Goudsche Courant, zaterdag 11 juli 1908

is daardoor ds vorige week gedaald tot 4524 Er zgn dus pi m 350U geregeld ol j ongeregeld werkzaam Meereodeels behooren zg tot de rooijesbranchs Van de pi m 2000 werklieden in die branche zgn er in totaal slechts pi m 200 werkloos Nagenoeg volkomen werkloosheid heerscht er echter nog in do brillantenbranche Gistermiddag vergaderde de Amsterdamsche Juweliorsvereeniging ter behandeling van de quaestie Eduard van Dam Het bestuur van den A N D B weuscht naar bereids werd meegedeeld met deze juweliershrma niet te onderhandelen over hervatting van werkzaamheden wgl zg een geschil heelt met den Antwerpsrhen Diamantbewerkersbond Kiest waarachgniyk de A J V de partg van de firma van Dam dan zou daaruit wel eens een scherp conflict met den A N I B kannen voortkomen Een eigenaardig proces staat eerlang voor de rechtbank te Amsterdam gevoerd te worden Zoosis men weet kreeg de politie in hot begin van Maart dezes jaars kennis van een zeer brutalen brandkastdiefstal geploegd ten huize van den heer W F 1 de Hoop directeur van do E rste Nederlandscho Coöperatieve Diamantbewerkersvereeniging Weesperzyde 38 te Arasterdam Hoewel dit bovenbais in den nacht van den diefstal bewoond was door do geheele familie De Hoop benevens een dienstmeisje en er bovendien nog een zwager logeerde bad niemand iets verdachts vernomen en bemerkte mi n pas don volgenden dag togen 12 uur dat or des nachts zou ingebroken zgn De brandkast werd omver geworpen gevonden mot een groot gat in don achterwand door middel waarvan uit die kast een bedrag van f 10 000 aan diamant ontvreemd as Ook van het kantelen va i do kast dal nog nl gedrnisch moet gemaakt hrbben had geen der hnisgenooton iels gehoord Een opmerkelgk feil was bovendien dat I de commensaal wiens slaapkamer grenst aan die waarin de brandkast stond juist dien nacht van huis was De bestolene was tegen inbraak verzekerd by de maatschappg Rhenania welke na een langdurig onderzoek van hare experts ten slotte geweigerd lieeft hel verzekerde bedrag uil te belalen daar bg haar ernstige Iwgfel gerezen is of hier wel van inbraak en I diefstal sprake is I Naar wg vernemen heeft de heer De Hoop I de zaak in handen gegeven van oen advoI caal zoodat do rechter weldra voor een I beslissing in deze quaostie gesteld zal worden I N V d D luitenant Berenschot en sergeant Hanink De vyand liet in onze handen 25 dooden en 30 gevangenen waarby het bendehoold Daeng Patjama De buit bestond nit 3 repeteergeweren 6 beanmonts 37 voorladers 2 pistolen benevens groote hoeveelheden munitie en blanke wapens ondervinding heelt opgedaan Wordt zon 1 der rgpe ervaring gehandeld dan gaat het 1 meegebrachte geld in den regel spoedig en 1 geheel verloren De noodige ondervinding I dient gewooniyk als eenvoudig arbeider te 1 worden opgedaan Een plaatsing op een I veehoeve bv als opzichter is voor een pas 1 aangekomen vreemdeling als t ware nitge 1 sloten om de eenvoudige reden dat hem I de kennis voor de uitoefening van t op 1 zichterschap ontbreekt 1 Oeid kennis van personen en van toe 1 standen zgn eveneens onmisbaar voor een ambachtsman om een eigen zaak te be 1 ginnen Volontairs zgn hier op geen enkel gebied gewild en het is ook een waar kunststuk ze te plaatsen in een landbonw of vecboudersbedrgf Over t geheel moet niemand die in deze republiek aankomt ook in de allergunstigste tgden er vast op rekenen oomiddeliyk I de gewenschte betrekking te vinden Ik ken op dezen regel maar een enkele uitzondering te weten van uitstekendo keukenmeiden zg kunnen in deze hoofdstad steeds een mooie positie verkry en en verdienen behalve kost en inwoning minstens f 60 per maand Ook het volgende moge hier ten slotte lnog speciaal worden vermeld I Voor gezinnen met veel kleine kinderen I is ook hier de ievensstryd zwaar terwgl I een aantal groote kinderen een gesin tot I welvaart kunnen brengen niei alleen in de I steden maar ook en vooral op het land Buiten des te eerder wgl wegens de hooge I loonen een landbouwbedrijf tarwe mais I Ignzaad haver het best rekening laat volgens sommigen zelfs alleen d4n goede rekening laat wanneer het in hoofdzaak I met de eigen arbeidskracbton van t gezin I wordt uitgeoefend Nederlanders gewennen bier moeiiyk geI Igk reeds gezegd Voorzichtig ia het derI halve indien men hierheen komt zonder I gezin om dit later casn quo te laten volI gen Zulks te eerder wyi het levensonderI houd hier zeer duur is Met de intrede van het warmere jaarge tyje in October November onstaat hier I grooter vraag naar werkkrachten Die I maanden zyn dus de beste voor aankomst alhier I Zg die naar Argentinië wenschen te verI huizen moeten zulks geheel op goed geluk I doen en vnor eigen rekening Hen neemt I bier alleen menschen in dienst die zich I daarvoor persoonlgk aanmelden Noch van I regeeringswege noih door maatschappyen I of particnlieren wordt geld ter bestrgding I der kosten van overtocht betaald of voorI geschoten I Men kan zich voor de reis hierheen wenI den tot don Koninkiyken Hollandschen Lloyd I Prins Hendrikkade 131 Amsterdam voorbijvoer vond hg de Engelsche vloot in 1 paradeatelling Kr r al een loterij worden gebonden om bet voor de leetsnratie van den Kenlscben dom benoodigde geld bgeen te brengen Minister Gladstone heelt in een brochure becgterd dat bij Invoering van algemeen stemrecht voor de vroaw de vrouwen éun millioen driehonderd duizend sleramen bg de mannen in de meQrderb id zonden zi n Ueon wonder dat het aantal tegenstanders van vrouwenkiesrecht groot is Een deel heeft zich in een anti snffrngette vereeniging verecnigd daartoe behoort o a ook Ansten Chamberlain Rvm kmi Volgens den Engelschen janrnalist Htead die een onderhond heeft gehad met minister Stolypin zgn B70 parlementsleden v66r en 59 tegen de toenadering tot Engeland De ontmoeting van koning Ednard en den czaar te Kevnl is oen onderpand van den vrede nlomand denkt in Rnaland aan een oorlog van Engeland met Dnitschland Te Koboelety is da directeur van de petrolenmieiding van Bakoe naar Batocm vermoord FlKZIH Zondagavond werd de Uuitsche dragoman tolk Tjitton in Teheran door 10 man behoorende tot de ongeregelile troepen aangevallen het gelukte hem echter te ontkomen By de Perzische regeering is wegens het gebenrdo een klacht ingediend Gemengde Berichten Tgdens alwezigheid van de bewoners is te s Oravenbage ingebroken ip een woning in de Bankastraat vermoedeiyk in den nacht van Dinsdag op Woensdag Althans de tuinman die eenige werkzaamheden in den tuin had te verrichten waarschuwde Woensdag in den vroegen avond de politie die onmiddellgk een onderzoek instelde Het bleek daarby dat de inbrekers schandelgk in het huis te werk waren gegaan Zg hebben alle kasten geopend en op de meest ruwe wgze het huisraad in de salons n andere kamers vernield Stoelen tafels vloerkleeden enz alles is erg beschadigd Vermoedelgk is t den inbrekers te doen geweest om geld dat echter niet in huis aanwezig was Wat er vermist wordt is nog niet met juisthnid vast te stellen De bewoners telegrafisch door de politie gewaarschuwd herwaarts gekomen konden reeds opgeven dat tafelzilver was gestolen Andere zilveren voorwerpen lagen in het buis verspreid De bewoners waren tegen inbraak verzekerd Het Handelsblad van Antwerpen ver leemt uit Brussel Ten gevolge van de maatregelen door het parket genomen ten opzichte der steden waar er gespeeld wordt houdt een consortium van spelers zich bezig met de inrichting van een groot speelhuis te Scheveningen Laiidverhuizei s naai Argontinië 1 Onze gezant te Buenos Aires de hoer t van Biet deelt hieromtpent in Handels 1 berichten het volgende mode 1 Dr J van Lonkhuyzen die te Buenos I Ayres sedert een paar maanden vertoe t 1 heelt in verschillende Nedorlindschn blad n 1 mededeelingen gedaan over de vooruitzich 1 ten van landverhuizers in deze llepubli k I en voor nadere Informaties ter zake ver 1 wezen naar mi T Naar aanleiding van deze mii eerst thans 1 bekond geworden publicatie bracht een en I kele mail my reeds tientallen brioven over 1 deze aangelegenheid In de onderstelling 1 dat verdere aanvragen om inlichtingen 1 1 len volgen veroorloof ik mg aan landge 1 uooten die verhuizing naar Argentinië over 1 wogen eenige wenken te geven Dat Argentinid op landverhuizers groote I aantrekkingskracht uitoelent wordt bewe zen door de statistiek In het 44 jarig ti d 1 perk 1862 1905 bedroeg het aantal immigranten toch meer dan B millioen en in de 1 jaren 1906 en 1907 kwamen hier aan ach 1 tereenvolgens 2 2 000 en 213 000 landverhuizers Dat zich zoovele vreemdelingen hier 1 hebben gevestigd en nog vestigen moet 1 worden toegeschreven aan de voordeelen 1 die Agentinië hun biedt door zgn ge 1 zond klimaat door zyn enorme oppervlak 1 te ruim 70 maal die van Nederland 1 slechts bewoond door ongeveer 6 mllllo n menschen door de omstandigheid dat die 1 oppervlakte grootendeels vrnchtbaren bo 1 dera beslaat geschikt voor landbouw en veeteelt door de krachtige ontwikkeling 1 welke die twee voornaamste Argentgnsc e 1 bedryven hebben verkregen voornamei k I tengevolge juist van immigratie en zeker i ook van den aanleg van spoorwegen Het 1 Argentgnsche spoorwegnet in exploltat e I had einde 1907 een lengte van rnim 22 000 kilometers Van de ruim 3 millioen landvorhuize s I aangenomen in vermeld tydperk vertrok 1 ken er weder van hier rnim 1 millioen n 1 1907 verlieten Argentinië opnieuw H7 000 landverhuizers Zg die weder weggaan v n hier zgn voornameiyk Italianen een aan 1 tal hunner toch verhuizen slechts tgdelgk naar Argentinië alléén om hior gedurende I den oogst hooge dagloonen te verdienen i Maar ook om andere redenen natuurl k i vertrokken landverhuizers weder o a wgl het beslaan in dit nieuwe land hun niet 1 bevalt Velen gelukt het immers niet kier 1 te vinden wat zy dikwgis in overdrev n gunstige verwachting er zochten en menigeen slaagt er evenmin in zich in te leven 1 in de voor hem vreemde toestanden Dit laatste ia vooral voor landverhuizers van 1 Qermaanschen stam golgk de Nederlandsche vaak zeer moeilgk in t byzonder I omdat de landstaal hier is een voor hen 1 vr emde taal het Spaansch terwyi de be j volking met andere gewoonten en gebr iken dan ten onzent beerschen voor verreweg t grootste deel behoort tot het Latjinsche ras Van dat ras zgn ook de meeste 1 immigranten Onder de ruim 3 millio n landverhuizers die aankwamen van 1B62 I tot 1905 waren 1 4U5 000 Italianen 498 000 Spanjaarden en 185 000 Franschen De immigratie uit Nederland was hier alleen van zeker belang in de jaren 1888 1 1890 Toen aangemoedigd door kosteloouu vanwege de Argentgnsche regeeri g 1 nntnktiD ovtrioobt b bbu iloliongavHr In De Standaard leest men 8inds de vrgzinnigcn in den Gemeenteraad te Sommelsdgk en Middelharnis in de minderheid zgn gekomen beleeft men daar rare dingen Zoo werd Vrgdagnacht de voorgevel van de nieuw gebouwde drokkery der Maasen Scheldebode welke een sieraad is voor de gemeenie Sommelsdgk door laaghartigeo met teer overgoten Dit is binnen een maand de tweede gevel van de antirevolntionnairen terwgl een lid van den Qemeenternad te Middelharnis vier dreigbrieven kreeg waaronder ook een welke zgn huis de beurt toekende als hy niet stemde den persoon die van vrgzinnige zgde gewild werd Indien waor is wat do Standaard te kennen geelt nl dat het v r y z i n n i g e n zgn die antirevolutionnuire tegenstanders met teer en dreigbrieven bestryden dan hopen wg van harte dat de plaatselgke vrgzinnige kiesvereenigiog zich deze aangelegenheid zal aantrekken en dat dan blglêen moge dat het hier een actie van enkelingen geldt die van vryzinnigheid niets verstaan Biyken het leden der kiesvereeniging te rgn dan verwachten wg dat deze duideiyk zal uitspreken van zulke leden niet langer te zgn gediend Zulke vrijzinnigen dienen openiyk op do kaak te worden gesteld Gisternacht is er te Dordrecht ingebroken bg den president der arr rechtbank aldaar mr Meger Wiersma Er is vgflig guldon gestolen Stadsnieuws INDISCH NIEUWS 1 A t j e h In dèn morgen van 3 Juni had een patrouille onder den onderlnitenaot Hunnemeyer hg Oendong een klewangaanval te doorstaan Een karabgn ging verloren Gesneuveld zgn drie dwangarbeiders Gewond werden zwaar twee minderen en twee dwangarbeiders licht onderluitenant Hunnemeyer twee minderen en een dwangarbeider onbeduidend een mindere De aanvallers hadden 16 doeden Celebes De waarnemend militair kommandant te Makasser seinde 5 Juni n iar Bnitenzorg De gezaghebber van Loewoe en de bivakkommandant van Kalossi meldden dat geruchten gingen omtrent voornemens tot gewapend verzet die men in Middun Toradja met name Sangala zou koesteren Een twintig achterladers waren verzameld in Tongkonang eenige uren oost van Ranteboe Dezen nacht heb ik een olf patronille van Rantepao daarheen gezonden om de geweren te zoeken en waarheid der geruchten aan leiten te kunnen toetsen De aanwezigheid dezer vuurwapens zou tot nog toe de eenige vaste aanwgzing zgn daar de geruchten over vele Bchgven loopen en hun bron nog gezocht wordt Indien alles waarheid behelst zon behalve Toradja ook eigeniyk Loewoe en Doeri er in betrokken zgn Ik acht de geruchten nog niet van dien aard om meerdere maatregelen te nemen dan bovenstaande en dan tot groote waakzaamheid aan te zetten Opgemerkt zg dat een brigade van hier in de zuider nederzettingen van eigenlgk Loewoe patroailleert die in komplot heeten te zgn De geweslelgke secretaris seinde 6 Juni Een patrouille van drie groepen onder luitenant Engelbert van Bevervoorde heelt den In de er de rotsbenting Boerekom waarin ds bendehoolden van Boven Balanipa Madjene zich vereenigd hadden genomen Onzerzgds is gesneuveld de Amboineesche fuselier Wahani werd zwaar gewond de inlandsche Inselier Jahman licht de Ao1 boIoNMht toMliar Srartumul abtdilduj GOUDA 10 lali 1908 Aan de raadsleden zyn der volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 2 Juli 1908 Krachtons Raadsbesluit van 3 September 1872 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten den 1 October d a v werd bg overeenkomst van den 11 November 1872 aan de Gebr Kamphuizen alhier met ingang van den eersten dier maand een stuk grond in het plantsoen by de Punt groot 42 M in huur afgestaan voor don bouw van een g kelder Onder de voorwaarden is de bepaling opgenomen da wanneer de Gemeente te eniger tyd de huur mocht opzeggen zg aan de Gebr Kamphuizen eene vergoeding van f 1500 voor den afstand van den yskelder zal hebben te voldoen Gelgk uit hot biornevens overgelegde advies van de Commissie van bgstand in het beheer der Semaentawerken bigkt wordt de boKuste kelder die in vroegere jaren zoowel voor genoemde firma als voor de ingezetenen der Gemeente van groot nnl is geweest in de laatste jaren niet meer voor het bestemde doel gebezigd en wenscht die firma hem met ontbinding van de bestaande overeenkomst aan de Gemeente af te staan waardoor zg ook ontheven wordt van de verplichting tot onderhoud van het daarby behoorende beestergewas Tegen dien afstand bestaat onzerzgds geen bezwaar wg achten het zelfs wenscheiyk dat de Gemeente de vrge beschikking over den grond en den daarop gebouwden kelder verkrygt Het komt ons echter tevens billgk voor dat de firma daarvoor eene zekere vergoeding ontvangt Wg vinden daarom vryheid U voor ta stellen ons College te machtigen de huur van een stuk grond in het plantsoen by de Pnnt groot 42 M aangegaan met do Gebr Kamphuizen alhier hg overeenkomst van 11 November 1872 met ingang van den len November a s te doen eindigen en aan deze firma voor den afstand van den door haar op dien grond gebouwden yskelder eene vergoeding te doen uitbetalen van f 250 ta toUmi nit dan poat voor OnTOoraUB Muntgasmeters B en W van Utrecht hebben t plan naar gelang van de beboefte over te gaan tot het aanschallen van muntgasmeters ingericht voor t inwerpen van nikkelen stuivers in plaats van de mnntmeters voor 21 contstnkken en deze laatste langzamerhand bv by herstelling door de andere te vervangen Het 2Vi cent stuk heelt voor mnntmeters altyd eenige bezwaren opgeleverd het is te zwak en ondergaat in het gebruik te veel veranderingen die in den meter en by het tellen en verpakken storend werken Dit is met den nikkelen stuiver niet het geval Voorts doelen B en W mede dat een proel om wanneer de verbruikers nit een woning vertrokken zgn de mnntmeters gedurende twee maanden verzegeld met de toestellen in het perceel te laten staan goed geslaagd is De nieuwe bewoner kan dan onmiddellgk van den meter gebruik maken en de gemeente is bevrgd van t verrichten van nutteloos werk en t uitbetalen van noodeloos arbeidsloon terwgl de meters en toestellen mindler slgten Er is dan evenwel geenreden meer zeggen B en W om in deze gevallen van den nieuwen gebruiker telkens nog 1 1 50 te vorderen met 10 50 voor het ontiegelen zon kunnen worden volstaan B en W stellen nn den raad voor in deien geest de verordening op die twee punten te wijzigen Men meldt uit Vlissingen Door een mailtrein werd giaterenoorgen even voorbg Middelburg e n wegwerker overreden en gedood I OnwMr BK MD karig oowmt ii mt 4000 landgenooten in deze Bepnbliek geve 1 tigd Van dezen keerden er een aantal w der naar Nederland terug In latere jaren I werd voor passage geen geld meer verstrekt 1 en kwamen slechts enkele honderden N I dorlandscbe immigranten hier aan In 1907 I was bnn getal 171 En waar van tverlee nen van vrgen overtocht thans geen sprake 1 meer is laat het zich niet aanzien dat im I migratie uit ons land beduidend zal toene 1 men Tegenwoordig des te minder nn op I economisch gebied hier niet zalk opgewe t leven mcor heerscbt als in de voorslgaacde 1 jaren 1 Zelfs over slapte in verschillende bedrg I ven wordt geklaagd te Buenos Aires het 1 machtige centrum de hartader van Argen 1 tinië s economisch bestaan De invoerha 1 del klaagt over geringen afzet van goed I ren fabrikanten klagen over minder werk 1 En al heelt deze hoofdstad waar het aa 1 tal inwoners thans l löO OOO voortdurend 1 sterk toeneemt steeds behoefte aan nieuwe woningen uok het bouwvak nog kort geleden buitengewoon levendig lydt er ond r zekere lusteloosheid In verband met een en ander bestaat in den laatsten tgd ook minder vraag naar arbeidskrachten Plaat I sing op handelskantoren levert groote moeilgkheden op Wat ambachtslieden betreft zgn alleen de allerbeste krachten gezocht Onder deze laatsten worden b v in metaalfabrieken verstaan nitmnoteude bankwerkers tevens werktuigkundigen die f ó tot f i 0 per dag verdienen Voor dezen is hier om zoo te zeggen bgna steeds werk maar zulks is thans geenszins het geval bijv mot iemand die alleen bankwerker is Het I gewone dagloon voor uitmuntende ambaohtslii den is voor oen smid of bankwerker 4 k 5 gulden voor een timmerman f 4 7 f 5 voor een metselaar schilder of bakker hoogstens 1 4 Machinisten hebben een maandloon van f 160 A f 190 Ar bolders die geen vak verstaan verdienen in de fabrieken 1 2 50 A f 3 en zjn hier thans heel moeilgk te plaatsen Deze opgaaf betreft de hoofdstad Buenos Aires Daar buiten waar het leven ook goedkooper Is worden in den regel veel lagere loonen betaald Ook wordt steeds een scherpe lyn getrokken tusschen uitstekende werklieden en arbeiders van minder gehalte kan bv een zeer bekwaam timmerman f 5 40 per dag verdienen anderen hebben vaak geen hooger loon dan een gewoon werkman Zgn de loonen in Argentinië hooger dan ten onzent daar tegenover staan ook veel grootere uitgaven In t byzonler is de huishuur hoog en ruimte en toestand der woningen laten veel te wenschen over Toch hebben de werklieden hier over t algemeen een ruimer bestaan ilan ten onzent Maar tegenover dit voordeel dient rekening gehouden met het voor velen groote nadeel der vreemde omgeving Daaraan kunnen naar t scbgnt in t bgzonder Nederlanders zich zeer moeilgk gewonnen Nedorlandsche immigranten hebben ook dit tegen dat zy hier slechts een gering aantal landgenooten aantrellen om hun werk te geven ol daaraan te helpen In de stad BnenosrAires mogen kinderen meegerekend 1200 A 1500 Nederlanders wonen en over de andere doelen der republiek verspreid misschien 3000 En voorts hebben onze werklieden evenals trouwens o a Duitscbers en Engelschen ie kampen met de scherpe medO dinging der honderddnizenden hier gevestigde ZOO werkzame en spaarzame Italianen een volk dat zich in dit land onmlddeliyk na aankomst thuis gevoelt en aan welks arbeiders ook wegens bnn gewilligheid hier de voorkear wordt gegeven Of met t oog op een en ander emigratie hierheen op groote schaal van Nedorlandsche werklieden in t algemeen zeer is aan te raden schijnt te betwgfelen al is het zeker waar dat onze alhier reeds gevestigde landgenooten na verschillende jaren van ontevredenheid hier thans tevreden nn Maar in elk geval moet naar t wil voorkomen aan hen die plannen tot verhuizing hierheen hebben in overweging worden gegeven met de uitvoering daarvan te wachten tot op de tegenwoordige minder gunstige tgden weder een reactie ten goede volgt Overigens verdient het voor Nederlanders wel aanbeveling zich oerder dan in de steden in het Argentgnsche binnenland te vestigen ter nitoelening van landbouw en veeteelt Op den duur vinden zg daar volgens de opgedane ondervinding een betere toekomst De in bet tgdperk 1888 1890 alhier aangekomen landgenooten hebben het op het platteland toch tot een veel ruimer bestaan gebracht dan in de steden Maar hebben verschillende Nederlanders in Argentinië thans een flink vee en landbouwbodryi hetzy op eigen of op gehnurden grond men stelle zich geenszins voor dat een onbemiddeld man zich hier maar dadeiyk na aankomst rellstandig kan vestigen Daarvoor wordt ook bier geld vereischt En evenmin mag worden vergeten dat aan iemand met kapitaal een eigen onderneming t algemeen eerst dan ia tan te b T I n wanneer hy Uer daneodifa gisterennacht in den nabnrigen Waardpolder 1 Wieriogerwaard door den bliksem een boe renhuis bewoond door twee gezinnen ge I heel in de asch gelegd Een der bewoner bleel gerniraeu t jd bewusteloos en bleek aan I den arm getroffen te zgn Van de inboedel kon niets gered worden 1 Te Oosterbeek sloeg de bliksem in het huis 1 van den spoorwegarbeider Sukkel In de 1 voorgevel sloeg een groote scheur Het men 1 bilair dat zich in de voorkamer bevond werd kort en klein geslagen o a een antiek I kabinet waarin groote barsten kwamen De i I schoorsteen en de pannen vond men 100 M 1 van het huis De huisvrouw die zich me I baar kinderan in de achterkamer bevond I viel bewusteloos aanvanketgk gaf de in I middels ontboden geneesheer weinig hoop I Een kind was ook bewusteloos een zwart 1 streep vertoonde zich op den arm Na een I gen tyd kwamen beiden bg en schgnen nee nadeelige gevolgen verder te ondervinden 1 Te Steenwgk is de houtzaagmolen van d I hoeren Volkers door den bliksem getroffen I Binnen een paar uren was de molen gehee 1 afgebrand Een groot deel van de hoeveel 1 heid hout ging verloren 1 Te Heusden sloeg de bliksem in de con 1 eistoriekamer der Herv Gemeente alwaa 1 juist de predikant catechisatie hield Geluk I kig werd niemand getroffen I Te Boetstcrzwaag h een 78 jarige vrouw ten gevolge van het onweder zoodanig door 1 den schrik bevangen dat zg op de plaats dood bleef Te Rotterdam vergaderde Woensdag de Vereeniging van Vrijzinnig Hervorradi n i i Zuid Holland Ds K Nobel uit Kedichom don socrelnris der vereeniging zette uiteen welke bolee kenis aan de classicale besturen in de Ntd Herv Kerk moet wordon toegekend on wees op hot belang dat vrijzinnigon hebbon bg hel aantal stemmen dat in deze vergaderingen kon worden uitgebracht De waarschjjnlgke verhouding van orthodoxen en vrijzinnigen in de ver schillende classicale vergaderingen werri nauwkeurig nagegaan Daarbg bleek dat in 33 van de 44 classicalo vergaderingen do invloed van het vrgzinnige element zeer gering te achten is dat in enkele vergaderingen de stemmen geiyk zgn verdeeld en dat een paar overwegend modern zyn Vervolgens werd weer met cyfers aangetoond dat van de 144 ringen waarin de kerk is verdeeld om bg vacaturen in don predikdienst to voorzien 88 zeer overwegend orthodox zgn dat in enkele hot aantal vrgziilnige predikanten dat der orthodoxen overtreft Zóoals de toestand zich nn laat aanzien zal er steeds een vrg sterke minderheid van vryzinnigen zich kunnen handhaven zoolang niet reglementaire bepalingen tot uittreden dwingen wat niet terstond te vreezen is al zou een deel der orthodoxie het gaarne daarheen drgven Do spreker wekte op tot samenwerking met den Nederlandachen Protestantenbond en wilde in de afdeelingen van dien bond de Hervormde leden aan hun verplichtingen tegenover de Herv Kerk herinnerd zien Zoolang de Vereeniging van Vryzinnig Hervormden zoo zwak is als na moet zy eiken steun aanvaarden die haar dienstig is Ten slotte bepleitte spr de noodzakeiykheid van een propagandablad Een levendige gedachtenwisseling onts on zich naar aanleiding van het medegedeelde Men schryit uit Friesland aan de Nod Gelgk bekend is bevindt zich te Bergum Fr een Museum van Indische voorwerpen verzameld door den hoer v d Meulen vroeger aldaar woonachtig en thans gouver nementsonderwgzer in aiW Vooral jednrende de zomermaanden wordt dit museum dagoiyks door tal van toeristen bezocht en brengt niet weinig levendigheid by in dit reeds zoo schoon gelegen wonddorp Misschien minder bekend is dat zich in genoemd museum ook oen algodsbeeld bevindt voor hetwelk geregeld eens per maand wierook gebrand moest worden De verzamelaar aldus werd ons medegedeeld kon namelgk alléén onder deze voorwaarden bedoeld voorwerp machtig worden wanneer hg zich tot genoemde offerande verplichten ging En zoo heeft ter voldoening aan deze be lofte elke maand dit offeren plaats en wordt al is het dan ook een geheel bloote vorm waar de offeraar zelf hoegenaamd geen waarde aan hecht in het midden van een Christenland den afgoden hulde gebracht De toestand in de diamantindustrie te Amsterdam is nog onveranderd daar de malaise in den handel voortduurt Misschien xal er tegen September eenige opleving ko en als in Amerika de presidentsverkiezing ia atgeloopen maar zekerheid bestaat daaromtrent natunrigk niet Intusschon vermindert het getal werklooze diamantbewerkers toch wel eaniger mato doordat al en toe een juwelier met den Bond eene overeenkomst aangaat en een weinig werk nitgeeft Het tkl wwklMM ladan van dra A N D B DitctTW l r HnssnU bsgrootlDg van hel I jaar 1908 1 Oonda den 8 Juli 1908 1 Uit een schrgven van de Gezondheids 1 Commissie dd 3 Februari 1908 no 1 B 1 gevolgd door een onderzoek van onaontwegs I ingesteld was ons gebleken dat de woning 1 aan de Cappenersteeg wyk G no 22 ver 1 schillende gebreken had Aangezien wy ver 1 betering noodzakelgk achtten schreven wg 1 met overlegging van een afschrift van het 1 advies der Gezondheids Commiesie den eige 1 naar aan bg ons besluit van den 12 Fe bruari 1908 no 15 om vóór den 1 Mei I 1908 ingevolge de artl 98 en 114 der Bouw 1 en Woningverordening de muren van een 1 loodlaag te voorzien hot privaat te verba 1 teren en voor beter onderhoud van het per I ceel zorg te dragen of zoo hg daaraan de 1 voorkeur gal de bewoning te staken of te 1 doen staken Aan deze aanschrgving heeft de eigenaar geen gevolg gegeven en naar het schynt 1 heelt hg ook geen plan daaraan gevolg te geven de gestelde termgn is verstreken I zonder dat de gevorderde verbeteringen zgn I aangebracht en do woning verkeert nog io I donzelfden toestand als toen de aanschryving 1 plaats had zg is naar ons oordeel ter be woning ongeschikt I In overeenstemming met het mede hierbg overgelegd advies van de iozondheidscom 1 missie dd 3 Juli 1908 no 23 B hebben wg 1 mitsdien de eer Uwe vergadering voor te stellen het volgende besluit te nemen 1 Do Raad dar gemeenie Gouda 1 Gezien de voordracht van Burgemeester 1 en Wethouders dd 8 Juli 1908 no 52 1 Overwegende dat Burgemeester en Wethouders van Gouda bQ bon besluit van deo 1 12 Februari 1908 no 15 den eigenaar van de woning aan de Cappenersteeg wyk G 1 no 22 k da straal bekend gemeenie Gouda in Sectie C no 629 krachtens de artl 14 en 16 dor Woningwet hebben aangeschreven eenige naar hun oordeel noodzakeiyke verbeleringen aan te brengen vóór den I Mei 1908 doch dat na het verstryken van den gesteldpn tormyn de geëischte verbateringon niet zgn aangebracht en de woning dientengevolge ongeschikt ter bewoning is Gelezen do adviezen van de GezondheidtI commissie dd 3 Februari 1908 no 1 B en 3 Juli 1908 no 23 B I Gelet op art 18 der Woningwet Heeft Besloten I de bovenbedoelde woning san de CappeI nerstoeg onbewoonbaar te rerklareu met last I lot ontruiming daarvan binnen zes maanden I te rekenen van don dag waarop de tyd lot I voorziening zal zyn verstreken of het besluit I tot onbewoonbaarverklaring zal zgn gehandI haafd I Gouds 2 Juli 1908 I Mej do Wed H Schrave van den Hoven I en de Heer A van Wynbergen alhier hebI ben zich bereid verklaard de buiten de rooiI lyn vallende gedeelten hunner perceelen I gelegen aan de Zuidwestzgde der Boelekade I om niet aan de Gemeente af te staan ter I verheeling met de openbare straat mits de I kosten der overdracht niet ten hunnen laste I komen I Met de Commissie van bysland In het I beheer der Gemeentewerken wier advies I door ons werd ingewonnen zyn wy van I moening dat do overneming van dergeiyke I gronden die voor particulieren weinig ol I geen waarde hebben gelgk hier hel geval g is in het belang van de Gemeente mag worden geacht omdat zy dan in de gelegenheid is voor het behooriyk onJerbond daarvan en voor de verbetering van den openbaren weg zorg te dragen wy hebben daarom de eer U in overweging te geven om niet in eigendom beheer en onderhoud als openbare weg te aanvaarden a Mej de Wed H Scbrave van den Hoven bet builen de rooiiyn In de Boelekade uitspringende gedeelte groot ongeveer 7 M van hel perceel kadastraal bekend gemeente Oonda in Sectie A No 2074 en b den Heer A van Wgnbergen hel bulten de rooiiyn in de Boslekade uitspringende gedeelte groot circa 11 H van het perceel ksdastraal bekend gemeente Gouda in Sectie A No 2688 met bepaling dal deconlrapraestatie door de Gemeente op zich genomen geschat wordt op f 5 Gouda 8 Juli 1908 De ons door den Gemeente ontvanger ingezonden rekening van de inkoaiten en uitgaven der gemeente over 1907 sluit met een batig saldo wegens gewone ontvangstenen uitgaven van f 3 5018 08 Onder dit bedrag is begrepen eene som van f 3000 welke in kas is gebleven omdat drie uitgelote obligation van 1 1000 niet ter aflossing zgn aangeboden Deze afloaaing zal waarschgniyk wel in den loop van dit dienstjaarworden verlangd Ten einde de uitbetaling ta kannen doen plaats vinden geven wg den Baad in overweging de begrooting voor het loopanda diaaatjaar te wisicen door artikal 8 van HoofdsUk I der OntTsagata Gedsslte vsn het batig saldo der gewois ontvaagaten en uitgaven van het disnstisar 1907 Volgnum 2 te verhoogen met f 9000 en srtikel 3 vsn Hoofdstuk XI der Dltgsvan Betaling van niet op den vervaldag aangeboden obligatian en coupons van geldleeningen Volgnumaar 190 ereuaana met 1 3000 Gonda 8 Jali 1906 B j s Raada bealnit van U October 1901 is de heer J Doets voor Mn jaar banosad tot leeraar in hst recbtiynig tssksnen ssn ds Ambscbtsavondachool De dirsctenr der achool stelt oci thans voor genosmdsn kser overssnkaaatig lil wensch wederom voor één jasr te dosa benoemen en hem dan tsvsus te bsisstsn nst hst ondsrwys in hst proiselis tsskSBSn De Commitsie vsn Tuezicht op hst HMdslbaar Onderwgs en de bevoegde Inapscteir vsn bet Middelbaar Onderwgs verssnigsi zich biykens hunne hierbg overgelegde sdvlsssn mst het voorstel vsn dso dlrectsur dst ook onze instemming heeft Wg hebben mitsdlsn de eer U voor ssas benoeming tot Issrssr in het rschtlUnig sa projsclieleekensn ssn ds Anbschlssvoadschool en wel voor ièu jssr voor te dragsn don hssr J DOETS Deze voordrscht is voorst door den Minister van Binnenlandacbe Zaksn gosdgsksnrd Tegen B den gewezen loopknecht vsn ds flrms Koch en Knuttel werd wsgsna vsrduiatoring hsden een gsvsngsnissirsi vsa ssn jaar geeiacbt Hadden de heeren Piauisse en Blokiyi dsn vorigen keer bg hun optreden alhier veel sncces dsn bgvsl dien zy gisteravond op ds door hen gegeven soirés ondervonden wss nist minder groot si wss hst publisk alst zoo tslryk Met een psar nisnws nnmmsra op bin program wlstsn as ona op ds sangenaaauts wyze bezig te honden en wslvsrdisnd waa bet sppisua dat na sik nnmmsrtja ban dssl werd Ala actsnr ia ds hssr P onvsrbstsriyk gssn toonssllat zsl hsm hlsrin ovsrtrsHsn en t mooiste wss dst we nergens ovsrdryvlng konden beapsursn Over het gehslts der cbsnaona zsl liet oordsel wsl nitssn loopsu dst er rolgena ds hssr P zslf soma ieta vsn Sint Anus door llsp wsa nist los srg ol kon gorust gshoord wordsn Zelden hoorden we sxscatsntsn dis zoo in slksar opgaan als dsi Iwss Wat dis hssr in zijn zsng gsl wsrd messtsriyk door ds pianist WBsrgsgsven wat onzs bswondsriog ten volle wsardig waa De metamorphose na de pauze toen onis chsusonniers In Napolitaaaaebe straatzangers berschapes warsa bracht by hun optradsa si dadsiyk ds Ischapisren in bewsging so genoeg wsa het hun ssn ts alen dat ook in deze rol hun nog msnig succss zsl tsn dssl vsllen Ds beer B zorge evenwel zin kw jongensstreksn nist te overdryven bstsr misBchisn nng gshssl wsg ts Istsn Vsn harts wenschen wy bun tos dst ds grootscbs pIsDosn dis zy koesteren volvoerd mogen worden Wij hebben hen gszisu sn gehoord voor bun slrsizsn naar den vrsemde ns oen voorspoedige reis en bshuudsn thaiakonist stellen zy ons In de gelsgenhsid ds kennismsking ts hsrnisuwen I Zy zorgsn vooral oor hun orgelijs wsnt dst Instrnmsnt primitief sla hst sr nitzist la onbstsslbaar Toen de rywislbandelaar A Van dsr Heul uit Krimpen s d Lek mst zyn motorflsta vsn Bottsrdsm kwam rydsn acbotsn hsm Is Keten ssn pssr groote handen ssn wssrvsn hem een in zyn been beet Ds gevolgen bleven niet uit de beer v d H kwsm met zynrywisi te vsllen en kwstats zich dssrbydeeriyk Te Keten werd hem ds noodigehulp verleend wssrns hy lyn rsia psr boot I kon vervolgen SoÜVEALTÉS IN PradlklMurt bU de Rsmonitrsntiolia Oereformasrda Oemesnta alhier Zondag 12 Juli a voormiddaga lOVi uar Ds A S CAEPENTIER ALTINO Em prsd Dsn Haag 1 r r i J f Jostumes tailleur Mantel Blousen Rokken en Japonstoffen in zeer groote kenzs tol ds nesst ooncurrssrende prgzen