Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1908

O J by verklaarde dat bg zich er bg ion neerleg en wanneer de Doema de wet verwierp Hj erkende ten volle bet recbt vftn d Doema om kritiek te oefenen op departementen van iiet bestuar en zoo de hervorming daarvan noodig Bcbeen die te eischen In den Eyksraad echter sprak minister Stolypin geheel anders over de rechten der Doema en verklaarde hy dat de Doema door het aangevraagde crediet te weigeren om daardoor hervorming v n het departement van marine te bewerken de demarcatieiyn verre had overschreden Die gewgzigde bonding van den ministerpresident heeft onder de Octobristen en kadetten in de Doema groote ontstemming doeu ontstaan Het doel van Siolypin s redevoering was echter daidelgk genoeg Dat de vlootwet in den Rgkeraad zon worden aangenomen was by voorbaat zeker De samenstelling van dien senaat reeds wgst er op dat de leden het niet dnrven wagen op te treden tegen de regeering in een zaak die zoozeer gewenscht wordt door de hoogste en allerhoogste kringen Maar Stolypin darft het toch niet aan de wet in te voeren alleen op grond van de aanneming in den Rgksraad en viin de bekrachtiging van den Tsaar De wet schrift voor dit geval een bespreking voor in een commissie samengesteld nit leden van Doema en Ryksraad En na heeft Stolypin door zyn ietwat scherpgetinte toespraak in den Rgksraad gepoogd invloed te oefenen op de Doema om baar toegeeüyker en meegaander te maken Er is wel kans dat Stolypin dit doel bereikt op een conflict met de regeering zal de derde Russische Doema het niet laten aankomen wetend dat haar dan het lot barer voorgangsters wacht De Italiaansche Kamer heeft zich gisteren bezig gebonden met bet wetsontwerp op bet rekratencontingent Oiolittij deed opmerken dat bet ontwerp slechts een beperkte strek king had daar het zich bepaalde tot bet loopende jaar Een minderheid in de legercommissie had zich sterk voor den tweejarigen diensttyd verklaard maar Oiolilti wilde die kwestie thans niet in behandeling gebracht zien Bg geheime stemming werd het ontwerp op het rekrnten contingent aangenomen waarop de Kamer sine die verdaagd werd De Sjah van Perzië heeft door tnsschenkomst van Amin el Moelk een telegram van den volgenden Inhoud doen toekomen aan de New York Herald Zeg aan de Herald dat zy aan de wereld doe weten dat het nooit myn bedoeling is geweest de grondwet in te trekken welke door mgn beminden vader op zyn sterfbed werd afgekondigd Het was eilkel mgn doel een eind te maken aan den staat van anarchie welke in het land bestaat en welke is veroorzaakt door de politieke clnbs Ik heb in het geheel geen notitie genomen van de beleedigingen die tot mg gericht Werden zelfs niet van den tegen mg gericbteo moordaanslag maar ik heb geduldig gewacht in de hoop dat de Nationale Vergadering in staat zou blgken de orde te herstellen Het is mg bekend dat de meeste afgevaardigden onze opvatting deelen en hard hnn best hebben gedaan om te werken vóór het herstel van de orde maar enkelen hunner gesteund door de politieke clubs verzetten zich en braahten aldas den bnidigen toestand teweeg welken wy betreuren evenals zyn gevolgen vooral den dood van velen myner onderdanen en de plundering hunner huizen In de hoop dat de orde en vrede over heel het land spoedig zullen n hersteld heb ik besloten dat binnen drie maanden het nieuw te kiezen Huis van Afgevaardigden evenals de Senaat zal worden geopend Ik vertrouw dat mgn onderdanen in de toekomst meer oordeel zullen aan den dag leggen bg t kiezen van hun vertegenwoordigers De correspondent van de Herald die deze verklaring overseinde aan zgn blad voegt er bg dat de Sjah zich totdnsver gunatig gezind beeft betoond ten opzichte van de Grondwet onder voorbehoud dat aan de bestaande misbruiken een einde koice De prins van Wales vertrekt den 15en dezer aan boord van het nieuwe slagschip Indomitable naar Qnebec ter by woning van de feesten die aldaar gegeven worden ter herdenking van het driehonderdjarig bestaan van die stad die in 1608 door Champlain den eersten gouverneur dezer eertyds Fransche kolonie werd gesticht De prins van Wales zal o a vergezeld zgn van den onderminister van koloniën Sir Francis Hopwood en lord Dudley den nieuwen gouverneurgeneraal van Australië die het gemeenebest bg de feesten zal vertegenwoordigen Volgens het nu vastgestelde program wordt de prins van Walea den 2ieD dezer te Quebec verwacht waar de eersteminls ter sir Wilfrid Laurier hem met een toespraak in het Fransch en in het EngelsCh zal begroeten waarop de prins in beide talen zal antwoorden Den 23en zal i en optocht plaats hebben de aankomst van Ch jnplain met zgn schip Le Don de Dien voorstellende daags daarna zal op de vlakten van Abraham een revue werden gebonden terwyi de feestelykheden zullen voortduren tot dan 29en wanneer de Indomitahle met bet aanbreken van den dag het anker zal lichte voor de terugreis naar Portsmouth waar het schip omstreeks den am Augustus a s wordt verwacht Verspreide Berichten Frankrijk ïen hnize van een werkman in Parys zgnverschillende dynamietpatronen slaghoedjes lont enz in beslag genomen die hg gestolenhad van het werk aan do ondergrondschespoor Hy weigerde t eggen wat bg ermee doen wilde DuiTSOHI A Ifi Een Unitsche officier en twee bnrgers die by Petrikan in Rusland met een ballon waren neergekomen zgn onder sterke bewaking naar Warschau gevoerd Voornaraeiyk door verweering en door den invloed van den rook en smook uit het nabgzgnde station zyn tal van versieringen aan den Keulseben Dom zoo week geworden dat men ze met de band kan iifbrokkelen Men overweegt thans restauratie Weldra zal een besluit der Rgksregeering uitvaardigd worden waarbg aan alle particuliere ondernemingen in Zuid west Afrika verboden wordt naar diamanten te zoeken De regeering heeft alle velden waar men de aanwezigheid van diamanten vermoedt opgekocht EsoELiKD Dinsdag is ook in Engeland een prachtigen dag geweest Tot Dinsdag bad Londen in de maand Jnni 2i3 zonnige uren gehad dat is meer dan ooit te voren in die maand Blgkens ingekomen rapporten beeft het van Spanje tot Noordkaap toe nergens geregend Dinsdag behalve een klein beetje in St Aubins Jersey Ongeveer 200 Boeren nit Transvaal hebben zich Dinsdag te Loreni o Marqnez voor Kilindini ingescheept OOSTESRIJK HOSOAEUB In het proces tegen den moordenaar via den stadhouder van Gallicië houdt Siczynski staande dat hg den moord alleen gepleegd heeft om bet Rutbeensche volk van den onderdrukker te bevrgden De verdediging stelt voor een onderzoek naar beklaagde s geestvermogens te doen geschieden Perzie Weliswaar had de sjah beloofd het leven der volksvertegenwoordigers te sparen maar dit heeft hem toch niet belet twaalf l den van het parlement te laten ophangen BÏNÊNJSELAND STATKN GENEltAAL T U K K n B HM n K U Vergadering van Woensdag 1 Juli In de zitting van gisteren Woensdag 1 Juli werd het algemeen debat over de Oorlogsbegrooting voortgezet De heer van Viymen ziet het optreden van dezen minister met genoegen daar hg af wgkt van het stelsel van zyn voorgangers die de weerkracht van het le er aanzienlgk verminderd hebben Ook spreker bestrydt den heer Patyn in diens verkeerde meening inzake bet gebruik van de 2200 man versterking van het biyvend gedeelte De heer Marchant acht al wilde hg ten opzichte van dezen minister niet van reactionnair spreken desniettemin het beleid van dezen minister niet bevredigend en oordeelt dat het beleid van dit Kabinet op defensiegebied meer gaat in de richting van politieke taktiek dan dat het principieel is Hg verwgt de Regeering dat bet niet streeft naar het volksleger doch door de wgziging van de Militiewet teruggaat naar het stelsel van het staande leger Ook betoogt spreker dat relatief de corveedienst gelegd wordt opi de miliciens waardoor de opleiding van den soldaat in verdrukking komt en onze weerbaarheid achteruit gaat Spreker kritiseert daarna den Baad van Defensie Met den beer Patgn heeft spreker bezwaar tegen s ministers houding in de Tweede Kamer by de behandeling van bet vraagstuk van het blgvend gedeelte en oordeelt ook dat de minister de Kamer in t onzekere liet omtrent het gebruik van de 8200 man Spreker vergeleek dezen minister bg een koopman die wat militaire dagen betreft van de Kamer tracht te halen wat er te halen is en de schatkist plundert onder de leuze hebben is hebben en krygen is krygen De minister van Oorlog zegt nooit kritiek te vreezen die nuttig en noodig ia voor een bewindsman mits zg opbouwend en eeriyk zy anders sticht zg ontzaggeiyk veel kwaad Eerst eenige pnnten van kleiner belang behandelende antwoordt de ministor den heer ter Laan dat door verschillende omstandigheden het oorlogsbudget noodwendig zal moeten stggen Betreflende reorganis itie van de marechaasseos worden door dezen minister en den minisior van Justitie nuttige maatregelen beraamd terwgl voor reorganisatie van de muziekkorpsen door dori minister een commissie is ingesteld ter zgner voorlichting Muzikanton die gemoedsbozwaren hebben doen beter buiten het mnziekkorpe te hlgven Een algemeene regel vo r bidgelegenbeden in de kazerne is van den minister niet te wachten hoogstens ware te overwegen in het reglement op den inwendigen dienst voor te scbrgven dat overal een behoorlijke gelegenheid tot bidden zg De minister verklaart zich geen voorstander van voorbereidend militair onderwgs Een andere weg moet nitgegaan en wel die van goede gymnastische oefeningen Op dat gebied is hg in overleg getreden met den minister van Binnenlandsche Zaken De jongelui moeten goed ontwikkeld in het leger komen De minister meent dat bet reservekader in den tegenwoordigen toestand niet 7al kunnen biyven bestaan Bg een algeheele herziening der Militiewet zal het beginsel moeten worden opgenomen dat men vrywillig en bg tnsscbenpoozen zgn militieplicbt kan vervullen vóór den militieplichtigen leeftyd Soldgvorhooging voor instructeurs en administrateurs wordt in een te verwachten wet8ontwe rp voorzien Zy diet slechts plaats te vinden indien de verdiensten der betrokkenen daartoe aanleiding geven Wat betreft de soldg regeling der sergeant majoors instructeurs zoo is nimmer beloofd dat de jaren in titulairen rang voor de berekening zouden meetellen In den breede zet spr deze aangelegenheid uiteen Onomstootelgk staat vast dat wie recht hadden op soldg verhooging die bebbmi genoten Spr geeft deswege in overweging de motie Duymaer van Twist terug te nemen De opkomst van de landweer in do kazerne is uitsluitend bevolen in t belang van de landweer zelf In April kan men zulke lieden niet naar de kampen staren Dit jaar zgn de kosten geringer geweest de resultaten beter Verkprting van den oefeningstgd is van spr niet te wachten De viermaanders voldoen niet Beter gebruik van den eersten oefeningstgd is noodig Daartoe zgn alle instructies herzien deze zgn thans tot invoering gereed De benoeming van een kommandant van het veldleger ouder in rang dan do chef van den stal is door s ministers voorganger geschied Inzake het blgvend gedeelte heeft de minister niets misdaan De sterkte van het biyvend gedeelte is niet groeier dan voor generaal Staal het geval was Over den Raad van Defensie zal de minister van Binnenlandsche Zaken spreken Spr erkent echter dat bg voor zich dien Raad niet verzonnen heeft Spr zal den Raad nooit beïnvloeden en van zgn recht om als voorzitter op te treden zal by een uiterst spaarzaam gebruik maken Van de dekking der mobilisatie kan de heer Thomson niets weten meer kan hg er niet van zeggen Tegenover den heer Patgn zet spr uitvoerig zgn standpunt uiteen en herinnert aan t geen onder minister van Rappard is voorgevallen Spr beeft de Kamer niet in een waan gebracht bg beeft altyd erkend dat de 2200 man dienden zoowel voor detachementsdiensten als om corveeën te verrichten Bgna g der 2200 man is gebruikt voor versterking der detachementen de rest voor de handlangersdionsten De minister zegt met nadruk niet verdiend te hebben in den lande als een onbetrouwbaar persoon te worden gekenmerkt De meedeelingen van den heer Thomson over het rechtsgevoel hebben spr groot leed gedaan wyi zg de tucht zullen benadeelen Spr verdedigt den betrokken kolonel die den kapitein onrechtvaardig zou hebben behandeld Met verontwaardiging wees hy de beschuldigingen al aan de hooge militaire autoriteiten gericht De minister van Binnenlandsche Zaken komt op tegen s heeren Patgn s bewering alsof de Raad van Defensie den minister moest helpen tegen de Kamer De Raad van Defensie is ingesteld tot verkryging van meerdere stabiliteit in de defensie en ook om de Defensie meer buiten de staatkunde te houden De definitieve samenstelling van den raad zal hy de wet geschieden Omtrent het biyvend gedeelte merkt spr op dat het Kfibinet niet de verantwoordelijkheid van een onvoltallig blgvend gedeelte op zich wil nemen Bg de wet zal de kwestie van het blgvend gedeelte worden goregeld de opkomst in twee ploegen leidt tot moeilgkheden die te ondervangen zgn INDISCH NIEDWS Onze correspondent te Batavia seint ons bet volgende De oficieele berichten melden dat het gisteren in West Sum atra veel kalmer was Uit particuliere bron wordt vernomen dat het gewest Sumatra s Westkust in vgl commandementen is verdeeld waar binnen aan de aanwezig troepen de arrestatie der leiders van het verzet en bescherming der ambtenaren is ten taak gestald In ZuidTapauoell zt n onlusten uitgebrolcen De assistent resident van Padang Sidempoean K Lorch i s met eene patrouille mar Mandheling vertrokken In T napoeli waar evenals in West Sumatra tot invoering eener belasting ter vervanging van do gedwongen koffli cultonr werd overgegaan heelt biykbaar de echo van bet verzet in de meer Znidelgk gelegen Padansche Bovenlanden weerklank gevonden Met Mandheling is de onderafdeeling Groot en Klein Mandailing Oeloe en Pakantan bedoeld met de in de nabgbeid van het voormalig fort Elout gelegen hoofdplaats Ponjaboengan standplaats van den controleur Volgens den Regeerings ilmanak is thans d controleur J Kreemer met het bestuur overdie onderafdeeling belast Hbl Geraeng de Berichten Dat minister Heemskerk bet niet zou laten bg zgn belofte om te trachten do boido erlgooierspartgen tot elkaar te brengen en een geregelden toestand in het Gooi te scheppen verwachtte ieder Het is dus vooral den bewoners van het Gooi aangenaam te vernemen dat de minister zgn belofte heeft gestand gedaan en reeds in dezo zaak do hand aan den ploeg heeft geslagen Aan beide partgen Stad en Lande van Gooiland de oude partg en de party der gerechtigden tot de gemeona beiden en weiden van Gooiland de nieuwe partg is het volgende scbrgven gezonden In overleg met den minister van justitie is door mg een commissie in het leven geroepen aan welke de opdracht is verstrekt om eene wettelgke regeling voor te bereiden tot oplossing van de beslaande geschillen betreflende de gemeene beiden en weiden van Gooiland IJeze commissie welke bestaat nit de heeren mr H C Dresselhuys administrateur bg het departement van justitie mr 8 Gratama raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden en jbr mr J H Qnarles van ülford administrateur by mgn departement zal zich ter voldoening aan die opdracht rechtstreeks tot bet vetkrygen van inlichtingen en gegevens met uw bestunr in verbinding stellen Ik verzoek u haar voor zooveel in uw vermogen ia daarbg behulpzaam te zyn en vertrouw niet tevergeefs een beroep te doen op de medewerking in deze van uw bestuar ten einde zoo mogelgk eene voor alle partgen bevredigende voorziening tot stand kunne komen Dit scbrgven is reeds gistermiddag in devergadering van het booldbestunr der nieaweparty behandeld en besloten werd aan denwenscb van den minister gevolg te gevenen aldus mede te werken tot een oplossingder reeds veel te lang bestaande Gooische quaestie Hbl Drie leerlingen der normaalschool te Rhenen namen gister tusscben schooltyd een badin den Hgn Een hunner een jongen vali 16 jaar uit Leersnm die niet zwemmen kon werd door den stroom medegevoerd en is verdronken Moord Gistermiddag is naar het Hiia van Bewaring te Rotterdam overgebracht de beier D K die Zondagavond zooals hy zeide met zyn meiije de 17 jarige 3 Oudshoorn nabg de Kralingsche Plas te water geraakte waarbg het meisje verdronk De lykschouwing moet nl sporen aan het licht gebracht hebben van gepleegd geweld Monster betooging Destemrechtvronwen hebben Dinsdagavond te Londen een groote betooging gebonden op het plein voor het parlementsgebouw Alle toegangen tot het Lagerhuis waren algezet Over t algemeen ging t zeer wanordelgk toe Verscheidene stemrechtvrouwen werden opgebracht Er werden verscheidene gevechten geleverd waarbg bloed vloed vloeide Bereden politie kon met moeite de orde handhaven Gisteren nacht is er ingebroken in het café Hot Halfweg Kalfje aan den Amstel naby Amsterdam Ofschoon de dieven zich toegang verschaften in drie alzonderlgke gebouwen bet calé de woning en den stal hebben zg blgkbaar niets anders van hun gading gevonden dan frijn advocaat broodjes met vleesch enz Geld hebben zg niet gevonden en van een tiental fietsen die in den stal geborgen waren hebben zy er geen medegenomen De bewoners die gewoon zyn vry laat op te staan ontdekten eerst s morgens wat was geschied Zaterdagnacht geraakte een heer in gezelschap fan eenige zoogenaamde nachtvlinders in de Spuistraat in den Haag Een van haar wist hem in een poort op het Spui zijn portemonnaie met f 600 aan bankpapier en eenig vreemd geld afhandig te maken Twee van de nachtvlinders gingen dadelgk met twee goede vrienden een paar kwartjes ia4 K ii i haar in verbinding stonden op stap De portemonnaie werd op de Gedempte Gracht ontlast van het bankpapier en daarna in een rioolkolk gegooid Nachtvlinders en kwartjosvinders togen s morgens bgtgds naar Rotterdam waar bet bankpanier aan het postkantoor werd gewisseld De kwartjesvinders kregen voor hun aandeel elk 1 lOt De nachtvlinders maakten van het overige geld goeden sier De politie gin aan het speuren en de beer Dietz conniissaris der 2e aid te s Gravenhage liet al spoedig nachtvlinders en kwartjesvinders opsporen kreeg de nachtvlinders tot bekentenis en zooveel bewgs tegen de kwartjesvinders dat zy vermoedeJgk wegens heling zullen worden vervolgd De portemonnaie werd teruggevonden in de rioolkolk en het vreemde geld door een geldwisselaar aan de politie teruggegeven Het viertal is gis teren overgebracht naar hot huis van bewaring Nu de Engelscbe rfegeering de radiotelegrafische conventie geteekend heeft besloot de Great Eastern Railway hare stoomschepen uit te rusten met draadloozo telegraphie Op de turbine stoomboot Kopenhagen en de Dresden zgn de toestellen reeds aangebracht Van 1 Juli af kan men van en naar die booten gedurende de reis telegrammen verzenden Op de overige booten van de lyn Hoek vanHolland Harwich worden de toestellen ook aangebracht en binnenkort zal men van en naar elk dier booten gedurende de reis kunnen telegrapheeren De Times verneemt uit Teheran dat onder de gevangenen in bet kamp van den Sjah ook de hoofdredacteur van een blad was die niet ophield met te roepen Leve de grondwet I Weg met den verrader Men worgde hem en hakte zgn lyk daarna in stukken By de plundering van het paleis van ZilesSoeltan is voor 2 400 000 gulden schade aangericht In het Vreebosch onder Vaassen is Dinsdag een gedenksteen geplaatst Aan de voorzyde staat Putterkoppel en op het voetstuk de volgende regels van dr E Laurillard In t hart van dit boogopgaand bosch Ligt een kuil misschien eenmaal Voor rechtspraak verkooren Of wel tot een plek waar der maalmannen mond Zich op t stuk van bebossching deed hoeren Den lande tot heil ook door hun overleg Werd ontginning verbreid en geboren Aan de achterzyde staat Het Vreebosch werd door H M de Koningin gekocht in Mei 1907 Men meldt nader uit Deventer Dinsdagavond had op den overweg vlak bg het station der H IJ S M een deraillement plaats van drie goederenwagons Het ongeval was een gevolg van het te vroeg overhalen van een wissel toen een goederentrein die nog aan het rangeeren was nog niet in zgn geheel er over was Het kostte heel veel moeite en tyd voor dat de gederailleerde wagens weer op de rails waren vooral met een die beladen was iet zware denneboomen Het ongeval had ongeveer halfzeven plaats de passage was tot ruim halfnegen voor letgangers en voertuigen gestremd De D trein naar den Hoek van Holland ton daardoor niet passeeren en had ongeveer 20 minuten vertraging Persoonlgke ongelukken hadden gelukkig niet plaats TeHarrodsburg in Kentucky heeft Henry Miller een man van 104 jaar zich van het ven beroofd Miller die het erg arm had jw en brief achter waarin hg zeide het leven moe te wezen Hg heeft t waarlgk lang genoeg uitgehouden zonder t moe te zgn Het Museum van Kunstngverheid te Haarlem werd gedurende de maand Juni bezocht door 745 belMgstolleiiden De aan het Museum verbonden school voor Kunstngverheid werd bezocht door 130 vrouwelijke en manneiyke leerlingen Met 1 Jali is de groote vacantie begonnen de lessen worden 1 September hervat De aan het Mnsenm verbonden boekery is wegens de uitbreiding die zy ondergaat het rangschikken en catalogiseeren der boeken gedurende eenigen tgd gesloten Stadsnieuws GOUDA 2 Juli 1908 Bg bet eerste toelatingsexamen van het Gymnasium zyn tot de Ie klasse toegelaten W F J Brouwer A Cats D J Hupkes W H 1 Cambior van Nooten W C Overeynder en M L Santman Voor de 2e klasse werd één candidaat algewezen G a s c o n t r f 1 e 1 Juli 1908 5 uur namiddag Druk 38 m M Lichtkracht 14 38 Kaarsen Warrajegevend Vermogen la A BKTBEaiOHTEN Gouda 2 Juli 1908 GRANEN Kalm weinig verandering in de prijzen Tarwe Zeeuwache g io A 9 50 mindere ilito 8 75 4 9 Afwijkende 8 4 850 Polder i Rogge Zeeuwache 7 i 7 4 Polder ƒ 6 50 ƒ 675 Buitenlandsche per 70 kilo 7 ii ƒ Gerst Winter k Zomer 1 i Chevalier 7 4 7 50 Buitenl voergersl per 65 kilo 5 il 5 60 Haver per hectoliter ƒ 3 65 i 4 Per 100 kilo J 7 75 i ƒ 8 25 Hennepza ad Buitenlandsche per 50 Kilo 7 ƒ 7 50 ICauariezaad 9 50 i 10 ÏCarwijzaad per 50 Kilo 4 Koolzaad i per Hectoliter Erwten Kookerwten i ƒ Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7 50 4 ƒ 8 Boonen bruine Boenen a ƒ Witte boonen ƒ a Paarden boonen 7 50 a Duiven boonen i Mais per 100 Kilo Bonte Amorikaansche 7 50 i 7 80 Kleine ronde 7 7S il 8 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en piijz n vrij wel Vette varkens redel aanvoer handel matig 18 4 21 et per hall KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel zeer vlug 16 i 17 et per half K G Magere Biggen weinig aanvoer handel zeer flauw o 70 4 1 00 per week Vettp Schapen goede aanvoer handel flauw 20 i f 26 Lammeren geen aanvoer handel 4 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel zeer ftjuw 7 4 y 9 Graskalveren geen aanvoer handel f i f Fokkalveren 12 4 18 Kaas aangevoerd 142 partijen liandel vrijwel ie kwal 26 4 28 2de kwal 22 4 25 Zwaardere ƒ 25 a 31 50 NoordtioUandschc 25 a Boter 1487 stukken van V KG Handel vlug Goeboter 1 25 4 135 Weiboter 1 03 4 1 15 gWoFden voorwerpen In de maand Juni 1908 zgn aan het bureau van politie alhier gedeponeerd een hnissleutel een hoedenspeld een koperen armband een rozenkrans Voorts zyn te bevragen een rozenkrans by Hamerslag Veerstal 104 een zilveren knip met beurs hg H P Boeghelm Westhaven 282 een portemonnaie bg H Vonk Kleiweg 90 een zilveren armband by J v d Klis Flnweelensingel 640 een gouden broche bg A J v Vliet Karnemelksloot 561 een rozenkrans in etui bg K Keiler Rotterdamscheveer 546 een parapluie by G Oujvenneel Gouwe 222a een parapluie bö D Koemans Korte Xieodeweg 16 een beitel bg A de Jong Kleiwgsteeg 6 een broche bg L Sanders Hontmansgracht 261a een parapluie by J Hooimeger Baanstraat 85 portemonnaie met geld bg J Caljout Kleiwegsteeg 135 een koralen halsketting bn G Prevo Lange Groenendaal 32 een gzereii pen met ketting by Belonje Keizerstraat een fletslantaarn bg Markus Hoogstraat 106 een zilveren broche bjl A van Loon Raam 32 een zilveren bal O een armband bg H v d Berg Westhaven 141 een rozenkrans by M Kelder Karnemelksloot 832 een halsketting en twee armbandjes bil F H V d Linden Nienwehaven 128 een gouden haarring by Cornelissen Turfsingel 97 een gouden oorbel bg A ign Raam 193 een ceintuur bg A Nieuwyeld Cappenersteeg 21 een zilveren oorbel bg A van Potten Ridder van Catsweg 148 een rozenkrans bg B J He e itraat 584 een portemonnai mpt geld bJI C V d Neut Spieringatraat 48 een benrsje met geld hg J LeeiiangRaam 40 een grif felkoker bg N Dongelmans Raam 196 een ring met twee hondenbelasting penningen bg J de Jong Raam 229 een medaillon bg Wed V d Smede Robaarsteeg 130 een zak met eenige pakjes zeeppoeder bg B Faal Gouwe 217 een zilveren dienstmedaille hy J P Hak Kleiwegsteeg 5 een halsketting met broche bg J van Det Karnemelksloot 525 een schaar bg N Dongeltians Rnam 196 en gouden dasspeld hy Q J Grendel Kattênsingel 136 een portemonnaie met geld by S van Wgngaarden Korte Tiendeweg 2 drie sleuteltjes bg A H Kulik Nienwehaven 82 een ceintuur hy C W Runge Regentesseplantsoen 96 een guttaperchaband van een kinderwagen hy J M Scholten Keizerstraat 129 een paar dames handschoenen by L V d Klein Boomgaardstraat 62 een doublé manchetknoop bg M de Wit Bockenbergstraat 782 een dames glacé handschoen bg P G den Broeder Zeugestraat 42 een zilveren broche bg J Beyer Peperstraat 251 een gooden oorbel bg Wed Knoers Gouwe 225 een gouden oorbel hg J Binee Boelekade 142 een koperen hangslot bg Weertroan P C Buthstraat 109 een ceintuur hg A A Bisschop Hoogstraat 118 een kinderboezelaar bg C Verdonw van Stryenstraat 100 gouden ring bg J P Delchambre Peperstraat 250 gouden oorbel hg P J Jansen Spoorstraat 202 rozenkrans bg T Dgïhoorn Nieuwe Haven 38 gouden ring hg J C Vermeulen Groeneweg 5 portemonnaie hg Dercksen van Beverninglaan bos sleutels hg Wildschut Kniperstraat 90 gouden broche hg A Brussé Turfmarkt 85 verrekgker by H Grendel Bogen 150 ring met sleutels bg M Hazenbroek Tnrlsingel 91 paar handS boenen bg M v Hertum Achter do Viachmarkt 148 een cointnur hg C v Heiningen Heereatraat 486 een bril in etui bg P v d Laan Keoslaesens Rolwagensteeg 136 een zilveren armband bg V de Jong Prins HenBrikstraat 297 een vnlpenhouder bg J Visser Crabetbstraal 228 een schaar hg H Ouderkerk Korte Tiendeweg 94 een portemonnaie met geld by W K F de Jong Flnweelensingel 602 De Commissaris van politie A BERTHEüX Postkantoor te Gouda Lgst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende bulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand Jnni niet zgn kunnen wordon uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland A den Boer Arasterdam G Ondenaarde Katendrecht Briefkaarten f f J J F Hubers Hengelo O C de Beste Moordrecht Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hnn naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze hy onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur v b Post en Telegraafkantoor M C HENNEQUIN SPORT Scheveningsche Wielerbaan Op veelvuldig verzoek is Darragon de wereldkampioen nogmaals geëngageerd om Zondag 6 Juli a s te rgden tegen Contenet de in de sportwereld bekende Franschman die de beste lange afstand rgders geslagen heeft 0 a Walthonr Guignard Rosenlöcher Parent en Simar De Hagenaar Waterreus zal de Hollandsche kleuren verdedigen Een premiewedslrgd en een wedstryd vnn meet tusscben de vgf beste amateurs die Holland in de Olymphia spelen te Londen zullen vertegenwoordigen zal het programma completeeren Vroegtyiigo plaatsbespreking is zeer aan te bevelen Amsterdam 30 Junj 1908 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zjn in de week geëjai digd 30 Juni door tuSsdhenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen 4V pCt Schnldbr ütrechtsche Voorschotbank 97 pCt Aand Holland La Plata Hypb 100 Nationale Hypb 255 Rolterdamscbe Hypb voorNederland 10 pCt gestort 230 Landbouw Mg Manang 200 My tot expl van rgstlanden op Jova Michiels Arnold 190 Ramoenia Cultuur Mg 250 Landbouw Mg Tjisaroenie 80 Petroleum Mg Rembang Serie A 80 Med I Uy tot handbivingvair stamverwante belangen in Zuid Afrika 40 Leidsche Veem 56 My de Korenschool 100 Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v h Wed J Bekkers 4 Zn 66 4 pCt Oblig Nederl Fabriek van werktuigen en Spoornegmaterieel 95 Aand Nederlandsch Westfaalsche Spoorweg My 260 Serajoedal Stoomtram Mg 158 Bouwgrond Mg Gemeen schappeiyk Belang 52 Negotiatie Land is zekere Bezitting 250 NederlandscheBrandassnrali tie Mg De Salamander 10 pCt gest 80 Derde Nederlandscbe Herverzekering Mg 10 pCt gestort 65 de Globe Mg van verze kering op het teven met of zonder geneeskundig onderzoek tegen invaliditeit en bg ziekte 10 pCt gestort 75 Nederlandscbe Verzekering Mg 10 pCt gestort 50 55 Ned Lloyd 12 pCt gest inclusief div 1907 95 Tweede Ned Herverzekering My 10 pCt gestort 65 Bew V nilgest Schuld Paleis voor Volksvlgt 20 Aand Goarantiekap van de Spaarbank voor de stad Amsterdam 55 Opr aand Rfvasche Cultuur Mg f 113 115 Hollond La Plata Hyp b f 50 Cultunr My Maron f 300 Bew V Deelger Nederl Indische Landbouw Mg f 67 Claims Pharmaceutische Handels vereeniging f 1 1 60 VERSCHEIDENHEID Lit een der arrestantenlokalen te Veolo heeft iemand die des namiddags 6 nur wegens rgwieldiefstal was binnengebracht om half 8 de vlucht kunnen nemen Hg is door een niet van tralies of spyien voorzien venster geklommen kwam zoo in den tuin van het belendende buis en heelt zich vao daar kunnen verwyderen zonder opgemerkt te worden Waarschyniyk ia hg over de grens gevlucht De toestand van vrouw Esselman te Broekin Waterland die door de instortende brug werd getroffen is tengevolge van scbedelbreuk thans hopeloos De politie heeft proces verhaal opgemaakt De brag behoort aan de Noordmeer Eige naar daarvan is de heer Obreen te Hilversum opzichter de heer Tb Ham te Broek inWaterland In den Amerikaanschen staat NoordCarolina is een stemming gehouden over verbod van drankverkoop Met een meerderheid van 50 000 stemmen is besloten den handel in wgn bier en gedistilleerd in heel den staat te verbieden Den 7n April hadden 1255 plaatsjes iu den staat Illinois zich uk te spreken over verbod van drankverkoopl 1053 verklaarden er zich voor waardoor 1500 drinkgelegeiiheden gesloten worden In Migichan werd dienzelfden dag in 10 van de 14 counties die aan de volksstemming deelnamen voor het drankverbod party gekozen i OUVKALTÉS IN Costumes tnilleur Mantels Blousen Rukken en Japonstuffen iu 7eer groote keuze tot de meest con ffl ify Mi yysA jr y curreerende pryzen BürcerlUke Btaad GEBOREN 1 Jnlk Hendrikjis Jaeohos ouders C van Grieken en M T van Delft GEHUWD 1 Jnll P Grendel en T van Leeuwen S van der Klein en A A Schouten M Burger en F de Bruin ADVKHTKi rn r i i mtkkelykate poeUmlddel voor Heem en vooral datnci en KlnöerKhoenwerk la de Appretuur van C M MUIIer li C BcrllR Baiitli Str 14 Men lette oed lL op naam en Fabrlekamerk Virkryikatr hy HMria Wliktllwi In Ml o aw rk laliii ariM SMtrMPDMet kv W t rÉenMR Ariihwi E