Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1908

Maandag waa men in de Oude Honthavan te Amsterdam bezig om een gezonken pninBchuit te lichten Op eens slipten hiarbij de kettingen waardoor de pal van de lier brak hetgeen ten gevolge had dat een werkman een klap tegen de borst kreeg achterover Eloeg en bewustulooa geraakte De man Is in het Binnengasthuis opgenomen Te Harlingen stootte eergisteren het yzaren tjalkschip Zorgmetvigt van schipper Post geladen met macadam van Kampen op de Noorderpier en zonk voor de haven Da opvarenden 7 personen redden zich in bnn eigen boot Het tjalkschip Antilope schipper Znidema werd met gebroken mast te Harlingen binnengesleept door de sleepboot Johannes De gemeente ontvanger van Krabbendyke Znid Beveland had den laatsten tyd een aantal zijner dorpsgenooten aanstoot gegeven door zyn particulier leven O m nam men hem kwaiyk don vriendschappeiyken omgang met zgn dienstbode met wie hij oms wandel delen fletatoclitjes maakte Hem waa daarom de vorige week door het gemeentebeatanr een schrgven gezonden waarin hij met ontslag werd bedreigd indien hg in het vervolg niet een drietal nauwkeurig in dit schrgven omschreven voorwaarden nakwam De dorde dezer voorwaarden bevatte den eisch zijn dienstbode te ontslaan De gemeente ontvanger verklaarde zich bereid twee der voorwaarden na te komen doch hy weigerde zgn dienstbode die naar hy schreef hom trouw an eeriyk dient weg te zenden Door den burgemeester werd daarom Zaterdag in een voltallige Raadsvergadering het voorstel gedaan den gemeente oitvanger ontslag ta verleenen Na langdurige in het openbaar gehoadeo discussie waarbg door den burgemeester minder vleiende diagen over het dianstmaisje werden gezegd werd het voorstel van den voorzitter van den Raad met algemeana stemmen verworpen zoodat én ganaaataontvanger èn dienstmeisje in hun raipeetieva betrekkingen biyven Tal Collactief Arbeidscontract Op da vargadering der voortitten aa acretarisaan tu Kamara van Arbeid hiald da haar mr B Spiar secretaris der Kamar TU Arbaid Toar da Wiokal an Qroaaiara RotLjkKD De ciatr heeft de deelnemen aan de Jodenmoorden te Kiew in 1906 begenadigd BlLKllI STiTBK Op een Fraoache atooBboot varende tnaacben Salonika en Oonatantinopel is generaal Faiil Pascha door een Tnrkscben olficior orervallen de generaal werd gekweUt PlKZIE De door de re olntionairen bezet gebonden wt k van Tabriz is gebombardeerd De sjah heelt getelegraleerd dat men niets moest ontzien om de orde spoedig te herstellen Slanken wt Schoonlio7en CLIX In de ychoonhovonscho lonrant van H Jnli jl doet een zekere mijnheer P waarom niet den naam onder die openbare klacht V Via klaagstem boeren over het Voetbalspel op den openbaren weg en op de pleinen Dat moet by politiemaatregel verboden worden Krnslige ongelukken wordun verwacht eerzame wandolai ra kunnen daar vanwege het atol en de vliegende projectielen alias ballen en saamgebonden lorroo niet meer paaseeren en de burgers die daar wonen klagen steen on been over de verregaande onveiligheid en brutaalbeid der jengd Wil geven den heer l volkomen gelijk bet voetballen in de bebouwde kom der gemeente ia gevaarlijk ongezond onveilig en moet in een andere bedding geleid worden Haar niet door middel van terbod want daaraan tracht de jeugd toch te ontkomen en een eindelooze laat wordt op de achoudura van onze toch al overstelpte politie dienaren Ziet de heer P dan niet in dat ballen met lelti aaamgebonden lorren dat dit spel de jeugd bekoort dat zij daarin ziet een gelegenheid om zich te amnseeren op onschul dige manier F Zeker het gaat er ruw toe Maar dat is met elk spel waarbó do jeugd tonder leider is waar de hartstocht niet op bet goede oogenblik wordt gebreideld Laat eens twee militairen samen schermen zonder scheidsrechter ui instrnctenr en ge zult eens zien hoe spoedig zjj mekaar een blauw oog Dl erger hebben geslagen Ka laat de Vrijwillige wapenoelening eens zonder onderolflcier in de Doelen gehouden worden ol 9e schietoeleningen van Volksweerbaarheid op de Haven met een ol anderen gevel tot doelwit Zouden ongelukken nitbltjven V Ik wil maar zeggen mijnheer P wanneer al deze oeteningen van arooir menscbon moesten gehouden worden zondtr toezicht op ongitclakt terrein dan zouden al spoedig stemmen opgaan om die oeleningen te verbieden Kn ik zou mijn atem bjj de hunne voegen Haar dit zegt nog abaoiunt niets tegen die spelen als goed ol niet goed En dan komt het mU voor dat gij nw klacht aan een verkeerd kantoor brengt n op geheel verkeerde wijze uit Uw klacht dient op gezegeld papier naar den raad van Schoonhoven gezonden te worden inhoudende het verzoek om een geschikt apeelterrein voor de voetballende jeugd Ach wat is onze raad in zijn partijdigbeid toch koruichtig en uMlIijk Na de jeugd getrokken wordt door een spel waaraan het zijn hart wil ophalen wordt tegelijkertijd aan groot en klein het terrein bullen do Voerpoort verboden Voor een luttel getal goldens grazen daar een paar paarden en wat was dat begroeide terrein niet een geschikte gelegenheid tot voetballen voor de eogd Mkr zullen geen ruiten ingegooid worden dUr znllen de wandelaars niet gehinderd worden ikkt uilen geen stolwolken de lucht verpesten Lok daar de voetballende jeugd heen en de eerzame burgary van Schoonhiven is van den overlast bevrijd En dan mank ik mij aterk dat er onderwijzers ol andere personen zich beschikbaar znllen stellen om de kinderspelen er zijn nog andere dan het voetbalspel te leiden en inatrueeren De raad van Schoonhoven ia verantwoordelijk voor iedere kapotte ruit voor ledere klacht door het voetballen veroorzaakt Wat is de algemeene klacht ovv de baldadigheid onzer jeugd en hare oorzaak f Geen geschikte gelegenheid om te spelen Kn wat zien we in de groote plaatsen verrijzen wel apaarzsam maar toch in aangroeiend getal kiu ter peellmntn De parken zijn wel eens genoemd to longen onter j rool eteJeii welnu de kinderepeelplmlt4 zyn de teüujhtuUUtpptn voor onze speelgrago jeugd Waar die niet zijn geelt de jengd aanleiding tot legio van klachten ilen versta mjj goed Dan sillei de klachten niet alle wozaterven weineen maar bet j otdgiiautt deel onzer jeugd zal dan geen aanleiding meer geven Daarom bij den raad aangedrongen op een apeelterrein bij de Veerpoort JAN BAZUIN Geinen fde Berichten Dinsdagnamiddag ia te Lelden een oDgerear Hslarig jongetj vu mb uhoU dU tu dM wal op bet Oalgenwater lag al spelend in het water gevallen en verdronken Dr Seret die dadelgk nadat de kleine werd opgehaald aanwezig was trachtte tevergeels de levensgeesten op te wekken Het jongetje scbgnt van bnia te zijn algedwaald Niemand toch in de bunrt wist waar het tbnis behoorde zoodat bet Igkje naar hot Ifjkeohnis is vervoerd In den laatsten tjjd z jn klachten ingekomen dat op de stations in de goederenbnrgplaatsen in de bnreaux ol op de perronA het publiek in de gelegenheid ia namen adressen ol merken op te nemen van goederen aangekomen voor ol verzonden door concurrenten Voor den handel ia het van het grootate belang dat dit niet kan gebeuren dua dat adressen enz streng geheim blijven voor concurrenten Vaar de Oordr Ct verneemt ia aan stationsen treinperaoneel daarom voor het vervolg opgedragen zooveel mogelijk te zorgen dat het publiek geen gelegenheid krdgt van adreaaen merken enz van goederen kennia te nemen Hooldzaak is dat het publiek aia het daar niet te maken heelt buiten de bureaux en goederenbergplaataen wordt gebonden Een dame te s Hage was door een lllantropische instelling aldaar een zwerver R A M F welke zich bij die instelling om werk had aangemeld als huisknecht toegezonden De man reeds vroeger veroordeeld o a tot 3 jaren gevangeniaatral wegens dielatal hotgoen aan de instelling niet bekend was had een paar dagen nadat hg in zgn nipuwe betrekking werkzaam was uit een lade weggenomen een trommeltje met geld eeo zilveren taartachap een dito zuurvorkje en een gouden lorgnet Voor dezen dielatal had hij rich gister voor de Haagache rechtbank te verantwoorden De bekl bekende hetgeen hem ten laste waa gelegd doch beweerde dat het do schuld der maatschappij was dat hi Bleeds diepor en dieper waa gezonken Als knaap toch bad h j zich vergrepen en in plaats hem de helpende hand te bieden na liet oudergaan van z n stral had men hem verstoeten eu als bet ware weer lot dielatal gedwongen Ditmaal had hiJ gestolen om zich geld te verschallen ten einde naarAmaterdam te gaan want het geld dat hg verdiende moest bil aan de instelling alataan welke hem in ruil daarvoor voeding en logies gal De ambtenaar van het U M vond geen aanleiding clementie met den man te gebruiken en eiachta één jaar gevangeniaatral De schipper Ie Neuzen die wegena gemoedabezwarcn weigerde de aan de Kgkaverzokeringabank verschuldigde premie voor de Ongevallenwet te betalen omdat hij verzekering in strijd acht met de ordonnanties Gods en wiens inboedel het vorig jaar werd verkocht tot hot verschuldigde bedrag er was zag Zaterdag de mannen der wet weer verschijnen om zijn inboedel te veilen meldt de Midd Ct Het ging als het vorig jaar Knkele godsdienstige boeken werden geveild en hiervoor bood een van elders gekomen vriend zooveel als t verschuldigde bedrag benevens ruim 1 15 wegens kosten Een warenhuis te Londen heelt een lokmiddel in toepassing gebracht om ook uit de provinciesteden klanten te trekken Het laat tegen zeer verminderde prezen reclame treinen uit verschillende plaatsen loepen waarmee de gegadigden bijna kosteloos naar Londen worden vervoerd Er wordt natuurlijk druk gebruik van gemaakt den eersten dag kwamen er 800 nit Bournemouth 750 uit Portamonth 1700 uit Uaatinga en Brighton enz In de treinen waar bedienden van het huis de reizigers ontvangen vinden de passagiers natuurlijk een menigte cataiognsaen van het warenhnia als reislektunr Verschenen il het programma van het onderwijs aan de Rüks tuinbouwwinterschool te Aalsmeer gedsrende den winter 1908 1909 l e Dyon waren Zaterdag drie kindaren van 4 tot 5 jaar aan het spelen in de straat voor da ouderlijke woning Ze vonden een èesch waarin zich waarschijnigk nitro glycerine bevond en schopten het ding voort waardoor een vreeaelgke ontplolflng plaats had Twee der kleinen werden gedood de derde was vreaieltjk verminkt het rechter oog weg een voorarm algernkt en het heele lichaampje met wonden bedekt Te Harlingen is gisterenmorgen een stei E er gebrnikt voor den bouw van den gaaonder door bet breken van een haak ingestort De vier werklieden die zich daarop bevonden werden daaronder bedolven W Sehatto van Amsterdam en J Prins van Harlingen noeaten per brancard naar bet TeriüagincafMUcht worden gebracht daar H anMia kaaailBfaa hadden bakoman De twee andere warkUadan kwanaa t den schrik vrij en konden na eenigen tüd de werkzaamheden hervatten Hat HaarL Dgbl spreekt tegen dat te Oudewatar da vrouw van Int is vermoord Deze lealt nog gezond en wel te Haarlem Evenals eergisterenavond en Zondagavond toen het verzat van een dronken man tegen ziJn arrestatie tot wanordelijkheden van de zide van een kwaadwillig publiek aanleiding gat was bet ook hedenavond te Amsterdam zeer rumoerig in de Ferdinand Bolstraat en aangrenzende straten Troepen opgeschoten jongens en meiden van slecht allooi maakten het bg voortduring de politie lastig zoodat herhaaldeigk charges met stok en gnmmistok moeaten worden uitgevoerd om de passage vrg te houden Nn en dan werden Sksche klappen uitgedeeld vooral toen de lawaaimakers met iteenen gingen gooien Enkele arrestaties vonden plaats Oeruchten als zonden gewonden naar het gasthuis zgn gebracht bleken ongegrond te zi n en alleen te zjjn voortgevlf eid nit het lelt dat toeveilig een ambulancewagen vsn den gemeentelijken geneeskundigen dienst door de straat reed Eerst tegen ell uur begon het wat rustiger te worden In een Museum in een onzer Univeraileitssteden was zoo verlelt het Hbl aangekomen een vat waarin zooals de bedienden spoedig bemerkten zich spiritu i bevond Nu scheen men dnar bg gebrek aau minder krachtige alcoholiiche dranken dezen spiritus niet te veraraaden Er werd althans behendig een klein gaatje bove n in het vat gemaakt zoo klein dat er juist een rietje door been kon Door middel van zulk een riotje werd nu door de bedienden die in het geheim waren zoo al en toe vooral na drukke werkzaamheden ol ook wel nit verveling dat meldt de historie niet een nuttige 100 procentsche hartveraterking genomen Eindelijk lekte het geheim nit en kwam het geval ter kennis van den directeur der instelling die er de dranklostige mannen op een gemoedelgke wijze over onderhield Dat ze wel eens trek konden krijgen in een harteiyken dronk kon hij zich voorstellen maar dat ze bnn lust zoo ver dreven om te snoepen nit een vat waarin zich het cadaver van een jongen neger bevond dat vond hij wat al te erg en had bjj niet gedacht De bedienden kregen verder geen stral Onze directeur die met veel genoegen bet geval onder vrienden op de aooa vertelde beende dat de daad zeil de daders al genoeg had gestralt Dezen hebben zich dan ook ernstig voorgenomen nooit weder uit een vat apiritus to anoepen Te Toulon hebben Vrijdagavond een aantal visschers gevochten t Qing er flink van ianga Er werd braal geschoten Vermoedelijk kunnen deze visschers beter varen dan schieten althans door de schietpartijen werd niumand gewond Toen de politie kwam aanzetten gingen de vijandige visschers er broederiyk in een boot van door De politiebarkas haalde ze spoedig in en daar de visschers zich niet wilden overgeven werd de boot in den gron4 geboord Zeven visaobers worden mot haken opgepikt en gevangen genomen Twee ervan waren gewond Een visscher wist al zwemmende te ontkomen Man meldt aan da N R Ct In het avondblad van de Telegraal van Zaterdag kwam een ingezonden stuk voor van den milicien met groot verlol L K te BussDD De schrijver dia wegens een vergrijp tot 2 dagen provoost was veroordeeld beklaagde zich in dat stuk over de onheusche wijze waarop men hem deze stral in Naarden had doen ondergaan Naar aanleiding van genoemd stuk werd een onderzoek ingesteld Daarbij bleek dat de milicien in bedoeld stuk de lelten verdraaid haalt voorgesteld Verschillende superieuren van den schrijver voelden zich hierdoor beioedigd Thans ia tegen hem door de militaire autoriteiten een vervolging ingesteld Qisterochtend is aan een heer die voor het loket der postkwitantiss in het postkantoor te Amsterdam stond te wachten een bankbiljet van 1 1000 ontstolen De dader ia vermoedelijk een nog onbekende jongen Zaterdag is da timmerman B te Boerveonschemond van het dak aaner bahnizing gevallen Maandag is hg overladen Te Enschedé is giatarnacht om hall drie het calé van Kroeze aan den Bekknmerweg afgebrand De brandweer behield belendende gdionwen en dat gedeelte wat door den eigenaar Van den Broek is bewoond Allea waa vertakard I Een moeilijk geval I Een zeker zeldzaam ToorfcoaeDd gevtl I deed zich te Beerta Ur ter tecretarie voor I Een vader die pas van Friesland was terng I gekeerd wenaehte een kind te zien inge I schreven doch het waa rtedazeedagen oud I De aecretaria moaat dit weigeren op grond I van een art in bet Birgerlgk Wetboek I waarin ataat vermeld dat de geboorte van I een kind binnen driemaal 21 uren moet wor I den aangegeven I Boeren hebben Maandagavond de Lemberg I Janowtrein laten derailleeren met het nood I lottig gevolg dat twee reizigers doodelgk en I 15 minder ernstig verwond werden De wag I gons werden nit de rails geworpen De aan I slag is gepleegd uit wraakneming omdat op I genoemde lijn eenigen tijd geleden een kind I door denzellden trein was overreden Z f I hadden reeds verscheidene malen een der I gelgke aanval gedaan doch de toeleg wal I herhaaldelijk mialokt I De komische lotgevallen van een schachter I bruidegom worden uit Jerseyville in den I staat Illinois gemeld I Daniel Matthews stond in de geheele stad I als de schuchterste jongeling van lerseyville I bekend en men had hem daarom den by I naam van de verlegen Daniel gegeven I Daniël had de beate voornemens om te trou I wen maar w iinneer het kritieke moment waa I aangebroken overviel hem een vreeaeltke I angst eii hg vluchtte Zoo ging het hem I twee ja r geleden toen hy een zekere jol I Irouw Mary Millar tot huisvrouw wilde na I men Even voor het huwelgk verdween de I achnchtere Daniel Een week later werd het I huweiyk nog beptiild maar Daniel Matthews I was uit beneuwheid met den eersten mor I gentrein nit leraeyville gevlucht I Eindelgk zou het noodlot hem achterhalen I Hij had zich met een miss Fraaor verloold I Het hnweiyk was algesproken de geestelgke I wachtte met 150 gastea 1 nur lang in da I kerk maar wie niet voracbeen dat was de I brnidegom Op het laatste moment had da I angst Daniël waer te pakken Nn had echter I do brnid een dokter tot broeder En deze I had om zgn zwag r in spe in de kerk ta I brengen een probaat middel Hy chloro I lormeerde den schuchteren bruidegom en in I dezen toestand werd Daniël Matthews voor I het trouwaltaar gesleept waar nadat bg na I enkele minuten weer bg zgn positieven waa I het huwelgk glad van stapel liep Toen da I schuchtere Daniel geheel en al uit zgn nar I cose was ontwaakt bevond hg zich in den I echteiyken staat oltewel in de misère zooals I de ondeugende menschbeid wil badrirao to i OnTaahiga aan rad oTtr Da Kaura tu ArbaM m kei sollaetiat arbaidacon tract Spreker begon met er op te wgzen dat ai thus stond aan den vooravond van da invoering van de wet op het arbeidscoBtract e n vooravond die velen lang zal vallen In kat arbeidscontract dat binnaokort een belangrijke plaats in onze sa aoleving zal innemen wordt de rechtagaldigheid van het collectiel arbeidscontract erkend In een geschiedkundig overdekt deed apr uitkomen hoe de groote stoot tot een meer vredelievende wgze van samenwerken tnsschen patroons en arbeiders in 1860 in Engeland werd gegeven toen eanige werkgevers van vele stakingen kwamen tot het benoemen van een arbitragecommissie bestaande nit vertegenwoordigers TU balde partgen Het beginsel van het collectiel arbeidscontract vond ingang en werd door zeer vela landen overgenomen De economische en sociale bataekanlB vu het collectiel arbeidscontract besprekende wees mr Spier vooreerst op de voordeelan geldende voor beide partgen Voorcent dat gedurende den tyd dat bet contract geldt de rust in het bedryi is verzekerd indien dit tot stand kwam met een krachtige arbeidenorganiaatie en beide partyen bet nakomen In het algemeen kan gezegd dat beide partyen het contract getrouw naleven Het atloopeo van het contract kan dikwyis worden het begin van een nieuwen stryd waaraan kan worden tegemoet gekomen door het bepalen van een langen opzeggingatermgn doch het contract vormt aleehts een wapenstilstand Op den duur moet het beginsel van gemeenschappelgk overleg leiden tot een vermindering der verstoring van de rust in het bedryi Voor de arbeidi rs beteekant het collectlat Arbeidscontract vooreerst een erkenning van hun organisatie door de patroons tarwyi verder wordt ondervangen het nadeel van de onderlinge concurrentie Ook zullen de leiders van de organisatie beter den toeatand kunnen overzien in het bedrijf dan een enkele arbeider zulks kan Dan kan een patroon zich verbinden om uitsluitend georganiseerde in dienst te nemen Een schaduwzyde is dat het collectiel arbeidscontract omvat een uniforme regeling en dat zy die niet vallen onder een gemiddelde b v ten aanzien van het loon daarvan nadeel kunnen ondervinden Dit zgn nadeelen geldende voor enkelen waaraan door bjjzon dero bepalingen in het contract kan worden tegemoet gekomen Ook is als nadeel genoemd dat de vakvereeniging aansprakeiyk wordt gesteld bg niet naleving van bet contract Hierbyherrlnnert spr au de in Engeland aangenomen wet dat de vakvereaoiging niet aansprakeiyk wordt gesteld voor onrechtmatige daden ten opzichte van het contract In ons land is door da wat op bet arbeidscontract da aanaprakelOkhaid aangenomen omdat alleen erkend wordt aan collectief contract met een vereeniging welke raohUpanooniykheld bezit Ook kan aan collectieve regeling met een niet rachtspersoonltkbald bezittaade varaeDlging tot standkomen mur daa 1 da nakoming van bet eaattut aaagawezea op da goede troaw De watgever heeft evaawel da regeling gestuurd in den zin van de aanemdtaiykbeid waarvu geen griel is te naken wur de vakvereenigingen en de patroonsveraenigiugen door behoorlijke inkleeding van kat contract en van da atatuten der verDlVigiag da unsprakeiykbaid kannen bapaitan Na aan korta pauze wa s de heer Spierar op dat tan aanzien van de patnwnaeen voordeel van de collectieve regeling is dat de onderlinge concurrentie er door verminderd en de collegialiteit onder de patroons wordt verhoogd Als nadeel voor da patroons wordt genoemd de verbetering der arbeidsvoorwaarden waarUgenover dadeiyk het voordeel staat dat het personeel onder batara voorwaardaa zal werken VoorU is da collaetieve regeling laar tan iordaala vu da gamaaniohap in het alga Komaoda tot da tuk dar Kamen van Arbeid tan opzlehta vu het collectiel arbeidscontract merkte spr op dat de KaaMn moesten trachten partyen te bewegen om aan collectial contract au te gaan en wel auoveal mogeljjk in een tgd van vrede waardoor het contract betere waarborgen geeft voor de dnnrzumbeid dan bi totstudkoming in aan tyd dat strijd U kitgabrokan Bovaadian zjjn da Kamen vu Arbeid TarpUeht om partgan bahalpuam ta ziJn bij het opaullaa dar coatraetan waarmee dikwjjla ook aal saBengau aan bahooriyka Mfaaalalliag der aUtutan Er zallan zich dikwlh juridische en feitelijke moeiiykheden Toordoaa aoodat het ia het algemeen ga anioht tal i n da kalp in to roapaa tu aaa jariat WtBMkamk la kat dM da Kaïaan raka alag hoadaa met da praeliseka arTarla aa la kat boitaalawt opgadau en wellicht zon het overweging rerdienan dat naast de bandleiding voor de jnridische opstelling der contracten door de vereeniging er iets op werd gevonden om de Kamen in ataat ta stellen leering te putten uit de ervaringen in bet bnitenlud opgedaan b v door tnaschankomst van het Bureau voor da Statistiek Daarop kwam spr tot de medawerking der Kamen van Arbeid by de toepassing van het collectief arbeidscontract Bg geschillen acht spr het wenschelgk dat in da eento pluts partyen zelve geschillen uit den weg ruimen door de benoeming vu een commissie Niet altyd zal zulks mogeiyk zyn en du is het wenicheiyk om die collectieve geschillen waarover partgen het niet eens kunnen worden niet eent voor den rechter maar voor een verzoeningiraad te brengen Stadsnieuws QOIJDA 15 Jnli 1908 VERÖADERINGvi dïkQEMEENTERA AD op Vrgdag 17 Jnli 1908 dea namiddags half twee anr Aan de orde De benoeming van een Onderwgzer aan elk dor scholen v g I o Noa 1 en 3 De benoeming van een tydeiyk leeraar in het rechtlgnig en projoctleteekenen uu de Ambachts avoodschool De voorstellen tot wyziging der gemeentebegrooting voor 1908 1 Het voorstel tot oninbaarverklaring van eenige aanslagen in de plaataelgke directe belasting cur hot inkomen dienst 1907 Het voorstel tot aanstelling van een onderinspecteur van politie Het voontal tot wgziging der Verordening op den Handelscursus Bet voorstel tot overneming van eenIjskelder der firma Qebr Kamphuizen Het voorstel tot overneming van grondin de Boelekade Het voorstel tot voorloopige regeling van het beheer der op te richten eleotriache centrale Heden storgen ten 10 uur ontatond een begin van brand bij Wetter in de Doeleateeg nl doordat een kinderbedje by bet lornnls werd gedroogd Dit bedje rerd spoedig verwyderd en met een paar emmers water door de buren uitgedoofd zoodat de ai bade zeer gering is De brandweer uitgerukt beboelde geen water te geven Een geladen verhuiswagen van een Srma uit Utrecht zakte doordien men indoQraal Florisweg aan het verstraten is tot de as in het zand met het gevolg dat de as brak en de inboedel moest overgeladen worden De schade bepaalde zich enkel tot den wagen U a s c o n t r O I e 11 Jnli 1908 Druk Lichtkracht Warmtegevend Vermogen nnr namiddag 10 m H 13 98 Koanan 5298 Calorien Op Vrydag 10 Jnli jl is onder leiding vu Mr J Q Patyn Commissaris der Koningin in Zuid Holland te s Oravenhage aan vergadering gehouden waarin is opgericht de vereeniging Orabeth welke ten doel heelt de instandhouding van oude geschilderde glazen in openbare gebouwen in Nederland alsmede het byeenbrengen van een londa ten einde daaruit het noodige hental dier glazen te bekostigen Tot bestuursleden zïu benoemd de hoeren Mr J C da Marat Oyens s Oravenhage Voorzitter R L Martens Oouda OoderVooraittor A Ie Comte s Jravenhage Secralaria F A Hoefer Hattem Penningmeeater Jhr Mr F Baaiaerts van Bloklud a Oravenhage Dr A Brediua s Oravenhage J T Cremer Amaterdam Dr P J H Cnypers Rottmond Jhr Mr J A Feith Oroningan J A Frederiks s Oravenhage H W Mesdag s Oravenhage J A P Montjn Oouda Mr S Muller Fzn Utrecht Mr Dr J C Overvoerde Lelden H J da Maraz Oyens Amsterdam Mr J O Patyn a eravenhaga Jhr B W F van Riemsdijk Amsterdam J E Scholteo Oroaingen J L Schouten Delli Mr J A Slllem Amsterdam Jhr Mr V E L do Stnen s Oravenhage Mr O van Tienhoven Haarlan aa Mr P Tjaenk Willink Haarlem Wagens voortdurende ongesteldheid van ds W Hellemans pred der Ned Herv Oamaente te Bodegraven Is nn de hulp van dan ring Woerden olïcieel ingeroepen Voor aan jaar ia als consulent augestold ds D Haarbarg alt Aarludarvaen ZiTBniniai 18 Jali UMaraa t id R a a drietal jongaaa gau zwammae Eln kanner had eea touw om t lyi hetwelk ara udar in een schuit gezeten vasthield In t midden van de Hennepsloot gekomen brak het touw vu den zwemmer die byna on ideliyk zonk Terstond roeiden de anderen naar de plaats dea onheils één sprong te water en had nog het geluk den drenkeling te redden Wanneer zy een paar rainutan gedraald hadden zoa kat ta lut gawaaat zgn HusTRaoBT 11 Juli Door da Vereeniging Handel en Ngverheid alhier worden plannen voorbereid tot oprichting vu een canna in band en rechtiynig teekenen By totatudkoming kan deze cnnos teer bevordeigk zyn voor den meerderen bloei van het herhalingaonderwgs Amaterdam 11 Juli 1908 Volgena het Weekblad van de Commiaaiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 11 Juli door tuaecheokomat dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondaen Aand Associatie Cassa 285 pOl Snrinaamache Bank 115 116 Algemeene Hypotheekbaak 10 pOt geatort 110 Amaterdarotche Hypotheek buk volgeatort 1U5 Holland La Plata Hyp bank 10 Prol aand Ooaterscbe Hyp bank 80 Aand Utrechtsche Hypotheekbank 10 pCl gestort 110 Cnllnur Hy Kali Tello 10 My tot oipl van Ryatvelden Micbiela Arnold E div 105 Landbouw Mg Temoeloea 200 Mynbonw Uy Kahajan 3 Amaterdamsche Chioinelabr 110 Stoomwevery Nyverheid 35 DordrechteHelaalwnrenlabr v h Wed J Bekkers Zn 65 1 pCt Oblig Nederlaodache fabriek van Werktuigen en Spoorweg Hatrieel 95 Aand Stearine Kaarsenf Oouda 200 uy tol Kipl der Scheeps aloopery vh F Rjiadyk 89 Kon Ned Locaalspoorweg uy Koning Willem III 1121 1 pCt Oblig Noord Friesche Loc spoorweg Hy 50 1 pCt Obl Dedemavaartsche Stoom iramweg My 80 3Vi pet idem idem 75 4 pCt Oblig Ualang Stoomtram My 83 i Aand Oester Stoomtram Mg 121 Serajoedal Stoomtram My 115 Naderlandache Hervarzaka rlng MB 10 pCI gaston 50 n Twee Vereenigde Verzeke kerings Hy 10 pCl gestort 50 1 pCt Oblig uy tot Eipl van de VictoriabroB te Oberlahnatein 85 3 i pCt Oblig Oom Assen 92 3 i Bargen op Zoom 91 1 Steenwyk 98 3 Zuidiaren 90 l i pCt Pandbr Hollandsche Scheeps verband My 97 1 pCt Pandbr Nederl Zoid Afri kunscbe Hypotheekbank 86 1 pCt Pandbr Nieuwe Nederl Hypotheekbank 95 IVi pCt Oblig Coop Bonwvereeni ging Willem de Zwyger 98 1 pCt Oblig Vereeniging tot Chriateiyke verzorging van Krankzinnigen in Nederland 88 Opr aand Holland La Plata Hypotheekbank f 55 Javasche Cultuur My 118 Bew V Deelger Nederlaadich Indische Landbouw My 73 50 Opr aand SamarangCboribon Stoomtram Hy 525 Serajoedal Stoomtram My 125 Amsterdam 11 Jnli 1908 Als nieuw ingekomen wyzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van da Commissiebank te Amaterdam vermelden wy n de volgende fondaen 8EVRAA0D Aud La Plata Hypotheekbank 100 pCt Bagelen Thee en Kina Hy 99 Caltaar Hjj Ooenoeng Boeleud 159 Cnltour My Boeoga Meioer 119 Cultuur Hy Hedep 125 Landbouw Mg Tjisaroenie 75 Koetei Eipioratie Hy 12 5 pGt Oblig Oost Alrikaanscbe Compagaie 100 Aud Amsterdamsche Chininetabr 135 Hurlemtche Stoomverllabr T h W Leur en Co 30 Stoomwevery Nyverheid 26 Kon Ned Orolimedery 10 Ned labrlek van Werktuigen an Spoorweg matrieel Serie A Offerte Lattergietery Amsterdam T h N Tettorode 116 pCt Mi tot eipl der Scbeepi alw pari v k Fruk Bgadyk 88 Otlarto 20 pa 60 OUarto 90 pCt M W 85 OllerU 50 pCt Nad Sehaapiboaw My Staomtramweg My Oldambt Pakala 5 pCt Oblig Haagscbe My vu Oaroerende Goederen Aud Nedorl Indische Levensverzekering My Oranje Naaaao Lavecsvert AasuranUe Hy da Rya Cam Dividaad Bataviaacka Zee au Brud asaoruüe My Cam Dividead Pret aand Ie Ned Hy v Verz 86 f 90 1 100 vu Risico In Loteryen Aand Nationale Borg Uy Pref aand Drentsche Kanaal Hy Aud KoninkI ConfederaUa Ned Verg t bereiding vu Melkprodactaa Opr aand Holland Bank 88pCt Bod 99 pa 100 120 110 Bod 100 60 H5 12 56 85 pa 40 99 80 Bod 65 45 86 26 65 30 65 155 166 Bod 97 97 Hg Zeebad Scbeveningen 1 pCt Oblig Verg tot Christeiyke verzorging vu Krankzinnigu in Nedarlud AANGEBODEN Aand Administratiabank Dorducbe Bank IV pet Schuldbr Ned Credlet en Voorschotbank I lOO Aand Nederl Grootboakbank Alg Hypotheekb 20pCtgest lOpCIgost Ned Zuid Afrikaaosrhe Hypotheekb Ser B 70pCigeat Nad Z Afrik Hypotheekh Ser C au D lOpCt gast Overysaelsebe Hypotheekh Lindb Hy Rongga ez div Ink Oblig Petroleum Royalty Compagnie Aand Uaarlemsche Haohluefabriek v h Gebrs Figee 1 pCI Oblig IJzergletery A Emailloerlabr Vnloaansoord v h ven Raesfeld da Both ft Co Aand My tot ezpl der Scheepsaloo perjj v h Krank Kgadyk 1 pCI Oblig Westlandache Stoom tramwag HU 1 pCt Oblig Hy tot exploitatie vac Oor Goedonn de Amatel Rost bew ld ld ld 5 pCt Oblig Haagache HaaUebappy van Onroerende Qoaderan 1 pCt Oblig ld ld ld 5 pCt Oblig Bouwgrond Hy Nian werachie Aud Brandassnrutia Hg Hercnriua Nederland Mij van Verzekering op het Leven Eerste Onderl Aannemers Verzekering Hy Koloniale Zee en Brand Aisu rantla Hy Nationale Borg My Groninger Waterleiding ZeevisscharyHy Nederland Gew aand Drantache Kanaal Hy 1 pCt Pandbr Holl Scheapaverband Hy 1 01JVKAIJTÉS IN Costumes tailleur Mantels Blousen Uokken en Japonsttifien d f s£Ï£fl i in roer groote keuze tot de meest concurreerenda pryten advekti tii n 1 Heden overleed onze foliefde 1 Vader Behuwd en Grootvader da 1 I Heer 1 1 A U8SEL8TUH in den leeftyd van ruim 86 jaar I 1 I SHEL ST1JN J J IJ8SELST1JN EZILTO J C 1JS8EL8T1JN N IJSSELSTIJN Amturdam Joxaaa T 0 1JS8ELSTIJN A J IJ8SEL8TIJN J C IJ88ELST1JN Blasu C 0 USSEIjSTUN C E IJ8SEL8T1JN üm Haag PrLUOHiBPT DOBA IJ88EL8T1JN Gouda 14 Juli 1908 V Toor de vele biyken vu balangstelllng by myn benoeming tol Commiuarls TU Politie ondervonden balnig Ik mya harteiykea daBk A BEBTHEOX r