Goudsche Courant, donderdag 9 juli 1908

der schepen die president FailHères naar het noorden zallen brengen is oen matroos aanKehoaden die de aandaclit getrokken had door ziJn anarchistische taal Men vond bg hem tal van antimilitairistische geschriften bestemd om onder de schepelingen te worden rondgedeeld Hg is ter beschikking van de militaire antoriteiten gesteld Di iTsciii Aiin Een in Unitsch Zoidwest Afrika gevonden diamant is te Berlgn onderzocht Het bleek een diamant te zijn van niet bgster goede qaaliteit De Bondsraad heelt bevolen dat jabilenmsgeschenken van den pans voor behoeltige gemeenten vrij znllen zijn van invoerrechten Mevrouw Toselli eerder ex kroonprinses van Saksen scbgnt na de geboorte van haar zoon waarover de pianist papa is er niet goed aan toe te zijn zg vertoeft thans te Heidelberg om een professor te raadplegen ESOELASU Minister John Barns was Maandag weer in het Lagerhais verschenen alle partgen jnichten hem voor zijn herstel toe De Zweedsche ontdekkingsreiziger 8von Hedin die weer een reis door bet onbekende Thibet doet beeft in langen tgd niets van zich laten hooren De Zweedsche regeering heeft nu den Engolschon en den Indiechen overheden verzocht nasporingen te laten doen Itai ie Bij artillerie oefeningen nabij Palermo werden de paarden van een batterij schichtig de kanonniers wilden de beesten tegenhoaden waarbij hnnner door hot geschat werden overreden Han toestand is bedenkelijk Zwitserland Het Zwitsersche volk heeft Zondag gestemd over de wenschelijkheid een verbod nit te vaardigen tot het maken en verknopen van absinth Voor waren 235 232 stemmen tegen 136 702 OOSTENBIJK HONOARIJII De keizer woonde te Ischl een voorstelling in den schouwburg bg Onder het spelen er werd een operette opgevoerd weigerde plotseling het electriscb licht l e artisten zetten het spel in het duister voort tot groot vermaak van den keizer maar toen het orkest door een piano moest vervangen worden verliet Frans Jozef toch den schouwburg Elanken uit Sdioonhoveu CLVIII Kookt uw dkinkwateu eh uw melk is het waarschuwend aanplakbiljet dat wg overal van overheidswege zien aangeplakt om de burgers te behoeden voor besmetteIpe ziekten die dan in den warmen zomertp spoedig tot epidemiën uitdijen Kn wat een hartzeer die veroorzaken hebben we twee jaar geleden ondervonden En dat de menschen ooren hebban gekregen die luisteren naar den raad van goneesheeren en gezondbeidseommissies dat blijkt uit het feit hoevelen reeds prgs stellen op het slapen met open ramen op het verwijderen van alles wat de lucht verontreinigen kan En waar wü dit alles tot ouzo groote vreugde kannen constateeren daar moet het onze ergernis opwekken dat ons stadsbestnur midden in de heote zomerdagen toela it dat daar aannle Algemeono Begraafplaatsallerlei vieze rommel van de vuiluiskar wordt gestapeld op een grondslag van nutte klei on die thans overgaat tot snelle ontbinding daarbij een ondragelijke stank verbreidende waarbij S liofeljjko geuren van de Lakfabriek mengen Ik moet zeggen dat het een verpestende lucht geeft on dat ik dat hoekje waar ik zoq gaarne om zgn lommer zijn geur van den meidjoruonfrisch groen een oogenblik vertoefde thans schuw En ik beklaag de menschen daar in de buurt die biJ oostenwind in zoo n bedorven atmosfeer moeten ademen Alsof dit nog niet genoeg was is men op een ander gedeelte het Duivols eiland de naam doet ons al schrikken bezig om de Zevender te verleggen en uit to baggeren Daar ligt me die vieze massa van jaren her in de heete zon te blakeren en uit te drogen een walgelijke stank waait u dan ook tegen en de Fransche school zal zorgvuldig hare ramen dicht moeten houden Het zou ons niet verwonderen ais hierdoor weer een of andere ziekte ontstond En nu vragen wij aan onzen wethouder van publieke werken en onderwijs of hiervoor niet een geschikter tgd kan gekozen worden f Nu ligt het eene als het andere Ingubere werk stil Wg weten niet of hier ingegrepen is door de Qozondheidscommissie dan wel of andere factoren hiervan de oorzaak zijn maar dat weten wiJ wel dat op oen rare manier do gezondheid der burgerij wordt in de hand gewerkt op zoo n wgze Voor herhaling dient dan ook ten strengste gewaakt te worden door hen die er voor geroepen zjjn En anders zallen wij den hoofdinspecteur der Volksgezondheid waarschuwen Een ander punt dat de Volksgezondheid betreft is het Zwembad dat in noodlgdcnden toestand verkeert znchlende onder een schuldenlast van f 3UÓ waardoor de contributie van de leden is gebracht op f 2 en f 3 50 Een en ander is oorzaak dat het aantal leden afgenomen is die ook geen gebruik maken van hot kostelooze baden Wg vragen den raad van Schoonhoven of het geen tgd is geworden nu het particuliere initiatief niet bij machte is gebleken deze inrichting in stand te houdon daar eens krachtig den flnanlieclen schouderonder te zetten Of moet hel zwemmen opgeheven worden en het zwommen ons tolken jare weer op een of meer slachtoffers te staan komon f Laten B en W oen flinke som op de bo i rooting van 1909 daarvoor uittrekken en zoo niet dat dan een of ander raadslid biertoe het initiatief neemt Eu cvenzoo dient verandering te komen In het uphaleu van do faccaliën Deze dient kosUhoH te geschieden voor iedereenen een post op de begraoting worden gebracht waaruit dn onkosten bobiroden kunnen worden Het zou geloof ik tot verrassende uitkomsten leiden als er eens werd nagegaan waar ol do tonnen die door do stad niet worden opgehaald terecht komen En daar de stad er zeer weinig moet ophalen zijn do ongerechtighodpn legio en worden do wateren op ergerlijke wijze verontreinigd Ik hoor do heeren al lachen Wie zal ilal betalen Wel wie anders dan de burgerij Maar dan niet op de oude onbillijke wgze Binnenkort kom ik met een voorstel om don belastingdruk eonigszins naar draaf kracht te regelen Wil do burgerg daarin niet stennen dan moet zg zelf dat weten Maar nu de voorstellen Schrender verleden jaar zgn verworpen moeten wiJ nog een laatste poging wagen om de lasten onzer huisiiouding naar biliykor grondslap te ver doelen Een gelukkig verschijnsel op hygiënisch gebied valt te constateeren n 1 dat ons stadsbestnur on de verschillende schoolbesturen niet doof zijn gebleven voor don oproep van de Drankbestrgders verobiiigingen om de ouders in kennis te stellen met en te waarschuwen voor het gevaar dat gelegen is in het drankgebruik voor kinderen Een tiental jaren geleden werd ons dezer dagen verteld was het hoofd der school niet te vinden voor het ophangen van platen de drankbestrijding betreffende on waren B en W or ook tegen Zelfs een onderwijzer was van oordeel dat h t spreken over geheelonthouding in strijd was met de neutraliteit van hot onderwijs 1 Hoe do tgdcn na tien jaren veranderd zijn I En nu lot slot een vraag aan den heer Valk wethouder van publieke werken naar aanleiding van een ingezonden stuk in de Schoonhovensche Courant over den steiger by Gelkenis van de hand van den vroegeren opzichter bij den Waterstaat den heer In t Hout Ik heb al nieuwsgierig uitgekeken naar de Courant van 4 Juli of dat niet zou bevatten een schrijven van uw hand om den heer In t Hout te tKerleggen of uw e umei aan te bieden over uw scheeve voorstellin g der feiten ten nadeele van dien ambtenaar Wg willen allerminst nw voorstelling der feiten aan Imoê opzei wijten daarvoor zgt gij te waarlieiilievend dat is al in zooveel verschillende gevallen gebleken daarvoor stmt gij te hoog Maar nn moet giJ u eens niet tè hoog achten om ter wille der waarheid in het openbaar te getuigen van uw schuld of onschuld Het kan best gebeuren dat mon in het vuur der imprommtie zich een geval gansch anders voor de verbeelding toovert Maar dan valt het ook niet moeilijk om zoo iets te herroepen Dus ik wacht op de volgende courant even belangstollend amice Je hebt in dit geval niet mot een schoolmeestertje te doen maar met een opzichter van den Waterstaat JAN BAZUIN BIÏOJENLAND PROVINCIALE STATKN ZUID HOLLAND In de gisteren geopende zomerzitting der Staten van Zuid HolUnd onder voorzitter schap van jnr J G Patijn Commissaris der Koninginj heeft deze oen woord van hulde gebracht aan de leden die sedert do vorige vergadering hun ontslag als Statenleden hebben genomen t w de heeren Swets die 10 jaren lid was en wiens kennis van polderzaken en landelijke aangelegenheden van groot nut was on mr Kolkman dio door zijn benoeming tot minister van financiën genoodzaakt was het lidmaatschap der Staten neer te leggen De voorzitter sprak den wensch uit dat do heer Kolkman iu zijn hooge betrekking moge werkzaam zgn tot voldoening van zichzelf en tot heil van het vaderland een weniob waarmede de ver gadering door applaus instemming betuigde Nieuw inkomende leden waren de heer mr C P Zaayer Rptterdam H Bosch idem P J Bruut Cz Gouda H A van der Hoeven Sliedrecht Op voorstel der commissie tot onderzoek hunner geloofsbrieven werd tot hunne toelating besloten waarna de nieuwbenoemden na eedsaflegging en na door den voorzitter te zjjn geluk gewenscbt zitting namen Vervolgens werden de afdeelingen getrokken en de stokken ingebracht In handen werden gesteld van commissies bestaande uit de leden Van Heemstra Gevers Deynoot deGgaelaar en Mees de provinciale rekeningover 1906 Van Namen van Briel Sasse Korteweg de Kruyff Overwater Vegtel en van de Velde lid van God Staten do subsidieaanvraag Proeftuin eiland IJselmonde id het kaascontrülestation Znid Holland id voor landbouw en tuinbouwwintercursnssen Keretens Gerretsen Patgn van der Slraaten on Liraburg lid God St voorstellen betreffende heffing van rechten op verschillende waterwegen on bruggen der provincie Evers Van Dorp Van Liefland dr Van Staieren Van Schelt De Wilde enIJzerraan 4 lid G 8 de subsidieaanvragenvoor vakonderwu iniichtingen Dr Uiiyscli Van den Berg goedhart dr Den Houter Moo Van Vollenhoven enVan Fisenne lid Ö S de subsidieaanvragender Vereeniging tot be lrijding der taberculose te Leiden van de Voreeniging het Groene Krais van de Algomeeue Haagsche Polikliniek te s Gravenhage van de VereenigingHulp aan Zuigelingen te s Gravenhage Van der Gjjp Barendregt de Gijzelaar Pliutengn Verhoevon Visser Boll Wartnaer Zaayer Krap lid G S de voorstellen betreffende wijziging van den provincialen waterstaat reglement voor den dgkring Flakkee bijzondere reglementen voorde polderji onder Barendregt intrekking vande reglementen van de polders onder Everdingen Kley van Dobben de Brnyn Pgl van Wieken en de Geer lid G S de verschillende ontwerpbesloiton betreffende polderreglementen i al vsn onderwerpen werden verzonden naar de afdeelingen Naar God Staten werden om praeadvies gezonden o a de subsidieaanvraag voor een drinkwaterleiding te Barendrecht voor do ambachtsteeken=chiiol van den R K Volksbond te Schiedam on voor de ambachtschool aldaar het verzoek om verbetering van den waterweg Katwijk Llmuiden idem betreffende een tramverbinding Eotterdam Zwgndrecht en eene tramverbinding Oostvoorne Rockanje zoomede een adres van den gemeenteraad van Dordrecht betreffende een handelsschool aldaar De volgende vergadering is bepaald op Dinsdag 21 dezer voormiddags 11 uur De afdeelingen kwamen gistermiddag t uur bgeen Naar men verneemt hebben Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hun goedkeuring gehecht aan het besluit van den Gemeenteraad van Rotterdam in ake het ontslag aan onderwijzeressen bij de openbare scholen aldaar bij het aangaan van een huwelp INDISCH NIEUWS A t j e h Omtrent Toekoe Bén Blang Pidië meldt het onlangs gepubliceerde Atjeh rapport van den Gouverneurgeneraal het volgende Toekoe Bén Blang Pidië neemt daadwerkelijk aan het verzet deel en hg is het die in de beide laatste jaren het verzet in de in 1904 reeds geheel rustige onderafdeeling Tapa Toean opnieuw heeft doen ontbranden Fanatiek is hg niet zgn hardnekkig volgehouden verzet spruit dan ook niet uit kafit haat voort doch er zgn in het geheim werkende Atjehsche invloeden in het spel die hem weerhouden om in onderwerping te komen In 1905 keerde Toekoe Bén uit de Gajo en Alaslanden waar hij sedert 1902 geregeld verblijf d gehouden in zijn landschap terug Toen zou het voor een ervaren en bezadigd bestuurder vermoedelijk mogelijk zgn geweest de Atjehsche intriganten waarop ik doelde te ecarteeren en Toekoe Bén tot onderwerping te brengen maar ongelukkigerwijze beschikte de gouverneur in Tapa Toean toon niet over oen aan die eischen beantwoordend ouderafdeelingschef tengevolge waarvan Toekoe Bén s aanhang voortdurend aangroeide en het verzet allengs in de geheele onderafdeeling opnieuw het hoofd opstak Blijkens een nit Nederlandsch Indië ontvangen telegram is Bagan Si Api Api afdeeling Bengkalis der residentie Oostkust van Sumatra grootendeels afgebrand en is de resident met levensmiddelen derwaarts vertrokken Gemengfde Berichten Men meldt uit Delft Do heer J de Bie Leuveling Tjeenk de Lorenzo do Medici van de laatste luatrumfeesten heeft f 1000 geschonken aan de algemeene armen dezer gemeente Het volgende treurige voorval wordt ons uit Oostburg geschreven Den laatsten kermisavond Maandag heeft een zekere H wonende te Schoondgke zonder eenigen voorafgeganen twist of zonder de minste aanleiding een oppassende jonge man L van Sint Kruis een messteek in den onderbuik toegebracht Bij onmiddellijk ingeroepen geneeskundige hulp bleek de wond levensgevaarlijk daar ook de darmen geraakt zjjn Na geestelgke bediening werd de gewonde in het R K Liefdegesticht ter verpleging binnengebracht Gister was zgn toestand fedeiyk De dader werd door de rgks en gemeentepolitie in verzekerde bewaring gebracht gelakifig voor hem dat hg onder bescherming der politie stond daar hg anders stellig niet aan de woede van het publiek was ontkomen Hg beeft reeds eenige malen gevangenisstraf onderga in voor dergelgko feiten Het gebeurde dat te ongeveer tien aren plaats had maakte zoo n diepen indruk iat de kermis er spoedig door verliep Gisteren zijn den geheelen voormiddag verschillende getuigen gehoord de beklaagde heeft tvel bekend gestoken te hebben in derichting van den gewonde doch ontkent homte hebben geraakt De ooggetuigen verklaren echter het tegendeel i Midb Ct Eon bewoner van de buurtschap Hot Loo onder Apeldoorn heeft daar s nachts heel wat opschudding veroorzaakt door do bewoners met luid geklop wakker te maken en psalmen te zingen Don volgenden dag deed hg allerlei zonderlinge inkoopeu en kocht o a ook een huis Toen hg daar do vensters ging stukslaan werd hem dat door de buren belet Daarop ging de man zich bg do politie beklagen die het geraden vond hem in bewaring te stelten Na onderzoek is hg naar de krankzinnigencel in t ziekenhuis overgebracht Twee leden van den raad van Winterswijk deden eorgister het vooKtel om de voorstellen praeadviezen enz bestemd voor behandeling in openbare zitting ter inzage te leggen voor belanghebbenden en verslaggevers van bladen Zoo iets ging er ochter maar niet zoo holderdebolder door t Werd aangehouden nadat een paar 1 den behoedzaam hadden in overweging gegeven althans aan B en W de beslissing te laten wat voor die openbaarheid geschikt is en wat niet Uit de N Arnh Cl zien wa dat wijl t een paar malen ii voorgekomen dat voorstellen en praeadviezen v6ór de raadszitting ter kennis van enkele belangstellenden en belanghebbenden zijn gekomen B en W hadden beslist dat de stukken zelfs voor de raadsleden niet meer ter lering zouden worden gelegd Gistermorgen t ongeveer 10 uur werd de brandweer te Amsterdam gealarmeerd voor een brand die aanvankelgk bijzonder fel was In de antomobielen remiae van den heer de Gorter Vrolikstraat 105 was een werkman bezig met oen soldeerlamp Door de spiritusvlam ontbrandde plotseling de met benzine en smeerolie doortrokken vloer De vlam greep snel om zich heen en het onderhuis was spoedig uitgebrand Een aldaar geborgen nieuwe automobiel werd geheel onbruikbaar Een tweede automobiel was juist uitgezonden Buitendien deelde de vlam zich mede aan de eerste verdieping doch daar werd het vnur spoedig gestuit door de brandweer Alles was verzekerd Bii de politie te s Gravenhage is op bet oogenblik in bewaring een 14 k 15 jarigen jongen die i dezer te Scheveningen zwervende werd gevonden en halstarrig weigert opgave te doen van naam of adres zeggende dat hjj in het ouderlijke huis een slechte behandeling ondervond Gisterenavond zgn twee jongelingen de 23 jarige v d B confectionair en de 25jarige J boekhouder te Tilbnrg bg het baden in he t Galgenven gem Berkel en Enschot verdronken Hunne lijken zgn hedennacht door de gemeentepolitie opgehaald Tjjdens de Maandag des middags te 12 uur te Arnhem gehouden parade vielen 3 onderofficieren en 13 soldaten flanw Acht van deze soldaten konden niet deelnemen aan de parade de overigen gingen na bggebracbt te zgn weer in de gelederen De bond der Poolsche journalisten heelt dan bond der Tijechiache dagbladichrlfren bericht dat hjj naar het internationaal congres der pers in September te Berlgn geen afgevaardigden zal sturen omdat de Doitsche hoofdstad het centrum is der anti roolsche beweging De Tjechische jogrnalisten juichten dit besluit toe en besloten het voorbeeld banner Poolsche vakbroeders te volgen In een der groote koffiehuizen aan het Bembrandtplein te Amsterdam had een kelner zich door een valschen sleutel toegang verschaft tot het kantoor een lessenaar opengebroken en daaruit een taschje met f 1000 weggenomen toen hg door de vrouw van den directeur werd betrapt Hg werd aan de politie overgeleverd Stadsnieuws GOUDA 8 Jnli 1908 Da nieuw benoemde Commissaris van Politie werd hedenmorgen to Rotterdam voor de Arrondissementsrechtbank beëedigd Voor het front van hel alhier in garnizoen liggend bataljon werd heden de bronzen medaille voor 12 jarigen dienst uitgereikt aan den sergeant Steigenberger Hedenmorgen ten 11 uur had de begrafenis plaats van wglen den heer J van Kempen rostand onderwgzer alhier Toen de kist boven de groeve was geplaatst waarom heen zich behalve de familieloden vele vrienden en bekenden hadden geschaard nam de heer J Gouda hoofd van School No 1 het woord Hg herdacht hoe do heer van Kempen in do 44 jaar dat hij als onderwgzer was warkzaam geweest al zijne krachten had ingespannen tot ontwikkeling en vorming zgner leerlingen Nimmer was er tnsschen den overledene on spreker een wanklank geweest in de 30 jaar datzg aan de school hadden samengewerkt Bg zijn collega s was van Kempen zeer gezien en daarom legde hjj namens hen allen een krans op de kist als een bewgs van hunno hoogachting Daarop dankte de heer M G Begeer neef van den overledene namens de weduwe voor do woorden door den heer Gonda gesproken en allen voor de belangstelling den overledene bewezen Hiermede was doze plechtigheid geëindigd en verlieton allen do begraafplaats onder don indruk dat zg een humaan man de laatste eer hadden bewezen Dr M J van Ilven te utrecht is tot wederopzegging toegelaten als privaat docent by de faculteit der wis en Dinsdagmorgen verlieten om 71 uur 135 kinderen met elf geleiders en geleidsters en niet met ƒ zooals het Dagblad van Gonda foutief heeft gemeld School no 3 in de Keizerstraat om met dec trein van 8 uur naar den Haag te vertrekken Reeds om 9 uur wandelden do kinderen in het Haagsche Bosch waar het op dat morgennnr verrukkelijk was Na ruim een uur in het bosch vertoefd to hebben en nadat ook de medegenomen boterham met een glas melk was genuttigd ging men stadswaarts waar bezocht werden Gevangenpoort Warenhuis waar tevens goede gelegenheid bestond voor een tweede ontbijt en t Koninklgk Paleis Nadat de kinderen gedurende den geheelen morgen veel hadden genoten en bewonderd vertrokken zg om 2 nnr per tram naar Scheveningen t Was een genot de gezichten der kinderen te zien toen zy daar zoo plotseling de zee zagen Wat waren zy gaarne dadeiyk naar t strand gegaan Eerst echter moesten de magen weer gevuld worden waarvoor de Siarkan goede gelegenheid bood Daarna werd een wandeling gemaakt langs de Boulevard Galergen en strand om te ruim 4 uur een bezoek te brengen aan de Pier waar de kinderen een glas limonade zouden gebruiken doch waar zg bovendien ieder een flink stuk chocolade kregen waartoe enkele kindervrienden een der onderwgzers hadden in staat gesteld Namens de kinderen zy dien gevers bg dezen kartel gk dank gebracht Een aardige attentie was hot voor de kinderen dat de gérant den heer Hogendoorn mededeelde dat de muziek was afgeloopen doch als hg met de kinderen de zaal eens wilde rondwandelen het orkest nog een extra nummer zon geven Men kon het den kinderen aanzien dat zy genoten van de heerjoke muziek ja t was of het lied dat zg t verlaten van de zaal aanhieven nog Mewekter klonk Weer naar t strand waar degenen je wilden eens schoenen en kousen mochten uittrekken om eens even in t zilte nat rond plassen Voor slot ging het nn naar de duinen waar nog een uurtje recht prettig werd gespeeld en gerold Wie die kleintjes daar in dg duinen had bezig gezien loo niet gedacht hebben dat zg reeds zulk een drukken dag achter den rug hadden Eindelgk was het uur van vertrek gekomen en vertrok de stoet per tram en spoor weer naar Gonda waar bg aankomst het gejubel der kinderen reeds getuigde van de vreugde dien dag beleefd Afi verrassing ontving nu ieder kind nog een busje chocolade zoodat niemand met leege handen thniskwam Zeker zal die dag niet licht door de kinderen worden vergeten en mag dit schoolreisje evenals de vroegere reisjes van dezelfde school uitstekend geslaagd heeten Met groote belangstelling hebben we gisteravond de 4e orgelbespeling bygewoond en mochten waarlgk een uurtje kunstgenot smaken De met zorg gekozen nummers voor orgel werden met aandacht gevolgd en vooral No 4 en 6b vielen zeer in den smaak De Marche Solennelle Nuptiale viel tegen Wel maakte do inzet met zgn gregoriaansch thema dat we in t midden kwgt raakten maar aan t slot nog weer even om t hoekje kwam kgken een heoriyken indruk maar het geheel is toch minder bevredigend Mej Prikken vergastte ons op een drietal liederen die behoudens kloine vlekjes uitstekend gezongen werden Haar gelgkmatig tembre zoowel in de lage als hooge toonen maakte dat wy met graagte naar haar luisterden Het vibreeren was wel wat erg vooral in den beginne terwgl de aanslag bg sommigo medeklinkers aan t begin der woorden soms wat sterk was Ook de heer Bredios voldeed ons zeer Met zgn krai htig vol geluid gaf ook hy ons te genieten Vooral het gedeelte uit do Vondelcantato het Hollandsch gemoed werd zeer schoon gezongen Jammer dat hg in zgn laatste nummer misschien door Ie sterke zwelling wat aan zuiverheid verloor Wg hopen hot waardig twoetiil weer te hooren Van hnn succes kunnen zo verzekerd zgn en gewis ook van een grootor aantal toehoorders G a s c o n t r ö I e 7 Juli 1908 5 uur namiddag m M Knarson 37 14 20 5123 Caloriën Druk Lichtkracht Warmtegevend Vermogen OiinEKKERK a u IJsel Naar algomoun met voldoening zal wordon vernomen hebben üodcpnteerdo Staten dezer provincie hunne goedkeuring gehecht aan de benoeming van den lieer M Dogtcrom tot Voorzitter van den polder Kromme Goor on Zgdo alhier V E3 K S L A C3 over I II7 I9 I8 van lielCtsIe VcrcMiKings jiiar van lliil ibeloon voor crlijkc en vlijtige arnioMie te ioiiila Het is ons een genoegen een overzicht te geven van het 63ste jaarverslag der Vereeniging Dank zg de belangstelling en medewerking van allen bloven wo in staat gesteld onze vrouwen geregeld werk en waar het noodig was ondersteuning te geven wy vestigen nogmaals do aandacht op de groote voorraad kleedingstukkon die wo steeds voorhanden hebben en zeer geschikt zgn voor bedeelingen Onze welgemeende dank aan de Vereenigingen Tabitha Remonstrnnischo kl edingfonds en kraamvrouwenvereoniging voor de door hen bestelde goederen Door de dames regentessen van het Oudemannenhuis worden we voortdurend voorzien van breiwerk hetgeen we altyd dankbaar aanvaarden In December ontving de Vereeniging een legaat groot 50 galden van wglen Mevrouw de Wed O Mast geboren Wielend Los Door Heeren Regenten en Dames Regentessen van het Oude mannenhuis worden onze gezinnen jaarlgks verblgd mer soeplg ston Dat wordt zeer door de Vereeniging gewaardeerd Van onze gehouden jaariyksche verloting hadden wy gnnslige resultaten dank zg de medewerking van onze stadgenooten waarvoor wy ons by voortduring aanbevelen In ons bestunr kwam eenige verandering Door het bedanken als bestuurslid van Mevr V d Torren en Mevr van Uven werden gekozen Mevr Lambrechtsen v Rithem Verschoor V Nisse en Mevr Henncquin Coots de Bossen Aan belangstellenden wordt meegedeeld Jat de rekening en verantwoording ter inzage ligt ten huize van Mevr Van Kyn Van AlkemadeDyxhoorn PoslerUeo en Telegraphic Bevorderd 1 Juli tot klerk der postergen en telegrafie Ie klasse de klerken 2o klasse C J Beenhakker J Beger W Begers H A Boekwijt G J Brauérs A C Cohen o v G A Doorlag H L Drnk kers J Dons P C Edel M van der Eist J Feikema C Groenendyk C de Groot H Ha7elhof A van Hees D A W Henskes J H Hissink G J Hunrneman E J Jacobs N C M Koch L Koopmans J J Kooy W Koogman J H Kroes k van der Linde N Meester i J van der Linde P H T van Monster H W Nijkump I Overbeeke M K Park H B Petrie J Ploeg ü D Prenger J M Ridderikhofl J 0 Ie Ratte W M Schiedemans H Sehurink N Smid J B Struik M J Veringa H J Viel L P Voncken F van der Wal J Wiarda en C J Wiltenburg tot conducteur der brievonmalen 2e klasse de condncteurs 3e klasse A P van den Boomen J C Bunschoten en M Hoppenbrouwers 10 Juli tot conduclenr der brievonmalon Ie klasse de condactear 2e klasse J J Mulder tot condactear der brievonmalen 2e klasse de conducteurs 3o klasse J H Aoltniker en A Bernaert 1 Augustus tot klerk der postorgen en telegrafie Ie klasse do klerk 2a klasse H K Bier tot conducteur der brievonmalen lo klasse de coujluoteur 2e klasse W C Hartsuijker tot oonduotour der briovenmalon 2e klasse de conducteurs 3e klasse P Donker en C A Henning 16 Ang tot oonducteur dor brievonmalen Ie klasse do conducteur 2o klasse L Kramer 1 Sept tot klerk der postergen en telegraflo ie klasse do klerken 2o klasse J B B Dufrenne on T B G van Harten tot condactpur der briovenmnlon lo klasse do conducteur 2a klasse 1 Almekinders lot conducteur dor brievenmalon 2 klasse de conducteurs 3a klasse A H Brouwer en L de Graaf Verplaatst 25 Juni do klerk dor postergen on tolografie Ie klasse W Schouten van Amsterdam tolegraafkantoor naar Raalto do klerk dor poslorgon en telegrafie 2a klasse G Kuipers van Amsterdam telograafkantoor naar Makkuin I Juli de kierkon dor postergon on tolografie Ie klasse A Happel o v van hot bgpo tan teiograafkantoor van dan Boschstraat naar het bgpost en teiograafkantoor Parkstraat en 1 I J Trouw van bot bgpost on telegraafkantoor Parkstraat naar het bgpost en telegraafkantoor van dan Boschstraat te s Gravanhage do klerken dor postergen en tclograflo 2a klasse Ij de Boef naar Togolen en 1 ollarius naar Kinman balden van Amsterdam telegraafkantoor do hul lelegrafi8t H A Hedgn o v van Rotterdam naar Amsterdam 16 Inli de klerk dor postorgen en tolografie 2e klasse 4 1 van Erkol van KerkDriet naar Rotterdam telegraafkantoor do condactear dor brievonmalen 3e klasse L da Graaf van Vliwiogan spoorwog iostkantoor No 2 naar Zatphcn spoorwogiiostkantoor Nn 1 1 Aug de halptolegrafist M I Bouwmeester o vj van s Hortogenbosch naar Amsterdam Rechtzaken Door de rechtbank te Rotterdam worden gisteren o n de volgende aken behandeld Niet aanwezig was A K 22 jaar visschcr te Goudo In beschonken toestand had hg zich op Mei verzot togon don agent van politie W van Bekkem die hem naar do poliliewaolit overbracht lig was op don grond gaan liggen had getrapt geslagen en gebeten en den agent een stoot tegen de borst toegebracht met den sabel dien liU dezen had ontnomen Eisch 14 dagen gevangenisstraf Na de pauze stond terecht H do B 24 jaar raelksiytar to ZevenhniMn liy zou in don nacht van 18 op 19 April ta npello n d IJssel ton nadeole van H Zwiinenbnrg een kist raat Ignkoeken on een bus mat wagonsmeer weggenomen hebban Bekl onikonde dit Naar huis rgdende had zekere v d B dia by hem zat hem gevraagd of hg Ignkoeken wilde keepen Toon bekl daartoe bereid was haddan zy ergens op den we gestopt waar achter oen telefoonpaal een kist stond mot lynkoekcn bonevens een bus met wagonsmccr Hy had er f 2 voor betaald Tehnis had hg do koeken in eon andere kist overgcpakt du eerste kist op zolder bergende Toen de veldwachter by hem kwajn om oen onderzoek in to stellen had bij aanvankelijk gezegd van niets te wcton v d B sprak beklaagde opgave achter pertinent togen daarbg voegende dat beklaagde do kist met koeken had gehaald nit de schuur op het erf van den bonadoelde Ter zake van diefstal werd ee i maand gevangenisstraf geëischt Uitspraak 15 Juli Amsterdam 6 Jnll 1908 Volgons het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in do week geëindigd O Juli door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder coarunte londien 4 pCt Oblig Zuid Alfikaansche Voorscbotkas 80 pCt Aand Holland La Plata Hypotheekb 100 Rotterd Hyp b voor Nederland 10 pCt gestort 220 Amort wicslbew ZuidHoll Hyp b 63 Ink Oblig Petroleum Royalty Mg 10 Aand Zuid Java Caltuur Mg 20 Nederl Mg tot handhavingvan stamverwante belangenin ZuidAfrika 40 Amsterd Chininelabriek 140 Ned Fabriek van werktuigen en spoorwegmaterieelSerie A 90 Ooator Stoomtram Mg 122j 12U 122t Amsterd Galerg My 52 4 pCt Oblig Biuoonl Exploitatie 5iy van onroerende goedoren 60 Aand Mg Qroenewond tot exploitatie van bouwterreinen 45 Bataviascho Zee en Brandassorantie Mg 10 pCl gast 764 pCl Oblig Prov Overgssel 1885 1004 Gem Apeldoorn 1903 99 4 Gem Ngmegen 1906 100 3 Hem Utrecht 1904 93 3 Gom Zwolle 1893 99 93 4 Pandhr Dordrachtscha Hypotheekbank f 750 89 Opr aand Holland La Plata Hvp b F 50 Aand Alg Hyp b 10 pt t gestort KW pCt Mg Nederland tot exploitatie van onroerende goedaren 90 Opr aand Javascho Caltuur Mg 1 116 50 VERSCHEIDENHEID Naar wg met zekerhoid vernemen weaschen God Staten van Friesland zich niet te belasten met de beslissing in zake den diofatal der twee bankbiljetten van f KKK nit do brandkast ten g emeenlohuize to Grouw Zooal is gemeld word in do raadsvergadering van 24 Juni op voorstel van den heer Schapors besloten aan God Staton do vraag voor te leggen moeten do bewaarders van hot gold do schade dragan of de gomoento Barg on en Woth waren van oordeel dat do schade kwam ten laste van de gemeente Do zaak zal dus nog eens in den raadvan do gameonto Idaarderadael ter sprake homan om uit te raakon wie de schade moet dragen Leew t Volgens uil Port au Prince door do Herald ontvangen lolagrammen duuri de brand aldaar voort 3000 huizon zgn vernield Do schade bedraagt 3 millioen dollars Duizenden personen warden dakloos Do Fransrhe kruiser Cbas solonp Lanbat word door de ontploffing in het arsenaal zeer beschadigd Do curator der gefailleord nutoranbielenfubriek Tromponburg hoeft onn crediteuren meegedeeld dat het totaal der vorderingen bedraagt f 2 500 535 en na aftrek van hypothoak da waarde der onroerende goodoran f I lO IIÜO on die der roerende f 212 240 Do waarde van roerend en onroerend goed en vorderingen bedraagt totaal f 342 264 Verminderd raat hot honorarium dor bowindvoordor is dus over f 2 156 497 13 j p t tor V6rdeolin aanwezig AangeboJen is 25 pCt een bedrag dat by gedwongen roalisatio niet i teberolten Curatoren adviseerden das lot aanneming van hot arcoord Van de 166 kreditenrou nomen 129 aan de stemming dool die allen vóór aanneming van hot uccoord atemdon Doze 129 vertegenwoordigen een bedrag van roim 2 millioen iXOlJVKAUTÉS IN tiiineN tailleur Mantel HloiiHcn Itokkcn en Jnponstoflen in yecr groote knnzo tol da meest cononrreerendo prgzcn M l vrf S jÜMJ JAfffMf imFM AnVEilTI TII i trciiriKfn plirlil V kfnniH ln geven van lift ov rit den van onzfiri gnlirfiiftn Kclit finoot Zwager en Uom rti n Hepr JAN VAN KGKPfiN rnstend Onderwgzer in den onderdom van 65 jaar Uit aller naam Do Wed J VAN KEMPEN Beoeer Gouda 5 Jnll 1908