Goudsche Courant, dinsdag 14 juli 1908

iNo 10688 Dinsdag 14 Juli 1908 478 e Jaargang fiOllMHE COURANT f l ieuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken reMMiN St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is J 25 franco per Iiöst 1 70 Afzonderlijke Noinmers VIJF CENT KN i Tekfosa Ne M A D V E R T E N 1 1 E N worden gepUatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel ijrietir 11 Centen irwife ietteiH woiilen herekewl naai plaatMuimte Inzending vini Advertentiën tot 1 uut lll iiihIiI Ruim 3S ja n door Mimociieii ÜICHT EN RHEUMATIEKLUDCflS MET SUCCES GEBRUIKT VeRKRUSBAAR in Fl£SSCHEN VAK 50 cIs cis EN 1 25 BUH H Apothekers en Drogisten Ir Ad RICHTERl C RoTTERDAf4 Te Gouda bö C LUGEB Apotheker Markt WOLFF Co AVesthaven W8 en bö ANTON COOPS Wijdstraat VereeDigiDg ARMENZORG Afdecling BnOKHENHIJIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnisboudelijke voorwerpen teelAee ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Armenuorg mnmimmL Men worilt verzacht op t WERK te letten mi SST Maouiih tak M RAVENSWAAY ZONËIM QOBINCHBH Deze THE8KN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vtj twet m Md lul an Mn Ned imu met venneldiii van Nommer en Pröt voorzien van neveaataan Merk volgens de Wat gedeponeerd Zioh tot de aitvoeTing van ge eerde orders aanbev ende J C BUL voorneen J BHE£BAART Li Goiita Dnk vu A BBINKUAN Zi NOTAEIS N F CAMBIER VAN NOOTEI TE GOUDA ui op MAANDAG 20 JULI 190H i m elf nor in het Gebonw der R K LEESVEREENIGING aan de Westhaven aldaar publiek verkoopen No 1 Een in 1906 geheel geresUoreerd en naar de eischen des tyds zeer gerieleiyk ingericht HEËRENHUIS met groeten fraaiea Tuin aan den Kattensingel no UO te Gonda net vrijen nitgang door de poort daarnaast groot 8 Aren 47 Centiaren Het huis bevat beneden 2 Kamers en Soite Ztil eri Tuinkamer met overdekte Warande groeten Kelder en Keuken boven 3 Kamers Zolder mat Dienstbodenkamer en 2 kleine Kamera Het is verder van vele Kasten en gemakken voorzien No 2 Een Pakhuis met Kantoor ruimen ZOLDER en ERF naast het vorige perceel go 141 zoomede de daarachter liggende bjj perceel 1 in gebruik zgode BIJKEOKEN en MANGELKAMER No 3 Een voor velerlei doeleinden zeer geschikt TERREIN met de daarop staande GEBOUWEN achter de voorgaande perceelen groot 17 Aren 94 Centiaren met twee Poorten toegang gevende Diar den Kattensingel En no 4 Een ruim WIKKËLUVIS en ERF ingericht tot Koekbakkerü aan den Langen Tiendeweg no 63 te Gonda groot 8 Aren 42 Centiaren welk pand inmiddels alt de hand te koop is De perceelen 1 en 4 zjjn in ei en gebruik perceelen 2 en 3 zijn verhnnrd aan den heer J B van Catz te Gonda voor I 600 per jaar tot Mei 1910 De perceelen ijjn te aanvaarden by de betaling der kooppeaningdta zynde voor Nos 1 2 en 3 1 October 1908 en voor No 4 20 Angnstus 1908 en to bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor den verkoopdiig van 9 tot 12 en 2 tot 6 uren en op dim dag van 9 tot 11 aren Wat de perceelen 1 3 betrelt slechts op vertoon van een toegangsbewijs al te geven door voornoemden Notaris Nadere inlichtingen geelt gezegde Notaris CAMBIER VAN NOOÏEN ten wiens Kantore van 16 Juli a s al notitita te verkrygen zyn Schoenhandel KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repatatlfin en aangemeten werk GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen 8traalp jpen met Spreier enz Ruime keuze in de nieuwste Sasforauüen en Qascomforen fijn uitgevoerd in prima email Alleeoverkoop van Dr BERN s prima Ramé Rous is onovertroffen in licbtkracbtenduurzaamheid HEN NEUE DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dabbele Buurt B 18 Telepboon 117 1 1J J ROTTERDAM HET TARIEF VOOR GEHUWDEN ViifSoerittg van f 1000 na 30 jaren of onmièéeltijR Bij vroeger overlijden JAARPREHIE VOOR EEN M JARIGE 9ê i Ut n 9 v 9 ëm M SIKAA l W Inlichtingen zgn te bekomen bii den Vertegenwoordiger J J VAN GALEN Gonwe C 46 te Gonda bg den Inspecteur W P M TEMMINK Ie Middelburg en aan het Hoofdkantoor Boompjes 9 10 te Rotterdam iNLieHT Telephoonnet Gouda H i ANKER j PAIN EXPCLLER TEGEN RHËUMATIEK EN VERKOUDHEDEN £ 1 SAMOSWIJN S cent per Jleteh Aanbevelend Firma Herman Zoon Aangesloten onder tel no 199 BUREAU INVORDERING VAN DE GOUDSCHE WINKE LIERSVEREENIGING Spieringstraat F 50 WE3SANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOMINKL KB FABHIEHKI Voedert nw Fee met de utoere murwe merk Wer en W Li uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde JSere INploma ParU 1900 Segen Ootufen UedaUle Bestrijding van Bloedarmoede Bleekiaoht Halaris Binorakooru Algemeeae Swakte voondurende Hoofdpijn en aebrek aan eetliut De Echte EINABRUPPELS 7an Dr DE VRIJ I dragee butten op de roode doos den naam H yaKHing onder neveiistoandfabrielunerk Hen latte daarop Zij lijn overal verkrijgbaar a f 0 76 Ookrecbtstieeka en franco van de fabriek tegen iniending van poatwissel f 0 76 Otiomiaohe Vabriek van Dr H NANNINO den Haag Viaait veral Dr RUIllim i UWmUAL k 1 1 per UterflcMk ipw Vi lUerflMclift N BultenlaDdscb Uverzlchl Ruuter seint uit Pargs dd 11 Juli De Kamer nam bet wetsontwerp waarbij ds minister van openbare werken wordt gemachtigd over te gaan tot naasting van bet Westerspoorwegnet aan in den vorm looals het den Senaat bad verlaten Daarna begon de Kamer met de eerste behandeling van het wetsontwerp regelende de voorloopige voorwaarden voor de ex htatie nadat het Westernet genaast zal zp benevens de financieele maatregelen Na een korte beraadslaging werd art I aangenomen en daarna werden alle artikelen van het ontwerp goedgekeurd Het geheele ontwerp werd aangenomen met 402 stemmen tegen 171 waarna de zitting werd opgeheven Blijkens te Petersburg ontvangen telegrammen is het met de rust Ie Tabriz weder gedaan en worden er weder allerlei betoogiogen tegen den Sjah gehouden Het Russische consulaat heeft getracht een wapenstilstand te bewerken zonder resultaat echter daar ten geVolge van het raw optreden van de ruiterij van den Sjah en de groote ellende die er heerscht de bevolking in hooge mate verbitterd is Intusschen heeft de Sjah naar uit Teheran wordt gemeld weder een schrgven oit evaardigd waarin hy belooft te zullen regeeren volgens de voorschriften der rechtvaardigheid en waarbü hjj tevens het plan te kennen geeft rechtbanken in te stellen Uit Petersburg wordt bericht dat de meeste Russische bladen de terugroeping van kblouel Liakhot noodzakelgk achten De Börsenzeitung zegt zelfs dat zgn blg ven aan het hoofd der troepen een dubbelzinnigen toestand schept en in strgd is met de RusiischEngelsche overeenkomst Voiir enkele dagen werd gemeld dat de Keizer van Dnitscbland een bevel had uitgevaardigd aan de commandeerende gmeraxls bepalende dat biJ de keuze van officieren geen rekening mocbt worden gehouden met de gelootsbel denis der aspiranten Dit bevel is te beschouwen als de voldoeging aan een lang gekoesterden wensch het laatst uitgesproken in oen met algemeene stemmen op voorstel van dr HUllerSagan aangenomen motie op den 7en algemeenen partijdag der Vrijzinnige volkspartij dat in het belang van de staatsburgerlijke gelijkheid geen onderscheid mag worden ge FEVËLhETOK DB ACTRICE 26 meer P Een gelukkige Ver 01 iets looide f Maar mevrouw hoe komt n daartoe P Heel eenvoudig mejuürouw rannheer de iiaaf komt met n in oen vreemd huis w lag een terechtwijiing in deze woorden hetgeen Elsa liet ontging In het hnU van een vriend dacht ik antwoordde zjj eenigszins geprikkeld Overigens is het de wil mijnor moedor waartegen Ik mjj niet kon vorxetten Als ik had vernoed Ik neem het u ook niet kwalijk mojufhwiw ik spreek rond voor de vuist weg 4tl b zoo mijn gewoonte en juist tegenover I zes ik daarmee niet willen breken Ge m MB voortreffelijke dochter Karel heelt m daarvan reeds iets verteld Dat is b i aw poaiUe dubbel te prijian Waarom zou m JD poalUe daarin veran4 tlBg moeten brengen P Ik geloof mevronw 4at ge een eenigtxiiu Tirkeerd Tosntelili daams maakt maakt wegens geloofbelgdenis of geboorte tusschen ambtenaren io Rjjks en Staatsdienst in het leger of bjj bevordering in de bestuurslichamen Dit Keizerlijk bevel heelt de verontwaardiging opgewekt van de anti semietiscbe Dentscbsozialen Bl lter In een hateiyk artikel stelt dit orgaan de vraag Wat beteekent dit besluit P Daarin wordt dan den keizer voorgehouden dat slechts vertronweo tii hot officiers korps kan bestaan wanneer dit van zuiver Duitscli bloed in van zuiver Üuitbchen geest is Het blad eischt dan herroeping van het besluit opdat niet de intreding van Joden in bet offlcierskorps mogelgk wordt Naar aanleiding hiervan bevat de Voss Ztg een krachtig protest tegen dergelijke opvattingen waarin hot blad herinnert aan de legerorder van keizer Friedrich bg ign troonsbestgging uitgevaardigd en waarin gezegd wordt Ik wensch dat de sedert eeuwen in raljn huis heilig gebonden grondstelling van godsdienstige verdraagzaamheid ook verder al mijne onderdanen welke ook hudne geloofsbeiydenis zg zal beschermen Ieder hnnner ligt mij even na aan het hart want allen hebben in de dagen van gevaar hun volle toewyding getoond Het blad hoopt dat ondanks het protest van de anti semieten het besluit van den keizer in geheel het land met algemeene instemming zal worden vernomen en dat de commandeerende generaals in dat bevel niet alleen een doode letter maar een uiting van d keizers hoogsten wil zullen zien en zich daarnaar zullen gedragen De Leipziger Neueste Nacbrichten bevatte dezer dagen het berichl dat plannen gemaakt werden voor de natiooalisatie van de groote Dnitschescheepvaartmaatschappgen de Hamburg Amérika liin en de Norddeutsche Llofd De KOloische Ztg spreekt dat bericht beslist tegen Zulke plannen zgn wel eens overwogen toen by het oprichten der Morgantrust het gevaar dreigde dat de Dnitsche groote scheepvaart maatschappyen in bnitenlandscbe handen zouden geraken Haar op het oogenblik is er niet de minste aanleiding om de beide maatschappgen onder staatscontrole te brengen en bovendien zon de ficancieele toestand van het ryk het aankoopen er van niet toelaten Zooals men weet heeft het l4b rhuis de wet op de ouderdomspensioenen aangenomen en de wjjze waarop de heer Balfonr zich Dat is wel mogeljjk Ik dacht dat de kinderiyke verhouding daaronder zon lyden Integendeel ik gevoel meer dan eenig ander meiije de weldaden van den moederlijken stenn en der moederlgke bezorgdheid Uevrouw Von der Heyden by Vie de gedachte aan een handige komedie telkens weder boven kwam wierp zulk een doordringenden blik op Elsa dat deze staan bleef om op hare moeder en de heeren te wachten Juffrouw Potoky maakte een diepe buiging voor mevrouw de barones op echt Weener manier kon zg deze verhooging in stand niet nalaten U zal wel denken dat wy zoo maar bg n in huis komen vallen maar mijnhaer nw zoon heeft het niet anders gewild en myn dochter beeft ditmaal tegen hare gewoonte in toegegeven Wij hebben nog niemand bezocht sinds wjl in de residentie zgn Haar ziet o het meisje is zoo dol op het buitenleven dat ze reeds gelukkig is als ze maar een koe ziet Zoo n groote kunstenares Ik zeg bet zoo dikwijle maar och men moet reeds bljj zijn dat ze zich geen andere dingen in het hoofd halen Ik heb thau nteta meer dan mijn Elaa en ben tevreden zeer tevreden met haar Mevroow Von der Heyden stuitte net geea nkel woord dezen woordenvloed Graaf Maxims was ar verlegen mee Tr w l jkl VrMMlpl Kont haar daarover bjj de laatste lezing uitliet een wenk aan het Hoogerhais dat de wet tot de aanneembare mocht worden gerekend geeft aanleiding tot de verwachting dat ook het Hoogerhuis aan dezen maatregel van wetgeving zyne goedkeuring zal hechten Wat de rede van den heer Baltour betreft valt daaruit nog iets te ontleenen wat esn eigenaardig licht werpt op de nauwkeurigheid der geboorteregisters in Engeland dis naar men weet daar door d kerkeiyke besturen Worden aangehouden De heer Balfour wees op de moeiiykheid in Engeland om het bewy te lyveren dat iemand die io aanmerking wil komen voor pensioen den 70 jarigen leettgd heeft bereikt Even moeilgk zal bet zgn het tegenbewg te leveren dal een gegadigde dien looftgd nog niet heeft bereikt Volgens den spreker zon de toepassing der wet in Ierland b v zoo zyn dat iedereen die mft het plaatseittk bestuur op goeden voet staat onder de 70 jarigen zal worden gerangschikt lerwgl zg die niet lot de vriendjes behooren het nooit boven den 69jarigen leeftgd znllen brengen Na vier beele jaren van rust en kalmte heeft Paraguay weer eena een revolutie gehad Op 9 Augustus 1904 werd bet ss Sajonia door de toenmalige Regeeriog gekocht en in de haven van La Plata als transportscliip uitgerust dat althans was de bedoeling der Rageoring zegt het Berliner Tageblatt Maar de heeren commissionnalren kochten yoor de hun toevertrouwde gelden geweren en sabels wierven mannen aan en vanaf de Sajona werd een aanslag op AsumctOD gepleegd Een schip van do Hegeering met 300 soldaten en een paar kanonnen aan boord werd bij Villa del Pilar genomen on een voorloopige Regeering werd ingesteld Uit 12 vrachtbooten werd een vloot samengesteld die niar Asumcion werd gedirigeerd De Regeering moest afdanken De nieuwe Regeering die zich liberaal noemde gedroeg zich tamelijk behooriyk tegenover de vroegere tegenstanders President Escurra een willoos werktuig in de handen van zyn premier Caballero moest aftreden en Caballero werd vervangen door zyn persoonigken tegenstander generaal Ferreira By dergelgke revoluties speelt het volk de rol die door de partgleiders wordt aangegeven Sedert meer dan dertig jaar d I sedert den val van den tyran Solano Lopez en zyn maitresse Lynch die vampyr in vronwengedaante hadden de beide Gaucboaanvoerders Caballero en Escobar de macht dat doordraven niet afleeren P vroeg hy Elsa Ocb wati Mevrouw verstaat die taal wel 1 du kt ge ook niet mynheer Von der Heyden P zy verslaat die niet alleen maar hoort die zelfs met genoegen Hy was thans in de wolken over de oude juffrouw Potoky hy had haar knnnen omhelzen Dal was immers juist het tegendeel van hetgeen zy e moeder verwachtte deze kleinbnrgeriyke ongeknnitelde toon I Hy las ook reeds op haar gelaat tevreden verrassing De thee werd in het salon rondgediecd Graaf Maxime gevoelde zich niet op zyn gemak hy werd als met opzet van het onderhond uitgesloten lerwgl Von der Heyden het met verrassende geestigheid en humor beheerschle alsof hy een gebeimzinnigekracht putte uit zyn eigen omgeving Zyne varschiining kwam in dit eenvoudig doch met onmiskenbare voornaamheid ingericht vertrek ook veel voordeellger uil zy l ad meer iets mannelijk krachtigs dan onbeholpen ondrrwelBch in zich Eiia onderhield het gesprek voortrefteiyk in alles stelde zy belang zelfs In de jachtverbalen en toen Von der Heyden haar in zyn yver zyn wapenrok toonde en haar de venchiUende constructies der geweren uithf t wal tH ftlwal oog es oor Mtnoaw in banden Na hun goedvinden werden presidenten gekozen en afgezet Hinislers en ambtenaren benoemd en hun tamilikongsie voerde in Paraguay de hoofdtoon de wgze van Lopez d w z zy zogen land en volk uit waar zy konden steunden op de soldateska en noemde zich de conservatieve ijf roode party Wie zich hiernaar niet vermocht te schikken werd verbannen Zoo ook generaal Ferreira die naar Argentlnia uitweek van waar van oudsher alle aanslagen tegen Asumcion werden voorbereid In 1904 was de ontevredenbi id van het volk dat door allerlei zg flnancieele verbeteringen zeer verbitterd was een machtig wapen in de handen der revolutionnalren Sedert den moorddadigen oorlog dien Brazilië Uruguay en Argentiniü tegen Paragnay voerden heerachie geldnood en bittere armoede De bpvolking was gedecimeerd en eerst langzamerhand herstelde het land zich Toen werden de nitvoerroohten op tiniden en Jerba de hoofdproducten van het land verhoogd het nepotisme werd steeds erger en het bleek dat belangrijke bedragen uit de conversiekas vervreemd waren De laatste vier jaren waren niet onvoorspoedig Deze revolutie is echter niet zoo onschuldig als Zuid Amerikaanscbe revoluties plegen te zyn Er it ernstig gestreden en veel wat met veel moeite en zorg werd tot stand gjbracht is weer te niet gedaan Aangaande den toestand in Venezuela verneemt de New York Herald uit Caracas De party van de omwenteling wordt bedrgvig Zelfs de conservatieve tegenstanders van het heerschende bewind gelooven dat er stellig voor omwentelingsplannen sterke zedeiyke stenn zal komen van den kant van de Vereenigde Staten Frankryk Nederland en andere mogendheden De onzekerheid over wat de Vereenigde Staten aan dwangmaatregelen znllen nemen heeft Venezuela s handel en bedryf een vreeaeiyken slag toegebracht De slaatsinkomsten zyn onvoldoende om de noodlge uitgaven te dekken Het Nederlandscbe gezantschap wacht op een telegram om de diplomatielie betrekkingen af Ie breken In antwoord op president Castro s laatste nota die vernederend was zal de Engelscbe gezant naar men elk oogenblik verwacht schadevergoeding elichen voor het intrekken van het zout en het lucifermonopolie van het Ethelbnrg syndicaat De zaakgelastigde van Venezuela bi de Vereenigde Staten heeft zyn terngroepingsbrieven aangeboden Von der Heyden daarentegen werd hel niet zat zich door moeder Potoky van Ella s jeugd en ontwikkeling te laten verhalen van het offer dat zjj haar verarmde familie bracht Maxime deed het vooritel het landgoed te bezichtigen Hoeder Potoky wai echter nog steeds niet gereed met haar vertelling van Elsa s levensgeschiedenis Zoodoende gingen de jongeini vooruil Elsa straalde van genoegen zQ vroeg naar alles en Von der Heyden was onver moeid in zyn uitleggingen Het beeld dat ham in den trein toen hy van de reiideotie naar buis reed had omzweefd ontvouwde zich thani voor zyn verrokte oogen De eenden de ganzen de kippen kwamen klokkend en kraaiend uit alle hoi ken te voorschyn om de gele korrels op te pikken die Elsa i kleine band voor ben uilslroeide De dnivea fladderden om haar heen de paiw pronkt met zyn staart jaloerseh op haar schooo r i De koeien en kalveren staken baar over bet hek den kop toe om zich te laten strooien De knechts on meiden groetten eerbiedig Het hooge bezoek was distock gekomen en deze dame kon immers wel een prinaei zynl Wordt varTalfd