Goudsche Courant, maandag 6 juli 1908

ir No 1068S 478te Jaargaiijj Dinsdag 1 Jtilf 1908 iMeutrS eu AdrerienUehiud f oor Gouda fin Otnstrpkfin TfMom No A D V K R T E N 1 I E N worden gepUatsi van 1 regels a r Centen iedere regel meer 10 Centen HKtt l tteis woi d n fa k i ul naar plaatHruiuiie f U i Inzending van Advertentien ot 1 inii ilis iiiiild tOttti a a S De Uitgave lezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 traneo per jKJSt 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF GENTKN BEURS VAK ROTTERDAM VRIJDAG j IlILI L K H KStaatdeenmt en Nederland CertH Ned Werk Scbnld 2 7 5 PoRTOQAr Oblifc Tabaksmonopolieleening 500 5000 fr i l 95 Kenteloote certil f 6 Oblfif Ie Serie L 100 S 64 Bi LOARiJE Zegelleening 1904 5 93 Hypothec Staatal 1892 e 96b Rusland Iwang Dombr Obli gatien i i 94 AïiK Japan ObJigatien 1899 4 80 CoLirMBiA Geconsolideerde Biiitenlandsehe Schuld O 1000 P 3 44 Hypotheek Banken Pandb Rotterd Hypb 4 1007 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdbr Sted Hypb sGrav 41 lOOV Pandb ütrechtsohe Hypb 4 lOOj Pandb Westlandsche Hypb 4 96 Pandb Zuid Holl Hypb 4 95 Pandb Algemeone Groninger Scheepa Hypb 4 99 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 93 Pdb Ned Soheeps Hypb i l 100 Pandb Bataalache Hypb 4 94 Eerste Ned Hypotheekbrief bank 4 94 Pandb HoUandsohe Hypb 4 9 fl6 Pandb Nationale Hypb 4 100 2 96 SeheepvaartMatttechapptjen leep 100 dienst Premieleeningen IjKLaiB Loten Stad Antwerpen 1887 97 Spoorwegleeningm iTALiB ObL Zoid Italiaanache Spw MiJ 3 66 Dwenen Obl Ned Ind Gas MiJ 1905 4 100 IoüveaEtÜ IN Costumes tailleur Mantels Blousep Rokken en Japonstoffen in 7oer groote kenze tot de meest cononrreerende prijzen r 7 jftffy j f rsr rA AUVKIITKNTIEN SAMOSWIJN 0A cent per fieteh Aanbevelend Firma Herman Zoon Vmentging A11MË Z0RG Afdeclisg niiOHKemiiuis ROZENDAAL HOEK PARADLJS GOtlUA Deze inrichting stelt zich ten doel om unde gebruikte en overtollige haisboudelgkc voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hootdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopenv De daarop behaalde Winst komt gelieel ten oedc aan de neutmle Vareeniging Artaenteori I Oiiiiavolgl3aar jü thans door nieuw gevonden toepassingen onze In oUecert geachlMerile fovtrelleu PeintareHogaertt Zy geren kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen Geïll Prjjsconrant met oen aantal ongevruagdr getuigschriften gratis op aanvraag üoxtel H BOGABUI JÈ Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiveg bg wien modellen te b zichtigen zijn KINDERMEEL C ® P ® i 11 cent per 2 pak Overal verkrygbaar HÜISUOEDKItS wacht V voor namaak Ziet naar iiet Controle Kegel Dr v HAMEL ROOS en HAIiMENji on den naam P MOLENAAR Co Wettxaan WESTZAAN Bekroond in October jl te BRUSSEL mot de Hoogste Onderscheiding den ill Nai PIIIX A T T E S T AMSTERDAM 6 November 1907 Aan de Firma P Mole iaar Co Westzaan M H In de Kinderpraktgk en op de Kinderafdeeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heb ik in vele gevallen waar bet gebruik van een Meelpreparaat als bijvoeging gewenscht was o a ook het Molenaars Kindermeel tot inijne tevredenheid aangewend Het moet evenwol vooral bö zuigelingen op een oordeelkundige wijze worden toegepast en toegediend om teleurstellende resultaten te voorkomen Achtend w g Dr P W C M BUSCII 1ste Geneesheer aan Onze Lieve Vrouwe Gasthuis y ALS MAND WEET WAT LIJBEN IS Door tusschenkoi st van onzen wederverkooper don Heer H G WEBER te Schoveningen ontvangen wg het volgende schrijven Mijnheer I Wat ik aan anderen zoo dikwijls verteld heb wil ik ook gaarne aan II melden Ik ben lang lijdende geweest aan de zenuwen alle lust was geweken De pijn die ik in mijn hoold en mijn rug geleden heb is onbeschriilelgk Ik dacht dat het einde nabij was en men wilde miJ naar het Ziekenhuis hebben maar ik had er geen moed voor Toen is mij aangeraden de SANGÜINOSB te gebruiken en werkelijk die heeft wonderen bij mij gewerkt on geheele niikomat gebracht Ik ben niet naar het Ziekenhuis gegaan en ben nu geheel heter Als iemand weet wat lijden ia dan ben ik het dus i begrijpt hoe dankbaar ik U ben voor uw heerlp middel ü moogt dit achrijven gerust gebruiken tot heil van anderen Mej CLASINA DE BRUIN Schoveningen Wassenaarachestraat De SANGÜINOSE Vinum Sangainosum in vacuo is het beste middel biJ bloedgebrek en zenuwzwakte Daarom ook maakt het zich telkens nieuwe vrienden Neemt er ook eens een proef mede doch wacht U voor namaak SANGÜINOSE kost f 1 50 per il per 6 fl f 8 12 il f 15 De Biemerstraat 2o 4 VAN DAM Co Te Gouda bij WOLFF en Co Westhaven ANTON COOPS drogist A Wijdstraat aefflatogeeii Poedervoi iii is het eenig ste helpend middel teg en HloeilarmoeOe Bleekancht XeHuwmwalcle UoordiUluen miapelofttheld Onmaehten Vermagerliig en yermlnae rliig tier UehaamikrucMeu aeinatoj eeii in Poedervorm heeft een aangename smaak on kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgeloat HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U ajioedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevoleudoor H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 BeiilKu labrikaiuen H v SCUAIK Cu Den laag Verkrijgbaar bj Firma WOLFf Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Voerstal üouda A BOOMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJssel A N VAN ÜBSSKN Schoonhmen B v WIJK P W i EDE Oudewater A SCHEER HaastrKht K VAN DBB HEIJDEN Reeumjk P v d SPEK MoercapeUe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Waddingeveen P A de GROOT A UB JONGH Otidewater J P KASTELEIN PoUbroekerdMm D BIKKER Bemchop WAARSCUÜWINÖ Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het klooster Sa Paulo Abdil bestaat niet dus Stroop uan geenerlél waarde ui f de Wcfor aiBron fe Ober a insfeinfyim Tafeldrank Vanh£j ninklykef uis c erjl èder a féen worden aang enomen door het Adverleittlc Bureau van A BKIi KMiM kZOON FERWERDA TIEMA1T BEVELEN KENNISMAKING AAN MET 0 I EICT 1E ÏEBÜE RIJNWIJN VoÜK ÜNZi AINEMEKS j ZI TN GkATIS VERKHIJO HAAR M EIK HUI URN V ALiniEllMTKli MET HEt l n TUT BCUEIDING VAN MEIWIJN Per lleich Waclienheimer flQ i Niersteiner 0 80 Hoch immei0 90 j Marcobrnnner 1 i Rauentlialer 1 10 Rüdeslieimer 1 20 EUviiler 1 35 Liebfraumilcii 1 50 Winkler Hasenaprnng 1 80 I Riideslieimer Berg 2 Forster Jesuitengartcn 2 30 MOEZELWIJMÜJV I Branneberger 1 Aloselbhimchen 1 50 j Pisporter 1 80 I Prezen ii contant met lOpCt kortiiiff DKPOT TE GOüDA mi F J 1 BOON VAN OSTADE Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden A iiii ingegeven worden in Kofpe Thee Melk Likeur Absint Bter Wnter af m het voaïsel zonder dat het noodtg ts dal de dronkaard et tefi ihin af weet Het COZA POEDER be zit de wonderbare eigenschap om tügenzin tol hel drinken van sterke drank bier wijn absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat ie echtgenoote de zustor of de dochter van den verslaafde liet hem toe kan dienen ond r zijn medeweten en zonder dat lie noodig IS dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hij zijne reddmg te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizen len gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong perspon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen der wereld Het echte Coza poeder is veckrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depóthouders reiken het attestenboek gratia uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekdfeien wendt U direct naar Londen COZA INSTITUTE lISS Wacht U voor namaakaela Het Coza Poeder i het eenige afdoende middel tegen dronkenschap van Blommestein s Iimkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOCRN HOLLANO Hot Correspondentschap Tan WONOHOinOS Ned Vereenigingter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOÖENDIJK DiKKzwiOER W chtelatraat No 234 alwaar ten alle tpe Verpleegsters eo Verplegers voor particaliere verpleging beschikbaar sus Soada Drak van A BBINKMAN Zn Bulleiilandscb Uverzlchl Eeater seint uit Buenos Aires 4 Juli De telegrafische verbindingen met Asuncion zijn nog steeds verbroken De berichten uit Villa Encatnacion ziJn met elkander in tegenspraak De Prensa deelt een telegram mede nit Corrientes meldende dat de kapitein van het stoomschip Corunba van Asuncion komende heeft medegedeeld dat de artillerie in opstand is iiekomen de markt beeft beschoten en een groot aantal vrouwen gedood De Nacion zegt dat de leden van het corps diplomatique te Asuncion hebbon vergaderd en besloten stappen te doen bjj de strydende partijen om deze over te balen het bombardement van de stad te staken Aiemmonr was de laatste Marokka nsche havenstad die nog in handen van Mouluy HaBd was Die stad hebben de Franscben genomen on ain de troepen van Abdel Azis overgegeven Het optreden van generaal d Amade ia zoo zonderling dat de Fransche regeering een olficieuse Havas nota heeft uitgevaardigd om er een verklaring van te geven Daarin wordt gezegd dat de toobt naar Aiemmour door d Amade ondernomen werd omdat de Pasja van Aiemmour een aanhanger van Monlay Hagd onrust had ge stookt tusschen de Stuka en de Schiëdma zoodat d Amade bevreesd was voor onlusteq in dit gedeelte van het Chanjasgebied Het Journal wjst er op dat Azemmour buiten het gebied der Chanjas gelegen is Terwijl de Fransche Kamer aan de regeering neutraliteit vraagt gaat d Amade voort te strijden voor Abd el Azis Voor da bezetting van Azemmour was geen enkel reden De donane antoriteiten die door Moulay Hafld waren benoemd keerden geregeld aan Frankrijk de conlractueele 60 pCI der inkomsten nit Onlosten waren er niet voorgekomen Doch bet was de laatste verlinding van Moulay Hafid met de zee Door hem die af te snijden is de kan ontstaan dat hg in Fez door honger tot de overgave gedwongen zal worden Want Moulay Hafld is nu geheel alleen afhankelijk van de inkomsten nit Fez en van de stammen in het binnenland en hg zal bij dezen spoedig op vijandschap en tegenstand stuiten Azemmour ligt 45 K M van Casablanca eu 12 K M van Mtzagan aan den rechteroever der Umerrebbia Da Ftad ligt buiten hel gebied der Chanjas tot welk gebied de regeering te Parijs verklaard had de ope FEViLLETOK BE A€tRI€B 20 Het vrouwelijk deel gebruikt ons als zondenbok van het gansche geslacht en wil daarbij het voordeel niet verliezen do algemeene opmerktaamheid van zich af te leiden bier en daar gelegenheid tot een toornigen bescbaamdeu oogopslag tot eao zacht over de verdorveaheid der wereld te hebben Het mannelijk deel wil zich de prikkelende bekoring van den ons omgevenden zondigen glans niet laten ontrooven die het onder het voorwendsel van hartstocht voor de knnst opzoekt Maar mejnUrouwl kon Maxime niel nalatni uit te roepen Hl ja de aanwezigen maken immers steeda een nitzonderiog In elk geval mget ik je verzoeken je looderÜDge ideeën wat minder ten minste bS Dü voor de vuist nit te spreken zei E ia o t eeo verlegen blik op Von der Heyden die zichtbaar verblnlt de welbespraakte dame aanboorde eeltlk beeft 1 Mt KUa i D il r D t raties te willen beperken Voor de rechtbank te Kassei is een zeer merkwaardig politiek proces govoerd Zestien leden vnn de onderafdeeling van bet Reiclisverband ter bestrijding der sociaaldemocratie badden een aanklacht wegens beleediging ingediend legen den redacteur van hot Volksbintt Hauschildt wegons 8 artikelen lii zijn blad verschenen in de maand October van het jaar 1907 Hü bad i aar gesproken van hot sjofele optreden van de horde van het Reichsverband die de leiders der sociaal democratie met sljik werpt en belastert hen gemeen tuig noemden en hunne handelwijze idioot Verder waren genoemde personen politieke giftmengers genoemd werden zy beschuldigd van leugenachtigheid kuiperijen en opruiing en werd beweerd dat ieder fatsoenlijk en op zindelijkheid gesteld mensch hun uit den weg moest gaan enz De advocaat van den beklaagde stelde in het licht dat hier geen spralïe was van persoonlijke beleediging maar dat beklaagde den bond als geheel had willen treffen en niet de leden ieder voor zich De rechtbank bleek het met hem eens te zijn en sprak den beklaagde vrij Volgons modedeeling aan Router s agonlEchap hoeft de Anglo Congoleosche grenscommissie die 18 maanden geloden naar bet bet viste gebied word gezonden dat zich van de grens van Duitsch Oost Afrika tot de zuidelijke grens der Lado onclave uitstrekt hare werkzaamheden geëindigd Uit de opname dier streek zou zjjn gebleken dat in de kaart waarop de overeenkomst tusschen Engeland en den Congostaat van 1894 was gebaseerd een font aanwezig was waardoor de als grens aangenomen 30e meridiaan 20 mijlen verder naar het Oosten ligt dan zij op die kaart was aangegeven Dientengevolge zou een strook van 20 mijlen breed en 120 mjjlen lang Waarop Engeland aanspraak maal t eigenlijk aan den Congostaat moeten komen maar aan Engelsche zijde wordt vastgebonden aan de uitlegging der overeenkomst van 1894 Hierover zal nog tnsecben Londen en Brussel moeten worden onderhandeld daar de commissie geen bevoegdheid had om in de grensquaestie te beslissen doch slechts van hare bevindingen verslag had uit te brengen Onlangs maakten we melding van eenige persartikelen waarin eeo toenadering een I een grappigen nadruk op deze woorden Het is dikwijls niet anders I Daarom moet zich een fatsoenlijk meisje bjj het tooneel geheel afzonderen Of liever daarom hoort e n fatsoenlijk meisje niet op het tooneel antwoordde Elsa met vlammenden blik en trillenden stem en ik verlaat het ook nog er zijn nog andere middelen genoeg om in mijn onderbond te voorzien Jij het tooneel verlaten P antwoordde juffrouw Howard lachend A1 koos je bot beroep van millionnair wat voor jon voor de hand ligt je zoudt het opgeven en op de planken terngkeeren Qeheel mijn idee I merkte Maxime op Ja natuuriyk volgens uw idee zijn wü tot het tooneel gedoemd eigenlgk reeds van de geboorte af Wij arme schepsels I Is dat ook uw idee mijnheer Von der Hoyden f Volstrekt niet integendeel antwoordde deze Ik ben overtuigd dat trots alle beroepsgeaot alle roem en alle eer in elke kunstenares zoo nu en dan het onbedwingbaar verlangen ontwaakt bet openbare leven met een der vrouw passenden haar door de natuur aangewezen werkkring te verwisselen V bedoelt met de werkkring van een bniimoedertje f merkte Maxime eenigazina soort entente tusschen Rusland en Dnitschland bepleit werd In opvallende tegenstelling d iarmee staat een artikel in hel avondblad Wetsjer waarin een zeer v andige stemming tegenover Duitschland te bespeuren valt Het blad zegt dat de openbare meenirig zich in Rnsl ind reeds tegen Doilschland begon te kecren toen het verdrag van San Stefano door de bemoeiingen dei Duitsche staatkunde in het verdrag van lierlijri veranderd werd In 1891 heeft Rusland dcfliiilief mot Horlijn gebroken en sinds slechts voor t uiterlijk correcte betrekkingen met Dnitschland onderhouden In Dnltschland is men aan dien nieuwen koers in R 8land roods lang gewend on men maakte zich er niet te zeer bezorgd over Toen eotiter in de laiiKlo jaren Frankrijk ala eeilijke makelaar door bemiddeling ven ijti minister van huilenlanil cbe zaken Delcass de toenadering tasschen Rusland en Engeland hovordoril had Ijon werd men te llerlijn ongerust Duitschland vreost voor Engeland wel wetende dat van Londen uit de Duitsche wereldpolitiek bedreigd wordt Maar toch zou Duitseliland het niet Engeland ook al ware het verbonden met Frnnkryk nog wel durven opnemen Een combinatie echter tusschen Frankrijk Engeland en Rusland wordt Duitschland te machtig En door deze combinatie wordt de Duitsche staatkunde bedreigd Do Wetsjer uit vervolgens baar verbazing over die Russische bladen welke met kwalijk verborgen vrees van het gevaar sproken dat voor Rusland uit een vijandige verhouding tot Duitseliland zou voortvloeien Tot zijn leedwezen moet bet blad vaststellen dat het jnist de altijd zoo hoog van bun vaderlandsliefde opgevende zoogen patriotten zjjn die door die vrees zijn bevangen De Russische belangen zoo gaat bet blad voort zijn gedurende de geheele voorgaande eeuw stelselmatig door het Duitsche politierégime onderdrukt en zelfs dermate dat men nauwelijks meer kon merken dat zjj bestaan Allengs fs echter Rnsland s politieke bownstzijn ontwoakt en tegelijk beeft zich de bo boifte doen voelen om een zelfstandige internationale stelling in te nemen die Rusland niet van het verdrag van San Stefana naar het verdrag van Berlijn verwijst en den Duitschers geen territoriaal bezit In Slavische landen eeft ten koste van Russisch bloed De toon die door do Welsjer een liberaal blad dat er althans naar streeft liberaal te zgu wordt aangeslagen klinkt heel anders dan die der ofllcieoze RoKsya bjj de ontmoeting te Rcval Uitdrukkelijk heeft spottend op Wel ja een hnismoedertje I De ennleg daartoe steekt in elke vrouw In u ook juffrouw Howard P vroeg Maxime Schei nit Ik ruik al gebraad en slrijkluchtl Dat kunnen mjjn zenuwen niet verdragen Het sloeg drie uur Von der Heyden stond eensklaps op zich verontschuldigende dat bjj met den volgenden trein naar Ordnau moest Dan moeten wjj denzelfdeii weg op Ik sta hier maar te praten en Hardinger declameert reeds haar Julia voor den spiegel Nu ik zal bet haar inpeperen Ik ben gereed mijnheer Juffrouw Howard stond op zonder op bet verblufte gelaat van Von dor Heyden te letten Mijnheer de graaf Verloren eer niet vergeten Elsa niet kwalijk nemen jo kent mij toch mama I Zy drukte alle aanwezigen met atornaachtige hartelijkheid de hand Von der Heyden aarzelde eeo oogenblik in zichtbare verlegenheid maar zijn vertrek met den eerstvolgenden trein was niet meer te herroepen Het bljjft er dus bij tot weerziens op Grttoan Als ge niet vreest opnieuw de dupe van aan praatje te orden Qe ziet maar boe Lil j ji i jiii L n J l iiiii Il ili het offIcieuKe orgaan toen gewaarschuwd tegen de bladon die Dnitscbland voorldurend trachtten zwart te maken Ze wees op het gevaarlijke daarvan daar het een internationale verbittering kweekt waarvan da gevolgen niet te voorzien zyn Rasland zoo zeide de Rcis sya toen heeft v6or alles vrede noodig De door hot bezoek van koning Edonrd bevestigde toenadering tusschen Ro sland en Engeland beteekent geen verzwakking viin de oude vriendschappelijke botrckkingeu tot onzen Dnitschen baurman M a w van de ontmoeting lo Reval en de toenadering tusschen Rusland en EngeIuikI behoefde Dnltschland zich niets aan te Irokken volgons de Rossya De Welsjer en de meesten zullen dit wel met het blad eens zijn betoogt dat Dnitschland zich die toenadering wel moet aantrekken daar de Britsch Russisclie toenadering een bedreiging voor iluitschland is Uitgaande van de eerste praomisse die der ofilcieuze Rossya kan men makkolgk spreken van het behoud van een goode vorstandbonding met Daltschland Van de tweede praemisse de meest waarschijnlijke die der Welsjer uitgaande is het natunrlyk dwaasheid van een hartelijke verhouding tot Dnitschland Ie spreken maar toch is het aan eenigen twjjfel onderhevig of de Wetsjer on andere bladen mat haar verstandig doen met regelrecht tegen Dnitschland te stoken In regeeringskrlngen is men in allen gevalle van dal goschrtil niet gediend en als een deel der Knssisobe pers voortgaat met haar kiezers stel8elmatig togen Dnitschland op te zotten dan kon het wel eens gebeuren dat hun eerlang van hoogerhand de mond gesnoerd werd Het radicale Rusaische dagblad Roessj houdt voorloopig op lo verschijnen Do directe aanlei lng daartoe waren de onthullingen van biLkadetlenbUd Retsj over sommige minder paste handelingen waaraan zich de medewerkers van eerstgenoemd blad schuldig maakten Twee medeverkeri Poptif en Klimenko die zich beleedigd achtten door de verklaringen van de Retsj drongen binnon biJ den hoofdredacteur van dut blad prof Miljoekot en mishandelden dezen ofschoon niet hy maar de tweede redacteur de zonderlinge manieren van de RoeiSij aan hot licht had gebracht Wegens dezen aanvat k een klacht bii de justitie ingediend en de ztak zal weljra door de rechtbank behandeld worden Maar do Retsj deelde daarna bijzonderheden mede over de eigenaardige linancieele opvattingen en handelingen van do redactie zoodat de hoofdredacteur Soeworin de zoon van don uitgever zulks gaal zei Elsa Wilt ge het wagen f Dat waag ik er op antwoordde Von der Heyden In den naakschen toon klonk een vast en ernstig besluit dat hem niet zoo licht viel Wat was dat bezoek in vergelijking met dezen gang aan de z do van de zoo opzichtig gekleede in de geheele slad bekende Howard mot haar loidraebtige spraak Mogelijk gelukt het me Kffriiu Howard onderweg gerust te stellen betreffende do rol van Julia merkte Maxime met leedvermaak op De moeite die Von der Heyden zich gaf om op behoorlijken afstand te b ijven was vergeefsrh joffronr Howard drong telkens legen hem aan greep hem bij den arm en schermde met baar parasol in de lucht onder het vertellen van haar leed daarhy voerde haar weg door de drukste straten der residentie Al zijn bekenden schenen gezworen te hebben hem Ie ontmoeten Zg keken hem verwonderd aan bleven staan glimlachend spottend en schudden het hoofd ja zelfs menseben die hem geheel vreemd waren keken het zonderlinge paar na Zgn kalmte scheen de teoneelspeelster te bevallen spoedig zag hü in dat bet beter ware op haar bowergiykheld in te gaan Wordt vervolgd