Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1908

Bovendien werd in deze vergadering besloten een comité Ie vormen uil reeders dat zicb ITelaslen zal op de meest voordeelige wy e viscb te consigneeren naar het binneuen buitenland De 19 jarige zoon van den machinist aan den watertoren te Schiedam J A Scheuerman was met eenige andere jongelieden aan het zwemmen ia het haventje achter den watertoren Plotseling miste men Scheuerman ter wgl zjjn kleeren op den kant lagen zoodal verondersteld werd dat bg hoewel een uitstekend zwemmer zQnde door eenig toeval was Jverdronken Do familie en de politie werden gewaarschuwd en onmiddelgk werd met dreggen begonnen Gistermorgen beeft men eindelgk bel Igk van den oppassenden veelbelovenden jonjeling teruggevonden Schied Cl Te Breelau heeft een handelsbediende na een twist met zgn verloofde deze met spirilns begoten en in brand gestoken Hel meisje ia kort daarna bezweken Da jongen trachtte de vlammen te blusscben toen hy inzag wat hg gedaan had en liep daar zware brandwonden bg op Inlernalionile regeling van hel antomobielen verkee In de Vr dag gehouden zitting van het tVai sche Kalinet is besloten dalFrankrgk eei internationale co i erentie zal bgeenroepen onf yoorscht flen mst te stellen ter vèrge et verkeer met auto s het andere iDe cbnjejndei le Parös ord NJdei prgsrraiiig ifie bblrel D9fo rfrancl a in mtkjlielgkingl van van bet eene land rei tie zou plaalf t jingSjVoor H i oor de Veroe lands maziekge8ch j denis is ali uHgeschreven een ijtiziekbibliog tepdo den Belgische ppst Od 18 waarden pel toelic hting zyn op vraag kosteloos verkrygbaar by lden beef J W Knscbedé Heerengracht 68 4j msle MaiÉ t il Men schrftft aanfie J R 01 I oor mild veertien duizend l ifep vaA het pensioenfonda det Staat8Bpoorwe en waaronder de nieeste hoofd en eerstaanwezend ambtenaren is aan de groepsvertegenWoordigingen bet verzoek gericht om den beet directeurgéneraal Ie wgzen op het onbiliyke van de bepaling dal hel pensioen hetwelk bedraagt voor elk jaar at aan het fonds is bggedragen voor de leden i on voor de weduwen en weezen bet Vni deel van het gemiddelde bedrag der in de laatste vgf jaren genoten bezoldiging nooit meer kan bedragen dan o resp i o van dat bedrag niettegenstaande wel langer dan 40 jaar moet worden gecontribueerd zoodat hel voorkomt dal iemand die van 31 lot 48 jaar beeft gecontribueerd niet meer pensioen ontvangt dan een ander met dezelfde bezoldiging die 30 jaar aan het fonds heeft bygedragen Zg verzoeken daarom met aandrang die bepaling ten spoedigste te doen vervallen onder verwgzing naar de zooveel gunstiger voorwaarden die voorkomen in hel reglement voor hel pensioenfonds van het personeel der H IJ 8 Maatschappy Zonda avond ongeveer ten 8 nre reden te s Qravenhnge naby de Gortmolen twee jonge mannen met bnn rywielen in bet water oaa den Znidwal Hoewel in de nabyheid liggende schippers dadelgk te hulp kwamen dunrde het geruimen Igd voor men de drenkelingen op den wal bad gebracht Een hnnner een 25 iuige jong man bleek toen reeds overleilen De andere kon zich na korten tijd naar zgne woning begeven waarheen ook hel lyk van den anderen persoon werd overgebracht Verkeerd nilwgkend met vrg groote vaart moet de aanleiding tut bet ongeluk zijn geweest Zondagavond half elf ontstond te Weesp een ernstige brand in het blok tusschen de pastorie der N H kerk en het postkantoor eigenaar de heer G Duplessis Het middengedeelte waarin de brand schgnt aangekomen was een opslagplaats voor olie teer benzine enz De beide vleugels werden bewoond door een drietal gezinnen Bijna onmiddellijk stond het pakhnis in volle vlam De bewoners konden worden gered met achterlating van alles Het pand brandde geheel nit Oorzaak onbekend Verzekering dekt de schade van de buizen en den inhoud van het pakhnis Van de drie bewoners was slechts één verzekerd Eeo onderwiJzerskwesUe De roode Blanc kamerlid voor Vancluse heeft den Franseben minister van onderwSs geïnterpelleerd over het ontslag van een ondetwiiier in Dr6me Deze opvoeder der jeugd had in een openbare vergadering in December 1907 gezegd dat als er een twist zon ontstaan tusschen Diltachland en FrankrSk en de Dnitache keizer mocht een voorstel van arbitrage alffilun door de frauoheregeeriag gedaan U den Sjab geen mogeiykheid bjstond op verandering Bovendien liad Engeland geboopt op het welslagen der samenzwering van Sill es Saltaneb die bekend staat als de vijand van Rusland en als oen vriend van Engeland Het blad vraagt of door Rusland nu in gobeol Porzie tegen de Bns en wordt opgetroden o Russiscbe koopwaren worden geboycot en bet leven der Russiscbe vertegenwoordigers wordt bedreigd Engeland s voorsollen tot niet inlerventie maar klakkeloos moeten worden nagesproken f Het opperste gerecbtsbol iu tipanje heeft het vonnis van de rechtbank van Barcelona waarbij Jan Ruil on zgn medeplichtigen veroordeeld zjjn als bommenwerpers bevestigd De veroordeelden kunnen nu nog gratie aanvragen maar de kans dat hun die wordt verleend scbiint zeer gering Dat Jan Ruil en z jn kornuiten helaas niet de eenige bommenwerpers zijn blgkt afdoende uit de laatste berichten uit Barcelona Daar is Zaterdag een bom ontploft op de Boqueriamarkt en laat in den avond er opnieuw een bom in een urinoir aan de Rambla ITlores De eerste bom kwetste een paard De tweede bom ontplofte toen er juist een foeilelijke optocht voorb ikwara Een politieagent werd doodelijk gewond Hu is reeds bezweken Verscheiden menschen werden tegen den grond geslagen en bekwamen wonden en kneuzingen Er z jn eenigo verdachte personen in hechtenis genomen Vorst Ferdinand van Bulgarije heeft gisteren de buitengewone zitting van do Skoepsjtina geopend Hj stelde met voldoening vast dat er aan de verkiezingen ijverig deelgenomen was en wees op de volkomen vrijheid die den kiezers gelaten was Maatregelen werden aangekondigd tot bevestiging van s lands financiën en verzoening van de belangen van de verschillende klassen der bevolking Tot de wetsontwerpen die binnenkort zullen worden ingediend behoorden een op de persyrjlieid een betreffende do autonomie der universiteiten en een tot intrekking van sommige binderljke bepalingen van de Sscale wetgeving De regeering zou steeds al baar krachten blijven aanwenden om de goede betrekkingen met andere mogendbeden inzonderheid met Bnlgarüe s buren te bevestigen mits Bulgarjie s nationale re bten en oeconomische belangen niet werden geschaad Vorst Ferdinand gaf ook uiting aan zjin diepe erkentelijkheid voor de belangstelling door het volk bij zijn huwelijk getoond Verspreide Berichten Peankruk Een werkman der marine wien een vordering tot schadevergoeding tegen den Kranscben Slaat door de rechtbank te Cherbourg is toegewezen en die ondanks zgn uitvoerbaar vonnis geen geld kan loskrijgen hoeft den minister van marine doen weten dat bij executoir arrest op de zich te Cherbourg bevindende oorlogsschepen en marinegebouwen gaat leggen Het geval doet ons denken zegt het Vad aan den Haagschen advocaat die eens op t punt stond de Stier van Potter in beslag te nemen wijl zijn cliënt een vordering op den Staat der Nederlanden niet binnen kon krijgen DUITSCUUSB Keizer Wilhelm zal naar de Daily Mail meldt 15 Juli ongeveer Ie Trondhjem met koning Hako van Noorwegen samenkomen Gisteren kwam de meineedzaak contra Eulenbnrg voor Men vermoedt dal de openbaarheid zal zijn buitengesloten Harden zal niet als getuige gehoord worden in dit geding De beeldhonwer Klimsch wiens Virchowgedenkteeken door den keizer zoo is afgebroken heeft voor de eer bedankt een nieuw project te maken omdat hy by ondervinding weet dat by geen beeld zou kunnen maken dat voldeed Italië Naar de Temps weet Ie vertellen zyn twee Italiaansche schepen bezig geweest peilingen te verrichten in de Oostenryksche haven Zara Het een had de Amerikaansche het andt r de Dnitscho vlag geheschen Ooslenrijksche torpedoboolen zetten ze achterna en dwongen ze de haven binnen te stevenen waar do officieren en manschappen in arrest werden gesteld NOORWBOEN Het Storthing heeft met 92 legen 27 stemmen besloten oen uitvoerrecht van 25 ore por regislerton ran uitgaande erlsschepen te heffen RUSLAHD In Mei zyn ontdekt en in beslaggenomen op den Wladikawkas spoorweg 827 revolvers 213 bajunelten 70 000 patronen 68 pond kruit 12 pond dynamiet 4 pond pyrozeline en Andor moordlnig De sociaal democraten on de arbeidorsafgevaardigden hebben besloten tfon voorstel in te dienen lot afschaffing der doodstraf BINENNLAND 8TAÏËN GËNÜRAAL T w K a u B M M n iC H Invoering van een wetteiyken Ijd De Minister van Binnenlandscbe Zaken heeft een nota van wüziging ingediend strekkende om artikel 1 von bovengenoemd wetsontwerp te lezen aldus De wetteiyke tyd in Nederland is de middelbare zonoetyd van Amsterdam Deze wüziging is vergezeld vat de volgende toelichting By schryven van 19 Juni 1908 is door den raad van administratie der H IJ S M aan den Minister van Waterstaat bericht dat er hu den raad geen bezwaar bestaat tegen hel ontwerpen en uitvoeren van de dienstregelingen in Amsterdamschen tyd indien de wet daartoe verplfcht Gelgk bericht werd onder dagteekening van 20 Juni 1908 aan dien Minister gericht door den directeur generaal der Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoo wegen De Minister van Binnenlandscbe Zaken die zoowel tegen den Midden Europeeschen als tegen den Sreenwichtyd als wetteiyke lyd voor Nederland groot bezwaar zou hebben meent dat men er thans toe kan overgaan den Amsterdamschen tyd lot weltelijken tyd te verheffen Onze correspondent Ie Batavia seint ons d d 29 Juni Het derde veldescadron is wordt verdeeld over Padang Fort van der Capellen en Fort de Koek In Painan is het onrustig van Padang zyn er detachementen heengezonden Onze correspondent te Batavia seint vorder Op Coram is door een pyischot gesneuveldluitenant Van Aart N R Ct De Delftsehe Lustrumleesten Binnen het feestelgke Delft deed deVrengde Zondag reeds haar intrede om er hopen wy een gansche week onbeperkt Ie heerschen De lustrumfeesten werden nameiyk ingeluid door een biyk van sympathie van de burgerg van Delft de echte gewone poorters aan hen die daar slechts enkele jaren zy bet onvergetelgke jaren van de jeugd doorbrengen Een commissie uit de burgerg die waariyk wel kon zeggen de gansche burgerg te vertegenwoordigen immers aan haar hoofd stond niemand minder dan de burgemeester de heer F M De Vries van Hegst kwam den Senaat van het feestvierende Studentenkorps een kostbaar geschenk aanbieden bestaande uit een aantal Senaalszelels die bestemd zgn voor offlcieele gasten Nog zgn de stoelen niet afgewerkt maar de aanbieding en aanvaarding had met harteiykheid plaats die de plechtigheid niet verminderde waarmee de redevoeringen van den burgemeester en van den president van den Senaat den heer W H Van Leeuwen werden uitgesproken Nog een ander hoogst welkom geschenk kon de Senaat aanvaarden namelgk een door dertig Delftsehe schoenen geborduurd dek voor de Seuaatskoetsen aangeboden bg monde van mej B Stemberg en eindelgk een prachtplaatwerk omtrent de maskerade vervaardigd door Henricus met verklarenden tekst van dr P C Boutens aangeboden door den beer W Waltman den uitgever BiJ deze gelegenhjid ontving de Senaat in plechtige zitting nog de gelukwenscben van den ondsenator den heer P L Langenhuizen liZn Niet slechts met plechtigheid zooals het program vermeldde maar ook met bruisende vroolgkheid en onder een toeloop van volk zoo groot als de smalle grachten en de kleine bruggetjes mogelgk maakten heeft de inhaling van de reunisten en de vertegenwoordigers der bevriende studentenkorpsen Maandagmiddag om drie uur plaats gehad Dat wil zeggen de offlcieele ontvangst want men heeft gezien dat reeds gisteren zeer velen aanwezig waren In weerwil van de weinige beschikbare politiekrachten wisten deze zoo handig en goed op dit bg oplochlen en groote volksmenigten zoo uiterst gevaarlgk terrein op Ie treden dat alles zoo ordeiyk mogelgk toeging Onder de reunisten merkten we den oudMinister Kraus op bet Kamerlid Van Kol den heer Van Rosse den burgemeester Sweerls den directeur in hel electrisch be dryf in Den Haag en dan vooral den stichter van het korps den meer dan 80 jarigen Hagenaar dr G Van Diesen Maar er zullen er wel moer zgn geweest in de groote menschenmcnigte den den optocht en in de zalen waar meii toogesproken werd eigenlyk tot een menscbenklonip maakte Voorafgegaan door de muziek van het Ido regiment cavalerie on ler den heer A de Goede en gevolgd door de muziek van de jagers onder leiding van den heer Hendriks begaf men zich naar de Hoogeschool in deze volgorde de eerewacht van de Delftsehe carronsselvereeuiging de Senaat van het feestvierende korps hot reanistenbestuur de vertegenwoordigers der bevriende studentenkorpsen waaronder naar men weet Groningen ontbreekt wegens rouw en waartoe naar raon wellicht ook weet het Amsterdamsche corps niet maer wordt gerekend omdat het een besluit heeft genomen dat je heiligheid van het groeuloopen aantast de feestcommissie de eereleden van den Senaat de besturen der korpsvereenigingen mot hunne banieren de reunisten en eindelgk de gewone leden van het Delftsehe korps De laatsten brachten de welkome jeugdige vroolgkheid na al de voorafgaande diftigheid die ten deele naluurlgk werd tewefggebracht door den ouderdom van vele rentesten die in veel grooter getale waren opgeloraen dan 5 jaar geleden en ten deele gevdg was van de waardigheden waarvan de jolge lieden dragers waren De gewone leden deze sourdiniop hun vreugde missende zongen danstonên kwamen hossend en stormloopend als n bonk van joiyt het Academiegebouw binien Hier in de zaal waarde presidenivan den Senaat de heer Van Leeuwen denreuniston toesprak en waar hg beantwoord iverd door den president van de Rennie coin issie den heer F G Waller heerschle eenfreeseiyke warmte De zaal was dan ook veel lelclein voor dit enorme aantal feestgangem waarvan velen moeite hadden hun genoe yke eindjes sigaar en hun niet op zwaren drnt berekende hoeden in het vreeselgk gedranjte beschermen Even uitmuntend als de opteht door de stad tot aan het Academiegebmw slaagde slaagde ook het vervolg en votfal de ommegang over de Groote Markt ondir de heerlgke zon en langs de mooie oudi buizen hol indrukwekkende stadhuis en dl statige kerk was schoon en aantrekkelijk Z o bereikte men door alle voorname buurten van Delft het feestterrein waar de Senaat f n gasten in de receptiekamer ontving Geraeng de BerieAen Het meisje dat Zondaga nd verdronken is op een stuk land aan dm Ondendgk Ie Rotterdam ongeveer tegonwer de Brouwerstraat gelegen is de IT jalge J E O wonende in de Schoutenstraal nr U9 Haar lyk werd gevondojl in een gedeelleIgk met puin gevuld vjjfertje geheel met waterplanten begroeid en üim honderd meter van den Oudendyk verwfjdecd Het was geheel met kroos bedekt toen hel opgehaald werd op de aanwijzingen vaa den 21 jarigen beier D K woonachtjf op de Gedempte Slaak die Zondagavond met haar uit was en van haar verdrinken lt bg de politie kennis kwam geven De heler bevindt zich nog op het poliliebunau in de Meermansstraat waar hg ook nog dezen nacht zal doorbrengen De kle ding die hg Zondag droeg is inbeslaggenoDen zg is gedeeltelijk nat 0 a van do jas alleen de rechtermouw De jongeman is nadit hg met hel meisje in het vgvertje viel en Ig zich redde naar huis gegaan zonder van bol gebeurde mededeeling Ie doen aan zicb in de nabgheid op den Oudendyk bevindende menschen of hun hulp in te roepen De subs officier van justitie mr H M Cohen Tervoert ea do rechtercommissaris mr L E Visser wuren vanmiddag mede ter plaatse Verschillende peilingen zgn er in het vyvorlje gedaan en tollen nog gedaan worden By den kindervedslrgd van gezondheid en schoonheid welke Vrgdag 3 Zaterdag 4 en Zondag 5 Juli in de groote zaal van bel Kon Zoölog Boten Genootschap in Den Haag gehouden zal worden zal eiken dag omstreeks een derde gedeelte van de ongeveer 600 kindoren ter beschikking van de jury zgn De volgende artsen hebben z ch bereid verklaard de medische leden der jury in hun taak by te stam dr S Brandos dr J Lankhonl W J H Leuring dr J Meihni zen dr G J Sala H C J Sanders en P Vinkhnyzen Het onderzoek der kinderen in de klasse gezondheid zal omvatten het gewicht de lengte den toestand van de huid den algemeenen voedingstoesland het gebit den lichaamsbouw de borstorganen en de boikorganen Ook het dames comilé dat zich belaöt beeft mei hel toezicht op de verzorging der kinderen zal door een aantal jonge dames waaronder een pleegznsler norden geholpen Men meldt uit Den Haag Hoeren gezelen in een reeks auto s hebbon gisteren op straat biljetten verspreid inhoudende een protest tegen bel wetsontwerp waarover morgen in de Tweede Kamer wordt gestemd waarbg aan de geraeentebesturen het rocht wordt gegeven Ie bepalen dal automobielen in de kom eener gemeente niet suellor mogen rgdcn dan 10 kilomeier per uur Onder meer staat in dit protest dat het aannemen van dit ontwerp gelgk slaat met een verbod met een automobiel op Nederlandache wegen te rgden dat 10 K M in een Ipur een snelheid is minder dan van oen ezelwagen en van een paard in matigen draf dat een equipage 17 4 18 K M por unr rijdt en de electrische tr im 2 k 28 K M per uur dut buitenlanders zullen worden afgeschrikt om ons land por auto te bezoeken en dat de belangen worden geschaad van duizenden die in het automobilisme hnu bestaan vinden Voorts wordt betoogt dal een auto snellerkan stoppen en zekerder Ie bcsturOn is danelk ander voertuig i Zondagavond zgn een h odt en dame b j dd Amsterdamsehe straatweg een half uur buiten Oosterbeok zoo ongelukkig komen te vallen dat de dame beide polsen on de hoer één pols beeft gebroken Te Bussum brak gisterenmiddag brand uit in de chemische wasscherg Renovatrix directeuren Lehman en Tappe De brand lietzich dreigend aanzien Met drie slangen isechter het vuur beperkt tot bet wagen en machinehuis Een stofzuigmacbine verbranddemede i De goederen bleven groolendeels gespaard Verzekering dekt de schade Door de activiteit van den polilie agenl J van Holten te Loosduinen werd daar Zondag een ongeluk voorkomen Hg zag hoe stoomtrammen van den Haag en van Loosduinen op dezelfde rails in tegenovergestelde richting reden De machinisten schenen niets te bespeuren en reden in volle vaart Door bel roepen van den agent werd or gestopt en keerde de Loosduinsoha tram weer lor g si Een voetbalwedslryd Te Rotterdam zou Zondag R V V I een friendly game spelen met Celeritas I om een vat bier 1 Een liefhebber loofde daarenboven nog twee gouden medailles uit Hel ging er echter alles behalve vriendscbappolgk toe j som tgds liep de stryd uit op een formeelo vecht iparty waarby tot zelfs de seheidsrechler klappen opliep R V V won ten slotte met 3 2 en toen de prgs was uitgereikt dronken beide partyen het vat bier leeg op de eeuwig durende vriendschap Men meldt uit IJmuiden De strgd is verplaatst en heviger geworden Werd tot heden voornamelgk door het vermelde rapport een actie van reeders en keepers gevoerd tegen de regeeriug thans zal tot een regeeringsbesluit to dezer zake gevallen zal zgn de strgd gevoerd worden tnsschen reedergen en vischhaudelaren Wat toch is hel geval V Zaterdagmiddag vergaderden de leden der Vischhandelarenvereeniging t Ging er warm toe voor men tut een besluit kwam en toen dit gevallen was wis bet te laat om het nog bgtyds aan de reeders scbriflelgk bekend te maken want het genomen besluit zou 1 Juli in werking treden Het besluit word uil Arasterdam telegrafisch aan den secretaris der reedersverecniging den heer Broekmeyer te IJmuiden gezonden en luidt als volgt Daar de gelegenheid ons heeft ontbroken Zaterdag te sohrgven doelen wy door dezen mede dal in de Zaterdag gehouden vergadering onzer vereoniging besloten is dat door onze leden vanaf 1 Juli van die reeders welke de volle drie procent willen toestaan op dezelfde scherpconcurreerende wjjze zal worden gekocht als vroeger en dal van de reeders welke daartoe niet bereid zyn eveneens zal worden gekocht echter volgens onze verwachting tot lagere pryzen Het bestuur der Vishandelaren Vereeniging Tengevolge van dit telegrafisch bericht vergaderden gistermiddag in Hotel Nommer Een de reeders Breedvoerig werd dit nltimatnm besproken en na ernstige overweging en bespreking werd bet volgende antwoord aan het bestuur van de Vischhandelarenvereeniging gezonden De vereeniging van reeders kennis genomen hebbende van den inhoud van het aan haar vereeniging gezonden telegram acht hol in het nadeel der thans gevoerde actie en z66 min in het belang van handelaren als in dat der reeders in Ie grepen in een kwestie tusschen de regeering en uwe vereeniging en ziet zich tot haar leedwezen genoodzaakt de komende gebeurtenissen at te wachten Het Bestuur der Beedenrereenigiog in dat geval de plifiht van het Fransche proletariaat zou zgn naar de grens te gaan en te vech en Maat daarentegen indien by een twist tua chen de twee landen de keizer een voorstel lot arbitrage mocht doen en Clemenceau dat voorstel mocht afslaan dan zou hel de plicht zyn van het proletariaat zich van Clemenceau meester te maken en hom dood te schieten na een rechtsgeding in den vorm lol straf dat hg den oorlog zou hebben octketend Iwyzer een tereobtt ontsloeg den n an r van professie heeft dorbanden genomen in meerderheid met l rde hel ontslag goed Lechner te Parys francs verspeculeerd ch toegoijigend door Hg is nu achter slot imheid te kunnen na Icht De onderwgzer wond er geen doekjes omen erkende openiyk tegenover den ministerdit te hebben gezegdj De deparlemenlileraad diende den ond wyzing toe De minimi Blanc ook onderwi er den minister over Maar de Kimor giuj den minister mee on De bankiersbedieni heeft een 300 duizen Hg heeft bet geld valsch to boekhonde gezet om in do een denken over de spei de tentoonstelling Reddingëwezen gein snelverband enz j de groepen proeven Ken van verschilljendo Tansporteeren vaj een L l een had en ien fcasiverleend Véorts jgevén worden oj ldeze ïleii zoudl ge nimen Bg den Zaterdag 1 voor Roode Kruis houden eereweèslrgl moesten de deelnemi afleggen iu het aan verbanden en in he patient die een geb reeds de eerste hnl l jnoest een antwoord traag welke liaatt I als in een gesloten wtrel zich ie Énd bevond die door hèt Oadelnen van liciitgaq bewusteloos was elw rdiin en nje toeer Wemdef tSi f l 1 iet éérste was aani m beurt de gro pde Vereeniging Bersij Hulp l g Ö ig en albief tervfgl do iier and ie gro in een nabggelegw vlrtrek vertoefden it ziJ niet te votpB jde igesleldeiopg ivdji JeniWete m i h Kladai de jwiedstrya di groolei belaftgli Iling Und was geMJidigB deeld ldo iboi Ijjtter der nty ratiè iWat kis ant o W5®0 laatale oilgaaf waf WerWacht nl eél st deOpenen J f in rare n jdaarna den eerdie zid paai l i aen lal begeven aaii louw of em iVjlsU ondan opdat als hg bedwelmt hf ondk dinHlgk kan worden inveiligheid gebrach i De voorzitter wees ej melt groeten nadruk op dat geen der deblnemeide groepen aan dit laatste beeft gedacht Door dit Ie verruimen kan bot ongeluk nog grooter worden dan het al is en men leest dan ook vaak in couranten dat by pogingen om bedwelmende personen te redden de redders zeiven omkomen of tenminste bedwelmd rakuf Dan was vergeten te zeggen dal men xmxi een lucifer mag aansteken De gegeven antwoorden wal het inslaan der ruilen en het toepassen van kunstmatige ademhaling nadat de patiënt is vervoerd betreft waren goed Eenige oogenblikken later maakte de jury onder luide toejuichingen den uitslag van den eerewedstrgd bekend Het jurylid dr Bierens de Haan nam daarna hel woord om als lid van de Staatscommissie voor het organiseeren van eerste hulp hg ongelukken en ook als jurylid de prgswinnende groep geluk te wenschen en den lauwerkrans te overhandigen aan de Haagsche Brandweer Hy wees er op dal de uilslag mede valt hetgeen te danken is aan de uitstekende militaire organisatie van de Haagsche brandweer De gewonnen lauwerkrans is een wisseiprys daar de Staatscommissie het plan heeft dezen wedstryd door meerdere te doen volgen In het buitenland toch is men wat het verleenen van eerste hulp betreft heel wat verder dan hier en aan hel initiatief van den toenmaligen minister van Landbouw is het te danken dat hierin allengs verbetering komt De wedslrgd heeft den deelnemers hun zwakke punten doen zien en spr uitte het vertrouwen dat zg daarmee bun voordeel zullen doen Luid applaus Mevrouw Repelaer van Driel allen die tot het welslagen hadden meegewerkt dank brengend reikte alsnn met eenige hartelgke woorden aan de prgswinnende groepen in den oefeningswedstrgd de hun toegekende onderscheidingen uil waarbg zy zeide er trotsch op te zyn dal bet juist de Haagsche Brandweer was die den eersten prgs en den eereprgs wegdroeg De tegenspraak van het gerucht dal bg de repetitie van hel tournooi in Delft een ongeluk zou zgn gebeurd blgkl thans al te otflciens te zgn geweest Het Studentenweekblad meldt Reeds by de eerste oefeningen op de Markt gleden enkele paarden uil met hel treurig gevolg dat een der bergders een blessuur opliep die hem noopte van verdere deelneming a te zien De bestrating werd weggenomen maar nu bleek de bewapening nog niet zoo ongevaariyk als men dacht Een afgebroken lans trof een der aspirantridders T n boven het oog een tweede invalide Op t oogenblik dat dit wordt geschreven zyn Goddank nog geen verdere slachtoffers buiten gevecht gesteld t Harnas bleek in Blaat de hoeven van een angstig trappend paard te weerslaan zoodat oen val geen ernstige gevolgen had Stadsnieuws GOUDA 30 Juni 1908 d Aan de Raadsleden is bet volgende ingekomen stuk toegezonden Gonda den 30 Juni 1908 Ter benoeming van twee onderwgzers aan de Scholen voor g 1 o Nrs 1 en 3 noodig wegens hol aan Ie heeren C W J Natzijl on H Klogn op Hun verzoek verleend eervol ontslag hebbon jwg de eer in overleg met den heer Arrondiisoments Scboolopziener na ingewonnen bericht van de Hoofden der betrokken scholen voor te dragen School voor j l o No 1 I A VAN HESPEN te Bergen op Zoom n A MAANDACÏ te Rgssen I I A SNAAIJER te Oud Begoiliind School voor f l o No B I A maandag 11 A VAN HESPEN ni A SNAAIJER Overeenkomstig bet bepaalao bg art 29 der Wet op bet Lager Onderwgs leggen wg het advjeSj van den Schoolopziener en de berichten van de Hoofden der scholen liierbg over f i 1 Ég vestigen er de aandacht op dat door ereeniging Gouda IVooruit bg de vorlende boekbandelaren alhier adressen eekeniDg door de ingezetenen Zgn gelegd m zake jie verplaatsing van het garnizoen efl raden I ieder die belarfg stelt in het b fmud daarvan dringend aan die ndressbn teIpan tejekenen J iVoIgan s achterstaande advertentie zullen heeren J Lonis Pisoishe on Mas Blukzgl Dondord ig l Juli as weder oon soiréo liVen ffi de zial Nut eii Vermaak der So Jteitiaaé Réuni H IZobk onze leters zich izeker nog wel llen éHnneren zgn beide heeieu de be t deïjotirüaUpted thiiiisonniors in den afgcieJ winler Ujèr reeds raotteeer veel succes ëtriden f li aw algeraVn een zoo gunstig voordeel wordt uitgespKbken over Uet ojitreden van beide boeren daar twgfelen wg met of velen zullen de soiréo op Doiideidag 9 Juli bgwonen Gedurende do maand Juni zgn in de Spaaren Hulpbank ingelegd en terughota ild de navolgende bedragen Inleg in 324 posten Bggeschreven rente f 10587 20 38 02 f 10025 28 8530 48 Terugbetaling in 152 posten Meer ingelegd dan terugbetaald f 2088 80 Aan hel einde der maand Mei was ten name der Inleggers ingeschreven 409274 87 Zoodat hun tegoed uit Juni bedroeg f471303 07 In den loop dor maand Juni zgn 12 nieuwe boükjee afgegeven O afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 30 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Mei 2339 boekjes in omloop waren ScHoosHovBS 27 Juni Heden bad do jaarlgksche vergadering van de onderwgzers in dit arrondissement plaats onder voorzitterschap van den heer Schoehuizen schoolopziener Voor deze vergadering trad op de beer T Kielstra schoolopziener in het arr Leiden met hel onderwerp VolkaUgenden Reeds zgn inleidend woord over don strgd in de onderwgswereld deed den een boofdschedden den ander glimlachen als wilde de spreker zyn hoorders voorbereiden op wal er komen zou Zelden hebben wy een lezing aangehoord waarbg ons gemoed zoo in beroering en ontroering werd gebracht als bg deze Nu eens werdt ge medogesleepl met een wereldbeschouwing die geheel de uwe is dan weer afgestooten door een uitspraak die je gansch on al verwerpt Het was als de ontlading van een onweerswolk die bg beurten aantrekt en afstoot om ten slotte de lucht te zuiveren Want elkeen zal gaarne de slotsom der beschouwing oodorschrgven De mensch kan bg brood alleen niet leven Er moet ruimte en plaats blijven voor den menschelgken geest zoo individueel als voor een gansch volk om zich te verheffen op de vleugelen der verbeelding De rykdom van slof en de wgze waarop zy werd voorgediend deden den spreker den dank der vergadering inoogslen by monde van den voorzitter Wegens hel late uur werd het tweede punt Herhalingsonderwga in te leiden door den heer A Kars uitgesteld lot het najaar Rechtzaken De rechtbank te Rotterdam voroordoeldo gisteren U 8 49 jaar veehouder te Stolwgk wegons mishandeling tot 3 weken gevangenisstraf Bevestigd werd hel vonnis van den rechter in hel kanton Schoonhoven den timmerman H J V d B aldaar veroordoelend wegens overtreding dor woningwet tot twee boeten van f 2 subsidiair twee dagen licchteuis voor elke boete Veemarkt te Rotterdam Diiibiiug 30 Juni iqoS Vette ossen en koeien gueile aanvoer pryiéo waren voor iste kwal 37 aile kwiil 33 3dö kwal 2 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangeifoerd Vette kalveren goede aanvoer ibte kw 28 2de kw 26 3de kw 33 ceni per half kilo Stieren groote aanvoer prij en waren voor iste kwal 31 ade kwal 27 3de kwal 23 cents per h lf kilo De haniJel was voor vet vee en melkvee stug in prijs Vette kalveren lager in pri s btieren prijshoudend Por Telegraaf De Tweede Kamer nam heden bet wyzigingsontworp motor en rgwielwet aan met 43 tegen 28 stemmen ALTÉS IN fewtumes tailleur Mantels 01ouspn Rokken en laponstofïen JB oer groote keuze tot de meest con rreereiïde prgzen AM VredS £ f£f£f£fy MfOmÉFfTM BurgeTllJke Stand GEBOREN 20 Juni Hendrika ouders M Koek en A de Mik 27 Elizabeth Catliarina ouders P Sterk en S G Jansen Gerardus Johannes ouders G 1 Lugiharten A Bel 28 Mgntje Katharina Willemina ouders P van den Akker en W J Zeverboom Lconderl Adriauns oudersA Plomp en J G Over de Linden 29 Pielertje ouders A de Weger en A C Geeverding Maria Anna Antonia oudersH J van Schalen en A M van Leeuwen Hendrik ouders F Metaal on M denOuden 30 Wilhelmina lulianna oudersJ Koppendraaier on M J Hogendoorii 29 C de 18 j M E C C ADV i iiTi f Ti8 iN Taiidarli OVERLEDEN 20 Juni D van Dam 3 m 27 J van Mensch 20 j 28 E C C M Tennissen 4 w G A van Oudshoorn huisvr van G F Tgboot 09 j Jong 71 j E Schiebroek Verschut wed C Mulder 80 j Slootweg 07 j AMSTKIimVI Wssleriuarkl 17 Te GOUDA lo consulteeren van af 2 JULI eiken DONDERDAG van 10 ia unr verdere uren of dagen volgens if praak ten huize van den Hoer aTKBNLAyii KLKIWKG 60 Specialiteit K C It ÜTT UW HfCUl en fJÊiUtSKIjB 0JICUiTÊK onder achrltlelljlte garantie togen billijke jirljxen Zenuw en Maatflijders wordt Bil overlniging als een werkel ke halp in den uood het book aanlMTolen Na outvaügHt van adres per briefkaartwordt d t boekje franco per poüt toegezonden do r ULOKPOËL S Boakhan Zaïtbommnl