Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1908

I overgereden en dns ter naawenood aan h t I gevaar was ontsnapt reed luks terug naar I Sassonheim om verbsndmiddelen te halen en I I daarmede kwam ook nog dr tjuant arts 11 aldaar Het bleek dat gelukkig geen der I iozitlenden as gedood drie waren zwaar I vier minder ernstig gewond I Zg werden na voorloopig te ign verbo 1I den in eerste klasse rgtnigen met den trein 1I die na aldaar e n baltnnr ruim oponthoud 1 I te hebben gehad naar Leiden vervoerd 1 I waarin ook de overige passagiers van de 1I tram die met den schrik waren vrggek I men werden opgenomen De trein had geen I noemenswaardig letsel ontvangen Aan hel II station te Leiden werden de gewonden vo r t I zoover noodig per brancard naar het Ac 1I demiscb Ziekenhuis vervoerd en aldaar t r I I verdere verpleging opgenomen I De namen der gewonden zgn Jobs van I I der Linden oud 03 jaar en diens huisvrouw 1 I Elizabeth Brugman 59 jaar wonende W t I I telaan 15 Leiden loban Evert Schutte 1 I 22 jaar Jacob Msrisstraat 11 den Haag 1 I die allen ernstig zgn gewond w duwe Zwart 1 I G i jaar Engelenbargslraat fi2 den Haag I I I etronella Mniée 19 jaar Hendrika Mnlée I 17 jaar en Elizabeth Zuidwyk 47 jaar all n I I wonende de La Tleykadu 53 den Haag d e 1 I minder zwaar zgn gewond I Meer kon men ons aan het Ziekenhu 1 I omtrent den toestand van de patiënten nog I niet mededeelen I Vermoedelgk is de oorzaak van het o I geluk nalatigheid van den overwegwacht r 1 die nadat de trein nit Rotterdam was geI passeerd de slagboomen open liet en daa I mede niet wacülte totdat de trein uit AJnI sterdam ook voorby was Ons werd eehi r I medegedeeld dat ook de conducteur vanWJ I tram tol lasl heelt üg overwegen voor de I locomotiel te loopen 01 dit is geschied I kunnen we niot zeggen Een onderzoek zal I de ware oorzaak wel aan het licht brengen I Omtrent den toestand der gekwetsten I deelt men ons nog uil Leiden mede dal I alle zeven builen levensgevaar zyn vier I zgn na te zyn onderzocht en verbonden I reeds weder uit hel Ziekenhuis vertrokken I Drie hel echtpaar van der Linden nil Lei I den en Schutte nil den Haag moeten nog I gernimen tyd bigven maar ook hun leven I is niet in gevaar I Men nielill omtrent het ongeval bg SasL senbeim üog nader dat het vrywel vaststaat d de oorzaak moet gezocht worden I bg de Inalatigheid van den boom wachter I Deze b 4 dien iiuft a zwager bg zich en I schgnt vergaten e hebW dat onmiddellgk I na den sneltrein uil RotNrdam er ook een I trein uit Amsterdam moest asseeren I De man de D2 jarige Meya bekleedde dezen post ruim vier jaar en w daarvoor 20 jaar aan den overweg te OegstgeeSt iadienst der maatschappg Op zgn gedrVviel niets aan te merken en hg is vry vjisterken drank Misschien heelt de exlrltrein ÏRt Woestduin die by gelegenheid via I de wedstrgden rydl en jnist was gepasse nd hem een oogenblik in de war gebrachu metde noodlottige gevolgen I Zeil kan hg nog niets verklaren wiknl hy I was onmiddellgk de kints kwgt en i nog I niet geheel by zyn verstand I De patiënt die er het ergst aan toe is 1 I de 22 jarige bakker uit den Haag Schutte I die ernstige beenbreuken en gewrichtskneu i I zingen bekwam De behandelende geneesI heer verklaarde ons echter dat wanneer er I zich geen onvoorziene omstandigheden openI haarden levensgevaar uilgesloten is Ook I de toestand van de twee Leidenaars van I der Linde en vrouw is bevredigend I De vier andere patiënten zyn reeds uit het ziekenhnis vertrokken I Vanmorgen is naby de plaats van het ongeval het Igk van een manspersoon uit het water opgehaald 01 dit ook met hel ongelnk in verband staat is niet bekend Toen gisterenmiddag de vyitigjarige v d H uit Leeuwen van do Tielsche markt hniswaarts keerde sloeg loo meldt men nit Tiel aan het veer zyn kar om Hy raakte er met zyn hoold onder waardoor hy oogenblikkeiyk gedood werd op het advies van den inspecteur van de 1 volksgezondheid jbr De Graell En deze 1 verklaarde vervolgens dat bg bet gebouw 1 in zulk een slechten staat achtte dat be I gevaar voor ihslorten opleverde ook wegen 1 het uit bet lood haagen van de muren en 1 do slechte verankering terwgl bet huis b het aanbrengen van de noodige verbeteringe 1 toch zou moeten onlruimd worden I Dit laatste zou volgens de meening van 1 den architect Klaarwater gemachtigde van I appellant niet noodig zgn I Do secretaris van de gezondbeidscommis 1 sie deelde mede dAt deze commissie vai 1 meening was dut waar de eigenaar zich van 1 den aanvan al bereid had getoond verbe 1 teringeu aan te brengen hem de gelegenheid 1 daartoe had moeion zgn gegeven alvoren 1 tot onbewoonbaarverklaring over te gaan 1 Rapporteur over deze zaak was de hec I loh Krap 1 liy de beantwoording van verschillend I vragen van laden van Gedeputeerde Hlatei 1 verklaarde de heer De Uracil inapecteu 1 van de vulksgezondbeid o a nog dat h 1 niet de verantwoordeiykbeid zou willen dra I gen van Ie hebben medegewerkt tot een I beslissing anders dan tot onlrniming van he 1 z i govaarlgke perceel Om tot die onl I ruiming te komen was door bom lot onbr I woonbaarvurklaring geadviseerd I De beslissing van Oed Staten volgt later 1 Hlgkens oen uit Nederlandsch Indiè onl vangen telegram is het bivak te M inggopoh 1 in den avond van 11 dezer weder overvallen Onzerzgds werd een inlandsch luselier zwaa 1 gewond Urwyi de aanvallers zes dooden bekwamen 1 Bg den eersten overval op het genoemd I bivak werden niet acht iiilandsche maa I vier EaropeeBcho en vier inlandsche Inselier 1 zwaar gewond Sl Cl 1 Te Arnhem is onder voorzitterschap van I den heer Jos de Sterke de algemeeno ver 1 gadoring gehouden van de vereeniging van I voorzitters en secretarissen van Kamers van 1 Arbeid in NederUnd 1 In zgn openingswoord wekte de voorzille 1 op om alles te doen om de Kamers van Ar 1 beid te doen beantwoorden aan liet doel waar I voor zg zgn opgericht Voorts bracht de I voorzitter dank aan Minister Talma voor 1 het aan de vereeniging toegekende snhsidie I van I 1000 voor do reorganisatiecomraissie 1 welk bedrag een week nadat het werd aan gevraagd door do Tweede Kamer is toe I gestaan 1 Blgkons het jaarverslag van den secretaris 1 bedroeg het santal leden in 1907 1 M terwyi dit l lali tot UI daalde Gewezen wordt op de meerdere waai deering welke de 1 I Kamers van Arbeid ondervinden een gevolgvan het werken der vereeniging 1 Do rekening van den penningmeester siui in ontvangst met I 32 in uitgaal I 338 De altredende bestuursleden de heeren Jos 1 Do Sterke t C Sohlll en mr J H Van j Zanten werden herkozen 1 De volgende algemeeno vergadering lal te Amsterdam worden gehouden 1 Geraeng de Berichten Men meldt aan do N R Ct t Op den overweg van de H IJ S M even voorbg Sassonheim had Zondagnamiddag omstreeks vgl uur een ernstig ongelak plaats De stoomtram Haarlem Leiden die op den gewonen tyd 1 2H Sassenheim passeerde moest even voorby het dorp balt honden voor den gesloten overweg omdat de sneltrein uit Rotterdam passeerde Toen de trein voorby was gingen de slagboomen omhoog en zette de tram zich weder in beweging De locomotiel was echter pas den overweg over de voorste twoe wagens bevonden er licb nog op toen de trein die 3 59 nit Amsterdam was vertrokken kwam aansnellen Een geweldige schok volgde met hel geluid van kraken en breken waarboven nit het gekerm van menschen en even later bleek dat de locomotiel de twee Iramwagens door midden had gereden De weinige passagiers in deze waggons in het geheel slechts leven lagen kreunend en kermend np de rails en onder de gebroken waggons De passagiers v in de andere waggons waarvan de meesten lich in den vgiden en achtersten een open rgtuig bovenden snelden niet wetende wat hun zou overkomen naar buiten Do machinist van den trein bad ook onmiddeliyk gestopt toodat een 100 meter van den overweg de locomotiel stilstond De reizigers openden de portieren maar weidon zooveel mogelgk binnen gehoodon om de paniek niet te vergroeien De gewonden die nog altyd onder de verbry elde tram wagens lagen werden er onder van daan gehaald on dr Boks chirurg nit Rotterdam die daar toevallig in een rytuig passeerde bood bet eerst geneesknndige hulp spoedig bggestaan door de doctoren van Iterson en Veldhnyien nit Leiden die I zich in den trein bevonden Een automobiel dt t eiyi mat den Uam du 0T rw waa I In den algeloopen nacht is te Amsterdam een man gearresteerd die zich op onbekende wyze toegang had verschaft tol de 2e verdieping vjin een bovenbnis aan de Prinsengracht en aldaar de zoon des huizes die te bed lag by de keel had gegrepen Toen de indringer zich daarna trachtte uit de voeten te maken werd hy gegrepen door een bewoner van de eerste étage dia hem aan de politie overleverde Taailonten Het N Schoolblad schrgll Wy zitten midden in den tyd der examens toelatingsexamens overgangs examens eindexamens bet is nu dat de eene hellt der Nederlanders ijeBxamineerd wordt en de andere examineeït En jaiat JuNdeae dagen doet een orthognphiMht UModou de ronde watrnUUykt Verspreide Berichten KRiNKKUK I Te Toulon ia in hooger beroep de aak 1 behandeld legen drie andere landverrader 1 die IK Maart tot een jaar IH maanden en i 2 jaar gevangenissIraJ waren veroordeeld 1 wegenH poging om lokken op de nationale verdediging betrekking hebbend san bn ten 1 landKcbo agenten nil te leveren Kr is niets 1 van linn stral algegaan 1 Di iTJCHi tiri I Kel er Wilhelm al Igden zp vcrbijl te HlraalBbnrg ook een tooneeivooriitelling bijwonen waarbij door oen Klia iT troop bet 1 Slok Monsienr Ie Maire zal worden opgevoerd in het li rnnfcch Men bespreek dit 1 biyk van verzoening door den keizer te 1 goven te Slraalsbnrg drak 1 Inzake de Eolenbnrg allaire wordt nog go mold dat het portret van Knlenbnrg dat in 1 de tadeerkaroer van den keizi r hing daaruit 1 tydens diens alwezigheid stilleljes is ve wi 1 derd 1 Tegen goheimraad Kisller oud secre aris 1 van Kulcnburg dio naar wji hebben gemeld pogingen heelt ingesteld om geinige l rni t 1 tot meineed te verleiden wordt mede een 1 vervolging ingesteld 1 Tot verontwaardiging der anti senueten I heelt de keizer bevolen dat by de kenze van 1 oltieieren geen rekening moer zal worden I gehouden met do geloolsbeltidenis dor aspiranten Itai ib I Met 57 tegen li stemmen heelt de gemeenteraad van Kome besloten alle godsdienstoDderwtts op scholen at te scballen ZWEUKH Zaterdagnacht boeit een oiibekoudo een hom neergelegd in het schip Almatben liggende te Mulinó waar op het oogo blik een conflict tusschon arbeiders en patroon is Op bot schip bevonden zich KO K igelscho werklieden van wie or by de onl ilolting een gedood verd en zeven werden gokwetst UUBLASU De regoering gaat bg wUze van ptoel hel onderwgs in het Pooiscb in 240 scholen van het gouïornemont Wnrechau loolateD Negen bereden bandieten hebben niet ver vin Tiflis t omnibnsien en J andere voer Inigon aangehouden en de reizigers a tgeplunderd Ze namen iclls een gcesteiyke zijn goodou kruis al Zes paarden bleken ook van hun gading te lijn PiSKzii Do sjah heelt een nieuw decreet uitgevaardigd waarin hg beluolt volgens de beginselen van het recht te zullen regeeren en rechtbanken in IQ stellen Amkkika De krniaer Abany heelt bevel gekregen heden naar Amapala in Honduras te stevenen het chip vettoell thans te Panama om do Arooriknansche bolongen daar te heschermon In de buurt van Amapala zyn namelgk revointionnalren boiig BINNENLAND OEDËPUTEKUDE STATEN Voor Qedepuleerde Staten van Z Holland werd gister behandeld een taak betreliende do Woningwet waarby het gold de vraag ol cene woning onbewoonbaar had moeten worden verklaard ol wel in stede daarvan had moeten zgn gelast het aanbrengen voa verbeteringen Do raad der gemeente Uudewater had op voorstel van Burg en Weth on overeenkomstig het advies van den inspecteur van do volksgezondheid besloten tot onbewoonbaarverklaring van eeno woning aan het Armeninsplein aldaar terwyi do gezondheids commissie te Bodegraven van oordeel was dat h t voldoende ware geweest indien de eigenaar tot ht t aanbrengen van verbeteringen ware verplicht geworden waartoe deze ilch ook bereid had verklaard Tegen het boslnit van den raad nu waarbg aan den wcnsch om in do gelegenheid gesteld te worden de noodige verboleringen te doon aanbrengen niet werd voldaan maar de onbewoonbaarverklaring werd uitgesproken werd by tied Staten beroep ingOiiteid door den eigenaar van liut perceel deu heer K Kornhont te Utrecht en namens hem werd bet beroep toegelicht door don heer Klaarwaier architect te Utrecht Jie nader trachtte aan te toonen dat hot bewuste huis lioewol gedeclleiyk op een slechten bodom nungeplompton grond slaande en met geschi urden achtergevel door verbeteringen in beWKonbaron slaat waru te brongen 1 0 hargemooslor van Oudewoter zotle nader do xienswyze van het goraoentebestuur Uiteen i In booM ak beriep by ilcl hierby dat zells de allerboogaten nóg hooger zoo mogelgk dan heeren examinatoren nog leelgke louten kunnen maken In 1868 waren op nitnoodiging van Keizerin Eugenie een aantal académiciena bgeeo om zich te onderwerpen aan een dictee sedert beroemd geworden en door een hunner Prosper Mérimée samengesteld Er was geen der onsterfigken die er zonder kleerscheuren alkwam En ook de Keizerin die gezegd had niet te kannen begrgpen dat men spel en taaliouten kon maken bad negentig lonten in haar dictee ol dertig meer dan de Keizer die zich ook aan de proel had onderwoipen en er zestig had De Minister van onderwys Victor Duruy die van deze geloerde proelneming vernomen had maakte er gebrnik van door voor te scfargveii dat de toenemende zucht van examinatoren om bg do ondorwgseiamens steeds moeilgker dictée s te geven wi gebreideld moest worden Want als zells de Académie lonten maaktl Vacantie Een ooderwgzer schrgll ia de Volksschool Na Pinksteren liet ik mgn kla s o een opstel maken over de vacantie Een van die opstellen volgt hier ongecorrigeerd De Pinkstervacantie j Donderdag om 12 uur kregen we vry Vryda morgon om hall zes werd ik geroepen om op te staan Toen ik me aangekleed had ging ik me wasschon en was op tyd aan de meikinrichling We laden er de Sesschen op ik haalde de blikjes paste de deksels op laadde er de melk op en reden uil I Het was een vracht 140 flessschen 7U kan I zoete melk en 35 kan karnemelk Op de Nassaukade begin de drukte Op den jlacob van Lennepkado moest ik mi t 3 fleiischen en 1 kan zoete melk weg en was spoedig terug Bg den Potgielerslraat ging ik inet 3 üesschen en l i kan zoete en een kan karnemelk weg en was orer een kwartier I terug Toen ging ik m t 1 heele 2 halve I fleSschen en VI kan zoele melk en was I na vyi minuten terng Op de Da Costakade I ging ik weer weg met 7 tleaschen en 1 kan I zoete en was over 3 kwartier terug lelde I myn geld uit en ging naar huis De voljeoI den dagen ging het ook zoo en als ik vry I was ging ik voetballen I De jongen is 12 jaar Vaak gebeurt het I dal in den namiddag zgn oogen toevallen I De crisis in de Rgosleopvaart I Vrydag zgn van Rotterdam 11 RgnsleepI booten vertrokken le zamen 28 Rynsohepen I sleepende Do Bgkspolilieboot No 1 begeI leidde dit transport stroomopwaarts Andere I slecpbouleu maakten zich vo r vertrek geI reed Van boven zgn daar 7 booten aangekomen Het machinekamerpersoneel dat de voorwaarden van de sleepbooteigenaars niet wil onderleokeneo is ontslagen Hot is overal volkomen rnslig In een vergadering van de aldeeling van den Bond van Machinisten en Stokers kwam de voorzitter de heer K Kerkholl op tegen het gesprokene in da vergadering van de patroons Van wat daar gezegd ia omtrent den stand van zaken is zei epr geen titel ol jota waar Onwaar is ook het gesprokene in verband met de nnbetrouwbaarheid van het bestuur van den Machinistenbond Uitvoerig werd dit door den heer Kerkholl weerlegd en in hel byzonder ontzegde hg den heer J van den Dorpel het recht over leugenachtigheid Ie spreken Beslist ontkende hg dat de tegenwoordige toestand door den onwil var de maihinisten en stokers om tot een vergeiyk te komen zou in bel leven geroepen zgn De machinisten en stokers gaan zei de voorzitter den slryd rustig tegemoet Zg zyn overtuigd dat het geen 12 dagen zal duren ol alles ligt stil op den Rgn Dit is nu al overkomen aan de E iat Voluntas 7 van den heer W van Driel die in reparatie ligt tengevolge ongeschiktheid van een machinist die als onderkruiper optrad Verder zei hy dat de eerste patroon het contract van den Macbinistenbond heelt geteekend I diens naam mocht hg niet noemen De machinisten en stokers zullen zich kalm bonden en zich niet bang laten maken door de door de patroons verspreide goruohten dat 120 tot 170 onderkruipers gereed slaan om zoo noodig in te vallen dit getal is beslist uit de lucht gegrepen zei spr De overeenkomst met den machinistenen stokersbond is geteekend door den heer Flasskamp van het Rheinisch Transport Comptoir Deze heer heelt in de vaart de Rgnsleepboot Christiaan de Wet De heer Elasskamp is Zaterdag middag door de gezameniyke sleepbooteigenaren te Rotterdam van de koopmansbenrs gedrongen Handtastelgkheden hebben daarbg niet plaats gehad De gemeente Tholen nam onlangs een auto in beslag van een ingezetene omdat dele lyn hooïdeiyken omslag niet had betuM De ingaMtene beweerde dat ham da auto niet behoorde en heelt niks in proeaa i kunnen bewgzen De gemeente Tholen zat 3 dus voor de proceskosten die niet minder S dan rnia 2500 gulden bedragen Nu is Tholen in last De gemeente zal het er wel nietbg laten ijzilten doch op voorstel van Burg en WethJ is al vast besloten een geldleening lot een ijedrag van I 2600 aan te gaan om de procerkosten te kunnen voldoen Hee ernstig rekent men das niet op een overwin1 ning in hooger beroep 1 Sedert 1 Juli is de gehecle elektrische apoorign van Hartigny Rbonedal naar Cbanonix in exploitatie xoodat de reizigers nu i ook vrg zyn van het slolrgke omnibusirajecl Argeutières Cbatelard Wie naar Cbimonii gaat reizen allhans éénmaal langs die prachtige lyn vee 1 en veel mooier dan de weg over Qenève iEn wie wat tyd heelt die biyve een paar 1 treinen over in Finbaat om van t prachtige nitiicht op de Tête Noire te genieten 1 Te Tilbnrg is gearresteerd zekere Br I wonende aldaar die Zondag bg een vechtpartg 1 in de Halstraat te Breda zekeren Sch zoo1 danig met een mes mishandeld heelt dal 1 hem de H Sacramenten mooslen toegediend 1 worden Een 3 cM lange snede in de tin 1 kerzy en een 5 cM lange snede in de rech terdg veroorzaakten zooveol bloedverlies dat ii zgn toestand hoogst ernstig is By SS N C S en N B D S iMden binnenkort alle groepsverlegenwoordigingeu al door wier bemiddeling wenschen ol be zwaren niet van louter persooniyken aard J ter kennis van do directie kunnen worden Jf geiracht Er zullen overal binnen een door H de directies nader te bepalen Igd nicnwo verkiezingen plaats hebbon De maatschappgcn hebben op hel volgende de aandacht van het personeel gevestigd I Om vertegenwoordiger eenor groep lo j kannen zgn moet men bebooren tot hel personeel der maatschappg op den In Januari van het jaar waarin de verkiezing plaats heelt tenminste de laatste twee jaren in onalgebroken vasten diensl der maalschappy geweest zgn en den leeltyd van 30 jaar bereikt hebben en op den In der maand vooralgaande aan die waarin het stemmen een aanvang neemt lid zyn der betrokken groep Het hooldbeslunr der Ned Vereeniging van Spoor en Tramwegper oneel zal er bg de directies op aandringen den leeltgdsgrens voor de verkiesbaarheid van 30 op 25 jaar Ie brongen In de Opera te Pargs is behalve op de plaatsen van minder belang do dnmesiioed van eenigen omvang verboden Maar ook in andere schonwbnrgen verdwynt hy meer en meer schrgll de correspondent van t N v d D en hy zal dit in hel aanstaande seizoen wel geheel doen want de gemeenteiyke schouwhurgcommissie heelt in een nieuw pulitie reglemenl dal met September in werking treodl strenge verbodsbepalingen legen hinderen van achterziltenden voorgeschreven De Fransche Kamer heelt het wetsontwerp aangenomen waarby de minister van openbare werken gemachtigd wordt de naasting van het Westerspoorwegnet nit te voeren zooais dit ontwerp van den Senaat ia teruggekomen Vervolgens nam de Kamer in eerste beraadslaging aan het wetsontwerp waarbg worden geregeld de voorloopige voorwaarden van exploitatie na de naasting van het Weslerspoorwegnet alsmede de wetgevende maatregelen op geldeiyk gebied Man meldt nil Medemhiik nan de Tel dat do beruchte Veltman die in 1900 wegens poging tot moord door de AmslerdamBche Rechtbank veroordeeld was tot 14 jaar gevangenisstral in den algeloopen nacht uit het krankzinnigengesticht aldaar is onlTlucht Oelgk men zich zal herinneren had Veltman in 1900 met een Vriend op de Brouwersgracht getracht den brigadier Van Stralen van het leren te berooven Hy werd daarop tot 14 jaar gevangenisstral veroordeeld Doch in de stralgevangenis hield hy lieb krankzinnig zoodat men hem opzond naar het krankzinnigenges icht te Medemblik In deze inrichting had Veltman behalve nu en dan een vlaag zich vrg rnstig gehouden Oogenschyniyk leek hg een snlle in zyn geeatvermogena gekrenkte nan die het den bewakers niet lastig maakte en dua weinig toezicht noodig bad Thans biykt dat Veltman allen te slim al geweest is In den nacht van Zondag op Maandag heelt by weten te ontsnappen Hy is ontvlaoht door ei n venster en klom verder over het hek Eerst in den morgen werd zyn Terdwyning bemerkt Men veraoedt dat hy naar België de wgk heelt genofaen daartoe geholpen door vrienden die van zyn plannen ep de hoogte waren Tot na toe ia geen spoor van Velt Stadsnieuws GOUDA 14 Juli 1908 Naar wg vernemen zal de Historische Optocht bg gelegenheid van den Verjaardag van H M de Koningin niet plaats hebben daar het aantal personen daarvoor beschikbaar te klein is Naar wg vernemen zullen op het orgelconcect op 21 Juli a s hare medewerking verlcenen do dames Elisabeth Simon sopr den Haag SiphiejPutroen Mezzo sopr Rol lerdam T v Bonwmaii viool Ngmcgen Te Utrecht is geslaafd voor het examen apothekers bediende JJet P W J Muller leerlinge van den heer P Weger Aan de Ryks Lnndbonwsohool te Wageningeu deed met gunstig govuig eindexamen de heer P W Bourguignon Ze zaten hoog en droog de heeren muzikanten van ons stcdelgk muziekcorps hydo gisteravond ge even uitvoering in t Park zooais de volksmond die lauts betiteld En niottegenslaande bot minder gunstige weder bliezen ze er lustig op los lot groot genoegen van de weinige toehoorders nchle lielhebbers als ze waren die qel paraplnie ol overjas gewapend een plaatsje zochten onder de dicht hebiaderde boomen ten einde zich zooveel mogeiyk voor regen en diop te vrgwaren Welgemeend bekenden ze dat dit weer hun bgzondcr aanstond uu toch waren ze in do gelegenheid ongettoord t genieten m weinig znllen de muzikanten er aan gedacht hebben dal ze meer sncct s mei hun arbeid hadden dan wanneer die door hel schoonste zomerweder was begunstig l geworden Toen dan ook maar ven het weder opknapte kwamen zo weer voor den dag de rnstverstoorders en moesten we voel van t genolMnissen dat waarlgk goed nitgei oerde nummers ons schonken Want nog altgd bigven onze verzuchtingen zochten de herriemakurs bg gelegenheid der mnziekuilvooringen een ander terrein voor bon joelen eu tieren Je kunst zon du waardeering vinden die zg wezenlgk verdient Ze blozen tegenwoordig goed hoorden we dikwgis zeggen en wg beamen hel Bgzonder bevielen ons de nos 3 5 on O en gaarne zullen wy die weder op t programma zien Mocht eens weer hy ongunstig weder even van t program algewekon worden on een meer klassiek nummorljo hot dichlo loover doen trillen dnt zal de repulallo van ons muziükcorps gewis nog verhoogon Aan de Rgka Hoogere Land Tuin en Boschbouwschool te Wageningen zy geslaagd de hoer K van der Torren IHz voor het examen aan hel einde van het tweede studiejaar Noderlaiidsche landbonw alle vekken en de heer J Samsom voor hel examen aan hel einde van hel eerste studiejaar en enkele vakken van het tweede stndiejaar koloniale landbonw De uitvoeringen van het Zalsman Kwartet 1 mogen zich in een steeds stygende belangstelling verheugen Do verslaggever van de Prov Overys en Zwolsche Courant eindigde zyn uitgebreii verslag over de nilvoering te Zwolle met Wy hebbon genoten en dit concert was eon lichtpunt in ons moziekleven Te Zntphen en Arnhem was oen zeer groote belangstelling en vooral in laatst genoemde stad kwam het publiek in de heeriyk klinkende kerk zoo onder de indruk dat na afloop velen hen opwachten om hun I hulde te betuigen I Moord te Oudewater Omtrent dezen moord verneemt bet U D 1 van bevoegde zyde de volgende nadere bg I zonderheden 1 Zaterdagmorgen ontving de olficier van 1 justitie te Utrecht bericht dat Ie Oudewater een vermoedeiyke moord was geplee d He 1 parket vertrok onmiddellgk derwaarts he 1 onderzoek werd geleid door den subsl oH 1 van justitie m A A baron Van der Feltz 1 Al spoedig bleek dat de logementhouder 1 de dader van den moord Johannes Van der 1 Wolk vroeger scharenslgper met zgn vrouw 1 Anna Maria Martina Derogé pas oenige daI gen te voren te Oudewater was komen wo 1 nen na vóór dien tyd een zwervend leven 1 te hebben geleid Zy hadden het volkslege ment overgenomen een inrichting die bezoch I pleegde te worden door rondtrekkende koop I lieden enz Vrgdagmorgen hebben man en 1 vrouw hooggaande ruzie gehad de man heeitaAjLdien twist een op de lalel staande I kom ol nomen en die de vrouw in hel ge zicht geslingerd waardoor een diepe snee 1 woBde ter bo t van dan lUap war d ver I ooruaki waarby een slagader werd ge trollen Het bloed spoot met kracht uit de wond de man heelt van zgn vrouw geen verdere notitie genomen en liet haar zitten in den stoel waarin zg zat toen de kom haar in het gezicht werd geworpen De vrouw is in die houding doodgebloed en vermoedelgk roAls kort na de daad overleden De man heelt tot s avonds 10 nur in het huis vertocid hel Igk toen een kussen onder bet hoold gelegd en is daarna gevlucht waarheen is thans nog onbekend De jastilie vorzoekl de aanbouding van den dader en onmiddellgk bericht daarvan Van der Wolk is i2 jaar oud en in den omtrek vrg algemeen bekend Uy verbleel o n langen Igd te Utrecht Het lyk is Zaterdag te Utrecht goschonwd door protessor Eykman en dokter Van Leeuwen De politie h elt alle pogingen in het werk gesteld om den dader in handen te krggen Maandagmorgen werd hg onder Heenkoop gearresteerd PosterUen en TelesraphlR Benoemd 1 J ili lot adsialenl lo Rotterdam de kantoiirknnchl P J J Linthuis lo Vcnio Ui Jnli tot brievengaardor te Koegras C van der Kgk l Aug lot directeur an het post en lelegrnalhanloor te Lemmer de commies der lele gratle 2o klasse K Uoodzanl Ie Rollerdam hgtelogranlkantoor Boutnpjes Verplaatst 1 Juli de adspironlcemmiezon dor po tergen en telegrafie 1 A W Hcnskus Reramerl do Boer J N Wecdn J Braam J H Kroes R de Jonge W 1 Muller E ten Kate J A H Maltoobch M Meyer en J 11 Halm allen van het telograalkantoor naar hel postkantoor te Rotterdam de klerk dor potlorgon en lelegrahe 2de klasse 1 Küojimans o v van Rotlerdam lolegraalkantoor naar Veghel 0 Juli de klerk der io teri eu en telegrafie2e klasse J 1 A Jurgens van Leur naar Kotterdara telegraolkanloor j 10 Jnli do cummiezen der posteryen en telegrafie 4o klusho J O O kam o v van Haarlem pustkantuor naar Rotterdain postkantoor en A van Burrondam van Rollerdam postkantoor naar Haarlem postkantoor j 1 Aug do klerk dor postorgeu en telegrafie 2e klasse van der Linden o v van Leerdam naar Rotterdam telegraalkanluor 1 Sopt do adspinral commiezen dor posteryen en tolegrnflo A Spaans J L Lnrassen en J Pauwels allen van hel lelegraalkanloor naar hit postkanloor te Rotterdam Eervol ontslagen op verzoek 1 lull de brievenga irder lo Oerlc P do Bont Overleden 24 Juni de commies der telegratlo 2 klasse II K Frans lu Amsterdam byjiosl en lelegraalkanloor Prins Hendrikkade BEÏÏES VAK ROTTEEDAM MAANDAG 12 JULI L K H K SuxalêUtnxniieh Neukri ertil Ned Werk Schuld 2 75 PoBTuoAi Oblig Tabaksmono polieleening 500 5000 Ir 4 95 Renleloote certil I 0 Oblig Ie SorieLlOO 3 04 BuLUARUB Zogelleening 1IH 4 5 93 Hypothec Staatsl 1892 O j RDBi Aiin Iwang Dombr Obii gallen 4 94 AziK Japan Obligatien 1S99 4 80 UoMmBiA Geconsolideerde Boltenlandsche Schuld O 1000 P 3 44 Hypolhnk ïiankfn Pandb Rotterd Hypb 4 100 Pandb Standaard Hypb 41 99 Pdbr Stod Hypb sGrav 4 lOOi Pandb Utrechtsclic Hypb 4 lOOj Pandb Weatlandscbo Hypl 4 961 Pandb Znid Holl Hypb 4 95 Pandb Algemeeno Groninger Scbeeps Hypb 4 99 Pandb Noderl Hyp Pand brielbank 4 9 Pdb Ned Schoeps Hyph 4 100 Pandb Bataalsche Hypb 4 94v Eerste Ned Hypotlteekbriel hank 4 94 Pandb Hollnndsche Hypb 4 95 Pandb Nationale Hypb 4 100 2 Sebffftrmtrt SebffftrmtrtM aatvhayptjfii Oblig L Smit en Cs Sleap dienst 41 1 100 l rftn eUemtnjm hKi aiK Loten Stad Antwerpen 1887 97 iTAUt Obl Znid Italiaaniche spw MS i m Obl Ned Ind Gas My 1905 4 100 i OlJVKAUTÉS IN 8liim tailleur Mantels Bloiixen itokken en lh H niitof eii in zeer groote keuze tol da meest roncurreerende pryzon t iflftfy V i yj sVW V Veemarkt te Rotterdam l ini ldg 14 Juli ig4 li Vette OHsen en koeien goetle Mn voer prfjien waren voor idte kwal 3771 3 le kwsl ja Jile kwal 18 ttnu per half iiilo Magere utsen melkvee o vASrkoeien goeit aangevoerd Xv Vette kalveren oeile aanvoer i te kw 30 iile kw aj jdc kw 24 ccni per half kilo Hlierfn gocïle aanvoer prijnen waren voor iat kwal 3 ade kwal 97 3de kwal 14 centi per hrir kilo Handel in vet vee en mager vee prijahoutlend Vette kalveren atug stieren lager tn prijs VERSf HKIDENHEID Het aantal doodslagen en moorden in Pruisen valt niet mee In 19 i werden 096 mensrhen daar het ollnr van De moeste moorden kwamen naar verhouding In Westlalen voor 3 03 op do 1000 inwoners Berlyn geoll de gunstigste slalisliek met 1 28 De lelie vo irstanders van do doodslral inogon wel eens bt denken dat ze in Pruisen goregeld wordt toegepast Du bewering van den Fransclien algevaardigdo Reinsch dat de doodslral volstrekt niet hot aantal ininslagen vermindert wordt ook door Pruisen bewezen Burgerltlke Stand GEBOREN 11 Juli Marinus onders A van de Water en A Ulazing Maria Hendrik Adrians ouders H van der Woyde en A Roilervcld Allegonda Eliinbeth ouders G van Unnen on 11 M lleygen 12 Trynije ouders J Korllevrr on J Boogaard Arnuldus Hendricus ouders A H Dikbooll en J e M Dortland ÜVKRLKDEN 10 luli P van Urenkolen hnisvr van Brudie 05 j M G Altenkirch wed A Steen 82 j 11 I Piket 7 m 12 G A vnn Vnuren 22 j Heden overleed onze geliolde Vader Behuwden Groolvador de Heer A USSELSTIJN in den leellgd van ruim 80 jaar D IJSSEbtfflJN J J lJHHEr4TIJN ExAi To J IJ S8ËLHTIJN I N I I SSELHTIJN Am l r lam JoNKKH I T O UBSEL STIJN A J IJHSEL STIJN J IJHHKLSTI IN BI AKK G IJSHEL STI IN e E I W HELHTIJN lltn Haai PrtUUHAtlPT I DORA IJS8ELSTIJN Gouda 14 Uu 1908 vknnikUTm O W REDLICH AUaTKRDAia Wetttfrmnrkt IV re tiOVUM t oonsnlleeren eiken DONOKHOAO van tM onr verdere uren ol dagen volgens ilijiraak ten huize van den Hier STKEMA Ü Kleiweg 10 tl Rpecialltelt UVHMTTMmitKX ta UKKKKIjK VUmBVrmV onder nehrltteHJke garauUr logen bUIIjk tprijien