Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1908

J XoLENAARs KINDERMEEL j ü i i i i Donderdag 16 Juli 1008 47sle Jaargang No 10690 fiOUDSCHE COIMNT jyieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omgtreken lelclMii II M ADVERTENIIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden Inbrekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën oi 1 iiiii il niiilil Melai g R St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uittondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per iwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENT F N Groote Kerk te Gouda DONDERDA i 23 JULI IJHW s aTonds H anr I UITWOKRING GEWUDE MUZIEK tr UieVKN DOOR UK f ALSMAHK WARTBT Mej JOH VAN DK UNDK Sopraan HERMINK 8CH0LTKN Alt de Heer JAC VAN KEMPEN Tenor GEttARt ZAI SMAN Bas Entree 50 cent Toegangsbewijzen on tekstboekjes i 10 et nrkrjjgbaar bg don Boekhandelaar J UK VKN Wydstraat 37 en v jiir don aanvang naii liet Kerkgebouw GEVRAAGD voor een lieer i b b Ii b Kamer en Slaapkamer met volledig I ENSION op netten stand Brieven met pr s under letter S Adv Imrean JUNGENËËL Haven FEEWEEDA iTIEMAU BEVELEN KENNISMAKING AAN MET EIJNWIJN Vl Olt ON K M MI K MN ilUlW M llKUMII nvAii MIÜKIIÜIDKN M llMI UK IKIl MhJ 1II CH I rol llt llKllllMl VAN MKIWIIN P r flr h Waclii nbohner 0 70 Niersteiner O SI lloclihoimor itO Marcobruiiner Rauoiitbaior HtldeHlioimor Ellviller IjioMrauraiIch Winklor llasensprnng l lilldosheimor Berg 2 Korslor lesuitongarten 2 1 MOHXBLwTjMiy Brnunoborger 1 Moaelblllmchon LM Pisporter 180 I l rU eii contant nicl 10 p t korting DKl llT TK IKIOA V J J Wm VAN flSTADK GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen 8traalp jpun met 8pveier enz Huipie keuze In te nieuwste Gasfornuizen en Qascomforen fijn uitgevoerd in prima omail Alleenverkoop van Dr BKKN s prima Ramé Kous iannovertfolteninlichtkraebten duurzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dubbelo Bnurt B 1 1 Tolephoon 117 Schoenhandel Kl mWEG E 30 togenpver de Kleivegsteeg AnnbeveleDd H3 SMITS Uie rejtaratifiD en aangemetes werk 20 cent per 11 cent per 3 pak Oteral verkrijgbaar IIIISHOEIIËKS warlit r voor namaak iet naar het Comirólm megel Dr v HAMEL I 00 S en HAIIMEN S en den naam PJMOLEl AAIi Co V M eêtmaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de oogstc Onderscheiding den UIIAKO PIIIX T K S T Zwolle 19 December 1907 P MOLENAAR Co Westzaan WelEdele Heeren Ik kan niet nalaten U te berichten welk een grootf waarde Uw kindermeel heelt Ik hob een rooiaje van nu 10 maanden welk als bgvoodsol der moedermelk Uw meel gebruikt lie resultaten zgn schitterend zoowel in gewicht ah lengte is het in een paar maanden aanmorkolgk vooruitgegaan en is ze ongeduldig als het op tafel staat en Hl niet direct gevoed wordt Mgne 3 andere kindoren hebben hot tot mgn leedwezen niet gebruikt Ik durf gerost hnworen dat Bet de ciwHies en dorgolgke versterkende middelen vervangt Ik rand leder huismoeder aan Uw meel te gobrnikoii vooral daar hot zoo licht verteerbaar is Ik geef U de vrgheid van dit oHgeeraagd advies gebruik te maken in Uwe annonces als U dat wenscht Hoogachtend Mej J DEKKER B ugelink Eendrachtstraat 59 AAN Wormerveer i UGHT WESSANEN OPGERICHT ll HOMIMHMJKK r HIIIKHKN Voedert uw Fm met de xutvere murwe merk Sler en fV b uUmnntonde door hoog eiwit en vetgehsUft en grootste voedingswaarde BareDiploma Par i J900 Segn Qoudan MedaUlf f Onnavolgbaar tin thaos door nieuw gevonden toepassingen onte tm alleeerf geteklUertlH fur trellem felulmreHoffaerU Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunoeD bereiken Men ovcrtnigo zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Ge ill Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschrilten gnttu op aanvraag Boxtel H BOOAKHJi ft o Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kansthandel Kleiweg bg wien modellen 1 bezichtigeo ijn Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poe der wordt gratig toege onden Ctin Ingegeven wortitn m A fc Thee Melk Itktur Aknnl Hier ll a er t f in htt loetisel zander dut het H Oihg IS dal de dronkiitird er leti van af weel Het COZA FOBOBRbc Zit Ie wonderbare ciitenMliap om tegen et n tot hol drinken van sterken drank bier wijn abiint ens bij den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt Eoo onopgemerkt dat de erhtgenoote de lUbtor of de van den verslaafde het hem toe kan dienen zondjr iijn medeweten en tonder dat het noodig 18 dat de patient ooit behoeft te welen waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeti het hmsebjk geluk van dui en len gczumeii hersteld duuemlen personen van schaamte on oneer gered en de © personen tot levenidustige en nuitige leden der maatschappij hel heeft menig jong persoon op den rechten weg terug ijebrachi en gelukkig gemaakt en het leven van talboten met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeeveniard poeder verspreid wordt lendt gratia aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankljetuigmgen en een monster Het poeder worilt gewaarlwrgd volkomen onschadelijk te zijn Correbpondenlie In alle talen der wereld Het echte Co a poeder is verkrijgbaar in nlleapotheken en in het volgend depot Gouda WOLFF fc Co Onre depölhoudcrb reiken het atteatenboek gratu mt aan ben die er aanvr iag voor doen maar geven geen gratis proeven üin deio te bekomen wemlt U direct naaf Londen COZAINSTITÜT£ r U Wacht U voor namaaksels Het Com Poeder is het eenige afdoend middel legen dronkenschap impömfm Un HkT Mao zijm taw M IUVKMSWAAYZüNK OOHINCBEM Dene THEKGN worden algelererd il rerzegelde pakjea van hM M I half eu etn Ntd oiiê met vermelding van Nommer ai Prpa roorzien van aereuataan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot d ultrof luir van geëerde orders Aaubev ende J C BUL i ïl J ANKER TEGEN BHKUMATIEK Yi EN VERKOUOHEDEH voorheen J BBEEBAART Li Ruim X jaar imm miiuookn JICHT CN RHEUMATIMLUDERS MET SUCCES SEWUIKT VCRKRIICMAa IN FlESSCHtN VAN 50 cls 7S cIs 1 CN I ZS MJ H H ItraTHEMin EN DllOdSTEH i ir Ad RICHTERU noiTUOAM I Te ÖOüDi b @ C LütiEB Apothoket Harkt WOLFF Co Westhaven 198 es b ANTON COOPS Wtjdatraat aonda DrBl n BRINKMAN A Z KieiDbandel Id sterken drank BURGEMEhSTfcR en WhTHOUDERS v n Gouda brengen logevolge art la i der Drankwet ter opCDDare kennU dat bij hen ts ingekomen het navolgende verxoek om verlol voor den verkoop van alcoholWoudenden dranli anderen dan sterkea drank van G W Nederend alhier in de benedenlocalileit van het perceel un de ZeugUraat Wjk G no 45 Binnen t weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen hel verleenen van het verlof schriftelijke bezwaren inbrengen Gouda den 15 Juli 1908 Bnigeineester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secreuris BROUWER BoUenlandsch Ovcrzlchi Reater aeint qit Tebria U Jnll Het bombardement van de atad begon gisteren De revolationnairen antwoordden met een bevig geweervnnr V Het vertrek van den preildent der Fran chn republiek is vaalgeateld op den 18den doier wanneer bij licb te Dniakerkeo op hel slagBchlp Vèriti aal inaehepen dat wordt geencorteerd door den gepantaerden kmiaer DnpetitThonars Baliste on Artneboae De president wordt den 20en dezer te Kopenhagen verwacht waar dien avond te yner eere een groot gala iflner ten hove wordt gegeven Het vertrek nit Kopenhagen is vastgeMtld op den 22en dezer te 6 nnr s avonds Den 24oii wordt hjl te Stockholm verwacht voor dien avont staat reeds weer eeo galadiner ten hove op hel program Toor het verblijl te Stockholm itjn ook twee dagen nitgetrokken den 26en gaat de tocht verder naar Reval waar de president den ïlen wordt verwacht Dien avond is het diner aan boord van bet jacht van den Tatar terwyi daags d a v de Tsaar de gast Tin den president lal ttjn aan boord van de Vérité Den 28en s avonds wordt reeds weer tanker gelicht en wordt de terngtocbt over Christiania ondernomen waar de president van den 31en deier tot den 2en ADgnstns aal vertoeven en als elders op dezen tocht de gewone beleeldheden met hoDini Haakoo lal wisselen VU deelden de tonderlinge geschiedenis FEVILLETOK PK actricbT Iaar jBlat daarom aal Ik nooit te bekeeres ziJn nooit in een deeling btwilllgen Wilt ge Elsar Wilt ge een bedenktijd Wilt ge misachies uw moeder om raad vragesr Vraag da bw veratandige Toorilchtlge man 1 Doch geen bedenktijd geen raad znika moet vrij zonder bemiddeling nil bet hart wellen Ik wU jsiit als gü wilt geheel osverdeeld met hart en ziel I Ta ala ge eenmaal werkelijk in de deeling zendt bewilli an dan zon ik ook weten dat ge mjj niet eer bemindet zooals ik bemind worden wil Ia B dit woord voldoende hier te middes vas d volle ugenlsges der natuir deze ynbolts der wtarkaid f Vos dar HeydaB drAta kaar iwügaad en Is iton TertrMwan de haad Walsi das naar onn ooedant Via de iraauaUlan rotrde en hasgenda ijzares brag saar das molen Van nit de hoofta ufan 4 ilironw Potokjr In druk PÊiftA Mt aanaaw Vos lat Baydaa dia mede van de benoeming van professor Bercbard te Kiel tot professor te Berlin van zgn bricl aan de philosophiache acu lelt dezer boogesckool en z n daarop gevolgde aanvrage om de gedane benoeaiog ongedaan te maken Wegens zjjn bonding in deze qnaestie heeft proIosBor Bernhard van den minister van onderwijs een zeer ernstige terochtwözing ontvangen De minister achtte hot in strijd mot de discipline dat Bernhard zonder ztine voorkennis het bedoelde Hchrtjven richtte aan de philosophiscbe acnlteit te Berlgc De minister deelde aan Bernbaid mede dat zijn verzoek om de benoeming ongedaan te maken niet aan den keizei kon worden voorgelegd Onder die omstandigheden heelt protessor Bernhard den minister verzocht om zes maanden verlet wat hem dezer dagen is toegestaan De Köln Ztg meent dat deze beslissing van den minister volkomen terecht is genomen Het blad ziet in den stap van Bernhard die door edele motieven werd ingegeven een vergrijp tegen de discipline die ieder staatsambtenaar dient hoog te honden Het blad hoopt dat in de zes maanden die nn zullen verloopen een oplossing worde gevonden die den minister professor Bernhard en de pbilosophische tacnlteit te Berlijn zal kunnen bevredigen Hen meldt aan den Petit Bleo dat de gernchten betreffende bet voornemen der zeevarenden io dienst der Italiaansche ban delsmaatschappuen om een algemeene staking te proclameeren ten einde hunne werkgevers tüt loonsverboegiog te noodzaken ernstiger zgn dan aanvankelgk werd gedacht Toch moest de berichtgever van htt Brnsselsche blad zelf erkennen dat er op het oogenblik nog niels ia om te gelooven dat de drijvers hun plan zullen kunnen verwezenlijken Ter aanvulling van ons bericht over de woorden vau HcKenna den Engelscben minister van marine betretiende den aasbouw van schepen voor de zeemacht meldt men nog het volgende Het was Lee bnrgeriyk lord der admiraliteit onder Balfonr die de woorden uitlokte Hij maakte bjj de begrooting van marine de opmerking dat het plan van scbeepsboow voor bet loopende jaar geheel onvoldoende is Door zoo weinig aan te bouwen belast men volgende begrootingen op zorgbaresde wijze Om in 1912 in Dreadnoughts beiden juist onder de brng doorgingen Zoo iets ia geheel ondenkbaar bij mijn Elsa bg haar is het niets dan de kunst U rekent eenigszins te vaat op onberekesbare dingen Z j is en bigft trots hare gaven toch een vrouw en juist dezu gaven die n mij daar opnoemt z jn mg een waarborg dat zjj een echte degelijke vronw is Ach wat hetgeen n bedoelt kent mijn Elaa volstrekt niet afgezien daarvan dal ziJ mü zniks nooit zal aandoen Kan ziJ het ooit heerlijker krjigen dan zg bel no beeft f Elsa ondervond geen verdriet meer over het idéé tie barer moeder die io haar nooit een vrouw wilde zien ala elke andere maar een diepe ontroering over haar vaat vertrouwen Zon zij haar raad niet verlangen F Haar zg wist inimeri maar al te wel hoe die zon luiden Von der Heyden betrad den molen z j moeaten niet gezien worden Het geraas en geklappar was hem welkom Zü spraken met elkander zonder te verstaan Deze omgavisg steade voorlreffelgk met hns eiges opgawonden stemming Het Bjne ataUmeel kolde hen In een gameesschtppelijka itot wolk Toen zij van onder lot boven gepoederd gearmd den molen verlieten Hepen zjj jniat de balde moedars io d armen Het verbaoida galaat ras baldan In aaomarklng ga en Invincibles balf kruiser hall linieschip tegen Dnitschlaud op te kunnen moet Engeland volgens Lee in bet volgende jaar tenmiute vgf schepen van die klassen op stapel zetten Lee bracht ook Ier sprake dat er op hel oogonblik in Engeland voor BraziliS drie Dreadnoughts worden gebouwd Het was moeiiyk zich voor la stellen vond hy waarvoor Brazilië die ichepeu noodig had Hg hoopte dat de admiraliteit er voor zou zorgen dat die schepen niet overgingen naar een minder bevriende en meer te duchten mogendheid dan Brazilië Ook sprak Lee over de tweespalt onder de offlciereo der zeemacht H j kon de regecring verzekeren dat alle partijen baar zonden stennen by alles wal zy noodig zou vinden om de orde te herstellen bg den besten dienst in de wereld De minister veriocbt het Huis zich niet te zeer over de Duitsrbe vloot bezorgd Ie maken Op het oogenblik beeft Duitscbland vyf schepen van het type Dreadnonghl of Invicible op stapel Engeland heeft er tien byna klaar Nog in 1911 zal Engeland een besliste meerderheid boven Dullachland hebben en zoo noodig zal Engeland door aanbouw 7orgen dat I zoo ook in 1912 zal weien In Lodz heerschen nog altyd een soort middelaenwscbe toestanden De gewone rustige burger is er zyn leven niet veilig Een paar dagen geleden werden eenige jonge lui die door de politie verdacht werden vervolgd De politie school op de vlochtenden maar mikte alles behalve goed Ueen der vervolgden werd geraakt terwyi integendeel een paar onschnldlge kindaren bel slachtoffer werden Eeji op straal spelende vyfjarige knaap werd gewond en een zevenjarig meisje dal in haar onderiyke woning voor bet venster zat Ie spelen werd door een kogel gedood In de Petrlkanerstraat kreeg een agent argwaan tegen een jongen man omdat hij van verscheidene huizen in de straat teekeningen stond te maken Toen de agent den man gelastte de handen in de hoogte te honden wilde deze vluchten waarop de agent hem dadeiyk een schot door het hart joeg Volgens de eene lezing was de gedoode een Dultscher volgens de andere een OostenrUksch onderdaan Hy was de vertegenwoordiger van een huitenlaudsche flrma In bouwmaterialen die mat politiek of aanslagen niets gilslaande had nomen moesten zy wel een verrasaenden aanblik opleveren Hoe kom jy hier f vroeg moeder Potoky ongernat Een overbodige vraag beste jufironw meende mevrouw Von der Heyden Haar waar is de graaf Elia en Von der Heyden keken elkander vragend aan Verloren derhalve i Von der Heyden trad met een vaat besluit op hel gelaat naar voren zoo ver bet oog reikte waa er niemand Ie lien hel geraas van den molen bood bovendien volle zekerheid niet beluisterd te worden Uama ik ben te oud voor uitvluchten en geheimzinnigheden en voor den dag moet ik er toch mee juffrouw Elia Poloky ia myn bruid De moeder der knnslenares lachte met een grappig gebaar van angst Elsa viel haar inikliend om den hals Mevrouw Von der Heyden heet slch op de lippen Je hadi io elk geval een gunstiger oogenblik kunnen afwachten voor deze verrauande mededeeling zeide ly scherp alle lachlbeld was alt baar gelaal verdwenen Ik daoht nwan seberpan blik toch niet Ie kinsan verbergen wat r tus han ons omging Ah ia dat jlaekt bad a u litaraa Ta Praag werd Zondag in tegenwoordigheid van gedelegeerden van ten aantal Slavische nationaliteiten een Internationaal Slavisch Congres geopend Bg do leestvoorstelling werd een stuk van den Tajechischen dichter Bozdech opgevoerd dat handelde over een varbond luesrhen Oostanrgk onder Kauniti mi t Krankryk tegen Pruisen au dat wemelde van anli pruisische uitingen die door de Slaven voortdurend lulde werden toegejuicht Naar aanleiding van hel congres schreef de Kranach Pnoiacbe juurnallst graaf De Wodainski een artikel voor de Narodal Lisay waarin hy aandringt op etn PoolsebRussische verzoening DU is noodzakeiyk voor den Slaviscben stam en maakt de Rusalsch Kransche alliantie tut een onbedwiughart macht maar bovenal staat dan de Slavische beweging sterk en eendrachtig tegenover Duitscbland Hel Pangermaanacbe gevaar is ernstiger dan hel gele Dullachland toch bemaclitigt In zyn onverwlnbiren drang naar hal oosten alle Slavische posten Sieelits door aaneensluiting tnaschen Russen en Polen kan een Panslavliobe unie ontslaan die een dam vormen zal tegen het Paugermauisme De Polen moeien om door hun wesleiyken buurman niet te worden vernietigd steno en aansluiting zoeken by Rusland Verspreide Berichten FBAmCRIJK Nn ar weer ceniga moorden in Indo Oblaa hebben plaats gehad moet de regeering hel voornemen hebben opgevat SOfX man er been Ie lenden welk aantal In den loop van dit jaar dan lot 6U00 lal worden opgevoerd l RnTicMi De bakende dr Rudolff Martin haaft de Daily Hall een plan ontvouwd vooc een Dalticben Inval in Engeland Voor het onnooiele bedrag van vyf mllliarden besteed aan bestuurbare balloos en vliegmachines ion Duitscbland s nachta in een balf uur 360 DUO man van Calail naar Dover kunnen overbrengen en aeii tweede bezending la dienultden nacht ZwiDia Als vermoedeiyke dader van ds bommengooiery aan boord van een Engelscb schip met arbeidswilllgen te Halmii ia een jonge man aangebonden die tot da longsoclaiis liscbe party behoort De koning heeft de gewonden een bezoek gebracht reeds een bekentenis moeten doen üeloof nial dal ie mededeeling me onverwacht komt miJ verwondert alleen je baast Je verloving in den molen op den zolder el waar die mag plaats gevonden hebben Dat is Jonw gewoonte niet Zy drukte scherp op het woord jouw RIsa schrikte op de beide rouwen kaken elkander dreigend aan Laat ons gaan hel ia hier de plaats niel voor dergelgke besprekingen nochtans m ik daas myn raad io duze zaak niet is Ingewonnen niets te zeggen je bent intman je eigen heer en meester zy gingen voornll op hnls aan Elsa nam haar moeder in den arn Da slag was te plotseling moeder Potokv schudde aleehts vertwyfeld het hoofd en keak haar dochter zachtend als een vreemde varschyning aan Von der Heyden wist by efvaring dat bat Ibesl was zyn moeder thans aan haar zelve over Ie laten Haar maederiyke antoriteil waa gekwetst dit gevoel deed voor het oogenblik geen ander in baar opkomen Aan den anderen kant berouwde zyn handelwyze hem niet Met lange ophelderingen durfde hy zich niet lal iten Vsrdt vervolgd