Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1908

47ste laargaiii Donderdag 2 Juli 1908 No 10678 fioiDSCHE mum JMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken lelefoon Ko 88 A D V K U T K N T 1 E N worden u j liai s van 1 r regels a i Centen iedere regel meer 10 Centen Jrtwte letfeis worden lieiekeud niiar plaalsruimle inzending van Adveilenticn oi 1 iiui h miilil releloi n IVo 83 De Uitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco pei I ost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T lï N Het iMiU oiududtlrkiti p oukkdykile poMaaldiM nor HMtta ca vooral dame en KiDdenehoeiiwcrk r IxkAppretuotrniC ll lllllM ttt li ttrila BMtk SIr M Alen lade rX 1ii iy S num en tabriekamak Virtrviaup ky HMTM Whik llw I leheMwwl lelaatorlM H v M iif Gouds Dnk ran A BHIMKUANAZt SOIREE J LOritS PUSLlJSÜK M KLOKZIJIL op Donderdag 9 Juli 1908 des avonds te M anr in de zaal NOTEN VERMAAK der Sociëteit DE RÉUNIE Oosthaven Gonda Toegangsbewijzen tot een beperkt getal verkrijgbaar bij de Heeren J VAN BENTÜM EN ZOON te Gonda en t avonds aan do Zaal i P t per plaats Men le het programma FEEWEEDA bevelen kennis aking aan met i NÜERSTAAIË HERKEN I mwm VoOK U N K At NEMKKS ZIJN GltATlrt 1 AAH MEIKItUIDEN wALDMKIISTElt MKT IIBCEPT TOT BEHEIIIINII V4N MEIWIJN Per Heuk Wachenheimer 0 70 Niersteiner 0 80 Hochheimor 0 90 Marcobrnnner 1 Ranenthaler 1 10 RUdeaheimer 1 20 EItviller 1 35 Liebfranmilch 1 50 Winkler Hasensprung 1 80 RüdesheimerBerg 2 Forster lesnitengarten 2 30 UOBZEL WIJS MÈ Branneberger 1 Moselblümchen 1 50 Pisporter 1 PrUzen u conta nt met 10 p€t korting DEPOT TE GOUDA BT F J J BOON VAN flSTADE GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Rnime kenze in de nienwste Cfasforuüizen en Qascomforen fijn nitgevoerd in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous isonovertrolfeninlichtkracbtendaarzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend VAN LOON Telephoon 117 Ml Ma Dubbele Bnnrt B 13 A OLENAARs KINDERMEEL 20 cent per ji 11 cent per pak t Overal verkrijgbaar wacht U voor namaak Ziet naar bet CoHttóSe megel Dr v HAMEL ROOS en HAIIMENS en den naam P MOLE AAR Co Weitmaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den enANIt PHIX V ESTZAAN ATTEST AMSTERDAM 6 November 1907 Aan de Firma P Molenaar Co Westzaan M H In de Kinderpraktgk en op de C i leraldeoring van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heb ik in vele gevallen waar het gebruik van een Meelpreparaat als bijvoeging gewenscht was o a ook het Molouaars Kindermeel tot inüne tevredenheid aangewend Het moet evenwel vooral by zuigelingen op een oordeelkundige wijze worden toegepast en toegediend om teleurstellende resultaten te voorkomen Achtend w g Dr P W C M BÜSCH 1ste Geneesheer aan Onze Lieve Vrouwe Gasthuis WESSANEN Ae LAAN Wormerveer OPGERICHT tr S KONINHMJKE rABRIEKBN Voedert uw Tee met de xuivere murwe merk Ster en fV Ki uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere IHploma Parijt 1900 egm Ooaden Xedailleê ADYEETMTlEïf in aUe Couranten worden aangenomen door het JLdverleutie BureaH vao A BHINKMAN 4 ZOON Vereeolging ARME ZORG Aldeoling BUOHHENHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om ondo gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noudigte repareeren en hooldzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prjjzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Armentorg Dronkenschap bestaat niet meer Een mooater van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Can ingegeven worden m Knffie Thee Melk Ltkmr Absint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er ieti Van af weet Het COZA ioEDEH bezit de wonderbare eÏRcnschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier w n absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt too onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder rijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te we en waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duitenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten weg teru gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depftt te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenbock grati uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITUTE 1T LX Wacht U voor naraaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf geêcMUerae For treilen i elnlHre Bogaerlt Zy gevenkracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschrilten gratii op aanvraag Boxtel B BOGAERIs Jt Co Agent voor GOÜDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen liJn PAIN EXPCLLER TEGEN RHCUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 3S JAAR gom miujocmji JICHT EN IIHEUMATICKLUDERS MET SUCCES EmUIKT VcRKIirjOBAAII IN FLESSCHENVAN50dS 75cls EN flXi i H H KnnmMBü en DnacnTEii lF A I IUCHTERi C Rotterdam jmü Te Gouda b C LÜGEH Apotheker Markt WOLFF A Co Westhaven 198 en biJ ANTON COOPS Wijdslraat Bulteiilandscb Overzlchl Zaterdagmiddag beeft plotseling de procureur des kooings uil Brugge een inval gedaan in de speelzaal van bet Knrhaus te Ostende nadat in alle stilte de uitgangen door geheime agenten waren afgezet Talrgke spelers werden aangetroffen en geverbaliseerd De zaal werd gesloten Bliksemsnel verspreidde zich dit bericht s avonds door do badplaats en bruciit diepe verslagenheid Zondagavond beeft een groote belooging plaats gehad op louw gezet door hotelemployés waarbij i l weldra do leden van den hotelhoudergbond aansloten De stset werd steeds grooter gemeenteraadsleden en notabelen der stad volgden en in zeer korten tyd was het een machtige betooging geworden van heel de bevolking arm en riJk alles doorheen die zich daar in optocht naar het Kurbans begaf van de balkons der villa s en hotels enthouaiastisch toegejuicht Van het balcon van het groote gebouw sprak Marqnet de koning van Ostende de menigte toe en verklaarde te hopen dat deze geestdriftige betooging van heel Ostende de regeering tot nadenken zon stemmen zoodat ze zich wel eens tweemaal zou bedenken voor ze een stad van 45 000 zielen te gronde richtte Nadat men nog een ommegang had gemaakt langs het koninklijk buitenverllijf ging de menigte rustig uiteen De Daily Telegraph yerneemt uit Tangen dat het geheele gebied rondom deze stad v66r Moelai Hafid is Uit Setlat wordt aan hetzelfde blad geseind dat volgens inlander berichten de Hans Kabylen twee Europeanen vermoedelp Franschen gevangen houden Alle pogingen om de vrijlating van Clarke Kennedy te bewerken hebben tot dusverre schipbreuk geleden De Marokkanen in wier gevangenschap Kennedy zich beviodt hebben doen weten dat ziJ het voor diens vryiating geeischte losgeld niet in Marokkaansch doch in Spaanscb geld uitbetaald willen hebben Te Londen staat thans terecht een op de renbanen welbekende figuur zekere Robert Sievier eigenaar van het sport weekblad The Winning Post Aan beklaagde wordt ten laste gelegd dat hg onder bedreiging van openbaarmaking van zekere geschriften getracht heeft den bekenden Zaid Afrikaanschen millionair FEUILLETON DS ACTRICB 16 Ik ion n eeriyk gezegd dankbaar geweest zijn als n dit verschil van meening niet in mtjn tegenwoordigheid had uitgesproken daar het echter eenmaal geschied is moet ik partij kiezen en wel ten gunste van mgnheer Von der Heyden Ik kan mij deze scheiding zeer goed voaretellen zij is dikwijls zelfs noodzakelijk Elsa lachte Ik heb een collega gekend een voortreffelijke vrouw maar een slechte tooneelspeelster z j httWde vóór een paar jaren een onzer eerste tooneeWiohters een vakman dus Vindt u niet dat deze de scheiding al bijzonder krachtdadig doorzette Dit voorbeeld tolt niet mee antwoordde Maxime Ten eerste is hier sprake zooals o zegt van een slechte tooneelspeelster dus geen knnitesares bier valt dus niets te scheid D natsnr en kunst zijn hier niet ién geworden Ten tweede en dat zal wel den doorslag Kegeven hebben ia hier geen aprake van vernriog doch wel vu liaU Bes kolou den heer Joel voor een bedrag van 5000 ponden sterling af to zetten onder belofte zich van verdere aanvallen in openbare geschriften op den heer Joel to onthouden De beklaagde heeft een merkwaardige loopbaan achter den rug Op 22 jarigen leeftijd toen hij Ie Melbourne in het huwelijk trad had hjj reeds in Zuid Afrika tegen do Kaffers gevochten op Robben eiland schipbreuk geleden was te Londen op de planken opgetreden on had in Indie tevergeefs getracht fortuin te maken In 1887 was hij weer te Londen en maakte daar zooveel opgang in voorname kringen dat hiJ zelfs aan het Hof werd voorgesteld Vltjï het uitlekte dat hjj tot het bookmnker sgilde behoorde werd de voorstelling evenwel to niot gedaan Ten slotte trad hiJ op de renbaan met succes op zoodat hij zelfs 10 000 guinea s betalen kon voor Sceptre bij den verkoop van paarden van wijlen den hertog van Westminster Hg kocht ook het veulen Duke of Westminster voor 6600 gainea s en verkocht het paard later voor 21 000 guinea s aan den heer G Paber Met Sceptre won hiJ verscheidene groole rennen den 2000 guinea s en den 1000 guinea s prijs de Oako en St Leger een viertal rennen die te voren nog slechts eenmaal door eenzelfde paard Formosa waren gewonnen De inhechtenisneming van Sievier bad plaats bij de rennen in Sandown Park toen de beschuldigde met eenige vrienden stond te praten De Echo de Paris doet belangwekkend mededeelingen over een staking van schoenmakers te Parijs Er ia sedert twee maanden een staking gaande in de üjne scboenmakerij Het achoenmakersvak leent zich niet bijzonder goed voor staking omdat er zooveel thuiswerkera onder de gezellen zijn die in alle stilte kunnen doorwerken Om de bezwaren van dit euvel weg te nemen is er een geregelde arbeidsinspectie in het leven geroepen van wege de leiders der staking Een tiental ijverige stakers gaan rond langs de woningen der scboenmakersgezellen om toe te zien of het gebod van staking ook wordt overtreden Wie met de els in de hand wordt betrapt krijgt een pak slaag Een scboenmokersgezel die ongehoorzaam werd bevonden ligt gewond in t hospitaal Ook de schoenwinkels worden bewaakt opdat daar geen bestellingen door gezellen kunnen worden aangenomen Enkele patroons die nog worden bediend staan bloot aan stelselmatige sabotage De redacteur van de Echo de Paris heeft een verschil vindt u ook niet Elsa haakte weder gverig Zeker 1 Maar ik vind als de liefde in staat is persoon en knnstenares te scheiden dan moet zjj de vereering een meer dan oppervlakkige belangstelling wat mijnheer Von der Heyden toch met deze woorden zal bedoeld hebben eveneens in zich kunnen opnemen Vergeel miJ mejuffrouw dat ik n ook thans moet tegenspreken Hoe innerlijk krachtiger het gevoel des te lichter valt de scheiding bovendien is het zeer wel mogelijk dat uw tooneeldichter in zijn verliefdheid uw collega voor een voortreffelijke tooneelspeelster heeft gehouden Is die dame aan het tooneel gebleven P vroeg Von der Heyden die de gelegenheid te baat nam om aan dit gesprek dat zjjn bloed aan het gisten bracht een andere wending te geven Neen i i heeft zich teruggetrokken Een geluk voor hem ol voor haar dat is de vraag nog merkte Maxime op Waarom f Zij had weinig vooruitzichten Dat doet er niet toe Zjj zal zich toch weder op de planken terugwenschen mijns inziens had haar dichter haar ondanks het gemis aan talent aan het tooneel moeten laten biyven uit egoïsme I Dat ongelukUga idéa Sxe graal I ant paar schoenen gezion die door een aaboteur voor een patroon waren gemaakt Het was een paar gele schoenon de eon vierkant van voren met platte hak d i ander puntig on met een hooge hak Toen de schoonmakor zich ontevreden toonde over het work kreeg liii ten antwoord het ia een vergissing alleen lioden die niets doen zooala o vergissen zich niet Een andero manier om de patroons het leven oangenaam te maken is dat de gezellen alles wat bun wordt toeveitrouwd uil de zaak schoenen klaar om to leveren leesten lappen leer Inleveren aan liet bestuur van dü vakvereenigiog Hol boatuur heeft zoo al een praelitige verzameling leesten bijeen Zoodoende kunnen de jchoenmakers ook als zy zelf al hel werk willen doen geen nieuwe schoenen voor hun klanten maken lenzjj zü de klanten verzoeken zich opnieuw de maal te laten pemen De gezellen weigeren de leealen terug Ie brengen Zij hebben order van ile vakvereeniging do leesten achter te houden De patroon s zjjn ten alolte terechtgekomen bij de politie maar zg klagen dal de politie tergend hiogzaam ia met bel onderzoeken van de klachten Bü het parket is een klacht ingediend Dat is ook alweer bijna een week geleden De bergen vragen weer hun offers Drie toeristen uit Luzern wilden Zaterdag met een gids vnn het station Eiamoer vun den Jungfrauapoor uil hel Münchjuch beklimmen Vrooljjk jodelend gingen zjj op weg Maar toen zij nog maar een kort pooaje langa den Bjigerwand klimmende waren deed er zich een fluitend geluid hoeren en dadelgk daarop werd een hunner majoor Jakob Weber door een van den Eiger rollenden steen doodeljjk aan hel hoofd getroffen ZJn reiagenooten droegen hem naar het station Eismeer waar hjj een paar uur later den geeat gaf Een 30 jarigo fotograaf uit Stullgarl is Zondag op den Bitsen Mürtachen in hel kanton ölarus verongelukt Hj was zonder gids Een 29 jarige juffrouw uit Zuriqli heeft Zaterdagavond in de nabijheid van Amden by het plukken van alpenrozon den dood gevonden Zjj alorlle van een 120 meter hooge rots In de Italiaanscho Kamer ia Maandag het wetaontworp lot verbetering van de troktemenlen der boogleeraren in geheime alem t raing met 145 tegen 101 atemmen verwor woordde Elaa met vuur Alsof wiJ op do planken geboren zyn Alsof wy voor eenwig tot het komediespel zouden gedoemd zgn Gedoemd noemt n dal De gevierde Potoky gedoemd 1 Menigeen zou daar juist trotsch op zgn Ja gedoemd I Ik neem het woord niet terug als het niet tot onzen vröen wil behoort tot onze oorspronk lgke porsoonlgkheid terug to keoren als wg ons geheele leven lang het publiek den bijval den triumf niet ontberen kunnen dan zgn wg kunstenaressen de beklagenswaardigste schepsels BiJ den man is dat iets anders die is voor bet openbare leven geboren Nn ik hoop voor u dat ge nooit onder de bedrieglgke voorstelling welke ge n in dit opzicht maakt zult te Igden hebben merkte de graaf op Ik moet u zeggen dat ik de verantwoordeiykheid niet op mg zou nemen een kunstenares al ware zg ook mijn echtgenoote aan het tooneel te onttrekken En ik moet n zeggen antwoordde Elsa vlug dat ik nooit zal huwen zoolang ik het tooneel toebehoor Moeder Potoky verloor het geduld Wat is ze weer aan het doorslaan I begon zg opgewonden Maar waarom erger ik mg gOkr Elaa hawenl Met ol zoodar tooneel pen De uitslag van deze stemming was een verrassing daar hel ontwerp eoral artikel voor artikel en daarna in zjjn geheel met zitten en opstaan was aangenomon By de de tleri kwam het tot een rumoerig tooneel naar aanleiding van een rede van den aocialialisrhen advocaat Ferri die zeide dat de professoren er maar een lui leventje op na hielden en dat hy indertyd aan de academie zun kenni s ook voor de examens hoofdzakelijk door eigen studie had moeten verwerven aan do profeaaoren had hy ook v zgn examens weinig gehad Alle professoren en vele advocaten protosleerden luide tegen Fern s aantygingen Eroiilatond na een heftige woordenwisseling lusschen Eerri en den voorzitter zulk een tumult dal de ziUing voor een poosje moest geschorat worden Er loepen leeiyke geruchten over de manoeuvres van do Zwarte Zee vloot die sinds eenige dagen aan den gang zyn Ook hier weer moet de minderwaardigheid van Rusland a zeemacht op treurige woze aan het licht zyn gekomen Bg de schietoefeningen werd de schyf niet een enkele maal geraakt Er waren vera heidene schepen welker officieren en manschappen de seinen van hel vlnggescliip niet eens verslonden Een schip was zelfs in zeo gestoken zonder dat de kompassen goed in orde waren Ook gevallen van dronkenschap deden zich weder voor Een eerste luitenant is in beschonken toestand door oen open luik naar beneden gevallen en ernalig gewond Waar zulke loealanden heerachen wordt het begrypetgk dat de Doema weinig lust gevoelde de marinekredieten toe te staan Het is dan ook nadrukkeiyk in de Doenvi zoowel ala in de pers gezegd dal alle geld voor nieuwe schepen weggeworpen geld ia zoolang er niet eerat een grondige hervorming heeft plaaia gehad van liet marine departement Wal helpt hel oo redeneert men ol wg al geld geven ala het niet goed besteed wordt 1 Vat baten nieuwe schepen zonder goed personeel f Nu is die hervormii g van het marine departement dan ook inderdaad door de regeeriog toegezegd maar toezegging en uitvoering zgn twee t Is de vraag hoe ver die hervorming gaan zal en of ze voldoende waarborgen zal geven dat er op do vloot een personeel komt van beter gehalte De algemeene depressie die sedert dfn vorigen herfst op de economiache toestanden van alle landen drukt heeft ook analii niet verachoond en de tolkrgg met Duitscli bel is beapotlelgkl Zg laohte eerst gedwongen daarna schaterde zy het uil zoodat haar de tranen in de oogon schuten Elsa bloosde van schaamte en spgt en wierp haar een verwgtenden en tevens smeekenden blik loc Nu moet men dan niet lachen f Een Medea naar de markt gaan en kinderen grootbrengen f U met uw eeuwige Medea Die ben ik dan toch niet meer en wil ik niet meer zgn ook antwoordde Elsa Juffrouw Potoky klopte met haur breinaalden op de tafel Dat bigit men zoo lang men leeft antwoordde zg beslist Een Medea f vroeg Elsa Maxime en Von der Heyden moesten ondanks hun vgandigo positie hartelijk lachen en ook Elsa vergat al haar wrevel en lachte mede ü wil zeggen men blgfl zoo lang men leeft kunstenares ik begrgp n zeer goed maar het kwam er zoo grappig uit merkte Maiime vlug op Al is dal zoo dan vult er nog niets te lachen mijnheer wendde zg zich dan tot Von der Heyden 11 kan dat misschien niet begrypen ma ir als men ainds vyftien jaren bg de kunst is begrgpt men het beter Moeder de koffie I vleide Elsa Wordt vervolgd