Goudsche Courant, dinsdag 14 juli 1908

47sfe lani aii Woensdag 15 Juli 1908 No 10689 mjmm coemnt I ienwS en Advertentieblad toor Gouda e Otnstrek n TtlrlMin ts Ut A D V K H T E N T I E N worden pepliat Ht van 1 reji el ii M enten iedere re el miimt 10 enten roole lett worilen herekrml naai plaalMruiinie Inzending vnn Advertenlién oi 1 nui ii iiiuM rfi i I xo s De Uitgave tlezer dumnt gfeschiedl la el jks met uilïonderinp van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is l 2fi Iranco per jKJst 1 70 Afzonderlijke Nommer V IJ F C K N T K N Voor Deo Haag QEVBAAQD Mn nette mmm 11 Adres en brieven I5ildord jk8lr 100 i Onnavolgbaar lt D thaBa door nieaw gevonden toepaaaingen onae lm ollrcer getckUaerdr f ar$reU0 $ felmtnre HogaerU zy geven kracbt on diepte die naaiakers niet kunnen boreiken Men overtuige zich geen imitatie voor de rAfér te ontvangen Oelll Prysconrant met een aantal ongevraagde getnigscbritten gratu op aanvraag BoiUl a HOaAKHln Jt Co Agent voor SOUÜA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg btj wien modellen te bezlcbtigen liJn FEEWEEDA 4TIEMAN BKVKKKN KKNNISMAKINÜ AAN MKT 1 0NI ERSTA 1E lEBKE BUNWIJN VuOK ON K AKNEMKUH 1 IN ïkATlH MtKltl H lUAu MHIKIIUIDRN AN MBIWIIN Pt llarli Wachenbeimer 0 70 1 Niorstelnor t 0 80 Hocbbeinier 0 90 1 Marcobrunner 1 Rauentbaler 1 10 1 Uildeslieimer 1 20 Kllvillor 1 35 LieMraumlIcU 1 50 Wlnkler Hasensprnng 1 80 RttdesheimerBerg 2 Forster Jesnitengarten 2 30 mokz blWFjxes Brauneborger 1 MosolblUmchen 1 50 Pisporter 1 80 I PrUun i oonUnt mtt lU p t kortlpi DKPDT TK ODUDA HU V J J lldON VAN STADE l le w anevenroften I I Trof Dr Liolitiri wulbekoiid I lilQW SKACIT ILIZia AIImh mkl nul Falirlokuiiwk tot voortdnrende radicale rn I ekere genezing van alle ell I de meest hardnekkige entlM I tiekten ooral outstaau dnor ug tJi aldwaliugeo op jeiigdigoii leeHuJ i nii e Keneimg vau elke iwakte Bloei liaoht Benauwdheid Hoofdpijn I Migraine Bartklopping Maagpgn l laohl apnsvertering Onvermogen I Impoteni Pollution on üitI voarige proipaetuaseu ll tijjror euli II 1 II a 8 duliMe tiMCh 1 II I lOenlm IDepdt M ltii v i Vo lo Zalibomiu U pSts M OKI fc Uo aottonUin 1 Happol Orarenliago I Ualmmani da Joaf Oui RatlerUu W IV k Ce oud n bH alle dro it t Schoenhandel ftUilWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelood C SMITS Allo ropAratiëu on aangemeten werk SAMOSWIJN cent ver Jteteh Aanbevelend Firma Herman Zoon MOLENAARS KINDERMEEL cent per 11 cent per pak Overal verkrtlgbaar HÜISmDERS warht U voor namaak Ziel naar het Cmmtré megel Dr v HAMKL ROO S en HAKHENS en den naam P MOLEIVAAR Co H eêimmam Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderacheiding den CRANU PRIK WESTZAAN ATTEST Zwolle 19 December 1907 P MOLENAAR 4 Co Wealiaan WelEdele Heercn Ik kan niet nalaten U te berichten welk een groote waarde Uw kindermeel heelt Ik heb een melsjo van nu 10 maanden welk als bgvoedsel der moedermelk Uw meel gebruikt De resaltaten tyo schitterand asoowel in gewicht als lengte is het in een paar maanden aanmerkeiyk vooruitgegaan en is ze ongeduldig als bet op tatel ataat en zy niet direct gevoed wordt M ne 3 andere kinderen hebben het tot mQn leed wezen niet gebruikt Ik durt gernst beweren dat het de eiwitjes en dergeiyke versterkende middelen vervangt Ik raad ieder hoismoedor uan Uw meel te gebruiken vooral daar bet zoo licht verteerbaar is Ik gee U de vrgheid van dit ongevraagd advies gebruik te maken in Uwe annonces als U dat wenacbt Hoogachtend Hej i DEKKER Bengelink Eendracbtstraat 59 aeinatogceii Poedcrvorm IN het eenig Hte helpend middel tegen Hloeilarmoede Bleekmneht Xenuwmmakle ma fépllmeu miapelmoêheU Onmaekleu rermagerlag em fermiMderlag Her UekOHmêkraekSeH aeinato een in Poedervorm JH Xb worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM ia het praeperaat wal ü spoedig geneest HAEMATOUÉEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Kenige tabrikanien 11 v SCHAIK Go Om Haag Verkrügbaar bg hrma WOLFF t Co Westhaven 198 QRENUËL E H VAN MILD Vèerstal Uoucjo A BOUMAN MoordrtcKt PINKSE Nimuerkerk ad lj ul li li VAN ZË8HKN Sehoonhovtn B v WI IK P W v EDE ChtdtMxUer A S HBER Haattrêcht K VAN DKB HEIJDEN Ruuaijk P v u SPEK MotnapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v o HBUDEN Waddmg mn P A oaOROOT A u JONOH Oudemler 1 P KASTELEIN PoUbraiktrdam D BIKKER Bentchop WAAllSi lUWINU Laat U met mialeiden door AbiHJ Siroop Het klontterAan fa Paulo Abili bestaat niel duê Siroop van g enerloi teaarde AIS mm WEET WAT IIJSEN S Door tusschenkomst van onien wederverkooper den Heer H 8 WEBEE te Scheveniogen ontvangen wy het volgende schryven Mynheer I Wat ik aan anderen zoo dikwyis verteld heb wil ik ook gaarne aan U melden Ik ben lang Igdendo geweest aan de zenuwen alle lust was geweken De pQn die ik in mUn hoofd en ingo rug geleden heb is onbeschrüleiyk Ik dacht dat bet einde naby was en men wilde mÜ naar het Ziekonhaia hebben maar ik had er geen moed voor Toen is my aangeraden de SANQUINOSE te gebruiken en werkeiyk die heelt wonderen b j my gewerkt en geheele niikomst gebracht Ik ben niet naar hel Ziekenhuis gegaan en ben nu geheel beter Als iemand weet wat lyden ia dan ben ik het das iT begrypt hoo dankbaar ik U ben voor nw heeriyk middel U moogt dit schryven gerust gebruiken tot heil van anderen Mej CLASIN4 DE BRUIN Sohevenlngen Wusenaaracheatnat De SANGUINOSE Vinum Sanguinoaum in vacno ia het beate middel by Uoedgehrek en lennwiwakte Daarom ook maakt het ileh telkens nienwe vrienden Neemt er ook eeni een proet mede doch wacht U voor namaak SANGUINOSE koat I 1 60 per II per 6 I 8 i 18 il f 15 De RIemeratraat ac 4 VAN DAM 4 Co V To Gouda by WOLFF en Co Westhaveni ANTON COOPS drogiit i Wydstraat toriawafer ui f de VictoriaBron f € Ober a ftnsfêimi Tafeldrank Vanhé oninklykef uis derXederfaném Dronkenschap bestaat niet meer Sen monater vao bet merkwaardige Ooia poeder wordt iratu toegetonden Kan tngtgeven worden im KoBt Thee Melk Itkeur Ahint Ster 1i attr of im het voedsel zonder dat het npodig is dat de dronkaard er teh van af weet Het COZA POEDKR bent de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken vin sterken drank bier w o abiiat ent bij den dronkaard cm te wekken Het 008 POKDER werkt soo ODopgemeritt en Kker dat de echtgenoote de zuitter of de dochter van den Tcrstaafde het hem toe kan dienen sonder tijn medeweten en londer dat bet noodig ii dat de pattent ooit beho te weten waaraan hij zijne reddinir te Janken heeft Het COZ POEDBR heett het hniaelijk geluk vftD duuendcD gexinnen hersteld duizenden personen van schaamte un oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong peraoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het t ven van talloozen met mentg jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt cendt gratis aan hen die oaartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een moniter Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te ijn Correspondentieln alle Uien der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda i WOLFF k Co Onze depöthouderi reiken het atteatenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te liekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITOTE J i Wacht U voor namaaksels Het Coia Poeder is het eenige afdoende middel legen dronkenschap lOI MOCTi GCBRUIKT ANKER PAiN EXPELLEIl TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN 3i S v$l Ruim 3S jaar voea miluocmn JltHT tH IIIEUMaTltKL UOtM MET succes OtiBUKT VeRKRIIGB R in Fl£SSCHBlïAN50dS 75cts I U5 BU H H HPOTHKEI EN DllOCISlEllj Ir Ad RICHTERiil RonnoAM Te Gouda by 0 liUUËR ApothekerMarkt WOLFF A Co Westhaven 198 en bS ANTON COOP S Wyditraat GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Ruime keiie in de nienwste Sas ornuize en Qaseomforen lijn uitgevoerd in prima email Alleeuverkoop van Dr BERN S prima Ramé Kous iaonoverlroUeniolichtkrachtendtturiaamheid HEN NEHR DE PROEF Aanbevelend M M VAH LOONf Dnbbele Bnart B 13 Telephoon 117 Eohto Ouda Jeoevar Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PEETERS it LH f mM krUnmi Qoidk Dtak TlB A BBINKXAN Z Kult ulaiiils li Uvcrzlchl Reuter seint uit Londen d d IB Juli Bg de behandeling van de kredieten voor scheepsbouw verklaarde minister McKenna in antwoord op kritieken op de maritieme staatkunde der regeering dat onder het tegenwoordig program hel Eogelscbe overwicht wat betrell nienwe groolo scbeepstypen en de groote Engolsche superioriteit ten opxicbte van oudere typen aan het land volledige veiligheid waarborgen tot 1911 De regeering al in in hot volgend jaar erop voorbereid zyn om rekening te houden met do viootnilbreiding in alle buitenlandsche staten al datgene voor te stellen wat de ve nghaid tot 1912 kan verzekeren uhsoUte veiligheid is beslist noodig luaar verder te gaan zon werkolgke geldverspil l g yn Van de 80Ü0 slndenten uan de Boriynsche hoogeschooi zgn er ongeveer ilXK geen lid van een der korpsen Üezo 6000 nietgeïncorporeerde studt ntfn hadden tot dusver een soort belangenvertegenwoordiging in den bond der vrye Studentenschaften waarin ieder hunner recht van stemming had Het bestuur der vrgo Studontenachaft werd voor ieder semester gekozen De universitcitsrecbter die van moenlng was dat hot niet aanging dat een lichaam van 0000 studenten vertegenwoordigd werd door een bestuur dat slechts door enkele honderden benoemd werd heett de Itsifi Studentenschaft ontbonden verklaord De KOIn Ztg acht dit besluit en ie moliveering ervan niet juist Het Prnisiscde Huis van Algevaardigden is vertegenwoo diging van het Pruisische volk hoewel dat h ols wordt gekozen door een nog kleiner per entage van het volk dan het beatnor der Studentenschaft Maar elke nielgeincorporeerde student is kiesgerechtigd wat in Pruisen niet eens het geval is Het schijnt eclter dal de politieke quaestie tot de beslissing van den univcrsiteitsrechter heett gevoerd de vrye Studentenschaft zon al te radicale meeningen hebben en die propageeren No is het zeker dat sociaaldemocratische studenten zich meer op hun plaats vonden in de vrge Studentanschaft dan in e 3n feodaal korps Maar dat heeft net de richting en het wezen dier instelling niets te maken deze toch is niet van poll ieken maar van ethischen aard Slechts het beb lnit van den uoiversiteiUrechter dringt de vi e Studentenschaft steeds moer waar deze nie l eboort naar het politieke kamp FÉVILLETOIM BS AeTRïGB 27 Von der Heyden vergat geheel en al dat te met hun drieën waren geweest hy g zich plotseling geheel alleen met Elsa Maxime was misschien in den paardenatal achtergebleven en had het paar nit het oog verloren zy gingen juist de steile trap op naar de graanzolders en do krachtige geur van het gedorschte graan drong tot hen door Hy wilde omkeeren en den graaf zoeken een bang onverklaarbaar gevoel maakte van hem meester doch Elsa hield hem 7 at hem maar h j UU toch geen belaag in dergeiyke laken ai van n een dame een knnitenarea verlang Ik het I Dat la niet aardig van n y niet waar f KüMtenareel Kyk met dit éène woord heelt n nn al myn onachildig genot bedorvAi ik nilk weder garderobe en conltaaonliicbt hoor weder het geklets der collega s Wit it n hard 1 Kan man dan meer vrengde tMBW du ikl Het l mt Mlb tli aoert En is di ze daar eeni aangekomen dan is de toestand slechter geworden daar dan het Duitïche studenienwozen is overgeleverd nnn den noodlottige inwerking van niot orkondo clandestiene en politieke veroenigingen Teekenend voor Engelsche opvattingen en toestanden is het geval Koir Hardie waarvan dezer dagen met oen enkel woord melding werd gemaakt Keir Hardic kroeg geen uitnoodigiiig voor oen tninfeosi op Windsor Castle Hat wa i een straf voor zgn optreden in het parlement tegen s konings betoek aan den Tsaar zoo racende hu on vorsoliilleiide andere afgevaardigden van de arbeidorspariy meenden dat ook on daarom besloten zy den Ijord Cliamberlain kennis te geven dat zy nu voortaan oulc voor de uilnoodigingiMi van het hol zooden bedanken totdal de quaestie met Keir Hardio geroueld was In liberale kringen echter gal dit besluit nog al aanleiding tot ontevredenheid men stelde een onderzoek in en nu blijkt ïol eus Engelscho binden nchteral dat de zaak toch anders in elkaur zit dan de heer Koir Hardie cii zgn vrienden raei iien Immers zoo bleek de heer O örndy die in zake s konings bezoek du kat de bul aanbond kroeg wel een oitnoodiging en Keir Hürdiu word dan ook niet wegens z n parlomontsrede buitongesloten maar eenvoudig omdat hy steeds voor de nltnoodlgingen van hot hof had bedankt en liierup zich voortdurend in arbeidersvergaderingen beroemde terwyl hu daarby dun steeds verklaarde nimmer een liofteust te zullen bezoeken In ilio omstandigheden meenden do hofdignitarissen dus bot busl te doen hem niet verder in de verzoeking to brongen Dat ook arbeidors itgavaardigden do houding van Keir Hardie en zyn vrienden niet algemeen goedkeuren biykt uit brieven van Buil secretaris van den Amalg Society ol Railway Servants en van Maddison arboidersatgevaardigdo voor Bnrmley die den Lord Chamberlain schreven dal zg zich door het besluit van de arbeiderapartg niet gebonden achtten Zooala gezegd teokonend voor Engeltcha toestanden is deze geschiedenis wel De Pargsche gemeenteraad heeft Zaterdag met op drie na algemeene stemmen besloten dat het portret van Henri Rochefort geschilderd door Bascbel door den schilder en door Rochefort ten geschenke aangeboden aan de stad Parya zal worden geplaatst in het Petit Palais Een commissie uit den gemeenteraad had ik my in deze graanhoopen baden I Zgstak de armen tot aan de ellebogen in hel goudgele koren Dat zou myn lost en leven zyn dit zaaien en oogsten do natuur nit de eerste hand te genieten En als ik eenmaal geld genoeg verdiend heb doe ik hel ook dan koop ik my sen landgoed en word boerin eenvoudige boerin Waarlh zon n dat knnnen F Van allen glans allen roem afzien voor altydv Dit alles ziet er poëtischer uit dan het in werkeiykheid Is Jn als het gold een geliefden man dit offer te brengen dan zon ik n er wel toe in slaaf achten Zoo werkeiyk f Dan alleen t O mannolyke ydelheid antwoordde zy schalks Zoo bedoel ik hot niet I Ik was van oordeel dat de eeriyke liefde van een nan n zon knnnen schadeloosstellen voor het verlies van nw beroep dal u toch met lyi en xiel ia toegedaan Ach wat praat o I Ons bemint men immers niet ons groote kunstenaressen Men vereert ons slechts bewierookt ons ol mur ik geloot dat wg verder kunnen gaan 0 heeriyk doet mg de lucht aan Kai men dan niel den persoon beminnen en het andere slechts als een toeval bewheiwan Graal Uaxima xagt van niet Qrul MuiM I II f rati Htzlae n geadviseerd hel portret niet in het openbaar ten toon te stellen tydons bel leven van Rochefort De Temps heeft Rorheforl over do portretkwcstiu aang Sproken De commissie zoide Roehelort had mg veranderd in oen revolutionair tegen wil en dank Ik was al bang geworden dal de beeltenis van myn persoon een oproer In t loven zou kunnen roopeii en ik wtis jul t van plan naar het museum Urévin te gaan waar sedert tweeen twintig jaren oen beeltenis van mg ia ton tuun gesteld Maar de beslissing van den g jmoenteraa l heeft iedeieun gerust gesteld myzell ook van voren ol van ter gde Ik zal de nponbaro rust niet verstoren De jong TurkarliQ howegiiig grgpl steeds meer om zieh Immmi N tar uit Monaslir gemeld wnnit liecft kolonel Niaii olfoiidi in Resiia forniuet den slrgd der jong Turksclie party voor de grondwet afgekondigd Er jgn weer nieuwe plukkat n verspreid In eun aan Ie stadsmuren aanguplakleii oproep wordt liul lieerschende t eg erstelsel zoo k berp luogelgk veroordeeld en wordt dor rogeoring verweten dat zg ondragetgke lasten op het volk legt Voorts wordt de vervanging van het hUande leger dour militie on gemlarmerlo vnriangd Niaza doortrekt met zyn troepen hot gebied vnn Ochrida en irmHrt de bevolking tot don opstand Ie bewegen Hel volk srlignl echter niet goed te durven Het Hulgnarsehe elent ent wil tenminste tul dusver niel mee doen De Bolgnron rgn bang voor de wraak der Turken In antwoord ou do troonrede heett de Bulgaarsclio minister van builenlandsoho zaken Zaterdag In bot Sobrini verklaard dat do regeering eon politiek zal volgen die buitenUndscho veiligheid on de nationale bo langen waarborgt Zg zal alle pogingen In het werk stellen om de groote mogendbodeii er van te overtuigen dal Hulgaryu op vredelievende wgze tijn ontwikkeling nastreeft on geen onlusten n do Balkanstaten zal verwekken De minister stelde vast dal de betrekkingen met Roemenie harlelgk vriendschappelgk zyn Met Servië yn de betrekkingen lllcleel goed rg zouden oprecht en vrieudschappelgk moeten zgn Hulgarye heelt genoeg hewyten gegeven van zyn verlangen om dergelgke betrekkingen te hebben Met Griekenland zgn de betrekkingen officieel goed met Turkye zyn de betrekkingen ook goed beter dan op hel oogenhlik alleen de toongevende persoon V Kent n dan geen enkelen man dien u daartoe in itaat acht f Noen Waariyk niet O o moet er een kennen een echt dwaze kinderiyke maar niettemin een man Elsa nam een handvol graan en liet de korrels zwggend door haar vingers gigdon Maar juist omdat hg alleen den persoon bemint de kunstenares geheel negeert komt hy o onbeduidend voor bemint n hem niet Elsa slingerde de korrels weg Dal is niel waar riep zy luid Daarna hief zg plotseling het hoofd op en zag hem zoo stralend van Innige zaligheid aan zoo zelfbewust oponliartig zooder eeoig spoor van coquetterie dat Von der Hoyden s liefdesmoed die hem zoo vrg zoo stoutmoedig maakte in het eerste oogenhlik verdween Welnu noemt ge nog niet den naam van dien manV Nog niet f Moet Ik er graat Maxime naar vragen Elsa neen neen dal moet ge niel I Von der Heyden heet do gelukkige Karel von der Heyden I In zyn opgewondenheid Hel hg zich op een knie neer en greep hare hand Wal tyt ge van planr Dat doet men lochia voor groote knustenaretaen 1 Zyn MOftbedmM Mhtet mt dat do huidige regeoring aan Uet bewind kwam Inniger betrekkingen zgn moeieiyktosehepl en daar Turkye voortgaat met de ware bolangun van het rgk te ininkennen Daarenbovei wordt van versrbillende zgden Turkye ingeblazen dat Bulgargo een gevaar voor Turkye is De regeering van het voratendom zal trarhteii Turkye van het tegendeel te overtuigen Dfl minister wees vervolgens de bewering al dat Hulgarye den opstand in Macedonië zon hebben aangestuokt De rogeuring is vasthosloten to beletten dat van Hulgarye nil ook maar de mlnato steun wordt verleend aan do Mncedonlseho benden want llulgarye s welbegrepen belang eisehl de onderdrukking van alle bundi nbeweging lie minister verklaart ten slotte dat bol niet wai r was dat Hnlgari het oog op Macedonië bad geslagen maar hel kon niet ontkend dat do Maeedouische kwealle ook oen Holgaorseho kweslie was want de levens belangen vnn Hnigarye waren nauw verbonden met hel lot der stjinverwanle Mscodoniers De regeoring was vastbesloten de aangegeven jioUtieke gedragsiyn Ie volgen m We hebben iiidertgd in een paar regels melding gemankt van het gerneht dat do Kinsche jonrnalist Tlderman die naar Siberië verbannen was ontvlucht was Dat gerneht bigkl thans juist geweest te zyn Tlderman heelt aan den vertegenwoordiger van esn Noorseh blad zeil ziJn vineht verleid liy was verbannen naar Herelsot dat op 790 myien van don Sibcrischen spoorweg ligl maar In bot dorpje Demjanik op ÜHH myian van den spoorweg werd hy ziek Hel toezicht op de bannelingen was niet erg scherp Tuen Tlderman ontsnapte was zijn bewaker weg HU bleef een dag of veertien in bel dorp Kn op een donkeren nacht gelukte hut Tlderman net een anderen gevangene te ontvluchten Na een reis Ie paard van 4B uren bereikte by Tobolsk Hel gevaarlykste eind was nu achter den rog meermalen bad by leb in een hooiberg moeten verbergen Iiy moest zeer oppassen voor do boeren en landlieden want die kregen voor eiken vluchteling dien zo pakten ongeveer een ryiitdaalder Sommige boeren keken hem argwanend aan niaar hy maakte hun wys dal hy een Amerlkaanscb journalist was Van Tobolsk legde by een afstand van 1113 myien in 2H oren of in welken tgd hy negen malen van paard verwisselde Ten slotte bereikte hy de Duitscbe grens Uel zgn vlucht waren dertien dagen gcmoold geweest zy boog het hoofd tol hem over schalks glimlachend daar om atlen baar twee krachtige armen en een vurige kus brandde op haar lippen in de sterk geurende graanhoopen siito en knetterde hot als van nieuw leven en kiemen Elsa kwam tot ii nuset dat zy aan de borat van een man lag hel Was haar thans als moest y ïicb tegen let verweren een zondige verdooving legen een root Maar haar krachten waren als verlamd Het ge laat ijner moeder dook voor haar up van mevrouw Von dor Heyden streng loornif y rukte zich onzacht los Laat ons gaan Dmzo bedwelmende lucht Ik byg nnar adem wy zouden immers nog naar den molen Thans was de hloode Von der Heyden baar meS ll re ba ir bedeesdheid maakte bem stoalmoedlg een nieuwe eigenaardige kracht bezielde bem Niet alvorens ga my op myn vraag hebt geantwoord onder hartslocht die onzen goeit benevelt zonder overyiing Elsa wilt ge myn vroQW worden geheel de myne tonder dat Ik met de knnsl moeldeelenV Vergis u niel in my Ik bemin n looals slechts een man beminnen ksn t Wordt vervolfd