Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1908

Maandag 3 Februari I90a o 10553 40s e Jaargaiisf fiouDSCHE fimm Meuws en AdtertenUehlad roor Gouda en Omstreken TatafM aia at A D V E R T E N T E N worden gepUatst van 1 5 regel è 50 Centra iedere regel meer 10 Centen Groofe lett K worden berekend naar plaataniimte Inzending van Advertentiën i 1 tmr At mitld Teleloi n a i De Uitg ave dezer Jourant g eschiedt dag e lijk met itzoiiderinp van Zon en FeesUlagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per IKMt 1 70 Aizonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Wageni lUrlteral TE KOOP aan OülE BDEEMBEL met Huis Zaal en Tuin Ta barraten by B H MAASKANT Tarlmarkt 1 80 te flonda Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN Vereenigde Kotierit Tooneelisteii Zondag 9 februari op algemeen verioek Drama in 2 afdeelln en ol 6 Bedryren Ie Rang 0 75 2 Banx l O O 3e R D I 0 30 FlaatibeiprekiDf Zoadag ran 10 tot 4 onr BUREAU AANVANG 7 nor B aar Laden gewone redactie Llefdadigh ctds l Htvoerlng DAME8 ZAN0VEREENI0INC ARITOLD SPOEL Tfc OVDA Directenr de Heer J H B SFAANDKBMAN Soelettll Ons Geaoegen Zul Kaostmin ZATüRDili 1 FBBRDiRI 1908 OPVOKRINO VAN cms EH tmmm Sntrte roor niet Leden I t voor Leden 1 O r Aanvang T i nnr precies Kaarten rerkrygbaar bij den Hoer J DR VEN Wydetraat A 37 De loting voor de plaattbeaprekinu i 10 10 per plaats lal gebonden worden Vrüdag 31 Jannari 1908 des avonds ten Tl nre in de Sociëteit Ons Uenoegen op vertoon van kaarten H Aanbevolen Merken H ym 1 1 1 mt t 0 60 1 81 EsU phe Hédoc La Kose Lndon 0 72 Cbateaa Halleret 0 80 Petit Bourgogne 099 urarea blanc 0 72 Haat Santernei 1 85 Witte Bergana 0 99 Nieralei ler t 0 7 KOdeshe mer 108 1 Oude Roode Portwyn 1 08 1 Ëiira oude Koode Portn 8 Hi 1 Oude Witte Portivyn 1 08 1 Extra oade Witte Portw yn 180 1 rine Old Pale Sberry 0 99 1 ïoade Madeira 0 90 1 Madeira Superior l M 1 Veratonth di Torino 1 Dom BiLLiRDi per Lit er 1 17 1 i r Ki M tuUo è et nianr 1 Oapot te Qoat A 1 MJ F J J BOON VAN OSTADE VAN BlOMMLSTLIN S INKT i rfoiuiei i delijk üt BEST F ikjmen ONSCHADtlj rJ APtLOOORN HOLLAND Soada Dnk raa A BRINKMAN Zi Een boek vol wijsheid voorjorante Neem kennis by uwen boekhandelaar van Oraeta HASOOB KBL enge inlt in bet beiU daarvan berhaaldeiyk lOirondig den prSa ar roor iltgegaran tarigwinnen en aaniieniyke oaten weten Ie virnyden WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior üruivenLoirsthoning Extraftt mwLmmtmM wordt aiuiberoisn tegen Borstaandoenmg en Kinkhoest Zware Verkoudheid SHjnhowt Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz HBLIANTBB is rerkrygbaar by alle roorname Apothekers aa Drogistea in groota en kleine steden dorpen en gehuchten in NtdêriatuL Framkrrfk DuütMmd SuftUnd Amirika Ntd IniU Onmi H itr Xtltmé Tnmnaol m MBLIAKTHB werd 9 maal net eenden 3 maal met Eere Medailles bekroond MKLIASTIIB in acone f 0 40 t 9 10 en 1 I UBLIAKTUB in dooien tabletten 0 40 en 1 O TO Eenige fabrikanten H N VAN 8CHAIK o Koninkiyke Stooatlabsiek De Boningbloem Den Haag Vorkrügbaar bri Firma WOLFV éi Co Westhaven 198 Gouda JBBNUBL Oouda B U VAN MILU VeerttaJ B 26 m Ut A UOUMAN Af m wAl PINESË A imiMrkêrtad Ui4l A N V ZESSEN Schoenlumn B r WIJK OuUmi A 80HKKK Uaaitridu P W T KDE Ovdtwottr h ri naa HEIJDEN U Rétmmt P v d BPKK MofreaptlU O v n STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDKN Waddmgnun P A u OROOT A o JONGH 0 o J P KA8TELB1N PoUbrMlurdam O BIKKER U Bmudiop fVAAIISCHVWIWe Laat U niet misleiden door M S roop Het klooster Haueta Paulo Abdij bestaat niet Atu Stroop an goonerM waarde Let wel Een ware nitkomst voor beter licht en weinig gBBverbiuik is de aanschslflng van het baugeiid Echte Graitzin licht MET SUCCES 8EPLAATST UERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE lfaeA ai voor imtlatle Beleetd aanbevelend M M VAN LOOF Aanlegge r van Gat Water en Electriscbe geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 Vinum Sanguinosum in Vacuo Een zeventien jarig lyden overwonnen door de Sanguinose H ja lrouw F O van der Wey te Stiens deelt ons het navolgende mede Znvenlien jaren lang leed ik aan maagpynen en had een leer slechte spysrerloering Ik was leer ri riwakt en door myne aenuwen orermand Omdat ik reel goeds hoorde van da Sangninnse heb ik dit middel ook eens geprobeerd Het hielp my spoedig Na een voortguMt ge jruikt kan ik dankba r verklaren dat ik heel veel ben opgeknapt Myn lennwgeitel is leer versterkt mïn geheele lichaam ia sterker geworden Ik schryt dit toe aan de 8AN0UIN0SE Stiens Deo 1907 F O VAN DER WEU Wanneer gy lydt aan die slepende Baag en darm eaUrh als bovengenoemde jiillrottw en als gy by uwe tegenwoordige behandeling geen bant vindt neem dan ook eens proef met de Sanguinose In alle gevallen van nitpntting bloedarmoede bl ekmcht leunwawakte en algemeene verslapping is de uitwerking verrassend Sanguinose wordt verkocht in groote groene flacons die byua een derde liter inhouden I 1 50 de fl de 6 fl voor f 8 de 12 fl veor f 15 Maakt eens kennis mat den Vygeahoning het basta middel tegen hoesten Üen Haag VAN DAM i Co Te Gouda by WOLFF A Co Weatharen 198 SIER UW HOIS IN DEN WINTER ÜW1N TOTS TOOR Dl LKNTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot l S 4S aeaden wy tranao door Nederland eaaa ererel bekende Vorma Oo l Me 90 H aainlea roor glaiea of 40 ronr pottaa ot M roor den toin o eeae colleetie reer de kamer ran 150 atnks roor U patten of eene collectie roor dan tail ran 3W stuks of eaaa aollaetie voor kamer en tuin ran SAO attks ieder beratlende eene praehtiga anaa ran Hyacinthen Tulpen Naraiaaen Oroaaa Salllas Suaeuwklo ijes eni RÜk geïllustreerde prysiyat aet spaaUlcatie onaer aollaetieain ket Hollaadaak en onae rele wenken roor de nllaar barattaada groote aatalogta in ket Dailaak atadasi wl desrerlangd gratia en franco Titobouw lütabllssenieBt i llils ter Data NeordwUk bU Burlea Mrd Brttait86h Schoen f UarieiOMgaiUa KLEIWEG E tageaorer de Kleiwegataag VOORRADIG Warme Winter Pantoffrls I i OVERSCHOENEN Fyne CHROOM HEEREN RIJGBOTTINSj A a OM Starka SCHOOLLAARZEN Ent Edi Aaokerelrad Ca SMitS AUe raparatMn en aangemeten DE noSDKOOPSTB DB MEEST FRACTiaOHE D MBBBT VOLLK DIQg MODfiBLAUEl lyn beatiat die der Firma HELDOm TUB LA DIBS JOÜKNAL mat minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBBaSMAKBH nat een gratia geknipt patroon TBB BkZAAB OF CBILD UBK S FASUIONS Kiudermodes met rele gratis gekaipta patronen VRAAOT Vw Boakhaniotaar Proétuummerit AU nart knafl Kolt Bffmogiiel Vao alle in deie bladrn roorkomende HOdallan a n GEKNIPTB PATRONEN at Holl rerUarIng fr p p tegen rooreitbataiing raa J 0 50 rerkrygbaar by MILLY SIMONS Den Haag i Mle w Mrertraflea Prof Dr Liaben welbakeBd lilVV BaAOIT lLIXU U1I M Mkt BMt FifariakMMrk tot roortdnrende radicale en Bekere genesing ran alle aalls de meeat hardnekkige itenutt Mtokten ooral ontataan door afdwalingea op jeugdigen laattgï r ti e ganeaiag van elke aw te Bteeb acht Benaawdhaid Hoofdpön Migraine Hartklopping llaagpgn slachta spgsrertaring Onremugaa Impotena PoUutione eaa Uit roerige proapactnsaen l or rsMh 1 1 H I l lV debbebleaek n I OrntnaDap t Matlk i Vegte geltboanl U pOti M OMbea k Co Rotterdui I Happal s Orareohsge I llaiBBuu d Jonr J Osn KetteHam Writ h Clo noada a bil alle drofistea Vereeilgiig ARNBNZeR6 Afderling MOKHBIiaDni lOCXNDAAL HOEK PABADU8 80DDA Daae lorlehting alalt aieh t B doel aade gabraikte an orartollige hniahoBd l ka roarwerpan imUm ook aoo real noodigta repaiaarao an koofdiakeiyk aan ming niaden roor goadkoapa pryaan te rarkoopan Da daarop kahaalda Winat komt gtkaai tan gtada aan da is slr l Varttalgiat Ar De lokkende Reddingsmedaille t Is tl lezen iu liocl het heir aii kerkelijke urKaiieii en derzeher K en rechts bewind brengt natuurlijk het christenvolk de redding van een liberalistisch bestier Oudchristelijke schoolhoofden uw zon gaat weer op en brengt het begeerde schoolopzienerschap weer in den horizont uwer verbeelding i m gij trouwe lofzangers van uw van God gegeven leider die reeds tev reden zijt met de uitkeering welke de Rijksverzekeringbank u doet toekomen vqor de ongevallen FtVlLLETOX OP OEN ABTSBERG VertalUog uit het Kiniigdal Uit het Dnitsch ran A STEINDORF 26 Den volgendi n morgen vertrokken de Schoneckers geheel gerustgesteld over s vaders toestand weer uaar hun woning De toestand vaa den Abtsberger beterde na dageiyks en spoedig probeerde by op den arm sgns zoons geleund loopoeteningen te maken die tameiyk wel gelakken Na korten tgd beproefde men ook het buiten loepen en op zekeren dag strompelde de oade ook weer met lyn iood naar hal bosch Hy wilde de plaats liec waar by byna vernietigd geworden was Twee meter boren deu grond was de getroffen boom door den bliksem algeslagen welke daarop een groot gat in den grond riak hg den stam gemaakt had en de aarde geheel omgewoeld De boom lelt was ran lyn takken ontdaan ei met ontzetting de rerwoesting gadeslaande setten rader en zoon zich op dea atam near Hat Mtd Tan dn oidn boar vu rol die uw benoeming s lands administratie bezorgt juicht en jubelt Maar gij overtuigde Groenianen vanwaar verwacht gij de redding van deze herziene in uw oog ecliter stellig met verbeterde uitgave van het kostelijk Kabinet Wetten doortrokken van den veel geprezen zuurdecscm het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden zal er uw rechtzinnig harte niet mee verblijden Vmw en vijftig nakiiidereii aii die godontcerende Itevolutie staan daar als n ondoordringbare wacht tegenhoudend de christianiseeriiig van het otRciiWde tijdingblad Dit uw reddings bewmd zal n kabinet zijn van ministers van christelijkeii huize geen christelijk ministerie t Zal iiict veel verschillen meent ge Ons Program komt evenmin in hun program als toen de wind oflicieel zoo krachtig blies in de richting van den Knyperkoers Verder invretende kerstening van het openbaar onderwijs zal uitblijven onder deze nieuwe burchthecren van het regeeringskasteel Wat deze nieuwe eerste dienaren van de Overheid u dan wèl zullen brengen Groenianen van de Veliwe en ZuidIlullaiidsche eilanden verneemt het antwoord met de kalmte van den man die zich weet te moeten voorbereiden op iets verschrikkelijks Ze zullen werken uw christelijke ministers in de neutrale zónc Daar ligt nog zoo n hccle hooge stapel wetsontwerpen en schets wetsontwerpen gaande over onderwerpen van die neutrale zónc en arbeidsvruchten meest van libcrtijiische geesten die kostelijk en willig materiaal zullen zijn waarmee het wetgevend genie van uw ministers zijn voordeel zal duen Zeker Ook de vragen van den dag die de politiek beroeren zal men aanroeren Kr zal in regeeringsprogramma s gesproken worden over geschetst zullen zelfs worden oplossingen van het kiesrcchtvraagstuk van de defensie moeilijkheden Meer dan de stippellijnen zult ge echter niet te zien krijgen Ku de kleine Invdcn men zon ze haast vergeten zoo weinig als ze naar voren treden de kleine luyden Ze zullen niet eens de dikke boeken van en hy wilde hier op deze plaats tegenover cyn zoon door woorden ign overkropt gevoel lucht geven en zei Ik geloof vast Ben dat de hemel deze bliksemslag beschikt heeft om my tot inzicht te brengen Ik heb maar niet willen begrypen dat een vader geen recht heeft zyn kind naar zgn wil te dwingen en in ieder geval bad ik er nooit aan gedacht dat ge iets anders loadt worden dan alle oudste ot eenige zoons in onze familie van oudsher altyd geworden zgn Hoe meer je moeder en mgn eigen hart soms ook riepen geef wat toe hoe onverzetlaiyker ik werd ja ik heb my zelfs vermeten te zeggen eer zal een bliksemslag my treffen voordat ik een rioolspeler toelaat op den Abtsberg Een Abtsbergerhootd ia ten allen tyde hard geweest maar het myne is het echter nu niet meer en als de Heere Uod hel niet goed met mg gemeend had zoo ik nu hier niet lillen Daarom laat ons dankbaar zyn en roortaan weer leven zoo t behoort en zoo het op den Abtsberg rroeger altjjd geweest is in vrede en eendracht 0e zyi een Hink mensch geworden een net heer en toch kan men baapenren dat ge tot de onzen behoort Ik heb BI learen Iniian dat man in elke bttnkUof ra Is alkra itud ra dagaiyk Sederbracht zien als de voluniineuse belichaming van al de Kerstgeschenken dauw kerstenend leider hun toedacht Redding verwacht ge redding hebt ge gevraagd Weg het schip van staat van den liberahn wal maar van dien wal in de sloot waar het water stil staat en ont risch is Achteruit lult ge er toch niet op gaan liet Kabmet de Meester immers heeft uw blaadje waarin het hoofd van de School met den Bijbel zoo hartverheffend predikt geschreven was geen knip voor de neus waard Het Arbeidscontract mocht dat nietswaardige ministiYie dan toch in veilige haven brengen de gunstige werking V an de Kinderwetten dan toch verzekeren en bevorderen bevredigende voorstellen voorbereiden voor n rechtvaardige regeling der volksvertegenwoordiging n Wet tot schepping van een rechtstoestand wacht nog op den steun van uw gelijkgezinde Eerste kamer Maatregelen tot bevordering van den bloei der hoofdtakken van d maatschappelijke welvaart zgn in menigte getroffen Kn wanneer niet meer is tot tand gekomen in s lands belang dan heeft naast de vaak overbodige b na steeds klcinziclige en altoos tijdverslindende oppositie van uw partij ofbondgenouten in de Tweede en de hardnekkige onverzettelijke tegeidcanting van uw geestverwante meerderheid in de Kerate Kamer daaraan vour en zeer aanzienlijk deel schuld De onvruchtbaarheid van uw Kuj per regeering schooft ge voor een aaiiiuei kelijk deel o i hel oponthoud door de misdadige woeling v eroorzaakt Legt dien maatstaf aan wat toch eerste eiscli van christelijkheid is op het Kabinetde Meester en brengt dan de belemmering van de Staalcrisis in rekening Doorleest de tinantiCele voorstellen van dit nietswaardige ministerie neemt kennis van zijn wetsvoordrachten op sociaal teirein en bedenkt dan goed wat het zeggen wil de tot stand kuming van zooveel nuttigen arbeid moedwillig te hebhen verhinderd Alleen een christelgk ministerie kan mensch kaa zyn Benedict nam dezen gemoedstoestand rao zyn rader met een waar om op hou rerzoek de belangen ran Kordel en Bastlaan te bespreken Ik weet best hoe het met die twee staat zei de boer en je moogi ook wel en goed woord voor bon doen want all ik Bastlaan olet gehad had zou da boel niet zoo goed gegaan zyn Hy is een brave riytige jongen en daarbt myn zasters zoon dus als jij bepaald toch niet op den Abtsberg komt heb ik hem bet lialst en als je er genoegen in hebt kunt ge hem dal zeggen Het een uitroep ran reagde reroam Baatiaan deze biyde boodschap ofschoon de boer zei maar rooreerst nog wat wachten want jeloi zyt nog wat jong en ik nog niet ood genoeg om stil te gaan leven De zes weken die Bes thuis doorbracht waren ras roorby Toen hy rertrok was het nu niet hy nacht en alleen want Bastlaan bracht hen met rytaig naar t spoorstation zyn rader wilde hem geen uitgeleide do uit vrees dat men zon zien boe bel vertrek van zyn zoon hem aandeed want nooit waa deze hem zoo dierbaar geweest als thans dat gevoelde hy wel Van zyn moeder waa hy aUyd da Uereliag gawaeat naar na kwam r da Uela by op kour kiapp loea d redding brengen 1888 1891 1901 1905 wyzen ons enkel aan ontreddering door kerkelyke regeeriiigen gebracht Zou een kabinet Heemskerk met geen meerderheid kunnen wat een ministerie Mtcka v en een rainisterie Kiiyper met b inijdenswaardige meerderheid met kimden vruchtbare wetgeving brengen en een deugdehjk beleid voeren Men sch jnt t recht te gelooven Bijzonder groot moet de aandrang zijn om zitting te nemen ap het gestoelts der eere Het land moet immers gered hel schip van staat is in gevaar I De mannen broeders staan gereed als de redders aan den Hoek van Holland De reddingsmedaille Inkt maar laat ze voorloopig opgeborgen Woorden groote woorden hebben we gehoord Toont nu uw daden en eerst dan Bulleiilandscli UverzlelU De Daitschs Kgksdagafgevaardigde dr Potthotl die by de bespreking vau d iaterpellatie over de Polenwat io dan Rykadag op aoo scherpe wy a tegen dan Rykakaaseliar optrad aeadt thans aan de Fraakf Ztg eeo laag arilkel orer de rraag of de vryilonigen nug langer deel aoetan Uyrea uitmaken vao het hloc Hy egt daarin De kiesracbtdebatteo ia dei Byksdag hebben uiet gelald tot gebsnrtealiaen die door velen rorwacht en gevreesd warden De 2üe lasuarl Is geen crillake dag geworden mor den vrysranigen traetie bond lat is goed n moet door alle rriosdan vaa dn liberalen invloed op de Daitscha rykspolitiek met ingeDomenheld worden begroM Eu evenmin een oritieka dag roor het blsc j wat een noodiakeiyk gerolg is ran dan toestand Da oplegging rau de bloc overeeakomst die lo tal ran kiasersvergadaringen en moties werd getisoht is aiet gekomea En myns iniiens te recht De opwekking lol dia opseggiog ia aas gevolg van rerkeord begrypeo raa den totstaad en dit waubegrip moet leiden t t eeu ongerechtvaardigd wanironweo dar kio ers tugao de vrysinalge fracliea o tol oanoodige wryviagen lassekan de kieaers of de trytiooiga traelies ludieo de rryslonigeo dia eea noodsakelgk bestanddeel rormoa ran de tegenwoordig nalioaale meerderheid den kanselier thaus hel vertroaweo upaegden ea vaa baroeada viollaL Toen Baaedict het rolgend jaar weer kwaa wareu Kurdel ea Basllasa getroawd Dt boer bad uil igo ongeval toch iali orerge hoaden nl zwakte in sonmiga spieren zoodat hy meer rost moest hebban hetgeen hem door allen gegoad werd De oade lal gingen na boren wonen ea de jonggehowdto beneden terwijl da boerdery en bouwery roor gemeeoschappeiyke rekening gedrerea werd Tien jarai na hel begin dezer geschledeDla t was Ziterdag roor Paichen read Bastlaan met eeo sieriyk spllnlercieaw ryliig bespannen met twee prachtige paarden welker mei silver gemonteerde toigen in dé zoo fcbilterdeii oaur het spoorstation Bastlaan telt in ign beste planje bad de paarden mat boBijoaiten versierd als af het een fyne brailofispariy betrof Beoedictni in de groote wereld bekend ala Benno Meyer had zich door zyn rioolspal een wereldberoamden naam gemaakt Wordt rerrelfd