Goudsche Courant, dinsdag 28 januari 1908

Woensdag SO Januari 1008 40ste Jaargang i o 10540 fiOIDSCHE COÜMM MeuwS en AdvertentieMad roor Gouda en Omstreken Teletooii H Sf A Dl V E It T E N l 1 E W worden geplaatst ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Croote letter worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de inidd Teletoi n Xo H9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomraerg VIJF CENTEN lAATSCHAPPIJ TOT NUT M T AUiEMEEN Dopt GOUDA voorsragIt ayond welwillend aangeboden door Hdjuffroiiw A NIJLANU uit Houten den Heer W F NIJLANü z nit Arnhem den Ueer PIEIUIE C ItOS uit WAtergraarsmeer declamatie op DoDderdag 30 Januari 1908 avondi 3 ure in de Sociëteit DE RÉUNIE Oosthaven Entree roor niel Leden l 1 Voor Leerlingen öymnasiam en H B S i 0 60 Bovendien liin voor de Tribune een zéér beperkt aantal kaarten 10 Cti verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten huize van den Heer T CKEBAS Wijdstraat alhier en wel uitslaitend op Woensdag 29 Januari 1908 van namiddag 2 tot 4 ure De Secretaris C J M KROON Naamlooze Vennootschap te s Gravenhage DE DIKECÏIE iericht dat de ConpoiiB der 4 i Obligaliën vervallende Februnri 1908 betaalbaar zijn te t Grartnkaffe len kantore der VENNOOTSCHAP der firma P J LANDRY en dor HAAGSCHE COMMISSIEBANK dmtUrdom b d H H PRAETOBIUS ZOON Rotterdam b d firma C DE RUIJTER Gouda b d H H DORTLAID € ie Qoudsclie Telefoon Uaatschappii AANDÉÊLEN te koop gevraagd Brieven onder nummer 261Q aan het Bureai dezer Conrant OE I OOKDKOOPSTE DE MEEST PBACT13CHE DE MEEST VOLLEDIGE MODCBI fi e il lijn beslist die der Firma THS LADIES JOVHUAL met miniteni drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THB BkZAAR Oi CHILD RBS S JTASBIOJiS Kindermodet met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Va Boekfutndtlaai Pr0 numm rit Alle m t hoHtl JfoI JtUvoegnel Van alle in deze bladen voorkomende aodellen ifn GEKNIPTE PATHONEN t Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrggbaar bï UILLY SIMONS Den Haag gf Vereeoiging ARMË ZOKG Aldeding BHOMKeNHIJIS JIOKNDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Dei inriehting stelt lieh ten doel om de gebruikte en overtollige bnishoudelöke rnrwerpen uielke ook loo veel noodig te repaieeren en hooldiakelgk aan minge Mden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten gtade aan de ii u r e Vereeniging Ar ntmtmoiv öonda Dnik van A BRINKMAN Zk AVOLENAARf KINDERMEEL 20 cent per 1 11 cent per pak Overal verkrijgbaar lillSHOEhERS narht U voor namaak Ziet naar het Controle megel Dr v HAMEL ROOS en HAIIMENS en den naam P IIOLEI AAR Co n eëlmaau Bekroond in October jl to BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den CIIAIVI PKIX V ESTZAAN A T T E S T Landbaos Oberstein 22 October 07 Scbelfau bei Bercktefcgaden Bayern Hocligehirge Mjjne Heereu Daar onze voorraad Prima Kindcrmeel van Uwe firma in Holland gekocht nu op 18 en myn dochtertje uitstekend gegroeid is ver lek ik U beleefd 3 pond per postpakket te zenden Hoogachtend w g Mevr A KLEINEMAN Hommerich aeiiialogecii Poe lci voi ni is het enigste helpend miiidcl tegen niueilarmoeHe HleekKuekl WjeuHmmKnkle HoofdiUfueu Htapelootlieia OumaeMeu fermagerluii n l ermliiaerlug lier llchaiimikracMen aemalogeen in Poedervoriii beeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGKEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOBEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per iloos met g ebrmk saanwijzing f 1 60 Ei iilge labrlkaiuen II v SCIIAIK Go Deu Haag Verkrijgbaar bj Firma WOLFF S Co Weithaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal ouJo A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuverkerk ad IJitel k N VAN ZESSEN Schoo hoven B r WIJK P W EDE Omle eater A SCHEER Haastreeht K VAN DEB HEIJDEN lUtumjk P v d SPEK MoermpMe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN o HEIJDEN Waddingeveen P A deGROOT A uï JONGH Oudewater 1 P KASTELEIN Poltbroekerdam O BIKKER Bimchop WAARSOIIÜWING Laat U niet mnleiden door Abdij Slr ofi Het klonslerS j Paulo Abdij bestaat niet ÜUH Siroop van geenerlei waarde Let voortkl op de ECHT Ittuidtoelcoainff met rood letters JDberlahnstein OMeereuRDiK vicro iMB fo r obcrlahmsthn Maatêekapp tot ExploUaMe van de Fietorla Siron Kantnar voor Nederland Boompjeê éO Rotterdam SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarleiniuer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wg franco door Nederland onze over il bekende yormal OolleMeii 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 60 voor den tuin of ene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 petten of eeue collectie voor den tuin van 2i0 stnks of eene collectie voor kamer eu tuin van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Nartissen ürocos Seillas Sueenwklo ijes enz Rgk geillnstreerde prgelijst met speoifleatie onzer collaeties in het Hollandich en onze vele wenken voor de nllanr bevaUende groote eatalogis in bet Duitseh zenden wij desverlangd gratis en franco TuInboHW Ktablisseiuenl HuliS ter Duin ADVEETEÏITffl ïTaJie Couranten worden aang enomen door het Advertentie Biirean van 4 RKI KMA V ZOUI Noord Brabantsch Scboeo CD LaarzeomagazIJo Kl hIWEG E 30 tegenover de Klciwegsteog VOORRADIG Warme Winicr PaiilulTcIs OVERSCHOEN Ki Fljne CHROOM HEEREN RIJÖBOTTINES 4 B GM Sterke SCHOOLLAARZEN Enz Enz Aanbevelend C SMITS Alle repAratiën eu aangemeten werk uu uvorf rullen Frof Dr Liübera ivblbekeiid AUeeu echt met Fabnekiinerk tot voortdurende radicale t n zekere genezing van alle zelh de raeeat hardnekkige xenuu ttiekteti vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leef t i c i e genezing van elke zwakte BI if j idcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apysvertenng Onvermogen Impotenz PoUutiono enz Uitvoerige proBpectuasen itj icr lesoh fl 1 fl 3 fl SV dubbele flc cb il f Ofu rail Deput Matth v d VeRto Zaltboraru 1 püli M Clëban Go Eotterdam V Happol s Graïenbage llalrainanB da Joa J Czn llotiwUiD Wriff fc C Gouda t n bii alle drogisten ANKER V ƒ PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK $ EN VERKOUOHEDEN Ruim 35 JAaRüom MiLuoniCN JICHT CN RHEUMATIEKUUDCRS MET SUCCES 6EBRUIKT Jverkfujgmar in Fi£ssCHnVAN5l ch 7Ec sl ka I ZS BU H H APOTHCKDis EN BaocinEH IF Ad RlCHTERJif BomBDAM I Te Jouda bg ü LUtri R Apotheker Markt en bji WOLFF Co We sthaven 198 jHct Correspondentsohap van MO IOK O HOH Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gffvestigd ten huize van Mevrouw M HOOÖENDIJK DiRKZWioï Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tpe Verpleegsters pd Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zijn UuitenlaDdsch Uverzicbt Reuter seint dd 27 Jan uit Parija De Kamer zette de beraadslaging voort over de interpellatiV omtrent Marokko De heer Eaiberle sprak als zjn raeening uit dat de staatkunde in overeenstemming moot blgven met de acte van Algeciras maar dat do wjze van toepassing veranderd moet worden Na eerst met ingenomenheid te hebben gewezen op de toenadering met Rnsland en Engeland en geconstateerd te hebben dat het verkieslijk geweest zou zijn de moeilsjkheden in de algemeene politiek ontstaan ten gevolge van de Marokkaansche quaestio te vermijden zejde do heer Deschanel dat hg noch een politiek vac verovering wenscht noch een politiek van opgeven die een abdicatie van Frankrijk zou zgn on een ramp voor Algiers Enropa heeft erkend dat Frankrijk speciale belangen heeft de Fransche politiek is behoorlijk omlond zg moet de veiligheid van Algiers en de waardigheid van Frankrijk waarborgen Na den heer Tournnde die ook een luns brak voor den politiek van waaidighoid en nationale fierheid verklaarde de heer Dubief dat men anders over oen politiek van fierheid kan denken dan de heer Delcassé en verzocht hjj daarop de regecring nauwkeurig liet doel van de bewegingen der troepen om Casablanca aan te geven waaraan hjj toevoegde dat het een dwaasheid zou VJn Abd elAzis weder naar Fez terug te brengen Hjj gaf den raad dat Frankrgk zich zon beperken tot het uitoefenen van politietoezicht in de havens De heer Dolafosse kwam in veizet tegen don door lanrès gegeven raad tot lerogtrekking De minister van buitenlandtche zaken Pichon verklaiirde dat do politiek wordt beheerscht door de akte van Algecirns die echter slechts onvoldoende hulpmiddelen aan de hand doet Frankryk heeft voor Enropa niets te verbergen het deelt voortdurend mede wat het doet maar de minister acht het verkeerd steeds om te zien of niet do een of andere mogendheid zal protesteeren Generaal Drnde had instructies ontvangen om de rust to Casablauca en omstreken te herstellen zonder zich in bet binnenland te wagen en ook had de regeering machtiging gegeven tot overmeestering van de ktabah der Mediouna s Het bericht over de vereeniging der linkerzijde uit liet Stoiting opgenomen in ons Zondagochtendblad en ontleend aan de Kiil FtVILlETOX OP OEN ABTSBERG VerteHiDg uit bet Einctgdal Uit het Dnitsch van A STEINDORF 21 Verschrikt snelden allen naar buiten en keken overal rond doch zagen nergens in den omtrek rook of vuur Goddank een konde slag misschien in een boom dat schaadt niet veel Nog een zwakke donderslag een weinig regen en de bui was voorbjj De lui gingen weer aan t werk Toen men na gedanen arbeid aan tafel zon gaan om het avondmaal te gebruiken miste men den boer Die is naar de kersen gaan kijken en keert over Huttersbacb terug heelt hg mg gezegd zei Bastiaan Omdat de boer wel eens meer wat laat thuis kwam door een omweg te nemen o door iemand te ontmoeten met wien hü over zaken moest spreken maakte niemand zich ongernst Men zette zgn eten op zij en ieder ging tjjns weegi Toen het begon te scbemeren buloot Bastiaan hem te gemoet te gtM en nam Valilmu deu groottn hot nischa Zeitnng was ten deelo onjuist De correspondent van bet Kenisoho blad te Kristiania had het feitelijke goed geseind maar de redactie vergiste zich met er aan toe te voegen dat de radicalen onder Castberg zich dus van de gematigden hadden afgescheiden Dat is juist niet gebeurd De gematigden die met de recliterzgde wilden blgven samenwerken hebben zich niet bg de nieuwe vereeniging der linkerzijde die zoomin met de rechterzijde als met de socialisten willen samenwerken a ingoalolen Oastherg en zgn democraten zitten in do nieuwe partg Tot voorzitter van de nieuwe party is gekozen ünnnar Knudsen tot ondfrvoorzittor Konow verder zilton er in t bsstimr o a Cistbargen Berner Als een Geelhoek CM 864 is verschenen een verslag van een onderzoek door het ministerie van handel en bedrijf ingesteld naar da huur en do jjrg on van lovensbenoodigdheden b taald door den werkman en aan zgn behuizing in de voornaamste ngvcrhfidsstedcn van hot Vereonigde Koningrgk Een volgend verslag dat hgna gereed is zal de uitkomst van een dorgojgk onderzoek in Doilscliland geven In Frankrijk is het onderzoek ook reeds een eind opgeschoten Een afzonderlijk onderzoek is gaande naar het loon van den werkman In een voorrede op het nu verschonen verslag heet hef dat de huur buitengewoon hoog 18 te Londen vergeleken mot het overige Engeland in Wales m Kdinhurg verschilt z niet veel van andere ficholsche steden in Dublin weer aanraerkelgk van de huur in andere lersclio stedoii Bohalvo in Londen is in Engeland en Wales de huur in de steden overal nagenoeg gelgk Dit laatste geldt ook van de prijzen van voedsel en brandstof Dan deze merkmaardige uitspraak Een ander feit is dat de woningen van vier of vgf vertrekken d i op zichzelf staande woningen van twee verdiepingen met vier of vgf kamers en een afzonderlgk keukentje verreweg het overheerschende soort behuizing in Engeland on Wales is en geacht kan worden do kenmerkende woning van den Engelschen werkenden stand te zgn Dit is wel een treffend getuigenis van de welvaart van den werkman in Engeland Het biykt thans steeds dnidelgker dat er wel degelp een beweging op touw is gozet tegen den 31en Januari den verjaardag van de republikeinsche omwenteling in bond mee Nanwelgks vgfhonderd schreden van het huis een klein eindje het bosch in kwam hij hjj een boom die dwars over den weg lag en gespleten was een gedeelte van den stam stond nog overeind en daarnaast een diep gat in den grond Terwgl Bastiaan zoo goed hij dit in t halfdonker doen kon de plaats ondersocht stak de hond zgn neus in de lucht deed een paar sprongen voorwaarts drong door de takken van den gevallen boom en bief een klagend gehuil aan Verschrikt en angstig volgde Bastiaan zjjn spoor en vond den boer bewnsteloos onder den boom liggen HiJ bakte betastte het lichaam legde ziJn hand op het voorhoofd en zgn oor op de horst om naar de ademhaling te luisteren en ontdekte dat hjj nog leefde Misschien had de bliksem hem bedwelmd Bastiaan liep zoo snel mogelgk naar huis terug Het bondegehuil was daar reeds gehoord en hjj kwam onderweg al eenige knecht tegen Zoo gauw mogelijk een draagbaar of ladder riep bij hun toe de boer ligt voor dood in t bosch Spoedig waren zg terug inet een ladder en dekens Zonder dat de verongelukte zulks beiefte legden zi hem daarop o zwijgend trok da Oporto Verscheidene republikeinen en talrijke radicalen hebben een samenzwering gesmeed zich vuurwapens versohaft bommen vervaardigd enz pogingen werden aangewend hoewel te vergeefs om soldaten en kader voor de plannen te winnen Do regeering heeft echter zniko krachtige maatregelen genomen dat er aan geen rust9D ordeverstoring te denken valt Zaterdag liep in Lissabon het gerucht dat er een aanslag zon beproefd worden tegen de woning van den premier Joao Franco te Oirnide diclit bij Lissabon Beleden troepen zgn thans met de bewaking ervan belast op rand van do politie slaapt do niiiiislor president nooit een nacht onder hetzelfde M Niettegenstaande dit alles hechten de bladen er niet veel waarde aan de kringen waarvan deze bewegingen uitg ian zgn met deg ne waai van een workelgk ernstig optreden te vorwaclitcn is Hot blad Uiario Illoslrado weerspreekt de meening van do L iario Popular diode laatste gebi rtenisson toosihrgft aan 1 drgven van de regeerin om do verkiezingen uit te stellen en zegt dat integendeel het gonvernemont thans juist terui wil koeren tot den coufetilutionneeleii regeeringsvorm het blad voegt erhg dat hel kabinet evenmin den uitslag der verkiezingen vreest als samenwerking met het parlement Eenige dagen geleden was bjj Berlgn de hontvesler Schwnrzenstcin uit een hinderlaag doodgeschoten Het onderzoek naai di n moordenaar heeft oen zeer dramatische keer genomen Sohwarienstein s eigen zoon een jnngcn van twee en twintig jaar die een betrekking had bg oen houthandelaar is onder zware verdenking in hechtenis generaen Hg heeft nog niet hekend maar alles getuigt tegen hem Het dorde geweer van don houtvester was kort na den moord verdwenen maar stond Vrgdag weer plotseling op zijn gewone plaats Verder deed de jonge man tegenstrijdige mededeelingen over een verstniking van zijn enkel Hg lag dikwgls met zjjn vader overhoop nadat hg met wissels geknoeid had Het spoor van den moordenaar liep van de hinderlaag aan den rand van het bosch langs een voetpad naar de Mhngelsee De honden van de politie die dat spoor volgden kwamen ooit aan een voor in een braak liggend veld waar de moordenaar bigkbaar met zijn voet in gestruikeld was Van daar snuffelden zg voort tot zg voor het huis van dan houtvester bieren staan Een van de honden sprong daarna op den zoon van treurige stoet naar hnis De boerin had wel heen en weer loopen van haar volk gezien doch kreeg op haar vragen geen antwoord Nu stond zij aan de voordeur en zag met onttteltenii naar do naderende groep Haar hart bonsde Godfried I schreeuwde ze toen ze den verongelukte herkende en ze zou op de geïmproviseerde baar neergevallen zijn all de mannen haar niet ondersteund hadden Godfried doe de oogcn open ge zuil niet sterven ge moogt niet sterven I kom tot je zelf ik bid je er om De man verroerde zich niet Wg moeten hem dadelgk te bed brengen en onmiddellijk om den dokter zenden zei Bastiaan hij is niet dood hg zal jfelweer hjj kennis komen God geve het sprak de boerin droogde hare tranen en stak dadelgk de behulpzame hand nit Een der knechts ging nu met rijtuig den dokter halen een ander reed naar den Sihoneck De boer Ug met gesloten oogeu bewnsteloos te bed en niemand wist wat aan te vangen Eindelijk kwam de dokter en verklaarde dat de man wel niet dood was maar dat die aanhoudende bewniteloosbeid toch het argite deed vreezen Da blikiem icheen iSchwarzenstein toe die op eenige afstand stond te kijken Do hond was niet van hem weg te krggen Schwarzenstein die van den snutlelecden hond niets te vreezen had werd zeer onrustig Zaterdagmiddag bracht men hem naar de plaats van den moord Hg beefde over hot liecle lichaam en riep luide Help help s Avonds zou men hem bg het Igk van zgn vader brengen Van bat Zwitsorsche burgelgk wetboek dat aan alle stemgerochtigde burgers wordt ter hand gesteld zullen 850 000 exemplaren worden gedrukt BOO 0 X in het Doitsch 200 000 in het Fransch en 50 000 in het Itniiaansch De kosten zjju geraamd op 2 50 000 300 000 francs Bovendien hoeft de Bondsregeering geldeIgken steun toegezegd voor een vertaling van het wetboek in het Romaansch Men herinnert iiich hoe een paar jaar geleden in Engeland in verschillende plaatsen workloozen plannen maakten om in optocht naar Londen te trekken en daarvoor het jtailoment betoogingen te houden maar men zal zich levens herinneren dat die tochten jainramlgk mislukten Het slechte voorbeeld heelt echter een aantal warkloozon van Manchester niet afgeschrikt van Manchester uit Is een tocht van werkloozen naar Londen begonnen Of zjj hun doel zullen hi roikon is echter te betwgfelen allhans indien het hun verder gaat zooals al dadelgk in het begin Zaterdag kwamen de werkloozen nl in buising mot de politie te Birmingham die voor hen in hel belang van het vorkeer enkele wegen ofsloot Ii n ernstig gevocht werd geleverd De werkloozen mossten len slotte het veld ruimen en zii trokken af in do richting van Coventry onder geleide vaneen aantal politie agenten Vier van hen hieven te Birmingham in hechtenis De Doema commiasie voor de landsverdediging heeft Zaterdag het krediet van 31 millioen Hoebol voor het departement van marine goedgekeurd Voorluoplg is daardoor de strgd tusschen Doema en regeering geëindigd hoewel het lang niet zeker is dat de I oema lot helielfdo besluit zal komen als haar commissie Admiraal Uodjestwensky heefl nog eens een artikel in Rjetsj gepubliceerd waarin hjj zegt dat iedere Roebel thans iu Rusland voor de vloot uitgegeven weggeworpen is Rusland moet zich thans veeleer toeleggen op het vormen van hem niet getroffen te hebben maar was rakelings langs hem heen gegaan hetgeen merkbaar was aan zjjn gescheurde laars Da arts onderzocht hem nauwkeurig on wendde opwekkingsraiddelen aan Na vele pogingen werd de ademhaling iets krachtiger en sloeg hjj even de oogen op om zo echter weer dadelijk Ie sluiten Hieruit mankte de dokter op dat het leven terugkeerde en het oogenblikkeljjk gevaar geweken was maar deveidere uit werking van den slag kon hg voorloopig niet beoordeelen die moest men afwachten Hg gaf nog eenige aanwijjingen voor den nacht en ging toen heen tot den volgenden morgen Baitiaan troostte Kordel zoo goed hij kon maar alle vroolijkheid was op eens uit het meisje verdwenen en liet toe dat hij haar de tranen weg kaste zonder er acht op te slaaR Moeder Greta zat aan het bed van baar man met zgn hand in de hare en den blik onafgewend op zijn gelaat gericht Haar lippen bewogen zich ztj had Zjj kou echter geen andere woorden vinden dan deze O God o Ood laat hem zoo niet sterven I Geen rustig uur zou ik in mjjn leven meer hebben ali g j hem miJ nu ontnaamt Wordt vervolgd