Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1908

Verspreide Berichten 1 FkjlKkkuk I Onder de garnizoenen Tan Doaai en 1 Rijssel doen zich ernstige verschijnselen v or 1 Tan meningitis cerebrospinales Te Don ai 1 werden een drietal gevallen geconstate rd I en te Ryssel al vgf Van laatstgenoemden 1 is er ien overleden 1 Door den raad van discipline van de 1 Advocatenkamer te Parjjs is besloten den antimilitairist Hervé wegens belerdig ng van het leger tot gevangenisstraf en boete veroordeeld te schrappen van de Ijjst der advocaten DUITSCHLIKD Een protest tegen artikel 7 der voorgestelde wet op de vereenigingi n dat verbiedt op openbare vergaderingen een andere taal dan Di tsch te spreken heelt onder de Denen en Deenschgezinden in Sleeswgk HolItein bö 30 000 handteekeningen verkregen In de Dinsdag te Hnll gebonden zitt ng van de Engelscbe Arbeidspart j werd een Toorstel tot aansluiting van de partg bï de oeiaal democrate n Terworpen met 951 000 temmen tegen 91 000 BUSLIHD Dinsdag hebben twee gewapende personen nab Odessa een trein aangevallen dien z door Talsche signalen deden stilstaan Na dertig dnizend roebels meegenomm te hebben Tan de in den trein aanwezige kas van de Spoorwegmaatschappij gingen zjj er ongedeerd vandoor Te Pnkoll ontdekte de politie in het bnis van een schoenmaker een voorraad dynamiet en bommen voldoende om een heele stad in de lacht te laten vliegen De man werd natanrlijk dadeijjk gearresteerd Makokko Te Londen heelt men Perdioarls die destijds gedurende eenigen tüd door Raisoeli gevangen gebonden werd geïnterviewd over den toestand in Marokko Hy moet verklaard hebben dat de rast spoedig genoeg zoa terngkeeren indien Frankrijk slechts Munlay Hafid als saltan zoa willen erkennen en zich verder niet meer in de binnenlandsche aangelegenheden mengde Oescbiedt dit niet dan zal de heilige oorlog nilbreken en duizenden tallen ten oller vallen CaisA Het metrieke stelsel zal waarschijnlijk in China worden ingevoerd De Minister van publieke Werken en Nijverheid heelt nl den Chineeschen gezant te Fargs geseind om hem tot dat doel de meest volledige inlichtingen te verstrekken Nu heeft nagenoeg ieder provincie in China verschillende matsn en gewichten BINNENLAJ Men meldt nit den Haag Sedert mr Heemskerk de Kahinetslormatie aanvaard heelt bevindt hg zich bjjta voortdurend hier ter stede ook in verband met de voortgaande raadpleging van den samensteller door H M de Koningin en het overleg met de pi tggroepen Nog eergistermiddag had de keer Heembkerk een onderhond met H M Van meer dan éene goed ingelichte zijde wordt intusschen verzekerd dat de heer Heemskerk nog niet met de samenstelling gereed is IJarwichboot aang evaven Alle schepen die geschikt en beschikbaar ijn worden gemobilisetrd voor den groeten tocht om alle richtingen nit te gaan zoeken zoodra de mist iets optrekt Oisterenavoud verspreidde zich te Hoek van Holland het gerucht dat zou zjjn aangebracht door een derloodskooten de schipbreukelingen zjjn in veiligheid op een van de voorgaatscbe schepen De tjjding bereikte ook den burgemeester die zich bjjna voortdurend aan den Hoek bevindt Mr Brnnt stelde aanstonds een onderzoek in waaruit helaas bleek dat hel bericht allen grond mist s Nachts twee uur D mist klaart op de maan komt door de booten gaan nit om te zoeken De autoriteiten ann den Hoek hebben den minister van Marine verzocht torpedobooten Tan zoeklichten voorzien uit te zenden om te helpen zoeken naar de vermiste reddingboot met schipbreukelingen De Zeeposl meldt Van Urooiden wordt georganiseerd een tocht om van daar naar den Wattrweg te stoomen door verschillende sleepbooten en andere stoomvaartuigen Zy zullen op onderllEgeo istand in verbknd met elkaar biy Tend de Noordzee afstoomen tot den Waterweg om zoodoende de Terraiste scheepabooten te vinden en binnen te brengen Uit Ngmegen meldt men dat bet geen twyiel laat dat de beer Salomonskjr aldaar zich aan boord van de Amsterdam heeft bevonden Uit Londen toch weid bericht ontvangen dat hg met de Amsterdam was vertrokken en een Dnitscher die zich ook op dat schip bevond heelt bier aan de familie van den heer 8 medegedeeld dat hg hemaanbooid heelt gezien Gumengde Berichten Tgdens de staking in de haven van Kotterdam werdiin door do Srraa W Prins en Cu meer dan 50i Cainndslialers aangenomen tegen een vast weekgeld van I 15 1 20 vo r onbepauldeD tgd Toen de staking eindigde werden deze mannen zonder meer oniKlttgen Zg vroegen teder t ee weken loon wat hun geweigerd word Daarop vroegen ze allen een bewgs vun onvermogen aan om gratis te prucedeeren Dit w rd hun geweigeid maar in een met deu bargomeester geliüoden bespreking is uu besloten dat èén hunner gratis procedeeren zal aanvragen en door het Bureau van Consultatie is hem als advukaat toegevoegd mr J S L Kolst Trenilé In een machinelabriek aan den Boezemsingel te Hutterdum was een 14 jarige jongen bozig gzeren platen in petroleum te wasschen Toen hg daarna de kachel wilde oppoken geraakten zgn kleeren die mei de olie waren bemorst in brand en de jongen kreeg over het goheele lichaam brandwonden zgn toestand wus niet buiten gevaar Globetrotters Meu schrgft aan het Vad i Een drietal jonge mannen nit Amsterdam die met in den tgd van zeven jaren een voetreis om de wereld te maken een door den bekenden heer Dudok de Wit uitgeloofde premie willen vofdienen bevond zich Woensdag te s Hertogenbosch waar zg aan d n avond van dien dag met het geven van een suirée eenige reis en onderhoodskosten trachtten te winnen De namen der ondernowende globetrotters zyn J Van Abeele J Blitz en A Van Ooatrum Donderdagmorgen werd door hen de reis voortgezet met bet doel Leipzig Tot die plaats wordt per spoor gereisd want bet traject Amsterdam Leipzig werd door bon reeds van 4 Oct tot 28 Dec jl te voet algalngd Op laatstgenoemden datnm werden ziJ ten gevolge van ziekte van eerstgenoemde genoodzaakt terug te keeren thans hopen ze de voorgenomen reis zonder tegenspoeden geregeld te kunnen vervolgen Het prgsraadsel Wie zyn zaken bloeiende wil houden moet telkens en telkens en telkens iets nienws verzinnen waarmee hy reclame kan maken Zoo dacht er ook een hf rbergier over die liever veel dan weinig klanten in ziJn gelagkamer zag En om nu nog eens bgzonder de aandacht op zQn inrichting te vestigen schroei hg een prgsvraag uit waarbg hg een som van I 100 nitloofde aan dengene die het beste antwoord geven zou op de vraag Wat voor overeenkomst is er tusschen mi n jenever en de brug over de rivier De jnry door hem zeil benoemd kende met algemeene stemmen den prgs toe aan een armen jongen wiens antwoord luidde Ze leiden allebei naar t armhuls den lommerd het krankzinnigengesticht de gevangenis en het kerkbol 01 de kroegbaas nog meer prysraadselsuitgeschreven heelt vermeldt de geschiedschrijver niet BI Vaan De boschwachter van het kasteel d Abbaliale nabg Evreox Vial heet de man die beschnldigd was van de daar gedane poging om 14 menschen mot strychnine te vergiltigen is openljjk tegen deze beschuldiging in verzet gekomen Hy Is niet zegt hg ontslagen maar nit eigen beweging heengegaan omdat hy de beledigingen van Cahn schoonzoon van mevr Hébert niet langer wilde verdragen Er schgnt inderdaad weinig aanwgzing tegen hem te zgn want hoewel de woonplaats van Vial bekend is is by nog niet aangehouden al doet de tamilie van mevr Hébert alle moeite om de verdenking op hem te doen vallen Op de place de la République te Pargs is pen vrouw van 60 jaren overreden en gedood door een antomobielbrandspuil die uitreed voor een brand in de rue des Archives Op 26 Juni 1901 werd een meisje van twee jaar door een bewoonster der Nieuwe Kerkstraat naar het Israëlietisch Ziekenhuis te Amsterdam gedragen Het kind tat vol bonis en blauwe plekken en in bet iiskei hnis werd geeODstateerd dat het rerscbgnselen van schedelbreuk en herseuschudding vertoonde In dien toestand zou het kind gebracht zgn door den man met wien de moeder leelde Een bnnrmeisje bad gezien hoe de man de venter Johaonei Lemson het kind terwyi de moeder niet thuis was opnam het tegen den vloer gooide op armpjes en gezichtje sloeg en het vervolgens halten het raam van drie boog hield als om het daaruit te worpen Op een oogenbltk dat het hevig schreeuwde voegde hg het toe hou je stil ol ik sng je an mootjes Andere bnren hoorden op dien middag het kind hevig gillen hoorden een zwaren slag tegen den grond en vernamen tevens hoe Lemson het kind toeriep al8 je je smoel niet houdt vermoord ik je Thans verscheen bet acht jaren oud met een klenr van melk en bloed op de wangen biy huppelend aan de hand van haar pleegmoeder die het eertgds naar bet Ziekenhuis droeg en het verzorgde voor de rechtbank aldaar als een levende aanklacht tegen haar belager die in de beklaagdenbank stond in verzet gekomen van bet vonnis der rechtbank waarhg hg vgl jiren geleden veroordeeld werd lot lï jaar gevangenisstral meldt het Hbl Hy ontkende en zeide altyd gezocht te zgn omdat hg christen leelde met de IsraSlietische moeder van het kind Ook de moeder met wie hg nog leelt hebben zg beschuldigd van mishandeling van het kind zeide hg De pleegmoeder verklaarde het kind naar het ziekenhuis te hebben gebracht op verzoek van de moeder die haar kwam vertellen dat het door bekl zoo mishandeld was Het vroegere bnnrraeisje verklaarde de mishandeling te hebben gezien Een andere getuige die eerst een verwonderlgke geheugenloosheid aan den dag legde verklaarde later het kind te hebhen hooren gillen en bekl te hebben hooren zeggen als je niet stil bent sng ik je an mootjes En weer een andere buurvronw gal een relaas van het voorgeTallene al kon ze natuurlgk zich niet alles meer precies herinneren Het kind was altgd stil als do moeder thnis was maar schreeuwde en kermde steeds als de vader met het kind alleen zich bevond Het O M noemde bekl s daad laaghartig gemeen en lal en verklaarde zich niet te begrgpen wat bekl bewogen heelt ora in verzet te komen Het ten laste gelegde bewezen verklarende eischte hg bekrachtiging van het vonnis waarbg bekl li jaar gevangenisstral werd opgelegd Een Nederlandsch meisje van 15 jaar mej Nivel die tydeiyk te Adelboden verblgf houdt beeft op sneeuwschoenen binnen twee dagen den Wildstrhbel 3100 M boven de zee Weissbernhtttte on den Wildhorn 3300 M beklommen van daar ging bet naar den Rawyl Lenk en over den Hahnenmoospas weer naar Adelboden De berggidsen die haar vergezelden verklaarden dat zg nog nooit van zulk een praest itie getuigen waren geweest en dat het Nederlandsche meisje de bcdrevendste sneenwschoenloopers in de schaduw stelde Een uitgebreide halo om de zon is hier te lande Zondag omstreeks den middag gedurende een tweet il uren zichtbaar geweest Zoowel de grootste bovenste helft van den kleinen als van don grooten kring welk laatste onderdeel van den halo zelden voorkomt waren goed te onderscheiden De kleuren der eerste waren vooral zeer levendig bg de samenvalling met den bovenraakboog Deze laatste ter lengte ran een negen tigtal graden in verband tot den lagen stand der zon met de bolle zgde naar dit hemellichaam gekeerd de lange uiteinden alhangende naar den horizon had wat den vorm botrelt veel overeenkomst met dien van de horens eener koe en was vooral in de kromming van den boog zeer levendig gekleurd waarby het rood en vooral schitterend violet in liet oog vielen Ook de beide byzonnen waren zichtbaar in den buitenrand van den kleinen kring Deze waren zeer glansrijk ge kleurd n beide voorzien van witte horizonI tale staarten ran een drietal graden Te Nieawdorp verkeert men in ongerustheid over twee jongens resp 15 en 17 jaren ood die na zich Dinsdagmorgen naar de schorren hy de Kaloosplaat te hebben begeven van daar tot beden niet zyn teruggekeerd loodat men vreest dat zg in de kreeken verward geraakt of verdronken zgn M tt heelt do schorren algezocht doch zonder succes By den penningmeester der commissie voor de werkloozen te Amsterdam is in de week vnn 16 22 dezer ingekomen pi m I 6500 makende met het vroeger ontvangen geld en de ingekomen toezeggingen een tuUal van pi m 1 142 000 Het oorlogstnig wordt iteeds Tolatakter Nu heelt een Engelschman zekere AUrad Thompson een toestel uitgeTonden om het geratel waardoor machine kanonnen huu aanwezigheid verraden te dempen Het sociaal democratische Peuple te Brussel verzekert dat koning Leopold plan heelt den onlangs geboren zoon van barones Vanghhap en van een ongenoemden vader te benoemen tot Hertog van Tervneren maar do ministers voornamelgk Davignon weigerden beslist bel besluit te teekeuen De Gzaar mocht dezer dagen noodig zeggen dat hg gesteld wa op rust en orde te Odessa t Lykt er niet naar dat die er heerschen Roovers hebben eergisteren op straat een bankbeambte overvallen en hem 30 000 roebel alhandig gema ikt Zg wisten te ontkomen Poging tot moord Trientje 0 dienstbode van den landbouwer D Leeuwerke te Wildervank was met haar zuster Zondagavond alleen thuis en kreeg bezoek van haar vroegeren viger J Faldoor Hg zocht de algebroken lieldesbetrekkingen weer aan te knoopen doch Trientje was daartoe niet genegen F werd daarop driltig baalde een revolver te voorschgn en loste een schot dat echter in den zolder terecht kwam De dienstbode toonde evenwel moed te bezitten want zy pakte den gevaariyken vryer beet en zette hem kortweg buiten de deur De revolver die F biykbaar had weggeworpen werd Maandagmorgen naby de woning van Jen landbouwer gevonden Er zaten mg drie patronen op De politie houdt zich met de zaak bezig Tel Te Amsterdam is loo meldt het N v d D gisternacht ingebroken in de synagoge van het genootschap Ahabath Achim Vereeniging Broederliefde op het Weesperplein Het gebouw is des nachts onbeheerd De dieven hebben een ruit boven de deur met twee groote keien verbrgzeld en zgn daardoor binnengeklommen waarby een zich biykens veeholdige bloedsporen leelgk gewond moet hebben Er is een olferbus geledigd zes andere zyn meegenomen Deze stonden vlak hg den ingang Verder zyn de inbrekers niet in het gebouw doorgedrongen want een naast de voorlezersbank staande andere olterbns hebben zy onaangeroerd elaten evenals de kast waarin de wetsrollen met al de daarby behoorende zilveren kostbaarheden zooals de siertoren e d waren opgeborgen Licht hebben de dieven niet behoeven t maken want vlak hy de plek waar de gestolen bussen waren aangebracht hing de imnerbrandende lamp by welker scbynsel zg ban werk gemakkeiyk verrichten konden j Amsterdam 21 Januari 190S Volgene het Weekblad van de Commissie bank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 21 Januari door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante loodsen Aand Disconto Maatschappy te Rotterdam 88 pCt Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederland 10 pCt gestort 90 s Gravenhaagache Hypotheekbank voor Nederland 10 pCt gestort 1 0 Noordeiyke Hypotheekbank 20 pCt gestort 100 Landbouw Maatschappy Bangak 80 Landbonw Maatschappy Getas 106 Landbonw Maatschappy Melattia 15 I Oew aand Cultuur Maatschappij Sehoroh 40 Aand Handelsvereeniging voorheen Eeiss en Co 42 I Maatschappy tot exploitatie van gronden en grondrachten in Zuid Alrika 10 I Maatschappy voor Zwavel znnrbereiding 106 Hollandsche Maatschappu tot I het maken van werken in I gewapend Beton Tweede Serie 145 Eoninklgke Tabak en Sigarenlabriek v h G Ribhins Peletier Jr 107 Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatbchappg 138 4 pCt Oblig Tweede Noord Hollandsche Tramweg MaatI schappg 99 Aand Oester Stoomtram Maatschappy 99 5 pCt Oblig Bouwgrond MaatI scbappy Nieuwenchie 40 I Aand Straatweg Leeraam Woudenberg 2 3 pCt Oblig Natura Artia Maciatra 81 I 4 pOt Pandbr Arnhemache Hypoi Ueskbtnk Toor Nsdirlud 93 Orr und JkTMche BoiehEipIoi Ulie F 86 Opr tand Jtvascbe CoHuurMaat chappy F 92 95 Amsterdara 31 Januari 1908 All nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wij a de volgende londsen GEVRAAGD Aand Spokane Meelmolens 80pCt 5 pCt Oblig Stoomspinnergen en Weverüen v h Spanjaard 102 Prei aand Mg tot exploitatie der Suikerfabriek Badas 80 Aigid Ned Fabriek t Werktuigen en Spoorw materieolSerie A 80 Idem Idem Serie A 78 Stoomvaart My Ned Lloyd 40 Idem Id Triton 50 Hy tot exploitatie van onroerende goederen te Amst 107 Stadsnieuws GOUDA 24 Januari 1908 Naar wy vernemen zullen op den eerstTolgenden Nntsavond op Donderdag 30 Jan a s optreden Mej A Nyiand uit Houten U en de heeren W F Nyiand nit Arnhem en Pierre Bos nit Watergraafsmeer die geheel welwillend dezen avond aan de Nutsleden aanbieden Mej Ngland en den heer Nyiand zullen met piano begeleiding eenige zangnummere doen hooren en de heer Bos zal enkele voordrachten honden Donderdag 6 Februari a s wordt in de Sociëteit Ons Genoegen gegeven de 5de Voorstelling in het Abonnement door het Rotterdamsche Tooneelgezelscbap van den Grooten Schouwburg Directeur de Heer P D van Eysden Opgevoerd zal worden De Tweede Vrouw Tooneelspel in 3 bedryven naar het Fransch van Mevrouw Gabriel Mourey vertaling van A Sprinkhugsen gevolgd door Diabolo Blgspel in 1 bedrgf van A van Sprinkhugsen In deze stukken treden op de Dames van Eysden Vink Tartaud Klein Coelingb Vorderman van Hees van Amstel W Kley Josephine de la Mar en W Duymaer van Twist en de heeren Tartaud de Jong van Hees en Daum Gisteravond had de tweede uitvoering plaats van Gzaar en Timmerman voor een geheel nilTerkochte zaal De nilTocriog was ook nu weer schitterend alles was even keurig de zang het apel de muziek de costnmes geen wonder dat er telkens weer daverend applana eerklonk MevroBW Frngt van i Hertog Pasveer werd na het Ie en najchet prachtige duet met Iwanow in het 3e bedrgf met bloemen gehuldigd terwgl aan de heeren Th van der Ham en C W J Natzyi na het 2e bedryfl kransen werden aangeboden ZaterdagaTond heelt weer een opvoering plaats waarvoor de zaal hedenmiddag reeds was nitverkocht terwgl Zondagavond de laatste uitvoering zal gegeven worden Wie deze wll bywonen zal zich moeten haasten met kaarten te knopen het is te verwachten datJIna izulk een succes de toeloop euoria zal zgn De teleloon paal geplaatst op de Naayerttraat ligt in et water van de Turlmarkt De teleloon en telegraalgemeenschap met Amsterdam en andere plaatsen is mede geitoiord Zondag a s speelt Olympia I waarichyalyk een TOetbalwedstryd tegen Victoria nit Hilrersum op het terrein alhier Benoemd tot onderwyzer aan de Chr school te Boskoop do heer S Bison te OndBeierland Alphïk Tot lid Tan de Provinciale Staten van ZuidHolland voor dit district vacatnre Kemink werd Igiateren Jgekoien de heer W Los chr hiit Rechtzaken Een troepje Intelingen lat U Decembar jl in den trein op het traject Maastricht Aken zy waren dien dag naar Limbnrgs hoold tad geweest om TOor de nationale militie gekeurd te worden Nauwelgks had de trein zich te Maastricht in beweging gezet ol alle liederen die tegenwoordig op het repertoire Tan den traatzanger Toorkomen werden in allerlei toonaarden nitgegalmd Ook werden ter alwisseling eenige raderlandarhe liederen gezongen Leve Wilhelmien klonk het uit de ondsB dar MUtiude Itndirerdedigera En nog langen tyd echoden de klanken door de benauwde ruimte Tot bet gezelschap behoorde ook de 19jarige H A S mynwerker te Kerkerade Hy was een Drent van geboorte Limburgs heuvelen schenen hem meer te bekoreu dan de vlakke uitgestrekte heidevelden zyner provincie met hun schapen en herders en turlhoopen De trein had het station Valkenburg verlaten De lecstrrengde had haar hoogste punt bereikt Weer klonk Leve Wilhelmien door het compartiment Wat riep de Drentsche mgnwerkor niks van leve Wilhelmien en hg slingerdeeen beleediging en een verwensching tegende Landsvorstin uit Groote verontwaardiging by het publiek Eenigen wilden den man die blgkbaar op school was geweest by socialisten uit het Noorden te Igl Onze Koningin beleedigen Die ook in Limburg als veralgood wordt I Dèit duldden de Limburgers niet 1 n Koninklgk marechaussee uil Simpelveld zat toevallig in denzellden waggon zyn soldatenbart dreigde van verontwaardiging te barsten Toen hg zyn bestemming bad bereikt noodigde hg don held kort doch krachtig uit hem naar de kazerne te volgen Den brigade commandant vertelde 8 dat hg de bedoeling niet had gehad de Koningin te beleedigen integendeel hg had voel respect voor H M Den volgenden dag werd S weer op vrge voeten gesteld Gisteren moest by hy zich voor do Maastrichtsche rechtbank verantwoorden Zoo druk als hg het op 11 Dec in den trein had zoo beteuterd was hy nu Men kon hem onder n pet vangen Heb jg den tronrigen moed gehad H M de Koningin te beleedigen f vroeg de president Ik was dronken I antwoordde beklaagde en ik weel niet dat ik het gezegd heb Natunrlgk dronken daar gaat raon zella groot op eo meent er alles mee te kunnen verontschuldigen De marechaussee verklaarde echter dat S geenszins dronken doch de heele reis uitstekend bg zgn verstand was geweest De rechtbank stelde de behandeling der zaak uit tot 29 dezer om nog eenige getuigen te hooren die wellicht beter van geheugen xgn dan de Kerkraadsclie kolendelver Sabotage Gisteren werd voor de Recblbank te s Graven iage de zaak behandeld van Engelbertns Kloosterman 32 jaar colporteur te Rotterdam door de Rechtbank aldaar veroordeeld tot zes maanden gevangenisstral wegens hel in openbare vergadering te Rotterdam moedwillig opruien lot hel opzellelgk en wederrechtelgk vernielen van eens anders goed de zoogenaamde sabotage De verdediging van bekl bestond hierin dal hy zgn hoorders niet had gezegd dat zy sabotage moesten plegen doch hun slechts objectiel had niteongezet wal onder sabotage wordt verslaan het noch al noch aangeraden had het aan hen zelf overlatende ol zy zich van dit middel in den klassenstryd wenschten te bedienen Ook voor het Hol word een dergeiyke rerdediging door hem gevoerd Hg had aan zgn gehoor slechts willen doceeren wat onder het woord sabotage valt te verstaan Advocaat generaal mr Reitsma verklaarde vroeger niet te hebben geweten wat met dezen term werd bedoeld Het is hem thans gebleken dat men er mede bedoelde een methode om op de meest laaghartige wyze zyn medearbeiders naar het leven te staan en aan zgn werkgevers het werken onmogelyk te maken Eigenaardig is nn het groot aantal ongevallen in bet havenbedrgl te Rotterdam tydens de bekende onlusten aldaar Op verzoek van den advocaat generaal heelt de olficier van jnslitie een lyst opgemaakt van deze ongevallen roornameiyk bestaande in hel nit den haak schieten ran een mand ol last En nu ia het opmerkelgk dat juist deze Torra van sabotage in beklaagde s rede is medegedeeld We constateeren dns dat op de wyze goiyk aan de hand is gedaan door bekl zich tal van ongelukken hebben voorgedaan Deze beklaagde beeft zich niet ontzien om zyn gehoor mede te deelen wat zy te doen hebben om hun patroons het leven znur te maken en hunne medearbeiders ongelukkig te maken Dat het gehoor van bekl van 200 300 man deze rede kalm heeft aangehoord zonder een poging aan te wenden om bekl nit de zaal te verwydereu achtte advocaat generaal het trearigst in deze zaak Deze hoorders lieten zich dns door dezen beklaagde toespreken alsof zg een massa boeven waren En beklaagde zeide hnn uitdrukkelgk ieder arbeider moet dit voor zich zelf doen Want anders kon de patroon of de onderkruiper er de lucht Ttn kryges Was de officier van justitie mede in hooger beroep gekomen advocaat generaal zou een reel zwaarder straf behbeu geèischt Thans kon hg slechts beresting vorderen De verdediger mr W Francken advocaat te s öravenhage had met sympathie voldaan aan de nitnoodiging van het Bureau van Consultatie om deze zaak te behandelen Het geldt hier toch een vervolging wagens het gebruik van het vrge woord dat door den advocaat steeds wordt gehanteeid Zeker is sabotage ook aan pleiter niet sympathiek Maar men moet een dergeigke zaak met een koel hoold behandelen Pleiter wraakte het beroep door adv gen gedaan op de lyst van ongevallen te Rotterdam Beklaagde heeft abaolnut niet aanbevalen dergeigke ongevallen aan medearbeiders te berokkenen Overigens wordt bekl niet vervolgd wegens het verstrekken van inlichtingen tot het plegen van een stralbaar leit maar wegens oproiing Ën wegens opruiing is bekl niet vervolgd De feiten die bekl mededeelde waren trouwens in arbeiderskringen reeds vry algemeen bekend zg staan in een te Ainsterdaui gedrukt boekje Voor dezen beklaagde die tuberculoseIgder is zonden 6 maanden gevangenisstral pernioieus zgn Wat het juridisch gedeelte der aak betrol achtte pleiter de dagvaarding nietig daar er in ten laste wordt gelogd dat beklaagde ongeveer do daarin vermeldo woorden heelt gezegd Opruien is niet het eenvoudig met sympathie vermelden van een bepaald lelt in de woorden moet een suggestieve werking liggen een strekking die de hoorders doet besluiten tot het plegen van een bepauld lelt Opruiing is een poging tot uitlokking De opruier moot zön slachtoller brongen in ee 1 zoodanigen gemoedstoestand dat hg zich Kedrongen gevoell het loit te plegen Do objectieve strekking van du woorden en de bedoeling van beklaagde waren na allerminst oprniend Men bedenke danrbg dat in hel verslag der politie agenten van de door bekl gebezigde woorden slochti de ergste passages uit diens rodevoering zgn genomen En daarin komt sleclits voor een academische inededeeJing van hetgeen onder de sabotage wordt verstaan Staat nu vast dat bekl heelt gezegd ieder arbeider moet dit voor zichzall doen f Bekl ontkent dit En bokl is een waarhoidliovend man Eén inspecteur van politie slechts verklaart dal bekl die woorden heelt gebezigd Maar die inspecteur was geen stenograal En daartegenover staat do positieve verklaring van mr Dnquesne die naast bekl zal en die woorden niet gehoord heelt Bekl hooft gezegd ieder arbeider zon dit dan voor zichzelf moeten doen In elk geval laj in de ten laste gelogde woorden geen billgking opgesloten van het plegen van sabotage Ook staat niet vast op welk voorbeeld van sabotage die woorden sloegen En onder de door bekl aangehaalde voorbeelden van sabotage waren ook niet strafbare vormen Bekl heeft ook ge egd het is oen uiterste middel in den klassonstrgd Hg ia dns zeer huiverig het aan te raden Trouwens bekl als individueel anarchist is alkeerig van geweid Hg verontachnldigt het slechli in uiterste gevallen De vergadering werd ook gehouden voor stakende bootwerkers En stakende lieden kunnen geen Babcilage plegen Dit beklaagde s woorden blgkt ook niet dat bg beeft opgeruid tot een stralbaar feit Hy sprak over nonchalant werken niet over opzettelgke vernieling van goed Beklaagde wees er nog op dal hot groote aantal ongevallen in het tgdperk van JuliDecember 1907 in bet Rotterdamsche havenhedryf is toe te scbryven aan het leit dal toon tydens de staking daar gewerkt werd door mannen in het havenbedrgl niet geschoold door de zg ratten uit Duitaohland jchnira der bevolking met jenever gevoerd Was het hem om opruiing te doen geweest dan had hg niet in een openbare vergadering gesproken BEÏÏES VAN EOTTERDAM DONDERDAG 23 JAN L K H K Staatilnnmiien PoBTüOAL Oblig Se Serie Ir 500 3 80 fiO Oblig 3e Serie Ir 2500 3 607 RusLiND Iwang Dombr Obli gatien 81 AziE Japan Obligatien 1899 4 80 CoMiMBU Geconsolideerde Bnitenlandscbe Schuld O 1000 P 3 nt potheek Banien Pandb Rotterd Hypb 4 98i Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdbr Sted Hypb sGrav 4 99 Pandb Utrcchtscho Hypb 4 100 pandb Westlandaohe Hypb 4 94 Pandb Zuid Holl Hypb 4 95 Pandb Algemeene Groninger Scheeps Hypb 5 101 Pandb Nedorl Hyp Pand brielbank 4 98 Pdb Nod Scheeps Hypb 4 8 Northw Pac Aand 172 Pandb Bataalsche Hypb 4 94 Eerste N od Hypotheokbriel bank 4 95 Pandb Hollandsche Hypb 4 95 Pandb Nationale Hypb 4 9 Sehtepvaart MaatsfhapfnjfnAand Holland Gnll Stv Mg 85 Preinieteetiingen bbbOiE Loten Stad Antwerpen 1887 i Spoorwegittningtu TuiK Oblig Zuld Italiaaneche Spw Mg 3 85 Diversen Oblig Mg tot Expl Laan van Moerdervoort l JOO 41 100 VAN MANTELS COSTUMES MANTEL COSTUMES AVONDMAiNTKLS BLO US KM BONTMANTELS PELTERLfEN MAIIHT Laatste Berichten Do vermisten van het stoomschip Amsterdam zgn na 6én nur rondgezwalkt te hebben op zee opgepikt door den Noorschen stoomer Songo Toon de mist vanmorgen iets opklaarde is de sleepboot Gouwzee wederom uitgevaren on heelt allen van de Songo overgenomen en behouden aan land gebracht Z K H de Prins is hedenmorgen naar de Hoek van Holland vertrokken I Predikbeurt bij de RemonstranUohe I Oerelormeerde Oemcente alhier Zondag 26 Januari voormiddag 10 uur Us CAUI ENTIKU ALTING Em Pred I Don Haag I H t Correspondentschap van I iVOOIOHOffOSl Ned Verueniging ter I bevordering van Verpleegsters en Verpl o jl gers is gevestigd ten huize van Mevronw J M HOOOKNDIJK DmKZwiOBK Wachtel ji straat No 234 alwaar ten alle ti de ij Vcrpleolci s en VpriilüRci s voor particuliere verpleging beschikbaar zyn I Onnavolgbaar I zyn thans door niunw gevonden toepassingen onze In ollecetf getelUMerdi f or I treilen Helntare Uogaertê Zg geven I kracht on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie I voor de ecM to ontvangen I öelll Prgsconrant met eon aantal onge I vraagde getnigschrilton gmtit op aanvraag Büitol H HOQAI U1n C Co Agent voor UOÜDA Firma A QUANT I Kunsthandel Kleiweg by wien modollen te I bezichtigen zyn I ijP nuW en tlaafjflijders I ordt Bit overtuiging ala een werkelijke hal I ip den nood bet boek j ISaaca gre srer I aftdbevolen I Na üiUvaagat van adrefi per brtefkRnrt ofdt I dit boekjo franco per post toegezoiideu Xqot UU KP0£L 8 iiookbaa Zatborumf J