Goudsche Courant, vrijdag 31 januari 1908

Zaterdag l Februari 1908 408 e Jaargang No 10553 ftouDSCHE mmmi lyieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken tiWMa Üe M A D V E R T E Ni I E N worden gepUalst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Grooté letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 u ir dcK luidd TtlelM t De Uitgave deier Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden w 1 franco per IK t 1 70 Aftonderlijke Nommers VIJF CENTEN 20 cent per n 11 cent per pak Overal verkrggbaar HllSnOEDERS warht U voor namaak Ziet naar het Cantréle megel Dr v HAMEL ROO S en HAKMENS en den naan P MOLEIVAAIl Co H etlmaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den CHAIVI FHIX ATTEST Landhans Oberstein 22 October 07 Scheflau bei Berchtesgaden Bayern Hochgebirge Myne Heeren Daar onie voorraad Prima Kindermeel van Uwe flrma in Holland gekocht nn op is en myn dochtertje nitstekend gegroeid is vers jek ik ü beleefd 3 pond per postpakket te zenden Hoogachtend t w g Mevr A KLEINEMAN Hommorich Huls van Verkoop met rechl van Wederlakoop Naailerstr 10 De winst bedraajt 4 eenten van iederen galden per maand of Kedaelten daarran De wedrrinkoop moet plaats bebben binnen drie maanden De goederen bltJTen nog een maand na genoemde 3 maanden ter beschiltking van de verkoopers De goederen liia verïekerd tegen brandscbade by de Mj VESTA Amsterdam G EO P KX D MAANDAU 7 n f m 9 i o n m DINSDAG WOKNSDAO DONDERDAG VRIJDAG 8 4 ZATERDAG 5 i n m 11 ZONDAG 8 v m lO v m Dageiyks gesloten an 1 2 n l SANDERS Xooril ftrabanlscli Schoenen Laarzenmapziju KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VOORRADIG Warme Winter Panloffcls OVERSCHOENEN Kdne CHROOM IIEEREN RUGBOÏTINES i 5 OM Sterke SCHOOLLAARZEN Enz Enï Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRAOTISOHE t DE HEEST VOLLE DIQE MO GBLA Bl yn beslist die der Firma THJS LADIES JO CKNAL met minstens drie gratia geknipte patrenen en een gekleurde plaat THE ILL DaESSatAüEU met een gratis geknipt patroon TUE BkZAAll OF CHILD BES a FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rUAAGT Vu Baekhnnileiati Pra n t r Alle met kantel HoU BIJvoegiiel iido A EN f gen é aar W modtllen ign M met Holl 1 voornitbetali by MILLY I Van alle in de e bladen voorkomende modiUon ign GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrygbaar by MILLY SIMONS Den Haag EEMDEFOTTAHTEEE Men wonlt verioclil ii t tlEllK ie lotttii UIT HBT MiOlHUN TAK M IIAVENSWAAY ZONEN QORINOHEU Doie THEEËN worden fgele É erd ill veriegelde pakjes van v luM m n hal n n Ntd om met vermeldinu van Nomnier e Bry vooralen van nevenstaan Merk volgens de Wet gedopo ueerd Zich tot de uitvoe inx van ge terde orders aanbev enda J C BIJL voorneen J BKEEBAART U Zenuw en Maag lijder ordt ait overtuiging als een werkeljke hol in de nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworot dit boekje tranco per post toegeionden door BLOKFOBXi S UonkhaD Ka tbommol Goud Druk T n 1 BHINKMA N 4t la Een boek vol wijsheid £ cente Neem kennis by nweu boekhandelaar van Grnolnn e HASDOR IKEL en ge znlt in het bezit daarvan hcrhaaldelgk lOOvoudig den prö er voor uitgegeven terugwinnen en aaniieniyke fouten weten te vcrmgden aemalogceii Poedervorm is het eeniffgte helpend middel tegen Hioeitarmoeée ItUekmacM XeuHWmiettUe Hoordpiltten Ulapelooêkeld Onmaekieu fermageriug cm rermlHiterlng der Uchaamêkrachten aeiiialogeeii in Poedervoriii heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATü JEEN IN POEDERVORM is het praaperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met jrebruiksaanwijzing f 1 60 Eeflige labrlkamen II v SCIUIK C Oen Haag Verkriigbaar bn F rma WOLFE Co Westhaven 193 GRENDEL E H VaN MILD Veerstal iiouda A BOÜMAN Moorinchl PINKSB Nieuuierkerh ad W i A N VAN ZESSEN Srhoo oo n B v WIJK P W v EDE iUuimaUr A SOHEER Haa trtckt K VAN UKR aEMDEN Raumjk P v d SPEK MoercaptUt O v n STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN WaddingiMtn P A oiGROOT A UB JONGU Oudtuattr J P KASTELEIS PoUbrcekerdam D BIKKER Bnichop WAARSO IOWINÜ Laat O uiet misleiden door Aödlj Siroop Het klooslerSrtncIn Paulo Abdij be taat niet du Strooi ean geenerlei waarde 11 Molenaars VsTBSTZAAN kindermeel Biet rood letter Let rooral op de JOberlahnstein OMCeTEUKOa nCTOnMB tOM OaeHlAHKSWH Overal 42£iSè verkrijgbaar Maatêekapp tot BxpMtaHé van de VMotrta Bnn Kantoor voor NederUmcL Boompje 40 Sotterdam WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOmUKMJKB FABHIKKE Voedert uw Fee met de uuivere murwe merk Ster 6n W ïïj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde JBere Dtploma Parü 1900 Gouden MedailU Llefdadlgh elds U ltvoerlng DAME8 ZANGVEREENIGING ARNOLD SPOEL ri GODDt Directeur de Heer J H B SPAANDERMAN Societeii Ons GcDoegrii Zaal Kuiistmio ZATERDAG 1 FEBRDARI 1908 OPVOERING VAN CM EN TimmN Entree voor niet Leden f t voor Leden f O rS Aanvang T i uur precies Kaarten verkrygbaar bg den Heer J DE VEN Wijdstraat A 37 Aanbevolen Mfrken VjLN Ifeiiweküa tienanI De loting voor de plaatsbesprekiog k f 0 10 per plaats zal gehouden worden Vrjdag 31 Januari 1908 des avonds ten 7 ure in de Sociëteit Ons Genoegen op vertoon van kaarten St Eslépbo Medoc La Rose Ludon Chateau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Santernes Witte Bergerac Niersteiner Rttdesheimer Oude Roode PortwSn 1 44 Extra oude Roode Portwyn Oude Witte Portwjn Eitra oude Witte Portwjn Fine Old Pale Sherry I Goede Madeira Madeira Superior Vermouth di Torino Dom BKLtinni per Liter 1 17 Prifeen netto A eonlant Depot te OO0OA kij F J J BOON VAN OSTADE Eohta Oade Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEETER8 Jz IH f 4lM im U nm i KEÏ NISGËVIXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij dcM ter kennis vsa de belanghebbenden dat dooi den Heer Directeur der Directe Belastingen en te Utrecht op denii Januari 1908 executoir H TUhier No 6 der beUjtinf op Bedrljben ahdere inkomsten over hel beUitingjaarijoy S Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is ijnen aansUg op den bij de Wet bepaalden voet te voUoen en dat heden ingaat de termijn van es weken binnen welke de recUmes liehooren te worden ingediend Gouda den 31 Januari 1908 De Burvemeester voornoemd R L MARTENS üENIllSlGiEVIliG Belasting op de Honden BURGEMEESTER en WETHOUDERS vu OODDA In overweging ntneode dat by Art 2 der Verordening op de invordering der Belasting on de Honden vastgesteld door den Raad dier Oeaeente den 1 Juni 1906 aan eige aari of beiitters deser dieren de verplichting is opgelegd om daarvan Jaariyks In de Dsail Januari augilte en betaling der Matting te doen Herinneren ien balanghebbtnden aan die bepaUoE el litnoodiging on vooraoover door hen daaraan nog niet is voldaan alsnog ten spoedigste de gevorderde aangifte en betaling t doen ten einde beboeting te Toorkanen Oouda 31 Janoari 1908 Birgeneeitar en Wethondera voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROüWEB BulteiilaDdsch Uverzictal In den Dnitschen Rgksdag sprak gisteren U nationaal liberale afgevaardigde graaf Oriola net groote instemming over het werken van den Dentschen Flottenverein die de kennia van de beteekenia eener sterke Diittehe vloot by t volk wist te doen ontttaan en aan te kweeken Wie Heet boftj gering die kennia voor alles wat tot de ma rine bekoort by het Dnitsche volk was aal de verdiensten van de Vlootvereeniging niet ontkennen En juist omdat wy die verdienatan erkennen betrearen wjj het dat het ÈtViLLETOX OP DEN ABTSBERG TertelUoc ait bet Klniigdal mt kat Duitaeh van A 3TEIMD0BF Het weid htm t benauwd hitr hy itm tja viool en ging weer naar buiten om in t vrge ilji overvol gemoed te ontlaatan batgean ky het beat kon in toian Aan den leon van het woud het voormalig UtveUiCiplaaUja van wyitn paUr Placidu lette h j lieh neer Da boer wat na mMdemackt ait yn bewuMooikaM ootwiakt ei ten poos ner onrutig geweeat Hg rrobeerde t iprtkan doch kon ileehtt saTtntatobut gelaiden voortbreagen Eiaitiyk lUtp hy wt r io H j Irnomda dat hy in ttn itikdonkaren DMht tllean in ten wildersia wu PlotaeUif drtudt een gewalliga dondaraUg die das gtheelen omtrek in vur en vlam lette Voor hem fupta tan diept afgrond by koi nitt Toor Mkttrait tn itrftu i h aea oUwaf Ton Ttnoitrdei da tUb m ww M i n is n gMdn MiMÜeht bestaan van de Vlootvereeniging op dit tydstip ernstig bedreigd wordt Wy hadden gehoopt dat de bgeenkomst in Kassei tot een veraoening lou voeren Dat is niet geschied Wg hopen dat inde Dnitsche Vlootvereeniging weldra het begrip tal doordringen dat men elkaar moet loeren verdragen en dat de tegenstellingen de verschillen van meening lullen worden uitgewischt Het bestuur der Beiersche afdeeling van de Vlootvereeniging heeft medegedeeld dat de algemeene vergadering die op 2 Februari gehouden ion worden voorloopig is uitgesteld Het bestuur legt verder De voornaamste eicch van Beieren dat de president ton aftreden ia in Kassei vervuld daardoor is de weg geopeud voor een gematigde richting in de Vlootvereeniging Doch overigens is de toeBlaad nog 100 weinig opgehelderd dat men op de gebeurtenissen niet kan voornitloopen Het bestuur der Beiersche afdeeling spreekt dan beslist het voornemen uil niet uit de Vlootvereeniging te treden maar de verschillende groepen te lullen opwekken te werken voor het doel van de Vereeuigiog dat toch moet worden opgevat als een vredesbedoeling zoowel oasr buiten als naar binnen De Engelsche regeering 100 meldt Reuter ait Londen ia in kennia gesteld net de vooratellen betreffende de Noordieeovereenkomtt Het voorstel der Diitsche regeering gegrond op het beginsel van behoud van den status quo draagt de volkomen goedkeuring der Britsche regeering weg Dit ofieieuse bericht is geheel in overeenstemming met de berichten van den BerIgnschen brietschrgver der Weatm Qaiette die in dit blad uiteeniet dat de voorstellen over de Noordiee overeenkomst niet uitgingen van Engeland maar van Duitschland met het doel een einde te maken aan de ongegronde insinuaties van de Teutophobe groepen in Engeland betreffende Duitschland s plannen met Nederland Het onderwerp waa verleden jaar reeds op niet offlciaele wuze besproken het plan voor een overeenkomst werd te Beriyn uitgewerkt met het doel het ter sprake te brengen tgdens het beioek van den Dnitschen keiier aan Engeland De Westm Gazette betreurt het dat de beide plannen voor de Oostzee en voor de Noordieeovereenkomst door de ambtenaren van het Duitscbe ministerie van buitenlandsche laken niet met wat meer omtichtigheid ign behandeld Toch schynt al gaf ten tngel zweefde voor hem uit en lokte hem met wonderbare tonen Hg volgde den engel wiens zang steeds indrukwekkender werd en wilde diens gelaat zien doch zvn voeten bleven verward in de ttruiken het aogstiweet brak hem ait Daar wendde de engel zich om en wenkte haa met da hand en Benedict I aehreenwde de boer zoo hard dat moeder Greta die jnisi op baar stoei even ingeslapen was verschrikt opsprong De buitengewone aandoening door zyn droom veroorzaakt had de verlamming van de tong plotseling ontbonden maar tiddtrend met rweet bedekt lag de man daar en kon nu van ontroering haast niet spreken Dood Benedict engel was alles wat by atamtldoj toen iloot hg afgemat weer dt oogen Taderl sprak een laehte item naast ham Met moeite wendde da lieke het gelaat om daar knielde Ben aan lyn bed omklemde lyna vadert band liet lya hoofd daarop ruttn tn ameektt vader vergeet my Hy bad door het open venster den aehraenw gehoord en waa londer lich te beziaaan naar binnaa geyid Verwonderd staarde de kraakt etnt naar dt naaathem xitttalt vrouw ta toen on dt voor htm koltladti allt oMMoaiMaiiigra plt tMta de oatgdige en onvolledige publiciteit van die plannen aanleiding tot vyandige opmerkingen het hoofddeokbeeld het bamlhaven viin de rechtmatige belangen der guinteres Beerde mogendheden instemming Ie hebben gevonden en geleid te hebben tot besprekingen die het door allen geweuschte resultaat zullen doen ontstaan Dat bigkt trouwens ook uit de mededeeliag van Reuter waarop wy hierboven geweien hebben De Temps bespreekt de uitkomst van het kamardebal over Marokko Met 428 tegep 92 stemmen heeft de Kamer verklaard vertrouwen te stellen in het ministerie Ziet men welke kamerleden voor de motie van vertrouwen hebben gestemd dan treft het dat die meerderheid is samangesteld uil groepen die over bet te volgen beleid in Marokko hemelsbreed van meenibg verschillen Daar ign er onder als Dubief en Ribot die verlangen dat het cptredeu der regeering iloh in Marokko lal beperken tot bgoa niets Daarnaast behooren lot de 482 mannen alt Délcaisé en Delafosse die da regeering geheel vry willen laten de militaire maatregelet te nemen die het meest passend zullen blgkjsn ja vertrouwen in de regeering beeft ouk uitgesproken Denys Cochin die den minister van buitenlaaditche lakun er een verwgt v n bad gemaakt dat desa verklaard had dat de Frantche troepen noch naar Fez noch naar Marakasj zouden gaan De regeering heeft dus van de Kamer eigsnlgk een blanco volmacht gekregen zonder duidelgke aanwyzing over de wgze waarop do regeering zich van die volmacht heeft t3 bedienen Vat men de uitkomst van het debat samen zegt de Temps dan is echter duidelgk uitgekomen dat die verschillende groepen een ding gemeen hebben Zg wensclien allen dat de regeering de rechten van Frankrgk zal handhaven zander dat het land vastraakt in Marokko Hoe de regeering dat klaar spelan zal laat men aan haar lelf over De ministerraad heeft een besluit opgesteld bepalunde dat de personen die zich hebben misdragen in viirband mei de opstootjes die zich dnzer dagnn hebb in voorg daan znllen worden berecht door de pulilierechtbanken De politierechtbanken krggen de bevoegdheid de opruiers Mi rnstverstaorders te verbanoen ook dan wanneer zu lieb slechts aan poging tot opruiing en rastverstooring hebben schaidig gemaakt en do toeleg mislukt is zich op zyn gelaat af tot dat het straalde van vreugde en geluk Mgn Benediat weer hier God zy dank Moeder daar is hg weer ben je nu niet boos meer op me f Benedict bigft bg ons niet waar f Daarna sloot hy de oogen weer en viel in een verkwikkenden slaap Toen by tegen den midday ontwaakte was hy niet meer de hopeloos verlamde Het vrye gebrnik zyner ledematen had hy nog wel niet maar hg kon ze tucb bewegen De arts verklaarde dat by nu als er niets byzopders plaats bad voor volkomen genezing in kon staan Het gefleurde was een tour de force geweest daar een stevige Schwarswalder boer wel tegen kon maar een middel dat hy iedereen niet aan durfde raden De beste mtdieyn lou nu de tegenwoordigheid des zoom zyn voor dm dokter bleef alleen over de vorderingen der genaiing na te gaan Dt keillooze toestand op den Abtsberg waa geweken en allen waren opgeruimd en gelukkig 8epp en FrAnsel met bun kinderen kwamen tn zelfs de oude Schoneeker ken nitt thuis biyven s Avonds zaten allen om bet bed des vaders die trots zyn hulpbehoavtndbeid zoo welgemoed waa alt in lanfto tyd oitt bat ftral twttit wai Het besluit moet nog onderteekend worden door den Koning om van kracht te wordea Er is gisteren weer gevochten in de straten van Lissabon Eeaige lieden schoten mak revolvers op da politie Da politie jo 4 menigte uiteen In bet geding tegen Naai ii een begin gtmaakt met het verhoor der getuigen A décharge De minister van financiën Lacava en de beide oud ministers Kurlit en Chimirri verklaarden dat Nasi een hoogst correct man was en dat hy zelf indertgd had willen voorstellen een onderzoek naar zgn handeliugea in te atellen toen de socialist Vittolatie hem voorkwam Lacava zoide by ondervinding te weten dat als een minister niet voorzichtig was in ds keuze van de personen ayner omgeving onregelmatigheden in zgn beheer moesten voorkomen daar de minister onmogeiyk allet zelf controleeran kon Ook de vroegere burgemeeater en da gewezen prefect van Trapani Nazi s geboortastad legden oen ginttif gttuigenit af Ein van de titfragettes heeft gliteran een poging willen doen den Engeltchen Koning by het verlaten van Buckingham Palace I op weg naar het parlement een verzoekachritl te overhandigen Maar haar poging mislukte Nanweiyki was zg uit de enigte naar voren getreden of een aantal politieagenten snelde toe en duwde haar terug zoo snel dat waarschynigk de Koning van hat heele geval zelf nieti heeft bemerkt Op andere plaatsen waar de koninkiyke stoet voorbykwam hadden zich snftrtgeltei opgesteld met banieren met opschriften Een deser banieren werd door de politie in beslag genomen Inhechtenisnemingen hadden niet plaats n uit ds mededeelingen in de Engelsche bladen bIgkt dat de betooging van de kieaTeehtvrouwen gtbeti en al mislukt is Het Hullsche besluit dat nog altyd tot allerlei persbeschouwingea aanleiding geeft en dat o a aan de groote Northern Weavers Association aanleiding heeft gegeven tot de bedreiging geen coatribuilSo te zullen afdragiin zoolang het niet weer il ingetrokken heeft toch nog geen invloed gehad op de nieuwe bestuursbenoemlogen in de Labeur Party Op een te Londen gehouden vergadering Is nl in de plaats van Kelr Hardie als voorzitter gekozen de heer Arthur Henderson die niet tot de socialisten Het verwonderde hem nu zelf dat hy zoo lang boos op zyn zoon had kinnen biyvtn en daardoor zich en zyn vroiw het leven zoo verbitterd bad Zyn Benedict was loob wel iemand aan wien het vaderhart vreugde beleefde want niet alleen dat by zonder hulp van huis om een positie In de maatschappy gekampt en die verkregen bad maar ook zyn persoonlijkheid nam ieder vtor hem in zyn niteriyk geleek op vader en moeder maar liin trekken waren meer veriyod veredeld rn daarbg had by toch dat eenvoudige natuuriyke gehouden dat hem in zyn jeugd reeds eigen waa Mu zon k wei weer gaan slapen willen zal de boer toen hy zag dat de anderen ook naar bed verlangden maar eerst ik weet zelf niet hoe ik aan dat verlangen kom zou ik nog gaarne een klein liedje van je willen hooren Ben zoo n klein liedje weet je wel zoo als je wel speelde teen je de viool nog nanwelgks vast kon bonden Met vreugde voldeed Ben aan den wentch van zyn vader en tpttldt tot dat deze in alaap gevallen waa Wordt Tsrvolgd