Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1908

PoslerUen ei Telegraphic Benoemd 1 Jnli tot inapeclenr der postergen en telegrafie te Middelburg de adjunclinapectenr der postergen en telegrafie te aHerlogenbosch D J van Dieren voor zes maanden tot tgdelgk klerk der posteryen en telegrafie te s Gravenhage telegraafkantoor C van der Schoil o v tot brievengaarder te Moerdyk de postbode V van Nuenen aldaar II Aug tot directeur van het postkantoor te Bergom C Hteeoama thans in gelgke betrekking te Egsden Eervol ontslagen op verzot k 1 Jnli de telefonist F C J van Noord o v te Rotterdam Overleden 19 Juni de bureelambtenaar der poateryen en telegrafie W Bals te Utrecht bureel Ingenieur Burgen 1 ka Stand GEBOREN 3 lull Annetjo oidera M Monnach en S Polak 5 Petronella ouders F L van da Koolwgk en S van Ewyk Hendrikus Johann ouders J A Heidendahl en O M E Vonk OVERLEDEN 5 luli J van Kempen 65 j M Vermey huiavr van 1 L Lankhorst 83 j 6 J van dar Klei 2 j C Snel 4 m Hoordreoht GEBOREN Aafje Neolljo oudera A Blom en 1 van den Berg Adriana Elisabeth ouders A C van Kranenburgen O Stam Geertje ouders P Verzaal en S de Bruijn Enimigje ondera J van Tilburg en A I Hogendüorn Vincent ouders A H van Adrichem en J P Lorjé Lena Hendrina ouders A Budding en 1 H Rosbergen Aartje ouders 1 W R Termorshuizen en I A Verboom Thomas ouders C van den I Berg en K de Groot an Evert onders I K van Halen en A Boerefljn Jillea I oudera Speld en G Verhoef CEHUWD J van Vliet en F A Vink I A van Schorpenzeel en A van Buren te I Berkenwonde B Steenbergen en W de Koning H de Knegt te Goud en J van I Leeuwen G van Halem te Rotterdam en M A Rietveld W M Loendersloot I en I Eikelenboom te Gouda OVERLEDEN A Pronk 7 j J W 1 de Bruyn 7 w C van dor Bas lij W G de Bruin IH j L de Wit I 21 w l Tuinder 29 j J VerraMr 84 j E Streefland weduwe van A Kool I 69 j I OUVKAÏJTÉS IN Jostiimes tailleur Mantels BloiiHcn Kokken en Japonstoflfen I in i cer groote kenze tot de meest conI curreerende pryzen naar het genoemde voorwerp grypt en daar made zgn stand nadert I By sommige paarden neemt die angst en vreeaachtigheid dermate toe dat zg daar 1 onder lichamelgk Igden en zelfs het voeder 1 weigeren Er zyn paarden die tengevolgevan Btalmlahandeling by het eringste leven I opschrikken er zgn er zelfs die langen tgd 1 voor de gevulde krib blgven staan en eerstdan als het langzamerhand lol stilte en mat jis gekomen den honger stillen 1 Het behoeft dan ook geen nadere toelich 1ting ala wg zeggen dat zoo n door angst 1 en vrees gekweld paard dikwgis de oorzaak I18 van gevoelige verliezen die aomtgda zeer 1 kostbaar konnen zgn Zulk een paard la slecht te bergden en evenmin veilig ala wa I genpaard te gebruiken daar het door de 1 bekende vreesachtigheid by het geringste 1 leven opschrikt en wild wordt waarom nie 1 mand noch op den wagen noch in het zad l I zyn leven zeker is Door zweepalagen en geschreeuw zal men deze kwaal niet be perken evenmin verminderen maar Integon I deel slechts verergeren Om den angat te I doan verdwgnen ia het dringend noodig het 1 patrd zoowel in don stal als hg het werk I zacht te behandelen I Paarden die In hun jeugd zacht en rustig behandeld worden blijven ook op laleren leeftyd voor de gevolgen van angat en vreea 1 gevrywaard Ontstaat er angat en vrees door het zien of het in de nabyheid zgn van een zeker voorwerp dan moet men er arhter zien te komen wdk voorwerp dit is Bevindt het I zich in den stal dan zal het bg eenige opI merkzaamheid niet moeilgk zyn te ontdekken I welk voorwerp tot zooveel angat en vreea aanleiding gaf Ook in gevallen waar do I vrceanohligheid reeda langen tgd bealant ia I raad te schaffen zoonis men uit underataand I voorbeeld zal bemerken Een stalhouder had oen paard dat steeds I onfustig wiis als de stal echoongemaakt I word Nadat hji een nader onderzoek had I ingesteld bleek hem dat de staljongen het j paard eens duchtig met een bezemsteel had afgerost zoodat het reeda ang stig omkeek 1 als men naar den hoek vau den stal ging I en den hozeni ter hand nam Nu de oorzaak I bekend was ging de tnUionderdikwyia naar 1 het paard en nam dan den bezem mede Hg I streelde hel dier klopte het op hals en borat I en hield liet l ed8 den bezemsteel voor de I oogen I Het paard waa eerat erg angatig doch na eenigen tgd begon hol den bezemaleel wantronwig te besnuffelen en er later zelfs in te byten Na veolvoldige herhaling waarbg do stalhouder het paard zacht met den bezemsteel streelde en verdere mishandeling natourlgk achterwege bleef verdween do angst en vreesachtigheid geheel Is hot paard bevreesd voor een vaststaand voorwerp dan tracht men liet door praten en llelkoozingen te bewegen dat voorwerp te naderen wat In de meeste gevallen gelokt en tot vermindering der angat leidt Het zweepslagen komt men hier niet verder daarom een zachte en roatlgo behandeling alleen daardoor wordt angst en vrees verbannen J KOÜPMAK paardenhandelaar te Brfiggen Duitschland bli wiod S als paardenknecht in dienst was gearresteerd en in de geTangenis te Kleef opgesloten Vermoed werd dat L zgn dienstknecht S van het leven zou beroofd hebben Dit vermoeden is thans waar gebleken Eergisteren heelt L in do gevangenis te Kleef na een streng verhoor bekend den moord begaan te hebben Naar men zegt moet S de vermoorde bekend zgn geweest met daden van zgn meester welke indien daaraan ruchtbaarheid gegeven word voor L minder aangename gevolgen bg de justitie zonden gehad bebbeo Dit wordt dan ook aangenomen ala de dryf eer tot de misdaad gonjezakken droeg De inhoud dier zakken bleken te zijn potten boter die de aan vermoedelijk door diefstal met braak uit oen boterpakhnis aan de Keizersgracht heeft verkregen De man werd in verzekerde bewaring gesteld Het Bestairant RgksMuseam te Amiterdam heeft ook dit jaar et n aardige reclameuitgaaf met vele dbeeldingen van oude en moderne maar oude bet meest schlldergen in het licht gezonden Da reprodncllea zgn over het algemeen duldelgk en goed Het boekje Is zeer geschikt om het vreemdelingenverkeer in onze hoofdstad te bevorderen Vereenvoudigde spelling Men schrtjfl ttit Westerlee aan de Winschoter Ut Zooals bekend is werd op de bgzondere school alhier de vereenvondigde spelling ingevoerd Dit schijnt niet te zgn naar het hart van B en W dezer gemeente want dezer dagen werd hier een publicatie aangeplakt van dit college waarin de ouders van de leerlingen der byzondere school gewaarschuwd werden bun kinderen niet te laten onderwyzen in de vereenvondigde spelling omdat de kinderen daardoor later schade zooden ondervinden Evenwel hebben B en W er niet veel plezier mee beleefd want het plakk iii wai spoedig weer venl wenen n iar men zegt door het ingrgpen van een hoogere autoriteit Over hel Inchtverschgniel in de nachten van Dinsdag en Woensdag hoeft de N R Ct nog eens bericht ingewonnen bg het Meteorologisch Instituut en het blad vernam dat t ook daar ünwaarscbgnlgk wordt geacht dat een Noorderlichlverschijnsel heeft plaats gevonden Het Noorderlicht toch is een optisch magnetisch verschgnsel dat bijna altyd wordt vergezeld gegaan door goad waarneembare magnetische storingen Z ilke storingen nu zgn in de bewuste nachten niet aangeteekend door de daarvoor aan het Instituut aanwezige zeltregistreerende toi stellen Volkomen zekerheid bestaat echter nAt wgl het een zeer enkele maal voorkomt dat Noorderlicht wordt waargenomen ofschoon de magnetische storing nitbiyit De Dnitsche geleerden honden het verschynsel over het algemeen óók niet voor oen Noorderlicht maar voor een schemeringsverschgnsel en dorp in den Kankasas Tirdjan ga beeten bestaande uit 110 huizan en een moskee is by een aardbeving in den grond verzwolgen Er kwamen vele menacben om Verscheiden inwoners werden gered door Armeniërs uit een naburig dorp Men meldt aan de N R Ct Oisterenmorgen is te Vlissingen bg een oefening met de boot op het stoomschip Nederland van de Maatschappy Zeeland een boot van een hoogte van 7 meter ongeveer met delf kop naar beneden in bet water terecht gekomen doordat er maar éen van de twee takels was losgegooid Twee inzittende vielen te water doch werden spoedig gered een ervan een hofmeeatersbedUnde had een diepe wond aan t hoofd doardati hy eerst op de kant der boot terecht kwam Voorts mankeerden in alle bohten de proppen zoodat ze spoedig vol water liepen Met recht is die oefening in l water gevallen Lorenzo de Medici met zgn gezelschap ia 1 Zondag op het Scheveningacbe Korhaoa te gast geweest na een tocht in rglnigen door de residentie waarbg de gecostumeerden natuurlijk veel bekgka hadden Na een diner in hot Kurhans begaf II Magniflco zich in de stampvolle Kurzaal waar volgens het voor deze gelegenheid met zgn wapen versierde concert programma een plechtige ontvan t zou plaats hebben Het gezelschap kwam joist in de pauze binnen en het feit dat de ontvangst dos zooder muziek geschiedde scbynt den hoogen gast zoo ontstemd te hebben dat hg aanstonds met zgn gezelschap weer verdween om zicU in de Knrhanabar op te schieten waar de ofngeving biykbaar beter bg zyn oogenblijikeiyke gemoedsstemming paste Er Waren veel menschen op de been In het Kurhans was een troonzetel onder rood fluweelen met electrische lampjes versierden baldakgn aangebracht Daartegenover was een gedeelte van de bovengaanderg herschapen in een loge ter ontvangst van den Itallaanscben gezant den hertog de Calvello die van de nitnoodiging om de ontvangst bg te wonen gebruik gemaakt had met zgn famill en eenige andere leden van het diplomatieke corps Zondagmiddag la op den Haarlemmerweg 1 by HalfWeg door de electrische spoor aangereden de 20 jarige L Wana diamantsiyper te Amsterdam met diepe hoofdwond in de wagen opgenomen was hy bg aankomst te Halfweg reeds overleden De ongelukkige bewoog zich fietsende langa den Zondagdrukken straatweg en schynt by het rakelings passeeren van de tram het stuur te zyn kwgtgeraakt Te Olanerbrugge is Zaterdagavond tgdens de feestviering ter gelegenheid van de opening lier Elootriiche tram omstreeks 10 uur vermoedeiyk door een gebrek aan den schoorsteen de boerenwoning bewoond door W Aagten en toebehoorende aan H Lntje Schipholt in vlammen opgegaan Ook de inboedel is mede verbrand Alles Was verzekerd Naar men ons meldt zonden de dezer dagen gevoerde onderhandelingen met de S S omtrent het door de H T M in exploitatie met elektrische beweegkraobt overnemen van den stoomtramweg den Haag Scheveningen zyn afgesprongen Er moeten bg de S S o m bezwaren hebben bestaan met betrekking tot de regeling van het goederenvervoer Bjl dam 21 op het Loosduinsche strand is Zondagmiddag een geheel ontkleed lyk aangespoeld van een ongeveer 25 jarig manspersoon Het signalement luidt lang 1 75 U flinke lichaamsbouw breed geschouderd Het lange hoofdhaar ia evenals de wenkbranwen blond aankomend kneveltje Het Toorhoofd Is Terwond waarschyniyk ontstaan door het botsen tegen de steenen hoofden Vermoedeiyk is t hot Igk van den jongeling die de vorige week te SchdTeningen verdronk Men schrgft aan het Vad Een der grootste afbetalingsmagazgnen te Amsterdam is de dupe geworden van een even handige als sluwe manier van oplichten Een zekere 48 jarige M was daar sinda ongeveer anderhalf jaar in dienst als looper en nn is door een toeval aan het licht gekomen dat deze van af December 1907 goederen uit dit magazgn by diverse banken van leening heeft beleend De toedracht der zaak is als volgt Jl Zaterdag vervoegde bovengenoemde M zich wederom met een damesmantel bg een bank van leeninghouder Hem kwam echter het geval verdacht voor doordat de mantel nog geheel nieuw en ongedragen was Hg waarachnwde telephonisch de politie welke M aanhield en den mantel in beslag nam Inmiddels was de boekhouder van het afbetalingsmagazyn gewaarschuwd de patroon bevindt zich in het bnltenland en deze herkende den mantel als uit het magazgn afkomatig Bg nader onderzoek bleek dat de dader in het bezit was van een groot aantal bank van leeningbriefjes en van af December tapyteo costumes en andere goederen beleend bad Sommige goederen zgn reeds verstaan De boekhouder ia gisterenmorgen op het bnreau Warmoesstraat gehoord Ook de dader welke zgn misdrgt reeds heeft bekend bevindt zich op dat bureau in voorarrest Uit Roermond meldt men aan de N R Ct Voor eenige dagen maakten wy melding van het vinden van het lyk van zekeren Str uit Roermond in de rivier de Swalm onder de gemeente Swalmen op ongeveer 300 meter afstand van de Duitsche grena Daar men niet anders dacht of 8 was op weg van Brttggen naar Roermond zgn geboorteplaats van den weg afgedwaald te water geraakt en verdronken werd hetiyk naar d algemeene begraafplaats te Roermond overgebracht en ter aarde besteld Tengevolge van geruchten welke duidden op misdaad men wilde dat bier vergiftiging in t spel was werd het lyk na eenige dagen wedor opgegraven en door twee doctoren onder gerechteiyk toezicht onderzocht Het resnllaat van dit onderzoek is tot heden nog niet bekend geworden DenieUdan dag werd L roermao en Stadsnieuws GOUDA 7 Inli 1908 Na verdediging van een academiach proefschrift getiteld Onderzoekingen over het stelsel Arseen en Zwavel werd Ie Leiden bevorderd tot doctor in de scheikunde de heer Willen Pieter Andries Jonker geboren alhier AbvftilTÏÏNTIKi Hiermede VHrvullen wy dan treorigen plicht U kennis t geven vtn het overiydeii an onzon goliefdeii Kchtgenoot ZwBgpr en Oom den Heer JAN VAN KEMPfiN malend Onderwyzer in den ouderdom van 05 jaar Uit aller naam De Wed 1 VAN KEMPEN BzuzEt Gouda 5 Jnli 1908 Voor bet overgangs oiamen van het Ie naar het 2e studiejaar van de Hoofdcuraoa te Kampen ia geslaagd de heer 1 li Arentz Voor het overgaoga eiamen van het Ie naar het 2e sludlejaar van de Konlokiyke Militaire Academie voor de artillerie hier te lande slaagde de heer J H A Qoedewaagen Het garnizoen alhier zal van 15 tot en met 23 lull de legerplaats bg Harskamp betrekken C W REDLICH AlUHTKBnAlU Weittiirmarkt 17 Te UOVnM te consolteeren eiken DOKOKRDAa van 10 onr verdere nren of dagen volgens ufapraak ten huize van den Heer 8TëK LAi 1 Klviwe Ü9 Specialiteit UWKttTTMMIIBm n UKUKKLK Ui niTIKt onder nehrl telUke garantie logen bllUJke prljten jTl Hrt btiU oinch il lylc U n JÊ makkelykit poctamlddel voor He rM kWI tn vooral dftinei en KlndtrKbo nwerk JUXI U de Appratuut van C II MlllH k Ca Pr Iwlll Ullh Ur 14 Men lint 0 ♦ Jtl 0 naam en fabrlekemCTk Vartryafeaar kr Veemarkt te Rotterdam Uinsda 7 juh 1908 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 37 2de kwal 34 3de kwal 37 cents per half kilo Magere ossen melkvee en v arkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goeie aanvoer laie kw 30 ade kw 36 3de kw 33 cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijEcn waren voor iste kwal 31 ide kwal 17 3de kwal 34 cents per h ir kilo Handel in vet vee en vette kalveren stug Ü de magere markt was handel Qanw Slieren pryiboudend Door de justitie wordt een ernstig onderzoek ingesteld naar aanleiding van het ongel k dat voor eenige weken in het voormalig kotol Adrian te Amsterdam toen een defecte lift door te zware belasting met 7 personen naar beneden stortte plaats had Een der gekwetsten is in bet geheel nog niet herBteld en men vreest zeUs dat by biyvende verminking Tan het geval zal overhonden Da varrolglng lal worden ingeateld tegan den ichool aanutten tot dwandrjjrerij ec tegen de Terminliera ran schoolboekjee llgr Torinaz betoogt dat dit ontwerp Tan minster Donmergne de ambteljjlce opbel8ng Tan de onzüdigbeid der school is ie Teroordeeling Tan bet openbaar onderwyg de ontkenning Tan het recht der vaders over hnttoe kinderen De vereenigingen Tan hnisTaders Terlangen niets anders dan dat de school eerbied toone voor godsdienst zedelykheid vaderland en l ger De regeering beweert Mgr Tnrinaz draagt de onderwijzers op te leeren dat er geen Ood en geen neester is Hg eindigt ign open brief met medelijden nil te spreken over het arme Frankrijk waar weldra geen toeTlachtsoord meer zal zijn voor godsdienst vaderlandsliefde rechtvaardigheid en vrjibeid Het Zwitsersche volk had zich Zondag bg volksstemming ait te spreken over een voorstel tot het opnemen in de grondwet van een artikel waarbjj het labriceeren de invoer het vervoer en de verkoop van absint in het geheele land worden verboden De volksstemming was aangevraagd door 167 811 burgers De Bondsregeeriog was eenstemmig tegen het voorstel dat echter door de volksvertegenwoordiging werd gesteund de Nationale Raad had met 82 tegen 53 stemmen de Stendenraad met 24 tegen 12 stemmen besloten de aanneming van het voorstel aan e bevelen Voor en tegenstanders hebben zich de laatste eken duchtig geroerd In enkele kantons namen ook vele vronwen ijverig deel aan de beweging De stemming is uitgevallen ten voordeele van de voorstanders van bet voorstel het is aangenomen met 235 232 tegen 135 702 stemmen In slechts twee kantons Clenève en Neufchltel hadden de tegenstanders de meerderheid Het verbod zal over twee jaar in werking treden De Zwitsersche absintfabrieken zullen vermoedelijk een schadeloosstelling ontvangen Verspreide Berichten FRiXKaUK De prefect van politie te Parijs Lepine heeft bevolen dat geen fotograflën van misdadiger meer aan de bladen verstrekt mog n worden Dl IT8CHl lKD De eigenaar van de In November 1906 in da lacht gevlogen roburietfabriek te Annen bij Boohum Is wegens overtreding van de wet op de ontplofbare stoffen tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld Ekoklakd Op de Fransch Britsche tentooonstelling te Londen is een betooging geweest uitgaande van hoedenfabrikanten die ten doel had den hoogen hoed populairder te maken 60Q Heeren liepen in plechtigen optocht het feestterrein rond met prachtig glanzende kachelpjjpen Een der leden van den Londenschen graatschapsraad wil het zangonderwijs op de scholen afschaffen De muziek maakt de jongens wild en kweekt kwade neigingen meent de man OOSTENKIJK UoliaAHUE Te Przemysl werden bij een oefening vau bet 77e regiment twee schoten scherp geloat het gold waarschijnlijk een aanslag op kolonel Di Sposetti die zeer gehaat moet z n De Entbeensche studenten znllen een sympathiebetooging houden voor den ter dood veroordeelden moordenaar Tan den Oallicischsn gouverneur Potocki Ook bestaat bet plan een nationale school te stichten die naar Sictynski zal worden genoemd RUSLISD Hoeders en andere verwanten van 65 leerlingen der landbouwschool te Pskow hebben een petitie ingediend by de doema 031 de jongens vrij te krggen die al sedert Februari in voorarrest zitten wegen oproerigen geest Velen zijn nog niet eens 15 jaar oud Te Beval zjjn 65 beschuldigden wegens poging om de Baltische provincUSn los te maken van Bnsland tot gevangenisstraf veroordeeld van 4 tot 16 jaar De afgevaardigde Perganent heeft in de doema den kadet Markow een spion genoemd Oeswegen zullen zjj dnelleerec In Sebastopol is bg de vrouw van een officier een geheime drukkerij van revolntionnair geschriften voor de soldaten ontdekt Japak In het jaar 1907 werden op de keizerlijke werven te water gelaten 1 slagschip 2 pantserkruisers 1 kruiser 2de klasse en twee kleinere schepen Over het geheel sjjn in het jaar 1907 in Japan 148 schepen gebonwd aaen metende 187 718 too BINNENLAND 1 STATEN GENEHAAL BBHmTBKMimmit Vergadering van Maandag 6 Juli 1 Voorzitter J E N baron Schinmelpeoninck v d Oye Oeopend s avonds om half negen Mededeeling wordt gedaan van de iagekomen stukken en de laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen waarna wordt overgegaan tot het opnieuw samenstellen der afdeelingen De voorzitter noodigt da leden uit zich naar de sectiekamers te begeren tot het kiezen Tan voorzitters en ondervoorzitters en verzoekt de daar gekozen voorzitters om vervolgens met hem de agenda vast te stellen voor de wotsontwerpen welke morgen Dinsdag in de sectiën zullen worden onderzocht De voorzitter kondigt aan dat het zijn voornemen is Woensdag 11 uur en zoo noodig volgende dagen in openbare behandeling te nemen de navolgende wetsontwerpen Verliooging Hoofdrtnk IX der Staatsbegrooting 1907 Spoorwegaanleg Heerlen Valkenburg Onteigening voor haven en handelsterreinen te Rotterdam Aanvulling Hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1908 Qrensregeliog SurinamO Bra zilië Handelsverdrag met Amerika Invoerrecht op vleesch Aanvulling Hoofdstuk III der Staatsbegrooting 1908 Verbod gebrnik witten phosphorus Instelling eener consignatiekas Wijziging der Boterwet Voorschot aan de Kon Holl Lloyd Opsporen delfstoffen eenige conclnsiën en bet wetsontwerp tot vaststelling der rekening van Cnra ao 1904 De vergadering wordt daarna gesloten UI I S SSSSiBS INDISCH NIEUWS Sumatra BIgkens een bjj het Ministerie vai Koloniën uit Nederlandsch Indië ontvangen telegram betreffende den toestand in bet Oonvernement Sumatra s Westkust werd de eenige nog weerspannige negrie in de laras IV kota onderafdeeling Oud Agam Padangscbe bovenlanden overvallen en werden de geestdrijvers met vele hnnner volgelingen gevangen genomen waarbij vijftig personen soenvelden In Soeliki afdeeling L kota Padangsche Bovenlanden is de rust hersteld In d onderafdeeling Lintan Boea waar de negries gedeellelgk verlaten waren zijn zes kwaadwilligen gedood en werden de hoofdscbnldigen aan den moord op den controlenr Bastiaans gevat De onderafdeeling Moearalaboeh is rustiger Het bivak te Alahanpandjang gelijknamige onderafdeeling afdeeling XIII en IX kola Padangsche Bovenlanden werd aangevallen door ruim honderd man waarbg een Europeesch fnselier licht gewond werd Painan Padangsche Bepedenlanden is rustig Atjeb Onze correspondent te Batavia seint ons van gisteren Toekoe Bén Blang Pidië heeft zicli met 300 volgelingen onderworpen Een kort bericht maar een hoogst belangrijke en gunstige tgding T Bén Blang Pidië de onvindbare de onverzoenlijke de man die jaren lang de ziel van bet verzet op Atjeb met name in de Tapa Toean streek is geweest heeft zich onderworpen Wy brengen in herinnering hoe den 238ten Juni j l door onzen correspondent te Batavia werd geseind dat Toekoe Banta de zoon van T Bén dia zich eerst had onderworpen maar later weer de vlucht nam zich met verscheidene onderaanvoerders en een honderdtal volgelingen in Meuké bij kapitein Scheepens had gemeld Dit wees er reeds op dat de benden in Tapa Toean het tegenover de voortdurende actie onzer troepen te benauwd kregen Dat echter T Bén Blang Pidië zich vrgwillig en dan nog reeds nu zou onderwerpen hadden wjj niet durven denken Omstreeks een halve eeuw geleden vestigden zich in Blang Pidië verscheidene Pidireezen die uit Koeala Batéë verjaagd waren Hun vroeger hoofd behield ook in de nieowe streek zgn waardigheid Dit was een zekere T Bén Agram Zyn zoon T Bén Abaib werd later door de Datoes van Soesoh met het gezag over de versthillende Atjehsche en Pidiaache elementen belast Uit dit geslacht is de tot voor kort onverzoenlijk geachte T Bén Blang Pidië gesproten Bij gelegenheid van de onderwerping in I Meuké van T Banta hebben wg reeds in het kort aangegeven boe T Bén zorgde voor uitgebreide en afdoende veili heidsmaatregeI len zoodat onze troepen schier altjjd achter I het net vischten W j vonden in een bericht I vermeld dat T Bén steeds vluchtte omringd I van vrouwen het moet volgens dat bej richt wel eens mogelijk geweest zjjn T Bén I nMt t legfui maar dan zoudan waarschijn lijk ook verscheidene vronwen den dood gevooden hebben en daartegen zag de aanvoerder op T Bén ontkwam op die wgze Het zal zoowat van het midden van bet vorige jaar dagteekenen dat men het spoor van T Bén kon blijven volgen Dit was een reden om onvermoeid legen dat hoofd op te treden Het was toch een algemeen gangbare meenittg dat T Bén die zich in brieven aan andere bendeboofden wakil soeltan Atjeh noemde slechts had te bevelen om de geheele streek in opstand te zetten Ruw geschat meende men het aantal zgner volgel ingen ten vorigen jare nog op 1000 te mogen stellen terwijl h j over een honderdtal repeteergeweren meerendeels afkomstig van overvallingen op onze patrouilles gepleegd heette te beschikken Het is duidelijk dat groote waarde werd gehecht aan het levend of dood in handen krijgen van T Bén Toen echter 30 April j l kapitein W B J A Scheepens naar Tapa Toean vertrok om die opdracht te volvoeren toen znllen er weinigen en misschien zelfs die ervaren Atjehkrgger zelf niet hebben gedacht dat na een goede twee maanden het onmogelgk geachte zoo zgn bereikt Een woord van liulde aan kapitein Scheepens die het mogelijk maakte tweemaal achter elkaar een zeer gunstig bericht uit Atjeh naar hier te seinen is hier zeker niet misplifalst Voor den nieuw opgetreden gonvernenr van Atjeb is nu 4e gemalde onderwerping een meevaller een meevaller dien hg nog aan zgn voorganger te danken heeft Van ingeleverde geweren spreekt bovejistaand bericht niet Toekoe Banta c s bri cht er maar 7 mee de overige moeten ook terugkomen anders ia de taak van Scheepens nog niet geheel volbracht Gisting in Indië Onze correspondent te Batavia seint verder Het bivak te Alahan Pandjang is eergisteren door een bende van honderd man aangevallen De aanval werd afgeslagen de vgand bekwam daarbij tien dooden aan onze zi de werd een fnselier licht gewond N R Cl Gemengfde Berichten Nederlandsche Jaristenvereeniging 1 De 38e jaarvergadering van deze vereeni 1 ging werd Vrgdag onder presidinm van mr I O H van Bolhuis geopend I Na eenige hnishoudelgke aangelegenbeden 1 kwam aan de orde de bespreking van bet I onderwerp Is w ziging en aanvulling wen 1 schelgk van de bepalingen in ons recht be 1 treffende levering van schepen en het ves 1 tigen van rechten daarop Praeadviezen ztin Juitgebracht door mr A Lind advocaat dis pachenr te Amsterdam en mr A J Bik I advocaatdispacheur te Rotterdam Aan het uitvoerig debat namen deel de 1 heeren mr J A Levy mr B C Loder 1 mr li H Feschotte mr T H Fokker mr I D Josephns Jitta en mr B E Asscher I Nadat hierop door mr Lind met een enkel I woord was gedupliceerd kwamen in stem 1 miog de volgende vraagpnnten 1 I Bthoort op de wet de inschrijving van I schepen in openbare registers a facultatief te worden gesteld ter keuze van belanghebbenden zonder dat het nalaten ten aanzien der eigendomsverkrgging en der I vestiging van rechten op schepen gevolg I heeft f Antwoord ontkennend 1 b te worden voorgeschreven als voor 1 waarde voor de cigendomsvarkrgging van 1 en de vestiging van rechten op scliepen met 1 kracht tegenover derden P 1 Antwoord bevestigend c moet het voorschrift bovendien dooreen strafbepaling worden gesanctioneerd f Antwoord ontkennend II Moet het scbeepsverband a een privilege bigven art 315 W v K fAntwoord ontkennend b geregeld worden als een hypotheekrecht Antwoord bevestigend III Moet in onze wet het aantal voorrechten op schepen die voorrang hebbenboven het scbeepsverband worden beperkttot de hoog noodzakelijke in den eest vanhet AvantProjet de traite van 1907 f Antwoord bevestigend Hierna werd de vergadering verdaagd In de Zaterdag voortgezette vergadering die bggewoond werd door mr Van Leeuwen burgemeester van Amsterdam wurd verslag uitgebracht omtrent de financiën De ontvangsten bedroegen f 3761 uitgegeven was f 3412 terwgl het bezit is gestegen tot f 10043 Thans werden de debatten geopend over het onderwerp Verdient het aanbeveling het leekenelement aan de rechtspraak strafproces burgerlijk proces administratief proces te doen deelnemen f De praeadviezen die uitgebracht werden door mr J A Levy en mr J A van Hamel luidden ontkennend Zaterdagnacht werd een polilieagent in de Haarlemmerstraat te Amsterdam opmerk I turn gamukt op Mn mu dia en paar monteur die zon hebben toegelaten dat de 1 werklieden op de lift zyn gaan stnan Een gevaariyk spelletje De concurrentiestrgd tusschen de booten der AlkmaarPacket en de Zaandam ontaardt in een gevaariyk spelletje Herhaaldelgk hoort men klachten over wedstrgden tnsschen de Czaar Peter en een der Zaandambooten welke beslist gevaar opleveren voor de passagiers Ook Zondagmiddag had een dergeiyk concours plaats Naby de ligplaats der Holland Amerlkaign te Amaterdam waren de Czaar Peter en de Zaandam I gaande naar Zaandam op geiyke hoogte De Czaar Peter die een grootere snelheid heeft gaf het gebruikelgke signaal en wilde geiyk de gewoonte ia ring stoomende de Zaandam I passeeren De Zaandam 1 heeft echter tot Zaandam toe de Czaar Peter verhinderd het voor te komen De passagiers verkeerden herhaaldelgk in angst dat een aanvaring zon plaats vinden Een wonder is I dat t zoover niet kwam Ware een boot van den anderen kant gekomen een aanvaring ware onvermgdelgk geweest In ieder geval zou bet slechts tot verhoo ging der Zondagavrengde strekken indien de concnrreerende booten zich van dergelyke kwajongenastreken onthielden merkt do Tel hierbg op Er zgn nog uitstapjes te maken waarbg de Czaar Peter en de ZaanI dam gemiat kunnen worden Ang st en vrees bij het pn ird 1 Bg geen ander huisdier is het gevoel van 1 angst en vrees in zulk een mate ontwikkeld I als by het paard Dit ia dan ouk de reden waarom het paard bg de goringate aanlp I ding daartoe zgn vreoa op eene duidelijk 1 waar te nemen en levendige wgze te kennen geeft Hoewel nn angst en vrees voor bepaalde 1 voorwerpen dikwgis met temperament en r s I in verbaod staan zoo ligt toch in de moeste 1 gevallen de oorzaak in eene verkeerde b handeling der dieren Ook kan er vrees achtigheid ontstaan door bgzondere gebeu 1 tenissen waarbg het paard iets onaanger aan s I is overkomen Uit zgn natuur is het paard niet schnw en ook niet vrceaachtig Uitgezonderd de 1 angst en vrees die het paard even als al o I andere dieren bg inatinct gevoelt voor zgn 1 natuoriyke vganden ia de rreeaachtighoid en I achnwheid meestal een product ran raishn delingen op een onrechlraardige yze b dreren door onverstandige stalknechts voerlieden koetriers enz Zonder twgfel wordt ook een natunrigk instinctmatig angstgevoel by de paard n verwekt zonder dat eene verkeerde behandeling daarvan de oorzaak behoeft te zyn I als het paard bg voorbeeld plotseling en I geheel onverwacht met een hem naar het I leven staanden doodsvgand in aanraking I komt Zoo herkent het paard tengevolge I van zgn aangeboren instinct in den beer I zgn bloedigen doodsvyand bg wiens nadering I het paard over het ganache lichaam bevend I opschrikt Treedt er bgv in de nabyheid I van het paard plotseling een berenleider 0 1 I die zgn aan een ketting loopende beer als I kunstenmaker met zich voert dan zal het I paard door een onbeacbrgleiyke angat worI den aangegrepen die duldelgk biykt door I het opzwellen der neusgaten den vertwgI telden blik en het uitbreken van bet angslI zweet I Anders is het met den angst dien t paard I op stal hy zeker werk of op eene bepaalde I plaats ondervindt I Hier vindt men de oorzaak in een of ander I voorwerp of in bepaalde omstandigheden En I daar het paard een niterat goed gehengen I heeft zoo treedt ook de herinnering op aan I vroegere gebeurtenissen die het dier beangI stigen en vrees aanjagen Oingen zolke I oorzaken nn met veel leven en groot lawaai I gepaard zoo zal het paard by de eerste I gelegenheid waar het zulk lawaai hoort I opschrikken I Wordt nn het angstige paard nog verI keerd behandeld door het met de zweep of 1I een ander voorwerp te bewerken dan wordt II het kwaad verergerd en de angst vermeer II derd Dikwyis gebeurt het dat een angst g 1I paard een zeker voorwerp vreest en daar 1I niet voorbg wil gaan waarop men het met 1I geweld voortdryit en onbarmhartig met de II zweep mishandelt I I Moeten nn die paarden later voor de tweede 1 I maal dat voorwerp paseeeren dan herinneren 1 zjj zich de ondergane mishandeling en trach I ten zoo mogelgk die plaats waar dat voo 1 werp zich bevindt te ontwgken of steigeren boog op om zoo snel moKOiyk uit het here k van dat kwade voorwerp te komen Zooals wy reeds gezegd hebben bezit het paard een uitstekend herinneringsvermogen en kan het de ondergane miehandeling langen tyd onthouden Zoo zal het paard ook het voorworp waarmede het geslagen of gepyuigd wordt niet licht vergeten Wordt byv een paard op ruwe wijze met een slalbezem geslagen dan beeft bat reeds als man