Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1908

land droeg er too bjj om de gevolgen daar van nog meer merkbaar te maken Hot is onder die omstandigheden begrypeiyk dat in I Canada oen streven wordt opgewekt om met het Duitscbe Rijk op beleren voet van handelsbetrekking te komen Hoe de toestand is kan uit enkele berichten in Engel l sclie bladen worden opgemaakt Do Times j kreeg uit Ottawa een telegram meldende Het departement van arbeid heeft vast I gesteld dat de reactie op economisch gebied die verleden jaar door den geldnood ontstaan Ii tbuns aanmerkelijk minder is geworden maar een flinke vooruitgang is nog niet op 1to merken De fabrikanten en groote kooplieden beperken de productie en den handeltot het onmiddellijk noodige Dezelfde gedragslijn wordt door de kleinhandelarengevolgd Velen werken njet minder perse IDeel en verkorten arbeidstijd Reeds werden 1by do regeering pogingen aangewend om 1 do Britscbe preferentieele reebten voor eenjaar op te heffen IVIaar het is niet waarschijnlijk dat dit zal gebeuren De stakingin de spinnerijen kwam niet onwelkom voordo fabrikanten zoodat het resoltaat voor I de arbeiders onbeteekenend is De voornitzicbten voor den oogst zjjn uitstekend I Het Berliner Tageblatt vernam even 1 eens ongunstige berichten over den econo 1 mischen toestand Het blad zegt verder Een land waarmede Duitschland vroeger do aangenaamste betrekkingen onderhield e waarheen de uitvoeren van jaar tot jaar toenemen is Canada en het is zeer te betreuren dat de toloorlog het verkeer plotsoling geheel verbroken heeft Daarbij komt nog dat do Duitsche handelroet Canada opnieuw ernstig geschaad is door 1 het handelsverdrag dat dit land met Frank rijk heeft gesloten en waarin de tollen voor 1 beide landen met 10 pCt verminderd zijnvoor eikaars producten Diezelfde vermindering genieten natuurlijk de landen die op den voet der meest begunstigde natie wordenbehandeld zooals Oostenrijk Zwitserland enz en het is duidelijk dat Duitschland daardoor opnienw zal lijden I En daar de toestand der Duitscho nijverheid buitengewone middelen noodig maakt heeft de Duitsche regeering den plicht voorde onmiddellijke beëindiging van dien tolkrijgte zorgen de tp is daarvoor thans gunstig omdat de Canadeezen geneigd ztjn tot onderhandelen I Maar wordt het thans niet spoedig gedaan 1 dan loopt men gevaar het afzetgebied in Canada gehsel voor den Dnitschen uitvoerhaudel verloren te zien gaan Verspreide Berichten DinTSCHLiNI In bet rpsland Elzas Lotharingen zjjn gemeenteraadsverkiezingen gehouden zij zijn met een volledige nederlaag der socialisten geëindigd Er is geen enkele socialistische candidaat gekozen Na een congres van drie dagen heeft de Duitsche Tabaksvereeniging een motie aangenomen om de regeering te verzoeken tabaksaanplantingen in de Duitsche koloniën te bevorderen opdat Duitschland onafhankelijk zal zvjn van het baitenland Engeland Te Bombay stond een inlandsch dagbladschrijver terecht die opruiende artikelen geschreven had De menigte liep voor het gerechtsgebouw te hoop en juichte den beklaagde geestdriftig toe De politie moest chargeeren en arresteerde verscheidene personen die met steenen wierpen Beioie België heeft in 1907 rond 25 000 paarden uitgevoerd tegen gemiddeld 1000 francs per stuk Er gingen er 15 800 naar Duitschland 6200 naar Luxemburg 2350 naarErankriik en 1250 naar Nederland De rest naar andere landen Italië De afgevaardigde Santini die naar men weet aanleiding gaf tot de staking der journalisten op de parlements perstribune heeft per brief zijn mandaat neergelegd welk ontslag echter door de Kamet is geweigerd OOSTENRIJK HONÜARIJE Gisteren begon te Lemberg het proces tegen den moordenaar van graaf Potocki den gouverneur van Galicië die 12 April door den Rutheenschen student Siozynski met drie revolverschoten werd gedood Klanken uit Schoonhoven CLVII Op Maandag 22 Juni 1908 in de vroege morgenuren was de raad van Schoonhoven bijeengekomen om vonnis te vellen over de toekomst van een ambtenaar Na een kruisvnur van ruim drie uren onder een tropische atmosfeer veroorzaakt door een in groeten getale opgekomen publiek wees de raad vonnisKn de uitspraak luidde De gemeenteontvanger wordt met zes tegen vijf stemmen oatalRfen Ons oordeel opschortende over deze uitspraak tot wjj over meer gegevens kunnen beschikken dan tbans willen wjj toch een en andor nu reeds in t midden brengen over bet vonnis aan den man dp Was door het rapport van den accountant geen klaarheid of genoegzame duideli kbeid in de kwestie van het lekoit iu de kas der Bedrj en verkregen En hebben B en W al dien tijd gezocht naar een middel om het duister geblevene tot klaarheid te brengen i Of was en bleef de kwestie voor bet dagcli kscb beslunr zoo troebel dat geen eerlijke beslissing genomen kon worden Hoe bet zj B en W hebben door bun lange wachten den raad geprikkeld overprikkeld zoodat de raad het initiatief nam tot bet doen van voorstellen in dezen En zoo is het gekomen dat B en W in eigen boezem verdeeld achterop gekomen zijn met hun voorstellen die door den loop van hel debat eigenli k geen effect hebben gehad Had het dagelijksch bestuur het rapport met de daaruit geboren voorstellen van den burgemeester en den wethonder Valk in den raad gebracht en deze O iderworpen aan een grondige discussie het voorstel Schreuder ware nooit gedaan geworden wellicht En stellig had de raad niet gestaan onder zoo n zware pressia van een besluit te moettn nemen in de vergadering van 22 Juni omdat de heer Scbrender den volgenden dag voor 4 4 5 weken buitenslands moest Hier mogen B en W wel in overweging nemen in hoeverre ziJ den loop der gebeurtenissen door bun lange dralen hebbeoJn de hand gewerkt Is het niet te betreuren dat hetVoijrstelvan den voorzitter en den heer Valk omaan den gemeente ontvanger de verledenjaar gestorte gelden als kas tekort terugte belalen als zjjndo door hem nooit ontvangen is het niet te betreuren vraag ik datdit voorstel niet eens in behandeling kwamon afgemaakt werd op grond dat het rapport waarop dit voorste steunde vol valschecijfers en seheeve voorstellingen zat Deraad beklaagde zich dat het rapport vanden voorzitter niet ter visie had gelegen ende voorzitter kaatste dit terng met de opmerking dat dit geen voorstel van B en W was maar de slotbeschonwing van den voorzitter na de gehouden debatten en deze dnsniet ter visie kan gelegd worden omdat züer feitelijk nog niet is Voelen B en Wnu hoe zij door hun dralen zich het heftuit banden hebben laten wringen De raad heeft zijn oordeel moeten vestigen op hot accountantsrapport onder den indruk of dendruk van het voorstel Sehreuder Eu ditis zeer te betreuren i Wü wenschen verder te vragen of in verband met bet geldelijk beheer onzer bedrüvende raad wel genoegzaamzaam art 113 derGemeentewet heeft in het oog gehouden indien zin dat er in alle gemeenten die eigen bedrijven hebben tegen gezondigd wordt ten nadeele van den gemeente ontvanger Art 113 luidt aldns De ontvanger is belast met deinvordering van allo de inkomsten der gemeente en zorgt dat die beboorljk geschiede En art lU Door hem geschieden allebetalingen uit de gtmeentekaa I De ontvanger heeft dus maar én kas waarin de belastinggelden veergelden geldender bedrijven gestort worden Er kan ookdan maar één km gecontroleerd worden de gemeentekas Het beheer der bedrijven zooalsdit is ingericht in de verschillende gemeentenvan ons land ontneemt feitelijk do wettelijkeverantwoordelijkheid van den ontvangerdaarvoor en is in strijd met de wet Daaromheeft minister Rink dan ook dato 5 April 1907 biJ de Kamer ingediend een wetsontwerp lot wijziging der Gemeentewet Dezewijziging bedoelt de wet in overeenstemmingte brengen met de eischen van den tegenwoordigen Ijd Terwijl toch de wet een afzonderlijk beheer I der bedrijven niet kent en voorschrijft dat I alU ontvangsten en uitgaven der gemeente I geschieden door den ontvanger heeft men I zich in grootere gemeenten ook hier sedert I lang genoodzaakt gezien de wet in deiye los I tt latin en afzonderlijk administratief gelI delijk beheer voor elk bedrgf in te stallen Stellig zullen Gedeputeerde Staten hiermede I rekening dienen te honden vooral in de I boekhouding onzer bedrijven waarvan de I heer Valk hij do verkiezingen van verleden I jaar nog schreef D t welen wij wel dat I er geen voldoende administratie was Er I bestonden alleen twee kasboeken wattrnit I men na afloop van het dienstjaar de rekening I distilleerde I Waar de zaken zóó staan daar past een I afwachtende houding aangenomen te worden I tot de uitspraak van hoogerhand En dan moet ik mijn strenge afkeuring uitspreken over een deel van Seboonhovons burgerij N l dat deel dat heeft uitgekeken naar een muziekcorps bereid om den heer Schrender een serenade te brengen als bnlde voor zijn flinke houding in dezo zaak Ik I verzoek nok de personen die zoo nieuws I gierig ziJn of B en W bari niri zullen plegen j wel in overweging te willen nomen of mis I schien vroegere stadsbeslnren niet scbnidiger j staan mogel jk wel de oorzaak zjjn van de I huidige malversatiën Vox populi vox Dei is niet voor alk j gevallen waar Niet voor die gevallen waarin het publiek geen of valsche of sterk overdreven gegevens ten dienste staan of de partijhartstocht is opgewekt in die male I dat men den voorstemmer partijgenoot op het schild zou willen ronddragen en den tegen mm r pnrtiJgenoot toeroept het Kruisigt hem Toen In 1672 de gebroeders De Wit het I slachtoffer werden van de vox populi dier dagen als gevolg van hun vertrouwen op I meineedigen toen riep één uit den volks I hoop op het Groene Zoodjo Dominee han I gen ze hoog genoeg Ds Simonides zei I niots maar preekte den volgetiden Zondag I voor de Cbrislelüke schare De dood der I gebr De Wit is een wraak Gods waarvoor I de handdadiger niet gestraft maar veeleer i beloond moeten Inlusschen vormt de moord dor gebr Do Wit een bladzijde van onuilwischbare schande in onze Geschiedenis JAN BAZOIN Snennland STATEN GENEUAAL T n K r u IC H M n K n j Vergadering van Dinsdag 30 Jnni I De algemeeno beraadslaging over I de definitieve Oorlogsbegrooting I wordt voortgezet met een rede van den heer I van Karnebeek Deze verklaart dat de redj I van den heer Patgn die den minister verweet I de Kamer niet voldoende te hebben medegeI deeld dat lijj de 4 i ton alleen voor 2200 I handlangers noodig bad op spr een onaanI genamen indruk had gemaakt daar die redevoering niet vru was van felheid en hartstochtelijkheid Spr stelt in het licht dat de aanvulling slechts strekte om het blijvend I gedeelte op de wettel ke sterkte te brengen I want in 1901 bij de behandeling van de I Militiewet is beslist dat de normale sterkte I van bel blijvend gedeelte 7500 man zon beI dragen Bü de mobilisatie kan met niet u inI der manschappen volstaan worden Spreker I zet uiteen dat de zg handlangers en corveeI ers niet kunnen gemist worden zonder dat t een janhoel in t leger zou worden Ten slotte verdedigt spr den raad van defensie legen de aanvallen iu de Kamer I gedaan I De heer Thomson bestrijdt de meening I van den heer Duymaer van Twist dat minister Sabron wel verre van reactionnair te zijn de I vooruitstrevendheid zelve is Deze minister I doet niets dan regeeren Van actie spreken is alleen sprake bj de instelling van den raad van defensie om welke de Kamer reeds zoo I lang gedwongen heeft Die raad acht spreker I overigens een vrij onschuldig vermaak een instelling die geen kwaad kan doen tenzij het karakter van den minister haar tot een I minder onschuldige instelling stempelt De hoogere bevel voering besprekende acht spr het een kapitale font dat de chef van den I generalen staf tol koramandant van het veldI leger is benoemd tengevolge waarvan een jongere officier hem in al zijn verantwoordelijke betrekkingen moest opvolgen Spr meent dat de chef van den staf behoort te I staan boven den kommandant van bet veldleger Spreker zet daarna niteen dat hiJ vooralsnog niet deelt de meening van den heer I Patijn dat minister Sabron bjj de kwestie I van de versterking van het blijvend gedeelte I geen klare wijn zou hebben geschonken ja I de wijn zou hebben vertroebeld Spreker becijfert dat door de versterking van het blij vend gedeelte door minister Sabron veel sterker mobilisatiedetachementen verkregen zijn dan ooit te voren Maar overigens is I spreker van meaning dat de minister door I zijn plaatsingen alt verschillende garnizoensI plaatsen zgn schijndekkingen hot leger uit I elkaar klopt en door dit knutselwerk de I veiligheid van het land slechts in schijn geI waarborgd is I Ten slotte betoogt spr onder bet aanI halen van voorbeelden dat de rechtvaarI digheidszin in het leger veel te wenschen I overlaat en bj de bevordering tot hoogere I rangen verschillende bij omstandigheden in I aanmerUng worden gebracht jn plaats I van bekwaamheid Met een bözonder geI val stelt spr vast dal algeheele re htsI verkrachting plaats had hetgeen hjj toeI schrift aan het te strikt militaire stelsel I in het leger Spr vreest dat dit vsrkeBrde I stelsel in den tegenwoordigeo minister een I pleitbazorger vond De heer Roodhuyzen komt op tegen het voornemen tot inkrimping van de muziekkorpsen Na de pauze werd het wetsontwerp tot verrekening van den goeden staat der voorname rivieren en stroomen des Rijks zonder stemming goedgekeurd Het wetsontwerp tot wijziging yan de Motoren Rijwielwet wordt aangenomen met 43 tegen 28 steramen De wetsontwerpen in verband met bestrij ling van den achterstand by de rechterlgke colleges wordon goedgekeurd met 49 tegen 21 stemmen nadat de heer Lohman ook namens eonige vrienden verklaard heeft tegen te zullen stemmen omdat by aanneming wegens de pensioneeringsbepaling 8 van de 14 leden van den Hoogen Raad en behooreudo tot de bekwaamste raadshoerdu hun ontslag zullen moeten nemen Ware de leeftyd van 70 laar aangenomen d m zou spr geen bezwaar hebben Besloten werd zoo noodig Donderdagavond en ook Zaterdag zitting te houden De heer van der Molen bepleit soldyverhooging voor de cavalerie en dringt aan op lotsverbetoring der muzikanten s Zondags moesten ze niet tot spelen worden ged on gen daar sommigen daartegen gemoedsbezwafen hebben Spr dankt den minister den jniliciens in de kazerne gelegenheid tot bidden gegeven te hebhen De heer Passtoors bepleit lotsverbetering der marechaussee wier biliyke grieven nog geenszins recht gedaan is De heer de Visser acht het uitgangspunt van s hoeren Patyn s rede onjuist j de minister heeft zich steeds op hel stand punt g Steld dal de 2200 man voor de mobilisatie in haar geheelen omvang noodig waren Nadat de minister had gesproken in geheime zitting achtte spr eiken twyfel opgeheven over de bestemming van hetblövend gedeelte Spr gaat in den breede na wal in Eerste en Tweede Kamer is voorgevallen over het noodwetje ter argumentatie van zyn stelling d l de minister van Oorlog volkomen klaren wyn is geschonken Spr stelt hel volle vertrouwen in den minister van Oorlog Morgen 11 uur voortzetting De leden van de Eerste Kamer der StatenGeneraal zyn ter vergadering byeengeroepen tegen Maandag 6 Juli des avonds te halt negen uur De Delftsche Maskerade De beteekenis der Maskerade Omdat Florence den vrede zoo hoog noodig heeft en de middelen om dien te verkrijgen nutteloos bleken zoo komt t my beter voor dat één zich in gevaar begeeft dan dal een geheel volk er aan blijft blootgesteld Het was deze waardige overweging die Lorenzo de Medici het hoofd der Florentynsche republiek er in 1479 toe leidde naar hel met Florence oorlogvoerende Napels te gaan als zyn eigen gezant en als een door het verdere landsbestuur gevolmachtigd burger Het was een even merkwaardige als gevaariyke slap doch hy werd met schitterend succes bekroond en toen Lorenzo te Florence lerngkeerde werd hy met ware vervoering door de geheele bevolking ontvangen men omarmde elkaar van vreugde Gisteren is binnen de muren van Delft het Hollandsche Florence althans voor den dnur van de Lastrum week deze vreugdedag uit de geschiedenis der middeleeuwen herleefd Duizenden en daizenden hebben Lorenzo den heer J de Ble Heuveling Tjeenk als nu vóór vythonderd jaar geestdriftig hulde betuigd Vriendoiyk en dankend bewoog Lorenzo zich onder de menigte En alleen do historische vrongdoomarmingen bleven uit hadden althans voor zoo ver waargenomen kon worden niet zoo openiyk plaats als vóór 6 eenwon De figuur van den hoofdpersoon Hy ziet er schitterend uit Lorenzo Z jn gewaad geeft uitdrukking aan zgn uiterst gecultiveerden kunstzin Een wit en goaden mantel dekt een kostbaren rok van rood fluweel met goud de witte rand van den laaggebolden hoed rast als een krans vau bloeiende witte rozen op zja ravenzwarte lokken een Souker zwarte hengst in gonl geelrood harnachoment draagt den heerscher een uitnemend ruiter die lenigwie gelend zyn ros berydt Met korten steigerenden tred draagt zyn ros hem voort Hem omgeeft een stoet van Florentgnsche edelan Cesaro Petrucci Giovanni Tornabnoni Angelo Pojiziano Nioolo Machiavelli allen ridders sane peur et sans reproche en met magnifieke volle wap nrastingen Hun liarnassen schitteren in de stralen van de zon Ros en ruiter vormen veelal een volmaakt klenren geheel en mede is zoo véél mogelgk naar harmonie van tinten gestreefd Toor de verachillende groepen We ziec er prachtige klenr ensembles 1 Veel paars flnveeien hangende mantels metsneeawblacke hermelgnen kragen of wel af 1 zetsels van grijs bont goudgele korte strgdrokken een ander Florentyn draagt e nbreed neerplooienden blauw fluweelen man tel in t midden met geel leeron gordelriemsaamgebonden een magnifiek geheel verrakkeiyk mooi van klenr ook de scharlak nstrijdrokken mot bontafzetting en bgklen renden spanbroek de beslikt rojd flnweel npourpo nts de satgnen bvquetons der krijgslieden welke hoquetons beslikt zijn met groote lelies of wel met heraldische leeuwen 1 De rossen dragen de klenren hunner hee I ren doch mooier toch getnigd dan alle 1 andere zgn de paarden der ridders die Don 1 derdag zullen deelnemen aan het tourno i Zy dragen klearig wapperende dikkleeden porpcren en scharlaken licht rose wgnrood I de kostelgkste kleuren die t schilderso g ooit zag De pages zgn vroolgk gekleed met voyan egewaden met blonde pruiken die met e ngolf in den nek neerhangen en met klei e I kleurige dan wel stemmig zwarte toques I Een weelde op zich zelf blgkt rustig van 1 nahg befcchouwd de versiering van de stggbeugels der edelen Zg zgn kunsiig gesmoed en vele dragen edelsteenen tnsschen de yzer n 1 kriltfiguren Eerst op het Marktplein waar een I tonrnooiveld 1 ingericht is voor het schitterend kampge 1 vecht dat Lorenzo Donderdag 2 Juli ter I eere van zgn geliefde Lncretia Donati zal honden heeft Lorenzo zich bg den stoet ge I ïoegd Het was daar stampvol rond de tribunes I die het kampveld aan de oogeu der buiten 1 wacht onttrekken on binnon de omheining 1 op de oploopende tribunes staan de menschen zg aan zy Lorenzo rgdt het kampveld binnen Z n 1 page GesMü Petrucci rgd i l t idden van het terrein Klaroengeschal weerklinkt en d jir spreekt Petrucci nu voor zgn machtigen heer de volgende nitdaging voor het tonrnooi Hoort hoort hoort Ik Cesaro Petruc 1 doe aan alle edelen weten dat men mg ingevolge order van mgn zeer hoogen en zeer nitnemenden heer en meester Lorenzo de Medici gebieder van Florence den 2den dag van Jati in deze goede stad van Florence zal bevinden tegen halt drie nur in den noen ten einde alle edelen te ontvangen en hen aan te bieden een bevallig spel en een schitterend Italiaansch caroussel Het ie myn zeer gevreesde heer en meester die dit feest geordend heeft ten einde eer te bewijzen en genoegen te schenken aan de zeer schoone ed zeer gracieuse Lucretia Donati die vergezeld zal zgn van een grooten stoet van edelvrouwen en jonkvrouwen Idem En als deze edellieden te myner begroeting zullen komen zullen zy zich voorstellen aan de genoemde vronwe Lucretia Donati Idem en al i deze voorstelling zal hebbei plaats gehad zal da ridder of edelman zich Toorslellen aan de sdheidsrechters en hg zal te paard gezeten zyn en gewapend volgens zgn believen behoudens dat zal worden nagegaan door de scheidsrechters of hg niet is vastgebonden aan zgn zadel De hooge edelvroa sen znllen de lanson reiken welke dien dag gebroken zullen worden Met de heilige verzekering van de vervulling van het hierboven toegezegde besluit Cesaro Petrucci zgn uitdaging tot het toernooi Verder gdt nu weer de stoet langs huizen mot versierde gevels onder groen enbloemen door Eerepoorten met het wapen der Medici s en met eerbiedige opdrachten brengen den heerscher heil 1 Over enkelegrachten zgn draden gespannen waaraan reusachtige bloemtuilen hangen Langs dewalkanten zgn masten gezet die ryen illumineerglazen dragen Van avond bg den ommegang met fAkkellicht znllen deze lichtjes worden ontstoken Het effekt zal tooverachtig zQn Uit de huizen der voornaamste ingezetenen waait de vlag kleurige perzische tapijten zgn hier en daar Hit de raamkozgnen gehangen De tribnnes voor de halzen staan dicht bezet met wuivende én juichende menechen En overal langs den weg wordt door notabelen aan den schitterenden atuet van dorstige ridders de eere wijn aangeboden Graceiyk weigert de gevierde Lorenzo géén dronk Hij dankt hooltch neigt en rjjdt verder urn d ar weer het voorwerp van nieuwe ovaties te zyn Heil Lorenzo I Heil Lorenzo I Uarzocco Pallet Falie In aanslaiting aan het bovenstaande meldt men nog nader Neen zoo vol als vandaag zag ik t bg Delftsche Maskerade nog nooit en dat had zich ook tl Tu morgen vroof In den Hatg laten aanzien Om 7 nar stond t op het 1 Huygensplein zwart van de menschen die op dat vroege nor al met de stoomtram mee wilden En van dien tgd af reden de stoomtrams overladen af Op balkons met j ruimte voor 8 personen drongen zich gretig nog extra 8 Waren er bezwaren f Och kom men moest t nu maar goedvinden omdat t kermis was Koetsiers van tentwagens verkochten op t Huygensplein de plaatsen in hun rytuigen voor 50 cents t stuk en in een minimum van tgd was meestal zoo n koets uitverkocht Voort ging t dan achter de eindelooze reeks rijtuigen en auto s aan die den Delftschen weg schier ononderbroken aftrokken Om 9 nnr kwamen al rissen rytuigen aan den overkant van de Trekvaart terug om nieuwe vrachtjes te halen Booten vervoerden weer andere gezelschappen mannetje aan mannetje zag men de dekken vol o a voer daar mudvol een groote pleizierboot Amsterdam Kalfje Delft Heel veel wandelaars nil den Haag ook Het weer was dan ook prachtig voor een loopje t Eenige wal men t vandaag ten laste had kannen leggen was misschien dat t te mooi was wat warm En in Delft van margen nog vele uren voor den aanvang zoo n gedrang lan s de met vlaggen en groen getooide grachten en straten dat je je toen al afvroeg Kan er nog meer by f t Kon dan misschien niet maar t moest En dat zei voor vandaag méér Gemengfde Berichten Do Levenaverzekering Maatschappg Dordrecht hield gister onder leiding van den Commissaris Voorzitter Mr G N Sickenga haar 34e jaarvergadering in haar kantoorgebouw op Rozenhof Uit het verslag der Directie bleek dat de voorstellen die in 1907 in behandeling kwamen f 13 647 789 kapitaal en f 119 744 jaariyksche rente bedroegen Algewezen werd f 1 518 070 kapitaal en f 1803 rente Onafgedaan bleef I 774 235 kapitaal en f 2687 rente Goroieerd werd f 6 180 444 kapita l en f 28 800 rente Zoodat het verzekerd bedrag op 31 December 1907 f 63 7 4 746 kapitaal en f 702 010rente d i rente tot kapitaal herleid 1 70 754 850 bedroeg Ia de afdeeling Levensverzekering liepen 22993 polissen op het leven van 21525 personen met f 64 002 675 verzekerd bedrag dal is gemiddeld f 3089 per hoofd bg verzekeringen ingeval van overlgden By de Volksverzekering liepen 108618 polissen met f 6 752 275 kapitaal d it is gemiddeld f 68 per hoofd De Sterfte onder de verzekerden bedroeg bij de afdeeling levensverzekering 61 pCt by de afdeeling volksverzekering 72 pCt van de verwachting Alle uitkeeringen te samen vorderden f 1 216 110 terwgl voor afkoopsommen f 209 724 werd betaald Aan termgnpremies en koopsommen werd ontvangen f 2 823 829 aan interesten f 661 460 Tol verhooging der premiereservo moest f 1 648 873 worden afgezonderd zy bereikt daardoor het cgfer van f 16 518 689 en geeft de balans nog aan voor risico reservo 156 070 voor exploitatie reserve 66 539 voor geldbeleggings reserve 119 492 en voor kapitaal reserve 243 311 Oil de winst ad f 91 363 werd besloten aan aandeelhouders 12 pCt nil te keeren hetzelfde dividend dat verleden jaar werd uitgedeeld af te zonderen voor de met aandeel in de winst verzekerden f 33 200 e voor het beambtenfonds f 3320 De volgens rooster aftredende commissarissen C J J Verbreek van Nienw Beierland Mr A C Crena do longh en Mr G J W van Tricht werden herkozen I Tot Directeur der Vennootschap werd met I algemeeno stemmen benoemd Mr S Boers I thans Adjonct Directenr I De vergadering hechtte haar goedkeuring I aan de voorgestelde wgziging der Statuten I Friesche geen friische kaas Voor I eenige dagen werd te Oldemarkt Ruinen I Rainerwold enz kaas verkocht waarvan I het gebruik bg verschillende personen de I een meer de ander minder ongesteldheid I veroorzaakte Hot bleek dat die kaas giftige I beetanddeelen bevatte De politie ging op I onderzoek uit en vond den verkooper te I Heerenveen tegen wien proces verbaal werd I opgemaakt Dezer dagen bood een boterkooper voor de grap één cent per pond voor een partijtje kaas en werd dadelgk kooper maar do zaak niet recht vertrouI wende probeerde hg met die kaas zgn kippen I te voederen welke na het gebruik spoedig I ongesteld werden Gisterenavond is een baanwachter die zich naar zyn post begaf op den Cranenburgschen weg bg Groesbeek onder een antomobiel geraakt door onzeker nitwtjken en denkeiyk verblind door de stof Een zgner 1 beenen werd gebroken t andere zwaar go 1 knonsd Direct vervoerde men hem naar 1 ket ziekenhuis te Craneobnrg Hg erkende dat de wagenbestuurder volstrekt geen schuld 1 had aan hel ongeval 1 Men schrgfl uit Apeldoorn aan bet Vad j Een weduwnaar nog in de volle krach 1 des levens was gisteren uit levensmoeheid 1 in het Kanaal gesprongen Hoewel in de 1 bebouwde kom van hel dorp had niemand het blgkbaar gemerkl Een paar meisjes van 13 en 7 jaar dochtertjes van schipper Ten Caten aan het spelevaren in de nabg beid zagen iels dryvende en ontdekten toen ze erheen geroeid waren dat bet een man I was bewusteloos reeds De oudste had den t moed hem bg den kraag te grgpen en toen I het haar niet gelukte hem in de boot te trekken den man zoolang boven te houden 1 tol haar hulpgeroep werd geboord Toen die hulp kwam opdagen werd de man op het droge gebracht en bleken de levensgeesten nog niet geweken Geneeskundige hulp deed het overige Uil hel krankzinnigengesticht OudRozen burg onder L osdainon waarheen bg sinds ongeveer 3 maanden van nit Medenblik was overgebracht is thans ontvlucht Marias Brouwers in 1905 door het Haagscbe gerechtshof ter zake van den bekenden moord in de Scheveningsche boschjos ontslagen van rechtsvervolging met last tot plaatsing in een krankzinnigengesticht Gisterenavond 6 nnr werd de verpleegde voor het eerst bg den avondmaaltgd gemijt Men vermoedt dal hy ongeveer 5 nur te voren is ontsnapt IJverige nasporingen worden gedaan Bg de nieuwe kartonfabriek te Coevorden viel gisterenavond de timmerman Van Dgk van sGravenbage van een hoogen steiger HiJ is in het ziekenhuis opgenomen Men vreest voor zgn leven Uit Beverwgk meldt men aan t N V d D dal de verzending van aardbeien in de week 22 26 Juni vrg levendig was er worden 92 waggons verzonden gemiddeld I met een gewicht van 3000 KG samen 276 000 KG I Er is veel vraag behalve de gewone ex I pediteurs kwamen ook nog enkele vreemdeI lingen om aardbeien op te koopen Enkele keepers gingen zelfs de tuinders tegemoet I om maar het eerst in de gelegenheid te zgn I do vruchten te koopen De prgzen waren dientengevolge hoog en I bewegen zich tnsschen 15 en 20 cl per I K6 Mocht hot weer warm en droog blgI ven zooals deze week dan verwacht men I nog hoogere prgzen Volgt er echter regen j of vochtig warm weer dan zullen de prgzen I niet onbelangrgk dalen daar dan de vrnchI ten niet in goeden staat kannen worden afI geleverd I De stand is nitmunlend met zeer enkele I uitzonderingen Dat vele handen noodig I zyn om de vruchten te plnkken blgkt wei hieruit dat het getal kinderen dal verlof heelt verkregen om te plukken alleen voor I de scholen te Beverwgk meer dan 300 bedraagt Ook het personeel van het station Boverwyk is met enkele vaste en vele losse krachten versterkt Den geheelen dag I is oen locomotief op het terrein aanwezig I om de wagens te rangeeren Stadsnieuws GOUDA 1 Juli 1908 Bg Kon Besl is benoemd tot commissaris van politie alhier de heer A Bertbeux thans inspeclear van politie De nieuw benoemde Commissaris van politie alhier werd hedenmorgen aangenaam verrast De agenten hadden op zgn bureau een bloemstuk geplaatst en hedenmiddag bg de overname van den dienst werd hg hartelgk gelnk gewenscht Wg hopen dat hy nog vele jaren alhier moge werkzaam zgn zoowel ten gecoege van hem zelf als van de ingezetenen Gedurende de maand Juni werden in de Volksgaarkeuken in de zaal gebruikt 1321 i portien van 10 cent en 393 van 15 cl te zamen 1714 i portiën Afgehaald werden 1080i portiën van 10 et en 59 van 15 cent te zamen 1139 portiën Aan hot postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hnlpkantoren werd gedurende de maand Jnni 1908 in de R gkspostspaarbank ingelegd f 38554 34 S en terugbetaald f 26447 31 Het laatste door dat kantoor nilgegeven boekje draagt het nummer 15301 Naar wg vernemen zullen by het orgelconcert op a 8 Dinsdag hunne medewerking verkenen Mej Addy Prikken alt alt den Haag en de heer W Bredius bas uit Amsterdam Bedankt voor het beroep by de Ned Hervormde Kerk te Sluipwyk door ds W H H Dökraan te Rozenburg Afloop dor Openbare Verkooping vsn Onroerende Goederen gehouden door den Notaris J J A Montyn Perceel 1 en 2 voor f 3100 gekocht door den beer P H J van Wankum te Gouda Perceel 3 voor f 2020 gekocht door den heer E T den Hertog te Gouda Overige perceelen opgehouden PoslerQen en Telegraphic Benoemd 16 Juni tot adsistent te Amsterdam de kantoorknecht H F de Boois aldaar lot brievengaarder te Oosterzee H de Bruin Verplaatst 16 Juni de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse J A Reuvers van het hnofdtelegraatkantoor naar hel bgposten telegraafkantoor Purkslraat te sGravenhage de hnlptelegraflsl H E Zeilmaker ov van Leeuwarden naar Amsterdam de adsistent J C Thomasze van Amsterdam naar Arnhem 1 Juli de klerken der postergon en telegrafie üo klasse P de Landmeler van Zaltbomniel naar Vlissingen telegraafk P Sandee van Vlissingen telegraafk naar IJzendgke J A de Priester van IJzendgke naar Zallbomrael A Schpggrond van Veghel naar Rotterdam telegraafk en M Lezer van Amsterdam telegraafk naar Weeap 16 Juli de commies titulair der posleryen en telegrafie A Schurink van Steenwijk naar Dokkum de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse J van Essen van Oldenzaai naar Steenwgk Eervol ontslagen op verzoek 1 Aug de directeur van hot posik te Schiedam J P Halberstadt de hoofdcommies der telegrafie J A Koudijs te Leeuwarden 1 Oct de adsistent C Bout te Amsterdam Verbetering do benoeming van W B Bod ov tot hnlptelolonist te Velp gaat in 1 Juli in plaats van 1 Juni VERSCHEIDENHEID Zondag kwamen 2000 werklieden uit Amerika het eiitraalstation te Utrecht door Ze waren verdeeld over twee extra treinen van Rotterdam naar Duitschland In weerwil van den minder gunsligen toestand aan gene zgde van den Oceaan die genoegzaam uit deze mnssa terugkeer biykt gaan er toch nog volen pit ons land zich daar vestigen Zoo vertrokken alleen nit t dorpje Nieuw Vennep in de Haarlemmermeer in begin Juli 20 personen naar Amerika oiivi aijtés IN Costuine i tiiilleur MantoLs Bloiisen Kokken en lapon stofïen in zeer groote keuze tol de mee st eoncnrreerendo prgzen ADVf RTENTIi j Geneeskundige Gymiiasliek en Massage Met zeer gunstig reanltaat wordt door ondergeteekende behandeld ruggegr verkr lichaamsmisvorm bewegiiig sstoorn vorstnikingen spierverrekkingen enz vetzucht rheumatiek Ischias rug en Icndenpgnen verstopping enz enz D VAN DUUREN KATTENSINGEL Q 14 3 Schoenhandel KLEIWE E tegenover de Kleiwegsleeg Aanbevelend C SMITS Alle repjiratiën en aangemeten werk