Goudsche Courant, dinsdag 4 februari 1908

Dinsdag 4 Februari 1008 40s e Jaargaiij No 10554 ftOUBSCHE COURANT ieuws en AdtertentieMad roor Gouda en Omstreken TcMmii X n A D V E H T E N T 1 E N wonlen gepliafst van 1 5 regels a 50 Centra iedere regel meiT 10 Centen Groote lettan wonlen berekendnaar plaataruimte Inzending van Advertentiën Un 1 uur liit raiiJd De Uitgave de er Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon n Feestdagen De prijs per drie maanden is IJ15 franco per i08t 1 70 Afzonderlijke Nomraers V IJ F CENTEN BEUEENTS BQÜIi DINSDAG 18 KEBRIJARI 1908 de namiddBgs ti n I ore alltin BURGKMBKSTKR en WKÏlftjUDKRS an GOUDA traclili n aan Ie bekleden volgens bestek No 18 Het bouwen van het Hoofdgebouw en de Barak op de bestaande fundeeringen voor het Van ItersonZiekenhuis Hul beKtek met U leekpningen is legen betaling v n I 10 en het bestek londer teekeningen legen betaling van 2 0 verkrijgbaar aan d Diroctlokeet op het werk en op franco aanvrage per poitwlucl aan den Oemeeute Bonwmeesler te Guudn Openbare Verkooping op MAANDAG 24 FKBKUAUl 190B de voormiddag e 11 uren in de Sociëteit VBEDEBKST aan de Markt ten ovor taan van don Ie Haaklrcchl geve tigdon Notaris J KOimAK van EeanL XX cti © verdere BETIMMERING en ERK aan liet Nonnenwater te Gooda wijk O Nr 4 kadantor Sectie D No 16 27 groot 85 Centiaren Te aanvaarden 1 April 1908 Te ilen do laatata drie werkdagen v66r de veiling van 10 tot 2 nren en op dien dag van tot 11 aren Nadere inlichtingen geelt Notarii KOEMAN voor ioemd SociBTBiT ONSGlNOBGfir 6e ABONNEJIENTa VOÜRSTELIJNG DoDdcrdai Februari 1008 ROTTERDMGO TOO EËLIiEZmGHM vnn den Orooten Schoawbnrg Direcloar P D VAN EUSDEN M rop jpw Toonoel pel In 3 bedreven UIVUI UU DOOR ZDieuloolo Biyapel in 1 bedrut Atinimity S uur tÊÊF Gewone bcpalingon en prijzen Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN Itol er l rooneellsleB Zoiidan 9 Februari op algemeen vorxook 3e Drama in 2 atdeellngen ol S Bedrijven Ie Rang 1 0 75 2e Rang t 0 50 Rjng 1 0 30 Plaatsbespreking Zondag van 10 lol 4 nar BUREAU AANVANG 7 nar 8 nar I eden gewone redactie Wegens flerfgevnl TE KOOP een OÜIE BOEEBAIIDEL met Huis Zaal en Tuin Te bevragen bi B yHAASKANT Tarlmarkt 186 te Oosda Let wel Een are nitkonifl voor beter licht en weinig gasvcrbioik in Ie aan rbafflng van bet haiigeiid Echte Graitzin licht MET KUgCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE WarM u voor ImllaKe Beleefd Binbevelend M M VAN LOON Annlegger van Gas Water eu Eleclrische geleiding AVOLENAARs KINDERMEEL Dubhelebuuri B 13 Telefoon No 117 1 20 cent per 11 cent per i pak Overal verkrijgbaar HÜISHOKUKItS warbl U voor Hamaak Ziet naar hol Contrélemegel Dr v HAMEL ROO S en HAIiMENS en den tiaaii P MOLENAAIl Co W etlmaan WeSTZAAN Bekroond in October jl to BRUSSEL met do Hoogfic Onderscheiding den ill VM PUIS A r r K T La ndhau3 Oberstem 22 October 07 Schelfau bei Borchtesgaden Bayurn Hocligebirge Mijne Heeren j Daar onïo voorraad Prima Kindornieel van Uwo flrma in Holland gekocht nu op i inun dochtertje niutckend gegroeid la veriiek ik U beleefd 3 pond per post pakket lo enden Uoogachlend w g Mevr A KLEINEHAN HoBimerieh acinalogeeii Pocdeivorm is hot pcnigste helpeiicl middel tegen Hlvedarmoeée Hlrekutichl Zenairmirakte lioofdpIfMeu Htapelontkeld OumaekUH fermagerltig eu l ermInaerlHg iler llekMamêktaekleH aciiialogeen in Poedervorm heeft een iiangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATÜOEEN IN POEDERVORM is het praoperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs por doos met tfebruiksaanwijzing f 1 50 Ki itliie iatirlkaiiu ii II v SV li k du l u UUg Verkriigbaar bij Kirma WOLFF J Co We thaven 193 GRENDEL E H VAN Mlk l Veenlal UouJo BOÜMAN Moonhrttkt PI NK8K Nuumritrk ad Umi A N VAA ZB88KN SehmnhoMn B t WIJK P W t BOB OudncaHr A SCllEBB HaattMt K VAN HEII UEIJDKN R u P v u 8PEK MoirmptlU D t d STAR iVed J 110L8T M KOLKM N AHNjr o HBIJOKN WaMingtvun P A diOBOOT A m JONOH Oudwat J P KASWCLEIN Pol brMk r iam D BIKKER Btn kap VVAAR8CUUW1NG Laat U oiet muleiden door Abdté Siroop Hot kloo l r Paulo Abdij beslaat niet dua Siroop vnn geenertet wunrde rüjERUW HUm IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET liaarleiiiiiief BloeiiiboHen Na intï um t van postwlssel groot fl 9 4S londen wij frnnco door Nederland ooieover l bekondo Vormn C io 30 Hyacinten voor glaien of 40 voor potten of 50 voor d m tuin of eene collectie voor do kamer van 150 stuks voor 4Spotten of eene collectie voor den tail van 250 staki of eene collectie vooi ka UI er eu tuin van 240 stuks ieder bevallende eene prachtige kouje vanHyannihen Talpen Narcissen Crocus Scillas Sneenwklo ijea en u Ruk geilluatreorde prijslgslmet speoificalio onxer collecties in bet Hollandachen onse vel i wenken voor de ouliuar bevattende grooto catalogus in hot Doiuch lendenwil desverlangd gratis en franco Tuliil oinv F iabllss ii iü IIiil s Ier Duin Noicdwijli bU HaarleDi AS Op de roede doos ifSItin Hl êMMIMWê eckfe umiulr titeii va SAMOSVVIJN Oi cett fer Jtttek Aanbevelend Firma Herman Zoon Dr DE VRIJ verko cht worden slaat niets anders dan Men lette daarop Dltstoonien ev Verven stoom Verver en Chemisclie Wasscherij Park Fluweelen SingTel H 643 GOUDA Telefoon No IM Meisjes gevraagd om in het vak te gorden opgeleid Aanmelding as Maandag 3 Februari 1008 imm f ANTSBE en wiirir ve v ilii i IIKIIK Ie lelteu UIT HST MlStZU Vi OORZNGHfiM O TnEEEX wordeo afgele fiTil u verzegcMe pakjes van ti ttüée n em Kalf en m N d Ofu iiift vernjoUlin van Nommer v t ii voorzien van nevenstaan IMerk vüI fUH de Wet gedepo neerd Zich tot e uitvot inj van ge rerde orders aantrav ende J G BUL voomeen 1 BRËKBAABT Lz Aller Nieuwste modtil llaiKlnaalinaehliie TE KOOP spliiiler nieuw naait voor en achterwaarts voor f il i HO Oade machines worden vooi den hoogsten prijï ingeruild INRICHTING VOOR REPARATIES bij W VERMEULEN Haoyttraat TS Rutlcrilam Filialen DORDRECHT Voorstraat 726 en SCHIEDAM Hoogstraat 54 FJolite Uude JeDever Mghtcap P HOPPE Verkrijgbaar btj PEKTKKS il Of etuktt tm imrUnmd J UIKT Af J klé ANKER V PAIN CXPELUR TEGEN RHEUMATIEK EN VEnKOUDHEDCN A 1 Ruim as jam i JICH1 Oi IIHEUM Tin8 MtM MET SUCCES nUWT V KnilG B IN FlISS HOIÏA l h 75ctl f f Ui Kt H H AroniCKB Dl D 0 TW F Ad RlCHTERliC Rottemam Te Gouda bS 0 LUGfiH Apotheker Markt en bij WOLFF A Co Weith Ten 198 öoBifc Dniir TU k BHIMEMAN i Z KIESWET De BDROEMEESTER der Gemeente GOUDA Galet op de Artikelen 11 12 en 13 der Kieswet Noodigt de mannelijke inwoners deier Gemeente uit om zoo lil in eene andere Geneepte over het laatstverloopen dienstjaar in eene der Koks directe belastingen ign aangeslagen wat de grondbelasting betreft in eene andere Gemeente of in meer Gemeenten te zamen tot een bedrag van ton minste é n golden daarvan door overlegging der overeenkomstig het bepaalde bij artikel la der KielWet voor voldaan geleekende aanslagbiljetten v6Ar den 15den Februari a s te doen blijken Deze aanslagbiljetten worden na de vaststelling der Kiezerslijsten aan belanghebbenden leruigegevcn Nog worden de mannelgke inwoners die op grond van het bepaalde bü het vierde lU van artikel 2 der voormelde wet aanspraak maentn te kannen maken om geplaatst te worden op do kiezerslijst uitgenoodigd daarvan v66r den loden Februari a s aangifte te doen De bewijsstukken bij zoodanige aangifte over te leggen waartoe moeten behooren het aanslagbiljet of een door den Ontvanger f ewaarmtrkt duplicaat daarvan eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewijze van het gemeenschappelijk bezit worden na de vaststelling der Kiezersiysten aan belanghebbenden teruggegeven Tevens worden de mannelijke inwoners deier Gemeente die krachtens artikel Ib derzelfde wet aanspraak meenen te kannen maken om geplaatst te worden op de Kiezerslijst uitgenoodigd daarvan vóór den 15den Februari a s aangifte te doen Wie tot deze aangifte bevoegd zijn biykt oit de artikelen 1 en 2 der Kieswet luidende ARTIKEL 1 De leden van de Tweede Kamer der StatenOeneraal worden gekozen door de mannelijke ingezetenen des Rijki tevens Nederlanders die den leeft d van vjjf en twintig jaren hebben bereikt voor zoever zjj over het laatstverloopen dienstjaar in eene of meer der RQks directe belastingen zijn aangeslagen htt te dier zake verichuldigde vóór of op den llten Haart voldaan hebben en t ver het laatstverloopan dienstjaar zQn aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van ten minste een gulden in de vermogensbelasting in de belasting op b drijb en andere inkomsten of naar een oi meer der vtjf eerste grondslagen van FtViLLETOX OP DEN ABTSBERG Vartelllns nit liet Kiulgdal Uit h Dattacb van A STEINDORF 86 Aan de meetta Europeeache vorstenhoven had hy gespeeld en nas er met roem en fMchenken overladen Van verschillende syden waren hem de scUtterendste aanbiedingen gedaan doch by wilde Weenen niet verlaten DUr was by als knaap aangekonan onbekend zander geld en zonder tehnis diir was ky geworden wat hb nu was dUr wilde hy Uyven Wat hen tevens ook nog tan Waanen boeMa wat het liatttllige weien de dochter Ttn aan tabtgenoot walk dtrtel kind met hiar xielvolle Utnwa oogen en ntlve goedbtrti aM kam zyn htrt had onUtolen en m nlatt op tagtn bad met bttr Benno verMBd tltTMi wél I we ta daelen D trda ttoond kat itttion Unnmi OrtaBb rg Sakwtmrtld littttppan rlan d nMot ar D r ltlg n nMMB km b a op n de personeele belasting zooala die is geregeld biJ de Wet van KI April 1896 Staatsblad No 72 b indien ztj niet overeenkometig het bepaalde sub a zgn aangeslagen voldoen aan eene der volgende voorwaarden lo dat zij als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen op den Sisten Janaari sedert den Islen Augastos van het vorige jaar hebben bewoond krachtens buur een huis of een gedeelte van een huis waarvoor met of zonder bijbeboorenden of in hnur gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen niet ter bewoning bestemd de werkelgke hnurprgs per week berekend ten minste heeft bedragen de som voor de gemeente of hot gedeelte der gemeente waar het bnis gelegen is vermeld in de bg deze we gevoegde tabel of wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige buisjes of gedeelten ran hnizrn of krachtens eigendom vruchtgebruik of hour eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke Meter inhoud of 24000 kilogram laadvermogen 2i dal zy op den Sisten Januari sedort den Isten Januari van het laatstverloopen jaar achtereenvolgens by niet meer dan twee personen ondernemingen openbare of byzondere Instellingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedryf of beroep der oudora Werkzaam zyn geweest en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten als voor de gemeente of hel gedeelte der gemeente waar zy wonen is vermeld in de by deze wet gevoegde tabel of dat zy op den Isten Februari in het geqot zyq van een door eene onderneming openbare of byzondere Instelling verleend pensioen of verleende lyfrente van geiyk bedrag met dien verstande dat voor hen die in beide gevallen verkeeren zoo noodig ter bereiking van het vereischte bedrag het inkomen het pensioen en de lyfrente worden samengesteld 3o dat zg op den Isten Februari sedert een jaar den eigendom met recht van vrye beschikking hebben van ten minste f 100 nominaal ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste f 50 ingelegd in de Rykspostspaarbank in een gemeenteiyke spaarbank of in eene spaarbank beheerd door het bestuur van eene rechtspersooniykbnid bezittende vereeniging van eene naamlooie vennootschap van eene coöperatieve vereeniging of van eene stiuhting Onder de byzondere spaarbanken bedoeld bg het vorige lid van dit artikel zyn de banken opgericht na 1 Mei 1900 alleen be verlieten den trein ook de heer Benno Meyer met zgn jonge vrouw Bastiaan liep hen te gemoet en verwelkomde te hartelgk Ofschoon de 8chwarzwalder boer eerst wel wat beschroomd was tegenover de Weener dame had de laatste snike innemende manieren dat de terughouding spoedig week Hoe komen jelui aan too n prachtige equipage vroeg Ben terwyi hy zgn vronwin I rytuig hielp Uet rytnig en de paarden zgn het huwaiyksgesehenk van de Abtsbergers aan het jonge echtpaar zei Bastiaan trotacb Wel heb ik van me leven I riep de jonge vrouw terwyi ze haar Benno aanzag welk een mannetje beb ik t Die praal maar thuis en op reis over zyn landeiyke en hoogst enrondige familie en nu komt die lamilie mei een vorsleiyk geschenk voor den dag waarmee de Keizer leUs tavredtn ton konnen tyn Benedict stond eprtkelooi too n kostbaar cadeau wat tooh wat vael root tyn vader dacht hy maar er viel niet tegen Ie spreken Man ttoeg lo en voort ging hel door het Kintigdtl naar den Abubortt onder nitroepan van verraasing daar de Jonge vrouw dl liek data oottraku nlat too isboon Toor tUa bad grepen voor zoover en voor zoolang als zy blgkens opgave aan het bestuur der gemeente waar zy gevestigd zgn een waarborgfonds van f 2aUW by de Nederlandsche Bank hebben gedeponeerd 4o dat zy met goed gevolg hebben afgelegd een examen ingesteld door of krachtens de wet of aangewezen bg algemeenen maatregel van bestnur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrgf of beroep ARTIKEL 2 Onder hen die den lecfiyd van vyf en twintig jaren hebbon bereiki verstaat deze wet hen die dien liefiyd hebben bereikt vóór ul op den 1 5d n Mei De aanslag der vrouw in de Rgka directe bolaslingen gi ldt voor haren man die van ininderj irige kindfrea wegi ns goederen waarvan hun vader hel vruchlgenot heeft voor hunnen yailer Aanslagen in de Rgks dliecle belastingen waarvoor oert na 31 Dccemb r van het laatstV rloouen jaar ei n aanslag biijft is oitgereikt ftlgven voor de toepassing van het bepaald bg an 1 builen aanmerking Aanslagen in de grondbelasting wegens onroerende goederen eener onverdeelde nalatenschap gelden ook voor den diedeelge naar wiens naam niet by den aanslag In het kohier is vermeld mits r yn aandeel in dien a inslag ten minste éen galden bedraagt Door den aanslag in de grondbelasting in artikel 1 vermeld worden de hoofdsom en de Ryksopcenlen verstaan Aanslag In de vermogens bedryfa of personeele bi lasting geeft geene aanspraak op kiesrecht indien hy het gevolg is van eene mei Je waarheid strgdige aangifte Bu de berekening van den werkeiyken hunrpryz die ook verschuldigd kan zyn in een vorm van contributie aan eene coöperatieve bouwvereeniging wordt maandhunr tol weekhaar herleid door deeling met 4 jaarhunr door deeling met M en vindt geen aftrek plaats van de som vorichuldigd voor gas of waterleiding in geval deze in den buurprys ib begrepen By de berekening van het inkomen bedoeld in art Ib 2o eerste lid worden vrye woning of inwoning en vrye kost en inwoning gerekend op het bedrag voor de gemeente of het gedeelte der gemeente waar zy genoten worden vermeld in de by deze wal gevoegde tabi l enkel vrye kost op het bedrag vermeld in de laatste kolom verminderd met dat vermeld In de voorlaatste kolom dier label Overigens komt alleen geld In aanmerking Ten aanzien Hel was een heerlgke voorjaarsdag men zag overal groen en bloemen Ook de Abtsberg da woning zelf wat in leestdos getooid Voor hel hnls stonden de bewoners om het jon e paar te verweltomen en toen bet rytnig stil stond was de oude Abtsberger het eerst aan t portier om d t Ie openen en hen toe te spreken De jonge vrouw bood onder bet zeggen dag lieve vader den ouden man de band koste moeder en Kordel harteiyk en wist door baar lieftallige tegemoetkoming al heel gauw de harten der eenvoudige bergbewoners te winnen Men bad voor de jonge lol bet huisje by de kapel Je voormalige woning van wijlen pater Placidns tot woonverbiyf laten inrichten Verbaasd standen Ben en zyn vroiw te kyken loen zy bier binnen traden Men had de onde degelgke menbeleo laten staan en daarby nieuwe laten maken in denzelfden ttyi lerwyi de verdere oroementeering In volmaakt harmonie wm mei k t eerstgenoemde 8ehoon r haddan jelui hel niet kaanen bedeokan sprA Ben maar hoe ben ja op dia gadaebte gekomen F Dal heeft Buliaan zoo batebikt antwoordde zyn vader Hy maande daar gy ktm too t t gan d kotataa op dm Abtt van vryen kost wordt geene rekening gahouden met den Zondag of algemeen erkende Christeiyke Feestdagen of voor zooveel Israëlieten betreft met den 8abbatk Indien de aard der werkzaamheden in d bedrjif medebrengt dat zy in den regel een gedeolte van het jaar niet worden ullgeuefend wordt ter berekening van den tgd gedurende welken iemand volgens het vorig artikel in dienst betrekking is geweest da tM medogeteld gedurende welken de werkzaamheden waarvoor hy in dienst is hebban stil gestaan ook Indii n gedorende dien tyd de dienstbetrekking tydelgk was opgeheven Indien het inkomen bedoeld in art 1 b 2o als vast week veertiendaagsch maandof jiarloon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedorende len hoogst twee msandcn niet of niet ten volle ii ontvangen wordi het geacht tot hel normal bedrag te zgn genoten Indien in d plaats van het Inkooan b doeld in art 1 b 2a een tydeiyke oing vallen renio wordt genoten wordt deze zoolang zy wordt genoten in rekening gebracht tot een bedrag gelgk aan hel normale liion Inkon eii pensioen en lyfrente bedoeld In art 1 b 2o der vrouw geldt voor baren man dat van de Inwonende minderjarig kinderen voor de helft vpor hunnen vadsr Indien gedeelten eenar Oeneanie in da bD deze wet gevoegde tabel afzonderiyk worden genoemd wordt de grens tnssrben die gedeelten door Ons Gedep iteerde Staten gehoord bepaald en wanneer verandering van omstandigheden daartoe aanleiding gesfl gewgsigd Van dese besluiten wordt medsdeeling gedaan in de Staateconrant met byvoeging van da adviezen van Oedepateerde Stalen oor zoover by de beslntten van die adviezen is afgeweken Volgens artikel 20 der Wet is voor ben die krachtens vroeger gedane aangifte op d loopende klezersiyn voorkomen hernlenwde aangifte onnoodig indien da plaatsing sp die lyst berustte op lo bewoning van een huls of gedeelts van een huU of van een vaartuig mits zy op 31 Januari alsnog hetzelfde hals of een gedeelte van belzelfde huis of hstzelfd Taartolg bewonen 2o genot van pensioen 3o bezit van orne inscbryving In da Grootboeken der Nationale Schold ol van een inleg in de Bykspostspaarbaak in een gemeentelgka spaarbank ef in aani e andart in art 1 So genoemde Instvlling 4o aieggen van een examen Daarei en Is bernienwdi aangifte wél noodig vAr ben wier plaatsing op de Iftt berg geschonken hebt dat het niet meer dan biliyk was om voor jou en je vronw a B neatje op dien berg te boawen waar Je van tyd tot tyd knul iofliegen alt bel larao in de groots wereld J wal druk of vermoeiend vall om een poosjeiuit la rusten De luldjes waren verrokt Wel Bastiaan zei Ben dat had ik niet kanoen droomen maar boe kom j op d gedachte aan die meuhileering en de geheel eigenaardige inrichting die hier te land toch geheel onbekend T P Dat tal ik je zeggen zei Bastiaan Ik beb kennis aan een landsman van me di een byzonder knap meubelmakex is en In verschillende groote sleden in belHltenland gewerkt heeft Deze was eens hi zag en prees de antieke stukken die bier stonden en nadat ik hem verteld had dat ik dil huisje voor o tot woning wilde laten loricblen verzocht hy my of ik hem dat zaakje eens in orde wilde laten maken Het doet me erg veel pieizier dat het naar je genoegen is en Ik hoop dat Jaloi er dikwyit gebrolk van znllen maken Toao de lamilia laler aan tafel zat li p het gaaprek nog eant over do geschenken 0 a ook ovar ryini an paaril tn WoriV Tt Tolgd