Goudsche Courant, maandag 6 juli 1908

47s e JanrgaiiiT Maandag O Juli 1008 No J068I wtiwS en AdrertenUehlad roor Gouda en Omstreken Irlrtonn N A 1 K K T F N I EN worden ge lalsl van 1 reijels i enten iedere rejjel meer 1 1 Jenlen Ji o e lettei wordeii Iverekemi n uii i ilaHlxruinite liizeiKluif vtni Advertenlien Uii 1 hiii i inii l relflBi n o 8 De IJiln ave dezci Courant g e schied1 dagelijks met uitzondciinp vnn Zon on Feestdagen De rij s per drie maanden is 2 i Iraneo pei l 8t 1 70 Afzondevlijke Aomraêm V U F JEN T IC iN MAAE SSANDEWUN Aanbevelend SLOTEUAEER Co GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spi eier enz Rnime keaze in de nieuwste üasforauizen en Gascomforen fijn uitgevoerd in prima email Alleeoverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous isonovertroffeninlicbtkracbtendanrzaambeid MEN NEME DE PBOEF Aanbevelend M M VAN LOON Dubbele Bnnrt B 13 Telephoon 117 FERWERDA TIEMAN BEVELEN KENNISHAKING AAN MET lKltm lE MËIIKE 51JMWIJN VoOK ONZK AFNKMI ItS ZIJK GhATIB VEUKKI K1 XXH MEIKHUIDËN WAI DMEIIHÏKU MET UEOEl T Tt T llEHBlIUNd VAN MEiWI IN Per fleich Wachenbeimer 0 70 Niersteiner 0 80 Hochjieimer 0 90 Marcobronner 1 Ranentbaler 1 10 RUdeaheimer 1 20 Eltviller 1 36 Iiieblranmilch 1 50 Winkler Hasenaprnng 1 80 RUdeaheiraer Berg 2 Forster Jesnitengarten 2 0 MOEZEL WIJS EN Braoneberger 1 Moselbliimcben 1 60 Pisporter 180 I rtjzen ü contant met 10 Ct kortluK DEPOT TP GOODA F J J UOON VAN OSTADE Schoenhandel KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg AiDbevelend C SMITS Allo reparatiën on aangemeten werk Echte Oude Jenever Mightcap P HOPPE Verkrijgbaar bjj PE ETERS Jz ut Of MeM 0M Hrkhüttd Het Correspondentscbap van momnuninO Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegaters en Verplegers is gevestigd ten liaize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiRKzwAaEE Wachtelstraat No 231 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particaliere verpleging beschikbaar zgn AVOLENAARs KINDERMEEL 20 cent per Vj 11 cent per 2 pak Overal verkrijgbaar UlISMirKDEKS warht IT voor uamaak Ziet naar het CoHlrélemegel Dr v HAMEL BOOS en HABMENS en den naam P MOLE AAR Co M eêtmaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den UIIAMII Pni VVESTZAAN A T T E S T AMSTERDAM 6 November 1907 Aan de Firma P Molenaar Co Westzaan M H In de Kinderpraktgk en op de Kinderafdeeling van het Onze Lieve Vrouwe Gaathuis beb ik in vele gevallen waar het gebrnik van een Meelpreparaat als bijvoeging gewenscht was o a ook het Molenaars Kindermeel tot mijne tevredenheid aangewend Hel moet evenwel vooral bij zuigelingen op een oordeelkundige wjjze worden toegepast en toegediend om teleurstellende resultaten te voorkomen Achtend w g Dr P W C M BDSCH 1ste Geneesheer aan Onze Lieve Vrouwe Gasthuis WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT tfi HOWIMHLMKE FABHIKKEI Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk Sler en W t uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere THploma Parijn 1900 Negen Gouden Xedaüle ADYEETENTIÏIN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteutio Burean van A BKINRMAN di ZOON Inmaak Kruiden Versche Mierikwortel blJ WOI FF Co HAVEN 198 Dronkenschap bestaat niet meer Ben monster van het merkwaardigs Coza poeder wordt gratis toesezonden A ti i tngegeven worden in K e Thee Melk Likeur Absmt Bier Water of in het voedsel zotter dat het noodig is dat de drenkaard er iet van af weet Het COZA POEDERbe zit de wonderbare eijfcnschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt MM onopgemerkt en aeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat he noodig is dat de patient ooit behoeft te welen waaraan hij zyne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huisebjk geluk van duiienden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten iltg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het Mven van talloozen met menig jaar verlengd J Het Instituu4 Waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen Wn boek met dankbetuigingen en een manster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en m het volgend depót te GoudaWOLFF Co Onze depóthouders reiken het atiestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deie te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITUTE S r 5 LXd PAIN EXPELLER h PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Wacht U voor namffaksels Het Coza Poeder ia het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Ruim 35 jaar door miuiocnen jicht en rheumatiïkluders met succes gebruikt Verkrijgbaar in flesschdiVan 50ds 75cl5 1CN l 3S BU H H AroiNEKERS EN DROGISTEH F Ad RlCHTERitCt Rotterdam Te Gouda bij 0 LÜGER Apotheker Harkt WOLFF h Co Westhaven 198 en bjj ANTON COOPS Wijdstraat Gouda Drak van A BRINKMAN ft Zx Dit No bestaat uit twee bladen EEtt8TF ULAU UuItmiiaiKlscli Uverzlcbl Renter seint uit Brussel d rt 3 Juli De Kamer ging voort met do beraadslagingen over den Congo De minister van justitie verklaarde dat België den Congostaat zal naasten en dien reorganiseeren zooals het dit zelf wil De regeering erkent dat er misbruiken zijn voorgekomen maar dit is een reden te meer ïoor de annexatie Zonder een tód van overgang kunnen nu oenmaal geen hervormingen worden ingevoerd De minisier betoogde daarna de noodzakelijkheid van een stelsel van verstandig geleide en intensieve kulluur en ontkende dat er een diplomatiek conflict met Engeland zon bestaan Reuter seint uit Bnenos Aires d d 3Juli De telegrafische verbinding met Assump cion is verbroken De geruchten over een opstand schijnen juist te zijó Volgens de Nacion rukt de president van Paraguay met de trouw gebleven troepen up tegen het leger der opstandelingen Olflcieel is nog niets bekend van de belasting lastingen hervormingsplannen van den Doitschen minister van finnncièn Het grapje dal de keizer maaklo in zjjn bekende Hamburger toespraak over do belasting op vrijgezellen heeft niemand in ernst opgevat als deel uitmakend van de belastingplannen d r Regeering Maar alle mededeelingen die door offlcieuse en niet officiense organen op eigen gelegenheid of op gezag van vertronwbare zegslieden worden gedaan wekken den indruk dat de Regeering geen andere koorden op baar boog heeft dan de steeds weder te voorschön komende belasting van vorbruiksartikelen Zoo geleidelijk zal er in het Dnitache Rjk geen enkel verbrniksartikel meer gevonden worden dat niet vooraf door den fiscus is bezwaard met eenig recht De voorstellen daartoe zullen echter naar de Frankf Ztg uiteenzet door de linkerzijde ernstig bestreden worden En wanneer men rekenen kan met hunne uitingen bnitenden Rijksdag dan zullen ook de nationaalliberalen zicli in dit opzicht by de linkerzijde moeten aansluiten In den afgeloopen FEVILLETOX DB AGTEiei 19 jHardinger WPÜicht En dat zeg je zoo kalmweg alsof zoo iets heel natauriyk waa geheel ia den haak Hemel wat beo ik van streek Je hebt baar nog les gegeven Nataorlgk een groot taleot Zeker zonder tw fel en tot dusver zeer Biecht bedeeld Dat moet je toch toegeven terwijl jö Terwyi Ëlsa ik neem geen vrede met dat terwyi er bestaat geen terwöl tns I schen my en die persoon Nn ik ben hier I aan hét rechte kantoor I Mama natnarlijk ook Tas hetselfde gevoeletif Ik verzoek a mg er baiten te laten Mjjaentwege speelt de rol van Julia wie maar fil Ik heb nog genoeg van die ellendige rol van koningin waarmee ze verleden jaar mgn dochter wilden opknappen Dat heb ik hun echter aan het verstand weten te brengen Juffrouw Ëlsa de rol van koningin P Dat j heeft men gewaagd Na dat overtreft alles I merkte Maxime toornig op winter tucli zgn do nationaal liberalen herhaaldeiyk krachtig opgetreden tegen de toeneming der belasting op verbroiksartikelen on voor de invoering van directe Rijksbelastingen De Nationalliberale Korrespondeuz heeft nog zeer uolanga geprotesteerd tegen d ce nieuwe indirecte belahtiui beUalvo die op gedistilleerd en een krachtig pteidooi gehouden voor een algemeene belib iing op rente van kapitalen en voor uitbieidiiig der suf essiebetasting al s Bon socialen plicht Biyren de natiünaal libenilen opdttstiuidpunt staan vallen zy niet om voor de eischen der blocpolitiek dan zal de regeoring grootu moeite hebben haar belastingprograin ong iw jzigd aangenomen te zien De Erigelsche dagbladen hebben aan het departement van buitenlaudhche aken te Londen informaties ingüwunnen over de correspondentie welke uaar liet heette hüd plaats gevonden tushclien den 8jah van Perzie en den Koning v n Engeland over hel verleenen van een toevlucLt aan vluchtelingen door het personeel d r Britsche legatie te Teheran En het blijkt dat werkelgk een gedachtenwisseling daarover tasschen de beide vorsten heeft plaats gevondeu Het is wel typisch dat een on ander liet eorst is bekend geworden via de Berlunschel lad6u De Times verneemt uit Teheran dat de volgende reactionaire hofgrooten benoemd zijn tot provinciaal gouverneur Asif edDowlé in Sjiras Agbal ed Dowlé in Ispahan en prins Neir ed Duwlé iii Mesjed De arrestaties in Teheran duren voqrt seinde de Times correspondent Een Russrsch telegiaafagenthchap verneemt uit Petersburg dat de Igd der groote spanning voorby is en dat de afkondiging der krygswet heeft meegewerkt tot de kalmoering der gemoederen DeTjevolking te Teheran organiseert betoogingen ter eere van den Sjah Prins Zil es Sultan de oom van den Sjah die zich op t oogenblik ophoudt in Sjiras heeft tol den Vorst liet verzoek gericht uit Perzië to vnogon vertrekken met zyn geheele familie en met behoud van zyn bezittingen l3e Britbche en Russische diplomatieke vertegenwoordigers te Teheran hebben van bun regeering machtiging ontvangen dit verzoek van Zil es Sultan by den Sjah te ondersteunen De Sjah verdacht of verdenkt Zil ervan tegen hem te hebben gecomplotteerd Ah thans komt er leven in I beer aldus wendde zich de tooneelsj tot Von der Heydel thans moet ik hulp inroepen of is u ook Hardingeriaan Geheel verraden en verkocht Von der Heyden maakte een droevig figuur Algemeen gelach jje hebt vandaag werkelyk pech zei Elsa mynheer Von dor Heyden je liet my niet eens den tyd van voorstellen kent als beslist tooneetvyand noch Hardinger noch jou Mynheer Von der Heyden Waar beb ik toch onlangs dezen naam gehoord Lieve Hemel ja mynheer Von der Heyden en graaf Leidesdorf Misschien een verzoeningsvisite nn dan wit ik niet langer atoren Ik begryp je niet Wees zoo goed je nader te verklaren verzocht Elsa De heer Von der Heyden en graaf Leidesdorf hebben immers een kogel gewisseld ter wille van Elsa Potoky Dat ia het laatste tooneelpraatje Elaa stond driftig op j op graaf Maximes voorhoofd verscheen een ernstige plooi En de aanleiding tot het duel Wat zegt het praatje daarvan Weet ik hetP antwoordde de tooneelspeelater onverschillig Aanleiding I Djg denkt men er toch allicht btj Zet toch niet Reeds een paar mal n hebben wy melding gemaakt van het onverkwikkel ke Pary sche proces det door Humbert tcgou den Matin werd gevoerd en wcika opi nbare behandeling tot veel krakeel enfichandaal aanieidiFig gaf zóó zelfs dat een paar heeren uit hel publiek elkaar klappen toedienden Op die vechtparty was oen duel tusschen de betrokken personen gevolgd Er nu h nóg een tweegevecht uit dit proces voortgevlotiid In de Autorite had een artikel geataan van Paul J de Oissagoac getiteld Lo Matin et Victorine De hoofdredacteur viin d n Matin De Jouvenel achtte zich beleedigd door dat artikel Hy zond dus aan de Oassagnac zgn getuigen de h i Urbain Cohier en iSiépliane Lauzanne Dunderdugmorgen oin 10 ure vond bet tweegevecht plaats op den degen In de derde ronde kreeg Dti Jouvenel een leeliiken stoot in den rechterarnr Twee duels om een smaadzaak van minverkvrikke jk gehalte I Men zou 00 zeggen dat zelfs d Artagnan daarmee de er voldaan zou rokonen maar De Jouvenel denkt er niet 7 00 over Hu wil nu zoodra zyn arm boter is den advocaaat van Humbert mr Dabori uitdagen Deze zal wel verstandiger zyn temeer nu het proces van Humbert tegen den Matin h geëindigd met oon hchittcrcnde overwinning voor Dabori en een groole nederlaag your dun Matm Hel blad is veroordeeld tot oen boete van 1500 guldüu en tol uitbetaling van een schadevergoeding aan llumberl vnn 25 000 gulden liovendien zal de Maiin het vonnis moeten bekendmaken in dat blad zelf en in tweehonderd couranten ter keuze van Humbert Het veruordecldo blad bespieckt in een brutaalgesteld hoofdartikel het gevallen vonnis Het tracht in dat artikel opnienw den oudsenator naar beneden te halen De alotxin luidt De heer Humbert mag zich weer eens komen aanmelden by den kassier Wy Matin betalen liever dan dat men ons botitalt De insinuatie in deze regelen vervat vloeit voort uit den aard van het geding Want het ging juist om de quaestie of de end senator ziuh aan geldelyke knoeieryen had scliuldig gemaakt en zich had laten omkoo pen Dat was n l door den Matin beweerd ir dü reeks artikelen waarvoor het blad vervolgd werd Het had Humbert verweten dat deze na er voor te zyn betaald zyn invloed als senator bad misbiaikt tiisteren is do delegatie van Ostende met zoo n ernstig gelaat Ik zelf heb er niets van geloofd En toch moet ik u ernstig verzoeken my en den graaf jnedu te deelen wat men als aanleiding hiertoe opgaf I Or zal toch in elk geval over gesproken zyn zei Vonder Heyden met nadruk Dergelyke praatjes kunnen juffrouw Potoky volstrekt niet onverschillig zyn Neen maar die i goed Ik apreek over een schreiend onrecht het bezetten van de rol van Julia door Hardinger Alles glimlacht haakt verder drinkt koffie By een onscholdig tooneelpraatje vat alles vuur en vlam en schreeuwt moord en brand Welke aanleiding zou er nn wel zyn by een duel taaschen twee cavaliers om een tooneelspeelster Men sprak van een offlcierensoaper Mynheer Von der Heyden bad zich als ridder onzer groote tooneelspeelster opgeworpen en graaf Leidesdorf moet zulks voor geheel overbodig gehouden hebben en zoo voort Champagne verhitte hoofden zooals dat gewoonlyk gaat Een tooneelpraatje dat heb ik direct gedacht fEn toch niet geheel uit de lucht gegrepen begon Elsa thans opgewonden Er ia over my gesproken op een wyze dat een der heeren daarin aanleiding zag my in bescherming te nemen En waarom Wat heb ik gedaanP Ik ben tooneelspeelster en dat ii den bargemeester Pielers aan het hoofd in de Kamer gekomen om den afgevaardigden don toestand bloot te leggen Dniniddellyk nadat de heer Schollaertz had uitgesproken begaven tal van afgevaardigden zich naar de zaal welke ter beschikking van de deputatie was gesteld De heeren Pieters en Huyl een afgevaardigde zetten uiteen welke rampspoedige gevolgen het speeiverbod voor Ostende inoost hebben Ten slotte kwam de hoer Buyl overeen met zyn collega van lechts Hamman om een wetsontwerp voor te stellen waaraan het amendement ten grondslag zou liggen twee jaar geleden in den Senaat door den heer Simonis voorgesteld Hierby zou ann Ostende en Spa een privilege worden veileend torwyl overigens in Be giè het spel zou worden totgestaan onder nader by de wet vast te stellen voorwaarden Op een door den Bond van hotelbeambten aan den koning gezonden petitie werd door den hecretaris des konings Carton de Wiart telegrafisch gcantwooi d dat de petitie in handen van den minister van binnenlandsche zaken was gestold met verzoek daaraan zyne byzondere aandacht te schenken Het Russische Zwatte Zee oskader te Warna anngekoAen Do torpedobooten liggen in de haven voor onker Dezo schepen alsmede de officieren die aan wal gingen zyn met geestdrift door de bevolking begroet De Rnssen zullen denkelyk een paar weken te Warna blyven Ken bepaald staatkundige beteekonis heeft lu t bezoek niet maar het kan er toch toe strekken de banden tusschen Rusland en het vorstendom weer wat nanw r aan te halen te meer nu de Porie ver ïnimd heeft het Russische eskader in Herakloa te begroeten Tegenover deze koelheid van Tutksche zyde komt de hartelyke ontvangst van de zyde der Bulgaren des te opvallender uit Het schynt dat de parlementaire wagen weder bezig is zich vast te werken er komon berichten uit Weenen dio van crisisgeruchten melding maken Schuld zyn dilmaal de DuUsche Bohemers die hun ontevredenheid over de Tsjechische voordeelen luchten door het indienen van een reeks voorstellen van urgentie waardoor zy de werkzaamheden van het Parlement onnoodig bemoeilyken Baron Von Beek de minister president die bet arbeid sprogram met de Übrailnner besprak ziet zyn plannen daardoor in gevaar gebracht Ku hy geeft myn misdaad elke schurk heeft bet recht myn eerlykun naam op zyn lippen te nemen O als men tot het besef komt welk een opecnhooping van verachting en laagheid er achter die schynbare vereering waarmee men ons beloont verborgen ligt dan begint men bet tooneel te haten Maar jntfronw Elsa het is immers een leugen Het ia een van die kunstenaarfipraafjes die nw persoonlyke eer in het minst niet aanranden afgezien van de onwaarheid er van zei Maxime om baar te kalmeeren Hoe kun je zoo iets nu ook weer zoo ernstig opnemen Als eenmaal on e naam niet me T op aller lippen zwot ft als men niet meer om ons strijdt zyn wy dood Daarom laat ze maar praten elkander doodschieten of van kant maken Onze roem gedyt het best in den tabakswalm der cafe s en in de sociëteiten by don parelenden champagne Die zich bet meest verveelt in den schouwburg geenwt of onder het spelen met zyn buurman praat uordt daar je vurigste vereerder en verhit zich den geblaseerden kop in oen gesprek over de kunst En onze goede naam wordt daarby escbandvloktl zei Elaa Onze goede naam Die is toch niet te redden Eenvoudig omdat bet publiek hem niet gered hebben wil Wordt vervolgd