Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1908

Zaterdag 35 Januari 1008 40ste Jaargaiifif fVo 10546 fiOlMHE OlIRAOT IX ieuwS en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken leleltton SS A D V E U T E N T I E N worden gepkatst van 1 5 regels a ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote U tters worden herekeml naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des luiiUl TeletotnNo t De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dpe maanden is 1 25 franco per K 8t 1 70 Afzonderlijke Nommera V IJ F CENTEN Wegens uitverkochte zaal op 23 Januari nog lechts ééne opvoeriiif van Czaar en Timmerman op ZATEKDAG 25TaNÜARI des avonds half acht precies Entree 76 et Ledec van Oiis Genoegen 50 et Kaarten verkrijgbaar van bJ Vrijdaqoehlend O uur bjj den Boekliandelaar J DE VEN Wijdstraat Flaatsbespreking bil loting Vrgdagavond 8 uur in de Soc Ons Genoegen Aanbevolen Merken TAS FEKWP IIDA TIENA 81 Esléphe Medoc i O GO La Rose Ladon 0 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Boni gogne O 99 Graves Blanc 0 72 Hant Sauternee 1 36 Witte Bergerac 0 99 I Niersteiner 0 72 RftdeBheimer 1 08 Oude Boode Portwijn 1 08 Extra oude RoodePortwyn 1 4i Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwjin 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vormonth di Torino Dom BiLLiBDi per Liter 1 17 Prijii n netto il oontant Depot te aOQDA bij F J J BOON VAN OSTADE DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACT18CHE DE HEEST VOLLËDIOE MOnCBLAIIEl ziJn beslist die der Firma THE LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patranen en een gekleurde plaat TUE ILL UIlESSjaAKEIt mat een gratis geknipt patroon TUE HkZAAU OF CHILU REN S rASUlOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT üw Boekimndelani PrmefnHmmern Alle mrt koatel UoU mjooeynel Van alle iii deie bladen voorkomende modellen ijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f ü 60 verkrijgbaar bil MILLY SIMONS Den Haag Vereenlglng ARMENZORG Afdeding BnOHKKIVHUIS BOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deie inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudeli ke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakelgk aan iningegoeden voor goedkoope pri ien Ie verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de ueutr ile Vereeniging Arm u org Gouda lak van A BRINKMAN Zn WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Diuivenbursthoning Extract i wordt aanbevolen tegen Borstaandoening on Kinkhoest Zware Verkoudheid lijnihoest Boistpijo Keelpijn Heeschheid enz UELIANTUE is verkrygbaar bj alle voorname Apothekers en Diogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrifi IJmtêchland Engeland Amerika Ned Indtt Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz MELIANTHE werd 9 maal met Gouden S maal met Eere Medaillos bekroond UELIANTUE in flacons 0 40 l ê 70 en I 1 MELIANTHE in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Vo Koninklgke Stoomlabrjek De UoningMoem Den Haag Verkrflgbaar by Firma WOLPF Ca Westhaven 19H Qouda G ENUEL Gouda E H VAN MILU Veerstal B 12b r ourfa A BOÜUAN J oordrwA PINK3E Nieumrkerka dlJeel A N N ZESSEN Sc ioonAi en Bv WIJK Oudewain A 8CHBBB Haaelrechi P W v EDE OudewaUr K vas d r HEIJDEN te Reeuteijk P v d SPIK MoercapeUe D o STAIl Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DEK HEIJDEN Warfdiny waB P A uu GltOdT A o JONGH OudTOalcr J P KASTELEIN PoUhrtekerdam Ó BIKKER te Benu lioir W tltSCHlIWIitC Laat U niet misleiden door iei4 S raa Het klooster SanrtaPaiilo Abdil bestant niet du Siroop van geenerlel waarde SA i l OSE Virium Sanguinosum in Vacuo Een eventien jarig lijden overwonnen door de Mejuffrouw V O van der Weij te Stiens deelt ons het navolgende mede Zeventien jaren lang leed ik aan m iagpgnen en had een zeer slechte spysverteering Ik was zeer verzwakt en door mgne zenuwen overmand Omdat ik veel goeds hoorde van da Singuinose heb ik dit middel ook eens geprobeerd Het hielp niii spoedig Na een voortgezet gebrntkt kan ik dankba ir verklaren dat ik heel veel ben opgeknapt Mgn zenuwgestel is zeer versterkt mgn geheele lichaam is sterker geworden Ik schrgt dit toe aan de SANGÜINOSE Sliens Deo 1907 F O VAN DER WEU Wanneer gij Igdt aan die slepende maag en darm catarh als bovengenoemdejiiffrouw en als gij biJ uwe tegenwoordige behandeling geen bait vindt neemden ook eens proef met de Sanguinose In alle gevallen van nilputting bloedarmoede bleekzucht zenuwzwakte en algemeeno verslapping is de uitwerking verrassend De S iiiguinose wordt verkocht in gioote groene flacons die bgna een derde literinhouden f 1 50 de fl de 6 fl voor f 8 de 12 fl voor f 15 Maakt eens kennis met den Vggenhoning het beate middel tegen hoesten Den Haag VAN DAM Co Te GouJa bij WOLFF Co Westhaven 198 N A OLENAARf KINDERMEEL li 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar Ul ISMOËUKKS i acht IJ voor Hamaak Ziet naar het Controle megel Dr v HAMEL ROO S en HAliMENS en den naam P MOLEI A IR Co WettmoM Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den GIIANII FIIIX V ESTZAAN A T T E S T Zwolle 19 December 1907 P MOLENAAB Co Westzaan WelEdele Heeren Ik kan niet nalaten U te berichten welk een groote waarde Uw kindermeel hoeft Ik heb een meisje van nu 10 maanden welk als bgvoedsel der moedermelk Uw meel gebruikt De resultaten zijn schitterend zoowel in gewicht als lengte is het in een paar maanden aanmerkelijk voornitgegaan en is ze ongeduldig als het op tafel staat en ziJ niet direct gevoed wordt Mgne 3 andere kinderen bobben het tot mijn leedwezen niet gebruikt Ik durf gerust beweren dat het de eiwitjes en dergel jke versterkende middelen vervangt Ik raad isder huismoeder aan Uw meel te gebruiken vooral daar het zoo licht verteerbaar is Ik geef U de vrijheid van dit ongeotaagd advies gebruik te maken in Uwe annonces als U dat wenscht Hoogachtend Mej J DEKKER Beugelink Eendrachtstraat 69 SIBR UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaaiieiiuiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 4S zenden wg franco door Nederland onze over il bekende Normal CoUecHe 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 petten of eeno collectie voor den tuin van 250 stnks of eene collectie voor kamer en tnin van 210 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Nareisaen Crocus Seillas Sneouwklo ijes enz Rijk geïllustreerde prgslijst met specilicatio onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de onlinnr bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tuiobouw Etabllssenient Hulster Dulfl bij Haarlem Xoord Brabanisch Schoen cd LaarzeninagazIJo KLblWEü E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VOOHRADIG Warme Wliiinr Paiiiuffcls OVERSCHOENEN Fgne CHROOM IIEEREN BIJGBOTTINES i S aiil Sterke SCHOOLLAARZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS Alle reparatièn en aangemeten werk 1 JL Eobte Oude Jenever h 1 Nightcap ffiH J p HOPPE ll SI Verkrggbaar by m PEETERS Jz 1 Ltl op eaehtl tn Imrhbmd Onnavolgl aar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn oliecert getchUttertle Portrelleii l el tiireUogaertt Zg geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men ovcrtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boitel U BOOAhRJi Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bij wien mod ll n te bezichtigen zijn ANKER V pain expeller TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaaiij oo miLUMNm jicht cn rheumatieki udcrs met succes sehiuikt Verkrijgbaar in FLESSCHENVAN5 cts 75cls UB BU H H APOTHEKEBS en DnOOBTEN r Ad RlCHTERiCï Rotterdam I jlMfMndi op 10 TuiooBl bUinc a M k te lUfl lift Fruna ScboaiUBprttnar Pccrln GloN Satin GUuuinia mi n d bul mIdMtn 9or hationdfr Mciu kenrif poMMa vu U nnnt CD gakUard Hmi b Ommi D KlndMMboMU Vw kn fbaar U wtokallm 5 lü Dw k Gatiatarlta Te GouDi bg C LUGi U Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 UilUeulandüvis UverKiciK Toen Bttlow eergisteren in de Ejjksdag igne weigering om de sociaaldemocratische interpellatie over het Pruisische kiesrecht te beantwoorden en zijne vermaning aan de arbeiders om zich niet tot straatbetoogingen te laten verleiden en van et en orde at te wijken had uitgesproken pakte hy zijne stokken bij elkaar en verliet door al de andere ministers gevolgd de zaal Niettemin weet men dat de meerderheid tot beraadslaging over de interpellatie iesloot De sociaaldemocaat Fischer was de eerste spreker en begon met in herinnering te brengen dat Bttlow in den nacht na de verkiezing zicb zelf door straatbetoogers had laten huldigen en den wensch had uitgesproken dat er nog meer volk mocht komen De rijkskanselier mocht daarom niet in den Rgksdag komen en den zedenrechter spelen Stormachtige toejuichingen links Dat is huichelarS 1 Vermaning tot de orde Fischer betoogt dan verder dat Bttlow met zijne verklaring in het Huis van Afgevaardigden vaarin hii zeide dat bet algemeene kiesrecht tegen het staatsbelang in zou druischen den Zuiddoitschen vorsten voor het hoofd heelt gestooten die in het algemeene kiesrecht hebben toegestemd Een onbegrijpelijke politiek Spr geeaelt verder het Pruisische kiesrecht met z jne klassenindeeling dat zoo mooi werkt dat in Altona de bordeelhouders in de eerste klasse kiezen Nadat Fischer vgl kwartier had gesproken vervolgde hg En zoo kom ik nu tot het tweede gedeelte van mijn betoog Lnid gelach Dat tweede deel diende tot rechtvaardiging van de straatbetoogingen 0e verdere redevoeringen van de woordvoerders van de verschillende partijen bevestigden slechts dat de conservatieven zoo at de eenigen zijn die geen hervormingsneigingen op het stuk van het kiesrecht hebben De conservatief Kreth deed den rijkskanselier na door niet te willen spreken over het Pruisische kiesrecht in den Duilschen Rijksdag en weidde slechts nit over het afkeuringswaardige van straatbetoogingen met hnnne gevaren voor orde en rnstverstoriog Janrès heeft io de coni lirs van de Kamer gezegd dat hg het gevecht bg Settat beschouwde als een volkomen nederlaag van generaal d Amade Janrès dacht dat d Amade in de val gelokt was Ook de Marokkanen honden bet geveiht bg Settat als een nederlaag van de Franschen FhVILLETOX OP OEN ABTSBERG TertelUnK uit bet Kiniigdal Uit het Dnitteh van A STEINDORF 18 In Anguttia versclieen de gemelde courant weer waarin het volgende bericht De jonge Schwarzwalder wiens opname in het conservatorium wij verleden jaar meldden beeft het afgeloopen jaar buitengewone vorderingen gemaakt Zjjn leeraars roemen ijn viyt en talent Zgn spel is oorspronkeISk en geniaal zonder stijfheid of pedanterie De tpeler werd na ieder nnmmer teruggeroepen Ook dit bUd wist men den vader weer onder de oogeo te brengen en weder verdween bet zoo h j dacht ongemerkt in tijg uk Eigenurdig tegenstrijdig waren ijne opmerkingen Het ia mSn loon die daar geprezen wordt au ik wiit wel dat hiJ goed door de wereld in konen aprak hij in zich zelf en in t Talgende oogenblik bjj wal toch een on tlMOTumt knaap dia ijn vaAer kelmalijk De socialistische radicaal Dobiet heelt van zijn partg de opdracht gekregen de regeering in de Kamer over Msrokko aan te spreken om haar te herinneren aan haar plicht trouw te blijven aan de akte van Algeciras noch voor den eenen noch voor den anderen sultan partg te trekken en zich niet te bemoeien met de binnenlandfcbe aangelegenheden van Marokko Tittoni s tegenstanders hebben getracht uit het gebeurde in Benadir munt te slaan om de positie van den minister te verzwakken In enkele bladen van de oppositie hebben stukken gestaan waarin de overval in Logh werd aangevoerd als een bewijs dat het koloniale beheer niet deugde en daarom aangedrongen werd op aftreden van Tittoni Succes op dit pogen üebben de mannen der oppositie niet gehad Uit den algemeenen toon der pets spreekt tevredenheid over den gang van zaken in Benadir Hetgeen in Benadir gebehrd is zoo redeneert men behoort tot die kleine onaangenaamheden waaraan elke Staat die zich met koloniale politiek ophoudt nu en dan bloot staat Den minister van buitenlandsche zaken treft in deze geen schuld Integendeel uit don loop dien de gebeurtenissen genomen hebben bljjkt juist hoe goed het beleid der regeering geweest is en hoe vast ze in haar schoenen stond Menelik is dadelijk zeer onderdanig aangekomen met beleefde verontschuldigingen terwijl Dnitschland Engeland en Frankrgk zich gehaast hebben den Italiaanschen vertegenwoordiger te Addis Abela te steunen Mm wijst met bijzondere voldoening op de sterke internationale positie van Italië welke hier weer zoo treffend aan t licht gekomen is en Tittoni wordt zelfs in de hoogte gestoken omdat hg de Italiaansche staatkunde in zulk een goede richting geleid heeft Het voorval in Benadir heeft alzoo in stede van zooaU Tittoni s tegenstanders gehoopt hadden s ministers stelling te verzwakken juist er toe gestrekt diens positie te stevigen Men zal zich herinneren ilxtfde nienwe ban van Kroatië baron Ranch biJ zjjn aankomst op zeer onaangename wijze ontvangen werd Het volk jouwde hem nit en wierp zelfs met steenen nanr het rgtnig Dat voorbeeld schünt navolging te vinden Thans moeten de Obergespans het ontgelden In verschillende comitaten 7ijn deze ambtenaren met zeer vgandige betoogingen ontvangen en mopst er gendarmerie bg te pas komen om hen tegen de tierende me ontliep en wien het dus als men de woorden van den bijbel gelooven kan niet goed kan gaan Was hij even als de verloren zoon deemoedig tot zijn vader ternggekeerd dan zou ook hiJ met vrengde worden aangenomen maar eerst zon hij moeten inzien en bekennen dat zijn plaats was op den Abtsberg Dat dit na zijn optreden te Weenen wel niet gebeuren zon begreep de boer best en juist dit maakte zijn toorn weer zoo gaande dat hy liever den geheelen Abtsberg zou zien verzinken eer hg een stap deed of een woord sprak ter verzoening In zoo n stemming was hy ook toen Frftnzel hem weer eens bezocht en hem een brief van Ben voorhield Wat zal ik met dien brief P vroej hy on vervolgde De Bchryver heeft doer zijn heimeiyk weggaan bewezen dat by niets met ons te doen wil hebben Hy heeft de vrye keus gehad tusschen ons en de viool welnn hg heeft zyn viool mee genomen en ons verlaten waardoor hg voor ons verloren is en ik leg je nn voor de laatste maal wil je goede vrienden met me biyven roer dan die zaak niet meer san Ik ben de Abtsberger en van dien moet men niet kunnen zeggen dat hy de eene dag andere praat dan de andere Heb je me TentaaDf nigte te beveiligen Naar uit Pozega bericht wordt werd de nienwbenoemde Obergespan daar bg zgn aankomst aan het station door een menigte van wel duizend menachen opgewacht die geweldig te keer gingen Het scheelde weinig of men was den ambtenaar te Igf gegaan Slechts door eeu krachtig optreden der gendarmerie is het gelukt den Obergespan veilig naar zgn woning te brengen De toestand in Marokko bigft steeds de grodtste belangstelling wekken in Engelscbe politieke kringen De Pall Mali oordeelt de interpellaties van de afgevaardigden Janrès en Ribot misplaatst Het blad schrijft Het is wel jammer dat Fran che politici niet neer vaderlandsliefde toonen en eens wat minder partggeest in zake de crisis in Marokko Frankrgk bivindt zich in een moeilijke en delicate positie en de regeering hooft het recht veel toegevendheid te vragen van haar politieke vganden op een oogenblik dat het bovenal noodig is de wereld en Marokko in het bgzonder te toonen dat het volk zich sterk on eensgezind voelt En het tegendeel zien we De heeren Janrès eo Ribot willen deze week de regeering interpelleeren hiermede kunnen zg niets werkjelgk nuttigs bereiken en slechts een zeer slechten indruk geven Werkelgk hot is voor de Fransche regeering onmogelgk thans iets uit te richten zoolang de nieuwe toestand die geschapen is door do verheffing van Mouley Hafld niet opgehelderd is en de regeering een jnislen blik kan krggen op d n stand van zaken Voorloopig kan men niets beters doen dan geduld toonen en waakzaam en vooral kalm big ven Men kan niet zeggen dat de beoordo laars van de daden van Clemenceau en Pichon deze laatste eigenschap in groote mate bezitten 1 Slowo deelt mede dat naar aanleiding van de feiten die bg het onderzoek tegen de generaalfl Stdssel Srairnof en Fock wegens de capitulatie van Port Arthur gebleken zgn de generaal Koeropatkine oudminiater van oorlog en later opperbevelhebber der Russische troepen in Mandsjoerije en ziJn geheele staf in staat v n beschuldiging zijn gesteld en voor den militairen rechter zullen worden gebracht Koeropatkine wordt persoonlijk nog beschuldigd in het proces tegen Stössol onder eede valsche verklaringen te hebben afgelegd ten minste verklaringen die in strg d Van toen at gaf Frftnael ook den moed op om ten gunste van Ben te sproken en hoopte evenals de anderen en niet het minst Ben zelf maar op de toekomst Hoe leed het mg doet schreef deze terug nadat Frftnzel hem den afloop van haar bemoeiingen gemeld had dat vader zelfs geen brief van mg wil lezen geloof ik toch dat ik betzelfde nog eens zou doen als ik voor het teit mijner keuze stond want voor het boerenbedryf hoewel een boerezoon was ik en biyt iit ongeschikt Ge moet niet denken dat hier alles even glad gaat hoor I neen t is hier ook oppassen en vlglig zgn en in t begin had ik heel wat te donritaan om mg in mgn geheel veranderde levenswSze te voegen maar hoop en moed heb ik nooit verloren en ik hoop nog dat vader mg eenmaal de verzoenende hand 3al reiken Hg moet toch ééns als ik door mgne kunst eene degeiyke positie verkregen heb inzien dat ik geen lediggangar ben zoo als hy denkt Als de boer niet zelf gevoeld had dat hg tegenover zgn zoon te ver gegaan was zou er licht een middelweg ter verzoening gevonden zyn naar zyn halsstarrigheid joeg hem al meer en meer in t harnai en na zfjn met zgne rapporten aan den Tsaar zoodat wanneer de beèedigde verklaringen juist zgn Koeropatkinu zicb schuldig heeft gemaakt aan bel zenden van valscbe rapporten aan den heerscher In de Koln Ztg pnbliceert Exc Hamm een artikel over de crisis in de Vlootvereeniging waarin hiJ er op wgat dat reeds io Kassei de Bniersche leiders verklaarden dat Beieren in de vlootvereeniging bigveu zal Ma de vergadering te Keulen had generaal Keim trouwens in een niet openbare bestuursvergadering gezegd dat hjj gevoelde te ver gegaan te zgn Nadat ten gevolge van de peraoonlgke geschillen tusschen prins Salm en Spiess generaal Keim tot voorzitter gekozen werd en Sjiiess toen reeds mededeelde dat prins Rnpprecht van Beieren dan het protectoraat zou neerleggen had Keim aangeboden om af te treden Maar dit werd ounoodig geacht Dientengevolge trad generaal Keim als voorzitter op met het bekende gevolg Niemand verwacht thans dat in Dantzig generaal Keim z l herkozen worden of dat hg een herbeiioemiiig zal aannemen Waarschgnljjk zal een nieuw bestiur in staat zgu de gerezen moeilgkheden uit den weg te ruimen Een eigenaardig geval doet zich voor bg de verkiezing van lord Curzon tot vertegenwoordigend peer van lerlaid De officieele stemopnemer deelt mede dat lord Curzon wel de meeste stemmen heeft verkregen maar dat hg niet verkiesbaar is omdat zijn naam ontbreekt op de officieele Igst der lersche peers Het schijnt dat lord Curzon toen hem een lersch pairschap werd verleend daarvan kennis had moeten geven aan den lerschan parlementsklerk doch dit uit onbekendheid met dezen eisch heeft nagelaten Dienten gi volge werd zgn naam niet op de officieele Igst geplaatst en bestaat bü dus voor de lersche pairs niet Lord Curzon beweert dat dit verzuim volgeus door hem bjj de hoogste autoriteiten ingewonnen inlichtingen geen geldige reden schept om hem onverkiesbaar te verklaren de officieele stemopnemer biyk echter van een andere meening te zijn Het geval zal nu beslist moeten worden door het Hoogerhuis zelf Laat dit lord Cul zon niet toe dan wordt baron Ashton die na hem de meeste stemmen heeft behaald geacht gekozen te zjjn tuuriyk werden alle huiseiyke onaangenaamheden den zoon geweten en toch miste hy dien zoon overal Hg wist niet dat hy zoo aan hem gehecht was huewel hg hem uitschold Hg was begeerig naar elk levensteeken van hem en wilde toch niet dat men over hem sprak Als de tijd daar was dat er een Weenordagblad kon wezen was hy byzonder rusteloos en stuurde datreiyks iemand naar zgn tabakloverancicr om een of ander in de hoop dat het omhulsel een Weener courant zon zgn Hg begreep wel dat hier het blinde toeval niet alloen iii t spel was maar dood alsof hg niets merkte Op zekeren avond lag het begeerdü blad weer voor hem Met de ellebogen op tafol n het hoofd in do ïandan verdiepte hg zich in de lectuur Daar stond te lezen Een zeldzaam kunstgenot verschafte ons heden het bgwonon van hot examen der leerlingen van het Conservatorim De heer Benno Meyer de jonge Srhwurzwalder wiens talent reed vroeger aan de hoogste verwachtingen oldeed heeft heden in zgn spel zich zelf overtroffen en verwierf een stormacbtigen bgval van hot gansche publiek Ziin leeraars wenschten bom geluk ten aanschottwe yan de toehoorders en toonden en met recht trotsch te zyn op zulk een leerlln Wordt vervolgd