Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1908

No 10677 Woensdag l Juli 1008 47s e Jaargang M fiOUMBE COIRMT DiieuwS en Advertentieblad lyoor Gouda en Omstreken rcletai u No S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dngelijks met uitzonderinp van Zon en Feest lagen De prfls per drie maanden is 1 25 Iranco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nomraers VIJF ÜENTEN lelrlooii u U A D V E II T E N lI E N worden gepliiUsl van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen roofe letteis worden berekend naar plaatsruimte Inzending Van Advertentiën ol 1 uiii des midil M Bultculanilsch Overzicht Beater seint alt Pargs 29 Jani Aan do orde is het wetsontwerp omtrent iiet toestaan an een lirediet van 400 000 Ircs yoor de reis van president Faillières naar Denemarlien Noorwegen Rasland on Zweden De heer Vaillaut diende eon amendement in strelikende om het krediet met ÖO OOO Ircs te verminderen en wees daarbü op de mogeiyiibeid van een fmstsc leening in Franlcrglt ten doel hebbende ff Pranschekapitalen te betrekken in het bankroet van Rusland Spreker bracht tevens inNharinnering de pogingen door het Rnssisèhe volk in het werk gesteld om de staatkucmge vrijheid te veroveren President Brisson verklaarde Inerop dat het Fransche parlement zich nit beginsel buiten de binneclandsche politiek van andere landen houdt Toen Vaillant echter op denzeilden toon bleef voortgaan merkte de heer Brisson op dat de Kamer geen belang stelt in zijn betoog over een toestand die haar niet aangaat Vaillant ging echter gestennd door de in itemming van Jaurès onder groot rumoer voort en zeide De president der Republiek gaat tegen zgn zin naar Rusland De heer Brisson protesteerde krachtig tegen deze n oorden en dreigde den spreker het woord te ontnemen Minister Pichon aan het woord komende zeide Ik zal beginnen met krachtig en verontwaardigd mgne alkeuring uit te spreken over de rede van Vaillant Ons verbond met Rusland blölt de grondslag van onze bnitenlandsche politiek Wg zgn ran plan het te handhaven en vast besloten het te houden buiten alle besprekingen De ontmoeting van president Faillières met den Tsaar die een constitutioneel vorst is vindt plaats op een bg uitstek gunstig tgdstip Ons verbond met Rasland is van Tredelievenden aard en bedreigt niemand De motie Vaillant werd verworpen met 179 stemmen tegen 65 en daarop werd het geheele ontwerp aangenomen met 489 tegen 62 stemmen Reuter seint uit Petersburg 29 Juni In de zitting van hedenavond werd het door den minister van financiën ingediende wetsontwerp omtrent een binnenlandscbe leeuing van 200 millioen Rbl behandeld Na de verklaringen van den minister van financiën Kokowzot die herhaaldelijk door de rechterzgde en het centrum werden toege juicjj nam de Doeraa het wetsontwerp in alle Irie lezingen aan De sociaaldemocraten ii do arbeidersgroepen stemden tegen het orstel De Fransche Kamer heeft besloten het welsoi erp der regeering tot afscbatüng van dei doodstraf Vri dag a s in behandeling te lemen De minister van justitie had gaarne lezien dat er nog een verslag over zou wor n uitgebracht Het besluit van de Kamer op het voorstel belrefleiida do dood straf sn4 af te doen mag wel beschouwd worden Is een stap in de richting die door de kameéommissie is aangegeven De com missie wi de doodstraf behouden De Kamer zal wel langend zgn het ontwerp in behandeling e nemen omdat ook zjj het wenschelgk viMt de doodsliaf te behouden Het ontwerp tè afschaffing zal wel worden verworpen ei dan moet het uit zijn met de tegenwoorwe praktijk dat de president der republiek fatie verleent in elk geval van ter dood vtoordeeling geheel zonder verband te hqden met de zwaarte van het gepleegde n drgf De Tempalan Zondagavond stelt de vraag of het nu ni wenschelgk moet worden geacht op denf uur de doodstraf af te schaffen f Het bil beantwoordt deze vraag bevestigend Ja de afschaffing van de doodstraf bluft e n va de verlangens der republikeinen Maar men kan niet laten zich er rekenschap v te geven dat het groote aantal ha1smi ijvec van den laatsten tgd zich togen de Inmiddellijke toepassing van dezen maatren verzet en het is zeer begrgpelgk dat volksvertegenwoordiging die wetten moej maken voor het heden en die te raüe moeÈ gaan met de meening der kiezers weigert op dit oogenblik de doodstraf op te heffe De Temps hoopt met dat al dat de wetgelfer spoedig de terechtstellingen van de opabare straat zal overbrengen naar de binnggplaats van de gevangenis Het Pruisische Ruis van Afgevaardigden heeft bg acclamatie het oude bnrean herkozen lot president de heer Von Kröcher tot vice presideuten de heeren dr Porsch en dr Krause De sociaal democraten die in het Seniorenconvent door den heerBorgmann vertegenwoordigd zijn hadden instemming betuigd met deze verkiezing De zitting van Zaterdag gaf nog aanleiding tot een kort debat tnsschen den sociaaldemocratischen afgevaardigde Str6bel en den minister Von Rheinbaben Naar aanleiding van de voorgestelde regeling dor kerke lijke salarissen zette de heer Strobel i a meeniogen over de scheiding van kerk en staat uiteen Hg betoogde daarbg dut het christendom van socialistische strekking is mifar dat de staatskerk het werk der klassenheerschappij is De rechterzgde vergenoegde zich om den heer Strobel hartolgk uit te lachen Minister Von Rheinbaben protesteerde er tegen dat de sociaaf democraten voor zich op het monopolie der naastenliefde aanspraak maakten Hg herinnerde aan het indertijd door Bulow in den Rgksdag geciteerde versje Und willst do nicht mein Binder sein So schlag ieh dir den Scbadol ein En hg wees op de torrorislische wgze Waarop do sociaal democraten bg de jongste verkiezingen door boycot stemmen haddon weten te verwerven Maar over het terrorisme der agrarische jonkers zweeg de minister Von Rheinbaben Bg de bohant ling van de begrooting van buitenlandbche en in do ftaliaansche Kamer heeft Tittöhlde velschillende sprekers bedankt voor hun welwillende redevoeringen Hg verklaarde onder toejuichingen dat de richting van Italie a bnitenlandsche staatkunde ongewgzigd bleef Verder kondigde hg een groenboek aan over Marokko Dat over Macedonië en het geschil met Turkge was reeds gereed Bg de hervatting der pailementaire werkzaamheden zon hg do stukken betreffende de vredesconferentie overleggen De begrootinrï werd aangenomen Via El Paso Texas wordt uit New York gemeld dat Losvacas iii Mexico door opstandelingen werd aangevallen Het gaijiizoen bood hardnekkigen weerstand Aan beide zgden vielen 40 k bi personen De officiersverblijven werden neergebrand en men vreest dat de aanval herhaald zal worden Ook Viesca werd aangevallen van Regeoringswege werd verl aard door bandieten Uit de ingekomen berichten is met op te maken waarom bet hier gaat of er een geregelde opstand is of dat men werkelgk met rooverijen op uitgebreide schaal heeft te doen De verwarde toestanden in Perzië die zich niet alleen beperkten tot de hoofdstad Teheran maar die blijkens de telegrammen ook in de provincies tot onlusten aanleiding geven worden in de Russische pers breedvoerig besproken Belangrgk is een artikel in de Nowoje Wreniija waarin wordt uiteengezet dat de ontwikkeling der toestanden hoe onaangenaam ook den Russischen belangen nietraakt Dit vriendschap voor Perzili kan Rusland slechts wenschen dat het normale leven er zoo spoedig mogelgk terugkeert maar in het eigen belang van Jtusland niets anders doen dan een afwacluende houding aannemen en de oplossing dnr crisis aanPerzie zelf overlaten Het blad bespreekt het bericht dat de Russische en de Engelsche gezanten in Teheran djn minister vtn bnitenlandsche zaken verklaard hebben dallUie beide mogendheden de heerschende dpaslie zouden steu nen en dat in geval van een catastrofe de troon zou overgaan aan den zoon van den Sjih Het blad keurt die verklaring volkomen goed doch wijst er op dat zulk een moreelen druk in Oostersche landen slechts kans op sncces heeft als hg door daden ondersteund kan worden Maar nieniand in Ruslvd kan inmenging in de Perzische zaken wenschen het land kan slechts een welwillende neutraliteit in acht nemen Doet het dit niet dan zou Perzid licht een tweede Marokko kunnen worden Rjetsj zet uiteen dat de belangen van Rusland Engeland en Frankrgk de vestiging van e n economisch ontwikkelden beschaafden en op wettelijke grondslagen berustenden constitutionneelen Mohammedaanachen staat verlangen naast Turkge Ondanks alle tegengestelde berichten moet er aan worden getwijfeld of het Russische gezantschap wel in dien geest werkzaam is Het is voldoende om de Perzische bladen in te zien die over het optreden van den gezant spreken Het blad den raad gevende aan de regeering om haar gezant te noodzaken meer in de aangegeven richting te werken zet tevens uiteen dat het verstandiger ware Perzié in den financieelen nood te helpen dan strafexpedities uit te rusten en dat pogingen voor het aanleggen van spoorwegen in PerziiS in de dagen van den Bagdadspoorweg meer nut zouden hebben voor Rusland en Perziii beiden dan het onttrekken van enkele duizenden Roebels als schadeloosstelling aan een zoo arm land Qolos Prawdy bespreekt de vraag waarom Engeland thans in strgd met zgn oude taktiek optreedt voor niet interventie in Perziö In hoeverre die onthouding wezenlijk wordt toegepast ontgaat aan de beoordeeling maar hot is een feit dat Engeland tot nog toe steeds de revolutionnairen steunde omdat onder het oade regime Ëngeland s aanzien en Invloed steeds meer daalde en bg de bekende meeningen van FEVILLETOX BB JlGTRICE 16 Elsa gaf zich alle moeite den indrnk wi keD hy by z n eerste bezoek had moetiin ontTBOgen weder goed te maken EindeU k Wy hebben n reeds lang verwacht sjlrak zij en daar de oude juffrouw Potoky zweeg gold dit wy ongetwyteld slechts Els en Maxime Von der Heyden gevoelde zich verlicht door hetgeen hij waarnam het was hem al ware hjj een groot gevaar te boven gekomenX Ik had gehoopt n bi de opvoering van Don Carlos te zien merkte Maxime op Ik was helaas verhinderd daar ik thuis een jaohtgeielschap had antwoordde biK ongedwongen Helaas f vroeg Elsa glimlaohend Daar o mij dit zoo rechtstreeks vraagt moet ik eerlijk bekennen neen antwoordde Von der Heyden ik mis het tooneel niet Het moge een lont in mgn vorming zijn mur ik gevoel nij steeds teleurgesteld na een voorstelling Zjj geeft zelden datgene weer wat ik mjj by de lectinr van een too neelwerk voorstel Maxime wierp een beteekenisvoUen blik Elsa welken deze echter niet heantwd rdde at verraadt in elk geval een sterke pli i6tasie en een gezond oordeel D leest arschönlgk veel f Ik zelf hoofdzakelijk lectuur over landbouwkunde en natuurwetenschappen Uaar mgn moeder is een groote vereerster der dichtknnst vooral der dramatische dichters zooals Shakespeare en Schiller Zg Igdt aan de oogen daarom lees ik haar in de avonduren voor Uw moeder f vroeg Maxime verbaasd Zy stelt dus belang in het tooneel P In het tooneel dat wil ik niet zeggen ik geloof dat zy het in geen twintig jaar gezien heeft maar in de dichters Pe dichters hebben echter voor het tooneel geschreven en het li t slechts aan ons tooneelkpelers wanneer wy hunne gevoelens niet weergeven niet datgene wat zg zich Toor oogen gesteld hebben zooals u daar straks opmerkte zei Elsa Daar was hy gevangen I Deze kunstenares die voor hem zat had immers het beeld dat hy zich van Eboli had gevormd maar al te goed weergegeven hem in de schitterendste klearen voorgetooverd ofschoon h aar nooit bad zien optreden Maxime liet hem een oogenblik met inwendig leedvermaak naar woorden zoeken daarna bracht hg hem nog mper in de war Heeft mejuffrouw Potoky derhalve niet aan uwc voorstelling van Eboli beantwoord Het was wel is waar repetitie maar ik geloof toch De oude juffrouw Potoky glimlachte en knikte tevreden met het hoofd Von der Heyden bloosde thans meer uit onrust dan uit verlegenheid hg begreep het doel van den graaf Ik zal mij nooit veroorloven over zulk een kunstenares een oordeel uit te spreken maar hoe grooter ziJ is des te storender zal haar omgeving op mi werken geheel afgezien daarvan als ge volstrekt een antwoord op uw vraag wilt hebben zgn stem klonk scherp en zijn blauwe oogen schitterden dat mgn persooniyke vereering voor mejnffrouw Elsa door het genot harer groote knnstgaven niet verhoogd kan worden 1 Graat Maxime was niet in staat zyne verrassing over deze onbesuisde doch oprechte hulde te verbergen ook wist hg maar al to wel welke uitwerking dergelgke spontap uitingen ondanks het onwelvoeglglu er viip op het vrouweiyk gemoed hebben Hg hair er spyt van Von der Heyden zoo opgewonden te hebben hy had rekening moeten houden met de ontoerekenbaarbeid van zulk een landjonker De breinaald gleed juffrouw Potoky uit de hand Deze woorden maakten op Elsa een diepen indruk ikl was het immers waarnaar zg zoo vurig verlangde en terwgl zg verrast van haar handwerk opzag en in die trouwe oogen keek op welker bodem zg dacht te zien werd het haar zoo vreemd te moede Zgn blik trok haar magnetisch aan niet met dat soort coquetterie von gewone bedrevenheid maar met mi naïeve innigheid die alleen een oprecht ootsch gevoel eigen is Het waren slechts twee blikken die elkander kruisten maar zg sloten duizend woorden in en beiden voelden ban machtigen inhoud hun onherroepeiykheid Qraaf Maxime was nit zgn hu neur en deed zichtbaar moeite om zgn spgt onder een masker van spot te verbergen Zulk een scheiding is bg een kunstenares als jnffronw Potoky die slechts voor hare kunst leeft eenvondig onmogelgk Wie do goddelgke gaven welke haar boven duizenden barer geslachlsgenooton verheffen geringschat kan ook niet van vereering spreken Graaf Maxime sprak thans op een toon van de volste overtuiging Oordeel zelf juffrouw Elsa heb ik geen gelgkF Wordt vervolgd i