Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1908

No 10686 47ste Jaargaiij Zaterdag 11 Juli 1008 fiOMCHE COERANT JSieuws en Adrerientiehlad roor Gouda en Omstreken TelelM Xa ADVEllTENTIEJS worden gephatst van 1 5 reg els a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Croote letteis woiilen berekend naar laatgruimte Inzendiu van Advertóntiën tot 1 uur dos midd relelet n No De Uilgavc dezer Courant peschiedl dagelijks met uitzondering an Zon en Fp Mldri n De prijs pef drie maanden is 1 25 franoo per JK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENT K H Vmcoiging ARME Z0RG Atdecllng BnOHKEMHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deie Inrichting Btelt zich ten doel om oBde gebrnikte en overtollige hniahondeiyke roorwerpen toelke ooit zoo veel noudig te reptreeren en hoofdzakelijk aan iningegoeden voor goedkoopo prüzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Voreeniging Armermoro GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Rnime kenze in de nienwate Cfasfomuhen en Qascomforen fijn nitgevoerd in prima email Alleeoverkoop van Dr BERN 8 prima Ramé Rous laonovertroifeninlicbtkrachtendaariaamhaid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dubbele Buurt B IB Telephoon 117 FEEWEEDA iTIEMANI BEVELEN KENNISMAKING AAN MET OlEKmiNDE MERKEN RIJNWIJN VnOll ON K AKNKMKUS ZIJN GkATI VEIIKIIIJU iMA MRIKHUIDRN WAl DMKlIHrKu Mh l ItKCKI T TUT lïKUKUUNn VAN MKIWUN P r cwli Wachenheimer 0 70 1 Nierateiner 0 80 Hochhelmer 0 90 I Marcobrnnner 1 Ranenthaler 1 10 1 RUdeaheimer 1 20 1 EltviUer 1 35 Liebtraumilcb 1 50 Winkler Hasenaprnng 1 80 j RttdesheimerBerg 2 I Forster Jesuitengarten 2 30 MOEZEL WIJHES Branneberger 1 Moaelblttmchen 1 50 1 Piiporler 1 80 I PrtlMn jtcoimnt met IBpCt kartlig DEPOT TB GOUDA iH 1 J J HOON VAN OSTADE iH J ANKER♦vi ♦ PAINEXPEUEII S TEGEN RHEUMATIEK IF EN tfERKOUDHEDEN Ruim 3S jaar DOoa miluoenin JICHT EN IIHCUMATIIKLUOCIIS MET SUCCES eCBliUIKT i VCRKaiiGBAAR IN FLESSCNCNVAKSOcliyScIsl H I ZS BU H H Apothemrs CN DmoiSIENi F Ad RlCHTERl Ci ROTTERDAM I Te Gouda bji C LÜGKH Apotheker Harkt WOLFF Co Weathaven 198 en btj ANTON COOPS Wijdstraat wlla iHlk Str M o9 num w bbtlak aoBda Druk van A BRINKlf AN k Zn I5 o9 lüira m bUMunwk VwkrnkBw y H miiWl kflllwi1iiMktM Mrt Bl u M ttSI AOLENAARs KÏNDERMEEL 20 cent per i 11 cent per 2 P k Overal verkrügbaar HUISMOfiKKRS wacht U voor namaalc Ziet naar bet ContréU megel Dr v HAMEL BOOS en HAHMENS en den naam P MOLEl AAR Co SPCZ Bekroond in October jl te BRUSSEL met de v Hoogste Ondencheiding den Clll nin rRIX VESBTZAAN A T T E fil T ZETTEN MagdalenaHuia 8 November 1907 WelEd HeeroD Met veel genoegen hebben we het Kindermeel gebruikt en noemen het een gazond voedsel Het meel doet onzen Kleintjea goed vooral aU overgang tnaschen nalnudijke voeding en de gewone spijs Hoogachtend Uw dw dn w g A F DUDOK VAN HEEL WESSANEN LAAN Wormerveér OPGERICHT irM KOMINKMJKB FAIIRIKKB Voedert uw Vee met de uiii r murwe merk 8ter en W ti uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Ber 1Hpioma Pary 1900 Segen Ooude JfmtoUfoa ADVMTMTIM in aUe Couranten worden aang noinen door het Adverleali BHr au vaa A BRINKNAN ZOON en wardt veriacht op i WERK te letttu UIT HIT MaRUUII VAK M luvËNSWAiY imm OORINCHËH Üe e THEEËN worden ntgMtrerd il verzegelde pakJM tui v twee m een half en n Ned oü met rermelding van Nommer i IPrije Toorrien Tan nerenttun Merk Tolgeni de Wet gedepo Deerd Zich tot d QÏtToe m van Mrde orders uabar ande 1 G BUL Toorboen J BRËRBAART Ls Dronkenschap bestaat niet meer Een mooiter vaa het merkwaardigs Cosa poeder wordt gratli toegelonden Kan tngegevtH worden in K ffie Thee Melk Lskevr Aösmt B$er IVater of tn het voedsel zonder dat het noodig ts dat de dronkaard er iett van af weet HetCOZA FOBDRRbe t de wonderbare eÏKcnschap om tegeniin tot het dnoken van sterken drank bier wign abiint ent bij den dronkaard op te wekken Uet COZA POEDER werkt 100 onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen londor zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te welen waaraan hij zyne redding te danken heeft Het OOZA POEDER heeft het huiseh k geluk van duiunden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit onge ivenaard poeder verspreid wordt sendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een bock met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onbchadelijk te ztjn Correspondentie In alle talen der wereld Het echte Coza poeder ia verkrijgbaar m alle apotheken en m het volgend depot te Gouda WOLFF k Co Onae depöthouders reiken het attestenboek gratii uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om dete te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE Siïïr tt d Wacht U voor Damaaktels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Schoenhandel KLEIWEG E 80 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Onnavolgbaar i a thans door nieuw gevonden toepassingen onie IM Ueterf gutkUéerie fmrtretUm f fafiir tfMrfa Zjj geven kracht es diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtuige aich geenImlUtie voor de cMs te ontvangen Gem Prijscourant met een aastal osge rkafde getuigschriften ni u op aanvraag Boxtel B BOOABMSa J Oo Agent voor GOUDA Firma A QtJANT Kunsthandel Kleiweg bt wien modellen ta beriehtlgen n Geiceskendige Gymnastiek en Massage Met Mer gunstig resultaat wardt door osdergeteekende behandeld ruggegr verkr lichaamsmisvorm bewegingsatoom veretoikisgtn spierverrekkisgen esz retascht rhenmatiek Ischias rog en lendespijnen verstopping eis esi D VAN DVttREN KATTENSINOBL Q 113 Uultenliindscti üverzichl Reuter seint uit Tanger dd 9 Juli Uil Tetnan wordt bericht d it or ruiters behoorende tot dj troepen van Moulay Halld zjjn aangekomen en dat eindelyk de pacha uit zu ambt ontzet ia Do consul van Spanje liccft medegedeeld dat wanneer er ongeregoldliodon mochten ontstaan dti Spaaiisclio troepen uit Centa zouden aanrukken Er i s eon kruiser uangekomFiii Reuter seint uitKonstantinopol dd 9 Tnli Volgens de laatste berichten z n er 300 tiQJzen te Tokat door do ovcrstrooining gebod en al verwoest turwgl oonigo honderden woningen zwaar beschadigd zyn Tot dusverre z jn roods 400 slachlollura begraven Het congres van de nationale voreeniging voor het liberale Duitacliland heeft na langdurige en vaak heftige debatten over de vrouwenquaeslio do volgende motio aangenomen Het liberale congres ziot in de vronwenbewoging den str d der vrouw om de volledige menschenen burgerrechten Het zal de Duitsche vrouw bosliat steunen in het Weiken van dit dool daar een hoogere ontwikkeling der natie zonder een hoogere ontwikkeling der vrouw onmogelijk is Aan alle vrouwen die de vrijzinnige ontwikkeling van het vaderland wenschen richt het de oproeping in de liberale partg te treden en in dit partijverband krachtig mede te werken tot versterking en vereeniging van het liberalisme Het Congres neemt verder het besluit krachtig te werken voor het verkrygen van stemrecht voor de vrouw De liberale partij in Servié heeft door bare eischen het beraamde plan tot samengaan der heide radicale partyen weder in duigen doen vallen Dientengevolge zijn do pogingen van Welimirowits om een cartelrainiste rie te vormen mislukt eu moest deze kabinetsformeerder den koning mededeelen dat h de opdracht niet kon uitvoeren De liberalen verlangden van de cartelregeering dat de verkiezing van een hunner leden in de Skoepsjlina welke door de tegenpartij wordt bestreden zal worden goedgekeurd en daarenboven verlangen zg dat de verkiezing van een oudradicalen candidaat FEVILLETOX DB ACTRICB 84 Of wil e daarmee wellicht zeggen dat ik voor hedenmiddag beter doe te verdwijnen je onderwetsche moederf Dat doe ik echter niet en wel omdat je haar nog nooit meer noodig hebt gehad dan vandaag Er schoten tranen in do groote blauwe oogen Karel was geheel van streek sprong op n liep gejaagd de kamer op en neer Hoe liwam hiJ aan een goede gedachte Maar dit is eengeheel verkeerd begrip n P hh uit Er bestaat geen eenvoudiger cheidener wezen dan Potoky Zü zou Was ontstomd zijn als ze min woorden ia Joist om u komt ze om n te leeren kennw Do blauwe schort zal baar in verrnkkbg brengen on haar moedor bovenal I Daar spreekt u vas onderwetsch I Wat men al praten kasi Mevrouw Von der Heyden keek thans t zoon mat bezorgd gelaat aan Hoor MOS Karel het is niet geheel in den haak It J on mg komt iS f Uur wat htb zul worden vernietigd Zoo deze eischen worden toegestaan zoudon de liberalen in de Skoopajtina geon obstructie voeren De jongradicalen waren voor de inwilliging dezer eiichen geatoml maar do oudradicolen weigerden en dus liep de overeenkomst op niets uiL Do toestand is thans uiterst moeiligk Koning Peter ontving wederom de verachillende partijleiders en poogt nu oen cabinet d affaires to vormen om de begrooting en do handolsovoreenkoinst met Oostonrgk te doen goedkeuren Daarna zal de Kamer worden ontbonden en een beroep op hot land worden gedaan Gisteren is in het Huis vnn Afgevaardigden te Wellington een wetsvoorstel ingediend trekkende tot wijziging van do wet op verzoening en sciieidsreclilerlijke nitspraak in zake arbeidsgeschillen Vooigesteld wordt nu dat aan ieder werkman die aan een werkstaking deelneemt een boete van £ 10 kan worden opgelegd to verhoogen met het bedrag van £ 1 s weeks voor don geheelon duur der slaking De straf voor oen lo k ont is op £ 200 gesteld bonovens £ 50 s weeks voor den geheolen duur der nitsluiting Ieder die tot werkstaking of uitsluiting aanzet of daartoe zi ne modewerkiog verleent beloopt oene boeto van £ 10 voor zoo verre hot werklieden betreft voor andoren dan deze wordt do boete op £ 200 gesteld Een van de meest helangrijko bepalingen der nieuwe wet schruft voor dat eenige vereeniging die hare leden tot werkstaking aanzet of daartoe hare medewerking veileent voor een tijdsverloop van niet langer dan drie jaren kan worden geschorst De boete op niet nakoming der bepalingen eener scheidsrecbteriyke nitspraak wordt op £ 10 gesteld waar bet een arbeider betreft op £ 100 voor zoover het een vereeniging maatschappij of werkgever aangaat Appèl staat alleen open bij een in te stellen hof van arbitrage De verzoeniugsraden worden afgeschaft en één verzoeningsraad in bet leven geroepen waarin een magistraat en twee bijzitters zitting hebben De laatsten worden door de partijen in het gesohil aangewezen en moeten werkelijk arbeiders of werkgevers zijn in den tak van nijverheid waarin bet geschil zich voordoet Het genoemde hof van arbitrage heeft de bevoegdheid om zoo noodig het loon vast te stellen en daartoe het vaste loon aan te geven voor den gemiddelden arbeider zoowel als het meer ik met dat schepsel te maken P MiJn Hemel omdat ik met haar over n gespreken heb omdat zjj met n dweept met uwe bemoeiingen op örllnan uw werkzaamheid Dat beb je allemaal verteld die tooneelspeelster En zy dweept met mjj en komt daarom naar OrünanP Karel ik geloof Moeder I Een pgnlijke onrust lag in dezen uitroep Wacht eerst af 1 Ik vervloek dit bezoeli maar ik kan er niets aan veranderen En ik zegen bet thans omdat ik hot net kan verscheuren waarin men begonnen i ie te verschrikken antwoordde mevrouw Vou der Heyden beslist Hiermee eindigde het gesprek Von der Heyden was van plan het bezoek onder een of ander voorwendsel at te telegrapheeren doch biJ verscheurde telkens hetgeen hij geschreven had Dat zou een lafheid zjjn graaf Maxime zon hem bespotten hij zon haar nooit meer onder de oogen durven komen Daartegenover als Üne moeder Elsa beleedigde sou hy partij voor haar trekken dat gevoelde j Lewnsjange trouwe innige kinderliefde dankbaarheid eerbied alles sbu das vergaten Dn by bemint haar het leven loodar haar ia beo MB lalt dere hetwelk voor meerdere bekwaamheid als anderszins moet worden toegekend Het Zeemans Collegie van Antwerpen heeft een commissie gezonden naar de Kamer van vertegenwoordigers te Brussel om te proteatoeren togen do benoeming van een Duitscher tot gezagvoerder van het nieuwe Belgische oploidiiigsschip Avonir Do commissie ia in het Kamergebouw ontvangen door den beer Helleputte Onder de grieven die de commissiu tegenover Helleputte bloot logde was deze dat do benoeming van den Ünitacher in slryd was met de wel van 1893 die voorschrijft dat alle schepen met Belgische vlag moeten staan onder bevel van eon Belgisch schaepsofficior Uok met andore kamerleden hebben de mannen vnn het Zeemans Collegie zich onderhouden Men verwacht dal de kamerleden Hnyl Augustoyos en Vandamme de regeering zullen inlerpelleoren over do benoeming van den gezagvoerder Men heeft reeds gemeld dat 103 Doemaleden een wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf hebben ingediend Het ontwerp gaat vergezeld van een memorie van toelichting waarin een iiistorisch overzicht wordt gegeven van de wetgeving nopens de doodstraf Du schrijvers achten hot na ai hetgeen reeds in do eerste Doema ovor dit onderwerp is gezegd niet noodig iu den breede de overwegingen uiteen te zetten die lot hel indienen van hot wetsontwerp hebben geleid te minder daar de doodstriü zoowol door de wetenschap ula de openbare meening veroordeeld wordt Zelfs de offlcieele vertegenwoordigers van het strafrecht in Rusland spreken zich beslist tegen de doodstraf uit De feiten wijzen op het groote gevaar dal er in gelegen ia znlk een wapen in banden van den Staat to laten ook al mocht er slechts by uitzondering van gebruik gemaakt worden Moge ook theoretisch de doodstraf de strengste vorm van bestrafSug zyn slechts by wyze van uitzondering n met de noodige joridiscbo waarborgen toegepast in werkeiykheid ontaardt ze toch zeer licht in slachting op groote schaal En de verschrlkkelgke ondervinding der laatste jaren is daar om te bewyzen dat zelfs zulk een toepasiing der doodstraf op groote schaal geen voldoende afschrikwekkende werking heeft Integendeel de moorden en andere misdaden nemen toe De volksvertegenwoordiging moet OU haar onherroepeiyk veto uitspreken De stellers van het ontwerp dringen aan op de benoeming van een bgzon Het wachten was hem een marteling Tegen den namiddag en wel tegen twee nur zon zg mot eigen rytnig komen Hy sloop reeds om één uur op bet dak waar hy een vryen blik had over den straatweg naar de residentie Een eindelooze laan van populieren liep door de akkers heen Elke stofwolk deed zyn hart sneller kloppen Als Maxime hem nu zag wat zou hy lachen Zoo n mensch is toch Ie benyden met zyn afgestompte hersenen zyn lichtzinnigheid Wat hem het hart snolier deed kloppen ia voor dezen een gemakkeiyk onderhondend spel en toch had hy voor niets ter wereld dit verterend vorig verlangen willen missen Hy vergat daardoor alle vrees voor wat komen zou Dan stelde hy zich roder zyn zegepraal voor als zyne moeder hem gelgk moest geven met betrekking tot Elsa en zy zal hem geiyk geven want zy is rechtvaardig en goed Hy liet zyn blik over bet hols de stallen de schuren zyn velden en bossehen gaan wat wa dat alles zonder haar Slechts één zal myn iiell gelukkig ma ken één doch dezen ééne voor eenwig I Uonk het dan eder verieideiyk in zyn oor Dit hinderde hem maakte hem byna wantrouwend Zon hy daar het gift gezogen babbas tsuchan da coalliaanf Du itond dere commissie om het vraagstuk is stadia te nemen Ungevear een kleine maaad duurt nu al de ministerieele crisis in Servii zonder dat er een oplossing gevonden is D kasing had zooals men weet den oad radicaal Welimirowits de vorming van een kaUnat opgedragen Groote verwachtingen werdes op dezen Welimirowits niet gebouwd Er was een krachtiger persoonljtkheid noodig om het met de halsstarrige oppositie der jong radicalen op te nemen Het schier onmogeiyke werd echter beproefd en er werden ernstige onderhandelingen aangeknoopt tnaschen ouden jong radicalen om tot aas verzoening te geraken Het ging lastig maar na verloop van een tydje kwam er werkalyk tot veler verrassing een soort schikking tot stand De jong radicalen Heten zich er voor vinden de begrooting zonder de apanage en het handelsverdrag met de Oonaumonarchie goed te keuren terwyi de Skoepsjlina niet ontbonden zou worden Edoch eergisteren rezen op eens nieuwe moeiltlkheden de jong radicalen beweerden dat de commissie voor de geloofsbrieven bun onrechtmatig een mandaat ontnomen es dat den oudradiealen had toegezegd En istar kwam het bericht dal het aanvankelijk tot stand gekomen accoord te niet gedaan is en dat ouden jong radicalen weder vinniger op elkaar zyn gebeten dan ooit Ten gevolge van een en ander beeft Welimirowits na zgn mandaat tot vorming van een kabinet nedergelegd De toestand ia kritiek en er heerscht in politieke kringen een gedrukte stemming Geiyk Rooter reeds meldde Leeft de Koning Patjits en Milowanowits by zich ontboden Ijaatstgeiioemde ia de map die in hel kabinetWelimirowits met de portefenllla van bnitenlandache zaken was bedacht I I I I 1 II Verspreide Berichten FRanRMK De Duitsche winner van den Dieppeprya Lautenschlager is bU zyn aankomst in Dieppe begroet door het Duitsche volkslied gespeeld door een militair mnziekkorpal De Kamar haett besloten bat vooratal tot afschateng dar doodstraf niet te ovarbautan na de vacantia zal zy er mee voortgaan OinTSÜHLAKI In Mannheim la eau Duiuohe laobtvlootvereenigiog opgericht Toen de keizer Woensdag Ohrisliansund zy weder voor hem in het gladde gr za kostnom zooals hy haar den aarsteo kaar gezien had Daar hoorde hy een dot geratel van wielen een stofwolk werd tosschen ds boomas zichtbaar dat is geen boerenwages dat ia zyi Hy keek scherp toe een equipage aan roodo parasol twee dames gaaa twyfel en toch niet Hy ontwaarde eeo gryien heerenhoed bittere ontgoocheling 1 Als er nu eens een ander bezoek kwam 4at zou verschrikkeiyk onverdraagiyk z al Neen dat was zy thant had hy haar harkend in het gryze kostouml Maar die heerenhoed P Lieve Hemel dat zou verschrikkeiyklijnt All hel graaf Maxime was zis alias by lyna moeder verloren zyn I Niet allaeaalB moeder dan was zy als allen eikenwellevendheidsvorm schendend eo tanslotte zag zy er volatrekt slet kwaada ia De gestalte boog zich voorover graal Maxime hy had hem duidelijk herkend I By haatte hem van dit oogenblik at un Al zyn hoop de zegepraal alles naar da omsb zyn moeder kreeg geiyk Vol vertwijfeling verliet hy z jn wiarnAnlngapost thans was liy weder da óabeholpeo badeesda Von der Heydes opiüs l gag grand ao in zyn algen hala Wordt MfTtlcA