Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1908

Dinsdag S8 Januari 1908 o 10548 40ste Jaargans GOüMHE mmm Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Teletoi n Mo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e i ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 franco per liost 1 70 Afzonderiijke Noramerg VIJF CENTEN lelofou Ha St ADVER TEN TIEN worden gephatst van 1 ó regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letttrs wojtlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd stoom Ververij en Chemische Wasscherij Park Fluweelen Singel K 643 GOUDA Telefoon No M Nette mi isj s GEVRAAGD Aanmelding in persoon a Maandag 27 Janaari 1908 DAMf 8 Voor den prijs van f 13 S0 TE KOOP AANGEBODEN een hagel splinter nienw verbeterde STAALSAAIUACBISE van ds nieuwste verbeteringen met alle appaiaten en 8 jaar garantie Onde machines worden voor den hoogsten prijs ingernild bij W VEUMEULEN Hoog traat 78 Botterdam Telephoon no 5263 Inrichting voor reparatie Filialen DORDRECHT Voorstraat 726 en te SCHIEDAM Hoogstraat 54 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT nt KOnilVKMJKE F VHHIKHGiV Voedert uw Vee met de nulvere tnuriee merk 8fer en W Li nitmantende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Btre IHploma Parij 1900 Seyen Oouden MedtiUle i i idmg van Bloedarmoede Bleekjuoht M Algameeae Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust De Echte KINADRÜPPELS van Dr DE VRU I dragen bu len op de roode doos den naam onder peveustaandfabrieks merk Hen lette daarop Z j m omal verkr gb ar f 0 76 Ook echlïtreeks en franco van de fabriek legen iniending van postwissel 4 r 0 78 OhemlMhe Fabriek van Dr H MANNING den Haag Vraagt overal Dr MiUJIIJie s EIWITSUAL ji f J M p r UterSeicliper Uterfleichf OM DAMES ZANGVEREENIGINO ARN OLD S POEL ZONDAG AVOND 8 uur preeikf OuherrvRpetlJk laaCiNe OpvueriDg van C2AA5 EK TlMmm Entree 50 et Flaatskaarten te bekomen Zaterdagavond 7 aar bg den Boekhandelaar J DË VEN Wgdstraat Plaatsbespreking bg loting Zondagmiddag 12 oor Raashandel Een sinds jaren bestaande soliede Kaasfirma Terlanjft een COMPAGNON welke beschikken kan over een kapitaal van circa 4C 50 mille en die genegen is in de laak werkzaam te zijn Serienie belangstellenden hebben het recht de inzage der balanten door accountants opgemaakt Tasschenpersonen komen niet in aanmerking Strengste discretie verzocht en verzekerd Brieven onder motto Kaaiihandel aan het Bareaa dezer Coaranl DlistoomeD Verven lA TSCH PPIJ TOT mi VAN T AL6EISEN Dept ÖOUDA VOORDRAGHT AYOND welwillend aangeboden door HfjulTronw A NIJUND uit Houten deo Heer W F NIJLUND z K nit Arnhem I den HeerPIKIlREO BOS uit Watergpiafsnieer declamatie op Uenderdag 30 Januari 190 $ e avonds 8 nre in de Sociëteit DE RÉUNIE Oostbaven Entree voor niet Leden i 1 Voor Leerlingen Oymnasiam en H B S t 0 50 Bovendien zijn voor de Tribune een zéér beperkt aantal kaarten a 10 Cta verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten bniie van d6n Heer T CREBAS Wydstraat alhier en wel aitslnitend op Woensdag 29 Janoari 1908 van namiddags 2 tot 4 ure De Secretaris C J M KROON s PAIM EXPEtLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN TEGEN RHEUMATIEK Ruim 35 jaar ook miluoikcnjichten rheumatiekuudcrs i i met succes oebruikt VCRKRIIGBAAR IN FLCSSCHCN VAN 50 G S 7Sc s EK US BIIHH ApOTHEKDIS EN DnOGISTEN If Ad RlCHTERl C RoTTEMAM Te Goud bu C LUGhK Apothek i Markt en bjj WO LB F Co Westhaven 198 oor l B abantsch Schoenen LaarzenmasiazIJn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VOORRADIG V arme Winter Panlufft ls OVEKSCHOENEN Fijne CHROOM MEEREN RIJGB0TTINE8 i S GW SterkB SCHOOLLAARZEN Enj Enz V SilllX Alle reiiiratü O en aangemeten werk SAMOSWIJN 0A cent lier Jletch Aanbevelend Firma Herman Zoon Aanbevelend Telephoonnet Gouda Aanfresloten onder tel no 16 M J OOSTERLING Woning Westhaven B 165 SAIIGIJIi OSE Vinum Sanguinosum in Vacuo Een zeventien jarig lijden overwonnen door de Sanguinose I MejoHronw F O van der Weg te Stiens deelt ons het navolgende mede I Zeventien jaren lang leed ik aan maagpgnen en had een zeer slechte spjjsverI teering Ik was zeer verzwakt en door mgne zenuwen overmand Omdat ik veel I goeds hoorde van de Sanguinose heb ik dit middel ook eens geprobeerd Het hielp I mg spoedig Na een voortgezet gebruikt kan ik dankbaar verklaren dat ik heel I veel ben opgeknapt Mgn zenuwgestel is zeer versterkt mgn geheele lichaam is sterker geworden Ik schrjjf dit toe aan de SAKGÜINOSE Stiens Dec 1907 F O VAN DER WEU I Wanneer gg Igdt aan die slepende maag en darm catarh als bovengenoemde I jaltrouw en als gjj bjj uwe tegenwoordige behandeling geen baat vindt neem dan I ook eens proef met de Sanguinose In alle gevallen van uitputting bloedarmoede I bleèkzucht zenuwzwakte en algemeene verslapping is de aitwerking verrassend ü Sanguinose wordt verkocht in groote groene flacons die bgna een derde liter inhotóen I 1 50 de fl de 6 a voor 1 8 de 12 fl voor t 15 Maakt eens kennis met den Vggenhoning het beste middel tegen hoesten I Den Haag VAN DAJ Co V Te Gouda bjj WOLFF Co Westhaven 198 C F BUSCH GOUDA MARKT A 60 Van af MAANDAG Buitengewone Groote OPRllllliliG VAN HANUF GTDBEN Groote partijen LAPPEN üe nog voorhanden zijnde MANTELS P HOPPE 8 Rum Arac Citroen Burgundy OVERAL VER RIJOBAAR worden tot spotprij s tlTVi RKOCHT Let weL Ken ware uitkomst voor beter licht en weiaig gasverbtuik is de aanschaffing van het hangend Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Waeht voor imUatie Beleefd aanbevelend M M 7 A S LOOIT Aanlegger van Gas Water en Electrische galeidipg Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 Mte Doik rao A BBINKUAKtZn Bultenlaniisch Overzicht De Hamburger Nachrichten vertelt dat Woensdagavond den avond na do beraadslaging over bet kiesrecht in den Rgksdag bg prinK Biilow een eetpartg in kleinen kring is geweest Het was geen bgeenkomst raet een bepaald doel zegt liet blad maar eeu geraoedelgk onder onsja tusschen den rgkskanselier en de vooriiaaiHste partgleidörs van het blok Graaf Stolberg do voorzitter van den Rgksdag kwam uit don hoek als een aangenaam prater dio liorinncriii en aan Bismarck en Eulfnbnrg ten bobto gat Do afgevaardigde dr Somior nationaal liberaal had gelegenlicid van zgne ervaringen in Afrika te vortellun Het gesiiiek kwam 0 a op de laatste gob iirtenifi en in Berlgn waarbg prins Biilow allerlei vertelde uit zgn Pargscben tgd ten bewgzo dat mon in Frankrgk bg straalbetoogingen heel wat hardhandiger optreedt dan m Dnitsohland De kanselier herinnerde aan zekere voorvallen onder Thiers en Galitct De gonoodigden onder wie ook graaf Schwerin Lowitz conservatief giaaf Oriola nationaal liberaal dr Arendt vrg cqpaervalief Schrader vrgzinnige vereenigiug Liebermann v Sonnenberg anti semiet en dr Wiemer vrgzinnige volkspartij waren bleven tot middernacht in levendig gesprek bgeen De bijeenkomst heeft er stellig toe iggedragun om de persoonlgke betrekkingen tasschen de afgevaardigden van jT blokparlgen en den rykskanselier warneer te maken De afgevaardigde Bar jilji heeft een hoofdartikel geschreven in d republickeinscbo Ragione over de toerusRingen van Oostenrijk langs de Italiaansifce grens D korie zin van zgn betoog if een waarschuwing aan bet adres der regening om toe te zien dat het Drievoudig Vjfbond niet in stede van een steunpilaar van den t Is voor de eerste maal dat Barzilai zii t langs een omweg een lans breekt voor de verhooging der oorlogsbegrooting Woensdag wordt de derde zitting van het parlement onder het bestuur der liberale regoering geopend en deze zitting wordt met veel belangstelling tegemoet gezien In de beide afgeloopen jaren van haar regee FEUILLETON OP OEN ABTSBERG Vertelliog uit het Einilgdal öit het Dnitsch van A STEINDORF 20 Dezen keer las de boer het bericht ook in de Kinzigthaler Bode die het nit een ander blad had overgenomen en met de noodige opmerkingen voorzien De pgp viel hem uit den mond verrast sprong hg op en was geheel vergeten dat de heer leeraar Meijer te Weenen hem den Abtsberger niets aanging Plotseling viel hem dit echter in hg bnkte n ar den gebroken pgpekop mompelde jammer en trachtte de scherven aan elkaar te passen Voor geen geld van de wereld had hg op dit oogenblik zgn vrouw aangezien want dan had zg wel gemerkt hoe ontroerd h was Deze ergerde zich echter dat hg ook nu nog geen woord tegen haar sprak over den zoon die zoo geSerd werd en op wien ook hy trotsch mocht zgn Waar de boer zich de rolgende dagen rertoondd wwd hg galtk gtwemolit met ring is de positie der liberale partg in het land aanroerkelgk verzwakt De uitslag van do tisschentgdscbe verkiezing te Ashbury is daarvan wel het duidelgkste bowgs De regeeriug van Sir Heniy Campbell Bannerman is opgetreden met een zeer omvangrgk program en hoewel men niet kan beweren dat zg heeft slilgezeten zgn toch zeer ge wichtige pnr ten daaiiu niet tot verwezcnIgking gekomen Dat kost haar Bg deze mooiljjklieden onder haar eigen aanhangers wachten der regeering nog het producliovrangsink en de oplossing van den strg d met hot Hnogerhnis In deze laatste aangelogenlieid z il zg waarschgnigk op den steun van alle linkscho groepen mogen rekenen mits zg gelegenheid ziet in dezen krachtig op te treden maar de conservatieven die deze mogelgkheid reeds lang voorzien hebben zgn zoo verstandig geweest hun pnnt van aanval te wgzigen Balfour s weitelende houding in hot vraag stuk van vrghondel en bescherming is niet alleen het gevolg van de vrees door pnrtg te kiezen aan invloed te verliezen maar spruit ook v ort nit de overweging dat zgn partg voor dit vraagstuk nog niet rgp is Wel staat vast hare houding tegenover de sociaaldemocratie En al geeft nu het gebeurde te Huil der liberale partg een goede kans om zich zuiver te stellen tegenover het socialisme de conservatieven werken reeds langen Igd met de vrees voor het roode spook en hebben dit zeer zeker boven de liberalen voor in het oordeel der massa Heel handig heeft de heer Balfour dadelgk van de laatste stemming over de socialistische motie te Huil gebruik gemaakt om in een redevoering in de City de liberale partg voor dood te verklaren en zgn toehoorders voor te houden dat de eerstvolgende stem zgn zoon doch he as met het gevolg dat hg nog norscher werd en hg Ben ook de schuld gaf van de wanverhonding tusschen hem en zgn vrouw Benedict had geschreven dat hg in don loop van den zomer enkele weken thuis zon komen Men durfde dit echter zgn vader niet meededen Misschien dacht of hoopte men zou eene verrassing betere uitwerking hebben Het onverwacht wederzien zon wellicht een toenadering beter in de hand werken Voor Kordel was de eer haar broeder wedervaren een nieuwe oorzaak van moedwil en plagerij met haar neef Bastiaan Wat stelt ge je voornaam aan zei hi op een morgen tot haar toen hjj weer stoeien en zii hem ontwgken wilde Verbeeldje antwoordde zij daar komt een boer uit het Oberthal en geeft de zuster van een beroemd leeraar een kusl En waarom zon bjj niet daar dat zusje zoo n allerliefst schelmpje is en daarbij den Oberthaler zgn liefste Zou je dat denken f heb ik me daarvoor uitgegeven P ik kan het mg niet herinneren maar heb je altijd als een indringer beschouwd die mij naloopt als mijn schaduw en lachende ijlde ze weg gevolgd door hem wien het niet veel moeite kostte haar te achtetbaln busstrjd gevoerd zal worden tusschen de parg vau instandhouding der leaatschappg en dia vju do omwenteling Hoe de toekomst door de liberale regeering zich zal ontwikkolen is bg het groote aantal en het ingrg pend belang van de factoren die d n doorslag zullen geven niet te voorzeggen maar Sir Henry hoeft altgd nog een flinke moei dorheid in het Lageihuis en daardoor oen goede kans om zgn positie te versterken M iar dan zal met kracht gehandeld moeten worden De mindei heden in de Hongaarsche Kamer hebbeo beslelen de wgzigingen in liet Reglement van Oide door obstructie onmogeljjk te maken Welke afmetingen de strgd zal aannemen kan do Neue freie Presso nog niet voorzien Maar do minister van binnenland cho zaken graaf Jalius Andrassy heeft roods voiklaard dat ingeval van consirnctio dl regoering voornemens is het Huis van Afgevaaidigdon to ontbinden opdat nog in do maand Moi do nieuwe verkiezingen kunnen worden gebonden De niiiiiater is overtuigd dat de ooalilie partgeii zooal niet versterkt dan toch in dezelfdo sterkte als thans in het Huis zullen terogkeeren In de vergadering der coalitie partg is besloten hot wetsontwerp krachtig te stennen Do regeering heeft nog eens oirferhaadelingen aangeknoopt met de minderheden en daarbjj is overeengekomen dat het wgzigingsontwerp nog eerst aan do vertegenwoordigers van alle partgen zal worden voorgelegd en dat het door don Rgksdag niet behandeld zal worden voordat de beraadslagingen der delegaties geëindigd zijn In verband daarmede hebben de oppositepartgen den strgd tegen de recrutenwet opgegeven zoodat dezo Vrgdag in derde lezing is aangenomen Hoewel de Amerikaanscho minister Taft na zijn bezoek aan Petersburg beslist verklaarde dat dit bezoek aan Rusland met politiek niet4 had uit te staan wordt in Poterbnrgsche politieke kringen voortdurend gesproken over een verbond tusschen Rusland en de Vereenigde Staten Beweerd wordt dat de onderhandelingen reeds tanrielijk ver gevorderd zgn en dat de bedoeling van het verbond zal zgn een tegenwicht to vormen tegen Japansch Engelsch Vertondï J p het oogenblik worden verdere besprekingen vertraagt door het ontbroken van een afgero id Russisch vlootprogram Het Berliner Tageblatt vermoedi dat in de Vereenigde Staten den wensch bestaat Zoo gingen die twee met elkander om Als de boer toevallig getuige was van zoo n tooneeltje keek hiJ vergenoegd Het was ook zijn eenige vreugde op den Abtsberg De tijding dat Ben thuis zou komen maakte Bastiaan wel eenigszins bezorgd Hg kon maar niet begrijpen dat de Abtsberg niet door alle menschen als het schoonste oord der wereld beschouwd werd Voor hem was het hier eeu paradgs Als Ben nu thuis kwam en eens thuis wilde blgven wat zou hij dan beginnen j Ook hier blijven en als een gewone knecht dienen nadat hjj de rechten eens zoons had genoten dat wilde bjj niet en toch zon hg moeten hier of e gens anders Een hofste had hjj niet te wachten want zijn vader had meer zoons en hg was niet de erfgerecbtigde Alles was tot hedon zoo mooi gegaan de omgang van oom met neef was steeds geweest als van vader met zoon en dan die Kordel I Aan een scheiding van baar dnrtde hg niet te denken Troost kon hij biJ haar als hiJ zgn hart eens uitstortte niet veel vinden daar was zjj te dartel voor Houd die domme praatjes maar voor je sprak za dan lachende met de handen tegen haar oorou Wat helpt je dat morren f Onze Heere God is bekend als een goede God die zal het dus wel goed makoD en gaat allea niet too je t gaariie zich de medewerking van Rusland te verzekeren op een wgze die geschikt is om op a au bij do hangende diplomatieke onderhandelingen invloed te oefenen Ds Duitscha minister van finanoitn baron Von Stengel had döier dagen een breedvoerige bespreking over de Rgksananciën waaraan behalve de Pruisische minister van financiën Von Kheinbaben ook een aantal afgevaardigden van verschillende partijen in den Rgksdag deelnamen Do heer Von Stengel gaf een troosteloos overzicht van den flnancieelen toestand en besprak verichillende middelen om dien te verhelpen Hg stelde voor do Matrlknlarbgdrage der Bondsstaten van 40 pf per hoofd van de bevolking op 80 pt te brengen Do Pruisische minister Von Rheinbaben stemde daar in toe hoewel de flnancieele toestand van Pruisen ook niet schitterend IS en de minister verklaarde niet te weten uit welko bolastintverhooging hjj dil bedrag zou moeten verkrijgen Andere voorstellen hadden betrekking op de successiebelasting Von Stengel stelde voor dat de Bondsstaten deze grootendeeli aan het Rgk zouden afstaan Het Ryk los als erfgenaam ab intestate optreden als er geen testament bestaat en er geen naowe bloedverwanten ijjn De besprekingen hebben oog niet tot een resultaat geleid maar zullen worden voortgezet de minister is voornemens dan afgeronde voorstellen aan de afgevaardigden voor te leggen Donderdagavond hield de beer Winston Churchill te Birmingham een rede waarin h j o m het protectionisme te liJf ging daarbjj wjjzende op de slechte gevolgen van dit stelsel zooals die in de Vereenigde Staten en Dniischland gebleken zjjn Ten opzichte van de Chineescbe werkkrachten in Zuid Atrika merkte hjj op dat de jongste gebeurtenissen voldoende hebben bewezen dat de aanvallen tegen het gebruik van deze werkkrachten volkomen gegrond waren De heer Churchill verklaarde niet te geloeven dat de algemeene verkiezingen eerder dan binnen drie jaar zullen plaata liebbon behalve in onvoorziene gevallen wanneer bgv bet Hoogerhnis den arbeid van de re geering zou belemmeren en deze dan een beroep zoU doen op de kiezers Spreker verklaarde een groot voorstander te gn van een goed ineengezetle wet op de arbeidorspeusioenen maar van meening te hadt troost je dan maar met de gedachte dat soms onverwacht alles nog mee kan loepen De zes jaren van Ben s afwezigheid waren zgn moeder betrekkelgk niet zoo lang gevallen als de twee maanden die nu nog moesten vorloopen voor zjjn terugkeer Ook die dagen gingen voorbij en eindelgk kon Oreta uitrekenen dat zjj h lar lieven jongen na drie dagen thuis kun verwachten Zg had moeite baar opgewondenheid te verbergen want haar man mocht bet tgdslip niet welen en de anderen verzweeg zij het uit vrees dat oen onbedacht te vroeg gesproken woord do zaak zou verraden Het was in den hooitjjd de laatste hooggelsden wagens keerden huiswaarts De boer zelf h id duchtig mee gewerkt om voor den Zaterdagavond klaar te zjjn en ging na Dog eens kijken aan de andere zjjde van den berg of men met bet kersen plakken beginnen kon Op den Abtsberg waren allen oog zoo druk bedrgvig in schuren en op hooizolders dat niemand het opmerkte hoe plotseling een hevige donderbui op kwam zetten voor dat eeu zware slag het huis op zgn grondvesten deed dreunen en een sterke zwavellucht merkbaar was Wordt TorwlgJ