Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1908

No 10680 Zaterdag 4 Juli 1908 47ste JaargaiijT fiOUDSCHE miUWT Nieuws en Advertentieblad coor Gouda en Omstreken ttletoi II No 89 De Uitgave Hezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per Iiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN lelcfoaii it S A D V E U T E N T 1 E N worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekenc naar plaatsruimte Inzending van Advertantiën lot 1 uui ilo iiiiild SOTRKE J LOUIM I llSlilJiNI MAX ItLOKZIJ op Donderdag 9 Juli 1908 des avonds te H uur in do zaal NUT EN VERMAAK der Sofioteit l E HÉUNIE Oosthaven Gouda Toegangbbewüzen tot oen beperkt getal verkrijgbaar h do Heeren 1 VAN BENTUM EN ZOON te Gouda en s avonds aan do Zaal a F 1 per plaats Men xle het programma I Gasmotor fl 200 Wegens aanschaff v electr beweegkracht TK KOOP een C4l 10T0n k 1 P K Crossley Compleet m ge galvanisoerd jjiioren waterreservbir voor ft fiOO Dageiyksch in werking te zien Adres J P UlISDEL Booramarkt Leiden urrïMi ZEEP WEES NIET BANQ dat Sunlight Zeup Uw tïoed zal J bederven n Suitllgiit x n geen r nadeellgebestanddeeion dle aten f Jii Uw Koed bijten het feit dat Itfen mlllloen stukken Sunllshtl liedere week verkocht worden 1 bewijst wel de goede hocdanlji 1 1 held en zuiverheid F io oooi wordt dun ook nis beloontn ƒ l aangeboden aan een ieder dje l In deze zeep vervaUchlng kanaantoonen FERWEEDA iTIEMAU BEVELEN KKNNIS MAKING AAN MET ËIJNWIJN Vodll IJN 1 AKMiMlJls UK GlUTlH V LUKULIO lUAii MKIKHUIDliN y n iiMciHii ii i i MEIWI IN Per flcMii Wachi nheimer 0 70 1 tSieisteiuer 0 80 Hochh imcr 0 90 p urcobrunner 1 Ranenllialer n I IO Rtidesheimer 1 20 Eltvillor 1 35 LieMraumilcb 1 50 Winkler Hasensprnng 1 80 j RftdesheimerBerg 2 Forstor Ti snitengarten 2 30 UOKZEL WIJSKH Brannebeigcr 1 Mosclblümchen 1 50 1 Pi portor 1 80 l rljzcn II contant met 10 iCt korting DEPOT TE GOUDA lu i F 1 1 HOON VAN OSTADË A OLENAARs T KINDERMEEL c ® P ® li 11 cent per 2 pak Overal verkrygbaar UlIISMOIiDKKS nacht U voor namaak Ziet naar hot Controle iteget Dr v HAMEL ROOS en HAIIMEN8 en den naam KMOLËIVAAR Co M ettxaan WESTZAAN Bekroond in October jl te BRÜS SEL met de Hoogbte Onderscheiding den UIIAMI PHIX A T T E IS T AMSTERDAM 6 November 1907 Aan de Firma P iVloIeaaar Co Westzaan M H In de Kinderpraktjk en op do Kinderaldeeling van het Onze Lieve Vroawe Gasthuis heb ik in vele gevallen waar het gobruik van een Meolpropara a als bijvoeging gewp ifccht was o a ook het Molenaars Kindormeel tot inune tevredenheid aangewend Het moet evenwel vooral b j zuigelingen op een oordeelkundige wijze wolden toegepast en toegediend om teleurstellende resultaten te voorkomen Achtend w g Dr F W C M BUSCH Iste Geneesheer aan Onze Lieve Vrouwe Gasthuis WERIXD SUCCKS l p Wcroldbei ocmde Superior Druivenb r sthoiiing KxtracT Mê mtm wordt aanbevolen tegen Uorstaandoening eii Kinkhoest Zware Vei koudheid Sl nihoest Borstpijïi Keelpijn Heeschheid enz MBLIANTHE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk T tiÜ8chUind Engeland Amerika Ned IndU Oranje Rivier olonie Transvaal enz MKLIANTHB werd 9 maal met Gouden i maal met Eero Medailles bekroond MHLIANTHE in flacons t 0 40 t 0 70 en I 1 MELIANTUE in doezen tabletten I 0 40 en I 0 70 Eenige fabrikanten H JN VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek üe Hontnyhloem Den Haag Verknjgbuai b Firma WOLEE Co Westhaven 198 Goiula GRENDEL Gouda E U VAN MILU Veerstal U 12B Gomia A BOÜMAN Moordrecht PINK8B Nieuwerkerka d IJaet A N Va ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudema rr A SCHEER Uaatlreeht P W v EDE Oudewater K tan dhr HEIJDEN te Reeuwijk P v d 8PKK Uoereapelle D v i STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HVAHM Waddingeveen P A uu GROOT A o iOmiü Oudewater J P KASTELEIN Pokbréekerdam D BIKKER te lienichop WitAIISCilIJWIJl G Laat U niet misleiden door yl6r 7 t oa Het klooster SanctaPaulo AbdlJ bestaat niet dun Siroop van yeenerlel wnarde üleiiwc weerkraclil I Uleiiivc lcweii§liiil Mejallrouw M van der Valck ZO Buitensingel 170 77 in den Haag schri ft on hoe heerlijk zij geholpen is in een toestand van bloedarmoede en algeheelo verslapping opdat ook andoren daarvan zullen proflteereu schrijft zij ons Mijnheer U moogt het wel eens weten hoe heorliik ik door die Saiigtiinose geholpen ben Een paar jaren geleden heb ik erg de typhus gehad en leed langaan nlgeheelc vemlapplng Ik heb van alles daartegen gebruikt veel staalo a maar niets hielp Toen ben ik met de S n tt no e begonnen b i de tweedeflesch bemerkte ik al beterschap ik geviel mg dagelijks sterker worden De dankbaarheid dringt raij dit bekend te maken dat ook anderen dit heerijk middel kunnen gebruiken M VAN DER VALCK Eene ervaring van eén aantal jaren geeft ons alle vrijmoedigheid om te leggen daar is geen enkel middel versta oni goed diinr in geen enkel middel dat u in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte geestelijke of lichamelijke uitputting beter sneller en meer afdoend helpt dan de Sanguinose Meestal zijn twee eetlepels per dag voldoende Neemt er een proef mede V DAM e Co Den Haag Wacht ü voor namaak PriJs per flacon f 1 60 6 fl f 8 12 fl f 16 Te Gouda bü WOLFF Co Westhaven 198 ANTON COOPS Wijdstraat drogist WESSANEN LAANj Wormerveer OPGERICHT ire KOWIISKI WKK r BRIKKEN Voedert uw Fed met de xuivere murwe I ITl riZ lDII OEI2 El merk Ster en W t uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Pari K 1900 negen Gouden MedaUlea ADYEETENTIM in alle Coiiranten worden aang enomen door het A lv rl ii l llnr aH van A KlUlVKMAiV ZOOK Schoenhandel KLhAWEG E tegenover de Kleiwegsteej Aanbevelend C SMITS Alle ropiratien en aangemeten work Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder worovft Wa toogezonden JCafi in e even worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of m het voedsel zonder dat het noodig i s dat de dronkaard er tett van af weet Set COZA POEDeRbe zit de wonderbare einenatliap om togen in tot het drinken van sterken drank bier wyn absint enz bij den dronkaard op te wekken Met COZA POEDER werkt ïoo onopgemerkt n zeker dat de echtgenoote de zustar of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zjjn medeweten en zonder dat het noodig 13 dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizen len gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aun hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en m het volgend depot te Gouda WOT FF Co Onze depöthouders reiken het attestcnboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE j ïr L SSd Wacht U voor namaakaelb Het Coza Poeder 13 het eenige afdoende middel tegen dronkenschap H ANKER ▼ Ruim 35 jaar doop millioenen JICHT CN RHEUMATIEKLIJDERS met succes gebruikt Veskrijgbaar in flesschenv n50cIs 75cIs j Ui fu S bii h H Apothekers en Drogisten iir Ad RlCHTERiiC Roherdam Te Gouda b C LÜGEB Apotheker Markt WOLFP Co Westhaves 198 en biJ ANTON COOPS Wpstraat AlleDW onoverlroSen Prof Dr Liabors welbekend E2I1IW SBACBT ILIZ12 AUmii eoht met Pabriekimerk tot Toortdnrende rwiioaie en zekere genezing van lUe selli de meest hardnekkige xenuu Miektetif rooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftïïi Ui e f enezing Tan elke zwakte Bloo ïdcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgsvertering Onrermogen Tmpotenz Pollntioue enz Uitvoerige proBpeotuBsen I ïiji por e oh fl 1 fl fl 8 dubbele flesch fl Cl OntradDepöt Matth v d Vegte Zaltboram D pöU M Cléban Co Kotterdain ï Happel sGravenhage J lUlmmana de Jong J Cen RottarlmiiW tÉf k Oo ftouda Q bi alle droi isten Gonda Drnk van A BRINKMAN AZs Kamer van Koophandel en Fabrlekeo De BURGEMEESTER van GOUDA doet te weten dat b j Koninklijk besloit van 4 Mei 1896 Staatsblad No 76 is vastgesteld een Algemeen Reglement voor de Kamers van Koop handel en Fabrieken dat art 6 van dat reglement bepaalt dat men om kiezer van leden eener Kamer te zijn zal moeten voldoen nan de beide volgende vereischten A kiezer te zijn van leden van den Kaad der gemeente waar de Kamer is gevestigd B aldaar bestaorder of inedebestanrder te zjjn en gedurende ten minste twaalf achtereenvolgende maanden ueweest te zijn van een bedrijf van handel of nijverheid dat ingevolge art 80 van dat reglement vóór 15 Jali o k moet worden opgemaakt eene nienwe lijst van Kiesgerechtigden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Qonda waarop overeenkomstig art 7 moeten worden gebracht de namen van lo ben die op de nu nog van kracht zijnde lijst van kiezers voor de Kamer voorkomen en voldoen aan de hierboven genoemde vereischten in art 6 gesteld 2o hen die van bnnne aanspraak om op die Igst te worden geplaatst schriftelijk hebben doen blijken en noodigt mitsdien de belanghebbenden die niet op de nn nog van kracht zijnde kiezerslijst voorkomen maar als voldoende aan da hierboven onder A en B vermelde vereischten aanspraak kannen maken om op de nieuwe lijst te worden geplaatst ail daarvan vóór 10 Juli ter Gemeente Secretarie aangifte te doen volgens het daarvoor vastgestelde formnlier waarvan exemplaren aldaar kosteloos verkrijgbaar ziJn GOUDA den 30 Jani 1908 De Burgemeester voornoemd K L MARTENS als 10 Kilometer maximum snelheid De Tweede Kamer lieeft deze week met 43 tegen 28 stemmen liet wijzigingsnntwerp van de Motor en Rijwielwet aangenomen waarbij aan Gemeentebesturen de bevoegdheid wordt verleend om in den bebouwden kom der gemeent FEViLLETOM DB ACTRICE 18 Elsa drukte glimlachend de hand barer moeder En toch moet n trachten er een bezoek op Grttnau in te lasschen een beetje buitenlucht zal ons beiden niet schallen Natnuriyk vergezelt mgn moeder mi wendde zg zich tot Von der Heyden Natuurlijk herhaalde deze Het zal u daar zeer goed bevallen en n zal dan misschien mgn gemis aan voorliefde voor het tooneel begrijpeiyk vinden Nn mgn voorliefde voor het tooneel is ook slechts van den laatsten tgd Ik was reeds ouder dan gg na zÜt zonder dat ik te Weenen ooit een spoor vac het tooneel gezien had maar om mgn Elaa te zien spelen daarvaor heeft men geen byzondere voorliefde roer het tooneel noodig vind ik Hoeder klonk de vleiende waarschnving der tooneelspeelster Dat is heel eenrondig ge gaat een overeenkomst aan onder wederzgdsche bepalingen bezoek aan OrUnan bezoek aan de TOonteUInges met Rlia Potoky op het pro 10 K M als maximum snelheid aan te geven voor automobielen motorfietsen en rijwielen De regeering noemde in haar ontwerp 15 K M als maximum door het amen dementVan Citters werd dit echter op 10 K M gebracht In der haast is deze beslissing gevallen en wel zeer waarschijnlijk onder den indruk van de nu en dan plaats gehad hebbende ongelukken door het woest rijden van automobilisten veroorzaakt Hieraan moest paal en perk wordengesteld het gevaar dat deze voertuigen opleveren moest tot een minimum worden beperkt Deze oplossing lijkt ons echter ni de juiste Ligt de oorzaak van het onbesuisd rijden niet vaak aan de onkundigheid van den bestuurder en zou in deze ricnting geen verbetering kunnen worden aangebracht Een matige snelheid is zeer zeker noodig maar een bepaling als deze brengt noodzakelijk het groote nadeel met zich dat èn auto èn motor èn rijwiel als vervoermiddelen wel op zijde kunnen worden gezet Wat toch beteekent een snelheid van 10 K M per uur I Een uur gaans wordt gerekend op 5 K M afstand aan auto motor en rijwiel wordt dus nog niet het dubbele van de snelheid van den voetganger toegestaan Rijtuigen en elk ander vervoermiddel hebben gemiddeld grootere snelheid en dit is ook noodzakelijk daar snel vervoer een eisch des tijds is In groote gemeenten vooral doch ook in die kleinere waarvan de bebouwde kom van de ééne loopt tot aan die van de andere waardoor een geheele streek als t ware één bebouwde kom is geworden zal deze bepaling groot ongerief geven Ongetwijfeld zal het gebruik van het rijwiel thans zoo algemeen bij invoering van dezen wettelijken maatregel verminderen omdat het nut daarvan voor de neringdoenden wordt weggenomen Den handel in het algemeen en in deze voertuigen in het bizonder zal hiermede een gevoelige knak worden toegebracht gramma stelde Maxime voor Stel a gerost mynheer Von der Heyden ik kom geheel belangeloos verklaarde Elsa als juffrouw Potoky met bate moeder geheel iucognito O ik zeg n dat doet mg oneindig goed I Ik laat my steeds voor de vacantia een nienw kostuum maken om maar niet de geringste tooneellncht mee naar buiten te nemen Ik zal in zulk een vacantiekostuum komen Misschien in het zelfde waarin ik a te Meran leerde kennen t Dat was eenvondig zilvergryi het stond n verrukkelgk Maar waar denkt u aan Dat was vóór drie jaar reeds geheel uit de mode I Maxime schaterde het uit Ëlsa Potoky in een zilvergrQs kostuum I Ge maakt er toch wat moois van mgnheer Von der Heyden I Welnu wat zoa dat P Zoo n kunstenares I viel Elsa s moeder hem by Lacht maar over mgn verstand van kostnmes In mgn oogen stelt het de kostbaarste Pargsche mode in de schaduw dat zilvergryze kostuum van v6or drie jaren antwoordde Von der Heyden Elsa begon koffie te schenken en gat een hatelgke opmerking van Maxime vroezende aan bet gesprek een andere wending Er werd gebeld en even latei klonk er een Troaweltke item io de gang Jnfiroaw Een bepaling als deze kan niet anders dan ongemak bezorgen de remedie is erger dan de kwaal Uuiteulaodsch Overztcbl Renter seint alt Londen d d 2 Iali Sir Edward Grey minister van baitenlandsche zaken deelde in antwoord op een desbetreffende vraag mede dat de Perzische troepen die de Britsche legatie te Teheran hadden omsingeld thans afgetrokken ign Voordat de vlachtelingen bet gezantschapsgebouw verlaten wenscht de Britsche regeering te ontvangen een schriftelijke verzekering dat hnn leven en hanne bezittingen geen gevaar loopen en wat degenen betreft die van misdrijven andere dan staatkundige worden beschaldigd dat zy aan een verhoor zullen warden onderworpen in tegenwoordigheid van een lid der legatie Reuter seint uit Jacowka Qoavernement lekaterinoslof d d 2 Jali Gisternacht zi n ten gevolge van een gasontploffing in de Katharina schacht ongeveer 200 arbeiders gedood Er werden nog 73 man levend naar boven gehaald van welke echter nog tien stierven Later telegram Volgens nadere berichten over het mijnongelak zijn tot dusverre 167 lijken geborgen die alle ernstige brandwonden vertoonden Het reddingswerk wordt met kracht voortgezet In Noord Perzië is het volgens berichten uit Tebris alles behalve rustig Deze stad en de provincie Acherba jan zijn de haarden der revolutie en nn de troepen van den Shah versterking krijgen wordt de toestand kritiek De revolationnairen wilden de troepen niet in de stad laten alle zaken staan stil de bazaars zyn gesloten Enkele magazijnen en de buizen van sommige afgevaardigden ziJn geplunderd Rachim Kban omsingelt met zijn troepen de stad in de straten worden barricades opgeworpen nacht en dag wordt geschoten zoodat men zeer voor een bloedbad vreest De Enropeesche kolonie in Tebris bestaat uit ongeveer dertig personen te weten de Engelsche consal generaal de Sassische consnlgeneraal met een Kuzakkenljjfwacht drie of vier ambtenaren van de Indo Enropeesche Telegraafmaatschappü twee beambten van de Keizerlijke Perzische Bank en eenige bandelaren in tapgten Potoky thuis i Er is bezoek mejaffrouw zei bet dienstmeisje Dat doet er niet toe klonk het en men hoorde naderende voetstappen Wel heb ik ooit juffrouw Howard I Wat wil die hg ons merkte moeder Potoky geërgerd op Juffronw Howard P vroeg Maxime met een onwillekearigen blik in den spiegel en zyn knevel opstrgkende Ik vermoed niets goeds fluisterde Elsa hoad u op een kleine scène voorbereid mynheer Von der Heyden Daar vloog reeds de deur open een groole elegant gekleede dame trad binnen mejuffrouw Anny Howard een der beste medewerksters van den hofschoawburg Een parfumlncht vervulde terstond het vertrek Dag Elsa Zg stak deze de hand toe over Von der Heyden been zoodat deze moest bukken om niet in de met paarlen bezaaide kant der tooneelspeelster verward te geraken Laat u niet storen heeren Ah mijnheer de graaf natnuriyk I Een krachtige handdruk A propos overmorgen Verloren eer Ik heb de rol van Angèlel Zg klapte in de handen Wy zullen ons best doen Elsa ik zou gaarue ook eens een doiijn malen teruggeroepen worden I Maar waarom ik kom na ja lalt fe ook erge éjltik De Hambargscbe Senaat heeft de BUrgerschaft een wetsontwerp toegezonden tot invoering van een belasting op de toenemende waarde van gronden Dit ontwerp wordt gemotiveerd door de overweging dat de thana betaalde belasting op de toenemende waarde in den vorm van inkomstenbelasting vaak wordt ontdoken door vertrek naar een naburige Prui V sische gemeente Wordt na de belasting gewijzigd dan zal de heffing van de beloating op goederen binnen Hambargsch gebied gelegen kunnen plaats hebben door den HAnbnrgschen fiscns De belasting bedraagt by een toeneming der waarde tot 2000 Mark 1 pCt en stijgt lot 4 pCt by een toeneming met meer dan 40 000 Mark Is de toeneming meer dan 10 pCt van de waarde die het stak grond by aankoop had dan wordt de te betalen belasting verhoogd tot 10 pOt bü een toeneming der waarde met 10 tot 20 pCt en zoo opklimmend dat de belasting verdubbeld wordt als de toeneming in waarde meer daa 100 pCt bedraagt De Politische Correspondenz deelt mede dat tnsBcben Parys en Beriyn in den laatstee tyd een drakke gedacbtenwissellng heeft plaats gehad met het doel tot overeenstemming te geraken over de vraag of de mogendheden die de Acte van Algecirag onderteekend hebben Monlay Hafid tallen erkennen zoodra de voornaamste kustplaatsen zich aan diens gezag zullen hebben onderwerpen De mogendheden zyn eenstemmig van oordeel dat de pretendent onmogeiyk kan erkend worden wanneer by niet verklaart de Acte van Algeciras te zullen eerbiedigen en naleven Het blad voegt er aan toe dat volgeca het oordeel der Fransche regeering bet herstel van Abd el Azis hoewel niet waarschyniyk toch niet tot de onmogeiykheden lehoort Uit Mazagan wordt bericbt dat troepen van Abd el Azis zonder slag of stoot Azemmour hebben bezet welke stad door den gouvernear van Moalay Hafid op het bericht van de nadering der soldaten verlaten werd De aanhang van den wettigen Sultan wordt in die streek weer machtiger De Londensche correspondent van het Berl Tageblatt meldt dat in marinekringen groote spanning beerscht over den afloop van de geheime manoeuvres van de Engelsche vloot in de Noordzee die eergisterenavond begonnen zyn Naar verluidt is bat algemeene denkbeeld dat aan de oefeningen ren een laagheid zonder wederga De parasol vloog op de piamKen gleed over het gladde blad heen tot Von der Heyden die haar gelukkig opving waarvoor hy met een genadigen glimlach der diva beloond werd Daarby gewoonweg dom dom Maar ik neem myn ontslag dat zullen ze zien 1 Ja als ik niet voor die rol geknipt ware Je weet ik ben niet eigenzinnig en laat my veel welgevallen jy bent daarin veel beslister minder toegevend om zoo te zeggen Maar spreek dan och I Of weet ge wellicht daarvoor een verontscbuldiging P Of u misschien mynheer de graaf F Als ik wist wat u bedoeld misschien antwoordde Maxime glimlachend Ach ja het hoofd duizelt mg de Julia ik zog u de rol van Julia willen ze mg ontnemen 1 O kent mgn Julia P Welnu En wie geven ze die wie P Een pas beginnende Een schoolkind Julia was ook een schoolkind tel Maxime Ab a verdedigt derhalve zulk een ongehoord onrechtP Misschien een vereerder van dia kleine slang P Als a my eerst haar naam noemt misschien iHardinger wellicht P vroeg Elsa bedaard Wordt vervalgd