Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1908

mMm Let wel 9 Een ware uitkomst voor beter Hebt en weiniK p gasverbiuik is de aanschaffing van hel l V 1 hangend KM Echte Graitzin licht Di É MET SUCCES GEPLAATST H P V M UERINÖ KOUSJES VERBRUIK H 3afc PLAATSINU ONDER GARANTIE e k Wacht H voor imitatte B H Beleefd aanbevelend H fl M M VAN LOON B y Annlegger van Gas Water en Electrische geleiding Ls F Dubbelebuurt B 13 ps 1 Telefoon No 117 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT trM KOillMHMJKK rABRIKHEN Voedert nw Vee met de zuivere murwe ILIT3iTZ A 3DIi OE SZE bT merk Ster en W L uitmuntende door hoog eiwit en retgebalte en grootste voedingswaarde Eere Dlploma Parij 1900 Segen Oouden StedaUle R triidin van Bloedarmoede Bleekïuoht Malaria Binnenkoorn ASêmeeDeTwaktlr toende HoofdpUn en Gebrek aan eetluat De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRU dragen buiten op de roode doos den naam Na n g onder ei iu ndfabriel 3 Men lette daarop Zij rijn overal verkrggbaar f 0 76 Ook echt r k en franco van de fabriek tegen in nding van po lwi iel a f 0 76 Obemlflolie Fabriek van Dr H MANNING den Haag rraagt overal Dr KiMllie EIWITSfAil i f J per Uteraeachper UterHeacli f O 7 lijn dat een dergelgke wet niet onmiddellijk en londer ernstige voorbereiding kon worden ingevoerd Er diende met beslistheid maar tevens met voorzicbtiglieid gehandeld te worden want en dit vergeten nze vrienden de socialisten vaul wanneer de lasten gelegd op bet bezit in het éène land die in de andere belangrijk te boven gaan gaan de groote kapitalen dit land verlaten Ket verluidt dat bö d besprekingen ten paleiie tusschen vorst b erdinand on do partijleiders do vertegenwoordigers der nationale party hebben aangedrongen op vorming van een coalitie ministerie terwyi Radoslavot de vorming van een homogeen ministerie aanried Velen denken dal het lal uilloopen opde formatie van een democr itisch kabinet onder Malinol Verspreide Berichten FKiltKRIJK I Naar de Matin weet mede te deel n zal de gezant to St Petersburg Bumpa d eerlang aftreden Vermoedelijk zullen de Parjjsohe koetsi rs niet staken want na een onderbond van 1 liuu afgevaardigden met den prefect Lépine moet deze toegezegd hebben te znllen z en of er een monw te passen vult aan het di or hem uitgevaardigde verbod betreffende het verkeer met ledige aapjes Zaterdagmiddag zou een commissie uit den Parijschen gemeenteraad met officieren van de genie vergaderen om een uitbreiding te bestüdeereii van de inrichting voor draadlooze telegrafie op den Ëiffeltoren I DiiiTsoHnnn I Het aantal werkloozen te Berlijn werd 1 door sommige bladen op 60 000 geschat l r I l reund de voorzitter van den centra en werkliodenbond heeft echter verklaard dat I dit getal schromelijk overdreven is en 1 nauweiyks de helft bedraagt I EKOBI llltl I Te Devonport kwam dezer dagen onv r1 wachts bevel tot mobilisatie cener divi ie I van de Home vloot Dat is do eerste maal I dat znlk een proef in de winter wordt ge1 nomen 1 Volgens de Daily Chronicle ijn do I schietoefeningen in het Kanaal onbevredigend 1 afgeloopen 1 Eusi iDu I In de Jekaterinskajastraat in het centr m 1 van Odessa hield een achttal personen Donderdag een koopman aan uu eischte dat by hun geld zou geven De man weigerde waarop hy door de bandieten werd doodgeschoten Toen zg daarop werden vervolgd schoten zij op een politie agent die zwaar gewond werd Van do 8 boosdoeners werd slechts éen aangehouden CHlSi Vóór het Ohineesche N euwjaar aanvangt 2 Februari zullen naar alt Poking gemeld wordt door de re eering ba Dnitscbe huizen vier kruisers en veertig torpedobooten worden besteld BINNEN LAND De Standaard meldt Uit het door ons medegedeelde feit dat mr Heemskerk de opdracht tot Kabine formatie heeft aanvaard is door enkele bladen afgeleid dat mr Heemskerk reeds met de samenstelling van een nieuw Min sterie gereed zoo zijn doch die saraenstell ng om politieke redenen vooralsnog geheim hield Dit nu is onjuist Indien wó el ijn ingelicht heeft mr Heemskerk zich tot t6 Januari met niets anders beziggehouden dan met I de behatideling van de vraagof de opdra ht 1 tot Kabinotsformatia door hem moest worden I aanvaard zoodat by derhalve voor d en I tyd geen stau tot uitvoering dor pdracht heeft kunnen doen I Volgens Land en Volk zou de Eer te Kamer voornemens zyn de begrooting n et meer met bet demissionaire Kabinet te beI handelen n zoowel Nieuwe Ct als Han1 delsblad hopen op de juistheid van dit 1 bericht Waarom Wat zou dun ziJn beroiktP I Dat bel nieuwe Ministerie de begroot ng I van zön voorganger zal verdedigen kan I niet worden verwa ht trouwens niet m de begrooting door het nieuwe bewind te 1 hoeren verdedigen zou do Eerste Kamer de 1 behandeling schuiven op langere baan Wie I uitstel wil kan dan ook alleen wensch n I de begrooting door het komend bewind te i boornt bestrijden Dat belooft dan een j meikwurdig nooit vertoond achonffijfiel nl de bestrgding door da Raadslieden der Kroon van een door de Kroon ingediend wetsontwerp Betwöfeld mag worden of zö die thans op uitstel aandringen deze binderiyke cunsequentie hebben voorzien En wat kan de uitwerking van die bestrgding zgn Er is tusschen twee even ongewensclite resnltaten Ie kiezen verwerping van een door de Kroon ingediend ontwerp met bchnlp van een namens Haar gevoarde bestryding of ongewijzigde aanneming ondanks die bestriding Maar de hegrcotingaontwerpen zoodon ook kunnen worden ingetrokken en opnieuw gewijzigd ingediend Het doel van zulk ti drooveiid en bestuursbeleminorend handelen is ons niet recht doidelflk maar bovendien zon men de T tcedo Kamer dan plaatsen voor et wainig verheflende en eervolle werk om zonder eenig motief een een naai genomen beslissing te niet te doen En handhaaft zi wat geheel natnuriyk zou ziJn haar vroegere beslissingen dan zou zy louter uit oordeeleu vastheid de nieuwe Regejring al dadelijk tot heengaan dwingen En als men al die staatsrechtelgke potsierlükliedou niet verwaclit dan vragen W j Wat verwacht gy van uitstel dan wMP t Eenvoudigst en zuiverst blglt dat du Eerste Kamer behoudens verwerping wegens den inhoud de begrooting van de nog zittende Regeering uit baai banden aanvaardt en iian het nieuwe bewind de rrgbeid laat om met gemeen overleg der SlalenGeneraal te trachten naar wyziging van hetgeen door dalzolMe gemeen oveileg is tot stand gekomen Het zou inilien noodig de eerste noch de laatste welswgziging zgn Gemengde Berichten Uit Ngmegen meldt men Het telefoonnet alhier geheel bovongrondsch is een ruïne gelgk Tal van p don die Zaterdag reads tengevolge van het gewiolit der in g el zittoodo dr iden üit liet lood stonden zjjn s nachts gebroken en nog vele in de stad staan in dreigende bonding Op verschillende pnnton is du toestand gevaarlgk voor het verkeer de politie houdi er post Het net is in die mate reeds vernield dat horstelling gelgk zal staan met een geheel nieuwen aanleg Het is voor den concessionaris een tegenvaller want hg staat nu nog voor zeor aanzienlijke kosten terwüi de concessie in October reeds afloopt en zooals bekend is niet door de reg ering werd verlengd Rnim 1000 gebouwen zgn aangeslot h Ken rgkstelefoonnet ondergrondsch isin aanleg Te Arnhem wordt een onderzoek ingesteld naar twee brieven waarin bankpapier verzonden was dio bestemd waren viwf den Haag en Brussel Deze briei en zijn in het begin van December afgezonden en niet terechtgekomen Door den Minister van Justitie ia per circulaire aan de burgemeesters verzocht om aan zgn departement terstond opgave te doen van alle processen verbaal door de politie opgemaakt ter zake hot te hard rgden met motorrgtuigen Ook van do gevallen waarvan alleen door de politie rapport du geen procesverbaal wordt opgemaakt moet mededeeling aan genoemd departement gedaan wofden Het gezin van T van Bunrcn te Borgschenhoek werd dezer dagen vermaerderd door de geboorte van drie meLsjes te geUik no 18 19 en 20 Het gezin verkeert in behoeftige omstandigheden Te Dantumawoud Fr zou de weduwe F H begraven worden De familie en andere gonoodigdou waren roods in d kamer tegenwoordig toen plotseling de vloer boven den kelder brak zoodat sommigen naar beneden vielen Een der vrouwen geraakte bekneld onder een kastje dat eerst verwyderd moest worden om haar te bevigden Gelukkig was do kist met het Igk vooraf nog verplaatst zoodat de begrafenis kon doorgaan De knechts en paarden van den heer VVillems uit Utrecht zjjn Vrijdagnacht aan een groot gevaar ontsnapt doordat de de Leidsche of Ondenrgn nog gs bevat van bgna een balven meter dikte Nabg de kom van het dorp Harmeien zgn de koetsiers waarscbgnlgk door den dikken mist misleid van den weg af achter elkander op het ya terecht gekomen met hun meubelwagons waarin zich goederen bevonden van een Haagsche familie De wagens en paarden jijn gevallen en alles is op het ga blgven liggen Koetniers en paarden zgn met den schrik vrggekomen en wonder boven wonder geheel ongedeerd Enkele meu bolstnkken zgn beschadigd Zaterdag ign wageni en goederen weer op den wal ge bracht en spoedig zal men thans zijn weg weer kannen vervolgen Hbid De diamant goochelaar De rechter van instructie heeft ontdekt dat Lemoins in 1895 door aijn vrouw hg een koopman in diamant 25 000 frs ruwo stoenen beeft laten koopen Dat bljjkt uit de boekon van dien koopman Lemoinc beweert dat hg die gekocht heeft om ze te vergelijken met die van zijn makeiy Hij biedt nog altgd aan om als men hem viij laat zgn zwarte kunst in het bgzgn van der zake kundige mannen te vertoonen De rechter schynt daar maar aan te willen De Van Dgck teruggevonden Het beroemde schilderg van Van Dgck te Kortrgk gestolen is teruggevqndoo Het werd hg Ardoye door een veldwachter in een kermiswagen ontdekt De kermisreizigcr had op nadering van den politieman het hazenpad gekozen Naar aanleiding van de vele inkomende klachten dooit de sladsuurwerkmaker te Amsterdam mede dat in deze jzelpeiiode de lorennorwerken het hard te verantwoorden hebben en alle beschikbare krachten noodig zgn om er nog eenigszins den gang in te houden Waar zulks mogelgk is wordt dagelgks het gs van wgzers en wgzerplaten verwgderd Daar waar dit bepaald levenf gQvaarIgk zou zgn moet men echter de wgzers loskoppelen ojidat het uurwerk nog door spelen en slaan don tgd kan aangeven Aangezien echter do bellen zich ook een dikken gspels hebhen aangeschaft is het spelen on het slaan ook al minder duidtlgk dan anders en mankeert er aan het spel nogal eens een toon We lezen in t N v d D Eenigen tgd geleden hebben wy bet verhaal godaan van een landgenoot baron v f die op rii naar Newyork nan boord van de Prinzessin CJeciiie het slachtoffer werd van valsche spelers Wg gaven niet meer dan een kort uittreksel van een kolomraenlang verhaal in de Newyork Times De heer v I schrytt ons nu uit Hovana dat het verhaal grootendeels fantasie is zooals in do Amerikaansche pers meer voorkomt Het gebeurde brengt hg tot het vol geilde terug üe boide laatste dagen van de reis heb ik met een paar heeren welke men dagelgks adn boord sprak oen party poker gespeeld telkenmale ongeveer oen uur Wg speelden met fiches Spoedig bleek mg dat de kaarten gemerkt waren ik stelde voor te Newyork af te rekenen en gaf als reden op weinig contanten fce hebben Ik verzocht eon paar mgner kennissen gotuiKon te willen zgn en ipeeldo zonder iets te zeggen den tweeden dag verder Te Newyork liet ik een dor hoeren door een detective inrekenen de man werd na twee dagen in hechtenis te hebben dgorgebracht door den rechter ontslagen omredon ik geen cent contant aan hem verloren had Een der dingers naar de betrekking van havenen marktmeester te Beverwgk 7ond zgn sollicitatie in op een correspondentiekaart aldus Aan den Oemeenteraad Verzoeke in aanmerking te komen voor haven en marktmesster Handteekening De IJzor en Staalkroniek bevat de volgende beschouwing over de Duitsche elektricitoitsindustrio gedurende 1907 Opgemerkt moet worden dat 1907 voor deze ngverheid ondanks den achteruitgang van de algomeene conjunctuur io het najaar zeer bevredigend was ÏJalunrlgk is het hier ook niet alles goud Wat er blinkt ook deze industrie had met moeilgkheden te kampen Maar de elektriciteit zet haar zegetocht onafgebroken voort de elektrische ondernemingen steeds nieuwen arbeid verzekerand Zeer belangrgk steeg de omzet van de Siemens Sc iuckertwerken in het midden 1907 eindigend boekjaar met 40 pCt tegenover het vorige jaar en tgdens haar vierjarig bestaan verdubbelde deze maatschappij en omvang van haar bedrgf haar personeel on haar omzet De Allgemeine ElektricitRtsgesellschaft toont een gelijksoortige ontwikkeling in betboekjiar 19061907 maakte zg met een omzet van 220 millioen Mark een record en in het thans loopende boekjaar gaan de zaken niet raindei goed op 1 November had zy bestellingen tot een bedrag van 176 millioen Mark togen 139 millioen een jaar te voren Met de uitbreiding der zaken nam ook de winst toe Werd deze aan de eene zgde beperkt door de hoogere kosten der materialen en door de hoogere eischen der arbeider aan de andere zgde maakte de industrie gebiuik van alle door haar zelf geconstrueerde hedrgfsmetboden zoodat dan ook de arbeidsmarkt voor den elektriscben arbeider in 1907 niet zoo gunstig waa als in andere bedrijven De vervanging van handenarbeid door machiaalen arbeid maakt haast nergens zoo groote vorderingen van welke beteekenia deze vervanging is blgkt o a bieruil dat op 1 October 1907 da A E G 3240 employés minder in dienst bad dat een jaar te voren ondanks de toegenomen productie Van groote beteekenis voor de Duitsche elektriciteitsindustrio is de uitvoer De Duitsche industrie levert aan haast alle landen der wereld en dat zg dat doet is niet alleen een gevolg van de bekwaamheid van baar technici en arbeiders van haar kiaclitig productievermogen van de degeIgkhaid van haar producten maar ook van do syslem itische ondersteuning die deze ngverheid van de Duitfcbe haute finance mag ondervind n In de laatste j iren zjn in Rusland in Italié Spanje Afrika ZuidAmenka lal van ondernemingen op elektrotechnisch gebiel tot stand gekomen waarbg het Duitsche kapitaal en door zgn bemiddeling ook de Duitsche elektrische industrie krachtig betrokken zgn Wg hebben or reeds meer op gewezen hoe een dergelgke samenwerking tusschen kapitaal en ngverheid in ons land zoo goed als ontbre ekt De ruim 50 jarige ongehuwde juffrouw G Herbscblflb in de Van der Helststraat te Amsterdam kreeg voor 16 jaren een verlamming aan beide beenen waardoor het loopen onmogetgk was Wilde zg zich van de eene kamer naar de andere begeven dan deed zg dit leunende op beide handen al schuivende Sedert enkele weken bespeurde zg verbetering en thans kan zg reeds flink loopen Wanneer het weer gunstig is hoopt zg de volgende week een wandeling op straat te ondernemen In de laat te 10 jaren is zg niet onder geneeskundige behandeling geweest Door de groote kende liep verleden week een tooneelvoorsteliing te Petersburg in de war Men zon de opera Nero vertoonen en de zaal waa goed bezet maar het teeken tot ophalen van het scherm liet zich wachten Hot publiek gat door geroep en gestamp zgn ongeduld te kenne i waarop do directeur verscheen om te vertellen dal de toneelspelers wegens de groote koude niet konden optreden alvorens hot toonoel verwarmd was Hg wees met oen veelbeleekenend gebaar naar een dikke gs en sneeuw laag dia het tooneol in een waar gletachorlandachap herschapen bad Het publiek was zoo ontevreden dat de politie er aan te pas moest i komen Het entreegeld werd terugbetaald Een politiebeambte to Borign die bg nacht door de Landsberger jAlioe ging zag dat een voorbgganger door 3 straatroovers werd aangevallen en verwond Hg snelde toe om den tnan te helpen maar nu vielen do kerels ook op hem aan en een hnnner gaf bom met een stok een zoo gednchten slag op het achterhoofd dat hg hloedend neerviel Weldra sprong echter do politieman weer op maar toen begon het gevecht opnieuw De politieman maakte gebruik van zgn revolver en schoot daarmee de 3 aanvallers neer zoodat zg zwaar gewond naar het hospitaal in Friadrichshain vervoord moesten worden Hgzelf en de eerst aangevallene werden op het naastbijgolegea politiebureau verbooden Een voorbeeldige stad ia Benediota inden Amerikaansclien staat Maine Daar heoft men geen gevangenis en geen armen misdaad noch ellende zgn er bekend Do stad is electrisch verlicht en de straten zgn met macadam belegd een paradgs voorwielrgdcrs dus Zoowel openbare gebouwen als woonhuizen hebben alle electrisch licht De gemeentekas verkeert in zeer welvarenden toestand Benediota beeft geen schulden ende plaatselgke overjjid denkt er ook nietaan leeuingen te sluiten Zg weten steedshet evenwicht tusschen inkomsten en aitgayen te bewaren Alle bewoners zgn Katholiek Zg zijn voor bet meerendeel afstammelingen van lersche landverhuizers die de stad in 1825 stichtten onder leiding vau mgr Benedict Fenwrick bisschop van Boston Rolt Nwsbl Stadsnieuws GOUDA 27 Januari 1908 Aan de Raadsleden is het volgende ingezonden stuk toegezonden Gouda den 25 Januari 1908 Ter benoeming van een onderwgzer aan de Ie Burgerschool voor jongens dezer gemeente ter voorziening in de vacature ontstaan door het aan den heer P Glavimana op zijn verzoek verleend eervol ontslag hebben wg de eer in overleg met den heer Ar rondissemenlsScboolopziener na ingewonnen bericht van het Hoofd der betrokken School Toor te dragen I F STBOBOS te Hellnm n B L JANSE te Brielle III C HIKDERHOUD te Gouda Overeenkomstig het bepaalde bg art 29 der Wet op het Lager Onderwgs leggen wg het advies van den Schoolopziener en het bericht van het Hoofd der School bierbij over Naar men ons mededeelt heeft de vereeniging Arnold Spoel zich bereid verklaard om een extra liefdadigheidsopvoering te geven van Czaar en Timmerman waarvan de baten znllen komen ten voordeden van de gsclub Kattensiogel De uitgaven die aan een opvoering ign verbonden zullen zoo laag mogelijk zgn De laal is gratis afgestaan de firma Brinkman levert gratis drukwerk de beer Mulder uit Utrecht lorgt voor costumes de heer van Staveren voor tooneel decoralie s alles gratis De boJe van Ons Genoegen is door t Bestuur ter beschikking gesteld Aan medewerking ontbreekt het dus niet De opvoering heeft plaats Zaterdag avond 1 Februari halt 8 de kaarten znllen van morgenavond 7 uur af erkrggbaar zgn bg den heer de Ven de loling voor plaalsbespreking is gesteld op Vrijdagavond half 8 Aan publiek zal t wel niet ontbreken hel reeds behaalde succes staat daarvoor borg Velen ook van bulten uil Bodegraven Waddingsveen en Boskoop trachtten te vergeefs een opvoering bg te wonen geen plaats We twgfelen dan ook niet of deze eitranitvoerin zal even druk bezocht zgn als de vorige ook om t doel De groote maaltgd voor oude lieden die de ijsclub zich voorgesteld heeft te houden zal plaats hebben Dinsdag 11 Februari s middags half 2 in de Boelekade 200 personen znllen er aan deel nemen Er zal gezorgd worden voor een degelgk en smakelgk maal Bovendien zullen de oudjes nog wat levensmiddelen meêkrggen Zeker zal t aardig zgn om hen zich te goed te zien doen eerst wat beschroomd maar spoedig op hnn gemak Het bestuur zal niet nalaten te zorgen dat ze tevreden zgn De afdeeling Gouda der schippersvereeniging Sclmtlevaer zal een adres aan Gedeputeerde Stalen van uid Holland richten waarin wordt aangedrongen op heropening van de vaart in de Gouwe den waterweg Gouda Amsterdam Het adres ligt ter teekening De kamer van koophandel alhier heeft aan dit adres adhaesie betuigd De schippers zyu over t algemeen van meening dat het zeer goed mogelgk is zich een doortocht door t gs te hanen let Amsterdam De hoer C v d Plaa heeft tegen 1 April ontslag aangevraagd als secretaris en ontvanger der gemeente Bleiswgk Gedurende 65 jaren was bj op de secretarie werkzaam waarvan ruim 49 jaren als secretaris Onder 6 burgemeesters beeft biJ gediend Hjj was al die jaren de vraagbaak van tal van ingezetenen De stationschef der Staalsspoor te Zevenhuizen de heer Moerman is benoemd tot stationschef te Rhenen Qzaür an Timmerman Zaterdag en Zondagavond heeft Arnold Spoel weer een uitvoering gegeven van bovengenoemde Opéra comique Geen wonder dat beide koeren de zaal geheel was nitverkocht Hoewel we Zaterdagavond enkele heeren uil hel koor waarscbgnlgk wegens ziekte moesten missen en daardoor de zang iels zwakker klonk waren de zangeressen en zangers zoowel als de solisten weer even goed op dreef als bij de eerste 2 uitvoeringen Alles ging om zoo te zeggen nog gemakkelijker en allen bewogen zich op bel Tooneel met de noodige vrijmoedigheid De heer Westbroek was weer kostelijk in zgn rol van Zaandame Burgervader Een aaloriteit is volgens hem é4n doorlooptnd vermotdin en daarom verwondert het ons niet dal dit vtrmotden zelfs een paar eeuwen voomitziet dal men voor 6000 pond 3000 kilo zal zeggen I De heer Hofman heeft bljkbaar onze bescheiden vingerwijzing gevolgd daar hg beter te verstaan was en bij het zingen hier en daar het al Ie teere wal achterwege liet all het zoo te pas kwam De beide laatste liederen die hjj te zingen heeft kwamen nu nog mooier tot hnn recht vooral ook het laatste dal veel beter te hooren was Mevrouw Frnyt van Hertog mocht zich weer den boelen avond door verhengen in groote waardeering van t publiek dal haar bij open doek meermalen terugliep Trouwens er is veel en hartelijk geapplaudisseerd I Vooral na de eerste acte in de Opvoering van Zaterdag avond toen de solisten met bloemen en krinuD warden gebnldlgd en oeic de heer Beniekamp werd bedacht scheen er aan t gejuich geen einde te komen Een comité van kunstliefhebbers had gezorgd voor deze niling van erkentelijkheid voor de groote moeite en de goede zorg die de executanten zich hebben getroost om ons zooveel schoons te laten genieten Dat is een bijzondtre eer voor de Zangvereeniging en den Directeur Allen hebben zich ook in deze laatste uitvoeringen begverd om het welslagen te bevorderen Het is ons een genoogen dal we kunnen meedeelen dat de beer Natzgl de zorg voor bet Ballet op zich bad genomen Hg beeft zich op de hoogte gesteld van de dansen die in de Zaanstreek gebrnikelgk waren en de schitterende uitvoering van de vroolgke jonge Dames beeft bewezen hoe goed de leiding is geweest Men moet er niet gering over denken wat een moeite hieraan besteed ia geworden Het succes was daarmee gelukkig evenredig en de aanwezigen hielden niet op voordat ze het nog eens voor den Ciiuir badden over gedaan Zondagavond werden Mevrouw F en de beer Van Veen nog eens gehuldigd de eerste met bloemen en ile tweede met een krans Beiden hebben bel wel verdiend Wg hopen nog meermalen in de gelegenheid te zgn de Zangver Arnold Spoel en baar wakkeren Directeur voor een dergelijk kunstgenot onztn buten dank te brengen I BEÏÏRS VAN EOTTERDAM ZATERDAG 25 JAN L K H K SlaataUentnijeH PoETUoiki Oblig 3e Serie fr 500 3 60 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 60 i RosLiSD Iwang Dombr Obli gslien 47 87 AziE Japan Obligation 1899 4 80 CoLDMniA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld O 1000 P 3 43 liypotkeek Banken Pandb Rolterd Hypb 4 98 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdhr Sled Hypb sGrav 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 94 Pandb Zuid Holl Hypb 4 96 Pandb Algomeene Groninger Scheeps Hypb 5 101 Pandb Nederl Hyp APand briefbank 4 98 Pdb Ned Scheeps Hypb 4 98 Northw Pac Aand 173 Pandb Bataafscbe Hypb 4 94 Eerste Ned Hypotheekbrief bank 4 96 Pandb Hollandsche Hypb 4 95 Pandb Nationale Hypb 99 Scheepvaart Maatgchappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Premieleeningen bKLeiB Loten Stad Antwerpen 1887 Spoorwegleeningen ckux Oblig Zuid Italiaanscbe Spw Mü 3 65 Diversen Oblig Mij tot Expl Laan van Meerdervoort 1900 4è 100 SEISOEN OFSOIlilNS VAN MANTELS COSTUMES MANTEL COSTUMES AVONDMAiNTELS BLOÜ8EN BONTMANTELS PELTERIJEN i M AfrfiS gjfflfify J J rSKf Mf MABÜT Afltrap der Openbare VerkoopiDg van Onroerende Goederen gebonden op 27 Jannari 1908 door den Notaris plaatsvervanger F v d Straaten Ie Gouda Nos 1 en 2 7ijn opgehouden Noa 3 en 4 k de haar K G van Banren voor f 210 No 5 k de heer J Kaptein voor f 700 Nos 6 7 en 8 k de heer J Boot voor f 206 No 9 k de heer G Haagaman voor f 360 No 10 k de heer A Fokkers voor f 250 VERSGHEIDENHEID Men schrijft aan het Bat Nieuwsb uit s Gravenhage Naar men ons van zeer welonderrichte ijjde mededeelde hebben de debatten io de Tweede Kamer over de riwe en niet altgd Ie verantwoorden wjjze waarop do troepen van het Indische leger somtijds te velde optreden de Koningin op zeer pgnigke wgzo getroffen Zg koestert naar hel voorbeeld van haar Moeder een groote achting en sympathie voor de krggsmacht die onder den evenaar voor de belangen van den Staal optreedt en niet ongaarne ook maar hel kleinste vlekje geworpen op de officieren en de minderen die Zg waar de gelegenheid zich maar voordoet van Haar welwillendheid en ingenomenheid overtuigt Na belgeen in de Volksvertegenwoordigmg gezegd is heeft Zg ook inzage verlangd van alle couranten en vakbladen waarin berichten voorkwamen over tegenover vganden min oorbare handelingen Nadat Zg aandachtig kennis genomen had van de verschillende klachten en mededeelingen heeft H M den Minister van Koloniën opgedragen middelen te beramen om een toestand in hel leven Ie roepen die overeenkomstig de waardigheid van een der eerite cultuurvolken van Europa is en om den oorlog waar deze nu eenmaal niet altijd te verragden is te voeren op een manier die krachtig is maar daarom den tegenstander niet meer dan strikt noodig is bezwaart en benadeelt Da Koningin verklaarde daarbg dat Zij Zich zeer bewust is dat de krgg niet met glacébandschoenen te voeren is en dat de noodzakelgkheid zich kan voordoen om met een gestrengheid op te treden die van verre en onder geheel andere omstandigheden bezien een minder siichtelgken indruk kan maken Maar Zg verlangt inee beslistheid dat waar de toestanden dergelgke gestrengheid niet dringend vorderen zg achterwege zal blgven en da tegenstander met menscheIgkheid zal worden behandeld Het gevolg van dezen mei btelligheid nitgedrukten wil is de zending in commissie van den gouverneur generaal en den legorcominandunt naar Atjeh naar hel land dus vanwaar uit de klachten zich het lalrgkst en het krachtigst hebben geuit Veemarkt te Rotterdam Maandag 37 Januari 1908 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijcen waren voor iste kwal 36 ade kwal 32 3de kwal 37 cents per hatf kilo Vette kalveren rede aanvoer iste kw 38 3de kw 26 3de kw 33 cent per half kilo Vette varkens gosde aanvoer iste kw 34Y jdc kw 33 3de kw 30 cent per half K G Schapen weinig aangevoerd Handel in vet vee en vette kalveren stug lager in prijs Velte varkens en schapen prijshoudend APVERTK NTIEIN EENIBBEFOTTAnm tien werdt verzoelit op t HERK te lettel mr Hav Maouuii viir H ilAVENSWAAY ZONEN QORUiOHSH Deie THESEN worden afgeleverd in verzegelde pakjoi van ty lux Il M haXf en Mii Nti om Imet vermelding van Nommer ai Prgs voorzien van nevenataan Uerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe ing van ge eerde orders aanbev ende J G BlJIi voorheen J BREEBAABT La WORMERVEER DAMKS Voor den prj van f 13 M TE KOOP AANGEBODEN een hagel splinter nienw verbeterde STAALKAdlMACHISB van de nieuwste verbeteringen met alle appaialen en 8 jaar garantie Oude macbinea orden voor den hoogiten prijs ingerglld bij W VERMEULEN Hoogatraat 78 BoUerdam Telephoon no 6263 Inrichting voor reparatie Filialen DORDRECHT Voorstraat 726 en te SCHIEDAM Hoogstraat 64