Goudsche Courant, donderdag 30 januari 1908

Het beilait der orerheid te Lieüniti heelt in breede kringen groot opiien gewekt temeer omdat sedert 1898 de Keizer jiarlijks uit lijn particuliere middelen 3000 Mark aas de Vereeniging schenkt wier werk hy in 190i eens roemde als iegenri k Toor de verspreiding der rolksontwikkeling in het DaitBcbe Rijk öoed nieuws voor Gouda De piJn die gelgkt op een dolksteek in den rng spruit voort uit de nieren en duidt aan dat ie erg aangetast zgn Het urinezuur heelt zich io de nieren zelf gekrislatliseard en de bijtende en snydende onelirnheden der kristallen veroorzaken hevige pyneo De bestanddeelen waaruit Koster s Rugpjo Nieren Pillen samengesteld zgn lossen spoedig het urinezuur op en helpeö de nieren in de alvoering uit het lichaam van dit vergif welke afvoering plaats gr jpt bu het urineeren De Heer ï van Houten Keizerdyk 29 te Cillaarshoek scbrgft or s Voordat ik met Foster s Rugpijn Nieren Pillen begonnen ben heb ik gedurende zes maanden aan een onophoudelijke pljii in den rug en lendenen geleden De feileiyke oorzaak hiervan was mij niet bekend doch bet werd zoo erg dat ik met deze Ptln niet veel langrr zou hebben kunnen voortloopen mijn werk was mg op het laatst te veel geworden Trouwens ik stond morgens al reeds vermoeid op en tiad last van flauwten en duizelingen Na het gebruik van Uw pillen begon de pijn af te nemen terwyi ik nu na drie doezen geledigd te hebben myn werkzaamheden weer met opgewektheid verricht en mgn pyn in den rug is zoo goed als geheel geweken U kant van myn verklaring naar genoegen gebrnik maken want ik ben er vaal van overtuigd dat andere nierlgders hiermede hun voordeel kunnen doen Ik ondergetcekende verklaar dat bet bovenstaande waer is en mnchlig U het publiek te naken op elke wgze die U goeddunkt Foster s Rngpgn Nieren Pillen zgn de pillen die U zullen gene en laat U niet uverhaleo iets anders te probeeren Zg zgn te Gouda verkrggbaur bg de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 75 voor èén ol F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Di iI8CBLlB I Zondagavond hebben te Solingen socialis I tisehe manifestaties plaats gehad waarbg 1 de rykskanselier Von Bttlow gehoond werd I Duizenden werklieden nemen er aan deel 1 Ten slotte werd de menigte door de politi 1 met de sabel uiteengeslagen 1 IT 1LUI I 20 Februari wordt een Ruasiich ei kade 1 t Napels verwacht 1 AlURIKl I Het Amerikaaniche ministerie van buiten1 landsche zaken beeft van zyn vertegenwoor1 diger te Port au Prince op Haiti bet be 1 richt ontvangen dat de aatoiiteiten aldaa I aan een Nederlandach schip hebben toege1 staan door de blokkade van 81 Mare te 1 varen en te lossen en daarna door te gaan I naar New York 1 Het heet dat de blokkade niet geld voor schepen die niets anders dan koop i waren geladen hebben 1 TuEKOIi I Te Smyrua ie een Osnun Coeloeise ge 1 arresteeid bg wieu Joug Tarkscho corres 1 pondenties werden gevonden die aaulei 1 ding gaven tot de arrestatie van nog dri I andere personen I Een tiende geval van cholera heeft zich 1 te Galata voorgedaan 1 IkVXtl IN CuiNi I Uit Shanghai Wordt bericht dat twe 1 honderd met geweren bewapende roover 1 nabg de stad een passagiersboot hebbeu aan 1 gerand die langs het kanaal van Sershiug 1 kwam Acht passagiers werden gedood I torwgl er velen gewond zgn Vermoodelgk waren er geen Kuropoauen bg I ElaaJcea uit Scbooahovea cxxxvi Nu mgnbcer Valk wethouder van ondei j wgs eu van pablteke werken voorzitter vat de BgbeUchool in ui die kwaliloiiuu heb ik eeu hartig woordje met n te spreken I De Doeleuschool is uu pas aan den bui tenkaut van alte onreinbedea on ougerechI tighed n ontdaan dunk zg bet zeer mouilgke koude werk van on eu biudswerker van de I Hek Zg ziet er netjes uit uu van Uo I voorjaar nog een saubje eu bet uitwendig 1 is in harmouie m it der nette inwendige 1 inrichting Kilaci het mag niet lang zu 1 duren Achter den rng van genoemden wei k man gaat men weer aan het bekladden bekladden in alle opzichten Men kan alwee aan len Zeveuderkant lezen £ il U de ênutrlaf Vi k Qaretald kan nea nog altQd I Amsterdam 28 Jap 1908 Volgens het weekblad van de Commissiebank zgn in de week geëindigd 28 Jan door tnzschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder conrante fandses Aand Arnbemsche Hyp bank voor Nederland 10 pCt gestort 90pCt CiUaor Mij Poljugntai ISS Haakt de koekepan als een spiegel Zal üw vaatwerk doen glinsteren Siypt de messen zonder krassen blank en scherp HONKSÏ BBAND i oen onmisbaar artikel in de huiahonding I de onreine vieze menschelijke aitwerpoelen I op of nabg Bloepen vinden de ruiten begooid met groote moppen klei de deuren der vesI tibule bemorht met derrie de muren gebruikt om kleeden uit te kloppen de hoeken dienst I doende ali asclibelt voor ascbbak en aardI appelscbillen I Wy vragen u ontsnapt dit alles aaq uw I Publieke werken wethouderlgk oog En heelt I het niet uw scherpzinnigheid lot nadenken I gebracht waarom luist de schiiol Ie soort I bet mikpunt van die hartstochteiyke aanvallen moet zgn in de andeie scholen die I tocli ook aan den openbaren weg staan I biervan vrg blgven Waarom hooron wg geen kluchten dat de I Bybelschoi l die voor Clir Vi iksonderwgn I de Roomhche sebool of de Fransche school I met liederlgke uitdrukkingen staan bekrastf Ik zal u hot antwoord geven I Omdat op de openbare school verdraagI xaamheid wordt gepredikt en beoefend l e leerlingen der openbare school deuken er niet I aan omdat de hial tegen andersdenkenden j niet woidt gepredikt Geen der bgzondere onderwgzcrs beeft I ooit kUebten geuit of kunnen uiten dat I leerlingen der openbare school hen rchelden ol najouwen Dat doen wel do leerlingen I der bgziindeie scholen die de openbare on1 derwyzer zelf nagooien dat doen zelfs I groote fanatieke lui I Die in treorige haat tegen de openbare I school die zich op zulke lage minne wgze uit h eeu aanklacht togen het bgzonder ondcrwgi en zgn handlangers En de klacht 1 door den schoolopziener in het arrondisse 1 ment KIst geuit kan op vele dier instelliU I gen worden toegepast I In bet verslag vau den schoolopziener in het district ïiel over 1906 komt het vol I gende voor I De scho ilopziener in het arrondissement Ëlsl merkt in zgn verslag op d it do ChrisI telgke scholen veel werk maken van het I onderwgs in historie lammer evenwel I dat liieiby een gdigo overdrgving plaats I vin It b v bg t teereu van jaartallen jam I mer ook dat bet lecrleosboekje t wolk ik I op sommige dier inrichtingen aantrof van I zeer tenzgdigeu aard is en niet geschikt de I karaktervorming op t punt van verdraagI zaamheid in een goede richting te leiden I In elk geval zgn de drgvers van het bgI zonder onderwgs te djzer plaatse in de verI keerde richting werkzaam Eerbied hebben I wy voor eerlgke stryders van welke richting I ook Maar zoodra die stryd ontaardt in vorI gnizihg eu bezoedelen van pereonen en inI stellingen der tegenstanders daar verkeert I de achting in verachting Wat een vuil is I bier al niet uitgebraakt tegen do school Ie I soort on haar onderwyzers V En door welke I mannen Ëu het kon toch zoo anders I Men deelt ons mede I Te Baaru is eene commissie gevormd ter j bevordering van getrouw schoolbezoek herI halingsonderwya en algeraeene volKsontwikI keling lu deze commissie hebben zitting I bet hoofd der school een onderwgzer en een I vader van een leerling openbaar zoowel als I bgz Older en drie leden der plaatsclgke I schoolcommissie terwijl de heer L B FikI kert schoolopziener iu bet arrondissement I Amersfoort c ro voorzitler en de burgemeesI ter van Baarn eere lid is I In Amsterdam heeft de vereeniging KinI derkleeding Voor het Sfhootkind in dezen I winter op 1 un uitgedeeld f i400 aan I klompen 1 U150 aau pantoffels f 5500 aan I kousen en andere kleeding I En de zorg van deze vereeniging strekt I zich uit over openbare en bijzondere scholen I Hier in Schoonhoven hoort het arme bohoefI tige schoolkind thuis bg zgn moeder aan een I ledige tafel en heet de boterham cen I lokaas voor de openbare school I De moeder zou moeten wachten tot van I zekere zgde steno werd geboden onder beI ding dat het kind naar de bgzondere school I moet Zoo n steno is nog erger dau een I lokaas I Wie zulke munt durlt ilaan uit de I armoede van een ander verdient den naam I van denkend wezeu niet I Ach mynheer t Hoen wat zgl ge gelukkig I dat ge niet in Schoonhoven een SchaalcolI lecte moet houden voor Kindervoeding ErI gemis is u thans bespaard Want hier zoudt I ge bepaald brieljea te lezen krggen als I Het kind behoort bg zgn moeder en Lokaas I voor de openbare school Dat brengt hier t in sommige kringen het Beginsel mede f Is het wonder dut de Hemengde Commieeie I voi r onderwijabtlangen in ons land de banden I vol heelt u n de openbare school te beschermen legen de aonvallcn van kerkeiyke gemeente adm en dat zg in haar 18e JaarI ver ilag de volgende klucht slaakt Iii 1907 werd voortgej aau met het verI leeuen van steun in de betaling van schoolgelden aan ouders die hun kinderen de I openbare school wenschten te doen bezoeken I te Allan a d Rgu Kaatsheuvel enz op welke I plaatsen het betalen van hel opgedreven schoolgeld veler flnuncieele krachten te boven I ging Natuurlgk moet ook Schoonhoven in I dat verslag prgken afwaai de Gemengde ComI tnittie met ƒ 50 teerd gesteund I ZoB het geen tyd wordeu dtt d lohool gelden op de lehool Ie loort eeas worden herzien in dien zin dat de kotten voor rgk eo gemeente eeoigszins in evenredigheid gebracht worden roet die der andere onderwgsinrichliogeo f En dan is bet voernaamste punt dat de iukomen beneden f 600 vrggesteld worden van schoolgeld Over de koeUn van het onderwgs onder de nieuwe zetting zal ik bioneu kort een afzonderiyk artikel geven M tg ik amice Valk bovenstaande in uwe welwillende aandacht aanbevelen en op uw Voorzittershart der Bybelschool binden de vermaning toch vooral mede te werken tot hel kweeken der maalscbappcigks deugd van verdraagzaamheid io de harten vau het opkomend geslacht en vooral hen lot andere gedachten trachten te br ogen die oan bun kinderen loeren e openbare echoot ie erger dan de Jenteer teeeh JAN BAZUIN BINNENLAND ST ATEN GENERAAL CKRSTE HAMEH Avondvergadering Dinsdag 28 Januari Voorzitter 1 E N Schimmelpenninck van der Oye De tribunes zgn t g de opening der vergadering half negen geheel bezet Geen der mitiisteriS is aanwezig Ingekomen is liet bericht van overiyden van den hoer 3 H S Brouwers in leven lid der Kamer De Voorzitter brengt hulde aan de nagedachtenis van dit geachte lid der Kamer die om zyn aangename vormen en vriendelgken omgang by alle leden zeer gewaardeerd was De heer Brouwers vroeg niet dikwgls bet woord maar deed hg het dan was bet na grondige voorbereiding Het overiydensbericbt ia met eeo briel van rouwbeklag beantwoord Regeling van werkzaamheden De Voorzitter stelt voor rekening houdende met de bereidwilligheid der Regeering onder liet bepaalde voorbehoud de Staatsbegrooting aan do orde te stellen na de behandeling van het wetsontwerp botreflende de buikorconventie doch niet voor Donderdag U nnr De heer Woltjor geloolt dat vele leden op pigs zon stellen dat reeds morgen de Staatsbegrooting zou worden behandeld nadat de behandeling der Suikerconventie is voorafgegaan Hg doet dns het voorstel morgen om 11 uur met de Suikerconventie te beginnen en dan de Staatsbegrooting te behandelen De Voorzitter heelt daartegen geen bezwaar Hg deed het voorstel in dien zin niet omdat hy rekening hield met de termgiien in het reglement van orde gesteld voor de behandeling van wetsontwerpen na de verschgning van de eindverslagen Overeenkomstig het voorslel van den heer Woltjer wordt zonder eenig debat besloten De vergadering wordt daarna gesloten Gemengde Berichten Maandagmorgen heerschte te Amsterdam ten kantore vau de Kusvereenigiug schrik en ontsteltenis Een looper der flrma Hulscber en Van Willigen preser teorde aan de K isrereeniging een chèijue ter waarde van f 25 000 De man had nog even een boodschap in de buurt te doen waarom hij zich verwgderde zeggende zoo dadolgk terug te zgn Zooals men weet gaat er immer eenige tgd overheen voor de verrekening van cheques in de boeken der bank nauwkeurig geboekt is De looper kon zich dus zonder tijdverlies verwgderen Wie schetst echter s mans verbazing toen hg terugkomende vernam dat de 25 mille reeds waren uitbetaald Algemeene consteroatie De schrik sloeg kassier en looper om het Igl De kassier had duidelgk geroepen Hulscber en Van Willigen en gezien dat iemand de f 25 000 had opgestreken Iiitusschen was een heer uit de P C Hooftstraat die dezen morgen ook by de bank een cheque had gepresenteerd tbnis gekomen Hg haalde zyn porteleuille voor den dag om het geld in de brandkast te be gen doch stond een oogenblik sprakeloos v in verbazing De bankjes hadden zich op merkwaardige wgze in zgn porteleuille vermenigvu digd in plaats van f tOOO vond hg er f 26 000 Fluks op de tram naar do Kaavereeniging Als de keer de Kasvereeniging binnentreedt en de algemeene Terslagenheid ziet is hem plotseling alles duidelgk en de iwaar bewolkte lucht is als door een tooverslag opgeklaard wanneer de 25 mille verdwgneo in de atevige tasch van den ge schrokken looper Wat Engeland doet tegen tnitgeven ran atrguint rosr botir Ingevolge de nieiwe et op den verkoop van boter en margarine die p 1 Januari in Engeland in werking is getreden mag de naam welke aan een soort margarine in facturen advertenties of op inwikkelpapier gegeven wordt geen betrekking hebben op boter of in het algemeen op bet zaivelbedrgf Wanneer een bgzondere naam wordt gebrnikt moet deze steeds aaaen met het woord margarine eo met betzelfde lettertype gedrukt worden bv RoseMarga rine En zulk een naam mag sleobta op bet binnenste inwikkelpapier worden aang brarht op het buitenste papier moet alléén bet woord margarine vermeld worden Telkens wanneer eeu reiziger in een varkeerden trein wordt aangetroffen of mede doorgenomen is naar een verder gelegen station e 1 dit te wgten is aan onvoldoende controle door het trein personeel zal door de SS voortaan de op dien dag verdiende pre j mie voor den regelmatigen treinenloop worden ingebonden van de geheele conducteursploeg die den trein of het Ireindeol waarbg het feit zich voordeed bediende De Ireinbeambte die een ongeldig plaatsbewgs beeft gecontroleerd en zonder opmerking toegelaten zal of hy het geknipt heeft ol niet gestraft worden met minstens Vi dag inhouding van bezoldiging onverminderd de inhouding hierboven bepaald Van reizigers die abusieveiyk zyn doorgereisd mag geen verhooging geheven orden Deze behoeven dan slechts de algelegde reis van het vooralgaande hoofdstation te voldoen De Ongevallenwet in de praktgk Do Risicobank deelt het volgende mede Een werkman bekwam 3 December een lichte brandwond aan een van zgn beeuen 1 De man deed hiervan aangifte en verklaarde dat hy bet staken van zgn arbeid onnoodig achtte Inderdaad werkte hy nog gedurende twee dagen ongestoord voort Toen kwam echter de verklaring van een I geneesheorj dat de getrollene voor een paar weken ongeschikt tot werken was By jhet ondeizoek van t geval door den agent der R V B vernam de putroon hot vol I gende I Van 6 December al bleel de werkman thuis bg was tot arbeiden ongeschikt ver i klaard Z u broer een scheepsjager had t een klap van het p iard gehad De pnarden 1 op stal laten staan dat ging niet aan en daarom heelt de patiënt gedurende dien tyd j het werk voor zyn broer maat gedaan Do geneesbeer wist daar niets van af omdat bg pas den 15n voor t eerst weer naar den toestand van z n patiënt informeerde en toen kwam do verklaring dat hg nog niet geschikt was tot bet hetvatteu vau zgn werkzaamheden Zulke gevallen verklaren waarom de Ongevallenwet zoo n ftnaucieele tegenvaller is merkt het blad op I Men meldt uit Amsterdam Het hoofdbestuur van den Alg Ned Rgklwerkliedenbond te Amsterdam heeft het initiatief genomen in combinatie met de commissie van Maatschappelgk Werk van genoemden Bond een concert te organiaeereo dat in den loop van de maand Februari zal worden gegeven in bet kerkgebouw van do Evang Luthersche Gemeente aan het Spui en waarvan de geheele opbrengst in handen zal worden gesteld van de commissie ten be I hoeve der werkloozen 1907 08 Reeds hebben voor dit doel hun welwillende medewerking toegezegd do heer A Pompei organist en de Wognnrascha zangvereeniging Jacob Kwast terwgl met bekende krachten nog wordi onderhandeld Men meldt uit Enschede In de dekenpakkerg an de fabriek Transvaal van de firma var Heek Co is MaanI dagmiddag f 443 gestolen die s morgens in een lessenaar waren geborgen en dienen moesten voor uitbetaling van loon Das namiddags bleek het bedrag niet meer aanwezig te zyn De politie doet onderzoek doch beeft den dader nog niet gevonden Uit Stoenwgk meldt men Gistermorgen omstreeks 7 uur is een doel van de z g kazerne een aaneengebouwde reeks woningen meeat éénkamerwoningeo in de Kaapitraat door braad veroield Door den krachtigen wind grepen do vlammen snel om zich heen zoodat toen da brandweer ter plaatse kwam reeds een viertal kamers waren uitgebrand Da waterstralen uit de waterleiding voorkwamen verdere onheilen Do uitgebrande woningen worden bewoond door J Aaldoraon J Gaal J Bakker on Fran ten Veen J Bakker was ni t togo brandschade verzekerd Men meldt nit Haarlea Toen Donderdag j l do behanaellog der zaak tegen A en H ta Haarlem was aigoI looyin tn ly baidon in d coUn wteii Tio het paleis van jnatitio vtrwoet rjjn collega kom er te hebben ingepraat voor den diefsUI met braak bg den heer Roezen H riep hem toen toe zgn mond maar te zullen honden daar hg al bigde mocht zgn hem uit de Vogelezangscfao zaken te hebben gehouden Dit werd door den brigadier ajoor geboord en nn ia vandaag de instructie in die zaken heropend en is ook gedagvaard de reeds Ie Utrecht gedetineerde J de Nga De Nederlandscho vereeniging voor Evenredige vertegenwoordiging gaat te Utrecht met behulp van de plaatselgke bladen een proefverkiezing houden waartoe de algemeene medewerking wordt ingeroepen De veronderstelling is dat er 13 raadsletels open zullen komen Hiervoor zgn gesteld door de iJtrechtacho kiezersvoreen de A R R K Christ Hist fractie Bronsveld Alg Belang do Soc Dem en middonatandsvertegeowoordigers reap 6 5 6 4 4 4 4 3 en 1 candidaten Elk kiezer heelt één stem die hy uitbrengt op den candidaat wiens naam hg bovenaan luatst op zgn stembiljet Maar onder dezen kan hg nog de namen van andere candidaten plaatsen op wie hy achtereenvolgens zgn stem weuscht to zien overgaan voor t geval zgn biljet voor de n bovenstaandon niet mocht kunnen dienen Hoogstens mogen 10 namen op één biljet worden geplaatst Door dan uitslag rekent de vereeniging Voor E V de wenscbelgkheid en bruikbaarheid van haar stelsel aan te toonen Stadsnieuws GOUDA 29 Januari 1906 VERGADERINQvAHDgKGEMEENTERAAD op Vrgdag 31 Jan 1908 des naaiiddags hall twee uur 1 De benoeming van a een wachter van de Kleiwegsbrug b twee sluisknechlen c een onderwgzer aan de Ie Burgerschool voor jongens Het afwyzeud preadvies op het Verzoekvan C J V d Steen e a tot instellingvan eene markt op Zaterdagavond Het voorstel tot toekenning van presentiegeld aan de leden van het scheidsgerecbt Het voorstel tot onbewoonbaarverklaringder woningen Wgk I Nos 26 en 27 Het voorstel tot onbewoonbaarverklaringder woning Wyk 8 No 7 Het vooratel tot wgziging der gemeentebegrooling voor 1907 Het voorstel in zake de demping van betwator der Blanwsiraat en achter de St Antboniestraat Het voorstel betreffende do demping vanhet water van de Naaierstraat en Achterde Vischmarkt De bezwaarschriften tegen en de verzoeken om gtdeeltelgke ontheffing v anaanslagen in het schoolgeld op de Burgersoholon G a 8 c o n t r ö 1 e 26 Januari 1908 5 uur namiddag Druk 47 m M Lichtkracht 13 93 Kaarsen rrgr i wy vestigen nog eens de aandacht op de liefdadigheidsvoorstelling van Czaar en Timmerman op a s Zaterdag Het succes dat it vereeniging Arnold Spoel reeds met de vorige opvoeringen gehad heeft èn het goede doel dat er mee be oogd wordt doen ons weder een volle zaal verwachten Het praatje doet de rondte als zonden by deze voorstelling andere solisten bonne medewerking verleenen ter vervanging van die by de vorige opvoeringen Met beslistheid kunnen wy verklaren dat het bedoelde praatje totaal onwaar ia on dat do geheele opvoering van Zaterdag a i lal plaats hebben zooali de vorige opvoeringen n l met dezellde aolisten koor en orkeitltden Wg ontvingen ter bespreking Naar aanleiding van Immanuol Kant s Critiek der Zuivere Rede 2den dr en de Ie afievering van de vertaling Immanoel Kant s Critiek der Zuivere Rede voorafgegaan door de Prologomena Noderlandsche vertaling door Bernard van Loen met Commentaar van Dr B Faddegoo priv doeant aan de gem Univ te Amsterdam Wg gevoelen ons niet veilig genoeg om voor een zoo geleerd werk een critiek te geven Zelfs al is men specialist in dit vak dan ia er nog ernstige studie noodig om in radelükhoid en ernstig een zoo moeiiyke t tk te vervnilen Taracht vallen de nitgovora e n reeoDient van oen der grootste binden loatig dia biykbaar zich op glad tl hMlt gnwufd latiw wy dii bioehnre hadden gezchreven oiden wg er nog op hebben geweien dat die recensent niets zegt slechts twgfel wekt maar den laakkindlga niet in twgfel laat over zgne de recensents onwetendheid en volslagen onbekendheid met Kant Immers bg vraagt Of er velen zgn die geen Duitsch maar wel Kan tiaansche logiek verstaan betwgtelen wy sterk De man legt bier van zyn niet weten een zoo ichittereude getuigenis af dat het voor hem en zgn blad beter ongeschreven ware gebleven Kant schreef o werkje over de logica maar wat beeft dat met het moeilgk onverstaanbaar wy zouden haast zeggen gebrekkig Kantiaanscb Duitsch te maken In elk geval is deze vertaling goed Nederlandscb en zal menig Nederlander waarscbgnlgk later den vertaler en uitgevers dankbaar zgn dat zg de Kant studie hebben vergemakkeiykt Wat de brochure betreft zg bevat menige eigenaardige opmerking ad rem die tot verdraagzaamheid aanspoort tegenover andersdenkenden Zg kost slechte 20 ets en t komt ons voor dat geen ontwikkelde over de nitgave daarvan zich zal beklagen Men meldt nit Zoetermeer Aan bet station Zoelermeer Zegwaart is gisteren de dienstbode van den stationschef bg het overloopon der spoorlgn door den sneltrein van 7 uur uit Goudo overreden Verscbrikkeiyk verminkt werd zg levenloos opgenomen Moordrecht 27 Jan Tot schatters van het menbilair zgn voor dit jaar herbenoemd de bgeren M Biiinendgk en J J Bonneur beiden te Gouda Polsbroek 28 Jan Verkeerde men hier nog altgd in bet onzekere waarom Ds Klomp van Hilligersborg ziih Donderdagavond liet wachten beden morgen bracht de pobt een schrgven waarin het raadsel werd opgelost Door ds Klomp nl werd jl Donderdag een te 8 58 v m Ie Gouda aangeboden telegram ontvangen van dezen inhoud Wegens vele zieken heden avond geen dienst briel volgt Het telegram was ondertookend W Oskam voorzitter Polsbroek Aangezien noch door W Oskam noch door eenig ander lid dor commissie die hier predikanten van elders laat optreden een dergelgk telegram is ver zonden heelt men hier te doen met een behandeling biykbaur met opzet uitgevoerd om den predikant te Hilligersbarg eu de gemeente alhier te dupeeren 386 maat8 ïötërij 5e Kla se Trekking van Woensdag 29 Jan No 14362 f 2000 2737 18498 19281 en 20660 ieder f lOOO 7522 f 400 8941 ieder 558 6371 7024 7B51 11873 15446 en 15917 ieder 1 200 2196 3395 6062 7237 7385 8345 9314 12478 12962 15695 en 20820 1 100 17 219 671 961 1169 1221 1434 1682 1921 2008 26 59 2293 2347 67 89 2558 77 2734 2821 35 3030 85 3134 64 3217 84 3354 3647 3703 3975 94 Pryzen van 1 70 4026 7425 10344 12944 15496 1848iJ 81 7603 10400 52 15537 18535 4344 7847 10517 75 15617 63 4411 7910 81 13034 15735 96 4800 85 10733 78 49 18622 84 8020 98 13217 15905 27 9 77 10920 13395 36 89 5099 8102 50 13575 16120 18774 5127 8660 11158 13612 16201 19132 5232 8728 11218 94 16408 73 83 67 11344 14019 16547 92 6329 8866 87 14266 16630 19214 5423 8922 11708 68 46 19406 90 64 U840 14312 87 48 5755 9050 45 86 16970 69 83 9121 54 14562 17109 19579 85 45 77 83 17233 19655 5830 55 94 96 17407 72 90 9221 95 14710 20 90 6192 56 11960 14 23 19710 6242 86 72 30 17547 19953 67 9319 91 41 66 75 6333 9410 12071 43 17623 20236 76 62 91 14886 17811 37 97 9883 12317 14912 72 57 6440 90 54 88 17907 20470 684110021 12594 16006 94 20521 6967 34 12615 49 18075 62 7114 61 35 56 84 20828 7274 10188 65 15142 18139 20930 93 97 12763 15377 18312 19276 7413 10326 12818 Coltinr Hg Seboroh Serie A 95 Handelsver vh Reiss en Co 421 Internationale Mg tot het aannemen van werken 90 Nederl My tot handhavingvan stamverwante belangenin Zuid Alrika 30 5 pCt Oblig Sloomspinneryen en Weveryen vh S J Spanjaard 102 Pret aand Mg tot eipl der suikerfabriek Badaa 2e Serie 90 Aand Hollandsche Hg tot het maken van werken in gewapend beton 145 Sloomvaart Mg Triton 55 Betuwsche Stoomtramw Mg 68 s öravenh Passage My 9 5 pCt Oblig Bouwgrond Mg Nieu werscbie 40 Afnd Amsterdamscbe Brand Assurantie Coap 25 pCt gest 155 Assurantie Mg legen brandschade en op het leven DeNederlanden v n 1845 I 365 Eerste Onderlinge AannemersVerzekering Mg 20 pCt gestort 75 pCt HoUaodsche Glasverzekering Mg 10 pCt gestort 100 Leeuwarder Waterleid Mg 84 81 37i pCt Oblig Gem Groningen 93 4 pCl Pandbr Nieuwe Nederlandscho Hypotheekbank 85 Aand Straatweg van Leoraum naar Woudenberg 2 Opr aand Holland Bank 1 700 Javasche Cultuur My 1 95105 Nederl Amerikaaosrbe Sloomvaart My I 225 265 Winstaaud Koninkiyke Pakelvaart Mg f 600 510 Loten Coucertgebouw te Amsterdam f 4 50 Amsterdam 28 Januari 1908 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod io bot weekblad van de Commiasiebank te Ani slerdam vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand sOravenbaagsche hypb voor Nederl 20 pCi goktóri 120 pCt 1 Petoriu Hypoilif ek Mij 65 Vadei landsche hypb 70 Landbouw Mg Uoggu 120 Handolsvereenigiiig v h Ress Co i2i 5 pCt Oblig My totexpl der C G Rommeuhöller scha Koolzuur en Zuurslolworkeu 65 Aand Haagsche Broodfabriek Ollorte n Hollandsche My tot maken van werken in gewapend beton 145 Koninklgke Tabak on Sigarenfabriek v h 0 A Ribbius Pecetier Jr 110 Ootter stooratiam Mg 99 47 pCt Oblig Haagsche Mg van onroerende goederen 60 Aand Nederlandscho My v brand verzekering te Tiel 975 Aaanrantie My tegen brand schade en op het leven de Nederlanden van 1845 f 365 Tweede Nederlandacbe Her veizekering My 60 pCI Opr aand Javasche Fosch Exploi tatie Maatsehappy f 85 aand Javasche Cultuur Mg 120 Noderlandsche Amerik Sloomvaart Mg 260 Landb Mg Rongga 140 Vlaardingscbe Woterlei ding Maatschappg 80 Loten 1 Concertgebonw te Amsterdam 4 60 4 pet Pritm sch Heng Hypb Offerte 1 AANGEBODEN Aand Hillegomache Bankvereenig Bod Bod Bod 90 pC Bod 100 Bod Nederl Groolboekbank Rotterdamsch Admioistratiekanloor van aandeelen in Vennootschappen Arnbemsche Hypotheekbank wo Nederland 10 pCt gest Nationale Hypoiheakbank Nederl Zuid Alrik Hypotheekbank Serie C en D Utrechtsche Hypb Serie A ld ld ld B Bod 85 94 90 10 95 30 Cnltnnr Mg Balapoelang Bod Landbouw Mij Baogak öpCt Oblig ld ld ld Aand My Helenaveen Cultuur My Ngredjoh Cult Mg Seboroh Serie A Preanger Kolfie Cultnor MJ Tjibaroes Rabijoe Pre aand Hgnbouw Hg Bwool BodAand Vereenigd Mgnbezit 75 Handelsvereen Holland Bod Handelsvereen vh Reisa en Co 60 Groenhoedenveem 90 4 t pCt Oblig Mg tot eiploiutievan Rfaeinische Kohlens nreWerken Bod Aand Zuid Hollandsche Loodwitfa briek Bod Mg tot eipl van Watergaapateuten systeem Dr Krameren Aarts Bod Loldsche Broodfabriek Bod Hy de Koreoschoot 120 Utrechticbe Brood en Heelfabriek BodPrei aand Mg tot eipl der sni kerlabriek Badaa 90 Aand Hollandsche Waableekery 101 Electriacbe drnkkery en kantoorboekenlabriek vh Aruden Zoon 3 Noord Oester Locaal Spoorweg Mg 59 in de concessie der Eleelrische tram Amaterdam Hilversum Bod Bouwgrond My Nieuw s Gravenhage 40 pCt geaiort B d 5 pCt Oblig Bouwgrond Mg Nie werschie 45 Aand Boiwgrond Mg Warmoesgracht 60 Park Hotel te s Gravenhage 97 Reltordainscbo Braddwaar borg My Bod Olasverzekering My Zuid Holland Bod Mg van Assurantie disconlsering en beleening der stadRotterdam Bod Nederlandacbe algem Herverzekering Maatsehappy Tweede Nederl Hervorz Mg Leeuardor Waterleiding My SlV pCt 5 pCt Oblig Vjsschery Maatsehappy de Kotter Oow aand Concertgebouw te Amsterdam 1 aandeel 50 Aand Gehiiuw v Kunsten on WetoDschnppen met zitplaatsen Bod 4 pCt Pandbr Kenmer llypot 98 Bod I 300 105 1 110 90 beekbank 4 pCl Pandbr Leid sche Hypotheek bank Opr aand Cultuur Mg Maren JavuEche Cultuur My Opr aand Idam Idem Idem Vlaardingscbe Water leiding Maatsehappy 3EIS EN 0Fa7IU NB VAN MANTELS COSTUMES MANTEL COSTUMES AVONOMANTELS BLOÜSEN BONTMANTELS PELTERLJEN j i yyzz r 55öMMS Jww MAHHT Voor den prya van f IS M TE KOOF AANGEBODEN een hagel splinter nieuw verbeterde STAALSAAIHACniyB van de nieuwste verbeteringen met alle appaiaten co 8 jaar garantie Onde machines worden vier den hoogsten prys Ingeruild by W VEEMEULEIT HooiJHtrant TS Holler lam MONKEY BRAND IVI U R EN TeLepboon no 5263 Inrichting voor reparatie Filialen DORDRECHT Voorstraat 726 en te SCHIEDAM Hoogstraat 54