Goudsche Courant, donderdag 30 januari 1908

Vrijdag 31 Januari 1908 So 10551 rPIIWi ilWHIWW j wWflp w ieuwS en Advertentieblad mor Goud en Onutrekemm Teletoi n No St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden 18 1 25 tranco perIiost 1 70 I Afzonderlyke Nommeri VIJF CENT EnJ ADVERTENTIEJr ww m ft Kmmt 1 5 regels a 50 CenMa i i n w fB 10 Centen Groote lett waniw inmtÊtmit naar plaatsruimte Inzending vin Advertentiën tot I mr ét Hefdadlghelds UUvocrtng DAME8 ZANGVEBEENIGIN0 AIIÏÏOLD SPOEL Vt CtOVUA Directenr de Heer J H B SPAANDËBUAN Socieleil Ods GcBoegro Zaal Kunstmis ZATERDAG 1 FEBRUARI 1908 OPVOEEINÖ VAN cms EN TIMmUAH Entree voor niot Leden I voor Leden i OTS Aanvang 7 i nnr precies Kaarten verkrijgbaar bjj dan Heer J DG VEN Wydstraat A il De loting voor de plaatabespreking ji 1 0 10 per plaats aal gebonden worden Vrtjdag 31 Jaonari 1908 des avonds ten Tl ore in de Sociëteit Ons jenoegen op vertoon van kaarten ïmmm tot mi m umwm Dept GOUDA VOORDRAGHT AVOND welwillend aangeboden door MitJolTroowA NIJL4ND uit Houten d n Heer W F NIJL4NÜ e nit Arnhem 1 dea UecrPIËKIlE C ROS uit Watergraal sincer declamatie op Donderdag 30 Januari 1908 s avonds 8 nre in de Sociëteit DE RÉUNIE Oosthaven Entree voor niei Leden I 1 Voot Leerlingen Gymnasiam en H B 8 t 0 60 Bovendien liJn voor de Tribnne een zéér beperkt aantal kaarten ü 10 Cts verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten bniie van den Heer T CBEBAS Wydslraat alhier en wel aitslaitend op Woensdag 29 lanoari 1908 van namiddags 2 tot 4 nre De Secretaris C J M KROON Sociëteit De Êéunie Soiree op Zaterdag 1 Februari Introductie voor leerlingen en introdncé s 75 cent per persoon Ouders vrijen toegang Sladgenooten beneden den leeitgd van 18 jaar geen toegang Aanvang 8 nnr J DE LANGE Ill riiiimiriiin i Qoudsche Telefoon Uaatschappij AANDËËLEN te koop gevraagd Brieven onder nammer 3610 aan het Bnrean deaer Conrant ÊiïswvïraE Men worJl rerzocht 4i i t TIKIlk te letten ITIt HET MaOIKUN tan M IIAVENSWAAY ZO K ÖORINOHEM Ueae THEKEN worden aigelererd irt versegelde pakjes van v lw m m Mf eu n Ntd oiu met vermelding vao Nommer e iPrye Toortien van uevenstaao jMerk volgen de Wet gedepo neerd J C BIJL voorhsaa J BBEBBAABT Li Zich tot de uitvoe lu van ge erde orders aaubev eude Een boek vol wijsheid lms Neem keinis bü nwen boekhandelaar van OraelnH ii HAADOBAKJBL en ge znlt in bet bezit daarvan herbaaldelgk lOOroadig den prgs er voor uitgegeven terngwinaen en aanaii nljjke lonten weten te iirmgden ViifgeverS fMaafsoffappiJ ivat Jlmsteróam WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenbursthoningr Extraet mÊMémTMM wordt aanberolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest fiorstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIAHTHB is verkrijgbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehnehten in Nnitriaiui FratJinfk DuUtMand SmftUnd Amerika Ntd lndil Oranjt Rititr Ktlmit Tramivaal ttu HELIANiatl werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Uedailias bekroond MKLIAMHE in flacons t 0 40 f 0 TO en f 1 MELlAXTaE in dooaen tabletten f 0 40 en I O TO Benige fabrikanten H JN VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomlabnek De Honinghloem Oen Haag Verkrijgbaar bg Firma WOLPf £ Co Waathaven 19H Gouda GBENtlEL Gouda K H VAN UILU Veerttal B Mü Oouda BOUUAN Moordncht nUKüV Nitumr htrka dlJuL A N v n ZESSEN StheonhoMn B v WIJK Oudma r A SCHEER HaattrédU P W v EDE Oudtvaler K va naa HEIJDEN te Ruumjk P v a SPH K iloircaptlU D D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN iya Ww m m P A uk üHOOT A o JONOH Oudwoler J P KASTELEIN PoUbntkerdam I BIKKER ta B ueho r W HHVHVWIItU Laat D niet misleiden door abdÜ iSIlraop Hat klooster S tncliiPaulo AMIj bestaat niet dim Siroop van geenerlel waarde 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar HIIISMOËDGRS wacht U voor naataale Ziet naar het Cfmtrilf megel Dr v HAMEL ROOS en HAUMENS en den naam P MOLENAARS Co U eêtmauH Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den CIIAIin PIIIX avolenaarT lil kindermeel V BSTZAAN A T T K S T Landhans Oberstein 22 October 07 Sehellan bei Berchtesgaden Bajem Hochgebirge Mijne Heeren Daar onze voorraad Prima Eiodermeel van Uwe firma in Holland gekocht nu op is en mün dochtertje nitstekend gegroeid is verzjek ik U beleefd 3 pond per postpakket te zenden Hoogachtend w g Uevr A KLEINEMAN Hommerieh Let wel Een ware nitkomst voor beter licht en weinig gasverbiuik is de aanschaffing van het haugeiid Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht u voor imitaUe Beleefd ainbevelend M M VAH LOOF Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 SIER UW HDIS IN DEN WINTER ÜWBN TUIN VOOR D LENTE MBT llaarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot l 3 4S lenden wg franco door Nederland onse RiJk geillnstreerde prjjalijBtaset speeiïaatie onaer ulleeties in het Hollandseh en ome vele wenken voor de altur bavattaide groot talogia in ket Dtilaak swden wtj deaverlangd gratis en franco TviBboBW ËtaUisseffleBt Uuisur Duio oord¥ k bU Haarlea IVoord Brabantsch Schoenen LaarzennaKaziJn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VOORRADIG Warme Winter Panluffi ls OVERSCHOENEN Fgne CHROOM HEEREN RIJGBOïTINES k S OM Sterke SCHOOLLAARZKN Enz Enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratiSn en aangemeten werk DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHED £ MEEST VOLLEDIGE MOPCBLAOEiK ziJn beslist die der Eirma TBB LADIES JODByAL met minstens diie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DRESSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BkXAAH OIT CHILD RE SS FASHIONS i Kindormodes met vele gratis ge knipte patronen VKAAOX Vw Hockliaudelaat Pro numnter i Alle mH kantel lloll BtJi oeg el f Van alle in deze bladen voorkomende A modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN fmet Holl verklaring fr p p tegen A vooruitbataling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag ê Aanbevolen Merken iFEIlWEllüA TIËMAN St Esièphe Medoc f 0 60 La Rose Lndon 0 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haul Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesheimer 1 08 Oude Roode Portwiin 1 08 Extra onde Roode Portwijn IM Oude Witte Porlwgn 1 08 Eilra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom BïLLiKDi per Liter t17 PriJteH netto è contant Depot te OOaOA bij t J J BOON VAN OSTADE leuw oD vertroBeB Prof Dr Liebers welbskenii liSDW SBACBT UIXia Ulloii idit mat rabriibmirk tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle sells de meest hardnekkige zenuwtiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigenleeft l i e geneaing van elke zwakte Bleek acht Benauwdheid Boofdpün Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spijsvertering Onvermogen Impotena PoUotiooo ena Uitvoerige prospeotasaen IrjifW llMh 1 1 O 8V dabb le k 11 f r OnlrailDepdt i Mmtüi d Tagte ZaUbomm UpSli M CUban fc Co Bottardam I Uappel f Oravenkage I llalmmsai da Jaar J Oin Bottar lam W II k Co Gouda D bil aUa dn ataa Mtk Dnk r a k BBINKHAN k Zi HEimiSIGEVIXG iNttlCHTlNOSN WEI KE OKVAAR SCHADE OF HINDER KUNNKN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDKRS van GOtJDA Ueiien art 8 der HINDERWET Doen f weten Dat tij vergunning hebben verleend aan C de Zwart en zijne rechtverkrijgenden lot het oprichten van eene inrichting gedreven door een f a3motor van 8 P K voor het in beweging brengen van ccn orgel het opwekken van eleclriscti Ucht en het Uden vao accuraulatorfn in het perceel aan de Rozcndaal wijk M No lo Kadastraal bekend sectie C No 1930 Ür Directie der Stoombierbrouwerij Maatschappi t Haantje te Amsterdam en hare rechtverkrijgenrfen tot het oprichten van eene inrichting gedreven door een gasmotor van 3 P K Toor het in beweging brengen van een IJselevator in het perceel aan de Molenwerf wijk l Uo 33a Kadastraal bekend sectie C No 34S3 GOUDA den 30 Januari 1 908 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buiteiilandscli Uverzichi De Koning en de Kcnicgin van Engeland reden gisteren in een staataiokoels van het Buckingham paleis om de zitting van bet Parlement te openen D rede van den Koning begint met de verklaring dat het beroek van don DnitBchen Keizer en de Keizerin hem en de Koningin een bron was van groot genoegen De hartelgke ontvangst dour het volk werd op groeten prijs gesteld en kan niet anders dan de vriendschappelgke betrekkingen tasschen de twee naties bevestigen De betrekkingen tot de buitenlandsche Mogendheden hiyven vrieiidschappelgk De Koning maakt gewag van de overeenkomst met Rusland waardoor de beide Uogendheden in staat waren ondanks ongeregeldheden en verwikkelingen in Pet aie de vredelievende politiek te handhaven Varder herdenkt hij het verdrag met Frankrijk Dnitscbland en Rusland gesloten ter bewaring van de integriteit van Noorwegen Sprekende over de Vrodesconlerentie zegt de Koning dat nit verschillende bealniten hg de slotakte blgkt hoe ver men gevorderd is Deze worden door de Britsche regeering met zorg overwogen Een der meest gewichtige besluiten is de aanvaarding van het principe om een inter FEViLLETOX OP OEN ABTSBERG VertelUiK uit bet Klnflgdal Dit het DuiUch van A STEINDORF 23 Jawel en sijt gij missehien neet Benedictnt zei Bastiaan Die ben ik sprak de andere Kordel sprong op hem toe en wilde hem loide varwelkomen doch Bastiaan legde den vinger op den mond an wees naar de ziekenkamer 0m Oodivil wat ii daar binnen aan de hand vroeg Ben auigstig Vader ia tlek en moeder waakt bjj hem Latt mij binnen ik wil hem tien riep hy toen Kordel hem tegen wilde houden Header Qretn bad de stemmen gehoord lo g een blik op haar man en trad toen ook 1 voorkamer in Hoe uer da ternggskomena ook veranderd wu herkende ly hem toch dadelgk 0 Benl o moeder was allei wat men hoerde Bes aloec ifn armen om liJn diep bewot B meeder lette hsu o een etoel en nationaal prijzen bof te stichten De regeering overweegt de vraag om de leidende maritieme Mogendheden nit te noodigen op een conferentie te Londen om enkele belangrgke pnnte i van internationaal recht voor dit hot te regelen De toestand van de Christenen en Mohammedanen in Macedonië is niet verbeterd Benden van verschillende nationaliteiten blgvea geweld plegen en geven aanleiding tot groote ongeruslbeid De groote mogendheden kwamen overeen aan do Porte een hcbema voor te leggen van justieele hervormingen Engeland diende bg den Sultan verdere voorstellen in vag de Mogendheden om te zorgen tegen de vuornaamsto oorzaken van de ongerrgeldheden De Britsche regeering is zich ton vollen don grooten angst bewust gevoeld door de behandeling van de bevolking in den Congo Vertronwd wordt dat de onderhandelingen tusschen den Souverein van den Congo staat en de Belgische regeering een menschlievend bestuur van den Congo znllen verzekeren in overeenstemming met de akte van Berlijn De Koning hoopt dat het verwijten naar het Arbitragehof van de quaesties over de Newfonndlandsche visschergen tusschen Kngeland en Amerika deze langdurige moetelijke qnaestie zal oplossen Aangekondigd wordt een regeling van de Jaj ansche immigratie in Canada Betreurd worden de hongersnood en de ziekten in een deel van Indië door gebrek aan regen Aangekondigd worden tal van wetsontwerpen a a voor een betere ouderdomsverzekering Ken van ds wetsontwerpen die de troonrede heden zal aankondigen is or een tot wgziging van de wet op het recht van vergunning in 1904 onder de vorige regeering tot stand gekomen Vergunning voor den verkoop van sterke dranken wordt in Engeland telkens voor een jaar gegeven Om rede van algemeen belang bestrijding van bet misbruik van sterke drank of wanneer de houder eener vergunning op een of andere manier aanstoot had gegeven kan de vergunning ingetrokken worden Daar werd in sommige streken waar de bevoegde overheid veel voor bestrijding van den dranklust voelde indertijd ruim gebruik van gemaakt De nnionisten brachten toen gedreven door de machtige brouwers in 1904 deze verandering in den stand van zaken dat er biJ intrekking van een vergunning schadevergoeding gegeven moest worden Hevig heeft de liberale partg zich daartegen verzet Voor t minst wilde zg voor de vergunning dan knielde nevens haar Zg streek met haar handen over aün gezicht zijn haar en sprak 0 Ben I waarom kon je terugkomst niet andere wezen f Maanden lang heb ik miJ in het voornitzicht verblijd en na ligt je vader door den bliksem getroffen verlamd te bed Bleek ran schrik zag Ben zgne moeder aan als kon hu haar niet gelnoven Door den bliksem verlamd O moeder dat zou verschrikkelijk zjjn Hjjn vader mün arme vader I en overstelpt door ziJn gevoel viel hy op een stoel neer Kordel ging naar haar vader zien en Bastiaan verwijderde zich ook om moeder en zoon samen te laten Ben vertelde van ayn loven te Weonen en boa hy dadeiyk na het sluiten van bet conservatorium op reis gegaan wai en nacht en dag door gereisd had om zoo spoedig mogeiyk thuis te lyn eni en dan viel hy weer nit En nn moet ik myn vader zoo vinden O moeder iaat my bg hem ik wil hem zien Met groote moeite kon ign moeder hem tegenhouden zeggende dat de arts de meest mogeiyke rast aanbevolen had Ik dacht wel dat er hier iets niet in den haak waa toen ik nog xoo laat licht in de kamer laf ea de roordear open vood maar oen tjjd gesteld hebben Maar hun verweer hielp Biet Wat de beperking van de drankgelegenheden na dien de schatkist kost kan men uit het volgende opmaken Maandag begonnen de rechters die de schadevergoeding moeten bepalen voor opgeheven vergunningen in het graafschap Londen hun werk Zg hielden zich toen bezig met 38 vergunningen waarvoor een schadevergoeding werd bepaald van rnlm een millioeo galden Voor een vergnnning werd ruim een ton betaald een haUe ton en meer aan verscheiden scheidenEn dit is maar het begin van de vergunningen in het graafschap Londen alleen Welke wgziging de regeeriug nu in de wet van 1904 zal brengen is niet bekend maar stellig zal die verandering ten nadeelo van brouwers en stokers zjjn vooral omdat zÜ zelf in Kiigoland op groote schaal de drankgelegenheden instellen en onderhouden Hou tegenstand en die hunner woordvoerders in de unionistische party zal fel wezen Reeds bi du verkiezing in Mid Devon hebben zij hnn invloed ♦ ten gevoelen Wat de drank in het Vereenigde Koningrijk te zeggen heeft moge nog hieruit blgken in b t Unancteele jaar eindigende 31 Mnart 1901 werd er aan invoerrecht op sterkodtank en wgn opgebracht 4 900 146 p St bgna GO millioen gulden En di accijns op Bterkedrank en hior bracht op 23 517 253 p St rnlm 354 milhoui guld n Met dal l neemt het drankmiffbruik in d 1 laatste jaren geleidelgk af In 1905 werd er per hoofd der bevolking gedronken ruim 4 1 liter sterke drank en ruim 125 7 liter hier De Usambaro Post een Dnitsch blad in OoslAfrika verschijnend bevat een artikel waarin krachtig wordt aangedrongen op regeeringshilp voor de uitbreiding der kolonisatie in Meruberg eu Kilimandscharo De Kiitn Ztg wil dit gaarne steunen on verwacht veel van de uitzending van kapitaalkrachtige Dnitschers tusschen de DulischRussen en de Boeren Maar het blad meent tevens er op te moeten aandringen dat met de Boeren die door het niet opvolgen van de Dnitsche voorschriften verzet en ruw optreden tegenover de inboorlingen lastig zjjn voor het bestuur niet veal consideratie cal worden gebruikt doch dat Z j als lustige Auslinder zullen worden uitgezet De klachten over de Boeren in het Kilimandscharo gebied willen maar niet eindigen en de regeering moet tich e erst maar eens driemaal bedenken voordat zjj nog meer Boeren In Duitsch OostAfrika als k donisleu toelaat Het is verbazend dat een blad dat nog zoo iets vreeselgks bad ik niet gedacht Door dan bliksem getroffen zich niet verroeren kunnen niet kunnen spreken 1 en ik kan toch niet meer leven zonder eerst een goed woord van hem gehad te hebben Ik moet van hem zelf oit zyn eigen mond hooren dat hy my vergeven heeft dat by tevreden met my is De dokter had de verwachting aitgesproken dat alles nog terecht zal komen Ben moest voorloopig rustig afwachten en nn naar bed gaan waat de lange groote reis zou hem wel vermoeid hebben Kordel zoo hem wat eten brengen en moeder haar plaats aan t ziekbed weer innemen Een glas w jn dat Bastiaan hem bracht gebruikte hy doch eten kon hy niet Toen by naar zyn slaapkamer ging nam hy zyn viool die bg in den gang neergezet had mede Aan slapen was hy hem vooreerst nog niet te denken Hy opende het venster en ademde de koele nachtlncht In Te buis Dat woord verruimde tyn borst en toch voelde hy zich beklemd Hy sloot het venster en legde zicb gekleed te bed In twee nachten bad hy niet geslapen toodat vermoeidheid hem gauw deed insluimeren doch toe i de dag aanbrak Btoi d hy al weer aaa t reniwr en luisterde met dezer dag n ia en jri i wgl het op de anaeiscket lu tefiw na de Peters den DaitscMi fmnrmar rtm haib Afrika tegeaovai II ntwBtn r na fsim leo en dal slechta ii fenetUAtmu m Ic Dnitsche nederiettiiig m AMu Mmrft ttf te slaan om daano de van menseben nis Hotb andere beschaafde t ul moed kan hebben om e 9tn na den oorlog in de Dsitiekc kolMW f vestigd hebben ruwkeid tefeaovw te boorlingen te verwijten en daarin ennéw kan zien ben als lhstige baitenUadMsT M verdere verbluf in e koloaie te tattttmk Aan de KSInischa Zeltnng ortt 1 de Btationneering van het Duiuche iktim in de Oost Aziatische wateren medegmtMM dat hierin sedert de onlasten to d protiwi Tsekiacg hebben opgehoadan belaigrlk wgziging is gekomen Het vlaggeschip Pflrat Busarek da kkioa kruiser Arcona en de kanonnaerboot Lack houden zich thans halten het gebied vaa het Bangkok station op De Areosa aoa binnenkort van Hongkong 10 soordelijka richting vertrekken terw l de kknoiuiMrboot Tiger het Canton bekkea neds keelt verlaten De dienst op de rivieren van Tsekiaiig wordt nh alleen waargenomea door de kanonneerboot Tsingtaa terwgt voor bet Vsngütdal de Leipzig Areou Jaguar Vorwiits Vaterlsnd en de S 90 zgn aangewezen Voor Tsingtaa bevinden zich slechts de kanoaneerbaot Iltia es de aviso Takn Te Berlijn wordt evenals zoo menig andere groote stad in Europa geklaagd over gebrek aan politie agenten zelta b de jongste verbeteringen in salaris en toelagen sijn in het Berl nsche politiecorps nu 500 vacatures die maar moeilgk kunnen worden aangevuld Het politiekorps tg Berlin bestaat uil 290 politie officieren 576 wachtmeesters en 5700 agenten Het korps wordt gecomoaodeerd door een kolonel uit het ofScierskorps der politie voortgekomen aan wien 1 kapitein en 3 luitenants als adjudanten ijjn toegevoegd Verder bebooren tot het corps 3 ma oors 20 kapiteins 143 vaste en 55 tijdelijke politie luitenants De majoors commandeeren in de 3 politiebrigades de kapiteins in de 13 politiediatrioten de luitacanli in de UI politieafdeeliogen Rekent mende bijzondere betrekkingen niet mede dan komt op elke 300 inwoners 1 politie agent in welgerallsn naar het rnischeo der naby gelegen bron Voor het eerst nn zes jaren zich weer eens aan die bron te verfrisschen dat zou hem goed doen en misschien zyne opgewondenheid wat doen bedaren dacht by en ging naar biiten De roorgeoluclil deed hem weldadig aan de nataur lachte hem tegen en hy bad wel willen jubelen ta hals maar helaas zyn vader doodeiyk ziek misschien niet meer In staat een woord te spreken ontzettende gedachte hy mocht hem niet eens zien moeder bad hem zoo dringend verzocht geduld te hebben maar het wachten was hem zoo pgnigk Weldra louden de arbeiders naar hun werk gaan hem zien misschien aanspreken en hy wilde niemand spreken wilde alles nog eens overdenken In den nacht was hy eens weggegaan niet uit onbezonnenheid maar na ryp beraad Het was hem goed gegaan in da wereld hy bad gevonden wat by getocht had en meer nog Hou menigmaal had by naar hals verlangd en nn wa hy er maar hoe en wat zonden de eer te dagen nog brengen Werktnigelgk liep hy weer naar zyn kamer bg opende een kleerenkast en zag met weemoedigeo blik daar zyn kleeren nog hangen die hy alt jongen gedragen had Wordl Terrolgd