Goudsche Courant, woensdag 5 februari 1908

Woensdag 5 Februari 1008 40vS e Jaargaiis o 10555 AVOLENAARf q KINDERMEEL P © 1i ftoiDSCHE mium Nieuws en AdvertenUeMad voor Gouda n Omstreken TdctMi n at ADVEUTENTIEN wonlen gephnt st van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G XH te letteiR worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverteniiën l l 1 uur ties midd UMei Re M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feegtdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per JMWt 1 70 Afzonderlijke Nommeri VIJF CENTEN BEMBHEIBSmm OPENBARE VERGADERING OF Maandag 10 Februari a R 8 avond H at Id kit Gebouw lan deSplerligstrulFNo 88 OhUKKWKKI TKK IIKIUKDELIICa Verslag vaD do bevindingen en handelingen der Commiagie gednrende 1907 Namens de Oezondheidscomnilssie De Voorjitter Dr P J A LKVEDAO De 8ecretari Mr F H KEANENBURö OoDda 3 Febraari 190M Sociëteit am ÜKNOEGËN OUD Haarlemseb Tooiieel Directie LOUIS BÜÖWMEE8TEK VKIJDAO 7 FEBRUARI 1908 Slecbti éèi Buitengewone Voorstelling te geven door LOÜIS BODWMEBSTER DE KOOPMAN VAN VEiKTETI Ë Tooneelspel In 9 Talereelen van WILLIAH 8HAKË8PKARE Shyloek LouU Bouwmeester PRIJZEN DER PLAATSEN Leden der Sociëteit f 0 75 NIet Leden en Vreemdelingen 1 Plaatibespreking van al beden Aanvang ACHT uur Wegens sterlgeval TK KOOP een mi BOEEHAHDEL met Huis Zaal en Tuin Te bevragen by B H MAASKANT Tnrlmarkt 180 te Qoada OE nOBDKOOPaTB DE MEEST PRACTISCHE DE MBSST VQLLK DIQg MOteCBI AÏrÊÏ n beiliat die der Firma THK LADIBS JOVUNAL met Blnstena drie gratis geknipte patreneo en een gekleurde plaat THB ILL DUBaSMAKEH nat een gratis geknipt patroon THK BkZAAH OF CHILD RBS S FASHlONa gi n d ar Kindermodes met vele gratis geknipt patronen VBAAOT Vv BÖëiïhönMattr JPrmef nummer Alle mrt kMtei HoU B ftmegiiel Van alle iii deae bladen voorkumendo modell n ign GEKNIPTE PATRONEN t Holl verklaring Ir p p tegen Toomitbetaling van 1 0 50 verkrijgbaar bü MILLY SIMONS Den Haag Sohts Oads Janever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bg PEUTERS Jz Ut y M0jUf M èmkimmé i 11 cent per pak Overal verkrijgbaar HllSMOËhEltS warbt i voor staasiMlc Ziet naar het C ulr4l Htgel Dr V HAMEL ROOS en HAKMEN8 en den naam P MOLEl AAR Co Wsêtmium WKSTZAAN Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogrte Onderscheiding den fiHAmn PIIIX ATTEST AMSTERDAM 6 November 1907 Aan de Firma P Molenaar Co Westzaan H H In de Kinderpraktijk en op de Klnderaldeeling van bet Onze Lieve Vroown Oasthnls heb Ik iii vele gevallen waar bet gobroik vnn een Meelpreparaat als bgvóeging gewenscht was o a ook Piet Moleoanrs Kindermeel tot injjne tevredenheid aiiogewend Het moet evenwel vooral btj laigelingen op een oordi elkandige wijze wot den toegepast en toegediend oip teleorstellende resaltaten te voorkomen Achten 1 Mg Dr P W C M BÜSCH 1ste Geneesheer aan Onze Lieve Vroawe Gaitbais WERELD SIJCCES De Wereldberoemde Superior DruiventMrsthoning Kxtrat r wordt aanbevalen tegen Borstaandoentngen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoes t Boi Stpijn Keelpijii Heeschheid enz HBLIAÜTHB is verkrijgbaar bjj nlle voorname Apothekers en Drogisten in groots en kleine steden dorpen on gdhachten in Nidtrlaxd Fnnlirijk DmltMoKd Snf nland AnuriJia Ntd Indil Oranje Rintr Ktlonit Trantvaal tnz UBLIAIfTHK werd 9 m al met 3oaden i maal met Ëere Medailles bekroond UELIASTUE in flacons f 0 40 i 0 ro en I I UBLlAyiUB in doezen tabletten 1 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H i VAN SCHAIK o Koninklpe Stoomfabniek De BoningMoem Den Haag Verkr jgb r b j Firm WOLFF d Co Westhaven 198 ouJa QRENUEL iouda Ë B VaN MILU Veeritil U 120 ixi i A BOUMAN Moordrt tt PINKijK Simmrhtrka d I lul A N v ZRH8EN Htluuifikofn B r WI IK huhaa r A SOUEER HmttritU P W V KOE Oudewtir h tan di HEI IDBN te Hemmjk P v d HPl K MotreaptUe ü v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DES HEIJDEN VToriJmj m P A u OKOOT A o JONUU OiK r J P KASTELEIN PoUhnêk4rdam D BIKKER t Btm Aop V 4nSCHi WIWCI Laat l niat misleiden door J640 raop Hat klooster SanetnPattlo Ab€HJ bestaat niet dun Stroop van geenerlet waarde l et Toorfti op d ECHT htLOdtêékmning jnet rood Imtterwi jDberiahnstein f OlltteKUItOltl WCTO tUBÜOM OBSHUMJtSrC M MaaMhttppif M JBieptattiUte MUt dt rMoHa Aron Kamiiwr voor irtaerkttuL Ooampjtê 40 BoUerdam SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TOIN VOOR DS LENTE MET Haarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwlssel groot l 3 4S lenden wij tronco doot Nederland onie overal bekende yormal OolleeHe i 30 Hyaainten voor glaien ol 40 voor potten ol 60 voor den tnin ol ene collectie voor de kamer van 150 stnks voor ii potten ol eene colleetle voor dan tnii v n 250 stnks ol eene collectie voor kamer eu tnin van 840 staka ieder bevattende eene prachtige kente van Hyacinthen Tsipaa Naraiaaen Croeas Scillas Sneenwklokjes eni Rijk geilinstreerde prijslijst met specificatie onier colleotiea in het Hollaadsoh en onae vele wenken voor de cnlloor bevattende groote eatalogns in bet Dnitsoh lenden wij desverlangd gratis en Iranco Tulnbonw Rtabllssement 1 Huis ter Dulfl oordwi k bl Haarlem ADVERTMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Bureaii van A KKIi KNAN ZOON iRlie ZORG Aideding IIROHKEf HUI8 ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting Rtelt zich ten doel om onde gebruikte en overtollige haishondeiyke voorwerpen uielke ook zoo veel ooodig te repareeren en booldzakrlijk aan iningegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de ueulrile Vereeniging Arit mumrg Aanbevolen Merken VAK IFRIIWERÜA TIËNANI SI Estipbe Medoc I 0 60 La Rose Lndon 0 72 I Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 099 Graves Blanc 0 72 Hant Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rüdesheimi r 108 1 I Oude Roods Portwijn 1 08 Extra onde Roode Portwijn 1 44 Oude Witto Portwijn 1 08 Eilra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 I Goede Hadeira 0 90 Madeira Superior 1 44 VermoDth di Torino Oom BiLLiRDi per Liter 1 17 j PrU eH nrllo d contant Depot te QODOA bij F J J BOON VAN U8TADE EENISBEFOTTANTaEE Hen wnrJt verzocht op t RKKK te letten DIT an Misuua van H IIAVËNSWAAY ZONE OOBINOHBM Deze THEEËN worden fgalererd ill versegalde pakjes van r y ltM m M üif en m iVail mt itaet vermelding van Nommer en kPrgs veoreitn vu neventtaan Merk volgens de Wat gadapo neerd Zich tot da nitvoo iOK van g terde orders abev ende J C BML voorheen J BREEBA AKT Li Hot Correspondantschap van WOAOHOJHOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegster en Verple gera is gevestigd ten huize van Menonw M HOOÖENDIJK DiRKiwAora Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tüda Verpleegsters ea Verplegers voor particaliera verpUging baschikbaar tjjn SödaT Dnik TM A BBIMKHiUIAZi BulteolaDdscli Ovcrzichi Een telegram van generaal d Aroade bericht dat een colonne onder bevel van kolonel Boulegourd een schitterend gevecht heelt geleverd teg m de Mrarabaa ten iniden van Ber Rechid De colonne die war nitgetogen ter verlekeriiig van de veiligheid van den post te Ber Rechid en tenondorbrenging dor Chanjas werd aangevallen door een sterken troep ruiters en voetvolk waarschijnlijk Vormende het geheele contingent van het achterland der ChaujaS Het gevecht dnurde eenige uren De vijand die zware verliezen had geleden moest allrekken Kolonel Bonlegonrd blecl op het slagveld zonder verder aangevallen te worden en bereikte eindelök het kamp te Ber Reschid Gesnenveld is luitenant Becard gewond werden de luitenant kolonel Passard kapitein Railleix de luitenants Forgemol en Soyre Van den troep sneuvelden vier soldaten van het vreemdenlegioen twee Alrikaansche jagers een tirailleur terwijl 4C soldaten werden gekwetst Kenter seint uit Ainstira dd 3 Febr Een compagnie van het eerste regiment Tin het vreemdenlegioen dat een garnizoen zon gaan betrekken te Forlhassa werd overvallen en verstrooid door een sneeuwstorm Een aantal ra n ch ppen konden in deerniswaardigen toestand nog den donar Ie Forth s a bereiken maar 21 soldaten werden levenloos onder de sneeuw ternggevondcn Men vreest dat er nog meer sUchtollcrs gevallen zi n Kitlani Is in Fez sinds een dag ol tien beii een mehallah uit te rusten en te oeienen Een kleine 8000 man heelt hi bo elkaar die iedere dag buiten de muren van de hoofdstad gedrild worden on schietoeli ningen honden onder zgn leiding Bij den terugkear van het exercilieveld voor eenige dagen heelt bij de menigte aangezet de huizen van de ministers van Abd el Azis te plunderen De zoon van El tlebbas werd aoo gedwongen om den plnnderaars alles uit te leveren wat by bezat kleeren geld en kostbaarhedsn om zgn leven en dat van ign broeders te redden Uit Tetutan wordt gemeld dat de moordenaars van El Moro Valieote aan het hoofd van hnn aanhangers de woning van diens familie overvallen hebben toen deze echter FtViLLETOX OP DEN ABTSBERG TertelUncuit het Klnilgdal Dit hat Dsitseh van A STEINDORF 27 Dat ia een cadeau van ons allen iprak i oide boer den Schoni cker meegerekend Ge weet dat bet altgd gewoonte gewaagt il die Tan den Abtberg trouwt krijgt twee paarden en een wagen meeatal een E latte ol Bernerwagen mee Voor jon moest et echter wat fljners wat edelere ijjn en daarv gor hebben we ons te Karlsruhe vervoegd Het verhengt ons dat het jelui goed b Talt en misschien kunnen we nng Toor eeD bakwaani koetsier lorgen ook Ja liet Bastiaan hierop Tolgen m n broeder Peter die drie jaar bij de dragondan gediand heelt Is juist pas tbnis geko en loa misschien gaarne zoo d postie habban want je moet weten Ben dat mgn Tadar ao talrijk gezin heelt en hüxellnog MB k werkiaam man is loodat hy biy ui liiD ili Mn Tin da kinderen op lat eeniyke wijie baUeuhaii den koat kan Terdfeawi Peter heeft ook ow purden ttf versterking kregen van een 50 tal vrienden sloegen Z j op de vlucht Inderdaad heorschen er blgkbaar nog eigenaardige toestanden die er niet bepaald op wilzen dat de rust en de veiligheid wederkeereo in Marokko Men heelt te Fez een brief ontvangen Van Ben Kadour groot vizier van Monlay Hafid aan BenDaund oud minister van den Saltan waarin de schrijver bericht dat Moulay Haèd zich zeer gelukkig voelt door z jn proclamatie dat bjj erop rekent spoedig de hnldigingsacte te zullen ontvangen en dat hg zgn minister van oorl ig Allal Glaoul benoemt tot Pacha van Fez Kittani rcbter aarzelt nog steeds om die acte te versenden in de hoop dat de bevolking zich aan hem zal toevertrouwen en hg als beheerscher van den toestand kan optreden Een bode nit Fez heeft aan de voornaamste leden van den Mnkhzen te Tanger dreigbrieven bezorgd viin het revolutionnaire comité hierin werd linn mededeeling gedaan dat bet te Fez bekend was d t zg de bevolking van Tanger verhinderd hadden om Moulay Hafid tot Sultan uit te roepen W bevelen n zoo hi ot het in dit Bcbrgven de proclamatie van onien Hver te begDnvtigen zoo niet dan verbreken wij alle banden met u en ztillen nw bezittingen en huizen in de hoofdstad verbeurd verklaren en nw vrouwen en kinderen verkoopen Hierop hielden de leden van dnii Mnhkzen onder leiding v n El Oehbss een vergadering waarin deze verklaarde dat ziJ trouw moesten bigven aan den eeniKon Sultan van Marokko Abdel Azis onze vrouwen en kinderi n kannen wiJ verliezen als bet moet onze eer zeker niet Wjj moeten Europa tooueo dat eenige revolutiunnairen uitgezonderd Marakko trouw blglt aan zijn Sultan V Het plan tot regeling van den toestand aan de Noordzee heeft naar i e KOln Ztg uiteenzet overal een gnnstig onthaal gevonden Uit de voorgeschiedenia biykt dut de eerste sloot van Dnitscbland is aitgogaan en dat Duilsclilaiid met Engeland en Frankrijk onmiddellijk reehtstreekscho onderhandelingen geopend heeft Na de voorloopige besprekingen met deze beide landen zi n nu de nderhandeiingtin geopimd met de betrokken mogendheden aas de Noordzee Nederland en Denemarken Onder de persoordeelen Is van belang dat van den Temps welk blad zegt dat de Fransche regperingskringen aangenaam getroffen zijn door bet lelt dat Frankrgk van den aanvang al bij de onderhandelingen reden en zal jelnl na den middag naarden Schoneck koetsieren dan kunt ge hem geiyk laeren kennen De rit naar den Schoneck en de nieuwe koetsier bevielen beiden best Je staat ons best aan Peter zei mevrouw Meijer en als je zin hebt in onzen dienst te treden moet je maar gauw de equipage naar Weenen transporteeren Elllabetb zoo heette de jonge vrouw had tact om met iedereen om te kunnen gaan In de groote wereld een voorname dame waar het zijn moest wist zy met minderen zoo eenvoudig ongekunsteld te verkeeren dat zy ieders achting en Helde won en haar man haar daarom te meer vereerde We reizen als vorsten sprak ze lachend van het eene hol naar het andere en je hebt me wgs gemaakt dat je maar een arme boerenjongen waart I Dat was ik ook toen ik In onmin stil het onderhuia verlaten had antwoordde Ben Ook de Schsneckers oud sn jong stonden laestelgk gekleed de aankomenden al te wachten en waren opgetogen by het zien der schoone jonge vrouw De oude Schonecker meende dat als er nog meer zulke Trouwen te Tinden aren hy huatlnstion geToelen nog ta gaan reizen Zoo n goeden Buk had hy dies tUUei Beaedlet die betrokken was zoodat er van een uitslniting van Frankrgk geen sprake kan tgn Ook wordt met bevredigiog vernonen dat de mogendheden die het meeste belang bfj de zaak hadden door Daitschland en Kngel ind geregeld van den loop der besprekingen op de hoogte werden gehouden In olficieele Fransche kringen wordl dan ook niet gedeeld in bet wantrouwen tegen Duitschland wegens beweerde plannen met Nederland dat in sommigen geschriften en bladen steeds wordt geuit De gitslag van de verkiezing te South Harelord Is dat do regeering c ndidaal de beer Thomson ruim dnisend sleminfn achter bil i l bS de Unionisllschen proti ctionist kapitein Clive Dal is dus de twui de maal in korten tgd dat do protectionistische candidaat bet wint van den vrghandelaar Echter is deze nederlaag niet zoo groot als die in Mid Devon South Hereford is na IS G lot de vorige algomeeue verkiezing n steeds ic banden van de conservatitiven geweest in 1900 werd kapitein Clivi z lfn zonder legencandiitaat gi kuzen In 1906 strnlte ouk dit district de regoering van Ctismb rlalii door aan den liberalen candldaat een meer dorheid vau 312 sUraraiin le geven Tliins liebbeu de conservaliev n bet heroverd Hnn stemini nnantiil nam mit 702 toe tut 4947rd t v n de liberalen daalde v n 4497 tol 8928 Aanstaanden Vriidag beeft weder een verkiezing voor het Lagerhuis i laaU en wel te VVcircoster waar enn cinii rvaml wnt guküzen wiens bfiioeming evenwel w Td v irnietigd Ou volg mdfl w i ik wtrdl te SoulliLei df een opvuts ir vuur den zetel van w len Sir John Law on Walton g kozen Prol Ehrliarit hwH zich g ilwee onderworpen en 1 zond i udi di ki iiiiling onlioopfu die mf U Ih Hi op t Viiti MUI si had Icitfdachl Nu zgu ei iiler twf Hulfri k itholii ke geentelglvfn au de b Mitt In Ie eerste plaat piimocir WllrZlulrg uil Klik heim die opeuUik ijo in U mini sg lorfl de kritiek v n Eliranl op d iMi yi li i li iit bntnigd Hg is iilg iik en bi iiihl uu Munohmi bi den anriibiinolioii v m DninVrK ontboden En Vi rdor zoo di k irkoli k overheid maatregelen heranien leg n dr Sci uiiz r hoogleeraar in de geM hicdeiiis van du tlu maiiiik aan de boogeschool le Munchun Deze professor heelt in de inlernatiunaie Wocheiiscbrift van itordag een nog veel schi rper artikel dau dat vau Ehrhard over de encycliek Pascendi openbaar gemaakt steeds een gezicht zette ol by niet tot tien kon tellen niet toegedacht Natuuriyk werd ook hier die dag feestelijk gevierd en al het goede dat de Scho neck kom opleveren werd door Sepp en FrSozei met gulle harteiykheid hun gasten aangeboden Toen Ben met zyn vrouw s avonds huiswaarts keerde steeg de voile maan hoven de bergen en gout haar zacht licht over hot schoone dal Dit tochtje naar huis gezeten in een gemakkelijk rglnig aan de zgde van een Hel vrouwtje was wat anders dan zi a vlucht van huis door ditzelfde dal in een donkeren nacht met in de eene band zyn viool en de andere een bundeltje kleeren j geheel alleen een duistere toekomst te gemoet 1 De kerkklokken luidden den volgenden mornn al vroegtydig en wekten de aan dit geluld niet gewoon zgnde gasten Het w s heden kerkdag en daardoor buiten nog stil en rustig In t morgenuur Ben trad net zgu vrouw aan het venster en staarde In het dal Hg vertelde haar van zQn kindsheid van den ouden monnik die in dit buisje gewoond had die hem do viool geschonken had zyn leermeester gaweeit was en na zyn dood nog voor ben gezorgd had hoe by onder hem nooit geworden lou lyn wat htj BS wu en dientengeTsIge wunchyniyk De Oermania is al evon gauw bijgedraalt als Ebrhard In haar nummtr van Zaterdag avond op de laak terngkemendt zegt ig dal zg bare lezers allern op de hoogte heelt willen honden en geen instemming met Kbrhard s opstel beeft willen te kennen gtveg Zg betreurt het levendig dat g dat niet dadelgk heelt gezegd om misvarBt nd le voorkomen I rom wil ijj nof eens nlldrukkeigk verklaren dat de redactie het artikel afkeurt en van meening is dat het beter ongedrukt was gebleven Op het Valicaan heerscht zoo meldt de Romeinsche correspondent van het Berl Tageblatt groote voldoocing over de gahoorzaamheid van Elirhard H Is al vroeger een in l JQO toen zijn boek over de kerk aan t begin van de twintigste eeuw op den index geplaatst was in onderwerping gekomen Als belooning voor zijn gehoorzaamhuid werd hem to n de titel van pauselgk hnisprelaat verleend ZUn onderwerping geschiedde toen in siillc in camera caritaiia naar het sebijnt vooral door toodoen van kardinaal Sleinhubor ü loeueeilijkhoid van Khrhard maakt op h t Valicaan een zoovoel te weldadiger indruk omdat dit totnogtoe weinig genoegen beleefd heef van de Iiallaamiche raodernlsten Norh Murri noch Minoechi noch da geestelijke l iders van de verboden tijdsrhrilten Kinnovamento en Nova et Vetera maken mines om zich naar het bevel van bun kerkelgke overheid te gedragan Het geval van den niet teer atfvol ont sKigen wap akiining van Ulater te Dablln gHaL nu vri uffld worden In de eerste plaats heeft Ariliiir Vicars de uil sijn ambt out zette diguicailii een mallen brief geschreven aan den iWfied n oiidersec etarls voor lurland tasrln U j kaliuweg beweert ilchzell nog steeils to bi schuuwiin als wapenkoning n lo slttUleiH van zijn anibiswuning niet ta willAn afslaan Hovendim herinnert VIcart er In itjn brief aan dtt vele beschsidei boekfn en kunstvoorwerpen In do door b m j alH wnii ukdning en buwaarder der kroon j jowi elxu hewoiindu Vertrokken zijn persoon lijii rigenitiin t n De autorituiten hebben romig notiiin geunmen van de door den anJor ontroinirt amliinvi rirakken Oviir di ii gfh iiniiunigen diefstal lell is in Dublin w i r nionwe opwinding ontstaan Uu F voniug Telegraph ten blad dat daar ter stado verschgnt publiceert een briel over het mysterie onderteekend door Iemand die het weet Deze anonieme brielschrijver beweert o m het volgeode Bovendien ben ik in slaat mee te deelen niet gevonden zoo hebben haar die hy nu aan zyn hart drukte tyu Haf vroiwtje enz enz zy keek hem aan ontroerd aet tranen in de oogen en toch gelukkig 0m dun goeden pater Placidus oo gezegd ein daukoffer te brengen 7el Ben heb Ik beloofd heden in de hoogmis een solo te spelen Vader beeft hel bereids den heer pastoor gezegd we gaan allen naar do kerk Welk gevoel van zaligheid en moedertroli het hart van Oreta bezi ldu toen ze met baar zoon den kcrkweg betrad laat zich niet beschrgven zy meende in t paradys te wandelen In vrome stemming kwam m n in de kerk die reeds 00 vol was dat de Abtabergera slechts met moeite hon plaaiien konden bereiken Benedict besteeg het koorj het koor T B waar eens een monnik tia viool aee re nomen had omdat by van zyn galield In tirument niet scbeidnn kun Hier op dezelfde plaats zoo diezelfde viool nadat zoovele jaren voorby gegaan waren weer bespeeld worden door een leerling van dien moDBik Slot TOlgt 9