Goudsche Courant, maandag 27 januari 1908

40s e Jaargang Maandag 37 Januari 1908 o 10547 mimm mmmi Diieuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken T l fooii St ADVERTENflEN worden gejjUatst van 1 5 regels ïi Hd Centen iedere regel iiiPt r 10 Centen Groote letttrs worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tol 1 uur iles amlcl Teleloi n Ho 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per Iiost 1 70 Afzonderlijke Nommer VIJF CENTEN m Wegens uitverkoclite z al op 23 laiiuari nog loclits ééne opvoering van Czaar en Timmerman op 7iAfi iil i 25 JAMJAiU des ftTondh hiiJf ttfh precie Entiée 76 et Ledec van Ons Genoegen 50 et Kaïrten VFrkrjjgbaar van I Vrljdnqoehtend 9 utir bij den Boekhandelaar J DE VEN WSdstrant Plaatebespreking bó loting Vrijdagavond 8 nar in de Hoc On Genoegen ÜPH wnrU ver oelit op I HEIIK ff Ifrtc i mT HBT Magazijn van H IUVK S VAAYZüi K ÏORINCHBM l Bze THKEEN worden aJgeïtrerd iu verzegelde pakjes van i iwee 9n een kalf eu een Ned on met Termeldin van Nommer e kPryK Toorziea van nevenataaii SMerk Tolneun de Wet gedepo neprd Zich tot d uitvoe in van h eerde order aanbev endo 1 G BUL voortiüon BRKKBAART Lz DE OOEDKOOPdTE 0 DE MEEST PUACT18CHE A DE MEEST VOLLBDiaE zjn be liBt die der t irma ï UiS LAJJimS JOVRIS AL m t miniten drie gratis geknipte patronen en een gtklenide plaat TUK ILL UIIESSMAICEU mti ean gratis geknipt patroon TÖB BAX AA U Ot VHlLh HESS FASHIONS Kindirmodoi met vele gratis geknipte patronen FKAAGX Vw Huekhandelmi Pr e nHmm nt Alle mPt kantel HoH Uljvoegsel Van alle iii dete bladen voorkomende modallen ijn GEKNIPTE PATKONEN ntt Holl verklaring Jr p p tegen Toornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS üen Haag f Meuw iDoverirofIcu I r i iolmrs wylhoküud Alltrii 0 lit uiet I abric kamerk tol voortduri ude radicale ii sekere geui iiig vau alle £ m1U de meest hardnekkige enui Miektfiii vooral outstiian diMr aidwaliugeii op jeiigdigi n leet i I eneKing van olke Kwaklo UI üeuBUwdheid Hootüpiin Migraine Hartkloppiug Maagpijr slechte Bpüsvertenng Onvermogen Impotenz PoUutiom enz i tvoerige proapectusBen 1 esch fl 1 Il tl S t dubboly flct h i Onr I Oepol Matth v d Vüsjte Zaltbuinn I I M i A6 mn tt Co Kutloraam I Hftppul 8 ir venlms is I lUIramaiis U JuHpJ Oïn llott r h ï Iff t fJoudft n hi alle droifiaton Eolato Oudo Jenover 1 1 M S J 1 i ightcap V HOPPE 1 1 IIIf Ij i Verkrijgbaar btl 1 PRKTKRS 1 1 1 H B Ltt op tüchrt n kurkiramtt 1 aemalogeeii Poedervorm i het eeiiig Ste helpend middel tegen Stloeilarmoeée nieekmncM XeiiHiemitakle Êloofdpijiiett Hhipeloothetd Oumachteu Wermagerittg n yermliiOerlHg der HehaamMkrachten II in Pcu dorvoriii smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffan aematogi n U H H heeft een aangename flLJHL worden opgelost lI Jih M Vl OUHEN IN POEDEBVOKM is het praaperaat wat ü spoedig geneest H I M VrOGKEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met ffebruiksaanwijzing f 1 60 Kcnigf labrikaiueii II N v SOIUIK Co Den ilaag Verkrijgbaar bjj b rma fFOLPF A Co W thaven 193 UIIENDEL E H VAN MILD Veeiital Uouiia BOÜMAN Voordnrhl PINKSB Nuuulrkerk ad Umi A N Van ZKSSKN Mo oum H v wijk P W V KDE OudêwatêT A SOIlBBll Haaitruht K VAN i l il HËlIDEN Ilemmjk V r o 8PKK MoercapéUe D o STAK Wed J HOLST M KOLKMAN AUN o HEIJHKN Waddingtvun P A osOttOOT A UK JONGH OudeaaUf i P KAHTKLËIN PoUbrotkérdam D BIKKBK Bttitckop VVAAK80 lüWlNG Laat O niet miileiden door Abdij Siroop let kloosterSrti Piiiilo Ah Hi be4aat niet dut Utrtmii imn firenerlei wiiarde nOLENAARf KINDERMEEL 11 pak 20 cent per i 11 cent per Overal verkrijgbaar narht ü voor namaak Ziet naar het Controle Kegel Dr v HAMEL ROOS en HAIIMENS en den naam P MOLEI iAAIi Co M eêlmaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den ClttNI PHIK WESTZAAN A T T K H T Zwolle 19 December 1907 P MOLENAAR Co Westiaan WelEdele Heercn Ik kan niet nalaten U te berichten welk een groole waarde Uw kindermeel heelt Ik heb een meisje van nu 10 maanden walk als bgvoedsel der moedermelk Uw meel gebrnikl De reanltaten ijn schitterend zoowel in gewicht als lengte is het in een paar maanden aanmerkolp voornitgegaan en is zo ongeduldig als het op tafel staat en z l niet direct gevoed wordt Mijne 3 andere kinderen hebben het tot mijn leed wezen niet gebrnikt Ik durf gerust beworen dat het de eiwitjes en dergelijke versterkende middelen vervangt Ik raad ieder huismoeder aan Uw meel te gebruiken vooral daar het zoo licht verteerbaar is Ik geef U de vrijheid van dit ongevtaagd advies gebruik te maken in üwo annonces als U dat wenscht Hoogachtend Mej J DEKKER Bengelink Eendraebtstr at 59 Let wel Een ware nitkomst voor bilcr licht n weinig gasverbinik is de annschatflng vim het baiigeiid Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht N voor tmUntlc Beleefd aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 SIBR UW HUIS IN DEN WINTSR UWBN TUIN VOOE DE LENTE MET ilaarleiiiiner Bloembollen Na ontinngst van poslwissel groot fl a S zenden wj fr mco door Nederland ome ovenl bi kendo yormitl Collmtien 30 Hyaainten voor glazen of 40 voor potten of M voor don tnin of oene collectie voor do kamer van 150 stuks voor ii natten of eeno collectie voor den tuin van S50 stuk of eend collectie voor kamer en tnin van 2 0 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze v n Hyaeintken Tulpen Naraiason Crocus Seillas SneeawkloVjes ni Ei k geilluatreerde prjslijst aet speaiflcatie onier callaotieiin het Hollandtch tn onie vale wenken voor de aolmur bevattende groote catalogH in het Dnittch zeaden wij deaverlangd gratis en franco TylnboHW KtablIsseincBt Hulsler Duin oidwl k bU Haarlein VmfRlgtne ARMR ZORG Afdeiling BHOHKeMaUIS lOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oade gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel tao gaede aan de neutrile Vereeniging 4rmenmorg uor l Bralmii sch Schoenm LaarzenmagazUo KL lil WEG E 30 tegenover de Eleiwegateeg VOORRADIG Warme Wliiler Pantoffels OVERSCHOENEN Fijne CHROOM IIEERKN RIJOBOTTINffii il e OM Sterke SCHOOLLAABZEN Enz Enz AanbeTclend C SMITS Alle reparaliên on aangemeten werk SAMOSWIJ 04 cent er Jleaelt Aanbevelend Firma Herman Zoon eouda Druk van k BRIMKHiMAZK Bekendmaking ALPHABETISCHE LIJST van de in deze öemeenle metterwoon gevestigde Eigenaar of Beheerders vaa paarden BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA bj cngen ter algemeene kennis dat de ingevolpe art 17 van het Koninklijk beslait van 16 December 190 Staatsblad No 222 opgemaakte alphabetische lijst bevattende de namen der in deze Gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of beheerders van één of meer ter vordering aan te bieden paarden gedurende de maand Februari voor een ieder op de Secretarie dezer Gemeente benedenlocaliteit afdeeling Militie ter inzage is nedergelegd Gooda den 25n Januari 1908 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER kk m is ev i g lie DURGEMEE8T1SR v in GOUDA brengt bii deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen ros te Utrecht op den az Januari 1908 executoir is verklaard Het kohier der Grondbelasting dienst 1908 Dat voormeM Kohier ter invordering 13 pesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is Eijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 25 Januari 1908 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS De rechterzijde en het ki esrec ht Naar thans verluidt zou de rechterzijde gereed zijn gekomen met de vorming van een ministerie waarvan evenwel de benoeming in de eerste dagen nog niet zou afkomen omdat men het aftredend kabinet de in de Tweede Kamer aangenomen begrootingen ook nog in de Eerste Kamer wil laten verdedigen Intusschen vergadert de kiesrechtcommissie uit de Roombch katholieke Kamer FtVtLLETOX OP DEN ABTSBERG vértelllnK uit het KinilgdBl Dit het DttUich van A STEINDORF 19 Men weet niet vat meer te bewonderen xjjn aitttekende techniek of gevoelvolle voordracht De Reverie die de zaal deed daveren van applaus i een eigen compositie van hem maar tevens toonde hij bij het pelen der werken van Tienxtemps en Brahms dat hij het gevoel van aedere meesters leer goad wist te vertolken Moge het ons rergond i n deien talentvollen toonkunatentar nog menigmaal te hoeren Oeraimen tijd bleef de boer met het hoofd op de handen sprakeloos zitten Zijn pijp waa uitgegaan en toen htj eindelgk opkeek en een blik vol verwachting van moeder Qrata opviDg sloeg hjj met de vlakke hand op tafel an stond op nog boozer dat te Tortn Een diap wu bijna ean gevoel van haat mukte ich van de moeder meester Zulk aD hardvochtiglield had lü hut man niet tN 4ukt club herhaaldelijk mot mensclicn uit de anti revolutionnaire partij eu haalt zij er als men De Tijd mag gelooven zelfs leden van de Christelijk historische partij bij om toch maar tot overeenstemming te geraken op het zoo aangelegen pnnt van het kiesrecht Het geheele optreden van de rechtsche coalitie tegen den minister van Rappard blijft raadselachtig zoo schreven wij kort na de verwerping van de Oorlogsbegrooting maar thans begint hot iil zekerder te lijken dat de tegenwoordige rainisterieele crisis meer bepaaldelijk verband houdt met hot lastige parket waarin de rechterzijde zou gebracht zijn bij ilc uitvoering der plannen van het aftrodeiie kabinet ten opzichte der Grondwetsherziening Die plannen met hun opruiming van de Grondwettelijke belemmeringen tegen de invoering van Algemeen Kiesreolit heetten voor er nog sprake was van een ministerieele crisis toch op niets te kunnen uitloopen terwijl ook de Orondswetslierziening den rustigen gang der sociale wetgeving zon verstoren zoo werd reeds toen in de rechtsche pers ijverig stemming gemaakt tegen het aan de orde stollen van de voorgenomen Grondwetsherziening en bleek wederom duidelijk an den aan de rechterzijde bestaanden tegenzin in het medewerken tot eene finale oplossing van het kiesrechtvraagstuk En nu o noodlot zitten de leiders der rechtsche partijen ijverig te confereeren om toch maar tot overeenstemming te komen op dit stuk waardoor al weer ten duidelijkste wordt bewezen dat de politiek der vrijzinnige coalitie van 1905 en het program van het aftredend kabinet althans dit goede resultaat hebben gehad dat zij op het stuk van het kiesrecht ook de kerkelijke groepen dwongen kleur te bekennen met andere woorden dat het kiesrecht aan de orde i s en aan de orde blijft Dat wil nu niet zeggen dat wij niet liever hadden gezien dat het thans aftredend kabinet in de gelegenheid ware geweest om do door haar ingediende Wie kon nu zeggen dat Ben alléén ongeIgk hadP Kon niet net zoo goed zg n vader in hetgeen hij dacht recht ei billijk te zijn zich vergissen Pleitte da eer hem te Weenen aangedaan niet in zjjn voordeel Ze had geweend bij het laatste bericht maar nu van vreugde en in stilte hoopte ze dat haar man nu wel een opmerking zou maken dat h j met haar over hun zoon zou spreken Dat dit niet gebeurde griefde haar diep Ben was toch altijd een goede brave zoon geweest tn als zijn vader kalm met hein geredeneerd had en niet zoo hard en barsch tegen hem geweest was misschien had dan alles anders geloopen en behoefde zjj nu niet kang te zijn den naam van haar lieven jongen uit te spreken De boer was inmiddels aan t venster gaan staan en ook zijn brein werd door verschillende gedachten doorkruist roaar niemand behoefde daar iets van te bespeuren of aan zjjn gezicht te zien hoe het in ztjn binnenste woelde Hg was niet zoo streng uit liefdeloosheid maar alleen om dat rgn domme boerentrots niet toe wilde geven dat Benedict in zijo tegenwoordigen toostand beter op ztjo plaats WU ItD op dan Abtsbarf wetsontwerpen tot herziening van de Grondwet in behandeling te doen nomen want inderdaad als hot bericht juist is dat ook bet iiieuwo Kabinet zal komen met een Grondwetsherziening doch dan niet beperkt tot de kiesrechtparagrafen dan kan men wel van to voren zeggen dat onze wensohen niet zullen bevredigd worden en dat van een behoorlijk oplossing van de kiesrechtvraag geen sjirake al zijn Want wat de leiders der rechterzijde op hunne kiebri cht bijeenkonisten thans aan het brouwen zijn zal men moeton afwachten maar de voorspelling is niet gewaagd dat zoo er overeenstemming verkregen wordt uintvent het kiesrecht het zal moeten zijn op den grondslag van een en ander compromis Ue anti revolutionnairen zoggen alle individualistisch kiesrecht to verfoeien 011 zien in hot gezinshoofden kiesrecht het middel om lii do uitoefening van dat recht een zeker organisch verband te schoppen Zij redeneercn blijkbaar aldus het gezin is een organisme en gezinshoof denkiesrecht is d u s van elt een o r g an i o c 11 kiesrgcht Echter hun eigen partijgenoot prof Fabius heeft het reeds duidelijk gezegd hot is met het organische van zulk oen gc inshoofden kiesrorht niet ui to best gestold Inderdaad geldt het hier dan ooK enkel een lustig spelen met woorden Niemand ontkent dut het gezin iii zekeren zui als een organisme kan worden beschouwd maar met prof Kabiiis mag gevraagd worden hoe men toch uit deze praemisse redelijkerwijze kan bebhuton tot het specifiek organische karakter van een kiesrecht toegekend aan de hoofden der gezinnen Alsof niet die gezinnon on derzelver hoofden voor zooveel betreft het staatkundig leven even goed een heterogene massa vormen als de tegenwoordige kiezers Alsof niet do massa der gezinshoofden zich zal groopeeren naar verschillende inzichten op staatkundig terrein of naar gcmeenschappolijko belangen voor zoover die met do verdoeling in politieke partijen tot hun recht Al kon bil den Heere God in den hemel met zijn spel betooveren do eenige zoon van den Abtsbergar behoort op den Abtsberg en hiermee uit Met deze alleenspraak eindigdo hg zgn overpeinzingen sloot het venster en ging zonder zijn vrouw nogmaals aan te zien oen andere kamer binnen Dozen avond had de maat volgemeten Do boer en zjn vrouw die anders het verschil van gevoelen omtrent hun zoon daargelaten toch tamelgk goed met elkaar omgingen spraken nu wukon achtereen niet met elkander Al wat zij te bespreken hadden ging door Bastiaans of Kordeli mond Deze twee verstonden elkaar Waar mendo eene hoorde lachen kon men ook denander vinden Zij stoeiden en plaagden elkander dag in dag uit en Benedict s afwezigheid baarde hen geen zorg integendeel Kordel bad zich zelf al betrapt op de gedachte als Ben thuis was zon Bastiaanhier niet wezen en als Bas niet hier waswet zon het leven voor miJ dan vervalend zijn Bastiaan kende zijn neef te weinig om zijne afwezigheid te missen of te wenschen Dat het Ben e Waanea goed ging deed kunnen komen Alsof er bij die massa van eeiiig organisch verband uitsluitend ontleend aan hot feit dat zij bestaat uit hoofden van goziniieii zelfs m ilo Desniettemin kunnen de antirevolution nairen waarschijnlijk bij oen deel der katholieken rekenen op eeiiige sjmpathie oor hun gozinshoofden kiosrocht vooral nu ZIJ de mannelijke ongehuwde Capaciteiten niet van het kiesrecht zouden wenscheii uit te sluiten Zoo ziet een dor leden van de commissie die omtrent hot kiesrochtvraagstuk aan den Bond van It K Kiosvereenigingen rapport uitbracht in een gezinshoofdenkiesrecht althans een begin van eene corporatieve on dus organische vertegenwoordiging terwijl twee andere leden dier commissie voiuhet huismanskiesrecht wel wat voelen omdat daarmede gegeven zou zijn een practiscli bruikbaar positief kentookon van goscliiktlioid on muatscliappclijken wolstand Daartegenover staat do derde minderheid m diezelfde Commissie die van lloomscli btandpunt een pleidooi levert voor algouieon kiesrecht on van oordeel IS dat i oii individualistisch kiesrecht togen geen enkel beginsel van gezonde staatsphilosopliic ingaat terwijl zij al wat ten voiirdeele vim moer organisch kiosroflit kan worden aangevoerd voor onzon tijd en iiizc toestanden van louter theoretische waarde vindt Voegt men nu hier liij dat ile Chris telijkliistorischen bij de toekenning van liet kiesrecht en de inrichting van het kiesstelsel er voor wcnschen to waken dat met eciiig doel der maatschappij door oen ander doel worde overheersclit wat op bezorgdheid voor te groote uitbreiding van hot kiezorscorps wijst terwijl daarentegen Mr Kolkman de voorzitter der Katholieke kaïiiorolnb van moening IS dat do Katholieken niet da aan eone finale uitliroiding kunnen medewerken dan zal men zich eenig begrip kunnen vormen van de moeilijkheid voor do rechterzijde om op het stuk van liet kiesrecht f on lijn te trokken hem genoegen en aU hy een bericht las over den opgang dien h j maakte was hiJ trotsch op hem Voor het ovorigo was h te veel ingenomen met zgn verbluf op den Abtsberg om z jn neef niet inwendig dankbaar te z jn dat die ze verlaten en zoodoende voor hem plaats gemaakt had Weer verscheen een Weenercourant met het volgend bericht De hoer Benno Mejjor de beroemde vioolvirtuoos gaf heden een concert in den Hofburg voor Z M den Keizer en govoig HiJ peeldo oonige ziinor eigen composition en mocht wat te verwachten was de voldoening smaken do bewondering te wekken van het hoogo gezelschap zoowol voor compositie als vour spel Het behaagde den Keizor na aQoop van hot conceit zich eenige oogi nblikken met den kunstenaar te onderhouden waarna Z M hem door een hofmaarschalk een kostbare doekspeld met brillanten omzet liet ajubiedon Teven werd hem een aanstelling al leoraar aan het Conservatorium overhandigd omdat Z M de Keizer gaarne zulk een kracht voor deze inrichting behouden wil Dat deed het moederhart goed nu was haar Ben een welgesteld zelfstandig man en als zoodanig dacht ze zou zijn vader hem wel weer ontvangen willen Wordt vervolgd