Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1908

INo 1 685 Vrijdag 10 Juli 1908 47ste Jaargang mimm mmmi iMeuws etè Advertentieblad roor Gouda en Omstrekmt TelefMi II Al A D V E R T E W l I E N worden geplaatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen r H fe letters worden berekend naai plaatsruimte Inzendiiif van Advertentiën ot 1 uur ilm midtl teMot n No fit De Uitgave dezer Courant geschiedl dage lijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 iranco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K JS SOIREE J LOUIIS PIISlill§ll E EN WiA BLOHZIJL op Donderdag 3 Juli 1908 des avonds te M nnr in de zaal NCT EN VEEMAAK der Sociëteit DE RÉUNIE Oosthaven Gouda Toegangsbewvizen tot een beperkt getal verkrügbaar by de Heeren J VAN BENTDM EN ZOON te Gouda en s avonds aan de Zaal il F 1 per plaats Men mie het programma FEEWEEDA i TIEMAIT BEVELEN KENNISMAKING AAN MET BUNWIJN A m GrATIH VhllKHT ril i AAii MEIKRUIDEN WAI l Mi ilHTEIl MF T ItKCKl T TOT BKliEn N t VAN MRIWI IN Per flüaeh Wachenbeimer 0 70 Niersteiner 0 80 Hocbbeimer 0 90 Mareobrunaer 1 Rauentbaler 1 10 Rttdesheimer 1 20 Eltïiller 1 35 Liebfranmilch 1 60 Winkler Hasensprnng 1 80 RUdesheimer Berg 2 Forstor Jeauitengarten 2 30 MOEZEL WIJS EN Branneberger 1 Moselbinmctaen i l Pisporter 180 PrUzen contant met 10 p t korting DEPOT TE GOUDA nu F 1 J BOON VAN OSTADE EENISSEFOTVAKTEEE Hen wordt verioclit op t KGIIK Ir letten UIT HIT MaOUUN vak M luvËNswAAY imm QOBINCHEU Deze THEEËN worden algele rerd in verzegelde pakjes van vr iwte en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer ei IPr a voorzien van nevenstaan iMerk volgens de Wet gedepo Vneerd Zich tot de aitvoe m van e eerde orders aaubev ende J C BIJL ïoorUeen J BEEEBAART Lz GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Raime keuze in de nieuwste dasfomiiizen en Qascomforen lijn uitgevoerd in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Kous isonovertrolleninlicbtkrachtendaurzaambeid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dubbele Buurt B 13 Telepboon 117 t Het beite onichtileljntrte en e makkelykite poetemlddel voor Heere en vooral damei en Klnderichoenwertc la de Appretuur van C M MIIMer t C Blrlla Beuth Str 14 Men lette oei ÖlL op naam en fabrlekamerk VerliryBhaar ly Hiiree Wlekelteri In Mheeewerk laleatef lee etHeil e i air aeeereal Deeat hy taréewaae SreU 1 WERELD SUCCES Dp Wereldberoemde Superior DruivenlAjr stlioning Extract MEMAmtmE wordt aanbdVolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid iSJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIANTBE is verkrijgbaar b j alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Daitichland Engeland Ammica Ned Indil Oranje Rimer Kolonie Transvaal em HEtlANTBE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere itedailles bekroond ilELlAJIIHE in Bacons f 0 4 0 l 0 70 en 1 1 MELIANTHE in doezen tabletten 0 40 en I 0 70 Eenig e fabrikanten H JS VAN SCHAIK o Koninkiyke Stoomfabriek De HoningMoem Den Haag Verkrógbaar bg Firma WOLfF Co Westhaven 198 Gouda GRENUEL Oouda K U VAN MILD Veerstal B H Go ida A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerka d J leel A N v ZES SEN Sehoonhoven B V WIJK Oudewa r A SCHEER Ilaatlreeht P W v EDE Oudewater K van obe HEIJDEN te Reeuwijk P v n SPEK Moercapelle D v u STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER Hmiom Waddingêveen P A uk GROOT A d JONGH Oi fet a r J P KASTELEIN Pollbrèekerdam D BIKKER te Benxltop WAAIIISCHUWIA C Laat U niet misleiden door aftdO iroup Het klooster SanctaPaulo AbdfJ bestaat niet flntt Slrottp van yeenertel waarde WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOWINHMJKK FABHIfCHBN Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk Sler en W Li uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Diploma Par ja 1900 Segen Oouden Medailles ADVEETENTIM ïn aUe Couranteii worden aangenomen door het Adverleuüc Bureau van A BKINKNAN dl ZOQH Schoenhandel KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe repiratién en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegeaonden A rt ingegeven worden in Koffie Thee Melk Ltkeur Absint Bter Water of in het voedsel zonder dat het noodtg is dat de dronkaard er tety van af jt eet Het COZA POEDER bezit de wonderbare ciftenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bij den dronkaard op ie wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt CD zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen xondor zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft Het OOZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloo en met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt eendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen der wereld Jlet echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOJ FF Co Onze depóthoudera reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om dezo te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE J r L Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Onnavolgbaar ügn thans door nienw gevonden toepassingen onze In oUeeerf getcMtilerae fortreilen Peluture Hogaertt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal onge raagde getnigschriften gratie op aanvraag Boitel H nOGABBIo Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen t bezichtigen zjjn Geneeskundige Gymnastiek eu Massage Met zeer gunstig resultaat wordt door ondergeteekende behandeld rnggegr verkr licbaamsmisvorm bewegingsstoorn verstaikingen spierverrekkingen enz vetzucht rheuroatiek Ischias rug en lendenpijnen verstopping enz enz D VAN DUUREN KATTENSINGEL Q 143 Sobte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bg PEETERS Jz Lei o caeket en kurhbrand Qoada Druk n A BBINKMAN Zir Buiteniandscb Uverztchl Benier seint uit Londen 8 Juli Naar aanleiding van de in den Inatsten tgd verspreide geruchten omtrent geschillen tusscbec hooggeplaatste ambtenaren bg de zeemacht viel er beden meer dan gewone belangstelling te constateeren nu een daarop betrekking hebbende vraag in hel Lagerhuis zon worden beantwoord De heer Bellairs stelde nl aan minister Asquith de vraag ol de regeering pogingen zou doen tot bylegging van de geschillen tusschen die officieren by de zeemacht en of zg een onderzoek zon instellen omtrent de veranderingen in het beheer en de organisatie van de zeemacht die tot deze geschillen aanleiding badden gegeven Minister Asquith imtwoordde dat de regeering behalve uit niet bevestigde geruchten geen kennis bad van de beweerde geschillen maar dat zjj oo zg reden meent te hebben om te veronderstellen dat de toestand van dien aard is dat de discipline of de belangen van de vloot er onder zonden lijden niet zal aarzelen om onmiddellijk krachtige maatregelen te nemen Toejuichingen De leiding van de vlootpolitiek berust bü de regeering en de zeeolflcieren in actieven dienst hebben die staatkunde noch te bespreken noch te kritiseeren maar haar uit te voeren getrouw aan hunne superieuren in onderlinge harmonie en daarbjj nitsinitend te letten op de rerhooging van bet peil van de zeemacht Luide algemeene toejuichingen Reuter seint uit Denver 8 Juli Daar de commissie tot onderzoek der geloofsbrieven hare werkzaamheden heden niet ten einde kon brengen bleel de arbeid van de conventie bepaald tot eenige formaliteiten toen echter de vaandels met Bryan s portret werden binnengebracht had er een grootsche betooging voor Bryan plaats gedurende meer dan eejt uur De vlaggen van alle staten uitgezonderd Georgia New Yorlt Delaware Minnesota Connecticut Marylknd en New Yersey werden op het podiunSvgebracht en geschaard om de banier met Bryan s portret Toen werd door de delegaties die v66r Bryan zijn een stoet gevormd die de hall rondtrok Ten slotte iverd de delegatie van Maryland overgehaald zich aan te sluiten bil den stoet onder bet gejuich van het publiek op de galerijen dat door luid geschreeuw van ziju instemming blgk gaf De FEViLLETOX BBACTRIGS 23 Och neen ik dacht ook niet ik hernieuwde de kennismaking toevallig in de lad Zekere Juffrouw Potoky met haar dochter uit Weenen eenvondige brave lieden Misschien is u de naam niet vreemd h j is in de residentie zeer bekend Van adel dusP Neen dat niet ik bedoel dat anders De dochter is leer bekend juffrouw Elsa Potoky Ken vreemd voorrecht voor een juffrouw Hemel wat kan u mg altgd verkeerd l Pli nl antwoordde Von der Heyden verWMd El8a Potoky is de meest gevierde toouehpeelster van onzen hofschonwbnrg kmtitenares van den eersten rang kwam bet einlel met nadruk van zijn lippen Ah 100 Een tooneelspeelster Het uit tekende karakter de bewnste uitzondering uisBcUen waarvan je onlangs sprak Nu IHIPÜR ik ie En die komt hier f Op Grüaan f E n t fIwde tooneelspeelster f a w hoogit btioliatM en brMt m Uj pogingen echter om New York en Georgia over te halen tot aanslulling bleven zonder gevolg Gedurende dien geheelen tijd werd er gejuicht en werden vaderlandsche liederen gezongen zoodat er een oorverdoovend leven heerschte Reuter heeft reeds het voornaamst i van de Kamervergadering van eergisteren geseind Janrès verweet de regeering dat zij haar woord heeft geschonden tegenover de mogendheden De regeering heeft instructies gegeven aan generaal d Amade Volgens deze instiucties zou de generaal de onzijdigheid bewaren tegenover de beide sultans en hg zou zgn krijgsverrichtingen niet uitstrekken buiten Sjawga het gebied bij Casablanca emmonr dat generaal d Amade bezet heeft ligt buiten het afgesproken gebied De regeering heeft de instructie die zg aan generaal d Amade had verstrekt medegedeeld aan de mogendheden d w z Friinkrgk heeft zich tegenover Europa verbonden niet verder te ga in dan in deze mededeeling was aangegeven Generaal d Amade heeft Frankrgk gecompromitteerd Hij schiint niet naar de bevolen van Pnrgs maar naar de inzichten van de achterhoede van Abd el Azis te hebben gehandeld Jaurës verklaarde niet te twijfelen of de regeering zou genoraal d Amade ter verantwoording roepen voor zijn ongehoorzaamheid maar als de generaal op zJjn eigen gelegenheid tot dezen stap was gekomen dnn vroeg Jaurès zich af wie er nn eigenlgk regeerde in Frankrijk De interpellant liet zich ongunstig uit over de kansen van Ahd el Azis De sultan schjjnt de Fransche troepen te gebruiken zeide hij om zijn bagage en zgn harem te bewaken Minister Pichon verklaarde dat d Amade geenszins Azemmoor bozet heeft Hij heeft niet anders gedaan dan er heen trekken en terngkeeren zonder dat er een schot gelost is De tocht naar Azemmonr was noodig omdat er van Azemmonr uit wapenen werden binnengesmokkeld in Sjawija Pichon hield een lofspraak op den bevelhebber der Fransche troepen en op de kloeke houding der troepen en zeide dat de politiek der regeering de waardigheid van Frankrijk hoog hield en gericbt was op het behoud van den vrede Jaurès was met deze algemeenheden niet tevreden Het gaat niet over de dapperheid der Fransche troepen antwoordde hg maar het gaat om de goede trouw van Frankrijk Wjj moeten weten of de bevelhebber te Casablanca een onafhankelijk Marokkaansche dat verder ook niets anders zjjn wil Wat bet eerste betreft geloof ik je je zoudt anders zeker voorzichtiger geweest zjjn met je nitnoodiging het laatste geloof ik echter niet Voorzichtig Karel laat je niet overrompelen 1 Het kan zijn dat zg zelf daaraan gelooft dan kan ze juist gevaarlijk voor jo worden Natuurlijk als er een dame op Grünau komt moot zg gevaarlijk voor mij worden Alsof ik alsof een kunstenares met vijftien duizend mark salaris gevierd en aangabeden niets beters weet te doen dan op een mijnheer Von der Heyden van Grttnau jacht te maken Dat zgn werkelijk verouderde begrippen moeder I Eén ding moet ik n dringend verzoeken laat baar uw vooroordeel niet gevoelen dat zon miJ zeer veel leed doen Stel je gerust beste Karel de groote kunstenares zal zich over do ontvangst op Grünau niet te beklagen hebben Alleen zal ik miJn oogen flink openhouden en je mjn misschien verouderd maar niettemin eerlgk oordeel niet onthouden Dat was beter gegaan dan hiJ verwacht had Nu hg van deze zorg ontheven was gevoelde bg eerst boe bet blijde vooruitzicht de tooneelspeelster weder te zien hem geheel in beslag nam Zjjn moeder zon geheel bekeerd worden ijj vu rechtvaardig en goed politiek voert dan wel of bij zich gedraagt overeenkomstig de staatkunde die wg wenscben De regeering verklaarde Jaurès ten slotte is goed van wil maar onvast en mannen die vaster van wil zijn handelen beslist en nemen de regeering op sleeptouw ondanks haar zelf Hiermede liep de interpellatie at Dezer dagen zond keizer Wilhelm Zeppelin een telegraliacben gelukwensch met den welgeslangden tocht van het nieuwe luchtscbip Daarin stond ook voortaan gelyk voorheen sta ik u b j De mensebeu zeiden dat is tegen von Finem den minister van oorlog die onlangs gelgk men weet met Zeppelin woorden heeft gehad De Duitsche bladen bevatten nu een brief van Zeppelin waarm h i het geval met von Eiuem behan lt Men heeft het overdreven voorgesteld tnurl jk heeft de minister niet gevel gd dut Zeppelin in eeu storm zou opstggcn Maar pas heisteld van een ziekte die hg zich door overwerken op den hals had gehaald geraakte bg in zenuwachtige opwinding toen hg dagen van zgn post moest wegbleven en het opstggen waarvoor hy was gekoinon steeds uitgesteld werd eu zoo zag hg een oogenblik do zaak niet kalm in on begreep niet recht wat hem gezegd werd Van harte vergeeft Zeppelin dat echter den man dio steeds onpartgdig is gebleven bjj den strgd tusschen verschillende stelsels van luclitscbepen en die door Zeppelin een loterij in Pinisen te bezorgen diens onderneming voor ondergang behoed heeft Zoo is de inbond van de mededeeling die verder nog uitingen van hoogachting en kameraadschappeljjke gevoelens voor von Kinem bevat Zal von Einem met dat al genoegen nemen met een voorstelling waarin hg als een blgkbaar nog overwerkt prikkelbaar man verschijnt f Te Bonn is Dinsdag op 80 jarlgen leeftijd overleden de generaal veldmaarschalk baron Von Loi Generaal Von Lo8 behoorde tot de schitterendste aanvoerders uit Duitschland s groeten tjjd Reeds in 1848 was by officier hij nam deel aan de veldtochten in 1848 in Sleeswgk in 1864 in Algiers als attaché van het gezantschap te Parijs in 1870 71 aan den grooten Fransch Duitschen oorlog waarin hS bet IJzeren Kruis verwierf In 1873 werd hij tot generaal majoor bevorderd Achtereenvolgens was hg generaaladjudant ven keizer Wilhelm I van keizer Friederich van keizer Wilhelm II En toen als nu de oude juffrouw Potoky maar geen dwaasheden beging Als hg nog maar vóór morgen het oude Grttonu een vriendelgker aanzien kon verschaffen Een feesteiyke ontvangst met guirlandes en kransen ging niet best hoezeer zgn hart hem hiertoe aanzette Zelfs de paar daglooners dien hy last gaf de met gras begroeide wegen te reinigen wekten de achterdocht zgner moeder op De struiken heestergewassen sneed bg zelf in het geheim af in de stallen werd gepoetst en geschrobd Gebreken die hy van te voren nooit bad opgemerkt werden streng gegispt en inderhaast verbeterd Onder het dienstpersoneel sprak men van een boog bezoek een koninklgke prins een minister de koning zelfs werd er gefluisterd Zoo geschiedde het dat zonder bevel den volgenden dag tot verbazing van mevrouw Von der Heyden die in alle vroegte haar huiseiyke plichten waarnam bet geheele dienstpersoneel op z n Zondagsch gekleed rondslenterde knechts en roeiden Lang niet malsch klonk de vraag of bet hun in het hoofd raankoerde en toen een meisje bedeesd iets van een hoog bezoek stamelde klonk bet allesbehalve zachtzinnig Wie beeft u iets gezegd van een hoog bezoek t Welk boog bezoek F Bent toen bet haar bleek dat dit idee hg in 1897 gopensionneerd werd benoemde de keizer hem tegelgk tot levenslang lid van het Pruisische Heerenhnis Generaal Von Loe was behalve troepenaanvoerder bekend als schrjjver over militaire en politieke onderwerpen berbaaldelQk maakte hiJ deel uit van gezantschappen voornamelijk bii den Paus die hem hoog schatte Voor den keizer was hy een vriend wiens raad en voorlichting steeds op prgs werd gesteld De Dnitache bladen wijden harteiyke artikelen aan m overleden veldmaarschalk De twist in de Engelsche marine tussohen 8ir John Fiaher en lord Charles Berestord dagteekent niet van vandaag of gisteren Reeds in den tyd toen beide vlootvoogden als eersten en tweeden bevelhebber over de vloot in de Middellandscbe Zee met elkaar te maken hadden moeten wryvingen niet uitgebleven zyn Het schynt nn evenwel naar algemeen ingezien wordt dat het zoo niet langer kan hiyven Zelfs do oppositie die tot nn toe meer op de hand van Beresford was begint bet over een anderen boeg tte gooien en op den voorgrond te stellen dat voor alles de krygstncht mnet worden gehandhaafd Opmerkeiyk was te dien aanzien een schrgven van den tot de oppositie behoorendc afgevaardigde Arthur Lee aan de Times Deze maakte onder het kabinetBalfour deel uit van de admiraliteit als Civil lord Hu geeft in zyn schryven duldelyk te kennen dat de toestand zooals dia nu is niet kan worden bestendigd en zoowel Daily Mail als Daily Graphic vielen bem bu Reeds verluidde dat lord Beresford na de manoeuvres uit den actieven dienst zou treden en naar een zetel in bet Lagerhuls zou dingen by het voorkomen van eenige vacature Na moet zich by de manoeuvres een incident hebben voorgedaan dat aan lord Beresford geen goed zal doen indien de zaak zich zoo biykt te hebben toegedragen als gemeld wordt Deze zon van tija vlaggeschlp aan de Goed Hope en Argyll twee schepen van het kruiser eskader de order hebben geseind voor eene beweging welke zoo ze uitgevoerd ware geworden waarschyniyk dezelfde noodlottige gevolgen zou hebben gehad als indertyd het geval was met de Victoria en Camperdown Terwyi nu evenwel de Argyll het bevel opvolgde deed sir Percy 8cott de voorgeschreven beweging niet uitvoeren door de Good Hope ten gevolge waarvan da anders te verwachten botsing uitbleef niet van haar zoon was uitgegaan doch slechts in de verbeelding van het dienstpersoneel bestond kalmeerde zy eenlgszins Maakt dat je aan je werk komt en loopt naar den duivel met dat bezoek By bet gemeenschappelijk ontbyt sloeg zy haar zoon scherp gade zonder van dit voorval met een enkel woord te gewagen Zyn blik zweefde het geheele vertrek rond onder elke tafel langs alle muren Hg verzette voorwerpen die lal van jaren op dezelfde plaats badden gestaan hing gordgnen recht waarom hij zich nooit bekommerd had monsterde baar zelf met een vreemdsoorligen blik en ontdekte elk vlekje in baar blauw geruit schort dat zg steeds over haar eenvoudig toilit droeg tot het eindeiyk aarzelend van zyn lippen klonk Maar mama u wil toch niet in deze kleediog de dames ontvangen F Mevrouw Von der H jdefl richtte zlcb in haar volle imposante lengte op haar gewoonte getrouw de banden in de zy In deze kleodingl Zoo noem je nn het kleed van den arbeid f Zoo werkt reeds zes uren van Ie voren dat komediantenvolk op je Denk je dan dat ik tegenover die dame in myn oud zyden kostuum meer iq4 rnk zal maken 1 Wordt vervolgd