Goudsche Courant, maandag 3 februari 1908

Wat het twaada pani aangaat noet ik antwoorden dat een vraag is gedaan door eenige belanghebbenden en dat de demping der Btaawitraal reeds is besprokenuo de aldeelingen by het onderzoek der gemeentabagroaliug Het stukje van Da van A eondeltl geelt wel stol tot nadenken waaneer men de Naaleratraat langs gaat en men ziet dan achtergevels van p tkhuizeo en ook enkele privaten dan aal toch niemand taggen dat dit uit een artialiek oogpunt zoo mooi il Toen de Groeneweg oog niet gedempt waa had men daar dergelgke dingen en niemand zal toch oil een artistiek oogpunt de demping van de Groeneweg betrearen De heer Vingerling Ik ben in de oommissie niet medegogaan om da Hlauwstraat te dempen omdat ik hel niet ga l vindt een gedeelte van de Tuitmarkt te dempen Ik geloof wanneer de marktichuiten worden verlegd daar aan ruimte zeer veel zal worden gewonnen en acht een bedrag van 12000 gulden te hoog daarvoor Ik ben wel voor demping van do Naaierstraal en Achter de Viscbmarkt wanneer ik dos mgn stom aitbreug zal ik stemmen tege bet dempen der Hlauwstraat en voor demping van 1 0 Naayerstraat De heer Nederhorsl Ds heer Vingerlint heett daar een cgter genoemd dat niet laitt is Wanneer de Blanwstraat wordt gedempt winnen wy drie broggen iii die aan onderhoud venals de kaaimnren noj al wat kosten Ook weet de heer Viiigerllrg wel da alles wat uit den Zuidplaspolder komt langa de Turfmarkt gaat on dat dit zeer aanzienIgk is Al worden de marklichailen verplaaMl toah aal dit weinig geven Wordt vervolgd I VAN MANTELS i C0STUMK8 MANTEIA 8TUME8 AVONDMANTELS BLOU8KN BONTMANTELS PELTKur reiv Men meldt oit Harlingen De stoomboot Bolsward det Holland Friosland lgn gistermorgen van Amsterdam naar de Lemmer vertrokken kon wegens hel vele gs op do Friesche kost de haven aldaar niet bereiken en arriveerde gisterniddag ota twee aar in de haven alhier Zoover bier zichtbaar is de zee geheel vry van ys dal de booding van Frankryk begrtjpeiyk is en ook wel verdedigbaar maar dat een volstrekto onzodigheid van de Kransflion wel eens tengcvolgn zon kunnen hebban dat geen van beido sultan het op den duur winnen kan zoodat Marokko tol in t oneindige in staal van burgoroorlog biyit lol groote acbadider belangen van Kuropeanen Tot verzachting meldt do correspondent er by dat do me ning over den loop van h l Kamerdebat over l algemeen wel gunstig is Mej Rina Honsi privaat docente aan do 1 universiteit te Pavla is door de natuur I wetenachappelgke faculteit van de hooge schooi te Sassari met algemeene stemmen 1 benoemd tol professor in de zoftlouo en de I vergoiykendo anatomie aldaar Een winkelier te Roermond werd er on 1 langs op betrapt dat hy in zgn winkel in voorraad had 124 K G suiker waarvan aleehts 117 K G door document waren gedekt Hg bad verschillende soorion suiker melis beetwortelsaiker kandg on riet aaiker en vertoonde nn een doroment voor Tl K G baslerd waardoor hg meende da 1 de te veel aangetroffen suiker gedekt was Maar de flsCns vond dal niet en do Roer mondsche rechtbank ook niot want zg ver oordeelde den man Deze ging hooger op en kreeg van het hof in don Bosch geiyk maar nu kreeg do fiscus woer haar beurt de Hoogo Raad casseerde bel arrest en verwees do zaak naar bet hof te Arnhem In dezo zaak waarby t om een gewichtig beginsel l oen is yant ze loopt over de ontduiking van f 1 26 belasting is nn te Arnitem gei lelt Do Rgksadvocaat mr Everts be lOgde dal hel verweer niet opging daar bekl geen basterdsoiker in voorraad bad en het door hem aangevoerde document niet kan strekken lot dekking voor tuwo suiker die te veel in voorraad was dat bekl dos in het bezit waajan suiker waai van geen accgns was betaald en dat dos zgn veroordeeling lot een boete van minstens 10 malen f 1 26 en vorbcurdverklnriog van de in beslag genomen sniker moest volgen De ndvokaat generaal rcquireerdo loewgzing van dezen eisch en hy niet betaliog van de boete hoogstens 1 jaar hechtenis Stadsnieuws GOUDA 1 Fübronri 1908 Gedurende do maand Jarfunri iyn in do Spaaren Hnlpbank ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 418 posten t 14695 24 BWoschreven rente over 1907 13168 43 In het geding tegen Nasi hebben weder vcrscb idore gi Higen 4 décharge ten gunste van Ndsi gesproken Do afg vaardigdo Au giugri zoid dat Curalo de chef van de iifdecling complabiliteit aan het mini terie van l0 tery hom inderiyd had medcgi dccld dat m n pressie op hem trachlti te oefenen om Item te doen vprktari n dal er in Nasi s bebciT onregolmatigheden warim gewee Cnrnti had to n een onderzoek in gostcM doch gi on enkele onregelmatigheid knotifn ontdekken N isi K geweien kabineUcbet in hel minis I ti rif van poiterüen Franchini verklaarde I dat lm zgn rhe alijid al een voikumen eer I lyk man had leeren kennen I De afgev lardigde Sili die igdertyd met I Nofi do bank vai Sicilië beheerd had hel I zicli over Nail s eeriykheid besiii t gunstig ml I Verder trad nng do po tdireclenr lo Genua I Franco als getuige op Deze verklaarde dat I hy indi rtyd als ambtenaar van bot ministerie I van onderwgs toen Nasi aftrad van dezen I opdracht had gekregon zUn particnlier lelf I grammon uit het bureau te nemen Het atm I tal dier telegrammen bad 4fi 00 bedragen ill de begrootingcommissie heeft de Oostenryksclie mini tui president Beek zich enig woorden over de nationale verzoening dio lusscheii Dmischers en Tbjecben laten oirtvallen welke in vele kringen do aandactit trekken 1 Bec k verklaarde zich een beslist tegen 3 stander van een al to voorbarig optreden j en een to Kii 1 ingrepen in den haidigon stand 1 van zaken M t lo grooto sprongen in eens zou men ik les kunnen bedorven Het gold bier een leere nangeloKenlieiil waarin men j slecliUi Keliiede voor schrede voorwaarts zon kunijon ganu Buineii niet te langen tjd hoopte 1 hg tiet reeds zoover gebracht to zollen heb bon dol er leeds eenige rosnllaton zonden J aan lo wyzen zön Men moest in deze met de nitorsio voorzicbtiglieid te werk gaan Ik 1 ben bureid zoo jeido Bock in den loop zyner 1 rede hy alle tatious van dezen lydensweg bill te houden zoolang dat noodig is Maar 1 naar öulgoüm ga ik mot Ik gevoel geen j beboette mu aan hel kruiKhout der nationale 1 verzoening lo laten nagelen Ik zou dat een I volkomen nutteloos offer achten In myn 1 hüedoiiigheid van ministor presidenl ben ik 1 lo lovonslustig om voor myn Igd een snellen dood te willen sterven K n vraag die als van zelf ryst bj het optreden van hel nienwo deuiocratiscbe kabinet is lioe onder dil ministerie de verbonding zal zgn tot Turkge Malinot beeft zoo als men weet oitdrakketgk verklaard dat by do Macedonische torroristen geen stonn wenscht lo verleenen en dat hg in de Macedonische kwestio oen volkomen correcte houding wonhcht aan te nomen Zulk een verklaring geeft alvast tot zekero hoogte een waai borg dat ter zake van Macedonië tenmlnslo geen uitdagende houd ng zal worden aangenomen Maar dat iieeuit niet weg dat hel minislerie Maiinof evengoed als zyn voorganger een autonoom Macedonië onder een chri teiykon gouverneur voorstaat Ën hier ligt al aanleiding tol conHioten met Turkge te over lïeheol in t reine zal do verhouding tot Turkge dn wel niet zyn ook ouder Malinot niol Kr is inlusschen één omstandigbeid die gunslig op de verbonding van het vorstendom tol l nrkye zal inwerken In hel uionwo kabinet is n I do portefeuille voor buitenUndsche zaken opgedragen aan den nietderaocraal en vroegere iiezaul te St Petersburg l uprtkof die bovendien een vertrouweling van vorst Ferdinand is De persoonlgkheid van Paprik it slaat er borg voor dat Bult arye s liuitenlandsche staatkunde in geen avonluuriyke richting z il worden geleid Al to kromme sprongen zonden trouwens door Rusland on Oostenryk Hongarjio wel worden belet Verspreide Berichten B de Jonge Brieven Buitenland Drotheii Creveld Lange Muller Leipzig J Reitsma MUIbeim Briefkaarten Buitenland E Hok Edenburg NoTi Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op da slakken te vermeldep opdat deze by onbostelbaarbeid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur v h Post enTelegraafkantoor M C HENNEQUIN FBaaKSijit Do gonvernour genaraijll van Indo Cbina heelt den minister van kdlonién bericht dat in Annam ten noorden an Anke oen kolonist met name Pags fl tal van koelies door Inboorlingen gedood zijn by het loakon naar caoulchonc Koning Leopold van België is weer eens te Parys Na echter zal hy er aiel alleen Toor lya no go Ttrloaven mur Ma het aamengaan mat liet bloe la cene plecli 1 line verklarInK afstand deden iira geheel baitschland opkijken maar de apacnini tou waaradiiinliik ipoedig gefolgd worden door een algemeen gi lacb Want ik ben overtaigd dat n niets gebcaren zon BUlow zna morgen eTongoed kanselier lyn ala randaag HJ zou wellicht de beurawet en de rareenigingawet loragnemen wat voor ons niet geweuacbt is zoolai g er nog hoop bealaal hierin ieU liberaals tot stand te brongen Hisachien zou hel resaltaat nog kleiner zijn Opzeggen van bet bloc zou alleen nut koonin bobben als de conspquenti s daarvan gelrokken kinden worden In Kngelaiid is bel gewoonte dal een minister die niet langer bet vertronwiin van du meerderhuid bezit dit wordt daideluk gemaakt door hul verwerpen ol vurmindrron van den salarispost op de begrooting 01 bnt Centrum daartoe zoo medewerken is twülulachtig maar de meerderheid van de vrjjzinnuon lou er niol toe medewerken Want daar do kanselier niot afhankolljit 1 van hel parlement maar van de kroon en daar hol tnntrnra iloeds gereed ataal om ala redder der regeering op te treden en vooral daar de kanielier In menig opziebl do stommen der Tryzinnigen niet noodig beeft zon zulk een plechtige demonstralie alleen de zwakiieid der liberalen openbaren Wanneer een afgevaardigde die geen geestdriflig anhaiig r van de bloc iioliliek is dit zegt dan is bet bloc hecliter en Heviger dan wel Vürmofil werd omdat bet handhaven er van grootondeels in het belang van de aangesloten liberAle groepen is Reuter seint nil Londen d d 30 Jan Ben amendement van de arbeiderspariy op het adres vnn antwoord waarin de nood akeliikk id werd betoogd van weltelgke maatregelen tegen de werkloosheid word verworpen met 195 tegen UG stemmen iJe minderheid beitond nil Icdon van de rbeidsparty nationalisten en eenige unionisten Ue regeeringsgezinde sprekora loochenden dat het in Orool Britanui6 mei do werkloosheid erger gesteld zoo zyn dan in andere landen u dat hel aantal werkloozeii met den dag zon toenemen en kwamen op legen do beweringen dat hel toclallsme of do lariofbervorming in slaat zouden zjln de moeilgkheden uil den weg l ruimen dia de regee ring tracht te verhelpen door maatregelen van sociale hervorming Daarop word het debat verdaagd De Buttragotles hebban alwter wat nieuws bedaeht Oistermorgen zyu zy naar do particuliere woningen getrokken van verschillende ministors o a air Edward Orey do boeren Haldane Burns en Rirrell waar zy da minlstfrs to sproken vroegen Bg geen dezer hoeren haddon zy echter sncces De hnisknecbt van den heer Haldane deelde mede dat zgn heer in hel eerste half uur niet la spreken was on dal hy hem in geen geval kon storen Vyt minnten lang trokken de dames nu aan do cbel en benkten zy op de deur maar daar zy hiermede geen succes hadden besloten zy te wachten Men verneemt uit de Kngelscho bladen uiel of dat wachten haar nog ln efl geholpen Ken paar andere dumea zochten de woning van sir Kdwiird flroy op maar ook bier werd bot govangeii Kn men vergenoegde zich toen de zoo langzamerhand byeengeatroomdr menigte van nil het portaal van sir Kdwaid t woning toe te spreken De beer Uarconrt was evenmin te spreken Hy lag nog te bed zeide de bediende Dan zullen we wacliten tot hy er uit is antwoordden de dames en om het opstaan van den minister wat to bespoedigen werd en concert op de dourbel aangevangen Hier echter kwam do politie tnaschen beiden en de rumoerige dames werden gearresteerd Dol geschiedde ook voor de woning van den heer Birrell waar mevr Birrell uil het vonstcr onderhandelingen met de levonmaaksters nas bogonntn die echter door de komst van een vry sterke politiemacht plotseling werdun afgebroken Kn ongeveer zoo ging het ook elders Door den politierechter zyn gisteren reeds eenige van deze suffragettes wegens verzet tegen de politie lol hecblenisstraften van zes weken veroordeeld Uit Tandzjer komen da eerste berichten over den indruk dion nion in Marokko heeft gekregen van hel dobalin dehVanschi Kanior De ambtenaren van Abd el Aziszyn melden afloop van bet debat maar matig tevreden Dal ia begrupeiyk Do motie van de Kamer drukt uit dal do Fransche regeering voor geen der beide sultans party kiest en do aanhangers van Abd ol Azis vreezen dat deze neutralitoil de bowegiog voor Moelai Hafid zal aanmoedigen Gen paar Europeanen te Taandjer die met Ui rukko goed op de boogie zyn hebben als hun meootng te kennen gegeven tegenover d cgrr iponJ nt vu i Tampi tt Tudajar onderhoud hebben met Clenencean en an dere minislera vermoedeiyk inzake den Conga POKTBOIL Berichten oit Lissabon te Madrid ontvan g n zeggen dal de staat van beleg elk oogenblik kan worden afgekondigd De ropnblikeinen verzekeren dat zo ten slotte do zege zullen hebalen doch de juiste stand van zaken valt uil de ontvangen berichten niet op 18 maken Woensdagmiddag moeten lo Lissabon weer allerlei onlosten hebbon plaal gehad De gewapende menigte word door de politie uileengodreven MmoKiEO Volgens een I legrom uil Casablanca heefl Noeluy Hafld zgn onderbevelhebber Moelayesjid die den 4n lanuarl een nederlaag legen de Fransche troepen leed afgezet en vervangen door den sjeriff van Marrakesj ïessekTani Moelay Halil rnkt nn tegen Soltat op Uit Casablanca wordt aan de Matin gebeind dat do Fraiihcbe luiteimnt Holz zicli naar Berrescliid beeft begeven om onder de Chaouia s een aantal ruiter aan lo werven die als gouina hnn eigen hlamgenooten zullen bevechten Hel schgnt dat by de Fransche BOtorileilen zooveel aanvragen om in baar dien t te treden zgn ingekomen dal zg tot dezo poging meende te moeten overgaan I CHISi De b t f ilnndscha adviseur van het Cbineescho telegraufbehtuur Dresiiig en do onderdireitenren der lelegralie zullen als ge delegoorden van China de conferentie voor telegrafio te Lissabon bywonen Dil is de eerste maal dat China op een dergelgke conferentie znl vorlegonwoordigd zgn De Draak is werkoiyk aan het ontwaken Waddinivoen en lïouda Waar onze buren te Waddinxveen belang in stellen interossoort ook ons wat moer is bet heeft waarde vooi ons wanneer hel een bericht is gelgk bot volgende dat ons nieuws geeft dat liellzaam voor menigeen hier ter slede zal zgn MejuKrouw L Boon wonende Noordkade te Waddlnxveen meldt ons Ik geef V hel onderataaiido bericht om U mgn dankbaarhoid lo toonen voor do wondorlgke gonozing die ik bekomen heb door het gebruik van Uw Foster s Rugpgn Nieren Pillen die ik niet gen ieg kan roemen Het is thans tien jaar geleden dat ik bet eerst do pgn in den rug voelde aankomen langzumeihand werd dezo pgn erger totdat ik mg ten laatste haast niet moor kon oprichten na hel bukken Ik wist dal myn ziekte voortsproot uit de nieren daar de uriuo niet in orde was hel water was stoeda vuil troebel en bevatte veel bezinksel VorBChiUende geneesmiddelen werden mg voorgeschroven doch niets scheen oen gunstige uitwerking te hebben totdat ik ten slotte U pillen begon in lo nemen Deze hebbon my kolosaal veel goed gedaan na eenigo dagen kou ik dil roods bemerken on toen ik twee dooien goregeld had inge I nomen wus tot mgn onuitsprekolgko vreugde mgn pyn geheol en al verdwenen De urine was woer belder on met vertrouwen kan ik dit voorlretfelgk geneesmiddel aan iedereen aanbevolen dio op dezelfdo wyze mocht Igden als ik Ik ondorgeleekendo verklaar dat hot bovenstaande waar is on machtig U bet publiek Ie maken op elke wyzo die U goeddunkt Indien gg op do oen of andere wgzo lydt aan de nieren loopt gg gevaar een ontsteking aan de nieren to bekomen stoenen in de blaas waterzucht suikerzioklo enz want aangetaste nieren genezen nooit van zeil indien men zo verwaarloost en zonder hulp laat is liet oinda noodlottig Verzeker U dat meu U de échte Foster s Hugpyn Nioren Pillen geeft dezelfde dio Mejuffrouw Boon gehad hooft Wg waarschuwen tegen namaak on maken keepers er op ulloni djt op iedere doos de handleekening van James Foster voorkomt Zy zgn te Gouda verkrygbaar bg do Hoeren Woltl A Co Westhaven 198 Toezending I getchiedt franco na ontvangst van posiwissel 4 F 1 75 voor één of F 10 voor zes I doozen BINNENLAND I Hel Corr bureau meldt I Wezen do laalsleiyk omtrent de crisis I medegedeelde bericbton op haar apoedigo I beëindiging gisteren werd verzekerd dat I wegens een plotseling opgekomen beswaar I in verband met een medisch advies omtrent I de gezondheid van een der voor oen portotenillo aangezocble hoeren eenige vertraging I in de oplossing der criiia ui ontstau De jTelegraat had de volgende samen I stelling van hjF oiouwe Kabinet I Mr Th eem kerk a r torraatenr Binnenlandscbo Zaken mr M 3 C M t Kolkmaii B K Twvcila Eamarliil Fioao ciin J 8 O Bevers B K wethouder van s Orav obage Waterstaat ds A 8 Talma a r Tweede Kamerlid Landbonw Handel en Ngverl oid A W F Idenbnrg a r ond Minister van Koloniën Koloniën mr i J A Loeft R K oud Minisler van Joïtiiie Jnslitio A H Hoekwater schout bg nachl Marine i In stryd met dil beiichl lezen wg in do 1 Kalh Tgd dal wordt verzekerd dat mr A P L Nelissen lid van den Hoogen Raad de porlefoaille van Jostiti zal waarnemen voor Oorlog boorde het blad noemen geae raalmajoor F H A Sibrun Dö andere namen van bel Telegranf lgslje schgnen juist ts zju 5 Naar men aan do N R Ct meldt hoeftde heer O M F Hafdnuns nolaria lo Helden zich zeil candidaat gesteld voor hol lidmaatschap der Kersie Kamer vacature Brouwers Graiengde Berichlen Do burgemeester van Ulrechl de heer B j Reiger is gisterochtend te ongeveer balfvier overleden Dr Reiger werd geboren in 1846 te üro ningen Na zgn opleiding genoten te bobben aan de Militaire Academie te Breda verliet hy die onderwgainrichling al 19 jarig jongeling in 1864 met het brevet in de hand van tweeden luitenant der nrlilleiie Zes jaren later in 1870 volgde zyn be Jvyrdering tot eersten luitenant bg hetzelfde wapen l Kort na zgn benoeming tot eersten luite 1 nant verzocht en verkieeg hg eervol ontslag uit den militairen dienst en vestigde j zich te Utrecht als industrieel In hel jaar 1877 nl den 18n December i werd hg gekozen tot lid van don Gemeon teraad in de vsc uure ontslaan wegens het aannemen der benoeming lol lid van Godepuleerdo Staton van dit gewost door het Raadslid mr C C Berger van Hengst Onafgebroken beeft de beer Reiger sinds dien zitting gehad in het gemeentelgk beslnurscoliege op 27 October 1885 verkoos do Gemeenteraad hem tol wethouder in de plaats van jhr A L R Rara en belastte hem met bel beheer der financiën Onder zgn wethouderschap werd een gomeontelgke inkomstenbelasting ingevoerd Bg do behandeling van do ontwerp belas lingverordoning verdedigde de beer Reiger met groote kennis op meesieriyko wyzo do wenschelgkbeid van de invoering censr plaalaelgke directe belasting op hel inkomen Ook by tal van andere gelegenheden bleken do hgzondere kundigheden de groote werkzaamheid en het doortastend karakter van dezen zeldzaam begaafden man Met bgzondero ingenomenheid nam ds Utrechlscbe bnrgcrg fan ook kennis van bel Koninklgk besluit van 28 October 1891 waarby do heer B Reiger werd benoemd lot burgemeester der gemeente Utrecht in de plaat van burgemeester Boer aan wien op verzoek eervol ontslag als zoodanig was verleend Wat buigeraeoster Reiger voor Utrecht i geweest is vati algemoone bekondheid Onder zyn doortastend bestnur ging de oude bisschopstad met reuzenschreden vooruit Stral werden verbreed of verbeterd de plantsoenen verfraaid nieuwe parken Hel Hoogeland hel Wilbelminapark Nieuweroord voor bel publiek open gesteld Voorts tal van verbeteringen In hel belang van do volksgezondheid enz onz Een eleclrischo centrale electrische tramt en een abattoir zyn onder zgn behoor in de gemeente Utrocbt tol stand gekomen Ook op bet gebied van hot ondorwys bracht de heer Reiger in de gemeents Utrecht zoor veel tol stand Tal van verbeteringen werden op ondorwysgebiod ingevoerd en vele nienwo schoolgebouwen voldoende aan de strengste eiscben verrezon Het al zyn groote kennis en byzondere werkzaamheid heeft de heer Reiger zich gawyd aan do bevordering en den bloei van de gomeento Utrecbl Verschillonde belanryke balrokkingen zyu hem aangeboden doch voor al deze bedankte I by om zich te bigveo wyden aan zgn ambt van bargemeesier dar gemeente Utrecht De gemeente Utrecht heeft door zyn afsterven een groot en onherstelbaar verlias geleden H M do Koningin erkende da verdionslon van den hear Reiger door hen te benoenen lol Ridder in de Orde van den NoderWindschen Leeuw terwgl de Senaat der Utrechtscha ünivorsiteit waarvan hy curatorjwaB hen in 1901 benoemde tot doctor hiAioris causa in de Staalswetonscbap Dr Reiger was ook lid van do ProrinI eiale Staten van Utrecht Te Assen zal van gemeentewege dit voorI jaar kosteloos een viernaandscba cursus voor I ondorwys voor eersta hulp by badryisoogaI Tallen orden gehondeD WachteUtraat hoopt op 11 Febroarl a s den dag te herdenken dat hg vè6r 25 jaar als zoodanig bg de firma D G van Vreumingeu sigarenfabrikanten alhier in die st I trad De OnderstandsCommisaie van Armen 1 zorg zal Maandag a s om 2 nar baar gewone vergadering hondea in Arti L gi 1 En nn over het improviseeren een paar 1 woorden Het is bekend dat Bach Hay n Mozart en Beethoven door hnnne heorlgke improvisaties de toehoorder in verrukk ng brachten en Prof Lobe beweert omtrent 1 Carl Maria von Webor dat hg als plan st werd overtroffen door jongeren ala compo 1 nist werd geëvenaard maar dat hy door zgue j ryko fantasie als improvisator tot op dal Igdstip 1861 onoveriroffen is gebleven Evenals over de wgzo van coraponeeren de zonderlingste denkbeelden bobben stand gehouden weten velen zicu ook niet goed rekenschap Ie geven van wat men onder imp oviseercQ moet verstaan Wy zullen door een vergeljking te maken met hel voor de vuist S Jreken trachten het juiste begrip by te brengen Evenils oen redenaar behoefte heelt om met gemak do woorden ttit lo spraKen der taal w4arvan hy zich bedient evenzeer moet do organist of piociisl zich te huis gevoelen op het klavier Maar wg allen kunnen ons mell gemak in onze moedertaal het Nederlandsch nitdrnkkeo Toch zgn er zelfs I onder de bekende redenaars velen die bet I minder gemnkkelgk gaat zonder voorbereiI ding zonder vooraf op het papier te hebbon I gebrachti wal zg zullen zeggen bot woord I lol heti pnbliek to richten By feestelgke I gt legenbeden kan men bel berhanldelgk op I merken dat de toast of speech in schrift is gebracht en terecht want bel vooi den I vuist spreken is niet allen gegeven I Hetzelfde overgebracht op lauzikaal terrein I geeft eon begrip omtrent bet verschil tusI Bchen componoeren de rede vooraf in schrift I vas legJen en improviieeren of exteropoI roeren lonvoorbereid spreken I De ijnprovisator t zy in woorden of in I tonen moet over een rgke phanlasie bcscbikI ken hetgeen ten gelioore wordt gebracht I kan niei hot gevolg van refi die ol nadenken I zgn maar is de oogenblikki lgl e spontane I uiting v n bet gevoel in tonen Het imiiroviseeren heelt natnuriyk in bopfdzaik plaats op klavier instrumenten omdat do harmonie op andore instrumenten niet uitgevoerd kan worden HAistRKoni 27 Jan Dojr een aantal ingezetenen vani deze gemeente bewoners van de I Groote Haven is aan Gedeputeerde Staten dezer provincie een adres toegezonden waarin adressanten wy en op den slechtcni toestand d r bestraling van de Haven en do wenseb wordt nitgedrnkt dat genoemd college den gemeenteraad nope do bestraling te verbeteren Naar men verneemt is thans door Ged Staten aan adressanten te kennen gegeven dal voor tnsschenlfomsl geen termen zyn aangezien de Haven particulier eigendom is en ook niet voorkomt op den legger van wegen en voetpaden in de gemeente Haas irecbl I 27863 671 Terugbetaling in 156 posten 24901 22 Meer inleg dan terugbetaling f 2962 45 Aan het einde der maand Dec was ten namo der Inleggers ingeschreven 479405 13 Zoodat ban tegoed alt Jan 1 bedraagt 1482367 59 In den loop der maand Jan zyn 23 nienwo I boekjes afgegeven 10 algoloopen boekjes opnieuw in gebruik gestold on 23 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Jan 2360 boekjes in omloop waren Postkantoor lo Gouda Lysl van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende bolpkantoren ter post bezorgde brieven en brlotk aarten welke wegens onbekendheid van do geadresseerden gedurende de 2e helft der maand Januari niet zyn kunnen worden uitgereikt Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende bolpkantoren werd gedurende de maand Jan 1908 in de Rgkspostspaarbank ingelegd 1 41452 38 terngbetaald 1 42998 29 Het laatste door dat kantoor aitgegeven boekje draagt hot nummer 14938 Plaatsen van bestemming Amsterdam Delft Sotlerdam Zaandam Zeist Zulphen Roltordaro Namen dor goadressperden 8 Mulder W de Laer A T d Berg G V Hemeren L V Harten C Benller D de Gaaf M T Velsen Gedurende de maand Jan werden in de Volksgaarkeuken in de zaal gebruikt 2695 portiën van 10 cent en 1110 van 15 ct te zamen 3805 portiën Brieven Afgehaald werden 1644 portiën van 10 ct en 106 van 15 cent te zamen 1750 portiën Briefkaarten In de gister gebonden vergadering der afdeeling Gouda van den Vryz Democralischon Bond die waarscbgnlgk door bol ruwe weder slechts matig bezocht was bracht do secretaris zyn jaarverslag oit Uil dit verslag bleek dat de afdeeling in hel afgeloopen jaar niet stil gezeten had Herinnerd werd aan de goedgealaagde actie bg de gemeenteraadsverkiezingen aan de geslaagile openbare vergaderingen en aan de propaganda voor het orgaan Land en Volk Het ledental was weer eenigszins vooraitgaande De financiën waren niet roosklearig zy eischen dringend voorziening De heer J Bojawal die aan de beurt van altrading was werd weder herkozen Da Conmissie belast met het afnemen der examens voor l onsalairen dienst heeft het bowys van beBIraamheid voor oene benoeming tot vice Consal uitgereikt aan onzen vroegeren stadgenoot den heer H J W Huber Jr leerling consnl De ilgareDBakar J la Jong wonanda VII6 BIRHev tlilKN ilMlgNTmAB VRIJDAG 31 JANUARI 1908 Vervolg Aan de orde 1 De benoeming vas een wachter van de Kloiwegsbrng Benoemd wordt G J Kraaöenveld met 8 St W A Thgssen verkroeg 7 st Aan de orde i De benoeming vao twee sloisknrchlen 1 Benoemd worden W Stolk n W Meilof beiden mat 14 st I Aan de orde De benoeming van een onderwyzer aan 1 de Ie Burgerschool voor jongens 1 Benoemd wordt de heer F Slrobof met 11 si de beer H L Janse verkreeg 1 n I de heer C Hinderhond 3 stemmen 1 Aan de orde I Het atwyzend preadvies op het verzoek van C J V d SijKfti e o tot inslelliug van I eene markt op lerdagavond Do heer van der Ree M de Voorzin r met bejangstellmg heb ik het sa gven ge 1 lezen van B en W en tol myn spyt moei 1 ik zeggen dat zy voorstellen afwgzend daarop 1 te beschikken Ik kan niet zeggen dat ik er 1 een voorstander van ben maar om die kleine 1 kooplieden nog wat te laien verdienen zou 1 ik b v voor een jaar een proef mee willen I nemen b v die markt te doen houden van 1 7 lot 10 uur dan is er nog Igd genoeg om 1 I de Harkt up te ruimen Voor het argnmc it 1 I van B en W dal er relloijes zouden voor 1 1 komen ben ik zoo bang met daar toch de 1 I politie die gauw genoeg zal hebben doen I oplmaden Beslaan er ovonwel by B en W I ernstige bezwaren om dio markt lo doen I honden op do Markt dan kan dat op een I andere plaats geschieden b v op do Hout maiisgrachl Ik zon B en W in overweging I willen geven daaraan nog eens hun aan dacht Ie schonken I De Voerzilter B en W hebben daaraan I niet gedarbt en zullen in overweging nemen I i f daar een andere plaats voor te vinden I zou ign I De lieer do Jong Ik geloot dal de geI meeole niets gein belang heefl b i die ZalerI dagsvondmarkt De beer van der Ree zegt I wel dal de markt om 10 uur algoloopen I moet zgn maar dat gaal eenmaal niet en I eer dan dat ilpgeroimd is wordt hel nacbtI werk Ik kan mg zeer goed vereenigen om I hierop afwgzend te beschikken Zonder hoofdelgke stemming wordt het I afwyteiiil prneadviet van B en W aangenomen Aan dU orda Het voorstel lol toekenning van preien 1 tiegeld aan de leden van hot scheldsgei echt I De boer Dessitig Ik heb niets legen e 1 goode bedoelingen vaq dit vooralel maar wensch een vraag te doen en wel deze I komen die vergaderingen veel voor I De Voorzitter Ik geloof niot dat het dikwgls zal voorkomen tydons myn 13 ar g 1 verblgf zgn zelden kwesties voorgekomen 1 usschen werklieden dor gemeente en hun superieuren 1 Het voorstel wordt zonder hoofdeiyke stemming aangenomen Aan de orde I Het voorstol tot onbewoonhaarvarklaring I der woningen Wyk I Nos 26 en 27 Wordt goedgekeurd t Aan de orde Het voorstel tot onbowoonbaarverklarlng dar woning Wgk 8 No 7 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstol tol wyziging der gemeentebegrooting vobr 1907 Wordt goedgokeird De Voorzitter Ik stek nu geiyk aan de orde de punten 7 en 8 Het voorstel in zake d demping van hel water der BlauwstraM en achter de St Anthoniestraat Het voorstel b effende de demping van I bet water van e Naaierstraal en Achter de VUchmarkcf De beer Jongenburger Met belangstelling heb ik de stokken gevolgd tusschen B en I W de gezondheids coromiasie en de com missie van fabricage gewisseld het spyt my I dat op het adres van den beer van Assendelft en anderen geen rapport is nedergolegd daar ik Wel wat voor dal adres voelt Maar I waarom nu Jo sl B en W voorstellen deze grachtjes te rioleeren is my niet duideiyk daar toch niet gedacht wordt aan die waI teren waaroVer reeds meermalen in dezo I vergadering is gesproken nl de Derde en Vierde Kade én de Korte Akkeren Ik zal legaa deze voorstellen stemmen om drie redenen en wél ojndat ik in de eerste plaats wel wal gevoel or bol adres van Ds van Assendelft in de tseede plaats dat de ballenwyken meer urgent zjn en in de derde plaats dat bot zeer veel geld zal kosten De Voorzitter Voor dat ik een der beoren bel woord geel wil ik de beer Jongenburger antwoorden dal het adres van Ds van Assendelft eerèt is Ingekomen loen de voorstellen reeds by den raad waren ingedierid I zoodal daar onmogeiyk op koo worden ge rapparteard Bargerltjk stand ORBOREN 28 Jan Nela ouders J Leetlang en M A RoUfa of Roelofs Wlllemina Ciasina Alberdlna ouders W deo Hertog en A K Hamerslag 29 Berendina Pieternella Helena ouders M Esser en B P van den bergb Johannes Gerardus ouders D K Hooning van Dnyvenbode en J G Versnel 30 Aart ouders A van Dulvendyk en H J Hai Bnaanoa Maria oud ra A P de Jong en A Slrre Agnes ouders J C de Ketjzer en C da Bioyn OVERLEDEN 31 an P van dor DriaJ 69 j 11 m ONDERTROUWD 31 Jan J Dernéa en G Kuipers C A Vermaat en N van Veen Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Vader Behuwd en Grootvader de Heer UEVE BIRRERDIJK weduwnaar van Mej Annuxt v o OzvKK In den ouderdom van ruim 71 jaar UÜ alltr naam TH BINNENDIJK OoiiDA 81 Januari ISÜOH VoUtrfkt rtm t k nttUgevinff Geoccskundige GymnasUek en Massage Het zeer ganstig resaltaat wordt deor ondergeteekende behandeld raggagr verkr lichaamemlsvorm bewegingsitoorn varstuikiilgen spierverrekkingen enz vetzucht rheumstiek Ischias rag on lendenpynen vsrstopping ecz enz 0 VAN DUURENi KATÏEN8INGBL Q 148