Goudsche Courant, maandag 13 juli 1908

was timmerman 1 als bediende of pakhuis knecht 1 winkelbediende 1 los werkman j 1 voor schrgfwerk 1 voor lichte werkzaam f heden 1 werkster 1 brood en beschnitbak 1 ker 1 opperman 1 Gevraagd I 1 Leerling meubelmaker 1 dienstbode 1 I dagmeisje 1 loopjongen 1 halfwas schoen 1 maker 3 jongens boven 15 jaar 1 Geplaatst 1 1 Werkster 1 jongen 1 BERoiMBicHT 10 Juli In de MaandagI avond j 1 gehouden vergadering van de I commissie lot wering van schoolverzuim I werd lol secretaris gekozen de heer P van I Balen I KaïMPH i D IJsEi 9 Juli Donderdag 1 middag j l toen te één uur het werk op de I werf van de firma A J Otto en Zonen 1 alhier weder een aanvang genomen had werd al spoedig op last der patroons het I werk slop gezet en de werklieden bg elkander 1 geroepen I Wat toch was t geval V Eeu der firmanten de heer J ütto deelde den werklieden mede dat in het schaftuur opzettelgk een hunner een val met machineolie had doen leegloopen Maandagmiddag ongeveer kwart over twee brak op onverklaarbare wijze een brand nit welke indien niet spoedig door eenige werklieden met emmers water gebluscht hoogst noodlottige gevolgen had kunnen hebben Nog enkele dagen daarvoor was op den model zolder een stapel verbrand papier aangetroffen Naar aanleiding dezer feiten deelde de heer ütto mede dal de werklieden naar huis konden gaan totdat het aan de firma bekend gemaakt werd wie tot deze laaghartige streken in slaat was Vi iST 10 Juli lo de heden gehouden I vergadering van bet waterschap den hoogen I Boezem achter Haastrecht is in de plaats I van wgion den heer A W Lazonder tot I voorzitter benoemd de heer J C van Eeleo I te Jaarsveid NiEuwüRKERi a i IJsëi i Juli ZaterdagI morgen j I geraakte de landbouwer C v W I uit den Prins Alexanderpolder door het I schichtig worden van het jonge paard met I wagen en al in een diepe sloot I Spoedig zag men niets moer dan do twee voorwielen van den wagen en den kop van I hel paard en daar de kant van de sloot I zeer steil is was bet heuscb geen gemakkeI Igke laak om allea weder op hel droge te I brengen Gelukkig kwamen van alle kanten I behnlp ame lieden aanloopen lerWgl in de I buurt touwen werden gehaald en zoo kon 1 met groote mooilo eerst het paard en daarna I de wagen uit het water gelrokken worden I Avarg was er hoegenaamd niets alleen één streng had men moeien doorsnyden Dat die gastvrije aard er nog niet geheel oit is biykl uit een bericht uit Brest Naby die haven strandde dezer dagen een Hollandscb schip de Neordnyk Een sleepboot bracht de schipbreukelingen te Brest aan maar het schip is door de strandjutters geheel uitgeplonderd Dertig strandbewoners gingen aan boord van bet gestrande schip en hebben ondanks het krachtig verzet van de drie matrozen die er wacht bielden alles weggenomen wat maar mee te nemen was Te Boston brak Woensdag een hevige i brand oit Het vuur vernielde den steige I van de Cunard Company en sloeg toen ove 1 naar de dokken van de Leyland I gn Een 1 zesmaster schoener van de Palraa Lgn eenige magazynen en pakhuizen drie lich 1 tera een dozgn vrachtwagens en een graan 1 elevator werde i door de vlammen vernield lerwgl ook twee personen bg de ramp he 1 leven verloren De materieele schade wordt geraamd op 400 000 dl Dr E Laorillard is gisterenmiddag te Santpoort overleden Dr E Lanrillard was een verdiensteiyk Nederlandsch schrgvor en populair redenaar Hg werd 25 Maart 1830 geboren en bereikte dus den lepfiyd van 78 jaar Hy studeerde j en promoveerde te Leiden in de godgeleerdheid en was achtereenvolgens predikant te Santpoort Leidon on Amsterdam Behalve een groot aantal leerredenen schreef hy een aantal verzen en prozawerken die grooten opgang maakten Zonder tot de letterkundigen van eersten rang te behooron heeft hy menig goed werk geschreven Een zeer bekend werk ia o a zgn Dq zeven hoofdzonden De correspondent te New York van do Telegraaf schryft dd 27 Jnni o m A1 dagen te voren hadden wg met verlangen uitgezien naar het 3de grootste stoomschip ter wereld de Rotterdam van de HollandAmerika iyn De New Yorker bladen brachten eiken dag nieuwe artikelen over het buitengewone schip van de maalschappy die hier zooveel sympathie ondervindt Toen de geweldige leviathan dan ook binnenkwam was er éèn kreet van bewondering over het achip In den avond vóór den faeatdag lag de geweldige stoomboot glansryk verlicht in het dok te Hoboken Honderden gasten kwamen per anto en hansom aanrgden om aan het grootsche leest deel te nemen In de schitterende rook en gezelschapszalen waren de meeste hceren der haate flnanco rechtbanken etc en de groote kooplieden uit New York vereenigd met veel leden iler Amerlkaansche pers Trots het groote aantal gasten bemerkte men nauweIgks eenig bodryf aan boord Alles ging zoo buitengewoon geregeld zoo kalm en voornaam al waart ge slechts met enkele personen Wer De Amerikanen die zich nooit laten overbluffen keken nu toch wel een beetje bescheiden Men hoorde voortdurend kreten van bewondering over zoo n geweldig stoomschip De directeuren voor New York do heeren Gips en Van Doorn hebben dien avond zeer vëël complimenten over het stoomschip gehoord Rechtzaken Voor de rechtbank te Rotterdam had zich gister 0 a le verantwoorden do 22 jarige H C B thana zonder beroep en zouder vaate woonplaats Dit jongmenscli die het vorig jaar wegens valt chbeid in geschrift was veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf was hel weder gelukt een dienstbetrekking te krggen by de firma Koch en Knuttel uitgevers alhier In dien dienst was hy mede belast met het incasseeren van gelilen Op 16 Mei nu had hy twee quitantles ontvangen ter inning Het gezameniyk bedrag van f 90 had by daarop niet aan de Srma afgedragen doch was met een rywiel toebehooreode eveneens aan de firma en dat hy mocht gebruiken naar Woerden gereden Vandaar was hy naar Amsterdam gegaan en eindelgk naar Wgk by Duurstede waar hy bet rywiel op 23 Mei Voor f 15 had van de band gedaan In de voorafgaande acht dagen had hg de ontvangen f 90 zoek gemaakt Beklaagde bekende volledig en gaf op de feiten gepleegd te hebben omdat hg zoo weinig verdiende Het O H weea er op dat de vorige straf niet de gewenschte uitwerking op beklaagde heeft gehad In stede goed op te passen is hy weder tot miidryi vervallen Gevorderd werd een jaar gevangenisstraf De verdediger mr A Slob refereerde zich wat de op te leggen atraf betreft aan s rechten oordeel DE FB ÜSCOiNGELSCBE TENmSTELLING Een van de zaken die onze beschaving vooruitgebracht hebben zyn de tentoonstellingen t Denkbeeld om ze te organiseeren ontstond in Frankrgk in t jaar 1798 Do eerste wereldtentoonstelling werd te Londen gehouden in 1851 Sedert dien tgd ia t menschdom getnige geweest van verscheidene internationale tentoonstellingen de een al grooter en verblindender dan de andere zoodat t eind daarvan niet te zien was Dit is niet t geval met de FranschEn gelsche t Waa een gelukkige gedachte de entente cordiale een tastbaren vorm te geven en de beide volken de gelegenheid te verschaffen hun voortbrengselen gezamenlgk ten toon te stellen Er werd een uitstekende gelegenheid gevonden in t Z W van London Stepberd s Bush Ze beslaat een oppervlakte van 140 acres en kan van alle kanten gemakkelgk bereikt worden De hoofdingang is vlak naast t station van de Centraal Londensche Dlstrikt spoorweg en op geen honderd pas liggen nog drie andere Bovendien ligt ze aan t middelpunt van tram en omniboswege die naar alle doelen van Londen en de voorsteden voeren Zoodoende kunnen er ongeveer 80 000 personen per uur naar vervoerd worden dat is ongeveer een millioen gedurende den tyd dat de tentoonstelling per dag open Is Den 3en Januari 1907 werd de eerste pade gestoken op den grond die men nu niet nit gewoon weiland zon herkennen en in de 2e week van Mei 1908 werd de tentoonstelling in Ugenwoordigheld van koninkIVkt UUd guprad Me7eruig met enkele dagen I S m Stoom Ververll en Chenilsche WasscberU liX DE RIJZENDE ZU Gouda ontTangen voor de garden parttf te Windsor op 21 Juni besloot de arbeidempartij den lord Chamberlain te verzoeken de gehecle party te schrappen van de nitnoodigingilgst voor bolplechtigheden totdat de naam van Keir Hardie weder daarop ia geplaatst liUSLAM Een jonge man liep Woensdagavond over de Griylawskiplaats Ie Warsfhau en liet een bom vallen die ontplofte De jongeling word op slag gedood Zes voorbögangers werden waar gekwetst Te Odessa worden biJna dagelijks weer doodvonnissen geveld Weer oen bericht uit Gouda 1 Foster s Rugpjin Nieren Pillen verlichten en heelen in hun grootsch werk de vermoeide nierweelsels zjj loaaon het gekristalliseerd urinezuur op en bonden bet lichnam vr van niergiften die ziekten teweegbrengen Mojnffrüuw H vap Waas Baanstraat 94 te Gouda meldt ons Het is thans reeds acht jaren dat ik opgescheept ben met een vlUmende pgn onder de schouderbladen die menigmaal over den geheelen rug ging en mij zeer veel laat veroorzaakte bü rajn d gelpsche bezigheden Het waa mji b jna OBDiogelök geworden te bukktn en de pjjn die ik te doorstaan had wanneer ik my wilde oprichten was gewoon verschrikkelijk Zelfs s nachts liet de pjn ray nlot met rust en moest ik het menigmaal uitschreeuwen zoo hevig waa deze Ik stond s morgens vermoeid en lusteloos op en het was voor my werkelgk een straf myn weik weer op te vatten Nu en dan had ik last van opgezwollen voeten en met myn eetlust was het treurig gesteld ik had veel zweetingen die door plotselinge huiveringen gevolgd werden alsof bet koorts was Daar ik reeds zoo lang aan deze ziekte pfoledcn had dacht ik dat deze ongeneeseiyk zou zgn in dit maakte my zeer melancholiek Tot mün gelok maakte ik echter kennis met Foster s Bugpijn Nieren Pillen dadelijk na het gebralk biervan bekwam ik verlichting en nog voor ik een enkel doosje geledigd bad was er een algebeele verandering in myn toestand gekomen Ik ben thana veel flinker en Bterker en van de vroegere pön bemerk ik xoo goed ala niets meer Met vertrouwen kan ik dit voortiolfeiyk geneesmiddel dan ook aan nieriydors reoommandeeren Ik ondergeteekendu verklaar dat het bovenstaande waar is on machtig 11 het publiek te maken op elke wyze dio U goeddunkt Spreek langzaam en duidelgk wanneer gy Foster s Rugpón Nieren Pillen koopt dun lal er geen vergissing plaats hebban Zy Xijn te Gouda verkryglaar by de Haeren Wolff Co Westhaven 198 Toezonding geschiedt franco na ontvangst van postwiasel jt F 1 75 voor édn of F 10 voor zes doozen BINNENLAND De gemalin van hertog Joban Albert van Mecklenburg regent van Brunawök van wier overiydeii een telegram ons bericht brengt waa van zich zelf prinses fClisabeth van SikaenWeimar Eisenach een dochter uit het huwelijk van prinses Sopbie der Nederlanden met groothertog Karel Alexander De overledene was in Jannati M jaar geworden Hertog Johan Albert ia een halve broeder van Z K H Prins Hendrik De hertogin was dus van den bloede en door huur buwolyk aan ons koniiikiyk huis verwant N K Cl INDISCH NIEUWS Sumatra Blgkens een uit Nederlandach India by liet Ministerie van Koloniën ontvangen telegram betreffende den toestand ter Sumatra s Westkust ia de bevolking van de onderutdoeliiig Llntau en Boeu afdeeliiig Ïanah Datar Padangsche Bovenlanden in haar kampongs teruggekeerd In de Padangache Bovenlanden is van de belastinif op de bodryfs en undoro inkombttn van de inlandache bevolking byna overnl do oerate termyn betaald in de meeste streken waar verzet voorkwam zelfs de tweede termijn Vele vuurwapens zün ingenomen Gemeng de Berichten Eergisterenavond ia een vronweiyke verpleegde uit et kraukzinuigengesticht te WoUheze ontvlucht zy is nog niet teruggevonden Donderdagmiddag verd te Bennekom een paard en wagen door de tram aangereden Het paard bang geworden sprong vlak voor do machine waardoor het een stoot kreeg zoodat paard en wagen achteruit werden geworpen in den tuin van den h er v D De inzittenden worden op den rand worp Di londgr evenwel esnlg leU j te bekomen Het paard had een diepe schram i op de borsl Eergistormorgen werd in t liolel Coomans 1 te Rotterdam ei n vergadering getiouden van den Bond van Sleepbooteigenaren ter voor 1 zetting van de bespreking over den toestiipd 1 in het bedruf tengevolge van hot invoeren 1 van liet contract voor machini ten en st 1 kers I Wa het tot nu toe gewoonte de vergad 1 ringen bui boudeiyk te houden na door de I staking de quaeatie een openbare zaak is g I worden had het bestuur ook de pers genu I digd opdat bljike dat de zaak vanwege den 1 Bond eeriyk wordt behandeld en de patroon het recht aan hun zödo hebben I Medegedeeld werd dat tegcnwooidtg waren I A rooders mot 12H booten Verschillende re 1 ders traden nog toe tot den Bond De heer Coenraad achtte wcnscheiyk dat 1 in de tookoraat een Bond gevormd worde I die er naar streeft het hedryf meer loonend I te maken 1 De voorzitter merkt op dat dit puntni t I aan de orde is en ook de statuten niet toe 1 laten een loonartie te voeren 1 De heer v Dorp wyst er op dat na de 1 beschnldiging legen do voorzitters van den Bond van M on S Van t Hotf en Ker 1 hofl nilgebracht dat zij bun leden om den 1 tuin leidden door do M en S een mol werd aangenomen waarin hiertegen werd 1 geprotesteerd Dit was natuuriyk doch lo t aan de zaïik weinig af Het is niet do bedoeling der patroon het loon te verlagen maar alleen oen geroge den loonslandaard in te vooren Het i volstrekt niet het doel van den Bond vf n Sleopbooteigenaren om den Bond van M en S te nekken Da Bond heelt steeds bet goed recht der organisatie hooggehouden Hy con tateerl dat Van t Hoff en Kerkhofl met voorbedachte rade hebben voorgelogen betreffende de conferentie den 18en Dec op hot kantoor van den hoer Van Driel gehouden Machinisten en stokers ziJn geen kwade menschen maar wat zö noodig hebben zjin goede leiders Vnn t Hoff en Kerkhofl hebbendaarentegen volgehouden dat de voorgestelde loonsrngcling vermindering van loon intiield en per se moest worden geteokend Dit waa echter volstrekt niet liet geval de patroons zQn steeds bereid geweest de bezwaren der werklieden aan te hoeren Het speet hem dat het bestuur afwyzond hoeft raecnen te moeten beschikken ap hot voorstel om een commissie te benoemen om do zaak nader te onderzoeken waardoor dan zou biykcn dut van t Hofl en Kerkhofl de zaak werkelijk verkeerd hebben toegelicht en door bun organisatie behoorden gebrandmerkt te worden Nadat do voorzitter nog had medegedeeld dat bet bestuur lederen dag zal zitting houden en tot krachtige samenwerking nogmaals bad aangespoord werd de vergadering gesloten Naar wy vernemen heeft een onderzoek naar den vermisten commissionnair in diamant J J B te Amsterdam aan het licht gebracht dat hem geen ongeluk overkomen is doch dat hij met de hem toevertrouwde waarden voor een bedrag van 1 32 000 naar Engeland uitgeweken is waar do politie hom thans zoekt N R Cl I De Fransche regiieriug heeft inlichtingen I verzocht omtrent de verblöfplaats van twee I minderjarige kinderen in Frankryk geboren I doch na den dood der ouders nu ongeveer I tien jaar geleden naar Nederland gebracht I Hunne namen zyn Charles Saveny ongeveer I 12 jaar en Jean Saveny 14 jaar Eerstgenoemde zou zün aangenomen als kind door I een familie waarvan de nanm niet bekend is doch welke vermoedelijk in Amsterdam I of a Gravonhage en misschien in Rotterdam een groot restaurant zonde houden Het andere kind zou zich in Nederland bevinden I by eeu zekeren Saveny broeder van wyien zyn vader omtrent wiens verbiyiplaals men verder in het onzekere verkeert Opsporing van hun verbluf en onmiddellgk bericht aan het departement van justitie wordt verzocht I Gistoruacht ontstond brand in de woning I van den heer M H Klein rywielhandelaar te Hilversum Met moeite konden debewoI ncrs die reeds te bed waren zich redden I De dienstbode die op zolder aliep moest I Joor hen langs de reeds brandende gang en I trap gered worden De geheele bovenverdieping brandde uit terwyi de winkel veel water boliep Alles was verzekerd II bid I De voor cenigen tyd ingevoerde antoomnibusdienst Namegen Gennep Plasmolen verheugt zich in oen steeds stygend debiel I Dat hy echter niet de algebeele sympathie geniet bewgst het voorstel dat in de gister te Hatert gehouden vergadering van den Boerenbond werd aangenomen Daarin werd I nl besloten in Mmbinttie met andere nibnriga bonden pogingen in t werk te stellen om dien I autodienst van hooger hand te doen ver 1 bieden daar het voor de boeren hoog ge vaariyk was zich met paard en wagen o de Mookfche Biaa te wagen Wij bobben zeide oen der leden al ehagryn van 1 automobielen en nu nog deze donderkar I er bj dat wordt te erg zoo verhaal de Maa sbode I Geheimzinnige zaak j De aandacht der Amsterdamsche politi 1 wordi op het oogenblik gevraagd voor ee geheimzinnige zaak waarvan naar men I verwachten mag spoedip de sluier der ge I heimzinnigheid zal verdwynen In den nacht van Vrydag op Zaterdag I brak brand uit in het perceel R glboo nsloo 12 waar Gort vader en zoon oen winkel intabak en koloniale waren met pakhuüf heb 1 ben Hot pakhuis diende tevens tot borgplaats van ongeregelde goederen waarvai I de berkomiit niet allgd nauwkeurig te con 1 stateeren was Daar had m n o a een 1 groote boeveelheid coprah benevens cacao I suiker thee koffie tabak enz I Piet Gort on vader waii n dien nacht op 1 reis naar Meppel Han 01 jarige zetbaa 1 had te 10 unr den winkel geslolon on b zyn vertrek had hj niets byzonders bemerkt De brand was ontstaan in de bergplaats I doch de brandweer wist het vaar spoedig te I bestrijden Oorzaak onbekend zoo luidde 1 het in t offlcieele rapport En dat seinde 1 men ook naar Meppel aan Piot Gort er vader die ülings de thuisreis aanvaardden By nader onderzoek kwam echter hee I iets anders aan den dag Vooreerst gaf de dienstdoende politie agent der Rogtboomsloot op dat hü lus schen 2 en 3 uur s nachts eon persoon lang het hui had zien loopen die eenigszin verdacht deed Ei n oogenblik later kwamen twee mannen het huis uit de denr open latend Daar de agent oen sterke brandlucb waarnam onderzocht hy eerst of zyn vermoeden oiik bewaarheid werd En toen hem bleek dat de bergplaats in brand stond trok hü aanstonds de voordeur dicht ten einde do vlammen niet aan te wakkeren om daarna de brandweer te waarschuwen De twee mannen hadden het intusschon op een loopen gezet zoodat er veel grond is te vermoeden dat de brand werd aangestoken Dit vermoeden werd nog bevestigd door het feit dat men later een leege portefeuille onder do trap vond Naar opgaaf van Piet Gort bevatte deze portefunille 10 bankjes van f 25 en 13 van f 10 samen dus f 380 Van dit geld wist Gort vader de herkomst niet doch het was door Piet Gort builen medeweten van zfln vader verdiend Do dieven brandstichters moeten met de situatie van bet huis goed bekend zgu geweest Ook moeten zö geweten hebben dat in den pakkelder zich een aanzieniyke hoeveelheid coprah bevond Zooals men weet smeult dit goed zoor langzaam zoodat het voor bet door de brandstichters beoogde doel zich byzonder leende Men kan gerust aannemen dat zö na hnn bezoek in den kelder den brand bobben aangestoken De spoedige blussching is oorzaak geweest dat hun wandaad ontdekt is Van do daders is echter geen spoor te ontdekken Tel Naar de N R Gt verneemt is gister door den Alg Ned Diamantbewerkerabond te zanien met de twee zustervereenigingen Patrimonium en Betsalel te Arasterdam een adres aan den Raad dier gemeente gericht om kwytschelding van belasting In het adres wordt betoogd dat tengevolge der langdurige malaise in de diamanlindustrie vele leden van bovengenoemde werkiiedenorganisaties niet in staat zün de verschuldigde belastingpenningen op tyd te voldoen dat dit voor de betrokkenen tot gevolg zou kunnen hebben dat door de bevoegde autoriteiteti lot vervolging en executie kon wordgn overgegaan dat alsdan de treurige omstandigheden waaronder bovenbedoelde leden reeds gebukt gaan ten gevolge van ftnancieele onmacht I der betrokkenen verscherpt en verzwaard zouden worden dat deze redenen voornoemd bestuur ernstig genoeg voorkomen om zich tot u te I wenden met bet dringend verzoi k um aan den betrokkenen kwytschelding van de op heden nog verschuldigde bedragen in de plaatseiyke belasting naar het inkomen te willen verleenen Men meldt uit Tiel I De ambtenaar J die een aanklacht wegens tanisvredebrenk tegen zgn superieur den inspecteur van belastingen instelde is door deze voor 5 dagen geschorst I Donderdagavond is er te Schagen een I hevige brand uitgebroken in het speelgoed magazyn van den heer J Merz Weldra I stonden ook de aanireaieade perceelen die van den heer C Rol koek en banketbakker en van de wed Wilhelmus in modes in volle vlam De Schager brandweer weldra versterkt met brandspuiten uit de Zype en Barsingerhorn kon geen van deze drie perceelen behouden Alleen met groote krachtsinspanning heeft men de winkelzaken van den heer J Slikker en de slagerg van den heer J Kweldam voor vernieling weten te behoeden De slagerg kreeg evenwel toch belacgrgke brand en waterschade Assurantie dekt by allen de schade Een der spuitgasten van de Schager gyranasteniipnit Lycurgus kreeg door glatscherven een ernstige beenwonde P r rgluig is hg naar Alkmaar vervoerd moeten wordenUit Amsterdam meldde men aan de N R Cl Gisteren is men begonnen met de afbraak der Nieuwe Zgdskapel op die plaatsen waar het lood het dikst zit gelgk de nomonclaInur d r sloopers het uitdrukt Dit wil dus zeggen dat aan het dak begonnen wordt hoewel men vanmorgen op het kerkpleintje aan do Wgde Kapelsteeg ook in den grond aan het graven was omdat er daar naar vermoed werd I loden pgpeii te vinden zgn Do geheele afbraak moot op 1 December ï n algeioopen maar het proces zal wel eerder voltrokken zgii omdat by h il b palen van dien datum gerekend was op don len Augustus als bogin datum In vier maanden tgds zal dus de N Z Kapel verdwenen zgn Van de onderdeelen zullen er verschillende bewaard blgven Do klokken en het uurwerk zyn nl eigendom van de gemeente Amsterdam lerwgl jlir B W F vau Riemsdgk hoofddirecteur van s Ryks Museum en directeur van het Nederlandsch Museum morgen een bezo k aan het kerkgebouw zal brengen om verschillende uit een oogpunt van architectuur en sculptuur merkwaardige brokstukken aan te wgzen welke gespaard moeten worden voor laatstgenoemd museum De eenvoudige gesneden banken zgn reeds verwydord en over de verschillende kerkgebouwen der Ned Herv Gemeente hier ter stede verdeeld Des orhtends maakte de beer Adolph Mulder rijksarchitect vior de inonnmenten eenigo photographiscbe opnamen v m het inwendige der kapel Reeds ontving het ministerie van binneniandsche zaken van het kerkbestuur en zgn architect den boer Posthumus Meyjes de teekeningen van het ensemble en de heer Mulder zal deze verzameling nu completeoren door zorgiuidigo opnamen van profilcering kapileelen bassementen enz zoo in als utlweodig Een zelfde arbeid werd reeds verricht voor den Ned Oudheidkundigen Bond De kapel zal voorloopig tot a in den grond worden afgebroken De steenen vloer laat men nog liggen en verwacht wordt dal vóór de graven van overheidswege geruimd worden namens het gomeentebestuur eeu oproep in de bladen zal worden geplaatst aan de eigenaars der graven die het zich daarin bevindende gebeente naar elders willen doen overbrengen of de zerken willen behouden Tegelgkortyd mèt de kerk zullen de daaromheen gebouwde huizen en huisjes waaronder de bekende kastjes aan de Kalrerstraatzyde verdwgnen De democratische conventie De heer Hammond lid van het Amerikaansch Congres voor Minnesota stelde den gouverneur van Minnesota Johnson voor ais candidaat der democratische partg Hg gaf een besohrgving van het leven en de karaktereigenschappen van den candidaat zeggende dat deze van Zweedschen oorsprong was Voor de eerste maal biedt Minnesota aan de democratische party ala candidaat voor het presidentschap zjn meest geliefden ingezetene aan een waar democraat op de hoogte van de nooden van den dag en aan hjt goed recht verknocht Spreker besloot met de mededeeling dat Minnesota den naam van John Johnson voorstelt voor oen benoeming tot president van de Vereenigde Staten Da gedelegeerde van den Staat Nebraska stelde namens dien Staat den heer Bryan candidaat voor het presidentschap Na een heftige redo waarin hy de republikeinsche candidaten gesteund door de geweteclooze Trnstmannon aanviel verklaarde de hoer Dunn dat de democratische partg een leider moest hebben die de republikeinsche party beheerscht I Spreker herinnerde er aan boe bg don jongaten paniek in de Wallstreet Bryan voorstelde regeeringsgelden op de banken te zetten Thans is dit een nationale eiscb geI worden I Da knstbawonera van Bretagne en omge I ving zyn altyd berucht geweest wegens hun I strandjutten Bekend is ban gewoonte in I vroegere tgden om in donkere nachten I langs de kust koeien te laten loopen met I een brandende lantaren tusscheh de horens I waardoor zeelieden in den waan werden ge I bracht het licht van een schip te lien en I du op de roUan werden gelokt Zooals nit de tweeledige samenstelling te 1I verwachten is is de eene helft der ruimte 1I gewyd aan Fransche de andere aan Engel sche inzendingen Toch moet men niet den II ken dat deze verdeeling schroomvallig in 1I toog is gehoudeo De tegenoverligge de 1 j gebouwen lyn volstrekt geen tegenhangers I van elkander Elk onderscheidt zich door I verschil in vorm ec Ignen t Is juist in verscheidenheid dat men de harmonie ge 1 zocht heeft Er zgn paleizen van toegepaste kunst 1 vrouwenarbeid decoratiefwerk en an I schoono kunst twee afdeeliugen voor onder I wga en oen voor de wetenschappen De 1 Machinehal beslaat ongeveer 300 000 v erkante voet in t midden waarvan t pavilloen I V d stad Parys slaat waaraan de Pargs he 1 gemeenteraad £ 12 000 ten koste legde I Te midden dezer witte paleizenslad gn 1 prachtige pleinen versierd met een tuinen 1 aanleg dio t werk is van de beste Frans he en Rngelscbe horliculteurs Hiernaast is de 1 eereliof omringd door lagunen waarop s er lyke bootjes drgven Over t meer is een 1 prachtige brug sterk genoeg om een leger 1 te dragen maar tgn als ware zg van kor al 1 Levert dit alles bg dag een heerlgk ge I zicht op bg avond als duizenden lichtjes de I sterren doen verbleekon wanneer door ver 1 nuflige richting van electrische lichtstra en I een prachtige regenboog gevormd wordt op den klaterenden waterval dan waant men 1 zich in een feeënstad 1 Naast t terrein bevindt zich een reus I achlige arena waar 150 000 menschen een 1 il plaats kunnen vinden beslemd voor de Olym pische spelen dio de volgende week zu len j I gehouden worden en waarin 22 naties zu Ion I wedstrgden 1 Dit alles vormt een geheel dat den bej zoeker hot niet zal berouwen er heengeg lanj te zgn B Stadsnieuws GOUDA 11 Juli 190H I Mej F W Raabe alhier is aan de hoisI houdschool te a Gravenhage Laan van I Meerdervoorl geslaagd voor het diploma I van huishoudkundige I Door de politie werd gisteren zekere V I aangehouden die in het Algemeen Politieblad I stond gesignaleerd en nog drie dagen bech I tenia moest ondergaan I DoOiiderstandsoomraissie van Armenzorg zal Ma ndag a s om 2 uur baar gewone vergadering honden in Arti Legi Doorgaans om dezen tgd vernemen we welke inrichtingen op onze dit jaar den 27sten dezer maand aanvangende kermis vergunning tot plaatsing hebben bekomen Onder meer bekenden vinden we ditmaal vermeld De Gebroeders Benner met hunne StoomCaroussel hippodrome en bioscope de tobogan van GUllich de danstent van de Smet de beignetskramen van Tegelaar on de Haan de draaimolen van Hallenx de luchlschommol van Tbeunisz het honden en kaltenlhó tre van Sleobus hot panorama van Damman het athleten theatre van Groenteuhui het pauopticum van van Bduren de scUettent van Engelenburg de photografietalit van Maas de gebakkramen van Goosen Jansen V d Steen en Spgkerman do poffertjes en wafelkramon van Zilver onze stadgenoot v d Steen Visser de Haan Gez v d Steen van Praag en Wonlers de palingkramen van Kramer en Jukes tal van galanterie koek nougat en suikerwerkkramen waaronder bet meerendeel van lieden hier reeds meer dan 30 en 40 achtereenvolgende jaren komende benevens eenige houders van kleine tenten met vertooningen Programma van t 5e volksconcert op Maandag 13 Juli s avonds 71 uur In het Hontmansplantsoen te gevon door t StedcIgk Muziekkorps onder leiding van den heer Joh G Arentz Marsch Napoléon v Gallin Ouverture Le Retour au pays O Coquelot Tonrterelle polka pour petite flute Damaré Fantaisie Los Saltimbanques Louis Canno Marsch üntor dem Siegesbanner F V Blon Ouverture Herbsttrilume O Coquelet La CaUlano Valse espagnole W v Perck Potpourri populaire G Renand Bg Kon besluit is benoemd tot lid der commissie aan welke in 1908 wordt opgedragen het afnemen van het examen voor de toelating tot de Technische Hoogesobool bedoeld in art 123der Hooger Onderwgswet de heer J C F Prikken oud leeraar aan de Ryka H B S te Gouda wonende te s Oravenhage PLAATSELIJKE ARBFJDSBEURS I Aangeboden I 1 Schoasmalwr 1 kantoorbadlande 1 half Het hof la s Oravenhage heeft net rernietiging derbetrekkeiyke beschikkingen van de rechtbank te Dordrecht rechtsingang met last tot instructie verleend tegen de Uey gemeenteveldwachter te Papendrecht en D van den Berg ryksveldwachter te Sliedrecht wegens de bekende mishandeling van den arbeider H Garsthanger in bel gemeentehuis te Papendrecht en voorts tegen van den Berg voornoemd wegens mishandeling van C Wiggera in April 1904 eveneens in het geroeentehois le Papendrecht De rechtbank le Dordrecht had beide veldwachters bulten vervolging gesteld iotVEAlJTÉS IN t ostumes tailleur Mantels Bloiisen Rokken en Japonstoffen in zeer groote keuie tol de meest concorreeronde prgzen M rf S ££ ff£ g j 4iV IISM fffM Burger 1 ka Stand GEBOREN 9 Juli Cornelia Petros Johannes coders P de Nys en H Moes Johannes ouders P Beriyu en C J Boere OVERLEDEN 9 Juli E P van Schalk 6 m A ONDERTROUWD 10 Juli P vnn Vlaardingen en J C Flux W F Willemse en W C Saa C Woorleo en J Bakker AÜVKKTilNTIE FallllsseiDent Willem Albertus of Al bert B eukhof By vonnia van do Arrondissements Rechtbank te Arnhem in dato 9 Jnli 1908 Is WILLEM ALBERTUS of ALBERT BEUKHOF wonende te Arnhem verklaard in tnat van fatlHmiement en zulks met benoeming van den Edel Achlbaren Heer Mr P C KLAA8ESZ Jz tot Rechtercommissaris en van onder teekenden tol curator Mr H P DE WILDE advocaat en procureur Arnhem Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF advocaat en procorear Gouda CURATOREN in het taillissement van W A BBVKHOF maken bekend dat de machinefabriek gedreven onder de firma G J I ARENDS Co voorloopig op denzelfden voet wordt voortgetut Curatoren voornoemd Mr H P DE WILDE advocaat Arnhem Mr M M SCHIM VAN DEK LOEFF advocaat Gouda Gouda II Juli 1908 Geneeskundige Gymnastiek en Massage Met zeer gnnatig resultaat wordt door ondergeteekende behandeld ruggegr verkr Ilcbaamsmisvorm bowegingsstoorn ver atoikingen spierverrekkingen enz vetsocbl rbeumatiek lachlaa rug en lendenpynen verstopping enz enz D VAN DUUREN 1 Hfli bmtt ooaditdcljnuia ta § mikk lyk tc pottunhMal f oor Hmtm en vooral dimtt en KliuUrKhofnwefk U de Appretuur nn C M MIH r k U J Svlli BMth Str 14 Men lette goti tliv 0 1 n m m fibrtekemerti Verlryiliw Ir Immmi WtokeMri la lelWMnrirt el tterM KATTEN8INGET Q 14 1