Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1908

Vrijdag 3 Ji li 1908 INo 10079 47ste Jaargang fiOMCHE COIRANT ieuws en Advertentieblad coor Gouda en Omstreken leleloon Xu St A DV PUITEN TIEN worden g e hatst van 1 5 reo els a 50 Centen iedere regel meer 10 Onlen roo e letteis worden hereKind na r plaaLsruiinle Inzending van Advertentiën tot 1 uui ilrv miilil releloc n u 82 i De Jitgave dezer Ooui ant g eschiedt d a g ie 1 j k niPt uitzondering van Zon en Feestdag en De pi iJ8 per drie maandem is 1 26 ir no6 per post 1 70 Afzonderlijke Nomjners V IJ F O E N t IR i NOTARIS F CAMBIEIl VAN NOOTKN TE GOUDA zal op MAANDAG 20 JULI 1908 Am elf uur in het Gebonw der R K LEESVEREENIGING aan de Westhaven aldaar publiek verkoopen No 1 Een in 1906 geheel gerestaureerd en naar de eischen des tyds zeer geriefeltjk ingericht IIEEREi HUIS met grooten ftaaiea Tuin aan den Kattensingel no 140 te Gouda met vrijen nitgang door de poort daarnaast groot 8 Aren 47 Centiaren Het huis bevat beneden 2 Kamers en Suite Zijkamer Tuinkamer met overdekte Warande grooten Kelder en Keuken boven 3 Kamers Zolder met Dienstbodenkamer en 2 kleine Kamers Het is verder van vele Kasten en gemakken voorzien No 2 Een Pakhuis met Kantoor ruimen ZOLDER en ERF naast het vorige perceel no 141 zoomede de daarachter liggende biJ perceel 1 in gebruik zijnde BIJKEUKEN en MANGELKAMER No 3 Een voor velerlei doeleinden zeer geschikt TERREIN met de daarop staande GEBOUWEN achter de voorgaande perceelen groot 17 Aren 94 Centiaren met twee Poorten toegang gevende naar den Kattensingel En no 4 Een rnim en ERF ingericht tot Koekbakkerij aan den Langen Tiendoweg no 63 te Goada groot 3 Aren 42 Centiaren welk pand inmiddels uit de hand te koop is De perceelen 1 en 4 zijn in eijfen gebruik perceelen 2 en 3 zijn verbaard aan den heer J B van Catz te Gouda voor I 600 per jaar tot 1 Mei 1910 De panden zijn te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen zijnde 20 Augustus 1908 en te bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor den verkoopd ig van 9 tot 12 en 2 tot 6 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Wat de perceelen 1 3 betreft slechts op vertoon van een toegangsbewijs af te geven door voornoemden Notaris Nadere inlichtingen geeft gezegde Notaris CAMBIER VAN NOOTEN ten wiens Kantore van 15 Jnli a s af notitiën te verkrijgen zp GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Ruime keuze in de nieuwste Qasfornuizen en Qascomforen fijn uitgevoerd jn prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous is onovertroffen in lichtkracht en duurzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dubbele Bnurt B 13 Telephoon 117 Vmenlglng ARMEXZORG Afdeding BIIOHHElf HUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishoudelpe voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen Deöflaarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Armennorg aeinalogeeii Poedervorm is het eenig ste helpend middel teg en HIeeitarmoeile Bleekmucht Xenuwmwakte Uoofiptfnen aiapelootheU i onmaehteH rermagering en Fermludering der Uehaamtkvaehten aematogeen in Poedervorm n 11 H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoften I K IL I worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Dpctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eeiiige labrlkanten U v SCHAIK Co Den Verkrygbaar b j Firma WOLFW Co Westhaven 198 GttENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOÜMAN Moordreckt PINKSE Nieuwerkerk ad Umi k n VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudemter A S HEER Baastreehl K VAN ÜEB HEIJDEN Reeuwijk P v d SPEK Moereapdle D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddin aveen P A de GROOT A UB JONGH Oudeuater J P KASTELEIN Poléroekerdam D BIKKER Bentchop AOLENAARs KINDERMEEL WAARSCHUWING Laat U niet misleiden itm r AbiltJ Siroop Het klooster Sa ncto Paulo Abdij bestaat niet Iu Siroop an geenerlel waarde 20 cent per ji 11 cent per X veral verkrijgbaar wadit U voor Hamaak Ziet naar h l Coutrèl wegel Dr v HAMEL ROO S on HAItMENS en den naain P MOLE AARi Co RTesfaraait BRUSSEL met de nANII PIIISL Bekroond in October jl te Hoogste Onderscheiding den O V ESTZAAN ATTEST AMSTERDAM 6 November 1907 Aan de Firma P Moleusar Co Westzaan M H In de KInderpraktjk en op de Kinderafdeeling van het Onze Lieve Vronwe Gasthuis heb ik in vele gevallen waar het gebruik van een Meelpreparaat als bijvoeging gewenscht was o a ook het Molenaars Kindermeel tot mijne tevredenheid aangewend Het moet evenwel vooral bij zuigelingen op een oordeelkundige wijze worden toegepast en toegediend om teleurstellende resultaten te voorkomen Achtend w g Dr P W C M BÜSCH Iste Geneesheer aan Onze Lieve Vrouwe Gasthuis ALS mm WEET WAT LIJDEU IS Door tnsschenkomst van onzen wederverkooper den Heer H G WEBER te Scheveningen ontvangen wij het volgende schrijven Mönheer Wat ik aan anderen zoo dikwijls verteld heb wil ik ook gaarne aan U melden Ik ben lang Igdende geweest aan de zenuwen alle lust was geweken De pyn 4ie ik in mijn hoofd en mjn rug geleden heb is onbeschrijfelijk Ik dacht dat het einde nabij was en men wilde mj naar het Ziekenhuis hebben maar ik had er geen moed voor Toen is mj aangeraden d SANGÜINOSE te gebruiken en werkelp die heeft wonderen biJ mij gewerkt en gebeele uitkomst gebracht Ik ben niet naar het Ziekenhuis gegaan en ben on geheel bïter Als iemand weet wat lijden is dan bon ik het dus U begrijpt hoe dankbaar ik U ben voor uw heerlijk middel U moogt dit schrijven gerust gebruiken tot heil van anderen Mej CLASINA DE BRUIN Scheveningen Wassenaarschestraat De SANGÜINOSE Vinnm Sanguinosum in vacuo is het beste middel bö bloedgebrek en zennwzwakte Daarom ook maakt bet zich telkens nieuwe vrienden Neemt er ook eens oen proef mede doch wacht U voor uamaak SANGÜINOSE kost f 1 50 per fl per 6 fl f 8 12 fl f 15 De Riemerstraat 2c 4 VAN DAM Co WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT WM KOt IIfKL I Ki VABRIKKBI Voedert uw Vee met de ui ere murwe merk 8ter en W fj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Vtploma Parlje 1900 Negen OouAen UedaiUea ADVERTMTM in alle Coiiranten worden aang enomen door het Adverleutitf Burcau vao A BKll KMAN Z00l l To Gouda bij WOLFF en Co Westhaven ANTON COOPS drogist i Wjidstrafti FERWERDA TIEMAH BEVELEN KENNISMAKING AAN MET RIJNWIJN VoOlt ONZE AFN KItB ZIJN GhaTES VEKKJtlJO BAAEt MEIKIlUipEN waijjmkhsti h met RECEi T iOT llKREHilNU vvN MEIWIIN J Perti 70 Wachenheimer Niersteiner Hpchheinier jjjl 0 90 Marcobrnnner i 1 Hauenthaler l lO Rüdesheimer i j 1 20 EllviUer 1 56 Litfbfranmiich i 1 60 WfhklerHasinsiSnhg i é V 9 0 Rli e8heimerBejg 2 Fqfster Jesuitei arten 2 30 é MOEZBzwuiiisy I Bcauneberpr 1 1 iMgselblümchen 1 50 Pisporter l PrUzen a contant met 0 pCt k rtln DEPbT TE GOüpA BU F J BOON jlfAN OSTIDE HL rACAo Wormerveer HOLLAMC Nieuw onovertroSen Prof Dr LieberB welbekend Z2I1JV XSACBT ILIZ13 Alleen eaht met Fnbrielcmerk tot Toortdnrende radicale eu zekere genezing van ftlle zeUi de meest hardnekkige xenuw iekten ooraI ontstaan door afdwalingea op jeugdigen leeft i iocii e Kenezing van elke zw te BIiaI tdcht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte gpgavertering Onvermogen Impoienz PoUntione enz Uitvoerige prospectuBBen It iild Ztmh fl 1 fl S t 8 i dubbeleflewb n ei OentrailDepÓt Matth v d Vegte Zaltbomra D piHi M Cléban Si Oo Rotterdam V Happel s Gravenbsge 1 Ilalmmai de Jong J Gsn Rottv ua W lff k Co aoada D W alle droi i8taa EEN1SDEF0T7ANTBEE Hen wordt verzocht op t MERK te letten BIT HET MaSIZUII Ti I IIAVü NSWAA ¥ ZONEN QOBINCHEK Deze THEBSN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van v twee m een h lf en een Ned one met vermelding van Nommer ec kPröS voorzien van nevenitato iMerk vorens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeiïDf van geeerde orders aanbev eade J C BUL voorheen J BREEBAABT Li Gouda Druk van A BRINKMAN AZx Il F dlr LANDWEER Qemeento De BURGEMEESTER GOUDA Gezien het 3de lid van § 0 d Land weerindnstrie I J brengt ter konnis vnn en iedjr wien zulks aangaat lo de dienstplicbiigen bfl d pilitie t land die in def loop van dit jaar ee acljljarigon dienst bu do militie te lanjl bobben volbrttdiA d il zijn inljiet algemeeunziii die behoor nltot el liclitBig van lStOO 1zuilen oph Aagustns a B o ergaan naa de Land qer jecbter gfian n iet oveijjnaar de Landweer de ÜilaataJervangera H de pummerverwisselaaÏ9 zmdie behooreK kot jen der beraden Iforpsel of tot bet fjIkorps Torpedisten eii im die in het 1 sfcenot zön van onthoffiag vaS den werkeijgkeri dienst 1 ö z j die overgaan haar d Landweer rtmoeten 7ich vóór 31 Augns u a s in j persoon aanmelden bjj ften l urgeraeesler vi hunner woonplaats en daarbij inleveren i hun zakboekje met daarin gehechten verlofpas de verlofgangers tevenwel die buitenslands verbljl honde bolideven zich niet in persoon aa0 ile melden doch zullen hun zakboekje meUdaarin gehechten verlofpas bij aangeteek jiden brief met dnideloke vermelding vipn hun volledig adres buiten het RiJk h lbben toe te ienden aan den Bnrgemeesfer hunner laatste woonplaats binnen het Ryk 3 zö die overgaan naar de Landweer zjn van af 1 Augustus a s onderworpen aan alle voorschriften voor de Landweer gegeven Vestigt met nadruk de aandacht op de navolgende bepalingen der Landweerwet Artikel 2i De veriolganger van de Landweer meldt zich binnen dertig dagen na den dag van zijn overgang naar de Landweer of na dien waarop hem de verlofpas is uitgereikt bï den Burgemeester zvjner woonplaats aan ten einde deze den verlofpas hem bjj de Landweer of laatstelgk by de militie uitgereikt voor gezien of opnieuw voor gezien teekene De verlofganger van de Landweer die buiten het Rjik woont of verbluf hondt of die zich bjj z jn vertrek met vorlof buiten het Rgk begeeft kan ter vervulling van de verplichting in het vorig lid omschreven binnen den daarin vermelden termijn zjn verlofpas biJ aangeteekenden brief ter afteekening toezenden aan den Burgemeester zijner laatste woonplaats binnen het Rijk De ver FEViLLETOX BI A€TEI€1 17 Omdat het waar is Je weet ik kan dat voor den gek houden en woorden verdraaien niet verdragen en dat past een kind ook niet tegenover haar moeder Juffrouw Potoky stond op en ging naar de deur En al z n er nog zulke hooge heeren bij toch zeg ik het je Een moeder uitlachen I Schaam je Elsal Haar stem klonk snikkend terwijl zy de kamer verliet Elsa boog zich met vuurrood gelaat over haar werk heen Maxime stond vol verontwaardiging op Dat is sterk Uw moeder is een strenge vrouw merkte Von der Heyden op En zoo iets laat ge u welgevallen P vroeg Maxime Hoe kan n zoo spreken graaf over een moeder I Ge weet hoe goed ziJ is En zij heeft volkomen gelijk het was onbehoorlp van miJ om haar woorden te lachen Von der Heyden gaf haar ongedwongen de hand Bravo juffrouw Elsa I Een schooner rol kan ik n oltt ilen iptlsn Er l lofpas wbrdt hem dooi dien Burgemeester bvi aaDgelaekenden brief teruggezonden Art 23 j Do verlofglinger van de Dand weer djie Izich in feene andere geincjente gaat vestigfbn gfeeft Waarvan kennis aap deA BnrgemG Eter zyner woonplaats Bihnen der tig dagfli na ilen dag waarop hi komt in de gemeente waarin hu zich vestigt meldt hu zich laan bu dell Burgemeester dier gemeentei ten einde dezeizu n verlofpas voor gezien ïaekeno Art B7 Diï verlofganger van de Landweer njag zicil Fzanaer toeiteramiiig van lonzen Minister If n Oorlog niet langer jian gedurende een jdar buitenslands begevenl Ajan den verlofganger van do Landweer die J niet in verzuil is wordt deze toestèmmingj iwanneer zij gevraagd wordt en bl ukt noidig te zjn ter zake van nitojfening van of ojl diiig tot landbouw handel of nijverheid in gewone ttjdèn piet geweigerd Bffi de toestemming kan de verlofganger wordden vrijgesteld van de verplichting tol deelneming aap de oefeningeé in artikel U vormbld tot het bjiWonen van hetbuailikel 29 i porgeschreven onderzoek en tot het kom c in werkeiyken dienst in geval van oorlog oorlogagievaar of andere buitengewone omstandigheden Aan de toestemming kunnen overigens zoodanige voorwaarden worden verbonden als in het belang van don dienst noodig worden geoordeeld Art 28 De verlofganger van de Landweer die artikelen 24 25 of 27 niet naleeft wordt in werkeljjken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste eene maand gehouden De duur van deze dienit wordt bepaalt door onzen Minister van Oorlog die tevens het korps van het leger aanwijst waarbij de werkelijke dienst moet worden vervuld GOUDA den 2n Jnli 1908 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Buitenlandsch Overzicht Reuter seint uit Brussel dd 1 Juli De Kamer hervatte de algeraeene beraadslagingen over den Congo De president van den ministerraad constateerde dat de Congostaat een onalhankelgke staat is evenals alle andere staten en zijn ontstaan niet te danken heeft aan de conferentie van Berlijn waar biJ vertegenwoordigd was met dezelfde rechten als andere staten Alle mogendheden hebben dezelfde economische rechten in he door de conventie afgebakende bekken e een hevige ontroering in zgn stem hetgeen Elsa niet ontging Dit wekt wellicht herinneringen aan Grttnau bij n op merkte Maxime hatelijk op Uw mama is ook niet gemakkelijk niet waar Ik heb daar zoo iet van gehoord Zeer streng meent u zeg bet maar ronduit mijnheer de graaf Het lot van alle vrouwen die alleen staande gedwongen zjjn als man op te treden Dat vergeeft men baar nooit it mannen niet als inbreuk op hun onvervreemdbaar recht de vrouwen in het gevoel van bare tekortkoming Mjjn vader stierf namelijk kort na mijn geboorte het landgoed in eeb tamelijk bedenkelijken toestand achterlatende zwaar belast Vier jaar geleden nam ik het over vrü van lasten en in bloeienden toestand een juweeltje I Dat was het werl der strenge heerschers van GrUnau mijne moeder Met glacé handschoenen aan brengt men zulks niet tot stand En daarbij waarschijnlgk een zielsgoede vrouw viel Elsa in Een hart van goud als men haar van nabij leert kennen Dat bevalt mij D maakt miJ nieuwsgierig Ik houd van die edele vrouwen blanke pitten in ruwe bolsters zei Elsa Von der Heyden gaf geen antwoord Er trad een panze in vdoral het recht een p irticnlier domein te Vprinen on bezit te nomen van onboheordo fWinden De rechten der souvereinen van fflken staat zyn gewaarborgd De akte van Berlun beeft nooit onderleid gemaakt tusbcben zw lkkon en machten en heelt voor enkele gevallen scheidstrareehterluke beslissingen voorgeschreven ïft Belgische regeering is vastbesloten al haic plichten te vervullen in de volmaaktste onafliankelukheid üok heeft geen enkele jmbgendlieid het plan te kennen gegeven Bèlgie tot het oen of ander te noodzaken Engeland co di Veroenigdo Staten hebbon oeiijfoudig o nigo wenschi n te konnon gegiv Bn iNa een zitting van drie dagen is de Prui Ipho Landd ig Dinsdag door rins Blilow gesloten Du dorde bijeenkomst v in het Ijjuis van Afgevaardigden die aan de gemeenschnpjieluke sluilings bueenkomst voorafging duurdo precies 25 minnten Do wet op de keikeluke belastingen werd in derde lezing aangenomen Heel veel woorden werden daarover niet gesproken Het debat was meer een voortzetting van bet socialislendebat van Zatoidug De heer Wienier viel den minister Von Rheinliaben bu en beklaagde zich ook over het terrorisme der sociaaldemocraten Het toeval wilde echter dat de VorwRrts dienzelfden d ig een staaltje van vrijzinnigen boycot kon mededeelen In den Moabiter Bezirivsanzeiger had de vrijzinnige candidaat vi or Borljju XI Schiller een lijst gepubliceerd van do kiesmannen in Moabit die op 23 Jnni niet badden ges emd en voorts een kiesman aangewezen die op IG Juni voor den conservatief en op 23 Juni voor den sociaal democraat gestemd had Het terrorisme komt niet van een kant zeide Strobel en lijj haalde staaltjes aan van terrorisme der stemgerechtigden door groote ondernemers en zelfs door ambtenaren Toen de kerkelijke belastingwet was aangenomen tegen steraden de vrijzinnigen en de sociaal demoeraten bad het Huis geen tijd meer om te beraadslagen over het voorstel dr Liebknecbt voor den duur der Landdagzitting te ontslaan uit de vesting Glatz Want prins Blilow en het Heerenhuis wachtten reeds op het sluiten ter zitting De Prnisische minister president had haast om naar Norderney te vertrekken In de Matin schrijft Hardoin over de Maxime wierp een schuimschen blik p Von der Heyden Maar dat is gemakkelijk te bereiken U brengt mijnheer Von der Heyden een bezoek op Grünao Mevrouw zal zich ten zeerste verheugen een collega in de mannelijke kracht te leeren kennen Van een tooneelspeelster is dit begrip immers onafscheidelijk f Altijd spotten Mannelijke kracht Welnu wat zegt u van het voorstel van den graafV vroeg Elsa aan Von der Heyden Zeker zeker I Mgn mama zal zich ongetwijfeld verbeugee Zg leeft wei is waar ten gevolge barer jarenlange afzondering geheel voor zich zelve en zal misschien de groote beteekenis van uw bezoek voegde hg er eenigszins gedwongen aan toe niet zoo geheel en al weten te waardeeren Elsa keek glimlachend van haar werk op en belette hem aldus uit te spreken Spreek zonder omwegen mevrouw uw moeder zal onaangenaam getroffen zjjn een tooneelspeelster als bekende van haar zoon op Grünau te moeten ontvangen Is bel niet zoo Oude vooroordeelei welker recht van bestaan helaas niet geheel en al to ontkennen is O ik begrgp zulks volkomen I Maar ziet n juist dat streelt mü oen dame die ik door uw korte beschrijving reeds heb leéren achten misschien een beter idee over ons veel beluterden te kunnen geven 01 boadt n dit beweging voor de doodstraf in Frankrijk Men zal weer aau t octhooMen gaan De openbare ineening schijnt er op gesteld te zun en de Kamer Hjkt bereid baar voldoebing te geven De doodstraf was trouwens feitelijk afgeschaft niet weltelijk Het gaat hier dus enkel om handhaven Veel menseben zijn overtuigd dat het waasend aantal misdaden vooral veroorzaakt Wordt door het verdwunen van de guillotine oo eenvoudig is de zaak ongelukkigerwijze niet Dat is wel jammer want hot zou zeer gariefeluk zyn dank z j de guillotine oen hnol afdoend goedkoop geneesmiddel bjj de hand Ie bobben waarmee men bijna volstrekt zeker het leven der fatsoenlijke burgers kon uescheimen Naar men moet uanoemen dat de gemoedstoestand der moordenaars bjjna nooit to vergeluken is met dien van de tataoenlgk menschen Omdat do onthoofding op deze lieden veel indruk maakt en hun vrees aanjaagt omdat de voorstelling van de valbijl ze zou afschrikken als z j den wensch zouden koesteren iemand om te btengeh veronderstellen zg dat ij moordenaars er net zoo over zullen denken Naievd waan De moordenaar wordt over t algemeen gedreven door impulsie hu is een halfmensch laat ons den balfmenech scheppen nu ook de uebermensch is uitgevonden H j is niet in staat do gevolgen van zun daad te berekenen anders zou men niet zien gebeuren dat een mooordenaar een oude vrouw doodsteekt om baar drie stuiver af te stelen en anderen een weerloos voorbggaog afrossen enkel om hun kameraden te overbluffen De gniilotino daar deuken die booswichten achterna over als ze in de gevangenis zitten en veroordeeld sgn nooit van te voren Er is dus reden om te vreezen dat het herstellen van do doodstraf niet veel heil zal brengen Met dat al als de meerderheid het tegendeel gelooft laten we dan maar onthoofden De beul vernietigt met zju werk een zeer minderwaardig soort menschen van wie het niel noodig is dut ze bewaard worden mot de zorg die aan het bewaren van de diplodocus wordt besteed De Russische Róksruad heeft de vlootwet die de Dooma verworpen had goedgekeurd En de behandeling van die net toont welke zonderlinge opvattingen omtrent parlementaire gebruiken ni het Russische Rgk bestaan Toen de vlootwet in do Doema behandeld werd hield Stolypin een redevooring waarin voor onmogelgk Vreest u wellicht onaangenaimheden voor mg of u P In dal geval maar ook dan alleen zie ik er van af Von der Heyden s besluiteloosheid week plotseling zijn neusvleugels trilden zijn oogen kregen een vaste uitdrukking hetgeen zijn voorkomen in aantrekkelijkheid deed winnen O pardon uu heefi u mg geheel verkeerd begrepen of liever ik ben in mijn streven om u op een mogelgko teleurstelling voor te bereiden te ver gegaan Onaangenaamheden Een dame op GrUnau I Nu moet u komen als ge mg niet op ettulgk beleedigeu wil Afgesproken Een korte tgd ter voorbereiding sta ik u too Wat wordt daar nu weder afgesprokenP Moeder Potoky trad met de koffie binnen Een bezoek op het slot GrUnau aan mijnheer Von der Heyden Een onschuldig vejmaak merkte Maxime op Alsof wil maar bezoeken kunnen afleggen Ja met hare beloften is zü spoedig klaar die Elsa Zg weet zelf niet wat ze allemaal te doen heeft daar zorg ik voorl Nu ia het Igd vttor de repetitie dan weer voor de garderobe Om geen schoenknoopje behoeft zö zich te bekommeren alleen om hel spelen Is het niet zoo ElsaP Wordt vervolgd