riikskanselier goedkeurt dat op 12 Januari met doel zoo noo dig op te treden de soldaten in de kazernes geconsigneerd waren f verklaarde Billow 0p grond van haar Staatsrcchlerliiko bevoegdheid zijn door de Berlpsche politie op 12 Jannari de maatregelen genomen die noodig waren om straatrnmoer te voorkomen Voor zoover troepen in de kazernes bijeengehouden werden ia dit geschied Ier nitoeiening van het milita ire r jcht van commando Bülow verklaarde derhalve de beantwoording der interpellatie te moeteij weigeren Sedert gisteren zjjn opnieuw botsingen lusechen een betoogende menigte en de politie voorgekomen waarbij weder van de wapens moest woilden gebrnik gemaakt Tegenover die voorvallen gevoel ik behoelte van deze plaats een woord van ernstige waarschuwing te moeten richten tot het land Bgval rechte voortdurend rumoer bjj de sociaal FbVILLETOX OP OEN ABTSBERG TertelUng uit bet Klmigdal Dit het Duitsch van A STEINDORF 11 Reeds vele brieven waren uit Weenen ontvangen toSn er bjj Sepp een WeenerdagbUd bezorgd werd waarin 0 a dit bericht Onder de leerlingen van het conservatorium bevindt zich een jongeling die door aün vioolspel bgzonder de aandacht trekt Zonder tot voor korten tgd geregeld onderwas gehad te hebben zgn én techniek èn compositietalent in hem zoodanig ontwikkeld dat zgn leeraren een en al lol voor hem hebben en zijn genie bewonderen Hg heelt in Weenen een begunstiger die hem vroeger eens hoorde spelen en zich ziJn lot aantrekt daar hj door zjjn vader een boer uit het Schwariwald om zgne lielde voor de kunst veratooten werd eni eni Op den Schoneck was mee opgetogen van blijdichtp z6ö iets van Ben in zoo n ToorMiM krut t luen democraten Het ligt niet in den Daitschen aard rumoer links de pühliek op straat te brengen byval rechls De parHion hebben geen stiaatrumoer noodig om hunne stemmen to laten hooren D straat behoort aan bel verkeer De wet en de openbaie o do te erkennen en te achten is de plicht van lederen burger Achlmjr voor de wtH Ie vorderen en desnoods al te dwingen is niet alleen de bevoegdheid maar de plicht dor autoriteiten Bijvnl rechts ledere poging om de openb iro orde te verstoren moet en zal worden onderdiukt bjfnl iechl Het zou een noodlültigo dwaling zun la geloo en dal de belooging van een op een dwaalspoor geleide menigte tegonspiaak bj de socialisten van een regeering die haar plicht wil doen iets kunnen aldreigen levendige böval recht Dal zal in Dnitschland nooit en nergens kunnen voorkomen Ik heb vertrouwen dal allo burgerliike parluen eenstemmig ul en zun in de veroordeeliiig en afwyking van dio gevuarluko piaelgken De souaul deiiiDcratische partij heeft met de betooging van 12 Januiiri een hellend vlak betreden Ik waarscliuw haar dien weg niet verder to vervolgen Ai vor intwoordeUikheid voor de gevolgen zou niet komen op de antoriteiluti niaar op de aiinstokers en leiders Slonnachlige toejuichingen rechts De herzieninij van bet recfie nent van orde van het Hun iaische Mnw van algevaardigden is in weerwil van den tegenstand in vele kringen verzekerd Op do conforentie van parlyleiders door den Kamervoerzilter te Boedapest byeengeroepen is hol ontwerp aangenomen echter met de voorwaarde dat het gewijzigde reglement slechts worde toegepast b de behandeling der begrooting en de ontwerpen welke alleen Hongarije betrelten Wekerle bestreed op deze vergadering de bewering dat de herziening van het reglement slechts op uitdrukkelijk verlangen der Kroon was voorgesteld Het werd tijd dat deze kwestie op een vergadering van paitgleiders haar beslag kreeg want het aantal tegenstanders begon in den laatst m tyd onrustbarend te vermeerderen Er begonnen zells geruchten te loepen over een aanstaande ontbinding van den Rijksdag ol een mimSlerieole crisis Al misten deze geruebten den noudigen grond het lelt dat zo ontstonden en zells hier en daar ingang vonden bewees toch den ernst van den toestand Moeder Greta weende van geluk en verdriet I eiden Een vluchtige hoopvolle gedachte verhelderde baar gelaat Als men eens schijnbaar toevallig den boer die courant in handen kon spelen I en hg las dat bericht wie weet zou hg dan niet zachter gestemd worden Maar hoe Men ontwierp allerlei plannen en besloot eindelgk de tabak die hg altgd in denz Uden winkel in t stadje kocht in het bewuste dagblad te wikkelen en zoo geschiedde Toen de boer weer eens een pijpje zou sloppen vroeg hg Kordel om zgn tabak aan te geven Het meisje reikte hem het pakje over en verliet de kamer Moeder Greta zat aan t spinnewiel en begluurde ter sluiks elke beweging van haar man Toen deze aangestoken had streek hg onwillekeurig bet papier waarin hel pakje tabak gewikkeld geweest was de Weeuerconrant glad en keek zoo ter loops enkele berichten na Plotseling bleel zgn blik op één punt gericht Ja daar stond het dacht Greta Dikke rookwolken ontgingen zijn mond en steeds gleed zjjn hand over t blad maar nu met bevende vius ers Het lezen duurde lang misschien door t zware roeken daarom zei hij zeker boestend tegen zijn rronw Nu de herziening van het reglement in behoaden have is is levens de kiesrechtbervorming verzekerd al zun de plannen der regeering lu dit opzicht nog niet ten volle bekend Dal het gewi igde reglement vooral dienst zal moeten duen era het verzet van Kro itoii socialisten en ïeitegenwoordigers van nalionaiiteilon miJester Ie worden behoelt geen beloog Mevrouw P inkhuisl een van de leidsvrouwen der aiiijdbaro kiesieoliluischeressen scluijlt in de Tunes de nederlaag der libi iaten in llid Devon toe oaii hare parl En de libei ilen znlleo l nog luüer voelen dat i de vrouwen hel beluoldo kiu rochl onlliooden beween ïtj Een paar liberale bladen hebben reeds gezegd ddl zg aan dien icvhisd der kiesrochtvrouwen iiiel gelooven Wel nemen er enkele aan dat dö uiiionisteu stemmen gewonnen hebben door de goe gemeente met het socialistische pjiïvaur bang lo m iken Er tilaaii nu neg vgt verkieiingeii voor de deur Ie Zuid L jeds ni pU its van wgliin minister Walton die in 1SI06 6200 stemmen baalde legen 4030 op den aibuiderhcandidaat en 2126 op den unionist in Ross waar in 1906 wjlen Gaidiior libeifanl gekozen word mat een uieeiderhuid van 312 BteiüSlen boven den nnionist in Worcester dat een tyd geen algevaardigdo heelt gehad omdat er op groote schaal by do veikiezing om iooperij plaals hiid tn in 1906 de nnionist 129 stommen meer kreeg in St Austell waar de liberaal McArtltur die ufgetieden is in 1906 een meerdoiheid van 31 1 stemmen kreeg Ctrlow in Ierland wuar de nationalist John Hammond nu overleden laatslelgk zonder tegenstanders verkozen werd In Zuid Leeds wordt het waarschijiiliik weer een onzuivere stryd met drie candidnlen Maandag en Dinsdag is in de iVansche Kamer het ontwerp iiikomHlenbelasting aan de orde geweest Maandag heelt Zévaès voor de nieuwe belasting gesproken die volgens hem zal strekken lot meer billykheid in de verdeeling der lasten Theodore Reinach crilis erde hel regeeringsoniwei p op verschillende pnnlen maar in zyn geheel beschouwd is Inj een voorstander vkn het nienwe belastingplan Dinsdag is Almond de voornaamste spreker geweest Almond is een tegenstander van de inkomstenbelasting HiJ verweet de Kamer dat deze in plaals van een ernstig Greet zet bet venster wat open voor den rook Terwijl zij zith omkeerde naar t venster wischte hij ganw met zgn band een paar tranen weg en toen ze weer o i haar stoel zat zag ze dat het dagblad verdwenen was t Werd zomer winter en weer zomer inaar de toestand op den Abtsberg bKel dezeilde Alle pogingen om over Ben te spraken bleven vruchteloos Op den Schoneck was er een Scboneckertjo bü gekomen en Frtlnzel was een sehoone vrouw die zich zeer gelukkig zon gevoeld hebben als het klagen harer moeder over de onverzoenlijkheid van den vader haar geen leed gedaan had Benedict chreel geregeld zijn wedervaren Hij moest behalve vioolspel oen boel dingen leeren waar men thnis geen begrip van had De baron bleel steeds dezellde voor hem Deze achtte het zgn plicht aan het verzoek van wglen pater Placidns te voldoen omdat voor vele jaren genoemde pater zijnde een broeder van des barons vader door in t klooster te gaan de majoraatsheerlijkheid op zjjn broeder liet overgaan Uit daDkburbeid durveor voldeed de hervormingsplan in overweging te nemen zich tevreden stelde mat een onvruchtbare verlooning Met onvruchtbare vertooning bi doelt Aimund het behaiideleii van een ontwerpinkoinslenbelasling Deze qualiüealie van lift debat is in zoovene juist dal menig Kamerlid niet anders verlangt dan dat het enkel hu een beetje pralen zal bigven Do inkomstenbelasting om der wille van de begini elen op vele programma s gezet is niet populair hg de kiezers Ann den anderen kant IS het van de principieele tegenstanders van het ontwerp niet eigenaardig dal zij libl debat uitmaken voor een bloote vertooniog Zg zeil zullen waailgk niet hun t esl doen te maken dat het debat iets beters jan oen holle vertooning wordt In de Pall Mali Gazelle beantw oordt een Japanner Satori Kalo de vraag ol een oorlog tusschen de Vereonigde Staten en Japan wel inogelgk is in ontkennenden zin Hg wgst daartoe op den dank dien Japan aan du Unie verschnldigd is zoo voor het oil dat de Amerikanen den Japanners als leei meesters hebben gediend als wegens de sympathie dio Japan van Amerikaansche zgde gedurende den laalslen oorlog mocht ondervinden De opmerking ligt voor de band dat dankbaarheid in de politiek een lector van twgielachtige waarde is Wg meonen dun ook tegenover al die vredesbeluigen van Amerikaansche zoowel all van Japansche zijde de volgende nuchtere opmerking van de Manila Times te moeten stellen t Mag zgn dat de wolk voorbijtrekt maar zolls de te Washington en Tokio op zoo opzionbarende wgze gezwaaide vrcdesvlug kan bigken een misleiding te zgn en er op heiekend ora onder den echgn van bchooiie beloften elkander zand in de oogen te airooien É Het proces legen den oud minister van onderwgs Nasi en zijn secretaris is gisteren voortgezet onder het voorzitterschap van den senator Maiilredi Honderd en negen leden van het Hol waren aanwezig De voor ilter verklaarde dat men de behandeling onderbroken door de gebeurtenis die het gevolg waren vau het nederleggen van de verdediging van Nasi zou voortzetten El waren maatregelen genomen dal in ieder geval de zilling zon knnnen doorgaan ook al lieten de nieuwe advocaten hnn cliënt in den steek baron mei liefde aan den liatsten wil van zgn oom om Benedict op zgii kunstenaarsloopbaan in alle ojizichten te steunen In een zgner brievan sehreei Ben o a WalJra krggen wg vacantie dan gaan alle leeraren en leerlingen naar huis ol op reis Wat zou ik golukkin gn als ik oo k naar huis kon Zuu dan die rtng nooit aanbrekenP Duwgls heb ik heimwee als ik het erg heb neem ik mgn viool en speel wat mjin gevoel mg ingeeft dal verlicht mg dan weer Vóni do vaeaiitie heeft er een examen plaats waarvan de artnop weer in de ct nrur l verni ld wordt ik zal U er een zenden Hebt jelui het bg vader nog zoo ver niet kunnen brengen dut hg mü vargillenis schenkiP Hg was toch aligd voor ons allen zoo goed waaiom nu in du geval zoo liard of houdt hg iich maar zooP Als ik dat wisl wal zou ik ganw thuis wezen Geld behoeft ge met te zenden dat zou de baron niet willen Ik heb alles wat ik hehoel en nog moer Hoe gaat het met Kordel Vele groeten aan U allen in t bgzonder aan moeder van tlw Benedict Wordt vervolgd