Goudsche Courant, dinsdag 7 juli 1908

M No HW83 Woensdag 8 Juli lOOa T IH i 47ste Jaargang fiOUBSCHE COIMOT I ieuwê 9n Advertentieblad toor Gouda en Omstreken 1863 ROTTERDAM Verzekering van Rapilaal bij Overlijden Jaai premie voor 1000 voor een 25 jarige 16 90 30 19 70 35 23 40 27 20 45 3250 i j tl 50 y yiï m Inlichtingen zgn te bekomen by dnn Vertegenwoordiger 1 J VAN GALEN Gonwe C 46 hg den Inspecteur W P M TEMMINK te Middelburg en aan het Hoofdkantoor Boompjes 9 10 te Rotterdam Telülooii U é A D V E U T E N I 1 E N worden gepliatst van 1 regels a Centen iedere regel meer 10 enlpn roofe letters woiilen berekend nanr pluaMruinite Inzendin vitn Aiiverfentiën ot I uur ili h inulil rtlelti Ni M De Uitgave decer Cemant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feest dagen üe prijs per drie maanden is 1 26 tninco per imt f 1 70 Alüonderlijke Nommer VUF CENTEN SOIREE MA BLOHZIJL op Donderdag 9 Juli 1908 des avonds te 4 nar in dii üaal N TT EN VERMAAK der Sodeteit OE RÉHNIE Oostbaven Gonda Toegangsbewijzen tot een beperkt getal verkrjgbaar b j de Heeren 1 VAN BENTUM KN ZOON te Gouda en s avonds aan de Zaal 4 F per plaats Uen Hie het prognamma FEEWEEDA iTIEMAN BEVELEN KENNISMAKING AAN MET 0 IIERST 1E KRKfi RIJNWIJN VoOil ON i AVNKMKlCs ZIJN Gu vriH vi itKiti i i nu MËIKIIUIDKN w M DMI UKTLk Ml l ÜSj llKCKl T TOT Ill lllMiliMi VAN MUIWIIN l ir Ikich Waclienlieimer 0 70 Niersteiner 0 80 Hochheimer 0 90 Marcobrnnner 1 Ranenthaler MO Rüdesheimer 1 20 Eltviller 1 36 Liebfraumilch 1 50 Winkler Hasensprnng l HO KttdeslieiraerBerg 2 Forster Jesuitengarten 2 30 MOEZEL WIJS EN Brauneberger 1 MosolblUrachen 1 60 Plsporter 180 l rUztn i contant met 10 K t korUny DEPOT TE JOUDA nu I 1 J HOON VAN ÜSTADK PAIN EXmtjER Ruim 35 jaar door MiLLiocNtN OICHTCN nHEUMATICKLUDEnS MET SUCCES 6EBHU1KT IVCRKRIIOBAAH IN FLESSCHEN VAK 50 cli 75 CiS érN LiS Bu H H Hpothekers en Drogisten Ir Ad RlCHTERi 1 Rotterdam i Te Goud bü O LUGEE Apotheker Markt WOLFE Co Westhaven 138 en bö ANTON COOPS WSdslrant Onnavolgbaar iin thans door nieuw gevonden toepassingen onze tn ollreerf getchiUerile Ê ortrelleu B eluture HogaerU Zy geven kracht en diepte die niiüiukers niet kunnen bereiken Men overtnige ziek geen imitatie voor de eeMe te ontvangen Gelll Prüscoarant met een aantal ongevraagde getuigschriften ralu op aanvraag Boxtel a HOOAKHI X Co Agent voor GOUDA Hel beitc onsctiftdelykite en c t makkelyksle poelemiddel voor Heerei en Tooral damee en Kindenchoenwerk li dl Appreluur van C M llllllir t Ct y Rtrilll BMtk Slr 14 Alen lette t M l l op num eo fibrlekemerk ertrnlei li ünw WMellin Ie Hlieeewerl leieeliriM ereeerveeaM en Owweel Deeelbv W lefM M Ankes Firiim A QDANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn 4TI KiLË KINDERMEEL O cent per i 11 cent per i pak Overal vorkrögbanr HIISMOEOKKS wacbt II voor namaak Ziet naar het Cotilróle uegel Dr v HAMEL ROOS en HAKMENS on den naam P IIIOLEI AAR Co Uettmaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den CHIAN PUIS Vv ESTZAAN ATTEST ZETTEN Magdalena Hols 8 Noi ember 1907 Wel Ed Heeren Met veel genoegen hebben we het Kindermeel gebruikt on noemen het een gezond voedsel Het meel doet onzen Kleintjes goed vooral als overgang tnsschen natnuriyke voeding en de gewone spys Hoogachtend Uw dw dn w A F DUDOK VAN HEEL WERELD SUCCKS IJc Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Horstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijnihoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIANTHE is verkrygbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk THüechland Hmgeland Amerika Ned ïndië Oranje Rivier Kolonie Tranêvaal enx M BLIANTHB werd 9 maal met Goud en S maal met Eere Uedailles bekroond MELIANTHB in flacons f 0 40 f 0 70 en I ï MEhlANTHE in doezen tabletten 1 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninkiyke Stoomfabriek De Bontngbloem Den Haag Verkrijgbaar bfl Firma WOLjPJS Jb Cu Westhaven 198 Gouda GRENUEL Gouda K H VAS MILÜ Veeratal B I2ü Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSR Nieuaerkerka dlJeel A N t ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaalrr A SCHEER Uaailrechl P W v EDE Oudewater K vak dsr HEIJDEN te Rteuwijk P y D SPEK MoercapeUe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN W i Min meii P A u GROOT A o JONGH Owfcwofer J P KASTELBIN PoUbr ekerdam ü BIKKER te Buuchop WAAItSCHUWIifC Laat U niet misleiden door ro Het klooster HanoUiPmUo Abatj bestaat niet fl i Stroop van aeetterlel waarde hWm bij lie rirma T CIlÉBAS Ie Goida is verkrijijbaar UPTON S ÏHEE BBSTB UEH WEHBL per Fond BUITENGEWOON EXTRA KWALITEIT gioen pakket f 1 50 ZEER FLINE KWALITEIT No 1 geel paHtet f 1 30 VOORTREFFELIJKE KWALITEIT No 2 rood pakket f 1 10 ZEER GOEDE KWALITEIT No 3 blauw pakket f 0 90 fa bUk to eemlt per p Hil lutoger Grootste omiet ter wereld Generaal Agent voor Nederland IKATXa H BRVIOH 125 Heecengracht Amsterdam Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kitn tnsegfven worden in Ae c Thc € Melk Ltkfur Absint Béfr U ater of in hei voedul zondtt dat het noadig ts dat dr drankaard er eti van af weet Het COZA POEDkRbe zit de wonderbare einenscliap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn abiint enz bij den dronkaard op ie wekken Het COZA POEDER werkt üoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de lustor of de dochter van den verslaafde hfet hem toe kan dienen zonder rijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POËpBR heelt het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en dei e personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talioozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaartmrgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestonboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE lSe r L Wacht U voor namaakselb Het CozB Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap ¥ eWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen inpt Spreier enz Ruime keaze in de nienwste Hasfornuizen es Qascomforen Sjn uitgevoerd in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous isonovertroffeninliclitkrachtendaarzaamhaiil MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dnbbele Banrt B 13 Telephoon 117 Hpt Correspondentscliap van JVOHOHOMOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten haiie van HeTronw H HOOGENDIJK DiRKZWioER Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters rn Verplegers voor particaliere verpleging beschikbaar xya Gouda Drnk van A BRINKMAN Z KE WIStiBVI G HriCHTIMOKN WILKE GEVAAR SCHADB OF mifSKR KUKNBN ViROORZAKEN 8URGEMEESTRR en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie 13 gelegd een verzoek met bijlagen van D Oskam te Gouda otn vergunning tot oprichting eeoer slachtplaata voof varkens in het perceel gelegen aan de Messemakerssteeg Wijk O No 454 Kadastraal bekend Sectie D No 1131 Dat op Dinsdag den 21 Juli iqo8 des namiddags ten i i ure op het Raadhuis gelegenheid is om beswaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vdör 4ien dag op de Secretarie der Gfcitteente van de ter sake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen De aandacht wordt er op gevestigd dat volgens de beititande jurisprudentie niet tot beroe gerechtigd sijn ZIJ die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een ot meer tijner leden t n verschenen ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten Gouda den 7 Juli 1908 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bmtciilandscli Ovcratelfe RtaUr seint nit Londen 6 JoU De tweede lezing van bet wetsontwerp op den itchtarigeD atbeidsdajr voor mÖnwerkera werd aangenomen met 390 tegen 120 BtemiBeo In den loop der beraadslaging werd door de regeering medegedeeld dat zg nog wijzigingen van dezen maatregel zal voorstellen ten doel hebbende tegemoet te komen aan het bezwaar dat veroorzaakt zon worden door een plotselinge vermindering van den arbeidstyd Ër aal nl worden belaid dat de vermindering geleidelijk zal I aata h bb n in een tydsverloop van vfil jaren V j De Dnltsche keizer Tertrekt heden alt Ktel om itjn Nooraclie reis te aanvaarden Eu terwtjl hy tich nog in de Nooraclie wateren bevindt zal op 20 Jali de President der Franscbe Repabliek seheep gaan om Kopenbagen Reval Stockholm en Cbristianla te bezoeken Het was te voorzien dat menicben giet combinatiegeest bet bericht zonden Vanpreidan van ee ontmoeting tnsschen dan keizer en den president De Kieler Neneste Nacbrichten meldt telh onder voorbebond dat koning Haakon FEViLLETOX DB A€TRI€E 21 En nn overlaadde bjj de leiding van het twiieel met smaadredecen die ten slotte ematlg gemeend waren omdat deze Je sebnld van deze pgnlgke wandeling was Ginileltik was de schouwburg bereikt een onra repeUtie was jnist ten einde uit een klaiae zgieilr stormde een levendig volkje Gen groep olflcieren stond op eenigen af uA als waamemingspost juist daarop torttde jntlrogw Howard toe elke poging Van Vod der Heyden om te ontwijken oo Wk makende Het volkje verstomde OwUiig de oUcieren klemden de monocles 7 te aen salueerde Howard groette bele U VoB d T Heyden naln ean kort besluit UcWte zïi hoed en wUle zich tlng vorwüderen Maar nUn beste mjjnheer u 1 toch we nieuwsgierig zijn ho de zaak afloopt BlWéh VÜ ufaut n ben Ik terug dst gaat Tlng bï mi gelooi m j blnoen rtji mi van Noorwegen als bemiddelaar zal optreden Reeds vroeger ie er eens sprake geweest van een ontmoeting tasschen den keizer en president Lonbet Waarom die ontmoeting toen niet plaats had is een der meest besproken hoofdstukken van de allernieuwste geschiedenis Het schgnt dat in 1901 de heer Lonbet den Duitschen gezant te Parijs prins Radolin verzekerde zich zeer te zullen verheugen zoo hij op de reis naar Italië den Duitschen keizer ontmoeten kon In 1907 verklaarde Louhel dat hg gratig het ioitiatiel tot zulk een ontmoeting had willen nemen Men verzekerde zelfc dat de Marseille die Loubet naar Italië bracht den Duitschen keizer sstandnard aan boord had Van Fransche zgde wordt verhaald dat de keizer ontstemd door de hartelijke ontvangst van Lonbet te Rome van het plan had afgezien Andere bronnen geven andere oorzaken op Hoe het z i de ontmoeting had niet plaats zoo het plan bestaan beeft werd het door misverstand politieke intriges of staalkundige overwegingen verijdeld Dat er ditmaal opnieuw zulk een plan zou beraamd zijn is niet waarscbtnlijk Maar te betreuren is het dat de ontmoeting in 1904 niet plaats had de gevolgen daarvan voor de wereldgeschiedenis zonden allicht zeer groot zQn geweest 9r i tm nherpe tttiji ontstaan tnsschen het Pruisische ministerie van onderwijs en de Alosoflsche faculteit van de Berlijnscbe universiteit De Prnisen en ook menschen bniten Prnisen slaan de handen inéén dat deze faculteit dezen strjjd heeft aangedurfd Algemeen bekend is toch hoe onder den vorigen minister Von Studt en diens oppermachtige raadgevers Althof en Schwartzkoppen de diverse faculteiten ook buiten Berlijn aan den leiband liepen van bet ministerie Eu de vervanging van Studt door Holle het Weggaan van Althof zon hierin geen verandering brengen Nil heeft de filosofische faculteit haar tanden duchtig laten zien Er was reden voor De minister van onderwijs heeft waarschyciyk op verzoek van een hooggeplaatst regeeringsambtenaar professor Bernhard te Kiel benoemd tot professor te Berlijn in de staathuishoudkunde naast de beroemdheden Schmoller Wagner en Schring Benoemd zonder de Berlijnscbe filosofische facniteit te kennen niettegenstaande § 12 van de facul teitsstatuten dit uitdrukkelgk voorschrijft De minister motiveerde ziJn handelwijze met de bewering dat het niet de bezetting was van een vacature doch van een nien Joftrouw Howard verdween in het theatergebouw zonder zyn antwoord af te wachten Aller oogen waren op Von der Hejden gtrlcht Zich stil verwyderen kon hy niet dat geleek op een vlucht en zon nog meer opzien baren daarom slenterde hy schynbaar onversebillig naar den hoek der straat en keerde daarna terug met bet voorkomen van Iemand die wacht De list gelukte de algemeene opmerkzaamheid werd afgeleid het hoopje koristen ontbond zich de heeren officieren verwyderden zich Veel t d was er niet te verlie son vyt minuten zyn spoedig om en misschien maakte de intendant nog korter proces Hy maakte derhalve weder rechtsomkeert zooveel mogeiyk onverschilligheid veinzende in voortdurenden angst de stem der tooneelapeelster achter zich te hoeren Nauweiyks had hy echter het einde der straat bereikt of hy verdween om den hoek nam bet eerste het beste huurrgtuig en reed verlicht ademhalend naar het station Een verBchrikkeiyke wereld die tooneelwereld en ta midden daarvan ongevoelig voor alle vleiery voor alle slechte invloeden d t aenvoadige oeiije aan de zyde eener strenge moeder Glia t Haat volle vronweIgke waardigheid zon eerst tot haar reoht komen buiten deze atmosfeer In de atlasiieer ran drfinul wec leerstoel dat de beslissing genomen moest worden binnen de 21 nur omdat Bernhard een twee en derlig jarig werkelgk zeer knap man naar men zegt beroepen was naar twee niet Pruisische universiteiten eo dat er prijs gesteld werd op het houden van Bernhaj d in Pruisen omdat h i speciaal etaathuisbondknndige studies gemaakt bad over Prnisische onderwerpen o a de Poolscbe kolonisatie Wtarora een zoo gewichtig besluit genomen moest worden in één dag is nog niet duidelijk Bernhard zal ministor Holle toch niet zoo het mes op de keel gezet hebben t En getuigt het niet al zou de minister gelijk hebben volgens de letter van de wet dat hy b j het bezetten van nieuwe leerstoelon niet het advies behoeft in te winnen Van de faculteit van weinig eerbied voor minnen als Wagner en Schmoller wanneer zg niet eens gehoord worden t Vooral omdat de minister zich niet beliooft te honden aan het advies van de tae Iteit Tegen zoo n willekeur heeft de facalleit eensgezind en waardig geprotesteerd Prof Bernhard niet minder waardig si eef aan ds faculteit dat hjj bedanken zov voor de benoeming te Berlijn wanneer zij deze benoeming onjoist geschied achtte De faculteit heeft geprotesteerd tegen de handel wijze van den minister Tegen den persoon van Bernhard bad zg niets in te brengen maar em formeele redenen achtte zij zijn intrede in de Berlgnsche filosofische facniteit niet gewenscht Daarop schreef prof Bernhard den minister dat hij bedankte voor het hoogleeraarschap te Berlijn Nn dient te worden afgewacht welke consequenties de minister van onderwijs zal trekken nit het besluit van de faculteit en bet verzoek van prof Bernhard tot ontslag als hoogleeraar te Berlijn De christelijk soclalistische party die er by de Wahrmand affaire niet in geslaagd is den minister van onderwgs dr Marchet ten val te brengen heeft een nieawe poging aangewend om dit doel te bereiken De minister had bepaald dat Tsjechische kinderen die in Weenen op een Tsjechische sobool gaan en die voor het eind eiamen vroeger naar Moravië moesten ryzen thans in Weenen examen kunnen afleggen voor onderwyzers die daartoe alt Moravië naar Weenen worden ontboden Hierdoor komen de kosten voor rekening van den staat vroeger moesten die door de over het algemeen arme ouders der Tsjechische kinderen Hg zag haar in de gewelfde ouderwetsche keuken by de dienstboden in den hoenderhof den bos sleutels op zy Op het veld hg de maaiers het gehrninde gelaat door een broeden met korenbloemen getooiden zonnehoed overschaduwd Op elke bank zat zy uit elke deur kwam zy hem te gemoet de paarden hinnikten de runderen loeiden haar toe de honden rammelden aan den ketting het plnimgedierte kwam uit alle hoeken klokkend en kraaiend te voorschy om de graankorrels op te pikken die de fraai gevormde handen rondstrooiden Om haar schenders en om haar hoofd fladderden yverzuchtig de dolven en dit beeld was zoo heeriyk zoo aantrekkeiyk dat hy zich daaraan niet zat kon kyken Als hy daarby de dames van andere landgoederen nit den omtrek vergeleek waarover zyn moeder nn en dan toezicht hield hoe hoekig vormloos en onbeduidend waren die dan 1 Hy die de betoovering der kunst steeds had geringgeachat was er thans geheel door geboeid zonder dat hy vermoedde dat deze hem den spiegel voorhield waarin hy die beelden zag Hy had het rgtnig met den trein verwisseld en dezen weder verlaten zonder zich zulks bewust te zyn thans lag Qrünau voor hem het oude verweerde landgoed eerst nu kwam ky tot zich zelven Hoe plomp en nakeloni dat latwerk die moettnln dicht worden betaald Door de cbristeiyk sociale party in den Waener gemeenteraad werden hierover heftige aanvallen op den minister gericht hy werd beschuldigd van verraad aan de Duitscbe party Het gekste van het geval is dat de Ne derÜostenrgksche schoolraad die geheel uit christeiyk sDcialen bestaat den maatregel van dr Marchet vooraf had goedgekeurd maar dat baat niet De strijd tegen Marchet moet en zal worden doorgevoerd met alia middeleo omdat hy nu eenmaal aan de cie ricaalantisemietische partg niet bevalt V In den i ortngeeschen Senaat heeft graaf Arnoso Zaterdag den minister president geïnterpelleerd over den koningsmoord Arnoso houdt staande dat de moord op den koning en den kroonprins niet het werk van anarchisten is geweest om de eenvoudige reden dat er geen anarchisme bestaat In Portugal Do moord werd bedreven door een bende booswichten waarvan er twee op het tooneel zelf zyu omgebracht Arnoso vraagt waar de overige moordenaren gebleven zyo In Fraokryk zegt hy heeft de regeering den rechter van instructie Poittevin ontheven van zgn ambt om een oneindig veel minder beteekenend feit dan het laten loepen van koningsmoorders Da miniiter preeident moest den rechter van instructie afzetten die belast is geweest met de Instructie van den koningsmoord De minister president verklaarde daarop dat hy de opvatting van graaf Arnoso niet deelde wat het anarchisme betreft Hg meent dat het anarchisme wel degeiyk bestaat In Portugal Maar Portugal voegde de minister den interpellant toe behoeft In geen geval zich naar het voorbeeld van Frankrijk te richten De minister president verzekerde ten slotte dat de regeering haar uiterste best zou doen om de waarheid aan het licht te brengen In de Kamer hebben weer eens twee leden elkaar nitgescholden zoodat er een duel noodig werd geacbt De twee leden hebben met de revolver op elkaar geschoten elk tweemaal telkens mis Mgr Turinaz de bisschop van Nancy heeft een open brief gericht aan Donirergoe den Franschen minister van onderwgs omtrent bet wetsontwerp tot bescherming der onderwyzers tegen de voroenigingen van hnlsvaders Onze lezers znllen zich herinneren dat een der twee onlangs door Donmergae Ingediende wetsontwerpen betreffende de openbare school strafbepalingen wil vastfltallen tegen hen die de leerlingen der openbare by den ingang en hoe hoekig siyf en onbevallig strekten die oude vrnchtboomen hun takken uiti Dit was hem nog nooit zoo in t oog gevallen Een hnivering overviel hem een angstig onbedwingbaar gevoel naar het verleden toen elke tak elke steen elke struik hem nog dierbaar was of naar de toekomst met haar droombeelden hy wist het zelf niet IV Von der Heyden stelde bet zoo Inng mogeiyk uit zyne moeder mot bet aanstaande bezoek in kennis te stollen Hg kende haar ideeën op dit punt niet Zg waren voor zoover hy zich herinneren kon in zyn familie nog nooit ter sprake gekomen hg vermoedde ze slechts en mat ze af naar zgn eigen ideeën van vroeger die het resnitaat zyner opvoeding waren van den kring waarin hg was grootgebracht Zg waren ook door de laatste ervaringen geenszins veranderd veeleer versterkt Hoe kon hy verlangen dat zyn niets vermoedende moeder met Ëlsa Potoky een uitzondering zou maken f Ja hy vreesde de zaak door een warme verdediging nog te verergeren Wordt vervolgd