Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1908

atollen v h Utermöhlenen Co M I Stearinekaarsenlabriek Gouda 165 My de Katbol Illustratie 25 Koninkl Nederl Spoorweg I My Willem III 113 1 Nederl Westlaalsche SpoorI weg My 280 3 pOt Oblig Dedemsvaartsche I Stoomtramweg Mj 75 1 Aand Solosche Tramweg My 60 I 4t pCt Ohlig Hij tot exploitatie van onroerende goederen de I Amstel 50 I Aand Mg Zeebad Scheveningen 100 1 LeeuwardorWaterleidingHg 8 2 1 Opr aand Javasche Cultuur Mg I 116 1 Semarang Cheribon 1 I Stoomtram Mg 525 AANGEBODEN 4 pCt Oblig Nieuwe Nederl Credietbank 99 pCt I Prei aand Oosterache Hypotheekb Bod I Aand Cultuur My Kayoe Enak 30 Amsterd Ctininelabriek UO Z Holl Stoomverltabrisk 97 N Nederl Beetw snikerlabr 117 Holl Hg tot het maken van I werken in gewapend Beton UO Koninkl Nederl Grofsroedery 95 I Lettergietery Amsterdam v h N Totterode 152 I Nederl Hy voor rollend maI terieel v h Pennock en Co 10 I Stoomwevery Nyverheid 40 I Mg tot expl der scheeps slooperg v h Fr Rgsdyk 50 I Nymeegsche Stoomboot My 65 I Kon Nederl Spoorweg My Koning Willem lil Bod I 2 pCt N Friesche Locaal Spoorweg My 50 I Aand N Ooster Locaal Spoorw My W Geld Stoointramw Mg Bod 4 pCt Ohlig Modjocerto Stoomtram My Bod Aand Bouwondern Willem pnrk f 300 My Zeebad Hrbeveniugen Bod 5 pCt Oblig Vi ssrhory Mg do Kotier Bod Opr aand Cultuur My Maron f 3 M1 My Zeebad Schove ningen Bod Semarang Cheribon Stoomtram My I 575 Met zichtbare biydschap pakte de koop jster haar nieuwe koopwaar in haar wa i gentje Zy had een werkelgk koopje gedaan berekende vermoedelgk reeds by voorbaat 1 lioe hoog haar winst zou lyn Welgemoed jtrok zg uit de Zoalstraat naar buis Maar daar wachtte haai een vreeseiyke teleur Jstelling Want toen zy een uitstalletje van haar schoenen zou maken rggbottine by 1 rygbottine knooplaarsje by knooplaarsje lakschoentje naast lakschoentje zocht te plaatsoB ontdekte het menschje dat zg een leelyk koopje had gehad I Zg had nl wél dertig of veertig scboenen i gekocht maar geen vgftien of twintig paar 1 Zy had knooplaarsjea stollen laarsjes flets I en dansschuenen maar zy had geen twee 1 schoenen die van eenzellde grootte ol een zeilde model waren Het waren allemaal enkele exemplaren vermoedelyk een monstercollectie door een reiziger by oome Jan gedeponeerd Menseben menschen hou mot ik doar toch met an hou mot k toch van aal dei I ainapaanjers olkomei aldus riep wan I hopig zuchtend het oudje terwyl zg te mid I den van de booge en lage groote en kleine schoenen zat I Is er misschien iemand die één schoen van I een bepaald maaksel noodig heelt N Gr Ct I In de laatste dagen hebben in Frankryk I verschillende ongelukken plaats gehad Een wagen die met groote snelheid op den weg I van Cang aan het oeienen was voor den wed1 stryd om den Orand Prix de rautomobileI Club de France op hot circuit van Dieppe overreed een rentenier De man was onmidI dellgk dood I Door het springen van een bond Van een I achterwiel sloeg do renaulo waarmee de I beer Halt Watts op don weg van Dieppe1 naar Rouaan nan t toeren was tegen een I boom te pletter Genoemde heer overleed I kort daarna 1 I Te Parys sprong eveneens de band van 1 oen auto nu van den Braziliaanschen zaak 1 gelatigde Branlio Alle inzittenden de heer 1 Branlio zgn vrouw de gouvernante en een I kindje van een jaar sloegen er uit De hoer 1 Branlio stieri aan do bekomen wonden 7yn vrouw on de gouvernante zyn ernstig gewond Het kind bleef ongedeerd Ook op den dag van den wedstryd lad een verschrikkeiyk ongelak plaats Ren Panbard wagen is over den kop gegaan en in kolossale vaart tegen twee booinen opgevlogen die geknakt werden de cbaulleur Cissac en zijn helper Schaube werden op slag gedood De Turksche stad Tokat in het vilajet Vivas is volgens krantenberichten ép 2 Juni door ovorstroomingen vernield Deze zouden een deel der openbare gebonwen en ongeveer GOO andere woningen verwoest hebben Het aantal slachtoffers moet meer dan 1000 bedragen Maandagavond omstreeks elf uur zoo vertelt het L Dbld reden twee hoeren in een auto den kant uit van Den Haag zy moesten naar Rotterdam Dichtbij bet Haagscho Schouw gekomen zouden zg de lantaarns van hun auto opnieuw vullen met carbid I Op een gegeven oogenblik echter stond de geheels auto in volle vlam Aan blnsschen I viel niet te denken want na eenige oogen I blikken bleef er niets anders over dan een I beetje yzer en een voorband INDBCH NIEL W S 1 Oogst en weerbericht 1 Blijkens het oogst en weerbericht voor I Deli over Mol is die maand uiterst regen 1 achlig geweest Vooral in de la italo dagen I der maand was hot weder veel te nul De 1 Deli rapporten van een groote raaatschappü 1 noemen bet weer in t byzonder voor de I bene denondornemingen zéér ongunstig terwgl naar oordeel van anderen de hovenondernemingen t meest van het vochtige 1 element ie Igden hadden vooral die met 1 zwarte gronden welke te veel werden afge 1 koeld Énkelen achten het Mei weder in t I algemeen gesproken goed zelfs zeer gun I stig De zon liet zich zeer weinig zien veelal I gingen de regen gepaard mot stormen waardoor op enkele onileriiemingen meer 1 dere of mindero schade werd aangericht Aan drooge vooral onnige dagen blgkt groote behoefte te bestaan Het oordeel over den stand van het nieuwe gewas luidt over het algemeen gunstig evenals het oordeel over kwaliteit en kwantitiet van de tabak in de schuur De meeste ondi rnemingen zgn geheel afgeplant en het ooghlen is in vollen gang Sommige ondernemingen zgn voor Vi andere v sor e helft enkele al voor Vi afgeoogst Do werkzaamheden beslaan verder in rup senzoeken ophoogen en voorwerken voor li 09 De berichten ovor den gezondheidstoestand an het personeel luiden onverdeeld goed Ook kwamen geen veeziekten voor Wel kwamen er verschillende ziekten in bet gewas voor Do aangeklaagde sultan Omtrent de aanklacht tegen don sultan van Pasir meldt de lavabode dat Ibrahim Chalib Oedin sinds 27 November 11 00 in zyn waardigheM duor de Regeoring bevestigd on in den loop van oenige jaron een geldvordering van een Chinees tor waarde van ruim f iO OOI geleidelgk afgedaan hoeft door rotanleveringon tot een bedrag van ruim een ton gouds Feiteiyk was de sultan dus scbuldeischer geworden de Chinees schuldenaar En over de eindafrekening wordt al ecnigen tyd te Hoerabaja gedelibereeid en geprocedeerd ohn Chinaman nu zag zeker aankomen dat zyn beurs er aan zou moeten gelooven althans lig heeft den resident J van Weert ginds weten wys te maken dat de sultan hem bovengenoemd sommetje van dik I 00 000 zonder verwyl moest uilbetalen Eu naar t heet doch zulks dient nog ter bevoegdor plaatse uitgemaakt de resident vloog er in en zou zyn raachlsgrens overschreden I hebben door den soltan tot stande pede betaling aan te zetten Toen John de zilverI lingen had plakte hij t rotangedoe aan z n I slof en verdween uit Nederlandsch Indies gezichtskring Tweemaal is dus betaald do I tweede maal onder ongewettigde pressie I wyl t hier een civiel geding gold Wie moet er nu voor opdraaien f i OUVKAIJTÉS IN Costumes tailleur Mantels Biousrn Itokkrn en Jit nstoflen in zoor groote keuze tol de meest concurreerendo pryzen Gemeng de Berichten Hot spookhuis te Kampen We waren in de gelegenheid het huis te bezichtigen dat thans do belangstelling trok van ieder inwoner van bet oude Kampen De bejaarde eigenaar tevens bewoner en oenige zyner kennissen toonden ons aldatgene wat vernield of beschadigd was geworden door de kwade gcesteu De plavuizen der keldervloeren zyn opgebroken bet bebangselpapier v n de wanden gescheurd ruiten zyn stukgegooid gordgnen hangen aan flarden voor de ramen Men vond met bloed gedre ikte zakdoeken op den vloer Projectielen in den vorm van steanon schoten door de ruimte als visschen door bet water en niemand kon de herkomst dezer steenen ontdekken De eigenaar met zgn zuster zyn daardoor ernstig aan hun hooiden gewond Men was ten einde raad De Schrift werd geraadpleegd en men meende dat wat hier geschiedde treffend veel overeenkomst vertoonde met datgene wat in de beide laatste verzon van Jesbja 13 aangaande Babyion wordt medegedeeld Intnsschen werd de politie van de geheimzinnige zaak verwittigd en toen werd dag en nacht het pand door een agent bewaakt Tegen de dienstbode rezen veimo densen zoo werd dan deze jongedochter in verhoor genomen Het gelukte de politie dank zy haar beleidvol optreden de dienstbode tot bekentenis te brengen zg ha4 de schade aan huis en inboedel toegebracht op oogenblikken dat ze zich alleen waande en niemand haar kon zien Nu staat het spookhuis aan den Vloeddgk hier weer als een veilig en zuiver huis bekend en wordt zgn omgeving niet meer onrustig gemaakt door naar kwade geesten uitziende menschen maar spiegelt het zich weer vredig in het kalme water d r oudestadsgracht Vad M i ifrr s £ fffi £fy y4 i sriD reM Ourgerlljke Stand GEBOREN 5 Juli Hendrik onderi A Postema on R Vleeschouwor 6 Wilhelmus ouders B C Looyaard en J Flux 7 Jacobus ouders F Hulst en H M Bruikman 8 Lammert ouders L Bolhuis en O Eerkei OVERLEDEN 9 Juli H Bekker 2 m GEHUWD 8 Juli C Bakker en B van Es G Dernee en I van Rooyen W van der Wal en M 1 van Dam ReeuarUk OVERLEDEN K Stolberg 3 ra A Jongeneel ecbtg C Jongeneel 28 j GEHUWD P v d WoU met T v Dyk AuVKTlTKNTrnxi In een weiland onder Hazerswoude zgn by bot graven voor de fundeering van de getouwen der Boskoopsche waterleiding op vry groote diepte eenjge aarden kannen van primitieven vorm twee metalen borden en een lei waarop eea hertenjacht gegraveerd is gevonden de voorwerpen zyn vermoedelyk uit de Uo of 12e eeuw Verder stuitte men by het graven op een muurwerk waarschgnlgk overblyfaei van een oud ridderslot dat daar eeuwen geleden moet gestaan hebben Amsterdam 8 Jnli 1908 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het weekblad van do Commissiebank te Amsterdam vermelden wy u de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Wissel en KUectenbank Eerste serie 106 pCt Dordrechtsche Hypolheekb 871 s Uravenh Hypotheekbank voor Nederl 10 pCt gestort UO Cultunr My DjatieBarang Ollerte Kali Tollo 40 pCt Landbouw My Rongga UO Potroloam My Re ang Serie A 8 SO Hollandsch Deensche Exploratie en Industrie My 8 Stoomweverü Növerheid 26 EoBinkL iabtiakTao verband Gohte Oudo Jenever Nightcap V HOPPE Verkrygbaar btf PEETIiU S H Nd wordt bovendien begeerd dat lord Beresford niet alleen een verkeerd bevel gegeven heelt raiiar zi lfs niet het sein vnn ilo 0ood Hope zon hebben afgewacht ten toeken dat do order Wn begrepen en ïoa worden opgovolgd om bet bevel Ie geven dat mot do voorgoschniven beweging een aanvang moest worden gemaakt Zooals gezegd kun dit alles mits waar gebleken ii cen goed doen aan lord BeroHford wiens positie door zlJn onkrügstuchtolyk optreden tech reods iH ondermijnd V Do minister van onderwijs in UostenrukHongarije dr Marchet heeft iJinsdag de interpellaties beantnoord die in do Krimor tot hem werden gericht wegens het besluit om fo examen der Weenor Kominsky school te Weenen door Tsjechisclio onderwyzers te doen afnemen in plaats zooals tot dusver geschiedde de kinderen te verplichten naar Lnndenbnrg te reizen om daar eiaracn bI te loggen By het debat bleek reeds boe zoor do geheelc zaak was opgeblazen Du Dnilsche antisemieten zagen er oen poging in om l sjechiscbe scholen in Weenen binnen te smokkelen zooals zjj dat uitdrukken iets wat le minister beslist kon tegenspreken on waarvoor ook do geheclo maatregel niet de minste aanleiding gaf ï e minister kon oonrondig weg verklaren dat de maatregel alleen genomen was in het belang dor kinderen De opzet van de Cbristen socinliston om dr Jlarcbet wiens bonding in do Wabr mundzaak zjj scherp afkeuren opnieuw een blok in den weg te worpen mislukte volkomen on het debat ging als een nachtkaars alt Anton b ohn fabrieksarbeider HO jaar oud heeft terecht gestaan voor hel gezworenenbot van Luik beschuldigd van moord geploega op zgn vrouw Lnure Deusan ilOjiiar Föhn woont te Ougrée Kenigen tyd geleden had do vrouw besloten de echtel ike woning te verlaten en zich raot haar min naar te Luik te vestigen Zoo geschiedde De echtgenooten namen afscheid vac de vier kinderen uit bet bnweiyk geboreu kroeg elk der eehtgenooten er tweo tot zijn last Maar op Maart van dit jaar is Fobn naar Luik gekomen en hoeft zich vervoegd aan bet hnis waar zyn vrouw mot baar vriend woonde Uy kwam baar vragen of zii zich met hem wilde verzoenen dan wel of zjj alle 4 kinderen tot haar last wilde nemen voor oen frank per dag De vrouw weigerde De man trok daarop oen revolver uit zyn zak en schoot haar dood Do jury achtte den moordenaar ofhoo men hem noemen wil niet schuldig Do beklaagde is gisteren vrygesprokon on metoen vrygelaton Uo advocaat moet schitterend gepleit hebben Verspreide Berichten FUASKEUK I Twee onderofficieren en een gepasporteerde Tan de inboorlingen artillerie in Indo China zyn wegens poging om op 2 uni een groot aantal Enropoesche infanteristen te vergiftigen ter dood veroordeeld Do Parijsche gemeenteraad heeft aangedrongen op invoering van een ander model van antobussflu dan de tegenwoordige die te veel ongemakken teweegbrengen Dl ITSOHLiNI De held van den dag in Uuitscbland graaf Zeppelin de koene Incbtschipper had eergisteren by zyn TOsten verjaardeg heel wat gelnkwonscheii van personen en lichamen in ontvangst to nemen Te Konetanz word bem door een geestdriftige menigte een serenade met fakkellicht gebracht Men heeft een plan gevormd om een Incbtecbeepvaartvereeniging op te richten naar het model der Vlootvereenigiug BEi aii Te Antwerpen is de verontwaardiging van het volk gaande gemankt door het hyschen van de Duitsche vlag op hot nieawe schoolscbip tot kapitein waarvan een Duitscher benoemd is Het volk aan den wal maakte zoo n kabaal dat de vlag gestreken moest worden KSCIELAJID Kr ziJB Dinsdag te Londen 957 kisten pnddingB en pasteien verkocht die overgebleven waren nit den Boerenoorlog nu zeven jaar geleden 1 Waarscbgniyk was de inhoud der kisten totaal bedorven maar toch waren er vry voel liefhebbers voor Itamb Uit het mnsenm te Milaan is de gouden Bleotel der stad gestolen In Florence vielen zooveel vlinders neer dat twee trams over de gladde rails tegen elkaar liepen Hen neemt proeven met beatnnrbare lucht ohtpn voor hel legar BuflUXD I Het duel tnsschen de afgevaardigden Per gament en Markow is door do politie vjr hinderd 1 De doema heeft ta kennen gegeven d i 1 zy do credielen voor den aanbouw van panl 1 aerschepcn biyit weigeren 1 Do dader van den aanslag op den presi dent van het opperste g rechtsbof te Peters burg is gearresteerd Het U een lO jarjg j jongen die verklaart zich te hebben wille 1 wreken wegens door den president gevoM 1 vonnissen in politieke procosHon Te Kiew hebben ware linssen Zondag do loodscho wandelaars mishandeld biiTnenland M ATKN CiKNKliAAL K li H H T K H 1 iW K Vergadcrieg van Wo nsdag 8 lali I De voorzitter baioii Schimm tpenninck 1 van der Oye deelt mee dat van den minister 1 van Waterstaat is ingekomen een plan tot 1 verbouwing van de vergaderzaal der Eerst Kamer met hol oog op de tribnnes Da plan ligt ter inzage voor de leden Bg d 1 bobandi ling van de hoishouduiyke rarain der Kamer kan daaromtrent een beslissing I genomen worden Verschillende ontwerpen konieo in bc handeling In de eerste plaats een aan I vullingsWatcrstants begrooting voor IIWH beoogende instelling van een bureau voor 1 Slaalsaanlcg van spoorwegen vaarby dt 1 boer Kegüut met feilen en voorbeelden bo I strydt dat de Htaatsuanleg geboden zou 1 zyn doordien do Exploitatie Maatschappj geen voldoende activiteit by den aanleg van I lynen aan den dag zou leggen V oorts komt spreker op tegen de pressie op do Rerite Kamer uitgesproken door den minister die dreigt den ganade lag te geven a m de l jn Heerlen Valke ibnrg als de Kamer de gel den voor dit bureau van 8taatsaanleg nie toestaat Dit acht spreker een ongeoorloof do upociilatle want do minister maakt gobrtnk van het nu eenmaal niet te loochenen feit dot de lyn Heerlen Valkenburg onniisbaar is voor de ontwikkeling van het Limbnrgscbe mynwe en De minister van Waterstaat houdt vol dat aanleg door de Exploitatie Maatscbappy noodwo ndiK tot vertraging aanleiding geut 1 bniten do schuld van de maatschappy I decl tengftvulge van bet verkeerde I De heer Regent wyst er op dat het wetsI ontwerp een eerste stap zal biyken in de I richting van Htaatsexploitntie Met het oog I hierop dringt hy krachtig op verwerping aan I Besloten wordt bot wetsontwerp botrcfI tendo het opsporen van delfstoffen van I Staatswege voorloopig van de agenda af te I voeren tot de eerstvolgende byeenkomst I vermoodeiyk over acht dagen I By de voortzetting van de beraadslaging I over de annvuUings Waterstaats begroutiog I ontkent de minister ton sterkste dat het I ontwerp HIaatsexploitatio bedoelt De raiI nister beeft immers in de Tweede Kamer I verklaard dat hy geen voorstander is van I Staatsexploitatie van bem zyn geen verI borgen stappen in die richting te wachten I Het wctiontwerp wordt verworpen met I 30 tegen 13 stemmen I üe Begeering vraagt na deze beslissing I schorsing der beraadslaging over het hierna I aan de orde gestelde ontwerp tot bekrachI liging eener overeenkomst met de KxploiI tatie Maatschappy betreflende den aanleg I van do lynen Heerlen Valkenburg I Zonder boofdoliike stemming worden I daarna o a aangenomen de ontwerpen beI treffende bet handelsverdrag met Amerika en wöziging van het invoerrecht op vleesch do verdragen betreflende bet gebruik van witten fosfurus en nachtarbeid voor vrouwen en het unlweip tot onteigening in Rotterdam van den aanleg van de Waalhaven Voorts wordt aangenomen het wetstntworp betreffende instelling van een consignatiekas Bg de behandMing van de wgziging van de Boterwet kla agt de heer van der Biesen dat bg dele gelegenheid niet de vele onduidelgkhedcn gn weggenomen waaraan de tallooie verbodsartikelen blgk geven torwgl de heer Miohiels van Kessenicb de verscherping van de wet toejuicht daar ze strekt om ons te rehabiliteeren op de botermatkt D wet wordt ten ilotte aogaDomeD Er is wedr een ernstige arbeidsstrjjd ten nadeelo van de Ritterdamsche havennitgebroken Eergister vergaderde de Bond van Sleepbooteigeoaran aldaar ter bespreking van den toestand in het bedrjf in verband met het contract der machinisten en stokers Wg staan zei de voorzitter de heer Ncfkens aan den avond v6or den stryd die noodzakeiyk is geworden door de tirannie welke het roachlnekamerpersoneel onder den aandrang van zyn bond heelt nilgeoelend Hoewel wg als sleepbooteigenaren de verautwoordelgkheid hebben van het bodryl en daaruit voor ons noodzakeiyk het recht op beheer van ons materieel moest volgen heelt de Bond van Machinisten en Stokers getracht ons dit beheer te nnlncraen Van October al ging spr voort hebben wg pogingen aangewend om een nieuw contract te ontwerpen maar dit is algestuit op den onwil van het bestuur van den Bond Nu is de vraag wat staat ons nu te doen Hot antwoord luidt i vanzell den stryd aanbinden tegen de tirannie van den hond Voorts deelde de voorzitter mee zoo meldt de N B Cl verder dat van hoogerhand was gevraagd of geen interventie mogeiyk zon zijn In de bestuursvergadering is deze vraag behandeld en naar aanleiding daarvan zyn de volgende meedeelingen gedaan Men was algemeen van oordeel dat de sleepbooteigenaren geen tiiterventie mogen weigeren om te trachten zoo spoedig mogelgk tot een oplossing te ger aken maar de bestnnrsvergodering had er een voorwaarde aan verbonden n l dat bet bestuur van den Bond van Machinisten en Stokers waardiger vertegenwoordigd dient tfi worden dan door do boeren Kerkhil Rotterdam en van t Holl Dordfecht I omdat volgens het oordcel der beatnursI vergadering in het algeloopen contract jaar I ten dnideiyksto gebleken was hoe zy over I waarheid dachten Wil de Bond van MaI chinisten en Stokers waardiger personen alI vaardigen bezield met waarheidslielde dan I is de Bond van Sleeperseigenaren voor inI terventie oogonblikkelyk te vinden I Ken en andir is aan de belangstellende personen meegedeeld belgeen door de verI gadering werd goedgekeurd I Nog werd met algeineene stemmen besloI ted dat niet zal worden govaren dan onder I de voorwaarden in bet contract van den I Bond van Sleepbooteigonaren vast elegd I Teneinde de handel zoo weicig mogelyk I te belemmeren werd aan de leden geadviI seerd dat zy die van personeel voorzien I zyn onder de condities konden varen van I den Bond van Sleepbooteigenaren VerI schillende sleepbooteigenaren hebben zich I reeds voorzien van dusdanig ptrson iel o a I de fiiraa öebrs Nelkcns van Steen I Vrydag zal wederom vergaderd worden I Aan de Haagscbe politie is gebleken dat I de onbekende jongen waarvan gisteren sprake I was te Rotterdam thuis behoorde in de Boom I gaardstraat I Men meldt uit Amsterdam aan de Oordr Ct I Sinds gistermorgen wordt de heer I B I commissionair in diamanten vermist Hy had I voor een bedrag van I 30 000 aan diamanten I in commissie booldzakelgk toebehoorende aan I kleine kooplieden ol eigenwerkmakers Daar I deze hem in den laatsten tgd nog al om I betaling lastig vielen vermoedt men dat hy I er van door is Van het geval is aan de I justitie kennis gegeven I Wy vernemen nog dat de personen welke I betrokken zgn by flnanoieele moeliykheden waarin zich de heer B bevindt gistermiddag I een onderhond zullen hebben met den heer I D zwa4 er van den heer B daartoe teleI grafisch nit Parga ontboden De hoer B I moet hoogere pryzen voor Aa diamaten ontI vangen hebben dan hy betaW heelt Bg de debacle is de heer B M ifetrokken voor I I 10 000 de hoer M V voor i 11 000 én I verschillende andere personen voor kleinere bedragen öisternacht is te Deventer overleden de stratenmaker v R tengevolge van een zware mishandeling hem Maandag door den opperman V M toegebracht by een twist De politie heelt den dader gearresteerd en het lyk ter gerechteiyko schouwing naar het ziekenhuis overgebracht Bg onderzoek is gebleken dat de overledene zoo zwaar met een schop en bezemsteel op het hoofd is geslagen dat hg bewusteloos op den grond bleef liggen Sedert is bet bewustz gn niet teruggekeerd gisterennacht volgde de dood De justitie uit Zutphea zou gister nog te Deventer een onderzoek instellen Uit Sittard men aan de N R Ct De telegraaf en onze gverige inspecteur van politie Lommen hebben twee jeugdige avonturiers een streep door de rekening gemaakt Aao den inspecteur waa medegedeeM dat een 16 jarig Jongellag raa wel gestelde tamilie nit het gesticht der broeders 1 te Bleüerheide Zondag was vertrokken met 1 een lo jarig vriend nit zön geboorteplaats Hagen in Westlalen Deze laatste bad aldaar 1 van zÖ patroon 600 mark verduisterd en in het bezit van deze som een bezoek gebracht aan z n speelmakker nit de jengd in het 1 tlooster te Blegerheide Samen besloten zg 1 met dat geld een reisje te ondernemen I Vooreerst naar Aken en nieuwe spullen ge 1 kocht van daar ging het naar Maastricht en de telegraaf gaf intnsschen aan de politie inlichtingen Maandagnamiddag met den sneltrein van 6 uren arriveerden beiden aan liet station te Sittard voorzien van een 1 kaartje naar Amsterdam Zy vielen spoedig I door de mand en de politie bracht hen te Sittard in arrest De broeders van he ge 1 slicht te Bleyerheide werden per telegram 1 van de arrestatie in kennis gesteld waarvan er twee gister hier arriveerden en hun leerlicg herkenden Deze laatste werd toen vrygelaten en vertrok weerom met de broeders naar het gesticht doch de avonturier en jeugdige dief van de 600 mark zal zich wegens dit feit voor den Duitschen rechter te verantwoorden hebben In bet weekblad Moleschott schiylt drBglsma over eerste hulp bg oogverwondingen Over kalkverbranding komt daarin het volgende voor Wat betreft de uiterst gevaarlyke kalken mortelverbranding zgn de inzichten in de laatste jaren dat is sedert 1899 zeer gewijzigd vroeger werd daarby gebruikt sla olie of water waarin zooveel mogelgk suiker was opgelost Wy hebben een nieuwe methode van behandeling tff danken aan dr Julius Andreae te Bonn die voor zgn beginsel zulke degelgke argumenten heeft aangevoerd dat het in Doitschland in de werkplaatsen woar de kalkverbrandingen veel voorkomen verplicht is meen ik aan den muur te hangen een voorschrift hoe men kalk in t oog behandelen moet Zeer t erecht Want schier bij geen enkel ongeval is spoedige verwydering en dus onmiddeliyke hulp zuo noodig en nuttig als by kalk Men legt den patiënt op den rug op den 1 grond languit een belper trekt na uur I lyk na zgn handen te hebben gereinig de oogleden beurtelings uit elkaar en brengt 1 ze naar elkaar toe terwgl een ander koud water uit een irrigator met glazen canule 1 snel overvloedig en gedurende langen tyd 1 in het oog tusschen de leden giet 1 Dit water moet zooals vanzelf spreekt reer I zuiver zyn en das steeds steriel klaar staan I Z n beide oogen getrollen dan doet men 1 goed ze geiyktydig te behandelen Men hebbe daarom tweo irrigators in voorraad De opinie van dr Andreae de leer der Bonner school kortweg genoemd heelt dus een geheele omwenteling te weeg gebracht die prachtige resultaten schijnt te geven maar die raerkwaardigerwgze slechts uiterst langzaam doordringt schrgit dr Bglsma Natuurlgk ontslaat deze nieuwe methode hoegenaamd niet van den plicht zoo spoedig uogeiyk oogheelkundige hulp in te roepen men ga echter niet o avontuur uit met den patiënt om te zooken ol ergers een dokter thuis is maar behandelde den patiënt op bovenbeschreven wyze in de werkplaats en ootbiedo intnsschen een geneesheer naar de plaats van het ongeluk Dr Quillery in Keulen heelt een middel gevonden waarbg het enkele malen gelukt bet door kalk zoo troebel geworden hoornvlies wat op te helderen Bg een onweder dat zich gisterennacht omstreeks 12 uur te midden der kermispret boven Harlingen ontlastte sloeg de bliksem door het dak van het geheel bezette hotel jHeerenlogement van Van Riet aan het Pranekereind aldaar gelukkig weer n uitweg zoekend door de andere zjde van het dak zoodat geen brand ontstond en slechts een 12 tal pannen weggeslogen werden Voor de hevig ontstelde dienstbode die op de zolderverdieping sliep moest geneeslinndige hulp worden ingeroepen Niemand werd gedeerd Te Stedum zoo meldt men ons sloeg gisternacht de bliksem in de boerdery van H R Het moeite werd het begin van brand gebluscht Koopje Er was lommerdverkooping In het verkooplokaal van de bank v n ee ning werden heel wat panden ö den en zilveren sieraden bnishoudeiyke en loieartikelen kleederen achtereenvolgens van allerlei artikelen onder 4en haiD6r Ook een partg nieuwe schoenen En over die schoenen gaat het bier Als één perceel weiden ze geveild de schoenen ten getale van derUg veertig misschien wel h r wero geboden het bod werd verhoogd nog eens en nog eens eenmaal andermaal niemand meer de partü schoenen was Terkocht was het eigendom geworden van een beiaarde koopnonw Uraakalveren geen aanvoer handel f 4 Fokkalveren 8 4 16 Kaai aangevoerd 141 partijen handel vlug ie kwal 16 4 j8 50 ide kwal 11 4 4 Zwaardere 4 4 30 Noordhollandache a ƒ Boter 141S stukken van KO Handel vlug Goeboler 1 30 4 135 Weiboter 1 10 4 1 15 BEUES VM EOTTERDAM WOENSDAG 8 JULI L K H K Slaattlttnmtjm I KKDni 4KD Certif Ned Werk Schuld 2 75 PoBTUOAi Oblig Tabaksmono polielBening 50O6000lr 4 95 I Rentelooze certif I 6 I Oblig Ie Serie L 100 3 64 I BnuatKUii Zogelleening 1904 6 93 I Hypotliee Rtaatsl 1892 6 96i I Ruai 4KD Iwang Dombr ObliI gatien 4 94 AziK Japan Obligatien 1899 4 80 I C01 ÜMBU Geconsolideerde I Buitenlandsche Schuld O 1000 P 3 44 I lypolhteh Banken Pandb Rottord Hypb 4 100 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdbr Sted Hypb sGrav 4 100 1 Pandb Utrechtsche Hypb 4 iQOj Pandb Wesllandsche Hypb 4 96 Pandb Znld Holl Hypb 4 95V rI Pandb Algemeene Groninger Hcbeepa Hypb 4V 99V4 Pandb Nederl Hyp A Pand brielbank 4 93 Pdb Ned Scheepa llypb 4 100 Pandb Bataalsche Hypb 4 94 I Eerste Ned Hypotheekbrief bank 4 94 I Pandb Hollandsche Hypb 4 i D5 Pandb Nationale Hypb 4 100 2 96 Oblig L Smit en Co Sleepdienst 4 100 r HH ei ÏH N buLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 97 Stadsnieuws SpoorwfifUfmngtn 1T41 11I Obl Zuid ltaliaausche Spw My 8 86 Oivfrsfn Ohl Ned Ind Gas Mg 1905 4 100 GOUDA 9 Juli 1908 Naar wy vernemen zal de Histoiischen Optocht alhier bestaan uit 20H personen verdeeld in 4 groepen en 2 tnssrhen groepen De eerste groep is Gouda krygt jstedelyke rechten 2e groep Gouda Hoeren uit l l Henegouwicho Huis 3e groep Oouda a trouw aan Jacoba Tan Beieren 4de groep Gouda aan de z de van den Prins J n TnsBchengroep A 1 Handel en Nyverheid van af de oudste tyden tot 1572 2 Eenige beroemde personen uit bovengeuocitide tyd Tusschengroop B 1 Handel en ngverbeid na 1572 2 eenige beroemde personen na 1572 at A R K T B B B I o H T E N Ooada 9 Joh i 8 I GRANEN He meeste artikelen onveranderd 1 Tarwe Zeeuwache 9 a y 50 mindere 1 dito 8 0 i 9 Afwijkende 1 8 50 Polder 4 Rogge Zeeuwsche 7 o 7 S Polder 6 50 i f 6 90 Buitenlandiche per 70 kilo 7 15 ii Gerst Winter 4 Zomer 4 4 Chevalier 7 4 7 50 Builenl ïoergerit per 6 $ kilo 5 1 5 50 Haver per hectoliter 3 75 4 4 10 Per 100 kilo 7 65 4 8 1 $ Hennepzaad Huitenlandsche per 50 K 1I0 7 4 7 50 lUnariczaad 9 50 4 10 fCarwijzoad per 50 Kilo 4 Koolzaad d per Hectoliler Krwten Kookerwten 4 Buitenlandsche vocrerwten per 80 Kilo 7 75 i 8 Boonen braine Boonen i WitM boonen 4 Paarden boonen 7 50 Duiven boonen 4 Maia per 100 Kilo Amorikaansche Mixed 7 60 4 8 Kleine ronde 7 75 4 8 VsBUjkazT Melkvee goede aanvoer handel en p ijzen staande Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 18 4 II ct per hall Kü Biggen voor Engeland redcl aanvoer handel zeer fUuw 16 4 17 ct per half K G Magere Biggen redef aanvoer handel matig o 75 4 1 05 per week Vette Schapen redel aanvoer handel zeer flaaw ao 4 34 Lammeren geen aanvoer handel IM 9 MM M HrUr i Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel 4 UW 7 a 9