Goudsche Courant, maandag 6 juli 1908

Frambozen en Citroen Limonade Aanbevelend SLOTEMAKER Co 1 ANKER ♦vi PAIN EXPELLER 4 TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN £ Ruim 35 jaar door MiLLioENtx JICHT EN RHEUMATIEKLUDCRS MET SUCCES OEBRUIKT = VtRKRUCBAAR IN FLESSCHEN VAN 50 di 75cis j IN f 1 25 BIJ H H Apothekers en Drogisten IF Ad RlCHTER C Rotterdam Te Gouda bg C LUOER Apotliok i Markt WOLFP Co Westhaven 198 en bg ANTON COOPS Wgdstraat Tl Het bfstt onschadelykite en g j 9B makkelylcste poetsmiddel voor Heerefl ion en vooral dame en Klnderachoenwerk I O Is de Appretuur van C M MUIIer 1 Ca Xri Berlin Beuth Str 14 Men lelie oed IULl op naam en fabriekamerk Verkrygbiar by Heeren Wlnktlleri In iDhoenwerk lelintnrran eeninfYsn c 1 Ir n n rmi O int b W tardsminn rnt na dSD ontevredenen tot heden Vrpag tgd om hunne voorstellen in te trekken Doen zÖ dit niet dun wordt heden geen vergadering van het Hals van Algevaardigden gehouden en behoadt de Rcgecriag zich verdere beslissingen voor Dit krasse besluit is noodig daar thans ook reeds de ckristelgk socialisten Tsjechen en Polen verklaarden voorstellen van urgentie te zullen indienen zoo die der Duitsche Bohemers niet worden teruggenomen Het nieuwe Oostenryksche parlement onder de auspiciën van het algemeene stemrecht gekozen schjjnt zich maar niet te kannen ontworstelen aan de oade invloeden VM den nationaliteitenstrljd i ie vroeger zoo vaak de behandeling van zaken in Oostenrijk bemoeilijkte Verslag alt Rotterdam Foster s Rugpijn Nieren Pillen genezen een pijnlijken rog rheamatiscbe piJn zwelling der ledematen onzuiver bloed duizeligheid slapeloosheid onregelmatigen hartslag en werken den 8chadeli kcu invloed tegen van thee bier en spiritnaliën De heer Groeneweg gepensioneerd rijksambtenaar Veemarkt 14 te E itterdam deeltons mede Gedurende de laatste zes maandenheb ik veel aan de nieren geleden Ouophoadelgk had ik daardoor hevige piJn inden rag en de lendenen te doorstaan Dezewas miJ op mjjn twee en tachtigjarigen leeltiJd zeer hinderlijk zoowel bjj het loepen alshet zitten en zells durlde ik me s nachtsniet in miJn bed omkeeren uit vrees dat depijn hog erger werd De arine liet veeltijdsbezinksel na en ik was alles behalve opmijn gemak wat men zal begrijpen wanneermen mijn leettjjd in aanmerking wil nemen toen ik mij op deze wijze al minder enminder begon te gevoelen Foster s RugpijnNieren Pillen werd mij gezegd is hèt middelom van een dergeljjke ziekte te wordenafgeholpen Ik bestelde en doosje dat iikgeregeld begon in te nemen en hoe grootwas miJn verwondering toen ik door hetgebruik van slechts één enkel doosje eengroote verlichting ondervond De pijn wasbijna totaal genezen ik voel me veel Irisscher en opgewekter en met vertrouwen zalik dit weldoend geneesmiddel recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig u hot publiek to maken op elke wijze die U goeddunkt Let er op dat gij de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen bekomt elke échte doo voert den naam voluit benevens de handteekening van James Foster Zg zijn te Gouda vorkrilgbaar bij de Hoeren Wolll iSi Co Westharen 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel éi F 1 75 voor één of F lU voor zes doozen Verspreide Berichten Fbabkruk Het aantal misdrijven waarbij bloed vloeide is blijkens een door de regeering gepubliceerde statistiek sedert de laatste vg jaar bijna verdubbeld De misdrijven door jeugdige personen namen in de laatste 75 jaar met 450 pCt toe DuiïSÜHLiSD De raad van toezicht van de machineufabriek Augsburg heeft elk van zgn employés niet werklieden die uit zgn vakvereeniging treedt een som van 50U mark toegezegd Volgens voorloepige opgaven is bg de stemming onder de Berlgnsobe zakendoenden omtrent de sluiting der winkels en magazgnen om acht uur de benoodigde twee derden meerderheid verkregen Enuelanu Ook de wetgevende vergadering van Nutal heelt zich uitgesproken vour de motie ten gunste van een vereenigd Zaid Afrika Deaitgever van een Indisch blad in Bombay is wegens het opnemen van een ophitsend artikel tot 3 jaar gevangenisstraf verooideeld OOSTESBIJK HONOAKIJE Het Slavische stadentencongres in Praag heelt besloten een telegram aan den keizer te zenden waarin op volledige begenadiging van Siczynski den moordenaar van stadhouder Potocki wordt aangedrongen KUSLAUD De verkiezingen voor den Finschen landdag hebben tot heden rustig plaats De labrieksarbeiders nemen vrijal en trekken door de straten Zoo men weet stemmen in Finland ook de vrouwen boven 24 jaar tot den vorigen landdag behoorden 2U vrouwen Mahokko De Kngelsche regeering heeft den stam der Houz laten weten dat ziJ overeenkomstig het vroeger medegedeelde geenerlei losprjjs zal betalen voor den gevangen genomen BDgelKshmoD Kennedy BINNENLAND TATEN GRNE IAAI T H K K i K H S n K H Vergadering van Vrgdag 3 Jolt Alsnog wordt aan de orde gesteld ter behandeling na de eindstemming van de Oorlogsbegrooting het wetsontwerp tol reorganisatie van de Arbeidsinspectie Aangenomen wordt zonder stemming het wet sontwerp tot goedkeuring van een met de gemeente s Oravenhago gesloten overeenkomst tot afstand van grond domping van de Hchenksloot en voorts eenige conclusies het wetsontwerp tot verhooging van de Justitiebegrooting voor 1908 BiJ de behandeling van een snppletoire begrooting van Binnenlandsche Zaken voor 1908 o a bütrellende de schadeloosstelling toe te kennen aan hen die tengevolge van de ophelUng der schutterijen inkomsten hebben moeten derven bepleit de heer Mees voor toekenning van de vergoeding geen diensttijd bg de voormalige schutterij van 10 jaren doch een van 5 jaren tot maatstal te nemen De heer de Klerk sluit zich biJ dien spreker aan De heer van Karnebeek bestr dt de opneming van de olAcieren van gez bg de schutterij onder de personen die van de Kegeeringshulp voordeel zullen trekken Deze olficieron toch genoten bg de schutterij slechts üon toelage wegens tijdverlies en kannen zich thans weer geheel aan hun praktijk wgden De heer Lohman echter erkennende dat deze olficieren geen rechten op uitkeering kunnen doen gelden bepleit op billgkheidsgronden de toekenning ook aan hen van de tegemoetkoming Voorts gal hg in overweging wat de nitkeering in het algemeen betrelt aan hen die 10 jaren dienden levenslang en aan hen die 5 jaren diensttijd hadden tijdelijk de vergoeding to verzekeren De minister van Binnenlandsche Zaken deelt mede dat het de bedoeling is de uitkoering levenslang te geven Het denkbeeld van den heer Lohman zal de minister nog eens onderzoeken Het wetsontwerp dat ook strekt tot aanschalAng van een ontrattiogsmachine voor schepen te Hoek van Holland wordt daarop aangenomen tonder stemming Hierop gaat de Kamer in comité generaal voor de haishoudelgke raming Eindstemming over do Oorlogsbegrooting De heer Goeman Borgesius verklaart namens de meeste zijner politieke geestverwanten dat wanneer zij hun stem aan deze begroeting gaven hoewel het beleid van den minister tegen hun beginselen indrnischte dit alleen geschiedde omdat deze begrooting is een aanvulling van de Kredietwet en ook omdat over eenige maanden bü de behandeling van de nieuwe begrooting gelegenheid zal zjjn alsnog nader van gedachten te wisselen over het beleid van den minister De begrooting wordt goedgekeurd met 66 tegen 15 stemmen Zonder stemming wordt goedgekeurd het ontwerp betreffende de reorganisatie van de arbeidsinspectie o a door aanstelling van een hoold der inspectie Wettelijke tijd Aan do orde is het wetsontwerp tot invoering van een wetteltjken tijd De Regeering heelt zooals bekend nader voorgesteld den Amsterdamschen tijd tot wettelijken te verhellen De heer de Beaulort vraagt ol nu de beide spoorwegmaatschappijen zgn overeengekomen ten opzichte van den Amsterdamschen tgd de Regeering de waarborgen kan geven dat na ook alle uurwerken den Amsterdamschen tijd zullen aanwijzen De heer de Visser betreurt dat zonder eenig positiel argument de Regeering een alles overhoerscheode wijziging heelt gebracht in het ontwerp door den Amsterdamschen tijd voor te stellen Daarom slelt hjj ook namens de hoeren de Geer van Doorn Hubrecht van Vunren en Doyinaer van Twist een amendement voor om als wetteljjken tijd don midden Europeeschen aan te wgzen Minister Heemskerk zegt dat hg het wetsontwerp nooit zou hebben gehandhauld indien het den midden Europeoschen tyd behield daar hy van die tgdsbepaling zulk een beslist tegenstander is dat hg nooit tot de tot stand komiog daarvan zou kunnen medewerken Tot den Amsterdamschen tijd is hiJ gekomen door het besluit van de beide spoorwegmaatschappgen die omtrent die tijdsbepaling tot overeenstemming zgn gekomen De hoer de Visser trekt het amendement in Het wetsontwerp wordt daarna met 62 tegen 11 stemmen goedgekeurd zoodat als wettelgke tiJd de Amsterdamscbe is aangenomen De behandeling der wet omtrent de openbare inzamelingen wordt uitgesteld Vragendag De heer Patgn rieht lot den minister van Buitcnlandsche Zaken de volgende vraag Bjj de behandeling van hei door de vorige Rcgeering ingediende wetsontwerp betrellende de tarieven van in uit en doorvoer in Indiè werd de aanvanketgk voorgedragen verhooging van den p st wijn teruggenomen wegens in verband daarmee met het baitenland geopende onderhandelingen Is de Regeering in de gelegenheid den stand dier onderhandelingen mee te deelen f De minister de Marees antwuordt dat een hervatting der onderhandelingen is uitgelukt de besprekingen zgn op dit oogonbiik nog gaande Hierop is de Kamer tot nadere bgeenroeping gescheiden Ueinenjïde Berichten Acht Raadsleden van Dordrecht stellen voor in de volgende Raadsvergadering een vijüedige Uaadscommissio lo benoemen die zal hebben te onderzoeken ol het mogelijk en wenschelijk voor de gemeente is over te gaan tot de verbranding van het straatvuil en 2o in hoeverre de verbrandingsgassen van nut kunnen 7ijn voor de op te richten EUctrische Central P en uitvoerige memorie van toelichting vatj den heer A Roest vergezelt het voorstel Een der aldeelingen va de Ned Ver tot Alsch van Alcoholhoudende Dranken stelt voor De algemeene vergadering drago het hooldbestuur op uit te zien naar een dichter die een onthoadersliod zou willen vervaardigen geschikt om op de gewone maar vooral op de algemeene vergadering gemeenschappelgk te zingen Een gedicht geschikt om op een gewone vergadering te zingen het kan nog maor op een algemeen Daartoe zal de dichterlgke geest zieh welheel erg hoog moeien verheffen Nnchter is het vaorstel anders wel Wii lezen in het Roll Nbl De voetbalspeler v d B van V I O S te Bergen op Zoom die op 18 Juni jl tijdens een match aldaar zoo n hevigen schop tegen den buik kreeg dal overbrenging en operatie in het Ziekenhuis noodig bleek is niet overleden zooals is genield Hj hoopt binnenkort het gasthuis hersteld te verlaten Voor de betrekking van concierge aan de Ambachtsschool te Schiedam hebben zich niet minder dan 116 sollicitanten aangemeld Aan dio betrekking Js verbonden een salaris van f 600 met vrg wonen Een paar dagen ieleden werd in het Zei sterbosch het lijk Jan den heer X uit utrecht gevonden Ife ongelukkige had zich met zijn zakdoek i ewurgd Het volgende afscheidsbrielje lag naast hem in het mos geld weg betrekking weg X weg De werkman D Smilde zoo meldt men uit Veendam die gisteravond onder de Eerste Groninger tram geraakte en wien beide boenen werden algereden is een uur na het ongeval in het station Zuidbroek overleden Gistermorgen is nabg Doetinchem vrouw G die met boter naar de stad was geweest op den terugweg in een bosch aangerand en van haar geld berooid Met bebloed gezicht kwam zg hiervan aangilte doen bij de marechaussee die onmiddellgk op onderzoek uittoog Op uitgebreide schaal worden njsporingen gedaan naar den voortvlnchtigen Marias Brouwers die 29 Juni s avonds uit het krankzinnigengesticht OadRosenburg is ontvlucht De olficier van justitie te s Gravenhage verzoekt zgn onmiddellgke aanhouding en terugbrenging naar gemeld gesticht ZiJn signalement luidt Leeltijd 21 jaar slank tamelgke lengte door de zon verbrand zwart sterkkrallend haar zwarte scherp getoekende wenkbrauwen oogopslag donker neas en mond gewoon tanden gaal Hj is vermoedelijk gekleed in grijsgerait colbertkostuup pet bombazgnen gestreepte broek met gioote stukken in de knieën en een zeer groote olievlek onder aan de broekspijp JHiJ draagt militaire schoenen en zjjn ondergoed is gemerkt O R Oud Rosenbnrg In het gesticht verrichtte hjj tuinwerk Daar had hy te Kennen gegeven zich naar Amerika te willen begeven Op 30 Juni zyn by gelegenheid van de maskerade te Delït aan de stations der lyn Amsterdam Rotterdam 25 216 kaartjes naar Dellt uitgegeven zoodat is aan te nemen dat er diei dag met de gewone en 76 extratreinen naar en van Delft ruim 50 000 personen werden vervoerd Te Utrecht is hedenmiddag op de Biltstraat bg de Maseumbrug naar hel U D meldt de 24 jarige coilleur J v d L toen hg nog juist voor een wagen wilde langsrijden met zijn fiets gevallen en zoo hevig op den trottoirband neergekomen dat hy onder het vervoer naar de Ryksklinieken overleed De ongelukkige was pas enkele weken gehuwd Inval in een speelhol Omtrent den inval in het speelhuis aan den Binnen Amstel no 9 te Amsterdam verneemt De Tel het volgende Dit speelhnis is geen gewone speelgelegenheid doch een waar speelhol waar beruclile spelers van beroep en een groot aantal verdachte individuen hun pied a terre hebben Het meerendeel der klapten daar hebben nauwe relaties met lii den die reeds melden atralrechter in aanraking kwamen t Is daarom dal men hoopte bg de bezoekers geldswaardige pajiieren te vinden welke in verband staan lot gepleegde dielslalUm vanden laalsten tgd om nldns een kleinenleiddraad in handen te krg en Immers zooals men weet zgn alle bezoekers 28 in getal güvankelgk naar het bureau Singel gebrachten daar nauwkeuiig gefouilleerd Al huugeld moesten zg afgeven Eén persoon hadf 400 hg zich Do meesten bleken zeer goedbg kas te zgn Niemand had verwacht dat na den inval van de vorige week Ihans weer een inval zon volgen V indaar dat het bezoek byzonder groot was Toen de inspecteur de beer Pypeis gevolgd door 4 rechercheurs en O agenten te 2 uur aan het speelhol kwam weigerde do portier die niemand minder was dan de beruchte Ko de Kippenboer bekend door zgn optreden in de Papenbrugsleeg hem too te laten Alleronhoflolgkst zelte hy z n voet tegen de deur die hg anders voor bezoekers zoo wagen wgd open kon doen Doch de heer Pgpers voor geen klein geruchtjo vervaard sloeg do glasruit der deur in en verschalte zich aldus toegang Thans word geconstateerd dat in dit speelhol niel het edele spel op de vlotbrug werd beoefend doch het myn en dgn spel en dat met de dobbelsteonen spelen die in tegenstelling met het jeu de barracq tot de hazard on dus verboden spelen behooren Thans blgkt dat t biljart voor t spel op de vlotbrug raaar voor de leus in despeolzaal stond Aan zoo n biljart kon incn trouwens gemakkelijk genoeg komen wgl er inrichtingen zgn die deze nuttige meubelen tegen den civielen prgs van zes galden jier week verharen Overtreding der Drankwet kon niet geconstateerd worden daar geen der 28 gaston uit den vriendenkring consumeerde Het onderzoek duurde tol 7 uar in 4len morgen Door een te Amsterdam gevestigde firma is eergisteren by de politie aangifte gedaan dat in den laalsten tgd herhaalde malen twee vrouwen in haar winkels zyn gekomen om inkoopen te doen waarby dan onder verschillende voorwendsels bepaalde mantstakkon ter inwisseling werden gevraagd Na haar vertrek werd er telkens geld vermist Van de arbeiders die in de fabriek van Krupp te Essen door het vloeibare staal zyn overgoten zyn er nog twee aan de bekomen brandwonden overleden De handel in het Westland is zeer ongunstig tengevolge van den lagen prjs van alle produkten Bloemkool en groenten brengen byna niets op perziken meloenen en druiven staan laag voor den tyd van t jaar en aardappelen gaan voor 3 et per kilo Het warme weer met zgn ryken wasdom werkt ongunstig op den handel doordat er nu van alle kanten overvloedig wordt aangevoerd In t vorig jaar bleven de produkten door t slechte weer hoog in prgs Zondag 12 Juli bsipen onze geliefde Ouders N A VAN DER REE ES J VAN DER KIND 25 Jarige EditTereenigiug te herdenken Hunne dankbare Kinderen yvwv rwvvvvv Ondergeteekende zegt mede namens de familie dank voor de bewgzeu van belangstelling ondervonden bg het overlijden van den Heer A VAN DER STAR J VAN KEMPEN Gouds 8 Juli 1908 Geneeskandige Gymnastiek en Massage Met zeer gunstig resultaat wordt door ondergeteekende behandeld ruggegr verkr lichaamsmisvorm bewegingsstoorn verstoikingen spierverrekkingen enz vetzucht rbenmatiek Ischias rug en lendenpgnen verstopping enz enz D VAN DUUREN KATTENSINGEL Q 143 TTsiiBBsmlm IS DE GROOTE O ST JANSKERK OP Dinsdag 7 Juli 1908 des avonds ï i aur iaat imümr J H B SPAAHDEBUAN met welwillende medewerking van Mej ADDV PRIKKEN All den Haag en den Heer WILLEM BREDIUS Bariton Amsterdam Programma s tevens bewgzen van toegang zgn tegen betaling van 10 cent verkrygbaar bö de boekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON en bg den koster Societeit Ons g enoegen Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat deetrstvolgonde liALLOTAOE voor het lidmaatschap van bovengenoemde Sociëteit zal jilaals hebben op SSJuUa H en de Ballotage lgst 14 Juli t enlolen wordt Namens het Bestuur J VAN KRANENBURG Secretaris SOIREE J LOIIII § PltSLItSI§K EN MAX BLOKZIJL op Donderdag 9 Juli 1908 des avonds te S uur in de zaal NOTEN VERMAAK der Sociëteit DE RÉUNIE Oosthaven Gouda Toegangsbewyzen tot een beperkt getal verkrggbaar by de Heeren J VAN BENTÜM EN ZOON te Gouda en s avonds aan de Zaal k F t per plaats Men ie het progratnma t l GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Ruime keuze ia de oienwste ïasfornuizen en Qascomforen fija uitgevoerd in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous is onovertroffen in lichtkracht eo duurzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Echte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrggbaar bg PEETERS Jz Ltt Of e ehet en htrlibriMi Dubbele Buurt B 13 Telephoon 117 NOTARIS F CAMBIEIl VAN TE GOUDA zal op MAANDAG 20 JULI 1908 v m elt uur in het Gebonw der R K LEESVEREENIGING aan de Westhaven aldaar publiek verkoopen No 1 Een in 1900 geheel gerestaureerd en aaar de eischen des tgds zeer geriefelgk ingericht HEEREI HUIS met groten fraaien Tuin aan den Kattensingel no 140 te Gouda met vryen uitgang door de poort daarnaast groot 8 Aren 47 Centiaren Het huis bevat beneden 2 Kamers en Suite Zgkanier Tuinkamer met overdekte Warande groeten Kelder en Keuken boven 3 Kamers Zolder mei Dienstbodenkamer en 2 kleine Kamers Het is verder vnn vele Kasten en gemakken voorzien No 2 Een PakMs met Kantoor ruimen ZOLDER en ERF naast het vorige perceel no 141 zoomede de daarachter liggende bg perceel 1 in gebrnik zgndc BIJKEUKEN en MANGELKAMKR No 3 Een vow volerlei doeleinden zeer geschikt TERREIN met de daarop slaande GEBOUWEN achter de voorgaande perccelen groot 17 Aren 94 Centiaren met twee Poorten toegang gevende naar den Kattensingel En no 4 Een ruim WIKKELIIUIS en ERF ingericht lot Koekbakkerg aan den Langen Tiendeweg no 03 te Ooada gionl 3 Aren 42 Centiaren welk pand inmiddels uit de hand te koop is De perceelen 1 en 4 zyn in ei en gebruik perccelen 2 en 3 zgn verhuurd aan den heer J B van Catz te Gouda voor f 600 per jaar tot 1 Mei 1910 De perceelen zyn te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen zynde voor Nos 1 2 en 3 1 October 1908 en voor No 4 20 Augustus 1908 en te bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor den verkoopd ig van 9 tot 12 en 2 tot S area eu op dien dag van 9 tot 11 uren Wat de perceelen 1 3 betreft slechts op vertoon van een toegangsbewgs af te geven door voornoemden Notaris Nadere inlichtingen geeft gezegde Notaris CAMBIER VAN NOOTEN ten wiens Kantore van 16 Juli a s af nolitiëu te verkrggen zgn SUNLIGHT ZEEP WEES NIET BANQ I dat Sunlight Zeep Uw Koed zal i bederven In gunÜRht zijn seen f nadeeilKcl Btand leelen dieKaten In Uw goed bijlen Het feit dat I Itien mlilloen 5tiikken Sunlisht liedere week verkocht worden bewijst wel de goede hoedanijf held en zuiverheid P 10 000 J wordt dan ook alR belooning ƒ l aangeboden lun een iediT die In dtze zeep vervaUchlitg kan aantoonen EEM DEPOT 7ANTEEE fleii wtirilr ver iH it t HEKK te W t UIT HKT MaOIZUN TAW M IIAVENSWAAY ZONEN GOBINCHEKL Deze TUËEEN worden afgelereril in verzegelde pakjea van iviee tn een half en een Ned om met vermelding van Nommer ei I Pr B voorzien van nevenstaan SMerk Tolgeni de Wet gedepo neerd ich tot de uitvop in r van ge pfrde orders aaubev ende J G BIJL voorüeen 1 BRKEBAART Lz Inmaak Kruiden VerscTie Mierikwortel mj WOI FV Co HAVEN 19 Op de roode doos waarin WMMXiMU M eehie IHnadroppelê van Dr DE VKIJ verkocht worden staat niets anders dan Mon lette daarop Wmi WATE MDINB m TSCEArriJ ioabonneonlon wordt herinnerd dat de l eta i la en der abonneiiientsg elden zijn van 1 tot en uiet 8 JULI Aflevering met enkele dagen Stoom VcrverIJ en Cnemlsche WasscberU I K RIJZENDE Z0 Gouda De Directeur l C W VAN DEfi LWR A P HARTEHS Co GOUDA Kleiweg E 94 Wederom Ontvangen eene nieuwe zending DAMES BLOUSES volgens de laatst uitgekomen modellen AUe nog voorbanden = ZOMERMANTELS = worden legen ipolprijzen UITVERKOCHT