Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1908

Donderdag 30 Januari 1908 IVo 10550 46s e Jaargaiis mimm mmmi i ieuw8 en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken T Mmi N M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per jHJSt 1 70 Afzonderiijke Nommer VIJF CENTEN TiMtM Ut M ADVEKTENTIEN worden gepUatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Qoudscb Telefoon Maatscliappii AANDËËLEN U koüp evraag l Brieven onder nummer 2610 aan liet Uureau dezer Courant Ter overname aangeboden een ZAAK in Boter Kaas Eieren en Yleeschwaren felegen op een drukken stand te Utrecbt Te aanvaarden direct ol later Huur van liet huis en overname zeer billijk Br Ir onder No 7019 bnr van de Sticbtsche Courant Utrecht Weosbrng 77 IVoflrd Kralmntscli Schoen eu LaarKcnniai azIJn KLhIWE i E tegenover de Klciwogstccg VOORKADI O Warme Winter PanlofTtis OVEIISCHOENEN Funo CHROOM IIEKRKN RIJÖBOÏTINES k a OM Sterke SCHOOI LAAKZKN Knz Unz Aanbevelend C 8M1TS Allo repiratien on aangomoten werk Aanbevolen Merken FËIIWKIIUA TIKMAX m I St Esléphe Medoc 1 O 60 La Rose Ludon 0 72 Chateau Malloret 0 80 Petit Bourgogne 09 OravsB Blunc 0 72 Haut Seutornes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Nlerstolner 0 72 Rtldesbeimfr 1 08 Oude Roodo Portwijn 1 08 Kitra onde Roodo Portwyn 1 44 Oude Witte Port viin 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Palo Sherry 0 99 Ooede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom BïLLARDi per Liter 1 17 Prljtn nutlo il eontatit Depot te QOaDA bij F J J BOON VAN ÜSTADE Kleaw onoverirolten l rof Dr ïjiobors welbeltoud ISIDW EBilCBT BI IZS3 AUmu mM met Fabriekitnerk tot Toorttlureude radicale ui I lekera geiiuKiiig vau ftlle taW de meest harduekkige ntib I Miekten ooral oiitstaim do Bldwaliugea op joiigdigoii looKi I MM ifoueziug vat elke xwakte Hlof Itücbt Benaawdheid liooldpyn 1 Migraine Hartklopping Maagpy I slechte Bpösvertering OnTerinogen I Impoteiiz PoUutione ent Ui I roerige proRpeotuBsea lluj irr louh 11 1 fl 8 fl S i fluliboloÖ iwh Viiti i l epOt Matth v d Vui to ZjiUboiimi 0 pilli M OUhm k Co lloUerdain r Huppol OravenliftRe lUltnmimt de Jonfr J xa Rotter Uai W Iff k tb Ooudi rn hi alle drooistou tt Hvt bMto oucbtdtlyiutfl m i ifc mRkktlyktt po t RüMtt voor HttTM CD vooral damca an ian4tr h tawcrk la d Appretuur vak C M NIMcr 4 0 f O rllii Beuth Str 14 MrnUttaiofli MöiSf op naam tn fabrlekamerk Varfcrvikaar ty Hstran Wlnkklliri In tihatHW n lalaiUriM i rtaafi tn Ocnarail QiralHy W laNaaiaiia Arntaw WEIIELD SUCCKS Op Wei oldlicioeindc Supcriüi Druiv enUii sthonin r Ex ra t wordt aanbevolen tegen Borstanndoeningcn Kinkhoest Zwaio Verkoudheid Slijmhoest Burstpijn Keelpijn Flecschheid enz ilELlASTIlK iH verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten ingrooto en kleine steden dorpen on gi hnchten in Ntdtrlmtd Frankrijk Dmtselilani Sngilartd Amerika N4J Intiit Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz HKhlANTHK werd O maal met Gomien ï maal met Eere Medaillos bekroond MliLlAHTHE in flacons I O iO 1 ro en 1 ttULlANTIItl in doezen tabletten 1 0 40 en I 0 70 Eeniife fabrikanten H A VAN SCHAIK o Koninklijke Stoorafabrjok l e lloHlnybloem Den Haag VerkriiKbaar bn Firma WOLITf Co Westhaven 198 ioada ÜIIENUKL louda ¥ H VAN MILD Veerital U 12U m a A UOÜMAN A oorJr PINKSK Hieuwrk erkad l iel A ft v ZBHSEN Sekoonhoven O v WIJK Oadewa rr A SCHEKB llaaelrecJu P W v KOE Oudéuattr K van obr HEIJDEN te Ifeeuwijk P v u mTKMoerLeUe D d STAR Wed J II0L8T M KOLKMAN ARN VAN DER timmZZZg P A o OllOüT A 0 JONGH ft rf a r J P KASTELEIN J oUlirteLrriiam D BlKKEll te Benu hnp WtAllSCUUWI tti Laat U niet misleiden door J6fiy S roo Hot klooster Sanctcil aula MiHj bostant niet iliiit Siroop van QeeneHcl waarde AVOLENAARs KINDERMEEL 11 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar niisnoEDFits narht U voor namaak ijiot naar het Controle megel Dr v HAMKL ROO S en HAIiMKNS en den naam P MOLE AilR Co IV eulmaau Bekioond in October jl to BRUSSEL roet de Hopgite Onderscheiding den lii I ll PBIX VVBSTZAAN A T T tl H T Landhnus Oborstein 22 October 07 Sehellan bei Berrhtesgaden Biyern Hochgobirge Mijne Heeren Daar onze voorraad Prima Kindermeel van Uwe flrma in Holland gpkocht nu op is en raijn dochterlje niistckend gegroeid is verziek ik U beleold 3 pond prr postpakket te zenden Hoogachtend w g Mevr A KLEINISMAN Hommench X SAi Gl Ii OSE Vinum Sanguinosum in Vacuo Een zeventien jarig lijden overwonnen door do Sang uinose Mejnllrouw V O van dor Wejj Ie Slieos doelt ons het navolgende mode Zeventien jaren lang leed ik aan in riagiignen en had eon zoor slechte spüsvertocring Ik was zeer vi rzwakt en door mjjno zenuwen overmand Omdat ik veel goeds hoorde van de Sanguinoio heb ik dit middel ook eens geprobeerd Het hielp mg spoedig Na oen voortgezet gebruikt kan ik dankba ir verklaren dat ik heel veel bon opgeknapt Mgn zenuwgestel is zeer versterkt mijn geheele lichaam is sterker geworden Ik schrgl dit toe aan de SANGUINOSK Stiens Dec 1907 F O VAN DER WEM Wanneer gg MJdt aan die slepende maag en darm catarh als bovengenoemde jiillronw en als gij bg uwe tegenwoordige behandeling geen bail vindt neem dan ook eens prooi mot de Sanguinose In alle gevallen van nilputting bloedarmoede bleekzucbt zonnwzwnktu en algeraecno verslapping is de uitwerking verrassend De Sanguinose wordt verkocht in groote groene flacons die bjjna een derde liter inhouden 1 1 50 de 1 de i 11 voor I 8 d 12 11 voor 1 15 Maakt eens kennis mat don Vtjgenhoning het boJte middel tegen hoesten Dm Haag VAN DAM Oo ïo GouJa by WOLFF Co Westhaven 198 N SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaariemiiier Bloembollen Na ontvangst van poslwissel groot fl 3 4 xtndon wg Iranco door Nederland onze overal bekende yormal Coneetiea 30 Hyacinten voor glazen ol 40 voor potten ot 50 voor den tuin ol ene collectie voor do kamer van 150 stuks voor 45 patten ol eeno collectie voor don tuin van 250 stuks ol eeno collectie voor kamer on tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Naroisaon Crocus Scillaj Steeuwkloijes enz RiJk goillustreerde prijslijst met spoeifloatie onior collecties in het Hollandsch en onze velo wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Dnilsch zenden wï desverlangd gratis en Iranco TBinbouw Klabllsseiiienl Hulster Duin NonrdwUk bij Haarlem AjÖTOTMTffl aUe Couranten worden aang enonien door het Advcrtentli Biireaa van A KHI ktltM Z0l N EENISDEFOTVAKTEEE Heil wnrlt verzocbl oji t WEIIK Ie lellen UIT HBT MjOIZ1 S TAM VI lUVENSVVAAY ZüNEX ÖORINOHEM Duze THË ËN wurden afgeli ferd h veriegelde pakjes tsu Jh Ueee en een half en ten Ned ont f met Tertnelding van Nommer e Pr 8 voorzien van nevensUaa Merk volgens Ue W t gedepo ueerd Zich tot de uitvoe in ran ge eerde orders asnbev nude 1 C BIJL voorlieen 1 BREEBAART Lz DE nOEDKOOPSTE 1 DE MEEST FBACTISCHEDE MEEST VOLLEDIGE MIODfiBI eiEil ziin beslist die der Firma lELUOK TUK LADIES JOOUÜAL met minstens diio gratis geknipte patronen on een gekleurde plaat TUE ILL DHESSMAKBlt met een gratis geknipt patroon THE BAXAAIt OF CHILI HES S FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge é knipte patronen I RAAGT Vut noekhandeiani ProtfnummerH M AUe mit koatel HoU BIJvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooiuitbetaling vnii 10 50 verkrijgbaar v bg MILLY SIMONS Den Haag x ANKERV AINEXPELLER 4 TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 3S jaar jioor miLuocnen oickt cn rheumatiekluoers met succes oebruikt Urkriigbaah in flesschin vau SO cIs 75 cis Lil ƒ 1 25 BH H H Apothekers en Drogisten ft Ad lUCHTERl C ROTTERDAM Te lioi iiA bil l LUtiftii Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 WORMERVEER HOLLAMrif Het Correspondentschap van JVO iOHOMOS Ned Veroeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huizo van Mevrouw M H008ËNDIJK DiBKZWiaKB Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tijde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar xijn aoodaTirDrik Tu 1 BBIMEMiiN A Z KËNNlSGEVliXG üe BURGEMEE8TBR van GOUDA brengt bü deze ter kennis vaa de tKlanghebbenden dal door den Heer Directeur der Directe Belastingen eoi te Utrecht op den 27 Januari 1908 executoir tijn verklaard De Kohieren Nos 11 en 13 der Perjoneele belasting dienst 1907 Oat voormelde Kohieren ter invordering ïgn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is iijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen eo dat heden ingaat de lermgn van les weken binnen welke de reclames bchooren te worden ingediend Gouda den 39 Januari 190S De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bultenlandscli üverzicbt Reuter seint uit Parijs d d 28 Jan De Kamer zette heden de beraadslaging over Marokko voort De Fransebe gezant te Tanger seint dat de politie voor de omgeving van Tanger ge yormd i in overeenitcmmiot nt et de acte van Algeciras Beater aeint uit Kaapstad d i 28 Jan De nilslag van de verkiezingen voor den Wetgeveuden Raad in de Kaapkolonie is voor zoover tot nu toe bekend is deze dat gekozen zijn vijltien caudidaten van de ZuidAtrikaansi he party vfjt unionisten een onafhankelijke De vorige Wetgevende Raad stelde ell leden ven de Zuid Afrikaansche partg en tien unionisten De uitslag van de verkiezing voor vgt zetels ontbreekt nog Men verwacht dat da Znid Alrikaanscbe party die bgna nitsloitend uit Uollandsehe Atrikaanders bestaat in don nieuwen Raad een meerderheid van ten minste acht stemmen lal hebben De Duitsche justitie zal binnenkort met een internationaal bedrieger afrekenen Het is zekere Walz uit Neurenberg die sedert jaren van Nederland en Frankrgk uit een nitgelireiden handel dreef in balletjes die volgens zjju beweren ammoniak bevatten en die men in de peer van een petroleumlamp moest doen om het licht te verbeteren Deze ammoniakballetjea werden met veel ophef in de Duitsche kranten aanbevolen Walz stelde ook vela agenten aan die in den beginne overstelpt werden met bestellingen welke FbVËLLETOX OP DEN ABTSBERG TertelllDK uit bet Kiniigdal Oit het Dnitscb van A STEINDOEF 22 Zoo vele jaren hebben wg in vrede en aesdncht gaieetd o lieve Qod laat hem na niet aterren na Ik hem eenige weken getrotieard en geea goed woord tegen hem gMproken keb Vergeef mtj Vader in den hemel ali ik r kwaad tan gedaan heb dat ik in den loatitas tyd meer met rayn kind op gehad heb dan met myi tnan Heilige moeder Gods bid Toor m j dat da Heere Ood hem aa niet Ittt tarnnl Mat droge attreiide oagtn tag ay op den l d r neer angatig hopeai op da Dinata bewegiDg Tagai doa morgan meende te een xneht l haoran an taan het dtg werd log ie dat S in gelaat ar niet maer tooleTanloai aitiag I den Torlfen avond Eaamaal aloag hij de oogan op maar tloot ta dodaiyk vaar abol hy het daglicht niet kon rardnfon Dmtu Mhoan htl t lUptn in werkelijkheid van Walz zelf afkomstig waren De scbijnbeitellingen moesten dienen om de menschen te verleiden groote voorraden van het waardelooze bocht op te doen Want dl ammoniakballotjes waren in werkelijkheid naftalineballetjes Walz beeft honderdduizenden met zgn geknoei verdiend maar niet ongestoord van de vruchten van zijn bedrog kuuneb genieten Hg is in handen van de politie en zal eerlang een rondreis door Dnitschland moeten doen om van verschillende rechtbanken loon naar werken te ontvangen Kardinaal Richard aartsbisschop van Parijs is gistermorgen overleden Zgn Eminentie is eenige dagen geleden ongesteld geworden Hg had agina Zondagavond kreeg de toestand van den patiënt onverwacht een heel ernstig aanzien Overeenkomstig zijn wenscb werd hem bet laatste oliesel toegediend door Mgr Amette den coadjudor Daarop volgde een kalme nacht en Maandag was de aartsbisschop byzonder wel zoo zelfs dat hy zich bezig hield met allerlei kerkelyke zaken en verscheiden Parysche pastoors ontving De doodstgding zal in Frankrgk met deelneming worden vernomen Mgr Richard werd in de republiek hoog in eere gehouden Op een leeftgd dat het bgna ieder gegnnd is uit te rusten na volbrachte levenstaak zag kardinaal Richard zich geplaatst tegenover de grootFte moeieiykheden waarmede de katholieke kerk sedert een eeuw te kampen heeft gehad in Frankrgk Voorwaar geen onbezorgde ouderdom Reeds eenige jaren geleden voelde de kardinaal zich vermoeid en te oud voor den veel omvattende werkkring Hy bleef echter op verlangen van Rome op zgn post bggestaan door Mgr Amette Mgr Richard ia dikwgia in de laatste jaren by de pogingen tot effening der moeieiykheden de vertegenwoordiger bgaitoemendheid van de katholieke kerk in Frankryk geweeat Te Rovereto is gisteren het proces begonnen tegen 42 irredentistan die voor eenige maanden een gezelschap Duitsehe gymnaiten met dames een tochtje naar Tirol makende overvielen en mishandelden Het geval op zich zelf zou hoogstens bigk gegeven hebben van zeer onbehoorlijk gedrag ware het niet dat er een politieke beteekenis aan verbonden was doordat Italiaansche bewoners van Tirol zich met een beroep op de Italiaansche eenheid verzetten en bleef zoo liggen tot de dokter kwim Sterven lal hg vooreerst wel niet sprak deze nadat by den patient onderzocht had maar die halve bswnsteloosbeid kan nog wel een paar dagen duren en dan is de vraag of hg het volkomen gebruik zgner ledematen en zgn spraakvermogen zal terug krygen Hopen wy het boste hg heeft eeq terk taai gestel dat wel een harden atoot verduren kan In da vroegte nog voor het bezoek vanden arta waren Sepp en FrSniel aangekomen Beiden waren op het ergste voorbereid geweeat en gevoelden zieh nn na de uitspraak van dan dokter eenigaiins gerust gesteld FrUnzel wilde haar moeder om deze een pooBJa mat te doen genieten aanige uren vervangen aan het ziekbed doch Oreta waa niet te bewegen de ziekenkamer te verlaten Zg wilde d r zgn ala haar man ontwaakte Het moeite Het ze lich overreden een poosje in dezelfde kamer te gaan liggen doch ie had geen rut en lat apoedlg lalf weer aan het krankbed Daar Sapp en Frïoiel alioo weinig of niet van dienst konden lyn en by bnn tbaia leer noodig waren vertrokken die met de belofta dan volgenden dag weer ta komen IntBBoehan verliepen de ganicha dag en ateht waar Msdar d mUita rarandarisg tegen de Oostoiirgksche politie en deze en hun Daitsch OustenrgkBche medeburgers met vuile eieren en steenen wierpen en op refolverkogela onthaalden Het is een enkele episode uit den voortdnrenden rassenstrgd die tgsschen de verschillende volken in de OostenrgkBche monarchie vereenigd wordt gevoerd Het proces zal ongeveer 14 dagen Jnren Een oatzetlende macht gendarmerie is naar Rovereto gezonden om gedureude het proces de orde te handhaven De twee repnblikeiusche journalisten die verleden week in Portugal in hechtenis zyn genomen zgn thans gevangen gezet op het fort Caiias Zg hebbeu dit aan hun vrienden doen weten door op de wyze van Klein Duimpje gedurende den ril er been visitekaartjes te werpen uit de raampjes van den celwagen Do politie heeft en repubükeinscbe vergadering verboden die uitgeschreven was onder den dekmantel van een verkiezingsvergadering Ie zyn De mededeeling van een dagblad dat verscheidene officieren van het garnizoen van Lissabon naar de provincie zouden verplaatst zijn wordt officieel tegengesproken Het fociallstiich bMinit op het rade union congres te Huil heeft reeds stemmen doen opgaan om een nieuwe niet socialistische arbeiderspartg te stichten en de Daily Exjiress wist eenige dagen geleden al mee te deeles dat tot de organisatie van zulk een nieuwe party reeds de noodige stappen werden gedaan Vlug echter schynt men nog niet op te schieten De Daily Express nosmde onder de oprichters in de eerste plaats den heer Taylor maar deze verklaarde aan een medewerker van de Westm Oaz dat de zaken nog niet ver genoog waren om de stichting van een nieuwe organisatie mogelgk te maken Wel erkende de heer Taylor dat hy tal van brieven bad ontvangen van ontevredenen over het gebeurde te Huil maar al bracht men hem dan ook met de nieuwe beweging in verband hy bleef er by dat op het ougenblik een nieuwe party nog niet noodig ia Als men in de verschillende vakvertenigingen de zaak eens goed overweegt zal men het volgende jaar lien dat er vau de socialistische zegepraal weinig orerbiyft Aldus niet in dezelfde woordtn maar toch naar den geest ia de meening van den beer Taylor en zoo zullen wel velen meer denken Trouwens waarom zou de partg nu direct in den toestand van den lyder Earat den volgenden morgen toen hg weer zyn oogen opende merkte Qreta dat hy haar harkende Hy keek haar aan en beproefde te glimlachen Oodfried waar heb je pynF vroeg ze hem Zy zag dat by gaarne wilde spreken maar geen geluid kon geven evenmin als een zyner ledematen bewegen Angstig keek zy naar den juist blnnentredenden arta Het gaat hier beter zoo ik zie sprak de dokter Deze toestand kan echter nog lang aanbonden Dikwyis duurt het dagen ja soma weken voor dat na zoo n slag bet organisme weer hersteld is Te vreezen is er echter nieta goede verpleging rust en getrouw myo voorschriften ten uitvoer bren gen is alles wat ik aanbevelen kan By deze woorden verscheen een tevreden trek op het gelaat van den zieke een bewys dat lyn geboorsenuwen niet verlamd waren Verder verliep de dag zonder dat er ieta kOzonders voorviel Hy lag meestal met gesloten oogen zonder dat men zeggen kon dal hy sliep en menigmaal ook bewogen tieh de lippen doch zonder een woord te uiten Door al die zorg angat en spanning waa moeder Orata tydeiyk vergeten dat xy licb iinda wakan rarkaogd had mat hatToornit moeten uiteenvallen waar immers op vorige congrobseu ook reeds heibaaldeiyk moties möt socialistische concinsiei werden aangenomen niettegenstaande men ook telktni weer met reuzeomoerderbeden voorstellen verwierp die bedoelden de arbeiderspartij onder socialistische vlag te laten marcheeren Toen maakte oen zich daar niet zoo wam over Maar dat het ten slott nn tocbontegenzeggelgk de soeia listen aan invloed en macht in da Engelsche vakvereenigingen gaan winnen tot een scheuring zal moeten komen valt niet te betwyfalen en een Londensche berichtgever hoeft dit dan ook dezer dagen uiteengezet Uit Liegttitz wordt gemeld dat door da Prnisische overheid een besluit is uitp evaardigd tegen de Vereeniging voor vérspreiding van Volksontwikkeling te Beriyn op grond dat deze Vereeniging een positie Inneemt die tegen de christelgke leer en de kerk ii gericht Het Berliner Tageblatt vraagt of de overheid te Liegnits haar kennis van de belangrtjke organisatie der Vereeniging voor verspreiding vau Volksontwikkeling beeft opgedaan olt een orthodox reactionnair blaadje dat daar verschyut In dat blad zyn aanvallen gedaan op de bedoelde Vereeniging van denzelfden aard als lu het genoemde besluit worden herhaald De overheid bad zich echter beter op de hoogte kunnen stellen De catalogus van boeken voor volksbibliothekeo die de Vereeniging jaariyka uitgeeft bevat in 1907 niet minder dan da namen van 130 000 boeken die zy gratis toezendt aan gemeenten en vereonigingen welke bibliotheken bezitten en daarin zien de beste deskundigen een voorbeeldige opgave van Dnitschland s beste rolkalitteratuur Maar in de Fopul r wissenschafllche Wanderbibliothek der Vereeniging komen boeken voor van Darwin Haeckel Blilsche David Strauss prof Harnack en anderen Dit sehyut de oorzaak te zyn van bet vonnis dat te Liegnitz geveld ia over een der beate en uitmontendste inrichtingen Voor volksontwikkeling die het Dnliscbe Ryk kan aanwyzen Ondanks het feit dat da Vereeniging nooit aan bibliotheken of gemeenten haar boeken opdringt doch steeds de vrge keus laat uit haar catalogi wordt op gezag van clericaal reactionnaire inblazingen zulk een oordeel nHgesproken Het blad hoopt dat de Pruisische regeering te Beriyn toooen zal een beter oordeel te hebben over bet werken van zulk oen uitstekende inrichting zicht op den dag van morgen den dag dat haar Benedict terug zou komen Zy dacht slechts aan haar hulpbehoevenden man Zoo werd het weer nacht Kordel en Baaiiaao zaten in ds voorkamer om bg de band te zyn als moeder hulp noodig hul Nu en dan kwam door de tranen heen weer een lachj 1 op het gelaat van bet meisje Baatiaan trachtte haar gerust te stellen en toonde daarby hartelijker en gemoedeiyker te zyn dan zy wel gedacht had Hy had heden een zwaren dag gehad door dubbel hard te werken opdat men den boer niet missen zou Hoe vermoeid hg was wilde hy toch biyven waken t zg alleen of met Kordel Deze wilde echter met van rusten boeren en alzoo waakten zy alls drie t Zal zoowat elf uur geweeat zyn toen zy buiten schreden boord n van Iemand die het huis naderde even atll stond en toen de gang door de kamer binnentrad In geapanoeii verwachting stonden beiden opvoer hen stond met de hoed in da handen zeer fyn gekleed een groot bleek heer Bastiaan ging hem tegemoet zyt gy wellicht neef B Stiaant vroeg de vreemde met oniekere item Wordt rarrolgd