Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1908

iiü Vrijdag 17 Juli 1008 No 10601 dYste laargang fiOUMHE COlIftANT ieuws en Adrertentiehlad roor Gouda en Omstreken TelelM Ha M ADVERTENTIEN worden gephat st vi n 1 ft regels k 50 Centen iedere regel ineer 10 Centen Groote letters worden berekeiul naar plaataruimte Inzending van Adverl ntiën tot I iiiii iIck midd felel i B Rs St De Uitgave dezer Courant geschiedt d age igit 8 met uitgondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per liost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTKN OEVBAAOD voor een heer z b b h k i Kamer en Slaapkamer met volledig PRNSION op netten stand Brieven met prjjs onder letter 18 Adv bnreag JONöENËKI Haven GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Ruime keuze in de nieuwste Clasforauisen en Qascomforen Sjn uitgevoerd in prima email Alleenverkoop van Dr HKEN s prima Ramé Kous iionovertrofleninlichtkrachtendunrtaambeid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Telepboon 117 Dubbele Buurt B 13 SENIQBEFDTTANTBES nm wordt verzocliC op t XEttK t letten UIT HBT MAOiKIJN TAlf M lUVENSWAAY ZOINË QORINOHEM Ueie THKKKN worden algel rerd in verzegelde pakjes van vtji tvee m e n hall en m Ntd om met vermelding van Nommer IPrgs voonien van navenstaan Merk volgens de Wet gedepo neefd Zich tot de uitvoe lu van ge Berde orders aanbev end J G BIJL Toorniteo S BREEBAART Li Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Ooia poeder wordt gratig toegelonden Kun tngtgtvtn warttitt in K fftfy Thte Melk tihur Ahstnl Bitr Waltr of tn htl vettlid zandtr dat htt n00ihg is tint lif ttrankaartl er teh vtm af weel Het OOZA FOBDBRbe vA de wonderbare ciKcnschap om tMgensin tot hot drinken van sterkeii drank bier wijn absint ent bij den dronkaard op te wekken Uet COZA PÖB DBR werkt coo onopgemerkt ea seker dat de echtgenoote de tustor of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen xondcr lijn medeweten en Bonder dat hét noodig is dat de patiiïnl ooit behoeft te welen waaraan hil lUiie redding Ie danken heeft Het OOZA POBOBR heeft het huiulijk geluk van dutxentlen gezinnen hersteld duisenden personen van schaamte on oneer gered en dese perwnen tol leventlustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten weg lerng gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van tallooien met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wonlt sendt grotia aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te iijn Correspondentie In nlle talen der wereld Het echte Cota poeder l verkrijgbaar in alls apotheken en in het volgend depot te Gouda WOl FF II Co j Onie depdthouders reiken hel attestenboek gratis lit aan hen die er aanvraag voor doen maar r ven geen gratis proeven Om deso te bekomen wendt U direct naar l onden C0ZAIN5TITüTE lJJ r LX EiOhte Oude Jeuever Nightcap p HOFl E Verkrijgbaar bji PEKTKHS Si Lil oji eaêM i lmrièr mé Wacht U voor DamaakseU Het Coia Poeder is het eenige aWoemie middel tegen dronkenschap WERELD SUCCES Do Wereldberoemde Superior DruiveritórsthoningrExtract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBtlANTUK is verkrijgbaar biJ alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in JVedtrland Frankrijt DmtieUand Engeland Amerika Ned Indil Oranje Rimir Kolonie Trantoaal enz UELIASTHB werd 0 maal met Houden H maal met Eere Uedailles bekroond UBLIANTBM in flacons l 0 40 I 0 70 en 1 MELIASTHK in doozen tabletten I 0 40 en I 0 70 Eeni n fabrikanten H N VAN 80HA1K o Koninklijke Stoomfabriek lUs Uontnabloem Den Haag Verkrngbaar bg Firma WOLff C C Westhaven 198 Gouda ORKNUISL Gouda Ë H VAN MILD Veerstal B 120 Oomia A BOUMAN Moordrecht PINK3E ffituuerktrka dlJiel A N v ZKHHBN Sehoonhonen B v WIJK Oudtann A 8CHEBK Haaetreehl P W v EDE Ou i uiatór K vi osa HEMDEN Ie Reeuwiik P v o HPBK MoermpetU D v o STAK Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DEK HEIJDEN Waddingeveen V A us OllOOT A o JONOH OudêuaUr i P KAaTBLElN Pollhreekerdam D DIKKER ie IlenKhop W lAIIMCHIIWIiVCi Laat IJ niet raisleiden door 6 I AHrw Het klooster 1anrttiPaiilt Ah Hi bestaat niet Jkk Hlroo i van geenerlel waarde 20 cent per i 11 cent per 2 pak Overal verkrggbaar UlilSMOGDEKS wacht U voor namaak Ziet naar het CsMfrtfteaegel Dr v HAMEL ROCS en HAHMENS en den naam P HIOLE IAAR Co U eatmaam Bekroond in October jl te BKIIS SEL met de Hoogste Onderscheiding den OllANH PHIV 1 AOLENAARf KINDERMEEL WESTZAAN ATTEST Zwolle 19 December 1907 P MOLENAAR Co Wostiaan Wel Edele Heeren Ik kan niet nalaten U te berichten welk een groote waarde üw kindermeel heeft Ik heb een meisje van nu 10 maanden welk als bövoedsel der moedermelk Uw meel gebruikt De resultaten liJn schitterend joowel in gewicht als lengte is het in een paar maanden aanmerkelijk vooruitgegaan en is ze ongeduldig als het op talel staal en zij niet direct gevoed wordt Mgne 3 andere kinderen hebben het tot mjjn leedweien niet gebrnikt Ik durl gerust beweren dat het de eiwitje en dergelijke versterkende middelen vervangt Ik raad ieder huismoeder aan Uw meel te gebruiken vooral daar het loo licht verteerbaar is Ik geel U de vrijheid van dit ongevraagd advies gebruik te maken in Uweannonces als II dat wenscht Hoogachtend Mej J DEKKER Beugelink Eendracbtatraat a9 y M lEWD WEET WAT IIJIEN ISt Door tusschenkomst van omen wederverkooper den Heer H O WEBER te Schevenlngen ontvangen wij het volgende schrijven Mijnheer I Wat ik aao andoren zoo dikwijls verteld heb wil ik ook gaarne aan U melden Ik ben lang lijdende geweest aan de lennwen allo lust was geweken De Pijn die ik in mijn boold en raijn rng geleden heb is onbeschrijfeluk Ik dacht dat het einde nabij was en men wilde my naar het Ziekenhuis hebben maar ik had er geen moed voor Toen is mij aangeraden de SANGUINÜSE t gebruiken en werkelijk dia heelt wonderen btj mij gewerkt en gehoele uitkomst gebracht Ik ben niet naar het Ziekenhuis gegaan on ben nu geheel beter Als iemand weet wat lijden is dan ben ik het dus Ü begrijpt hoe dankbaar ik U bon voor uw heerlijk middel ü moogt dit schrijven gerust gebruiken tot heil van anderen Mej CLA8INA DE BRUIN Schevenlngen Wassenaarschestraat Do SANODINOSE Vinnm Sanguinosnm in vacuo ia het beste middel bij bloedgebrek en lennwiwakte Daarom ook maakt het ilch telkens nieawe vrienden Neemt et ook eens een proel mede doch wacht U voor namaak SANSOINOSE kost I 1 50 pet pet 6 fl I 8 12 4 I 16 De Riemetatraat 2c 4 VAN DAM 4 Co Te Gouda by WOLVF en Co Westhaven ANTON COOPS dtogist i Wydsttaat WESSANEN B LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOSHÜKM ÏABHIKK Voedett uw Vee met de u t ere wauruw motk en W I uitmuntende doot hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere l iplorna Par f 1900 Negen Ooiulen MedatUe ADVEETMTMin alle Couranten worden aangenomen door het Adverléutlc Biircau vai A BRlAilLAtAN dl ZO N PERWERDA TIEMAN BEVELEN KENNISMAKING AAN MET EIJNWIJN I VoOE ONZE AFNEMERS ZMji Gratis verkrijo BAAK HRIKRUIDËN WAUIMEIISTER U£T RECKlT TOT BEREIDINO AN MËIWMN Wachenheimer 0 70 Niersteiner 0 80 Hocbheimer 0 90 j Marcobrnnner 1 Ranenthaler 1 10 I RUdesheimer 1 20 Eltviller 1 35 Liebfraumilch 1 60 I Winkler Hasensprnng 1 80 Rttdesbeimer Berg i Forster Jesuitengarten 2 30 UOBZBLWIJJUBN Rranneberger 1 HosulblUmchon 1 60 1 Pisporter 180 I PrUzen coutanl niet 10 p€t korting DEPOT FE GOUDA 1 1 1 F 1 J IMION VAN OSTADR H ANKER v PAIN EXPELLER TEGEN RHEWMATICK EN VERKOUDHEDEN ± 1 s Ruim SSjaad dood miluooicn JICHT EN RHCUMATieKUJOCnS MET SUCCES GEBRUIKT VcRKRIJCBtSfl IN FL£SSCHENVUl50d3 7Scl5 CK I 25 BU H H kPOTHCKCRS EN DROGISTEN I r Ad RICHTERtiC Rotterdam Te ÖOUDA by C LUGER Apotheker Harkt WOLFF Co Westhaven 198 en by ANTON COOPS wydsttaat Nieaw onoverltofleB Trof Ur Lieberi wulliokend lilVW XBACBT ILIZU A11md eehl mat Fabriekuank tot TOoridaren4e radieale fU leken gsoexing rin alle lelU 4e meeit hardnekkige enuwI ttiekteut ▼ ooral ontataan door afdwalingea op jeugdigcu leeftgJ tl e teoeziug van elke swiükte Bloe Ie acht Benauwdheid Üoofdp JD I Migraine Bartktopptag Maagpgn I slechte Bpgirertering OnTermogea I Inipotens PoUuiione enz DitI Toerige proBpeoiaisen 111 I Lr ewsh fl 1 fl t fl S dubbele flaaoli I M I Outm UDepdt Mttth v d VaRte Zaltbonm l pJiti M Oléban fc Co ftotterdaio V Happal i OravenbaKe I Hajynsnani de Joog J C n UotttHau W Iff fc Co ftouda rn bH alle drotiüten Onnavolgbaar ipi thans door nieuw gevonden toepassingen onte At oUeeert 0e$ehUéerée r rIrettem Ê eimtnre HugasrU zy geren ktacht en diepte die uamakets niet kunnen bereiken Men ovattsige lich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Gein Pryacoitant met een aantal ongevtaagde getnigachtiiten fratie op aanvtkag Boxtel H BOOABBla Jt Oo Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kanatfaandel Kleiweg bü wieg odeUea ta b iichtigen liJn Gouda Druk van A BRINKVAN Zx UuHentandscb uvcrzlclit Reutet seint uit Borbeck d d 15 Juli In de myn Oarolus Hagnos had hedenmiddag een hevige ontplollog plaats Ër lyn reeds tien doüden opgehaald Nadere berirhten ontbreken nog Reuter seint uit Tanger d d 15 1nli Berichten uit Marakesj deelen mede dat er volslagen anarchie beerscht in een geVeelte dezer stad Er worden gebeden opgezxgd toowel voor Moelai Halld als voor Abdel Azis De stam der Rehama zal zich voor Abd elAzis verklaren Uit Harnkesj wordt onder dagteekenin van 6 iloli gemeld dat Htougni aan do Hafldisten opnieuw een nederlaag heelt toegebracht Driehonderd hunner werden gedood Kr worden versterkingen algezon den Dit Fez wordt aan de Morning Post geseind dat Moelai Hafid vast besloten zon ign om na te gaan hoe liü het nu eigeniyk met Frankrük heelt Biyit dit land onzgdig dan maakt hg zich sterk aan den burgeroorlog binnen eenige weken een einde te maken Hy zal dan het verdrag van Algaclras aanvaarden en de schulden van Abd el Azis erkennen voor zooverre deze werden aangegaan vö6r ziinc Moelai Hafld s uitroeping te Fez Kiest Frankryk de zgde van Abdel Azis dan zal Moelai Hafld alle stammen in bet land oproepen om de onalhankeiykheid van het land te bewaren Moelai Hafid zou zich vetdet opmaken voot een tocht naat Tanget om er ovet zgne erkenning doot de mogendheden te onderhendelen Berichten aan Fransche bladen stellen den toestand van Moelai Hafid te Fez evenwel als hopeloos voor In zyne omgeving zou men weder in bet geheim onderhandelingen met Abd el Azis hebben aangeknoopt Ook zoo van een tocht naar Tanger geheel zyn algezien en Moelai Hafld zich opmaken naar Marakes Ie trekken teneinde daar zyn broeder voor te zyn die zich van Rabat daarheen op marsch zon hebben begeven Wat is nu de waarheid P Qnien sabe I zal men te Madrid zeggen maat vast staat het vont vele Spanjnatden dat met de houding thans doot de Spaansche regeering in de Marokkaansche qoaestie ingenomen de eer van het land is gemoeid FÊWlLLETOjy BK A€TRI€b7 29 Het waa de aetata eigandankaiyka handeling in zyn leven het vetvulde hem zelfs met genoegdoening een vreemde gewaarwofding beving hem als vernieuwde jeugd zyn oogen schitterden zyn heele lichaam takte zich uit de Von det Heyden van heden vlood als een tweede gezicht van hem weg ovet het veld met gebogen tug matten blik en loita lich op als een nevenbeeld Von det Heyden had zich in ti n moedet n et vetgist nog op de trap wendde zy zich plotseling om Een diepe ontroering stond f gelaat te lezen de sporen van een Wtwren doch overwonnen strgd Zg strekte it naar haar zoon en Eisa uit waige deze zwijgend doch aangedaan grepen Komt kinderen wy moeten tot een verklaring komen zeide zg en zich dan tot de oude jullrouw Potoky wendende Moed ave juHronw wy moeten de zaak nemen MoaU atj is hat lot van elke moeder I Man bagal lick In de kamer der aatTroniTi haar T itlMnd B wuirdtc Tonrko De Iraparcial en verschillende andere bladen meenen dat bet nu tyd wordt voor Spanje om de rol van figurant bg de vele gelegenheden dat Frankrgk als te Azemmonr bulten zyn boekje gaat te laten varen De Spaansche regeering behoort volgens de bladen 61 hare troepen terug te roeptin ol zich te vergewissen dat werkelgk in Marokko wordt opgetreden overeenkomstig de door iCuropa te dier zake te kennen gegeven wensch Eugeland s eerste minitter Asquith heelt in het bgzgn van den kanselier van de schatkist en den postmeester generaal een deputatie ontvangen die kwam aandringen p de invoering van het stnivorsport in het postverkeer met Frankrgk Minister Asquith echter verklaarde dat voorloopig die invoering onmogeiyk was Men zon hel stuiversport niet alleen voor Frankrgk kunnen invoeren maar dan tot alle Furopeesche staten moeten uitbreiden en dat zou zooveel kosten dat de schatkist voorloopig althans die kosten niet zou kunnen dragen Alleen de invoering van het sluiverstariet in bet verkeer mot Frankrgk zou de inkomsten met 82 000 p St doen dalen en het postverkeer zou dus ongoveir verzesvoudigd moeten worden om dat verlies te dekken Werd het stuivorspoit voor alle Furopeesche landen ingevoerd dan zonden de inkomsten vermoedelgk met ruim 300000 p st dalen De invoering van het stuiversport in het verkeer met Amerika zou alleen reeds 120000 p kosten De regeering voelde nu wel heel veel voor de invoering van een stuiversport maar zoo hg stukjes en beetjes moest men dit niet willen invoeren Men moest nu eerst maar eens de resnltaten van de proel met Amerika alwachten Dan kon men later verder zien In het Engelscbe Lagerhuis vestigde Dinsdag de liberaal Haworth de aandacht van de regaering op den kinderarbeid in de katoenlabrieken in Egypte Eenigen tyd geleden is dour brielscbrgvers in Daily News en Mancb Guardian gewezen op bot groote misbruik dat in deze labrieken van den arbeid van vrouwen en kinderen werd gemaakt Er werd geklaagd over schandeiyk lange werktijden over nachtarbeid zelts vaif nog zeer jeugdige kinderen over het gemis van eiken sanitairen voorzorgsmaatregel in de fabrieken en eindelgk over de mishsndelingen die de ongelukkige kleinen van de opzichters hadden te verduren men ontwapende allen trots het gevoel der verootmoediging hetwelk zich van Elsa meester maakte Je bemint deze dame Kerel P Sinds wanneet begon mevtonw Von det Heyden Sedett ik haar gezien heb te Meran als ik oprecht wil zijn Én n bemint myn zoon f Ook sinds toenmaals t Een klein verboot moet u een moeder onder zolke verrassende omstandigheden veroorloven Elsa was in een moeiiyke positie Had zy de tweede vraag bevestigend kunnen beantwoorden het antwoord zou haar oogetwgleld niet zwaar gevallen zyn Nu verschanste zy zich achter een opwelling van toorn over dit volgens haar idee geheel ongerechtlgd systeem van mama Von der Heyden 11 verlangt veel mevrouw antwoordde zy aarzelend Deze liet zich niet van haar stuk brengen Ik begryp n u beminde hem toen nog niet stelde misschien belang in hem ik kan mg zulks voorstallen Moeder I smeekte baat zoon zy heelt et zelfs niet aan gedacht toen myn Bemal toanl jaramatde juUroow Potoky Ib de residentie wat a zich dit overweldigend gevoel ook nog niet bewust andets wu tMiwaarljIk nanr Grtlut gakoMD Sir Edward Grey verklasrde in zyn antwoord aan den heer Haworth dat de Egyptia be regeering zich thans met deze misstanden bezig hield en maatregelen ter bestrgding van de overmatig lange werktgden overwoog De moeiiykbeid was hierby een regeling voor de Europeesche eigenaars van labrieken daar deze volgeus de bepalingen der capitulatien niet onder de Egyptische wetgeving vallen Sir Edward Grey ontkende dat de opzichters met zweepen ol stokken de kinderen mishandelden De Belgische Kamervergadering van gis teren is gewyd geweest aan de huldiging van de Mérode Westerloo den pas ontslapen voorzitter van den Senaat Voorzitter Ooo reman herdacht den overledene en stelde voot de vergadering op Ie hellen als teeken van rouw Hmiiter tichollaert roerde het woord uit naam van de regeeting Jansen prees als woordvoerder van de liberale party den overleden senaals voorzlller om zyn ernstig plichtsgevoel en zgn hofleiykheid Vandervelde roerade de Mérode Westerloo uit naam dpr socialisten ah een kloek minister en een strikt onpartydig senaats voorzlttet lilt 9osnowice Polen wotdt gemald dat daar een samenzwering tegen bet leven van den Tsaar is ontdekt Het was een breed opgezet en wydvertakt komplot welks booldzetel Sosnowice was Er zyn moer dan honderd personen mannon zoowel als vrouwen In hechtenis genomen Het station is doot kozakken en gendatmen bezet In naam van den nationalen raad det Roethenen in LemberK en da vootnitsttevende Roethenen in Rusland is den algevaatdigde Ktamatsch het yolgende schtyven toegezonden nopens da nlet deelnemlng det Roethenen aan het al SlavIsch congres te Ptaag Daat een der meett brandende Slavische vraagstukken de bevrjjding van het Roetheensche volk In Rusland en Galiclé van het program geschrapt is zien de vooruitstrevende Roethenen zich genoodzaakt zich van deelneming aan het congres te ontbonden zy verklaren dat zy in beginsel tegen elke rassenpolitiek en eiken rassenstryd zyn De Roethenen beschouwen het congres niet als bevoegd daar het numeriek op een na bat sterkste Slavische volk er niat aan deelneemt zooals Ik o thans ken en dan nog wel met graat Leideidorl Mevrouw dat is te vaall Glaa nam onwillekeurig een hooding van verzet aan Mevrouw Von der Heyden glimlachte garnttstellend Ik heb immers wit haar bedenk dat en ik ben zgne moeder ik kan u niet krenken Hoor my tot bet eind toe aan Myn zoon leerde n in uw privaat leven kennen hy zag o nooit op bet tooneel hy bemint bet meisje EIss niet de beroemde Elsa Potoky Dit prikkelde u bekoorde n boven alle andere buldebetooo jaist omdat ge een braal meisje zyt Zoo kwam u naar OrUnau Ge bemint de natuur de idylle ver van uwe schynwereld uw geschilderde muren welden en dorpen Ge verlangt daarnaar zooals ge naar oprechte manoenlielde verlangd hebt daar wotdt o opaena dit alles te geiyk aangeboden Ook gij bemint thans Katel ik geel bet toe mat al de kracht nwer natuur ge doet gaarne afstand van bet tooneel dat maet ge wel naat ga vetgeet dat die schjjnweteld waarvan aw Iristebe oorspronkelgke natnar genoeg heelt echter de wereld is waarin ge a beweegt waarnaar ge weder tatag znll verlangen dat ge gedoemd lyt tot het loona 1 valde Elsa aan 0 ik hoor het graal Ijaidaadott Mf Hcgan gtdoaad t t I t ImomI 1 Ik Dinsdag is Zappelln s gtnote S4 ttatavaarl door kat liohtniim mislukt Oahaal volgens hel ptogramma steeg 4 ballon om i uur op 16 personen bevonden zieb aan boord ondat wie majoot Sperling en kapitein Voo lena die tot commandanten van luchtschepen zyn aangewezen Voor bet opstygen ward een telegram gezonden aan den koning ea de koningin van Wurtamberg die spoedig met hun jacht verschenen en den luchtreizigers goede reis wenscbtan Zeppelin s ballon staag inal op an draai waldra bovan het maar van Conitanz Ta kwart voor drie ut zweelde bet luchtscblp boven da ttad en voetde het vetschillenda manoenvtes uit op een hoogte van 200 meter Toen keerde het schip terug in da richting van Friedrichshalan Te 3 n 10 n kwam hel ter hoogte van Meersbnrg op hal watat doch hst staag onmiddellifk wadat Ta riar uat kaetdo da ballon in het ballonhuls tetng Het bleek dat ondatweg da koelwaterschtoel van den vootsten motor gebroken was Het ongeval kon npoedig hersteld worden Volgens de mededeellogen in de Koln Ztg flap de ballon prachtig da waodlngan die bat Inchtscbip maakte zyn nitatakand geslaagd Te Mannheim hearschta Dinadag in alwaehting det komst van Zappalln i Itoktsehip groola opgewondenheid De straten stonden vol menschen En daartusicben vlagen automobielen met olflcieren van dan genatalen stal die steeds weder nleawa telegrammen ontvlogen eu verzonden Tegen vijl uur torn bekend werd dat d reis was uitgestald on de signaalvlaggen werden ingehaald verspreidde de menlgta zich Volgens aan bericht in het Beriloer Tagt blatt zon Zeppelin gistetarond om 7 adr weder opstygen om zyn 12 uotB rala door hot Inchttulin te aanvaatdan Da to tta d van Gülanbntg wordt at niat betet op Toen da behandeling van hal ptoces glataten een aanvang z n namen deelde da vootzlttet Kanzow made dat at een boodschap was gekomen van de directia der ChariU dat de beklaagde niet kon vetvoetd wordan Er werd toen geteletonoard naar haritt on par leleloon kwam de boodschap dat da doctoren geen bezwaren baddan tegen da v ottiatllng van bet geding in da groote a l van de Charlie De daarvoor vereiscbte toestemming v n den minister van eetedienst werd onmiddeliyk gegeven Medizinalrat Hollmaon verklaarde volgens een wil het aoblat niet zyn Ik wil niat allaadiget zyn dan alka baaalatet dia bamlnnai mag an bemind wotdt Ik wil gaan afstand doen van da hooga raebtan det vtoaw lat wille van den toam Kan u ray dit ten kwade dniden t Moet o niet veeleer ovar tnigd zyn dat een vrouw met zulk een aandrang znik een vurig verlangen om bel geheel en volkomen te zyn een man bovan alle anderen gelukkig ksn maken f Haat opgewondanbeid sleepte haat maa de donkate blos dien zy ontelbare malen kunstmatig bad te voorscbyn geroepen teakeode zich thans natnotiyk op haar wangen al Zonder dat zy het wilde was ly thana Elsa Potoky de toonealspeeliter niet meer de Elsa In bet kostuum van Meran Op betieUde oogenbllk waarop zy da kanat alzwoar vierde deze eau beslisten ttiaaf ia baat Mevtoaw Von dM Heyden waa ovetwanneo otscboon ook zy de vlam vermoedde die thana In Elsa hoog opflikkerde Von der Heyden gevoelde trots de bawondering die bem aangreep een wantronwan tegen zich zalf waarvan hjj bloosde Zgt gy een man voot deza vtoaw f Werdi rarrolfd