Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1908

Mr Muratori de verdediger verklaarde dat hy volkomen den ernst van zijn taak inzag Hö verzocht bet Hol hem te willen beschouwen al modewerker in het belang der justitie Geen van zjjn daden ol noorden zou ten doel hebben bet recht te vertragen Daarop ging men over tot het hoeren vun i e getuigen betrettende Nasi s uitgaven gedurende zyn reizen Het iilan van de Houg iar cho regeering om het reglement van orde voor de Kamer te wijzigen stuit alweer op ernstige moeililkbedeD Reeds wordt gi iproken van een miniaterieele crisis m tai zoo erg zal het wel niet worden üe herziening van reu reglement dat toelaat door obstructie van eene kleine minderheid elke parlementaire werkzaamheid onmogelyk te maken is een dringende noodzakelgkheid Reeds onoer ïisza ft bestuur werd dat gevoeld toen hgde obstructie van do Kossuth parti wilde breken Het onderscheid tusschen toen en nu was dat Tisza zich in stryd bevond met de gebeele Maygaarsche meerderheid zoodat zone herzieningsmaatregelen het karakter kregen van een strijd tegen het eigen volk Wekerle daarentegen steunt op een na tionale meerderheid Doch het kabinet wtl geen verbetering om der willo van de verbetering maar om de tegenstanders tot ïwjgen te brengen de Kroaten de andere nationaliteiten de socialisten die na de kiesrechtuitbreiding in het parlement worden verwacht Men wil de obstructie onmogelijk maken om de oppositie te doeden de meerderheid mi akt zich gereed de minderheid 6enx ondig rechteloo s te maken Wetend hoe snel de kans kan keeren zijn in de verschillende partyen der coalitie tegenstanders der wijziging opgestaan Zij zgn de dagen nog niet vergeten dat een generaal uit naam van W enon regeerde in Hongarije De bueenkomst van vertegenwoordigers van alle partyen die gisteren gehouden werd toonde hoeveel oppositie tegen bet ontwerp bestaat Ook hier werd voorgesteld het ontwerp alleen in bepaalde gevallen van kracht te verklaren maar een reglement van orde dat vandaag kan worden toegepast voor deze party en morgen niet voor een andere of omdat een ander loort voorstellen besproken wordt kan geen orde doch slechts wanorde doen ntBtaan En daarom is het lol van Wekerle s wetsontwerp nog lang niet zeker Verspreide Berichten Kkhkrijk Men herinnert zich misschien wel of niet dat de Fransche ïscus van de nieuwe Panama Maatschappy een bedrag aan rechten vorderde van U millioen francs Na lang gescharrel is men nu overeengekomen dat de maatschappg 8 millioen zal betalen Het is das net gegaan als op de vischmarkt loven en bieden DuiTSCHLiHD De Sociale Vereeniging te Berlgn heeft tot de vryzinnige Rgksdagfractie het verzoek gericht officieel haar afkeuring uit te spreken over den rykhkanselier wegens diens houding inzake het kiesrecht Enüblanj Ter gelegenheid van d i verkiezing van den unionistischen candidaat te NewtonAbbott hebben zich ei nstige ongeregeldheden voorgedaan waaraan toch nog een komisch tintje werd gegeven Woedend over de nederlaag van den liberalen candidaat trokken jongelieden lawaai scheppend door de stad en raakten daarby slangs met de politie Op hun weg kwamen do jongelui ongelukkigerwye twev suffragettes tegen die steik geyverd hadden voor de unionistische caudidatunr en do arme kiesrechtvrouwtjes moesten het danig ontgelden Z werden met bedorven eieren gespleten en gedurende twee uren gevangen gebonden in een winkel waarin ze gevlucht warea De Press Association verneemt nit Dublin dat lord Cnrzon bet grootste aantal stemmen heeft gekregen by de verkiezing tot Irish Representative Peer iTAlilE In den trein die by de brug Acqua Bella in botsing kwam met oen andoren trcm bevonden zich veischeidene senatoren die de zuakNasi gingen bywonen Geen dier heeren werd echter gedeerd RUSLASI Een blad in Petersburg verzekert dat Iswalsky benoemd zal worden tot gezant van Rusland in lapan en als minister van buitenlandscbe zaken vervangen zal worden door Goebassow In een onderhond met den nieuwbenoemden prefect van Odessa drukte de czaar or zyn leedweien av r uit dat de oolaaten daar I nog 8te ds voortduren en beval hem de I meest strenge maatregelen te nemen tegen I ieder die de rust verstoort I Marokko j Men is te Tanger verbaasd over de on I derlinge uitleggingen door Europeanen die met Moulay Hüfld in betrekking staan ge I geven aan zyn oproei tot den heiligen oorloj Deze zoo egt men ia immers slechts ge I richt togen Abd el Azis en zyn Maghzen Maar dat is onjuist Het Arabische woord djibad dat door heilige oorlog vertaald moet wolden kan sleclits betrekking hi bbcn I op niet Mosleroins BINNENL m Naar wy voineincn on onder reserve ineI dedeelen zou hot nieuwe Ministerie als volgt zi n samengesteld Mi Th Heemskerk Biunenl Zaken 1 9 Talma L indbouw De Wa il Malefljt Waterstaat Idcnbnig Koloniën Banju v Voorst lot Voorst Oorlog 1 Jhr mr v Outers Financiën Mr LoefI Justitie Mr de Marez Oyon s Buitenl Zaken Baron Van Asbeck Marine j Op het programma van het nieuwe Kibinet zou het Geziushooldonkiesrecht een voorname plaats innemen I V Harwirhboot aang evaven Men seindi gistermorgen aan het Vad De Hiirwicliboot water i I De I Het vermoeden bestaat dut zich op de I Am sterdam nog meerdere passagiers be I vonden hebben dan door de loodsboot aan I wal gebracht zyn Men vermoedt dos dat I verschillende passagioïs mol sloepen naar I andere schepen zyn gebracht en daar zyn I opgenomen I Aan L Smit on Co s Borgingsdienst is I opgedragen ttbl gat van de Amsterdam te I dichten I Door den dikken mist ligt een grooto vloot I van schepen voorgaalsch I Aan het verhaal dat een der passagiers I van de Amsterdam deed ontleenen wjj 1 dat hy een reeds beja rd heer oorspronkelijk met de Batavierlyn had willen gaan j doch daar deze niet voer wegens den mist I met de Harwiohboot was vertrokken Hy lag rnstig te slapen toen hj togen I halfvyf gewekt werd door een bevigen schok en gekraak Uil bed gesprongen stond hy I reeds tot over de enkels in bet water on I hoorde bij overal het geschreeuw KW on j deck on deck I Daar gekomen vond by een groot aantal I reddinggordels gereed liggen die in volkomen I orde en kalmte door de passagiers waarI onder eenige dames werden aangotiokken I en een aardige byzondorhoid ig dat die I gordels door velen werden aangehouden toen I zy reeds veilig en wel op de de AxminI ster waren j De passagier is vol lot zoowel wegens I de voorbeeldige orde waarin de booten werden I uitgezet en gevuld als over detiitmunlende 1 wyzo waarop men op de Axminster werd I ontvangen en geholpen j Nader meldt men dat nog een matroos I alleen in een jolletje gezeten is aangekomen I Men ia bezig de Amsterdam leeg te I pompen I Om halldrie werden nog 7 passagiers en I personen van de bemanning vermist o nder I ben de drie vronwelyke employees I De mail is onbeschadigd en droog gebleven Tyd om bagage te redden was den I passagiers niet gegeven doch andere dan waterschade zal deze niet beloopeu hebben I De stoomreddingboot is in Hoek van Holland teruggekeerd zonder de boot met I de vermisten ontmoet te hebben I Een roddingbool kruist langs de kust De sleepboot Gouwzee is te vyf unr teruggekomen en praalde tien schepen doch geen had passagiers van de Amsterdam I opgenomen Het gerucht gaat dat een sloep I met passagiers vermist wordt Desloomloods boot Rotterdam bracht zeven man van de equipage aan I Er wordt kennis gegeven aan reizigers f naar Londen via Harwich dat eerst bij I aankomst per exprestrein te Rotterdam ol l Schiedam zal bekend geinaaVt worden ol I de boot vanwege den zwaren mist al ol niet zal alvaren I Ongeveer om 5 aar trachtte de sleepboot Wüdan van L Smit en Co de Ameter I dam eenigszins te verplaatsen doch werd I door den kop van het slingerende schip in I de zyde gestooten 70odat ook de Wodan I lek werd en aan den grond word gezet I By een bezoek aan de Amsterdam zoo I vertelt het Vad waarheen we door een I paar jollemannen wegens mist en ysschotsen I uiterst behoedzaam werden heengeroeid I bleek ons dat do geseinde byzonderheid I omtrent het reeds leegpompen van het schip I onjuist was Integendeel moet dit leegpompen I wachten tot dal hel lek tenminste voorloopig I is gestopt en daarmee is de firma Smit en Go belast I Het sehip werd buiten bet v aarwator aan den grond gazet omdat men vreesde dat I wanneer het op de reede lag de toegang voor andere schepen geheel zou zyn afge I sloten Nadat liet schip aan den grond zat I IS bet door den opkomendeii vloed weer I losgekomen en by ons bezoek om ongeveer I halfvier was men druk bezig het schip j weder aan den grond te brengen j We spraken aan boord den correcten maar I zeer weinig spraakzamen kapitein Riclimond I doch konden van liem behalve de byzonder lieden die we reede wisten weinig nieuws I veinemen Alleen weersprak hy do bewering van oen der passagiers dal de ixrainster I zoo gemakkelijk te bereiken was Het is I dns niet te verwonderen dat twee booten I in weerwil van den k irten afstand uit de I richting zyn gekomen Men vreest niet voor I de vermisten immers er is ellen zee maar de booten kunn on zeer ver zyn afgedreven I Meer dan van den kapitein kwamen we aan boord te welen van den duiker Paul I Sperling broeder van den vermaarden Maarten Sperling die onder water de ver 1 woesling had geinspecteurd Hy had de I twee scheuren gevonden midscheeps onge I veer aan de linkerzyde van hel schip Het eene ongeveer een meter het ander een I halve meter lang en weldra zal hy weder duiken om den tegenwoordigen toestand op i te nemen De voorloopige dichting van het j schip zal met planken on zeildoek gesi liieden I opdat men tol Rotterdam komen kan Aan wal lerng vernemen we dat de Gouwzee en twee reddingbooten aan het j zoeken waren geweest waarvan do stoomreddingboot in aanvaring kwam met een vaartuig van Fop Smit de Avanti zoo1 dat de reddingboot in alleryl terug moest I en op dit oogonblik vier unr met zware I avery aan d en steiger ligt De matroos die I alleen aankwam was een oogenblik na de aanvaring in een jolletje gaan zitten om het gaf te inspecleeren Hy raakte van hel schip af en aan het dwalen totdat hy aan de pier kwam waar hy op klauterde met in den steek laling van hel jolletje dit werd door I een der reddingbooten opgepikt Een gerucht zegt dat een sloep geladen met bandbagage die de reizigers in haast haddon meegenomen oraMoeg gelukkig voorI dat er menschen in zaten Ook wordt gezegd dat de Great Eastern eenige dagen den dienst al moeten staken wegens hel onklaar worden van do Amsterdam Eindeiyk zegt weer een bericht dat er nog twintig menschen I vermist worden Gemengde Berichten Gisterennacht is er te Maastricht ingebroken by den rechter de Wit en by notaris Merckelbach By den eenen is zoo meldt men ons gestolen f 100 by den ander f 400 De daders zyn onbekend Men schrylt uit Middelharnis Voor de bewobers van Overflakkee en Goedereede biedt in gevallen van y sgang de Ryksveerbool varende tusschen Middelharnis en Hellevoetsluis de eenige verbinding met den vasten wal Ruim 30 jaren geleden werd van rykswege deze dienst ingesteld niet alleen met het oog op het postvervoer maar ook om gedurende strenge vorst ons eilandbewoners in de gelegenheid te stellen van en naar het eiland te reizen Zonderling mag het voorzeker heeten dat hel ryk dat eenerzyds heelt geloond de aan isolement verbonden bezwaren zooveel mogelyk te willen wegnemen anderzyds bet verkeer mot den vasten wal by ysgang ernstig belemmert Krachtens de voorwaarden toch waarop de bediening van het Ryksveer ia aanbesteed wordt het tarielMtddelharnis Hellevoetsluis dat in normale omstandigheden enkele reis Ie kl f 0 45 bedraagt by ysgang verhoogd tot f 2 Dal zoodanig tarief waarvan wy in de achter ons liggende weken weder raimschoota hebben kannen profileereo aan velen het reizen onmogelijk maakt behoeft geen betoog Dankbaar waa dan ook ieder toen de dooi inviel en het aUzicbt bestond dat de vaart sproedig heropend zon zyn Intnsachen blgkeu de bttwaren nog geensiinB orerwon nen Als een gevolg van den mist kon de postboot die Zaterdag 18 dezer das morgens naar Hellevoetsluis vertrok niet terugkeeren en werden dien dag geen brieven of coo ranlen ontvangen Heden 21 Janaari maakte de mist zelN het vertrek van de postboot onmogelyk zoodat geen post is aangekomen ol vertrokken Hoelang deze toestand nog zal voortduren is niet te zeggen Zeker is het in ieder geval dal wy met verlangen uitzien naar een lydstip waarop een dergelyke algeheele stremming van het verkeer voor goed tot het verleden zal bobooren Te Amsterdam wordt op de hoornen yverig gezocht naar de bekende rLigeljes van de ringeirnpsen Eiken dag zyn er 20 gemeente werklieden mee bezig en worden raim 1000 riugetjefl verzameld Op h t oogonblik zyn er in t geheel ongeieer 22 000 v m die eierringetjes uil de boomen verwydeid Ieder ringetje bevat 200 en meer eitjes zoodat alvast een kleine vijl millioen rupsen onscbadelyk oginaakt zyn lederen dag knelleien Je kachels op de Sladskweekery in de Wal igraalsmeer om de boomenvernielers te verdelgen Het werk is echter nog lang niet klaar I Hoewel bier en daar wel een enkel ringetje aan do zoekers zal ontsnappen is vrees voor een rnpsenplaag als verleden jaar vormoodslyk buitengesloten Jannetje Struyck de raillioenenjalfroaw is in een der ziekenhnizon te Amsterdam overleden In de rotonde van liet Maseum van Kunslnyverheid zal vanal 25 Januari tot 8 Februari een tentooustelling geopend worden van teekeningen en eenige naar die leekoningon geknoopte tapyllabriek Deze lentoonhtelling is vooral merkwaardig wegens de ontwerpen en teekeningen van den nestor onzer sierkunstenaars den heer Coleubrander wiens werken door hunne oorspronketykheid byzonder uitmunten Te Harderwyk heelt de politie op een aanwyzing een zak met geld inhoudende ruim vyflionderd gulden gehaald uit een sloot in de onmiddellyke nabybeid der zee Deze schal was op zonderlinge wyze daar nedergelegd door een jon en man die het geld had weggenomen by zyn oude moeder een zoogenaamde arme weduwe en hel nu thuis niet veilig achtte De moeder heelt van den diefstal aangiltc gedaan by de politie Maandag heelt een persoon voorzien van een stok een voetreis gemaakt over het jjïder Zuiderzee van Elburg naar Amsterdau Hy vertrok des morgens 5 aar en bereikteJH omstreeks i aar in den namiddag zyn 1 9 stemming Voor den mond der Eem had hy wegens den stroom een grooten omweg moeten M maken Al is deze waagbalzerg ditmaal goed ge 1 lakt toch is het zeker geen voorbeeld tot 1 navolging 3 Melkvervalscbing Een melkhandelaar uil Groszkarben had in Franklort in zeven gevallen melk verkocht welk j sterk onlroomd was en eens had hg een kan melk op de straat uilge1 goten toen een politiebeambte er een mon ster nil wilde nemen Deze melk had ook oen andere handelaar verkocht die ze zells dikwyls nog verder onlroomde Hel Schepengerecht te Franklort veroordeelde beide beklaagden die reeds wegens vervalsching van levensmiddelen gevonnisd waren tot 6 en 4 weken gevangenisstral Een tegen deze vonnissen ingesteld beroep werd door de stralkamer verworpen en zij overwoog daarbg dat zy zich op het standpunt stelt dat een beklaagde die reeds wegens melkvervalscbing tot een geldboete veroordeeld geworden is by recidive gevangenisstral behoort te kragen Een duiker te Antwerpen heelt een toestel uitgevonden tot verbetering van het duiker toestel Het kostuum is aiterlgk hetzoUde als een ander duikeripak doch in den helm is een telelooninrichting Met de kin duwt de duiker op een knop waardoor een elektrische bel boven in werking wordt gesteld en doer middel van een hoorn boven in den helm en een mikroloon vlak vóór bet gezicht kan bg zgn helpers hooren en met hen spreken Aan de verlichtingstoestellen itn het Noordzeokanaal zgn een 20 man weirkzaam op een weekloon van 1 30 totT 36 Omdat één hunner een onnoodig gevraagd verlol van een halven dag was geweigerd en toch was weggebleven werd hg ontslagen waarom allen staakten wetende dat de aannemer aan een korten termyn is gebonden Reeds wai politie aaDgerraagd toes de burgemeester van Haarlemmerliede jhr mr Teding van Berkhoat door persoonlyk met de stakers te spreken hen wist te bewegen den arbeid te hervatten In een Engelsoh blad komt de volgende advertentie voor Wanneer de heer die Zaterdag avond in het restaarant zich onwettig heelt meester gemaakt van een parapinie bg toeval een dokter mocht wezen dan zon het eeriyk van hem zgn als hy gratis zyn diensten kwam aanbieden aan den wettigen eigenaar van genoemde pirapiuie den heer X straat no zooveel die Igdt aan een verkoudheid Zaterdag avond opgedaan toen hif zonder pirapluie door de in dichte vlokken vallende sneeuw den langen weg naar hols moest loepen Stipte geheimhouding wordt verzekerd door den beer X dien bet by genezing een groote vrengde zal zyn de parapluie aan zgn onwettigen bezitter aan te bieden Amsterdam 21 Januari 1908 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in bet Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wy a de volgende londsen GEVRAAGD Aand Eerste Nederlandsche Hypotheokbrielbank 20 pCt gestort 116 pCt 84 102 Nederlan lscb Amerikaanscho Land Maatscbappy Volgestort Landbouw Maatscbappy Ge tas Caltnur Maatscbappy Sebo 90 40 bob Serie A Idem idem Serie B 4 pCt Ohlig Onderlinge Phar 92 91 maceutische Groothandel Aand Blaauwhoedenveem Maatscbappy tot exploitatie 40 125 105 van de Brakke Grond B Amsterdamsche Chininela briek Maatscbappy voor Zwavel 25 Bod zuurbereiding Nederlandsche Kaenoliet en Koolzuur Maatscbappy AANGEBODFN Aand Doidtsche Bank Nederl My v Zekerbeidsstell V ambtenaren en beambten Bod Nederlandsch Amerik lansch Land My volgestort 88 pCt Cultuur My Boekit Gom pong Bod Internationale Mg tot het aannemen van werken 90 Oost Alrikaansche Compag nie 70 Katholieke Illu de 40 Bod Mg 6 Overgsselscbe stratie Geldersche Mg liy Zulpben Stoomtram Tramweg 60 Emmerik Bod 359 90 Bod Bod 4 pCt Oblig Haagsche My van onroerende goederen Aand Nationale Levensverzeke ringsbank Eerste onderlinge Aannemers Verzekering Mg Ongevallen Verzekering My Fatum 4Vi pCt Oblig Sticbtsche Glasverzekering Mg 5 pCt Oblig My tot beheer van Bod steamirawlers en andere ïisschersvaartuigen Opr aard Javasche Bosch Exploitatie My F 100 Opr aand Javasche Cultuur My F 100 Opr aand My tot exploitatie der snikerlabriek Kalibagor F 90 Opr aand My tot exploitatie van Staatsspoorwegen Bod Stadsnieuws GOUDA 23 Januari 1908 Aan de Raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 21 Januari 1908 Het is ons gebleken dat eenige hieronder nader aangeduide posten der GemeenteBegrooting voor het dienstjaar 1907 niet toereikend zgn om daaruit alle uitgaven te voldoen Wg hebben daarom de eer U voor te stellen in genoemde begrooting de volgende wyzigingen aan te brengen L Te verhoogen in uitgaaf a Van Hoofdstak II Kosten van toezichten van invordering der plaatselgke belastingen het onderdeel b van Artikel 1 Ver anderlgke belooningen Volgnummer 93 met i 175 Deze hoogere nitgaal is een gevolg van de meerdere opbrengst aan waag en marktgelden waardoor aan de beambten eene hooger r rc nt gewi ze belooning moest worden uitgekeerd b Artikel 3 van de Ie Afdoeling van Hoofdstuk III Kleeding en uitrusting der politiedienaars en veldwachters Volgnummer 100 met 335 De uitbreiding van het aantal agenten is oorzaak van deze overscbrgding c Artikel 11 van Hoofdstuk V Onderhoud van klokken horlogiën speelwoiken on dergelyke en jaarwedde van den klokkenist Volgnummer 129 met 25 Het onderhoud van bet speelwerk vorderde in het algeloopen jaar meer uitgaven dan gewoonIgk d Artikel 8 van de Ie Afdeeling van Hoofdstuk Vil Kostenvan verlichting en verwarming en an bet schoonhouden der scboollokalen Volgnummer 145 met 200 Ken gevolg van den hoogeren pry er steenkolen Van Artikel 1 van de 2e Aldeeling van Hoofdstuk VII Kosten voor de Ambachts avondschool het onderdeel b Kosten van schoolboeken en scboolbehoelten Vnlgnumme r 154 met 50 Het geraamde bedrag van I 4011 is ook dit jaar niet voldoende gebleken Met het oog op het grooter aantal leerlingen zal voor boekon schoolbehoelten en pryzen voorti an op minstens f450 gerekend moeten worden Het onde rdeel s van voormeld Attikel Afdeelingen Hoofdstok Vuur en iictitin de scliolen Arabachtsavondschool Volgnummer 1 54 met 200 Over 1906 is voor dit doel eveneens ongeveer f 950 uitge uitgegeven zoodfit deze post in bet vervolg tot dit bedrag behoort uitgeirokken te worden g Van Aitikel 2 van de 2e Aldeeling van Hoofdstuk VII Kosten vodr don Handelscnrsos het onderdeel r Vunr en licht Volgnummer 155 inet 75 Hoofd akolgk veroorzaakt door hoogere uitgaven aan steenkolen Artikel 4 van Hoofdstuk VIII Kosten van overbrenging plaatsing en verple ging vanarme krankzinnigen Volgnommer 170 met 225 Een gevolg van Jiet zich steeds uitbrei dend aantal armlasligo krankzinnigen Totaal f 1285 II Tot dekking van d hierboven bedoelde hoogere uitgaaf van f 1285 al te Bchrgven van o Artikel 1 van de 2o Aldeeling van Hoofdstuk III der uitgaven Belooning en premiën aan de brandspnitlieden Volgnummer 107 1 900 fr Artikel 1 van Hooldstuk XIV On voorziene Uitgaven Volgnnmmer 203 385 Totaal f 1285 In ons verslag van de opvoering van Czaar en Timmerman is gisteravond tot onzen spyt een loot geslopen Er staat nl o a het volgende De heer A van Veen als Peter Iwanow heelt vooral door zyn voortrelleiyk spel ieder voor zich ingeiBoixntn De welwillende lezer leze voor het laatste woord ingenomen Bovendien nemen wQ deze gelegenheid waar om nog melding te maken van bet allerkenrigste ballet in de 3e acte Een woord van lol voor de dames die het uitvoerden is hier zeker niet misplaatst Gisteren is door de Rechtbank te Rotterdam het laillissement opgeheven van T Binnendgk koopman alhier G a B c o n t r fl 1 e 22 Jannari 1908 5 uur namiddag Druk 39 m M Lichtkracht 13 32 Kaarsen TrT 5196 Caloriën Vermogen Reeuwuk Hedenmorgen badden 3 kinderen de onvoorzichtigheid hoewel nadrukkelyk gewaarschuwd zich op bet gs te begeven toen zy naar school zouden gaan Zy zakten er door en hoewel spoedig pogingen tot redding werden aangewend werd een van ben levenloos opgehaald De beide anderen kwamen met een nat pak en de schrik vry 386 Staats loterij 5é Kla e Trekking van Donderdag 23 lan No 5481 1 1500 439 1182 16i05 en 18000 ieder 11000 436 2453 4370 10500 109 0 11221 13092 en 196Ü0 ieder f 400 5014 6912 en 16048 ieder 1 200 1873 9958 9967 12338 en 14462 ieder f 100 Prgzen van f 70 10 3962 6932 9851 12433 14384 17772 394 4303 52 10189 64 14427 17843 583 42 97 10219 67 44 97 649 72 98 10418 12536 45 18086 740 91 7001 10502 48 14511 18309 98 4i27 7189 13 12637 14604 83 991 4699 7273 22 40 14721 18572 1048 4757 7396 38 12760 4808 83 1148 4969 7418 10772 12804 75 186 20 1235 83 65 84 85 15126 187 20 57 5343 7695 10948 12959 15357 39 1821 97 7703 53 63 15457 19400 1639 5445 44 69 79 15689 19 585 1737 5580 8004 95 93 15861 19670 2147 5642 8159 11006 130 20 82 19771 85 95 8223 47 87 15904 73 2200 6003 8812 93 i il46 27 20132 2497 28 8405 11208 13303 70 63 98 80 8630 11375 1 3613 16045 20218 2603 43 8702 11448 14 16153 51 68 6227 8954 11771 19 97 79 3020 6343 86 11810 45 16303 20365 3180 66 9072 17 92 16696 20427 3359 6404 73 34 13783 16717 20655 3542 6559 9128 11919 13 24 17040 76 3783 61 81 44 13921 89 84 3915 6751 9207 12178 14127 172 29 20773 21 6878 9360 12276 14315 53 iüWö 50 96 9722 12401 42 17555 30 56 6917 9828 14 5e Klasse 3o Lysl No 18874170 m z niet T Z a w BEUES VAU EOTTEBDAM WOENSDAG 22 JAN L K U K PoRTUOAt Oblig 3e Serie Ir 500 3 00 60 60 86 81 Oblig 3e Serie fr 2 i00 3 UüsLASi ïivang Dumbr Obligation 4 i iV m Japan Obligntien 1899 4 Coi JMBiA Gecoimolideerde Buitenlandscbe Schuld O 1000 P 3 98V 99 99 100 94 Hifpnttieek liankf Pandb Rotterd Hypb 4 Tandb Standaard Hypb 4 Pdbr Stod Hypb sGrav iS Pandb Iltreehtsche Hypb 4 j Pand Wosllandsclie Hypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 4 j P mdb Algenieene Groninger 101 93 98 172 94 Ö8 95 99 Scheeps Hypb 5 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 Pdb Ned Scheeps Hypb 4 Nortbw Pao Aand Pandb Bataafsche Hypb 4 Eerste Nod Hypotheekbriel bank 4 Pandb Holiandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 4Vi Scheepvaart Maatschappijen Aand Holland Gou Stv My 36 Premieleeninqen buLOiK Loten Stad Antwerpen 1887 Spoorwegleeningpn TALiB Oblig Zuid Italiaansche Spw My 3 66 DïverKen Oblig My tot Expl Laan vanMeerdervoort 1900 Ü 100 VAN MANTELS COSTUMES MANTEL COSTUMES AVONOMAiNTELS BLOUSKN BONTMANTELS PELTEIH IEN MAjmxsJfi0gfify ivsi io MARKTBBHIOHTE GOUda 23 Januari 1908 GRANEN Hoewel er meer beboette begint te komen is hieraan door het ongeregelde spoorwegverkeer moeilijk te voldoen Noteeringen blijven achterwege Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen staande Vette varkens goede aanvoer handel vrijw 23 4 23 j et per hait K G liiggen voor Engeland goede aanvoer handel flauw 18 a Ig et per hall K G Magere Biagen re l aanvoer handel matig 085 i 1 25 per weck Vette Schapen geene beteekenis Lammeren oade aanvoer handel fliuw ƒ 16 i 19 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 8 i II Oraskalveren neen aanvoer handel l okkalveren o 4 16 tCa Ts langcvoerd 17 partijen handel vlug 10 kwal J 26 4 37 ade kwal 33 i S Zwaardere a SoordhoUansche Boter 1000 stukken van V KG Handel vlug tJocboler ƒ 1 45 a ƒ I 55 Weiboter 1 30 a ƒ i 40 Burgerlijke Staud GEBOREN 22 Ian Fraiicisnis Cornelis coders A van der Stam en A H vart den Heuvel 23 Cathirinn ouders S Bruüniks en M E Pe ters Johanna Oeertruida ouders A W liOinmerse en M B Keyaer OVKRLEDEN 21 Jan C Peek hnisvr var J V van Loon 68 j E Oiiwerkerk liuisvr v in A Gravesteyn 42 j F Meiderwuk 84 j 22 W B oer 65 j W den Hartog 70 j H D Hortensins 6 j GKHUWI 22 Jan O O van WeUenIs en N Verhurg P van den Boom on M M Rozealraten Keauwiik GEBOREN Johanna Hestera ouders H Hey en J Snel Cnruelia ouders L Huofibeek en C van der Laan GEHUWÜ W Brubbel Drossinan en J J van Oa AI VI STK TIK I ecbischeidinI By vonnis der Arroiidissements llfchtbank te Gravenhage van den 10 IJecomber 1907 is het huweHik Insscben den Heer GILLKS BIAAUW en Vrenwe PAULINA JOHANNA VAN DEB BUKGH beiden wonende te s öravonliagfl op den twintigsten Febraari 1800 acht en zeventig aldaar gesloten oï bitntlen vvrh ttttnul door eehtsaheiflhif met alle gevolgen daaraan duor de wet ver bonden Gravenhage don 23 Januari 1908 Hetgeen Cerliflcaert Mr J ADDINK Advocaat Procureur £ ÊïliBIBP0T7AKISB2 tluii wiirlt ver octii f t i Ii IK ru lorttiii UIT HKT MaUVZUN VAN l IIAVK SWAAY Zü K GORINCHEItt Deze THEEËN worden Htgulfn rd Ui verzegelde pakjeavanu twêf en een half en f n A eii om niet vermeldiug yan Nouimer e JprijB voorzien vhii uevenstaan jiMnrk volgens df Wet jfedepo neerd Zich tot de uitvoM d van e erdta orders aanhpv cndfl 1 C BIJL voorneon J BBEEBAAK l Lz Hieuw novertroBeii JVof Dr LiobePB welbekend ZÏHDW KBACHÏ EI IXE Ulltvii Milt met iBliriekiRiflrk tot vüortdurffude radicale i i ïekere genuzitiK van tUe v ia meest harduekki u cnMt Mieh ten vooral ontstaan d v atdwaliugen op jeuf digi n leefM I enezib ï van elke zwakte ÜI iieiiauwdbeul HooJdpijn Hartkloppuig Maagpijn alechtö 8pü =iv rterin Onvermogen Impotenz Pollution enz Uttvoerige proBpectnsfieu i l f I each fl 1 11 2 a 8 f dubbels flo i H f i C ii r I I ep3t Mattli V d V t Z iUhomii 1 p jli M Clébaa fe Co U tterdain J Happöl VGravenliage J lialmtnao de Jon 1 Czn Rt tt r a U ff k C Uoud m bii ftUe drotóitai