Goudsche Courant, zaterdag 11 juli 1908

Maandag 13 Juli 1908 No 10687 47ste Jaargang mimm coimmt ISieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken relelai n Ha S De Uitgave dezer Courant geschiedt dage lijk met uitzondering van Zon en Feegtdagen De prijs pei drie maanden is 1 2 5 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T R N TelefMa it A D V K H T E N T I E N worden gepUalat van 1 rtgelf a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaaUruimte Inzending van Advertentiën tot 1 imr lU s miild Vereenlglng ARNE ZOBG Atderlini UIIOHHeilHUlS KOZENÜAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deïe inrichting stelt zich ten doel om oade gebruikte en overtollige hniehoudelökG foorworpen welke ook zoo veel noodjg te repareeren en hoofdzakelyk aan iningegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Vin t komt geheel ten goede aan de neutrile Veroeniging lrmentorg FESWEEDA iTIEMAN IIEVKLKN KENNISMAKING AAN MET OMIEIISTA m VEIIIiE BIJNWIJN VoOlt ON h AI NKMf mS l JN iKATlS VhUKilMU inAu HKIKItUIDKN Ml l r tl li 0 70 O HO 0 90 1 1 10 1 20 1 35 1 50 l HO a 2 30 wAI I MiaiK l it llhCKl ï lul M VAN MKIWM Waclienheimer NIerstoiner Hocbheimer Marcabrunner Kauenthaler KUdoslielmer EItvillor Liebtraumilch WinklerHasensprung RüdeBheimerBerg Forster Jesuitengarten itOBXISt WIJ SEN Brauneberger l MouclblUmchen 1 50 Pisporter 1 80 rlizen A contant nirt 10 p t korting DEPOT IK JOl DA 1 1 1 F j 1 HOON VAN mm Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratlB toegelonden Kan tngtgevtn werden tn Koffie Thee Melk Ltknir AlmnI 6m Water of i f hel voedsel tonder dal het noMtg ts dai de dronkaard et iel van af eet Het OOZrioBDKRbe lit de wonderbare eigenscliap om togetuin tot hot drinken van sterken drank bier wijn absint ene bij den dronkaard op tewekken Uöt COZA POE DER werkt too onopgemerkt fn Mker dat fle echtgenoote de ustor of de dochter van den verskafde het hem toe kan dienen zondjr lijn medeweteni en ronder dat het noodig ia dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hi zijne residing te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van dmtenflen gczmneii hersteld duiienden personen van schanmtc on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menifl jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van tallooun met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit otigedvenaardlpoeder veripreid wordt leodt gratis Mn hen die daartoe aanvraag doen een boek m t dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te cijn iCorrespondentieln alle t len der wereld I Het echte Coia poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co I Ome depÖthouderi reiken het attestanbock gratia uit aan hen die er aanvraat voor doen maar geven geen gratis proeven l Om dete te bekomen wetidt U direct naarLonden I COZAINSTlTÜTE pa Wacht U voor Damaakselii Het Com Poeder u hel ccniJ afdoende middeltegen dronkenschap 1 m en vooral dames en KlndcftchMnwark U de Appretuur vanIC M HKIIW 4 Ca P Birlln Biuth Slr 14 Men lette Ko é Ma fi op naam en fabrlekamerk Vtrkryikitr by Hnren WInkellflrt In tdheMwerh il l riMi THwyMMtiH SMsratUDépolkV V t r aM ArMMi tl H l belle onickaMyUli f WERELD SLCCKS IJc Wereldberoemde Superior DruivenlA rsthoning ExlracT wordt aanbevolen tegen IJorstaandoemngren Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELJASTHE is verkrijgbaar bj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehnchten in Nedtrland Frankrijk Ouittckland Engeland Amm ika ed Indii Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz HKLIAN rnE werd 9 maal met öond en maal met Eere Medailles bekroond MKLIANTHE in flacon I 0 40 1 O tO en i MELIAKTUE in doozen tabletten 1 0 40 en f 0 70 Eenigc fabrikanten H A VAN SCHAIK Vo Koninkloke Stooralabriok De Honingbloem Den Haag Verkrtjgbaai b Firma WOLEE Jb O West haven 198 Gouda ORENUEL Gouda K II VAN MlLl Veerstal B l2ü Wfa A BOUMAN A oorrfrwA PINK8E Nieaverkerka d IJtêi A N v M ZBH SEN Srhoonhoven B v WIJK Oudewni r A SCHEER llaaitrechi P W v EDE Owtemater K ïüi Dia HEIJDEN te Reeumjk P v d hPKK Moercapelle l v o STAK Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DEK HEIJDEN Vra M m n P A uk OKOÜT A u IQSGH Oudetvater J P KASTELEIN l Mirerherdam Il HIKKEll Ie BenHhop ilU W nHV nVWil a ImI U nlut misleiden door 6d iroo Het klooster NanHtiPaiilo Abdij hettaat niet dim Slrimp vim ueenerlel waarde WESSANEN LAAN Wormerveer ÜPEIERICHT irM KOMIIiHL IJKK FIBIIIKHBIV Voedert nw Vee mot de teuivere murwe merk SI r en W L nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere m ma PartJ 1000 Negen Gouden HedatUes èB RTEN TIEN in aUe Couranten worden aang enoinen door het AdvertentloBurean vao i BKIi KNAN ZOOI l GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Roime kenze in de nieuwste Gfasforauizen en Qascomforen fljn nitgevoerd in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous is onovertroflen in lichtkracht en donrzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dubbele Baart B 13 Telaphoon 117 Onnavolgbaar zp thans door nieuw gevonden toepassingen onze tu oUeeert geteUUerUe IRortrptleu felmtHreHogaertt Zg geven kracht on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtiige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Geill Prjjscoarant met een aantal ongevrimgdo getuigschriften gratie op aanvraag Bottel HOOAtAtls Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDaNT Kunsthandel Kleiweg bjj wion modellen ta bezichtigen zijn Ruim 3S jaar doos miluoenen jicht en rheumatieklijders met succes gebruikt Verkriigb ar in flesschenvak50cI5 75cIs JEN f 3S m H H Apothekers en Drooisien j F Ad RICHTERi Cï Rotterdam Te Gouda bj C LUGEB Apotheker Markt WOLFP Co Westhaven 198 en hü ANTON COOPS Wödstraat SENIBIEFOTTANTBEE Men wonlt verkocht a t t ItEUK t letten UIT HBT MaOUIJN TAV M lUVENSWAAY ZONEN aORINOHEH Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vtjï iviee en een half en een Ned ene met vermelding vau Nommer en PrïjB voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoe in van geeerde orders aanbev ende 3 C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Kieuw onorertroBen Prof Dr Lieber welliekend ISIVW KaACIT UIZH Alleen leht met Faliriekiliink tot voortdurende radicale rn zekere genezing van alle zell4 de meest hardnekkige KenuW Miektenf ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leef tg 1 otale jeneiing van elke zwiite Bloei Aacht Benauwdheid Hooidpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechts spgsvortering Onvermogen Impotenz Polintione enz Ditvoerige prospeetoiaen rrjpror leMh 11 1 I i I SV dubbele laHh n 6 OentradD p l M tth d Vegte Zaltbamm DrpAt M CMbu k Co Kotterdam r H ppat VOraeenluge I lIilMBUi de Jon J Ou Bottar sia W lf kOa ftaad a bi alle drogisten Gouda Druk van A BRINKHAN Zi Kleinhandel in sterken drank BURGEMEhSTER en WEl llOUDERB van Gouda brengen ingevolge art 12 i der Drankwel ter openb ire kennis dat bij hen is ingekomen het navolgend verzoek om verlol voor den verkoop van alcoholhondenden drank anderen dan bterken drank van R Rozestraten alhier in de benedenlocahtelt van het perceel aan de Spieringstraa Wijk F no 42 Binnen 2 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijke bezwaren inbrengen Gouda den ir Juli 1908 Burgemeester en Wethouders voornoemd R 1 MARTENS De Secretaris BROUWER Uuitenlandscti Overzicht Reuter seint uit Denver d d 10 Jnli De mededeeling dat Bryan als candidant voor het presidentschap gekozen was werd met de grootste geestdrift ontvangen Het oangenomen program bepleit onmiddelljke herziening der tariefwet door veilaging van invoerrechten beveelt vrgdora van rechten aan voor artikelen welke concurreeren met de producten van in de macht der trusts z nde producenten en belangrijke rednctiën in de rechten op voorwerpen van d geIjksch gebruik in het bijzonder wat betreft die artikelen welke concarreeren met Amerikaansch fabrikaat dat in het buitenlnnd goedkooper verkocht wordt dan binnenslands bepleit de noodzakelijkbeid van een behoorlijk gewaarborgd waarborgfonds voor alle nationale banken voor onmiddellijke uitbetaling van depositeuren in eenige insolvente nationale bank en dringt aan op krachtige toepassing der strafwet op scbnliiige trustroagnaten Kern een rechtsgeleerde ait Indianapolis is candidaat gesteld voor het vice presidentschap De Neue Zilrich Ztg meldt dat sommige Duitsche meelexporteurs al sedert eenige maanden meel naar Zwitserland zenden niet in gewone zakken maar in mooie aan elkaar genaaide handdoeken t Mes snijdt dan aan twee kanten op het invoerrecht voor meel dat berekend wordt naar het brnto gewicht geeft het een besparing van ongeveer 0 7 5 franc per 100 kilogram en de banddoeken gaan over de grenzen tegen 1 30 van het invoerrecht dat er anders voor betaald moet worden FEVILLETOX DB A€T Ü€Ë 26 Het rijtuig hield juist voor de deur stil toen hü het buis verliet Zijn moeder was er gelukkig nog niet zoodat hy den tgd had tot zich zelven te komen en een verontschuldiging ten opzichte van Maxime te verzinnen de ontvugst zooals hg die lich had voorgesteld was nu voor hem geheel bedorven Elsa wuifde met haar parasol terwgl Maxime haar biJ het uitstappen de hand reikte Von der Heyden haastte zich naar bet ri nig en was blij moeder Fotoky behulpzaam te kunnen zün Een vlugge blik naar de Tensters op de tweed verdieping Tan bet slot deed hem z n moeder ontwaren xü glimlachte hem spottend toe Graaf Maxime verontschuldigde zgn komst het was de schnld der dames Terwijl on der Heyden daarop met een beleefdheid antwoordde wierp htl Elsa een verwijtenden blik toe dien deze maar al te wel begreep Nd heb ik geen gelijk gehad dat ik niet toagunmi heb F Wat heelt mynhear Ton 4 1 Btjita au twM Trasw g 11 toob Do Belgische Kamer beeft gisteren met 89 tegen 49 stemmen en 6 onthoudingen oen voorstel verworpen van den liberaal Lemonnier die de heele beraadslaging over de Kongokwestie wilde uitstellen Een voorstel van Masson eveneens een liberaal lid strekkende om voorloopig de algemeeno beraad laging over de naasting te laten rusten werd met 79 tegen 60 stemmen en 2 onthoudingen verworpen Aangenomen werd ten slotte het voortitel van den kamervoorzitter de algemeeno beraadslaging zal Donderdag 10 Juli alloopen en Vriidng 17 Juli zal het onderzoek van de koloniale wet aanvangen Zooals reeds werd geseind gaf de eerste minister Asqnitb in de zitting van het Lagerhuis van Woensdag jl te kennen dat zee ofücieren in actieven dien st zich niet mot de marinepolitiek badden in te laten maar slechts de bevelen hunner superieuren hadden op to volgen Daarop volgde de mededeeling in de Daily News van een in scherpe bewoordiiigon gesteld memorandum dat lord Berosford tot de Admiraliteit zou hebben gericht ton betoogo van den onvoldoenden toestand waarin de vloot met het oog op oen evontueclon aanval zou verkeeren Dit inemornndum werd als een soort nltitnatuin beschouwd door lord Berosford aan de regeering naar aanleiding van de verklaring van minister Asquith gesteld Intusschen wordt aan de VVostininster Gazette medegedeeld dat in welingelichte kringen in het Lagerhuis het memorandumrelaas niet bevestigd word Dit relaas zou betrekking bobben op een ongeveer een jaar geleden door lord Berosford ingediend rapport terwijl noch b j de regeering noch bij de Admiraliteit iets bekend zou zgn van eenige crisis die tot het ontslag van lord Berosford of sir Percy Scott ou kunnen leiden De Spaanscho Imparcial bevat een brief van een Spanjaard die te Mazagan woont en waarin deze scliryft dat het zenden van een 50 man politietroepon naar Azemmonr een slechten indrak beeft gemaakt Het blad beweert dat de Spaanscbe regeering niet van naby genoeg de gebeurtenissen in Marokko volgt Steunend op het haar door de openbare meening verleend vertrouwen heeft de rogoering de handhaving der Spaanscbe rechten en belangen veronachtzaamd ten voordeele van Fraukrijk dat zijn invloed heeft weten te versterken geen verstand van landbouwkunde hebben I zei Elsa s moeder Von dor Heyden was baar oneindig dankbaar voor deze misplaatste opmerking nu wist hy immers dat niet Elsa er op had aangedrongen Uw mama heeft zich toch niet verscholenf vroeg deze Integendeel mejuffrouw zg verwacht u met ongeduld Mag ik u mgn arm aanbieden Het gryze kostuum I Hy zag blozend als een kind tot haar booge gestalte op Herkent n het nog f Dan heb ik het offer ten minste niet vergeefs gebracht Zy betrad het slot Von der Heyden ondervond een eigenaardige gewaarwording toen hy met haar den drempel van zgn buis overschreed de graaf bleef met Elsa s moeder een weinig achter bet slot in oogenscbonw nemende Waarom heeft n my het verdriet aangedaan den graaf mee te brengen f Dat is de schnld van moeder bovendien wist ik waariyk niet Waariyk nietP herhaalde Von der Heyden met een smartelgke uitdrukking Hoe m1 ik hem eigeniyk voorstellend Als nw vriend f Natnariyk ali vat acden dan welr Kuoitrrlmd M Mau aiiT rm d iykt Naar aanleiding van de nieuwe verkiezingen voor den Finschon Landdag wordt gemeld dat voor de tweede maal het Finsche volk op grond van het algemeene en geipe stemrecht een vertegenwoordiging gekozen heeft Deze nieuwe verkiezingen hadden onder moeilijke omstandigheden plaats De Russische reactie poogt de rechten en vrijheden vun Finland te vernietigen en daartegen kan slechts eenstemmigheid en volharding van geheel de Finiche bevolking en van het parlement iets doen De afgevaardigden van Finland lezen het eiken dag weer als zg naar hot parlementsgebouw gaan in welki gevel de woorden uitgehouwen zijn Concordia res pnrvao orescent diacordia maximae dilubnntor Ifte nu de nieuwe Finsche Landdag zal ziJn samengesteld is bekend maar niet of die noodige eenstemmigheid en eendracht er hoorschen zal Het is een gelukkig verschünsal dat de beide constitntioneele Finsche partgeu de Swodomanen on de Jongflnnon enkele zetels hebben gewonnen do Swedomanen brachten het van 24 op 110 de Jongönnen van 25 op 29 leden De Oudllnnen daarentegen gingen terug van 5t op 53 leden Deze drio partgen vormen zij het ook alochts met enkele stemmen do meerderheid in den Landdag Doch dan moet vooraf om de éénstemmigheid te verkrijgen een overeenstemming tusscben de Oudflnnen en de Swedomanen tot stand komen Het is te hopen voor Finland dat met het oog op de gevaren die van buiten dreigen de binnenlandsche eenheid vast en hecht moge ziJn en dat geen oneenigheid de deuren voor den vgand opent leder der drie partijen in den Landdag kan in de meerderheid komen door zich te verbinden mot de sociaal democraten Deze verloren 4 zetels gingen terug van HO op 70 de oorzaak van het verlies is voornamelijk bun bonding in de agrarische quaestie En daarom is niet te verwachten dat een der drie burgerlijke partijen zich duurzaam met deze groote linkerzijde zal vereenigen Sluiten do drie partyen zich aaneen dan kunnen zö voor alles wat de Finsche privileges raakt rekenen op don harteiykeu en algeheelen steun der linkerzgde Op 1 Augustus komt de nieuwe Landdag bgeen Dan zal spoedig blgken op welke wgze de partjivorming zich zal voltrekken De moord op Sjemsi pasja in Monastir heeft daar een paniek veroorzaakt Sjemsi werd doodgeschoten in zyn rytnig toen hy naar Resna vertrekken wilde om de mui kunstenaarstrots zooals ge wilt I daarin dan bet een of ander onpaesends misschien voor n pynlgksP Dat jnist niet maar mgn moeder eenoude dame zooals ik u reeds vertelde meteenlgszins onderwetsche ideeSu Ah thans begryp ik u tooneelipeelster graaf aanbidder I Zoo ziet ge alweder hoe wy ons zelf met onze zorgelooze naïveteit in moeiiykbeden brengen Onaangenaam zeer onaangenaam I Ah uw mama Mevrouw Von der Heyden kwam juist de trap af de booge statige gestalte in zware zwarte zyde gekleed maakte een indrukwekkenden bijna plecbtigon indruk Het witte haar was van af het hooggewelfde voorhoofd glad naar achteren gestreken De zeldzame energie in haar eenigszina harde trekken paarde zich aan vronweiyke waardigheid en toen zy Elsa baar krachtige band reikte boog deze zich onwillekeurig om die te kussen Doch mevrouw Von der Heyden trok haar nel terug Een onderzoekenden blik vloog nochtans zonder te kwetsen over de gebeele verschyning der kunstenares en Karel die eiken trek op het hem zoo dierbare gelaat gadesloeg haalde verlicht adem het onderzoek was ten gunste van Elsa uitgevallen Zyn vrees wat overbodig By bad lya moadar nog nooit too tende troepen tot kalmte tejibrengen E o naar Re na getaqden batalon is ook aan het muiten geslagltk De beweging heelt zich thans uitgesIreEKyver het ganioh wilajet Volgens consulaire berichten zgn in Monastir jongTurksche plakkaten verspreid waarin een grondwet verlangd wordt We hebben reeds gemeld dat verscheidene offloioren b j de jong Tarksche beweging betrokken zyn Er wai eenige jaren geleden al sprake van een samengaan van vooruitstrevende Turktche officieren met de leiden van den opstand in Macedonië Keanera van de toestanden zeggen dat de jong Turksctia beweging haar beste arbeidsveld in HacedonM zou vinden daar de officieren zich in Macedo i8 voel vryer kunnen bewegen dan in Konstantinopel of Kleiu Azië waar ly onder scherp toezicht staan Verspreide Berichten iFrariruk Na afloop van het proces door senator Humbert tegen de Matin aangespannen had de Matin een artikel dat heleedigend wal voor Humbert zoodat deze besloot het blad ook daarom te vervolgen Maar behalve Humbert kreeg de jury in dat artikel er van langs Ook de jury gaat nu procedeeran togen de Matin Elk der joryleden loa lOO UOO francs schadevergoeding elschen DtUTSOHI AND De werkeiyke gebeimraad Holstein de man die op pensioen gesteld moest warden wegens de felle Marokko polittek onder yn beheer en die volgens sommigen zich gewroken heeft op Ëulenburg den bewerker van zyn val door Harden bet bewysmateriaal t leveren is levensgevaariyk ziek aan maagen darmbloeding Bel ii Het midden comité van de Antwerpaohe kamer van koophandel heelt in een motie uitgesproken dat er wel reden is in de Antworpsche haven dryvende graanelevatora in te voeren maar dat geen algemeene maatregelen hun gobrnik vereiscben EtfOBI ANi De 17 onderzeescbe schepen die aan de groote manoeavres deelnemen zyn in 49 uur al maar onder water van Dover naar Forth gestevend een afstand van 390 myi Wegens het feit dat de arbeiders afgevaardigde Keir Hardie geen ultnoodiging had liefgehad als op dit oogenblik I Ik heet u hartelgk welkom by ons Ml ik het niet versta beroemdheden betameiyk te ontvangen sohryf dit dan aan myn onervarendheid in dergeiyke zaken toe en neem den goeden wil voor de daad Elsa was geheel onder den indruk deier bescheidenheid terwyi zy de voorbeeldelooze eenvoudige waardigheid dezer vrouw bewonderde welke tot een meesterstuk van tooneelspeelkunsl zon kunnen gediend hebben Geachte mevrouw antwoordde zy diep bewogen sta mU Mn verzoek toe laai my In uw huis niets anders zyn dan een eenvoudig meisje dat hel zich tot een hooge eer rekent met zulk een eerwaardige d ma kennis te maken Mevrouw Von der Heyden wilde juist antwoorden toen juffrouw Potoky en Maxima binnentraden Haar zoon stelde beiden voer De harteiyke toon van mevrouw Von der Heyden maakte ineens plaats voor ko le beleefdheid Een bloedverwent wellicht de graat f vroeg zy zacht aan Elsa met haar de trap opgaande terwyi Von der Heyden om deze door hem zoo gewenichte toenadering niet Ie storen zich by Maxime aansloot bem de beeltenissen lyner vooronders in bet trapportaal aanwyzande Wordt varvolid