Goudsche Courant, dinsdag 7 juli 1908

Tan da Nomje Wremjt bat maar beter vond de oHgaTe van het blad tn staken De Fruiche Kimar heeit het wetsontwerp betrellende de bepaliogen op vronwen en kinderarbeid langenomen Verder werden de wetsontwerpen betretfende de alschafflng van de doodstrat behandeld De aigevaardigde Reinach wees er op hoe in Holland en Belgijf het aantal misdaden alnam na het alachatlen van de doodstraf Bovendien biytt men in de gelegenheid juridische fouten te herstellen De afgevaardigde Ijasies wjjdt het toenemen van de criminaliteit niet aan alcoholisme looals Reinach maar aan de openbare sohool waar men aan Ood nóch Duivel gelooft Reinach weet de pers te veel publiciteit aan de misdaad te geven De besprekingen worden Woensdag voortgeset Ver8j reide Berichten FKiHKHIJK Üp bevel van admiraal Jaurigniberry zgo van het alagschip Léon Gambetta dat heden naar Quebec moet vertrekken 70 man aan wal gezet wegens vergrijpen tegen de tucht Te Niiza is gearresteerd de ondluit ant Weasel die in de Dreyfusiaak gemengd is geweest en die nu van spionnage wordt verdacht Evenals btj üllmo moet er hier een dame in het spel itjn Dl lTSOHLAND De afgezanten van Houlay Uattd jn uit Berlijn naar Weenen vertrokken Zj verzekerden dat zij zeer tevreden waren over hun Verblijf In Berl jn en dat bun heer en gebieder Biet minder in zjjn nopjes zou zijn met het bereikte resultaat Prins Salm Horstmar heeft bedankt voor de herbenoeming als president der vlootveraeniging Admiraal Kfister zal nu volgens besluit der vergadering te Dantzig den voorzitterastoel innemen ESOKLANU Dit jaar is gedurende de zomermaanden het aantal armlastigen in Londen bijna 4000 grootar dan een jaar te voren De wetgevende vergadering van de Oranjerlviarkolonie keurde met 30 tegen 8 stemmen in tweede lezing de scboolwot goed waarin bepaald wordt dat de Uollandsche en Ëngelsclie taal op den voet van gelgkheid zullen warden gebruikt als middel van onderwijs het gebruik van de een of van de andere taal zal worden overgelaten aan de keoze der QUders in eenig district ZWEVEll H t Zweedaobe oorlogsschip SvenBksund zit te Sanatorv nabij Narvik aan den grond en rooat vrg aanzienlijk beschadigd ziJn een sleepboot tracht bet vlot te krijgen BuBLinu In d Bgeving van Tiflis is de Joor vier politiebeambten begeleide post door roevers overvallen Zij wierpen bommen en schoten met geweren Ken postbearabte werd gedood een collega en een koetsier ernstig gekwetst Ben som van meer dan 20 000 roebel viel in handen van de rooveri Een der bandieten ward gedood door de gendarmen en en gearreataerd AUZRIKA De Bermudaz Asphalt Company van NewYork is te Caracas definitief tot 5 millioen dollar veroordeeld wegens het steunen van de revointlonnaire beweging in Venezuela Te Santiago in Chili is een bommenmakerij ontdekt en is een door Italianen en Spanjaarden gesmeed plan gevonden om president Mont te vermoorden In Paraguay is een opstand aan den gang BINNENLAND STATEN GENEllAAL JS K H T K U M M K n Aanleg van wogen Naar aanleiding van de opmerkingen in het Voorl Verslag over het wetsontwerp lot aanvulling en verhooging van Hoofdstuk IX Waterstaat der Staatsbegrooting 1908 zegt de minister in zjjn antwoord dat de aanleg van kUDStwegen in streken waar dergelijke verkeersmiddelen nog niet of slechts in geringe mate bestaan geacht mag worden in het algemeen belang te zijn Dat door dit ontwerp een gevaarlijk voorbeeld ter navolging zal worden gesteld kan de minister niet toegeven aangezien dit ten aanzien van subsldieering geen nienw beginsel bevat en reeds sedert tal van jareu in vele gevallen op dezelfde wijze wordt gehandeld Het stellen van vaste regelen tan opzichte vu dit ontwarp is niet nofeiyk waar da vraag of subiidie zal worden verleend en in welke mate dit het geval zal zyn van verschillende steeds niteenloopende omstandigheden afhankelijk is Als regel geldt steeds dat indien de naastbelanghebbenden in staat geacht worden om met eigen middelen of met hulp van de provincie een werk tot stand te brengen het rijk niet in de kosten bijdraagt Wordt rijkshulp onontbeerlijk geacht dan wordt deze afhankelijk gesteld van het nut van het werk in het algemeen in verband beschouwd met de fioancieele draagkracht der naaste belanghebbenden PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Gedeputeerde Staten stellen eenige wüzigingen voor in de verordeningen tot heffing van rechten op de Gouwe het kanaal Rijn Schie op den overtocht der brug over de Oude Maas en de doorvaart door de brng over den Rijn bg Alphen Deze wijzigingen zjjn grootendeels het gevolg biervan dat volgens het nieuwe voorschrift van art IJfi der provinciale wet de invordering ook in de heffingsverordeningen geregeld wordt INDISCH NIEUWS Sumatra Blijkens een by het Ministerie van Kolo niën uit Nederlandsch Indifi ontvangen tele gram wordt in de onderafdeeling Oud Agam residentie Padangsche Bovenlanden geregeld belasting betaald de pasar ter hoofdplaats Kort de Koek wordt drnk bezocht In de laras Base is de rust hersteld Een detachement militairen is gezonden naar de onderafdeeling Moearalaboeh afdeeling XIII en IX kota waar het onrustig is Gemeng de Berichten De ramp te Slledrechl Onze correspondent schrijft ons d d Vrijdag Heden zijn de officier van jnstitie en de inspecteur van den Arbeid hier geweest om een onderzoek ter plaatse in te stellen De weduwe van Mgoster krgj t van het Dagblad van Rotterdam een nitkeering ad f 1 00 omdat baar man daarop geabonneerd was en de weduwe Saarloos niet Charlois zooals het eerste bericht luidde f 500 van De Courant welk blad laatstgenoemde las Beide bladen verzekeren zooals men weet namelijk gratis hun abonnés tegen ongelukken invaliditeit en op het le en Het gelucht gaat echter dat van de Rgktverzekeringsbank geen uitkeering zal geschieden omdat Mgnster en Saarloos beiden ais stoker staan vermeld op de loonlijstenen andere stukken volgens de Ongevallenwet opgemaakt en het werk waarbij zg zyn verongelukt meer bepaald tot het zinkwerkersbedrgf behoorde Vad Moordenaar overleden Dezer dagen is in de gevangenis te Werden in Duitscpland overleden H Ittenbacb die in 1904 vrouw Catharina Hazemans aan den Kaldenkircherweg te Venlo vermoordde Aanvankelgk werd Ittenbach door het gerechtshof te Keulen ter dood veroordeeld De gezworenen achtten zyn schuld door het booren van een 40tal getuigen bewezen hoewel by alle schuld ontkende Later werd hy begenadigd on werd zyn straf veranderd in levenslange gevangenisstraf Vóór zgn sterven heeft hg nog bekend den moord gepleegd te hebben en kwamen ook nog vele bgzonderbeden aan het licht die destyds wel in behandeling kwamen maar niet alle konden bewezen worden In verband met het aannemen van het accoord van 25 pet aan preferent schuldeiechers in het faillissement Trompenburg van de antomobielen fabriek van Gebr Spgker vernemen wg dat de 149 werklieden Zaterdag niet ontslagen doch voorloopig aan hetwerk gehouden worden N R 3t Vrgdagavond is te Amsterdam een 17 jarig meisje dat met hare zuster in de Swammerdamstraat liep in den arm geschoten In het Wilhelminagasthuis werd een kogeltje uit den arm verwgderd De dader is waarschiiniyk een jongen die met een anderen knaap achter de meisjes had geloopen Uit Antwerpen schröft men aan de 8 Hert Ct In den narht van 28 Mei werd een Schitterende meteoor gezien te Antwerpen en ook in Holland Door prof Ngland te Utrecht werd getracht de werkeiyke hoogte van dit lichaam te berekenen Het is zichtbaar geworden op een hoogte van 115 kilometer op een afstand van 46 kilomatars van Antwerpen juist boven Steenbergen in de buurt van Roosendaal In acht seconden heeft het een afstand van 114 kllonatar atfalagd en op een hoogte van 68 kilometer is het boven Vavre op 58 kilometer van Antwerpen uiteengespat De sterrenkundigen te Antwerpen hebben berekend dat het lichaam een snelheid van 14 kilometer in de seconde of 51 BOO in t uur had Hoe t platteland de elektrische tram aanziet In de laatste dagen trokken de proefritten op de Twenische elektrische tramiyn zeer de aandacht van velen die nog nooit een voertuig zonder paard of locomotief hadden gezien Dezer dagen stond een boer met zgn kruiwagen midden tusschen de sporen en bleef daar vol bewondering roet open mond de naderende tram aanstaren zonder er aan te denken van zgn plaats te wökeo Een moeder met een kinderwagentje deed een eindje verder hetzelfde Natuuriyk zorgde de stuurder dat de tram tydig stilhield zoodat geen ongelukken voorvielen Men mag vertrouwen dat de bevolking wel spoedig aan het nieuwe vervoermiddel gewend zal zgn en dan zelf voorzichtiger worden voegt oen correspondent er bg Hel schieten op sterna s ia uu sedert Mei nabg de kast van den polder Eierland op Tessel nog dagelgks aan de orde Niettegenstaande de gelederen der fraaie vogels bereids sterk gedund zgn weten sommige jagers rr toch no wel 300 per week neer te vellen Een dtr jagers schoot er zelfs nog 140 op één dag De arme slachtoffers der dwaze damesmode worden met 16 ets per stuk betaald Er zgn jagers die met het schieten van sterna s sedert eenige weken reeds f 30 per week hebben besomd Hbl Het lyk van dan leerling der Ryksnormaalschool te Rhenen die daar bg het baden verdronken is werd aan den steenoven onder de gem Lienden opgehaald Zaterdagmorgen 6 uur ij door een baanwachter der Hollandsche Spoor nabg de Ceintuurbaan in den Prins Alezanderpolder to Rotterdam uit een sloot opgehaald het Igk van een 18 jarigen jongeman 1 W genaan d die sedert Vrgdagavond wera vermist De commissaris der Koningin heeft ontslagen den gemeenteveldwachter C van der Vlist te Maarssen die tot geldboete werd veroordeeld omdat hij verzuimde iemand die nacbtverbigl had verzocht den volgenden morgen te ontslaan waardoor deze tweemaal vier en twintig uren buiten eten en drinken bleef Gevolg gevende aan den door minister Heemskerk geniten wensch is door het hoofdbestuur der gerechtigden tot de Gemeente Heiden en Weiden van Gooiland Nieuwe Partg uit zyn midden eene commissie benoemd welke tot taak heeft de door den minister van binnenlandsche zaken benoemde commissie mot alle gegevens en inlichtingen ter zgde te staan Hierdoor verwacht men eene spoedige oplossing der quaestie De commissie bestaat uit de boeren Arie Veen te Hilversum Florts Vos te Naarden G Dekker te Bussum J Majoor J zn te Laren K Boraen te Blaricnm en W Veerman te Huizen Do oudste zoon van den heer V in de BovenNieuwstraat te Kampen had een pistooltje waarmee hy zich diliwgls vermaakte Door een ongelukkig toeval ging het wapen Zaterdagmiddag onverhoeds af en het kogeltje trof een jonger broertje achter het oor in het hoofd waar het tot in de horsenen doordrong De toestand van het arme kind moet hoogst bedenkeiyk ziJn Kamp Ct We zitten midden in de drukte t hooien en de kersen campagne aldus meldt men uit Dodewaard aan de N R Ct Vooral de laatste brengt heel wat leven en beweging en eischt den arbeid zoowel van groeten als kleinen voor t plukken en sorteeren der kersen t kersen keeren enz 0 Ichool zyn dan ook heel wat plaatsen leeg want van t door de Leerplichtwet toegestane landbouwverlot wordt vooral in dezen tgd een druk gebruik gemaakt Van 4 tot 6 weken biyven de leerlingen weg en begint dan na afloop van dezen termgn de zomervacantie dan zgn ze een kleine 2 maanden van onderwys verstoken geweest Wat met deze leerlingen aan te vangen als ze op school terug komen t De vlugge kunnen met wat inspanning t verzuimde nog zoowat weer inhalen maar de andere Ja die dienden wilde t goed zgn een klasse teruggezet De onderwyzer doet dat echter zoo gauw niet met t oog op de materieele belangen der ouders die meerendeels tot den arbeidaruttnd bahoorani aan klaiie tarngiatten toch beteekent voor den leerling een jaar langer op school biyven en de dagloonen ten plattenlande zyn nog van dien aard dal de ouders liefst zoo vroeg mogeiyk van den arbeid banner kinderen willen profiteeren Kromtrekkeode scboolgeleerdheid Het gaat met da voorschriften der hygiéne als met die van het wetboek voor goede manieren van mevrouw Etiquette Hen geeft negen en negentig regels met allerlei gebodsen verbodsbepalingen en dan luidt de honderdste in beide gevallen met bizonderen nadruk gegeven Let niet te veel op uzelf I Wg ügn geneigd in beide gevallen een buitengewoon hooge waarde aan dit laatste voorschrift toe te kennen Ja de hygiene heeft jaist doordjtt z j de menscheo te veel op zichzelf doet letten heel wat op haar geweten Maar tóch evenals men zich ten slotte aan goede manieren kan wennen zonder daarbg aan de voorschriften te denken kan dit in de hygiëne En vooral men kan op dit gebied bg de kinderen veel door wennon en voorschrg ven vorkrygon zonder dat men gevaar loopt dat zg tegen den honderdsten regel zullen gaan zondigen Zonder gevaar kan men zich dus bezighouden met de niet geheel nieuwe kwestie hoe 50 percent der schoolgaande kinderen komt aan de ruggegraalsverkromming die men in Duitschland bg hen heeft opgemerkt H it bekende antwoord dat den menschen welke niet al te veel aan hun oignn gezondheid denken eenigszins vreemd in do ooren zal klinken is dat die ruggegrantsverkromming het gevolg is van het dragen van schoolboeken van en naar hals De Duitscha specialiteiten zyn daar al geruimen tyd tegen te veldj getrokken Zg baschryven het verscbönsel als volgt Bg joDgeos Dezen loopen veel met zwara boeken in één hand wat s morgens vroeg nadeelig is omdat de lichamen dan nog niet geheel uitgerust zyn F en na den schooltyd ook nadeelig is omdat er dan vermoeidheid bestaat na de geestesinspanning Die zwaia boeken trekken den schouder nanr beneden waardoor een verkromming in de borstwervelkolom ontstaat Als reactie volgt een verkrommiog van de lendewervelkolom en zoo krygt dan de wervelkolom den S vorm die voor deze ziekte plechtig skoliose gedoopt typisch is By meisjes Dezen dragen de boeken meestal onder den arm en laten ze steunen op de vooruitspringende beenderen van het bekken Hierdoor gaat de heup uitsteken een verkromming van de londewervelkolom volgt ala reactie komt een verkromming vwi de borstwervelkolom en het resultaat is weer de S Indirect ontstaat nu tengevolge van deze verkrommingen de hooge rug kyphose Wat is hiertegen te doen Zonder aarzelen antwoorden ile dokters Ransels dragen Voor hen die Duit chland vooral het Dnitsche plattelend kennen moet dit antwoord wonderiyk klinken omdat de ransel daar veelal eerder bg de uitrusting van een schoolkind schgnt te behooren dan b v een hoed of schoenen Toch houden de dokters vol Het Is waar by de kleinen wordt er in Duitschland in den regel streng de hand aan gehouden dat zy een ransel dragen En hierdoor bereikt men veel goeds Zonder rnggegraatsverkromming in het leven te roepen zonder schade voor de ademhaling en zonder overspanning van bepaalde spieren kan men zoo de boeken meenemen Bovendien wordt door het dragen van den ransel de uitzetting van de borst in de hand en de hoogerug tegen gewerkt Het is dan ook een universeel en uitstekend middel tegen al die kwalen Doch helaas de rgpere schooljeugd wil er niel aan Zy vinden het kinderachtig zy vinden het leeiyk zg dragen hun boeken als onze kinderen en het resultaat is dat 50 pCI ruggegraatsverkromming krygt dat de schouders afhangen en dat da bonding scheef is Maar als dat waar is hoe treurig moet bet er dan wel met onze kinderen uitzien Die hebben in de eerste plaats niet dageiyks de stramme voorbeelden welke in Duitschland niet alleen in de soldatenwereld ta vinden zyn Maar bovendien ook by kleine kinderen vindt men in ons land by lange lange na de ransels niet zoo algemeen als over de grenzen Haar dan moet er in Nederland niet 1 pCt van de schoolkinderen zgn dat vry is van ruggegraatsverkromming Het ware de moeite waard dat daarnaar in ons land eens een opzetteiyk onderzoek werd ingesteld Als wy één nationaal gebrek hebben dan is het zeker dit dat de Nederlander geen goede houding heeft En wanneer wy dan nog zooveel minder doen dan Duitachland om die houding te verbeteren loopen wy groot gevaar van de bovenbedoelde griezelige S allen in ons binnenste te krygan Laten wy ar nog aan eoe mogen voegen dat men toch ook niet ta licht moet deuken over het gewicht van de galeerdheid die ome ipai patrUa van au mar achool ilapan Da atad Braalau haalt eana laten nagaan hoavaal gewicht dat was en ziehier het resultaat voor de verschillende klassen van de neisjeaburgerschool I Gemidd 2 875 kilo max 3 166 kilo II 3 166 4 000 3 500 4 375 3 375 3 625 V 2 000 2 250 VI 1 375 1 750 Geen wonder dat de beschreven vaderen van Breslau van deze getallen geschrokken zgn en aan de ouders een circulaire hebben gezonden om hen te vermanen de kinderen te overreden om al die kilo s voorlaan in ransels heen en weder te dragen wy weten niet niet of die vermaningen diepen indruk hebben gemaakt op de Breslausche nufjes Maar wel weten wy dat er aanleiding is om de zaak met vermyding van alle neiging tot het opblazen der resultaten ook voor Nederland eens te onder oeken en met name na te gaan of het wenscheiyk is en zoo ja hoe het Bogelgk zal zyn om onze schooljeugd meer aan het dragen van ransels te gewennen D Ct De Zeppelin De Zttricher correspondent van de N H Ct BChryft Verdiept in een stuk werk van alle dag loon en stil onder den druk van een echte JnliIemporatuur word ik plotseling opgeschrikt Met een ruk ging de kamerdeur open Ik zag hoe de meid zoo maar zonder aan te kloppen baar gozichtnaar binnen stak Een gezicht of ze gek geworden was Ik hoorde hoe zo oen paar woorden naar binnen riep en Weg was zo alweer Der Zeppelin ist da dat bad ik duideiyk verstaan Met een greep lichtte ik myn veldkykor van de haak Halverwege de zoldertrappen haalde ik de bedremmelde meid in gSiehe er ist es beweerde ze Van uit baar kenkenvenster had ze het ding zien aanstevenen Als oen zeeboot zoo prachtig kliefde het de ruimte In het eerst had ze niet geweten wat ze zag toen het luchtschip over den kam van den Uetliberg geschoven kwam Een halve minuut later stond ik boven op ons platte dak aanschouwde het wondar met myn eigen oogen Want een wonder is het als ja het ziet De ZwitserBche kranten brengen dagoiyks heele kolommen geseind werk uit Friedriehshafen En wie kent niet Zeppelin s geniale nitvin ng van de honderd en een totograflën der geïllustreerde tgdscbrlftartikelen Maar eerst wanneer je het ding voor je ziet als een levend monument van grootscbe scheppingskracht dan komt de ontroering Denk n even in mgn plaats op het dak Diep beneden ligt wyd uit de stad dat ongewone aspect van roode dakvakken met daartusschen de scheidingslgnen der straten Verder naar den horizon strekt zich het heuvelachtige groene land nit met hier en daar een blank landhuis Doch over alles ligt de beklemmende vaagheid het beangstigende van diepte en groeten afstand Hoog daarboven spant zich het blauwe hejnelgewelf schynt aan alle zyden geruischloos neer te giyden Je blik wordt onvast onzeker je grypt je vast om duizeling te overwinnen In dat moment van hulpeloosheid zie ja plotseling groot forscb rustig majestueus op een steenworp afstands het trotsche schip voorbystevanen Het lykt een visioen zooals in vroegere eeuwen de Oostzeevaat ders den Vliegenden Hollander plachten te zien Of wel een luchtspiegeling als waarvan de Atrika reizigers ons varhalen DanWeer achyut het een reusachtig veelzgdig prisma met fraai geslepen facetten dat langzaam voortgiydt over het effen blauwe ethervlak Verbluffend zyn vooral de afmetingen Wat scheen de kolos groot toen hg opeen paar honderd meters hoogte over de huizenblokken gleed Als een der moderce transportochapen in hot havengekriewel der kleine booten en sloepen zoo lag de luchtbel in het kleine hnizengewirwar Een vyf minuten lang stond de bol onbewegeiyk stil boven het meer Toen kraakte plotseling een schot met vreemden hollen knal Wilde Zeppelin miaschien daarmee de aandacht der nyvere menschen trekken hen evan litnoodigen om van hun werk op te kykan In minder dan geen tyd stond half Zurich op de daken Hat myn valdkyker kon ik dnldelgk de manschappen In voor en achterschip ondaracheiden De ballon lag roet den kop naar t Noordoosten was uit Zuidwesteiyke loting in het Zuricbsche land gekomen Plotaaltng begonnen de schroeven te werken en lehoot de ballon krachtig met steeds atyganda aualhaid voorwaarts In iets neer dan aa ainutan was het gavaarte aan den gaiichtaainlar verdwaan Haar aarat warden toch nog een paar heJaafvakkande bewegingen aitgevoard Zw baaebraaf da lucbtbol na bat la gang komen een kleinen boog veranderde de richting van Noordoost in scherp Oost steeg en daalde meermalen Men zag dat de verschillende toestellen uitstekend werkten iedere beweging was zeker en standvastig Merkwaardig was het te zien hoe het schip vlak by den gazichtseinder waar de henvelen hooger opstuwen plotseling de voorsteven opstak in sierlgk schuingiydende beweging over de kammen gleed Het schouwspel duurde rai schien een half uur Aan een Oostanrgksch vakblad ontleent Handelsberichten het volgende Zooals bekend heeft de Boelgaarsche Yoghurtkaas een specifieke werking tegen verschillende spysverterlugsstoornissen In verband daarmede heeft de bereiding van Yogliurtmelk in da laatste jaren een hooge vlucht genomen dikwyis met zeer goed succes Verschillende malkinrichtingen in Doitschland verkoopen voor 60 tot 120 gid per dag van deze melk Nu schgnt echter de verkoop dezer malk in flasschen zekere moeiiykh iden op te leveren en men kwam daardoor op do gedachte Yoghurtkaas te bereiden Deze wordt bereid uit gesteriliseerde volle melk waaraan het Boelgaarsche Mayarfarmont wordt toegevoegd dit bavat in hoofdzaak drie soorten bacteriën welke nnn de Yoghurt do specifieke werking verloenon Op deze wgze boreido kaas jas wagende 90 gram worden Ihiini varkocht door de bekende firma Gebr Groh to Berign voor 18 cents por stuk Hot schgnt dat zo veel afzet vinden De Y oghnrtkaas wordt in den vorm van Gervaiskaas in perkaraantpapier verpakt in den handel gebracht en heelt oon aiingenamen licht zuren smaak Uit Verviers wordt bericht dat Donderdng een automobiel waorin zich bevonden da heer J Regout uit Maastricht on zgn chauffeur nabg Juslonvilla in botsing ia gekomen met een motorfiets die vnn den anderen kant kwam De hoer Rogunt hield rechts en deed al hot mogelgke om de botsing te verflfgden maar dit gelukte hera niet De motor ward geheel verbrijzeld on de beryder vreeselgk gewond het bekken bleek ernstigjlgekwetst en da beenen op verschillende plaatsen gebroken buik en dü lagen open en bet lichaam vertoonde voorts ook nog ernstige wondan aan hoofd en borst De ongelukkige de 24 jarigo autorenner Schultz nit Verviers is overleden Doodslag te Zevenbergen I Op den laatsten avond van bet pas gohouden festival te Zevenbergen werd zekere C in het kofflelinis van den hoor Perls onverwacht met een bierglas op het hoofd geslagen In het eerst dacht men slechts aan een dronkemansrelletje dat mot een vechtpartytje eindigde De slagen met hot bierglas zyn echter zoo noodlottig terechtgekomen dat C Vrydagmorgen is bezweken De dader iemand uit Zevenbergen die niet heel gunstig bekend staal is gevangen genomen Handkar met vier jongens ta water Op den O Z Voorburgwal ta Amsterdam duwde Adriaantje Simons ion kar waarin een viertal jongens als vrachio Toen hg bg de Lange Niezel de brug wilde afgiyden ging het te vlag hy kon de kar niet meer houden Deze dompte vlak voor den waterkant en de jongens wipten het water in Aan drukte en geschreeuw geen gebrek Door bet flink optraden van Klaas Verweert en Vermeulen waren de jongens dia zich van de heele zaak niet veel aantrokken weldra op het droge Adriaantje de schuldige was niet moer te zien Toen het vrachtje te water ging had hy de plaat gepoetst Biykons een mededeeling van de Franscha regeering zal van Jali tot October in het Grand Palais des Champs Elysées te Parys de Se tentoonstelling van meubelindustrieën worden gebonden Onze gezant van Riet te Boonos Aires bericht dat ter gelegenheid van de herdenking van het honderdjarig bestain van Argentinië als onafhankaiyk land daar in Mei 1910 veracbiilende tentoonstellingen waaronder een bygiènetentoonstellling zullen worden gehouden Volgens het voorlooiiig program zal deze laatste in drie hoofdafdeelingen verdeeld worden een nationale een Latynach Amerikaansche en een internationale Aan de LatynschAmerikaansche inzenders wordt kosteloos overdekte ruimte toegestaan aan andere Inzenders wordt insgeiyks gratis ploata verleend maar geen overdekte Voor de ioBtalIatiea moeten da exposanten zelf zorg dragen Stadsnieuws GOUDA 6 Juli 1908 Aitn da Raadsleden zyn da volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 2 Joli 1908 Het wil ons voorkomen dat de jaarwedden van het personeel van den Handelscursus wclk bg de overneming van de je inrichting door de gemeente bg liet onzekere van haar welslagen op matige bedragen zgn gesteld wel eenige wgziging mogen ondergaan nn deze onderwgsinstalling zich in een druk bezoek mag verhengen Ook vorgclgking met de salarissen van da leeraren aan de Ambachtsavondschool pleit hiervoor De wgziging in da regeling der jaarwedden zon dunkt ons moeten beslaan in het toekennen van periodieke veriioogingen bgv drie vyfjaarlgksche ieder van I 5 per wekelgksch lesuur met ingang van 1 Januari 1909 zou zulks voor 19 9 oene meerdere uitgaaf vorderen van ongoveor f 05 Gelykiydig ware dan met behoud van verkregen rechten de bolooning van I 100 per uur voor het bezit oencr acte middelbaar onderwy voor eene vreemde laiil en voor hot onderwys in de handolscorraspondentip in eene vreemde taal terug te brengen op f 90 per wekelykscli leanur de bolooning ook door de gemeente a Gravenhage daarvoor toegekend Wg hebbeu mitsdien de eer den Kuail in overweging te geven onder goedkeuring van den Ministei van liinnonlandsche Zaken te besluiten dat de Verordening op den Hiindelacnr sus Gemeenteblad No 102 met ingang vnn 1 Januari 1909 wordt gewgzigd nis volgt in het tweede lid van artikel O wordt hel cgler f 100 veranderd in l 90 aan dut artikel wordt tuaschen het tweede en het derde lid gevoegd eene nieuwe zinsnede Deze bedragen worden bg gebleken gver en gescliiktlieid te beoordeeleii door Bur gemocster en Weihouder na i KI en ï jaren diensllgd telkens mot f5 verhoogd en nis lualslo lid toegevoegd de zinsnede Bg wgziging in deze regeling behouden do leeraren wier beluoning ulsdiiii hooger is dan zij volgens de wg igii g zon bedragen de fl beleoning lotdul y volgens de gewg jgdli legeling uuii sjirauk hebben op eenu huogere belooniiig üoud H 2 Juli 1908 In overleg mot den nieuw benoemden Cumini saris van potilio wordt hel door den Bnigeineester noodig geacht dat de liispectenr van politie meer dan tot nog toe liet geval kon zgn belast wordt mei den zoogenaainden slraatdionst met het toezicht der op straat dienst doende polilie agenlen en voorts dat ter betere controle van de agenten ook des nachts aan het hoofd van iedere der drie ploegen een hoofdagent is geplaatst Dit laatste geacliiedde in de laatste jaren niel oradi t de tgd van een der hoofdagenten geheel in beslag wordt genomen door de steeds vermeerderende werkzaamheden in het belaiig der recherche on dee ryks politie Een en atider ware te bereiken door de aanstelling van nog een hoofdagent van politie Beter komt hel defi Burgameestor evenwel voor den bedoelden hooldagenl die door groeten yver en buitengewone geschiktheid voor de recherche boven het gewone personedl uitmunt en alleszins bevordering verdient eene plaath too te konnen tusschen het corps van hoofd en verdere agenten en den Inspectear voor de vervulling van welke laatste betrekking weder andero oischen moetan worden gesteld Onder herinnering dat moerbedoelde hoofdagent met inbegrip eener personeelo toelage thans eone jaarwedde van f 850 geniel verzoekt de Burgemeester ons derhalve te willen bevorderen dal het poliliecorps worde uitgebreid met een Onder inspectaur op eene jaarwedde van f 900 met twee vierjaarlgksche verhooglngan van f 50 Aan dat verzoek gaarne voldoende hebben wgide ber deU Raad voor te stellen I In de verordening regelende de samenstalling en de bezoldiging der gemeentepolitie Gemeenteblad No 177 de volgende wyzigingen aan te brengen in artikel 1 wordt tusschen een inspecteur en drio hoofdagenten gevoegd een onderinspecteur in artikel 2 wordt in het eerste lid na de jaar vedde van den iospectour vermeld voor den onder inspecteur op 1 900 en in bet tweede lid tusschen da verboogingen voor dan inspecteur en voor de hoofdagenten gevoegd aan den Onder inspecteur twee verhoogingeu vnn f 50 II artikel 2 van Afdeeliog I van Hooldstulr III der Uitgaven van de gemeentebegrooting voor het loopende dienstjaar Belooning van de inspecteurs dienaars en veri ere beambten van politie mitsgaders van de veldwachters Volgnummer 101 wordt verhoogd met f 250 welk bedrag wordt afgeschreven van den posf voor Onvoorziene Uitgaven Volgnumnrar 204 Gistoren werd onze stad bezocht door een groot aantal leden van den R K Kunstkring de Violier Allerlei bakende architecten musici dichters schrgvers schilders e a zagen wg onder hen Van Oudewator waar t gezelschap raadhuis waag en enkele oude halsjes had bezichtigd ging men per stoomboot naar Gouda de driehoekige vlag met het beeld van den heiligen Benedictns de patroon der Vereeniging in top In Gouda bezichtigde men de St Jonskork en hoorde men met verrukking het orgelbospeling van onzen Spaanderman en den heerlgken bariton Bredius De heer Koole stadsarchitect geleidde het gezelschap door l raadhuis Vervolgens werd het museum door velen der gasten bezichtigd Een diner in do Zalm waar de zoo even genoemde heeren als gasten mede aonzaten besloot den tocht wnarbg onder leiding van den voorzitter A verkamp directeur van hot A eapella knor druk getoast werd Verscheidene lieereV en dames gaven hun voornemen ta kannen om spoedig moor intiem op een werkdag de stad opnieuw to bezoeken t Ijelnigenis over onze stad die men tol de schoonste arrhitectonisohe steden rekent uit don mond van velen die hnll en heel Europa reed s liebben bereisd is voor Gouda vleiend Door een aantal bewoners van dan Kattansingel is een adresbeweging cip touw gezet om bevryd te worden van don hinder dien zy und irvinden van de in de Singelgracht liggende pulpachopen De klank die deze schepen verspreiden is van dien aard dal het niet dnenigk is du ramen der huizen op don Kiutenaingol in do nnbgheid der pulpschepen open te hoaden Door tusschankomst van do gezondheid8 eonimis sie zal men thans trachten voor die schepen een andere ligplaats te doen aanwijzen waarlgk een niet overdreven eisch waarvan do inwilliging niat veel bezwaar behoeft te ontmoeten Ter gelegenheid van den verjaardag van H K H de Prinses von Wied die gisteren verj iarde mankte het garnizoen heden parade die gecommandeerd werd door den kap van Leer Veemarkt te Rott Maandig 6 Juh lyijf Vette oa cn en koeien goede fliinvoer pr wo wnren votir iste kwnl 37 ade kwal 33 jdc kwal 27 reiUs per half kilo Veile kalveren goede nanvuer 1 j ie kw s8 aile kw 25 31IC kw 2 ceiu per hnlf kilo Vette varkena gofde aanvoer isie kw i i 2de kw 20 3 1e kff ï7 dèiil per MlfK G Sdiapeii en laiimur n oeil aaiigcvtïcrd ilinilcl in vel vee en veile kalveren pnjahoüdemi Schapen en lammeren werden redeli k ver kocht Varkens prijshoudend afloop traag VERSCHEIDENHKIO Te Bnltlmoro lipoft dflznr du fon do club vnn dürlien aan dortinn tal ls elk nuU dortion Raflten zijn dcrtiondo lacHtmaiilmd gehouden wolko ftfln aanvang nam om 7 uur 13 minuten Rnn extra troin mot locoiuotlef 1313 fir voor voerde een groot nantal tegenstanders vim liet dwttXH bygoloof dat ongclnkkon tocscliriiU aan t getal 13 uit New Vork naar BaUimure Onder de gasten bevond zich ook de bnrgenieoHter van Now York Do lalels waren met grunxonde m hedels veraierd Dertien toanlen wi rden nitgebrarhl en den Tolgenden dag werden de gebetirlcnlRHen ter publii ecring medegedeel in de rlob dor juurnalisten die xich dertien ntrnten verder bevindt i Iivi altés IN osfuineN tiiillcur Mantelfi Bloti scii Kokk ii en lii i iist ifteii in eer groote keuze tol de meest oonrnrreerende prgzen M Are s £ rffifMjf j itiwÉ im Aüvi HTi Tii i ♦ Hiermedf vtrvulh n wy di n treurigen plicht V kenni H te gov n van het oveiiyden van onzeti goli den K litgenoot Zwager en Oi m den Heer JAN VAN KEHPfiN rustend Onderwgzer in den ouderdom van h jaar Uit aller naam D Wed J VAN KEMPKN Deueek Qonda 6 Juli 1908