Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1908

47s e Jaarganj Donderdag O Juli 1008 JNo 10684 mimm mum Meuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon No M A D V E U T E N T I E N worden Inzendiiitf van Advertentiën ot 1 uur des midil relelei n Mo De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Iranco per lK 8t 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Schoenhandel KLEIWEG E 30 tegenoTer de Kleiwegsteeg AsDbevelend C SMITS Alle reiJiraüën en aanRemeten werk SUNLIGHT ZEEP WEES NIET BANO d t Sunlliht Zeep Uw icoed zal J iMderven In SunllE ht xl n K eti f nadMlIgebesUnddeelen dleKaten I In Uw Koed bliten Het feit dat 1 Itton mlllloen tukken Aunllchtl 1 ladara week verkocht worden lb wl at wel de goede hoedanig iheld en zuiverheid F io oooJ wordt dan ook als beloonlng I aangeboden aan een leder die f In deze lecp vervalschlng kan aantoonen FEEWEEDA tTIEMAÜT BEVELEN KENNISMAKING AAN MET IIMIËKüTA lliMI BKE SIJHWIJN VnoU ONZK AFNEMKUS ZIJN ÜIIATIH VKHKlllJÜ lUAK MËIKItUIDKN wai i Meii ïer met uecept tut bekeiuino VAN MËIWIJN Wachenheimer Ü 70 I Nlorateiner 0 80 Hochhelmer 0 90 I Marcobrnnner 1 Raaenthaler 1 10 Rüdesholmer 1 20 Eltviller 1 35 LieWranmilch 1 50 Winkler HaseoBprnog 1 80 RttdesheimerBerg 2 Forster Jesaitengarten 2 30 UOBZBL WIJS EN Braaneberger 1 MoselblUmchen 1 50 Pisporter 180 j PrUMB t content nut 10 pCt ko rting DEPOT TE GOUDA F i J BOON VAN QSTAUK GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalp jpen met Sjjreier enz Kaime kenie in de nieuwste dasfomuizen en Qaseomforen fijn nitgeToerd in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous is onorertrollen in licbtkracht en dnnrtaambeid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dnbbele Bnnrt B 13 Telephoon 117 Ooadt Drak ran A BBINKMAN A Zh AVOLENAARs KINDERMEEL 2p cent per 11 cent per i pak Overal verkrijgbaar UlilSMOKDEKS warht II voor namaak Ziet naar het Controlemegel Dr v HAMEL ROOS en HAKMENS en den naam P MOLENA R Co Wettaaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den IIAnri PUIS V ESTZAAN ATTEST ZETTEN Magdalena Huis 8 November 1907 WelEd Heeren Met veel genoegen hebben we het Kindermeel gebruikt en noemen het een gezond voedsel Het meel doet onzen Kleintjes goed vooral als overgang tnsschen natnurljjke voeding en de gewone spjjs Hoogachtend Uw dw dn w g A V DUDOK VAN HEEL aemalogccii Poe lei voi m is het eeiiiH Ste helpend nH hlcl tegen IBIoedarmoeae nieeIcviicAt KenuwMWttkte Hoofdpifneu Hlap tooêhetd Onmachten fermagertng en rermluOertttff der Hehaamtkraehleu aeii atogeeii iii Poedcrvoriii i H H heeft e n aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistollen mMHi P worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Dortoren Prijs per tioos met g ebruikHaanwijzing f 1 60 Eenige labrikanien 11 v SCIIAIK Cu Den Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 GRSNDEL B H VAN MILD Veerstal douia A BOOMAN Moordrecht PINKSB Niauwerkerk ad Umi A N VAN ZE88KN Schoonhoven B y WIJK P W y EDE iludtwattr A SCHEER Haattreeht K VAN DEB HEIJDEN Reeuaijk P y d SPEK Moercapelle D y o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN y d HEIJDEN Waddingiveen P A dbGBOOT k UB JONGH Oudeutater J P KASTELEIN Pokbroekerdam D BIKKER Bentchop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSa nem Paulo Abdij bestaat niet dua Siroop van geenerlel waarde M ISUANB WEET WAT LIJDEN IS Door tnsschenkomst van onzen wederverkooper den Heer H G WEBER te Scheveningen ontvangen wiJ het volgende schrijven Mijnheer Wat ik aan anderen zoo dikwijls verteld heb wil ik ook gaarne aan U melden Ik beq lang lijdende geweest aan de zenuwen alle Inst was geweken De pijn dje ik in inijn hoofd en mijn rag geleden heb is onbeschrijfelijk Ik dacht dat het einde nabij was en men wilde mij naar het Ziekenhais hebben maar ik had er geen moed voor Toen is miJ aangeraden de SANGUINOSE te gebruiken en werkelp die heeft wonderen bg mg gewerkt en geheele niikomst gebracht Ik ben niet naar het Ziekenhuis gegaan en ben nu geheel beter Ala iemand weet wat lijden is dan ben ik het dos U begrijpt hoe dankbaar ik U ben voor aw heerlijk middel V moogt dit schrijven gerust gebruiken tot heil van anderen Mej CliASINA DE BEÜIN Scbeveningen Wassenaarschestraat De SANGUINOSE Vinnm Sanguinosnm In vacuo is het beste middel biJ bloedgebrek en zennwzwakte Daarom ook maakt het zich telkens nieawe vrienden Neemt er ook eeoa een proef mede doch wacht U voor namaak SANGUINOSE kost f 1 50 per fl per 6 fl f 8 12 fl f 16 Do Riemerstraat 2c i VAN DAM Co Te Gouda bij WOLb F en Oo Westhaven ANTON COOPS drogist i Wijditraat WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KO ll KL l VKK FABIIIEKEIV Voedert nw r met de Huivere murwe x iTi Tz iZ is oE s EiT merk en H i uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere DlpUtma Parlja 1900 Segen Gouden Medailles ADVïIETMTIÏlN in aUe Couranten worden aang enomen door het A lv rtéu i4 Bureau van A BKINRMAN ZOON EENISEEFOTVANTBEE Wen wdrdt verzotlU ► l WKllK tcjetteii UIT HKT Ma0121JN TAM H lUVËNSWAAY ZONEN OORINCHEH Deze THEEËN worden at ule erd lu verzegelde pakjes van t iutee en een half en een Ned etu met vermelding van Nommer tr IPrga voorzien van nevenataan iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe int van geëerde orders aaubev endo J Ó BIJL voorüeen J BREEBAART Lz Dronkenschap bestaat niet meer Een moaster vao het merkwaardige Ooza poeder wordt gratis toogezonden ia ingf n en worden tn Koffie Thee Melk Likeur Ahstnt Bier IVater of in het voedsel zonder diit het modig is dat de dronkaard er tet van af weet Het COZA POEDï Rbe zit de wonderbare eijjensc hap om tegenzin tot hot drinken van sterken drank bier wijn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt KX onopgemerkt eii zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken herft Het COZA POEDER heeft het hniselijk geluk van duizenflen gezmnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong peraoon op lien rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van taltoozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotlieken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Sc Co C nze depöthouders reiken het attestenboek gratia uit aan hen die er aanvraag voor doen nmar geven geen gratis proeven Om dcEo te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÜTE l£ïf X na Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel legen dronkenschap PAIN EXPELLER 4 TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar dook miluomen JICHI EN HHEUMATltKLUDtBS MET SUCCES GEBRUIKT IVCRKRIIGBAAR IN FLESSCHEM VAK 50 Cl3 5cls E 1 25 BIJ H H Apothekers en DbocistenI F Te Gouda bg C LÜGER Apotheker Markt WOLFF Co Westhaven 198 en bij ANTON COOPS Wgdstraat Onnavolgbaar gn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf geteUlderde g or treilen felnture BogaerU Zjj geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatievoor de echte te ontvangen Ge ill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOGAKBIti £ Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg b wien aodellen t bezichtigen ign Overzicht Reuter seint uit Konstantinopel d d 7 Jnli Volgens mededeelingen in de bladen is de lad Tokat in het vilayet Vivas op 2ö Juni geteisterd door overstroomingen waardoor een gedeelte van de openbare gebouwen on ongeveer 600 andere panden verwoest zijn Hel aantal slachtoffers moet meer dan 1000 bedragen V Het Berliner Tageblatt klaagt over het zegevierende Byzantium in Duilschland In een stadje ergens in Ket Oosten van Pruisen hield op een bijeenkomst van de vereeniging van oud gedienden op s keizers verjaardag de hoofdonderwgzer de feestrede Hg verklaarde een vereerder van keizer Wilhelm te zijn een vorst zooals geen ander volk kan aanwijzen Maar hij gaf toe dat de keizer ook eerlijke tegenstanders had bepleitte ieders recht om vrijuit zijn meening te zeggen en beweerde o a ongehoorde stoutigheid in een vergadering van oud gedienden I dat het leger niet bepaald geschikt is om een vrije persoonlijkheid te vormen Ook sprak hjj met waardeering van de sociaal democraten al verklaarde hij met nadruk het met hen oneens te zijn en nitte de hoop dat er veel sociale democraten kts anders dan sociaal democraten natuurlijk zouden zijn Die onderwijzer is ontslagen omdat hiJ op de grofste wijze den plicht schond die zijn ambt hem oplegt en zich de achting het aanzien en het vertrouwen die ziJn beroep eischt onwaardig had getoond Een kweekeling die zijn rede toegejuicht had ie gestraft met verbod van examen voor het onderwijzersambt En wie zal daarbij winnen f vraagt het B T Natnuriyk de sociaal democratie welker gelederen door een dergelijken maatregel zeer sterk zullen toenemen En wat heeft die onderwijzer eigenlijk gedaan P Niets anders dan het politieke inzicht en den moed toonen die iedere burger iedere opvoeder van hst volk moet hebben Maar hij toonde niet de rechte gezindheid dat soort vaderlandsliefde die tegenwoordig onontbeerljk is om vooruit te komen een teeken van die ernstige volksziekte die fiyzantinisme kmiperigheid heet De reactie is tegenwoordig de baas heeft de school ook onder zich Het onderwjs moet strekken om hot volk in byzantijnschen geest monarchaal te maken Het dogma van de onvoorwaardelijke wpheid van den vorst moet de jeugd worden ingeprent Het Berliner Tageblatt wi et er dan op FEViLLETOX DB ACTRICB Niet dat htj onder de plak zijner moeder gestaan had zij beheerden gemeenschappelijk als twee trouwe vrienden het landgoed en nooit tornde zij aan zijn mannelgke rechten maar hü wilde baar voor elk verdriet bewaren en voor alles voorkomen dat zij zich door voorbarige berichten van zijn kant ten slotte van Elsa een beeld vormde dat eenmaal bij haar vaststaande bij haar vasthondeaden aard gevaarlijk kon worden Op zekeren dag terwijl zg aan tafel zaten vaagde hij het eens polshoogte te nemen en het woord tooneel uit te spreken het Uoïk hem in deze omgeving zelf vreemd in d ooren Z9n Boeder schoen er in het geheel niet op te letUo zoodat hij stontmoediger werd Het wai eigenlijk verkeerd zich als man van zjjn jaren daarvan geheel en al verwijderd te houden non bleef zoodoende op en top een boor thans kook zij vorrtst op Dat woord hoor ik vandaag voor hot ent uit j noDd Wat vU o durmee hoe geheel anders het in Engeland gaat waar onlangs bladen van alle richtingen den koning de waarlioid dorsten zeggen toen hij eon handeling als grondwettig vorst in het buitenland verrichtte waardoor het staatsbedrijf werd veriraagd In Pruisen is een woord van kritiek voldoende en een arme schoolmeester wordt aan den dijk gezet In heftige bewoordingen geeft Taurèi in de Humanité lucht aan zijn verontwaardiging over de hulp die generaal d Araado aan de troepen van Abd el Azis huolt ver leend bij de overmeestering van Azeiurauor Hij beschouwt dit feit als eon ongehoorde schending van de aan Europa en hot Eransche parlement gedane beloften en doet het voorkomen alsof een voor Frankrijk zeer deemoedigend politiek incident het gevolg zal ziJn van het onbekookte optreden van den generaal die zich heeft verlaagd tot handlanger van Abd ol Azis en vraagt ten slotte Acht de regeering hot mogelijk aan het hoofd der troepen een man te laten die zoo eigenaardig omspringt met de door Frankrijk gegeven btloften BiJ een dergelgko opvatting van het gebeurde is het dan ook naluurljjk dat Jaur s daarin weder aanleiding vindt voor een interpellatie in de Kamer waarbij bi tot de regeering de vraag zal richten ot deze den tijd nog niet gekomen acht om een einde te maken aan een bezetting die tot niets meer dient dan om de regeering in moeilijkheden te Irengen waarbij bjj dan tevens den eisch zal stellen dat aan do Kamer nog vó6r het reces te dien opzichte formoele verzekeringen worden gegeven Jaurès Iz l een vraag tot de regeering r fhten naar aanleiding van het binneilfnkken van generaal d Amade in Azemmonr Het is onzeker of minister Pichon zich be alen zal tot bet geven van oen kort zakeiy antwoord of dat hij het zal laten komen tot een volledig interpellatiedebat f Naar a Ueiding hiervan seint Reuter uit Parijs d d Juli Jaurès interpelleerde de regeering over de gebeurtenissen in Marokko en vroeg wie eigenlijk regeert daar generaal d Amade Azemmour durfde binnentrekken zonder de regeering te raadplegen Hij betoogde verder dat het noodzakelijk is de troepen terug te zenden Minister Fichon verklaarde dat het feit door de pers overdreven was voorgesteld De verkenningstocht naarJAzemmour had ten doel gehad de veiligheid in het ühanjagebioj eigenlijk zeggen f Dat men bjj zgn tijd ten achter raakt tot alle mogelijke vooroordeelen vervalt bjj voorbeeld juist tot die betreffende het tooneel het een hel noemt een tooneelspeler een liederlijk mensch een tooneelspeelster een gevaarlijke vrouw het schuim der menschbeid terwijl men in werkelijkheid daaronder voortreffelijke menschan uitstekende vlekkelooze karakters aantreft Het zwijgen ziiner moeder prikkelde hem Ja integendeel juist in dien stand die aan de hevigste aanvechtingen blootgesteld is vindt men ze Mevrouw Von der Heyden zag hem mot een vreemden glimlach aan Hg kreeg een klenr over ziJn opgewonden lofspraak waarmee hg het in waarheid niet zoo ernstig meende Je schijnt in den laatsten tijd in de gelegenheid geweest te ziJn met zulke lieden te verkeeren en ze zijn in je smaak gevallen niet waar f Hij ontweek den onderzoekenden blik In zijn smaak gevallen I Hij dacht aan wat bij verduurd bad bg zijn wandeling aan de ziJ van Howard maar bij durfde de waarheid niet bekennen Ik heb daarbij zeer achtenswaardige lui leoren kennen zei hjj ontwijkend er zijn toob OTOrsl aittonderlDgos te verzekeren want do munitie wordt vervoerd over Azemmour on daar ter stede had men geweigerd do koeriers voor Mazagun te laten passoercn Generaal d Amade verkreeg de gewilde voldoening zonder dat er een schot gelost behoefde to worden Do regoering blijft hem niet alleen haar vi rtronwen schenken zij is hem erkontelgk tevens Do regeering blgl vordor trouw ain een staatkunde die in overeenstemming i s met de waardigheid van Frankrgk on met het streven der regeoring om don vrede in Europa te handhavcit Hiermede was het incident geëindigd Door den afgevaardigde kapitein KinciidHmith is in het Lagerhuis een wetsontwerp ingediend slrokkondo tol wijziging van de wet op de territoriale strijdkrachten on do reserve van 1907 Behoudens eenige uitzonderingen zon volgens deze wet ieder geneeskundig geschikt bevonden man tot het territoriale loger bühooren en van zijn ISe tot zgn i0e levensjaar verplicht zgn een korten oefiiniiigstijd door to maken ais tol nn toe was voorgt schreven voor hen die tot de vrijwilligerskorpsen toetraden Iedere rccrunt zou gednrendo zijn 18o levensjaar niet langer dan 48 dagen voor oefening worden opgeroepen gedurende zijn 19e levensjaar voor niet langer dan SO dagen en verder om het andere jaar voor niet langer dan U dagen Hierbg zg aangoteekend dat blijkons door den secretaris voor oorlog Haldane verstrekte gegevens het territoriale leger op eeno organieke sterkte van 300 000 man thans reeds ongeveer 18 000 terriers telt Een groote moeilijkheid voor de aanwerving levert het bezwaar op van werkgevers om hunne werklieden en beambten voor den duur der oefeningen vri te stellen Men hoopt dit bezwaar ochtertu kunnen overwinnen door don persoonlijken invlood der betrokken autoriteiten in de graafschappen Do interpellatie van Eakowsky over de medegedeelde sonsatiewekkende onthullingen van do Duitschen legatiernad n d Vom Rath had een kort maar voor de Hongaarache Kamer zeker afdoend verloop Voordat de heer Rakowsky door den voorzitter in staat gesteld kon worden om zijn schriftelijk ingediende interpellatie te motiveeren stond minister Wekerie op om te verklaren dat hü niet in staat was op de vragen van Eakowsky te antwoorden Daarmede is de zaak echter niet afgedaftn Von der Heyden brak het gesprek af waarom zgne moeder op te winden I Misschien kwamen zg in het geheel niet op Grlinan Uit het oog uit hel hart en Maxime zon ook het zgne er toe büdragen Hij rdiepte zich in zgn bezigheden was gveriger dan ooit maar toch niet met het hoofd er bg zooals hg zich zelven bekennen moest Hij had heimwee op Grlinan En eiken dag moest hg zich geweld aandoen om niet naar de stad te rgden Kindelgk midden onder de handelsbrieven bestellingen machinenoteeringenp roces aangeleg6nheden een klein lichtgroen briefje met zilveren monogram I Het geheele kantoor rook er van en Peccas de patrgahond snuffelde onrnstig rond Von der Heyden was verrukt in de wolken Op dit oogenblik werd het hem duidelijk dat hjj Elsa beminde Geachte HeerI Wg maken van uw vriendelüke uitnoodiging gebruik en komen morgen Donderdagmiddag op Grlinan Bereid u maar alvast op den groeten rondgang voor geen hoentje moogt ge overslaan Ik verheug er my reeds bg voorbaat in Ik geloof dat ik mtjn carrière ben misgeloopen ik had boerin moeten worden Tot ziens 1 Uw toegenegen Gb Potok voor Rakow ky Hg is uu voornerauus in de aauHtflande zitting der Delegaties dezelfde vragen rechtstreeks aan den minister van buitenlandsche zaken der Monarchie baron Von Aohrcnthal voor te leggen Uit Madrid wordt bericht Met groote plechtigheid is gistermorgen een standbeeld onthuld van Emilio Castelar Allo ministers de gemeenteraad een deputatie van nrlillerioofflfieren voor wie Castelar indertijd groote verbetering van positie heeft ingevoerd en een groot aantal politieke personen en leden van den republikeinscho partij waren tegenwoordig De ininisterpre iideut en de kapitein generaal Lopez Domingnez voorzitter van het huldigingscomité hielden redevoeringen In de Portngeosche Kamer heeft Maandag Allons iosta zijn afkeuring uilgesproken over de houding der cavalerie die te Oporto met de sabel op de menigte heeft losgehonwen l e minister president antwoordde dat deze houding noodig was geworden door de oproerige kroten die opgingen Nergens zou hU dergelijke botoogingen daldon Adriaan Autore antwoordde op vroegere beweringen van osta omtrent de civiele lij st Anlcro toonde aan dal de vorst voor de eene uitgave na de andere kwam te staan waar hg zich niet af kon maken Deze uitgaven maakten steeds grooter voorschotten uit de staatskas noodig Onwettig waren doze voorschotten aan do kroon niet Hier staat tegenover dat hot koninklijk huls in 1892 vrijwillig aOO conto s aan het land heeft geschonken Van de Senaatsvergadering vao Zaterdag verdient nog vermelding dal Alpoim daar de aandacht vestigde op allerlei beweringen die hem door buitenlandsche bladen in den mond waren gelegd Alpuim verklaarde dat de berichten in de buitonlandsche pors over een rede die hü in verband met don koningsmoord zou hebben gehouden geheel onjuist waren Vermoedeiyk doelt Alpoim bü deze logcnstratflng op het bericht waarin melding werd gemaakt van oen beschuldiging von medeplichtlghoid aan den koniogsmoord die hü Alpoim in den Senaat zoo hebben uitgesproken tegen sommigen van zün medeleden Vernpreide lierichten FR4NBI1I IK Aan boord van den kruiser Vérité een Den opzichter die hem met een monster graan in do locloor vun don brief wilde storen stuurde bg driftig heen Telkens las hg hem opnionw over Do passage ik had boerin moeten worden verrukte iiem eerst doch maakte hem daarna verlegen zü kwam hem zoo voorbedachtelük voor Speculeerde zg misschien op hem f Meesteres op Grllnau Zgn onzekerheid zgn gebrek aan opvoeding maakten hem wantrouwend Daarbg hoe komt een jonge dame er toe hem een brief te schrgvon f Waarom schreef haar moeder niel f Waartoe dit gemis aan vorm juist van haar die zich over hare onvrouwelgke positio beklaagde Iloo zgne moeder dit mede tedeelenV Zg zon Lel haar nooit vergeven dal zjj geschreven had In dit geval was een lengen wel geoorloofd Hü besloot hiertoe en stelde zjgne moeder met de volgeode woorden in kennis van den brief Wg krggen morgennamiddag bezoek uit de stad iemand die ik te Meran heb loeren kennen Over wie je echter nog nooit een woord tot mg goiproken hebt Wordt vervolgd