Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1908

Stadsnieuws 1 GOUDA 16 Juli 1908 Hedenmorgen is van een onbeheerd staande boerenwagen aan het Hontmansplantsoen een zwart geolied dekkleedje ontvreemd BEÏÏRS VAN ROTTERDAM WOENSDAG 14 JÜLL LX H K Door de politie is hedenmorgen naar Zevenaar overgebracht een aangehouden minderjarige Duitscher Het programma voor de Orgelbespeling op a s Dinsdag bevat naar wg vernomen hebben zeer velo mooie nummers waaronder ook een lied voor sopraan met viool en orgelbegeleiding Gisteren werd vanwege het ministerie van Waterstaat pastorgen en telegrafie aanbesteed het bgspannen van draden aan de telefooniyn van Hoofddorp naar Leimuidin enz t laagst werd ingeschreven door P van den Berg te Waddinxveen voor f 3469 Bg Kon besl van 8 dezer is benoemd tut hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Rynland provinciën Noord en Zuidholland do heer J Chr van der Torren te Waddinxveen Beroepen by de Ned Hervormde kerk te Montfoort ds H E J Hnpkes te Waddinx veen MARKTBERICHTEN Gouda n6 Juli 1408 GRANEN Vaster Tarwe Zeeuwsche ƒ g 15 i ƒ 9 60 mindere dito 8 75 9 10 Afwijkende 8 25 4 8 50 Polder k f Rogge ZeÈuwsche 7 a 7 5 Polder 6 50 a 6 90 Buitenlandsche per 70 kilo 7 11 Gerst Winter f Zomer 1 4 ƒ Chev ilier 7 4 7 50 Buitenl voergerst per 65 kilo 5 25 f 5 75 Haver per hectoliter 3 75 i 4 lo Per 100 kilo 7 5 4 ƒ 8 25 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 K 1I0 7 i 7 50 K ananeijiad 9 50 i 10 Karwijzaad per 50 Wo a ƒ Koolz iad é f per lleclohter Erwten Kookerwten a Buitenlandsche voererwteii per 80 Kilo 7754 810 Boonen bruine Hoonen 4 ƒ Witte boonen a ƒ Paardon boonen 7 50 ü Duiven boonen 4 ƒ Mais per 100 Kilo Amörikaansche Mixed ƒ 7 50 4 7 90 Kleine ronde 7 75 a ƒ 8 Veemarkt Melkvee goede aanvoer hantiel en p ijzen vooruit Vette varkens goede aanvoer handel vnjwet l3 4 21 ct per hall K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel traag 16 4 17 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel traag 0 80 4 1 05 per week Vette Schapen goede aanvoer handel zeer flauw 18 4 23 Lammeren geen aanvoer handel 4 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel iTiagi 7 i 9 Graskalveren geen aanvoer handel 4 Fokkalveren 8 i 14 Kaas aangevoerd 135 partijen handel vrywel ie kwal 26 i a8 2de kwal 22 i 25 Zwaardere zj i 30 Noordhollandsche 26 a ƒ Boter 1398 stukken van a KG Handel vrijwel Goeboter ƒ 1 25 è 135 Weiboter 1 05 k f 1 15 Rechtzaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren veroordeeld A K 22 jaar visscher te Gouda wegens verzet tegen de politie tot 14 dagen gevangenisstraf en H de B 27 jaar melkslgter te Zevenhuizen wegens diefstal tot 2 maanden gevangenisstraf Voor het gerechtshof te s Gravenhage vacantiekamer verscheen gisteren M H V W 42 jaar bierbrouwer die oorspronkelgk voor den kantonrechter te Leiden wasgedagvaard wegens het zonder vergunning jenever aanwezig hebben op een open terrein kermisterrein op geruimen afstand van een door hem geëxploiteerd koffiehuis hetPosthof aan den Rynsburgerweg De kantonrechter had bekl vrygesproken daar hy betterrein beschoawde als een open aanhoorigheid van het koffiehuis Maar de rechtbankte sGravenhage had het vonnis vernietigd en bekl veroordeeld wegens het zonder vergunning sterken drank ten verkoop in hetklein in voorraad te hebben Dit vonnis was intusschen door den Hoogen Raad vernietigd en de zaak naar dit hof verwezen op grend dat de rechtbank haar vonnis nietvoldoende met redenen had omkleed tenaanzien van beklaagde s verweer dat bet jterrein was te beschouwen ala een open anhoorigheid vaj h t catt berichtgever dat h y op grond van z a waarnemingen de Overtuiging had dat do beklaagde wel in staat was do behandeling van het goding tu volgen maar dat verToeren inderdaad aiet mogelijk was Men bosloot toen de behandeling voort te zetten in do Cliarité Maar toen gisterenochtend tegen 12 uur het geheele gerechtshof de d eknndigen en de getuigen in de Charité verzameld waren kwam het bericht dat dA beklaagde voli ens het oordeel der doctoren toch te ziek was om een zitting te knnnen bijwonen Er werd dus geen zitting gehouden In het rapport der doctoren werd o a gezegd Frins Eulenbnrg ligt in tamelijk hooge koorts die wellicht een gevolg is van influe iza Uy klaagt ove f hevige hoofdpijnen terwijl zijn oogen tranen In zulk een toestand kan een patiënt niet helder denken Daar komt bij dat de prins 62 jaar is cf zwaar aan de beenen lijdt Dr Hoffmann had den patiënt nog eens speciaal onderzocht om e zirn of het niet mogelijk was hem desnoods een kwartier de zitting te doen bijwonen Maar ook dat hield hy voor onmogelijk De eerstvolgende zitting werd op hedenochtend half elf in de Charité vastgesteld Als getuigen zonden heden verschgnen de drie schepen uit MUnchon die in het Stüdeloproces meegewerkt hebben verder graaf Moltke generaal von Lesczinski en sanitittsrat dr Gennrich Verspreide Berichten FsiNKRlJH De staking van de Seiue veerbootjes te Pargs is nog niet opgeheven De geheele vloot uit WD vaartuigen beslaande ligt te Antcuil stil Het personeel vraagt o a een werkdag van 12 in plaats van 1 uur Dl ITSCHL4SD Do koning van Saksen heeft het beschermheerschap aanvaard over bet in Augustus in Dresden te houden Internationale Esporantistencongres Het gerncht dat Krupp deelneemt aan een verteniging voor den bouw van luchtschepen wordt teifengesproken Krupp is alleen voor 30 00i mark geïnteresseerd by een vereeniging die de studie van het vraagstuk der bestuurbare ballons ten doel heefl De vloot die in den Atlantischen Oceaan gaat oefenen is het Kielerkanaal uitgevaren Te Worms zijn 42 000 scherpe patronen gestolen door een sergeant EdQEI iND De kiesrechtdames gaan nu een ballonreiziger belasten met de propaganda voorhaar beginselen Als hiJ opstijgt zal hijgroene witte en violette papiertjes uitgooien dal zju de kleuren der suffragettes waarvan zü hopen dat er duizenden als sneeuwvlokken zullen neerdwarrelen op het parlementsgeboniv dat op anderd wtjze doorde dames nut te naderen is Italië De bekende sterrekundige Willem Meijer wil in 1910 wanneer er driehonderd jaar zullen verloopen zijn sedert de groote ontdekkingen van Galilee een gedenksteen op Capri oprichten met den naam van den koenen geleerde Hö doet daartoe een oproep tot de geleerde wereld RUSLANB Minister Stolypin en minister Iswolsky hebben beiden tegenover den voorzitter der Zionistenvereeniging verklaard dat de Kussiscbe regeering den Zionisten geen hinderpalen in den weg zal leggen voor zoover zy zich bepalen tot het verwezeniyken van hun program een pnbliekrechteiyk gewaarborgd vaderland voor het Joodsche volk in Palestina te scheppen ÏOBKIJE Uit Klein Aziö worden zestien of moer bataillons naar Macedonië gezonden om de troepen daar in verband met de bestaande gisting af to lossen De divisie generaal Kadi Pascha een bekwaam leger overste is met twee andere officieren uit Uesktb naar de in opstand gekomen Jong Turken in Resna overgeloopen AllKKIKA De Navajoe Indianen in Texas zjn in opstand gekomen omdat de regeering veelwyverü onder hen verbiedt Er zyn troepen heen Ook in Oklahoma zya eenige stammen roerig Gemengde Berichten Evenals op vele landgoederen elders worden op het sohoono Oud Bussem langzamerhand ook maatregelen getroffen om het tegen de baldadigheid en slechte zorg van het publiek te vrywaren Voorloopig hebben de direoties van beid maatschappijen waaraan dit landgoed behoort besloten de zypadon af e sluiten voor wielryders Mocht evenwel het publiek stoods even weinig biyk van waardeoring van de vröe wandeling door de heeriyke lanen on bosschen biyvea geven dan zullen die directies genoodzaakt zgn den geheelen toeging daartoe to verbieden De staking der opperlieden en metselaars aiin het in aanbouw zynd postkantoor te Eindhoven is opgeheven Overeengekomen is dat de opperlieden 10 de metselaars 20 cent per uur krygon Vrgdag zal de arbeid worden hervat De ontploffing te Dyon waarby 2 kinderen bet leven verloren bl jkl bfl nader onderzoek veroorzaakt Ie zyu door rookzwak kiuit Ook bet derde kind is rojda aan de gevolgen overleden Tor gelegenheid van bet hnweiyk vanden hertog Jer Abruzzen met de Amerikaanscho millionnairsdochter Ëlkins zal do koning van Italië een algemeeno amnestie afkondigen Tot de begenadigden zal dan ook behooren de ondminister Nasi De commissie voor het Muaeum Boy inans te Rotterdam bood den hoer P Haverkorn van Rysewijk dio gisteren als directeur van genoemd museum aftradt ten geschenke aan een ets van Braadt van Roggen naar het schilderg van 1 Vermeer Gezicht op Delft De burgemeester voorzitter dier commissie huldigde in een toespraak de verdiensten van den scheidenden directeur Leger on vlootoefeningen Do oefeningen te IJmuiden hebben zich Maandagavond bepaald tot een optreden van de veronderstelde landingstroepen tegen het fort Wegens het ruwe weer moest afgeïien worden van het voornomen om de torpedobooten nu de poging van do slagschepen de schutsluizen te beschieten mislukt is die taak over te doen nemen De bedoeling wae dat de vgaiideiyke torpedobooten zouden trachten de schutsluizen te torpedieeren Ten einde dit te verhinderen zullen de dofensiesloepen dienstdoende als torpedo s van de nadering dier torpedobooten kennis geven aan bet fort door vuurpeilen De aanval van de landzyde is afgeslagen De omheining van het fort door een breed haag prikkeldraad en een zeer diepe gracht maakt het binnenkomen van infanterie vrywel onmogeiyk Alleen door loopgraven te maken door mineurs zou eenige kans bestaan op naderen De diepe duisternis maakte t den aangevallenen door bon uitstekend zoeklicht mogeiyk den geheelen omtrek te verkennen zoodat toen de roode troepen naderden onmiddeliyk een hevig kartets en goweervuur op hen word gericht Te en half 12 werden do vyandeiykheden gestaakt Dinsdag over dag werden geenflefeningen gehouden De manschappen kregen rust De marineofficieren brachten een bezoek aan het fort en de staf en de officieren van de landmacht bezochten de slagschepen De tentoonstelling van de voorwerpen van GoenoengTaboer in de collegezaal van bet RyksEthnographiscb Mnseum te Leiden is gesloten Heden wordt een tentoonstelling geopend die door den heer Alfred Maass te Beriyn gedurende zyn reis in 1907 in gezelschap van den heer Kleiweg Zwaan uit AnUierdam in Midden lava werden verzameld De beer Maass heeft bgdeze aan het museum geschonken voorwerpen nog toegevoegd een prachtig bewerkte last van Japara en voorts een reeks van 57 afgietsels van aangezichten van inboorlingen der bezochte streken door den heer Kleiweg de Zwaan vervaardigd Een commissie van drie personen onder wie de heer Dopler electrotecbniscb ingenieur by de arbeidsinspectie van regoeringswege daartoe afgezonden heeft een bezoek gebracht aan het raadhuis te Naarden om daar de electrische installatie die vermoedeiyk brandgevaar oplevert te bezichtigen en volgens die commissie is er gevaar voor brand Eon ernstig onderzoek op welke wyze dit gevaar is af te wenden zal nu plaats hebben Uit Nymegen meldt men De Nederlandsche totografenkaostkring heeft gisteren hier haar jaariyksche algemeene vergadering gehouden onder leiding van den heer Clausing uit Haarlem Aan de druk bezochte vergadering was verbonden een tentoonstellng van oen byzonder soort fotografisch papier ook was i er een inzending toto s in natnuriyke kleoren merkwaardig in wegens de uitstekende wedergave der kleoren in omdat ze vervaar h digd waren door de gebroeders Lumiére zelf do uitvinders der kleurenfotografle In de vergadering werden verschillende belangen van de vereoniging en van den fotografenstand besproken HiB proces om oen kyenzwerm Op het oogenblik wordt tusschen twee yrakers uit Corlo gem Winterswyk een eigenaardig proces gevoerd Het betreft nl het eigendomsrecht op een zwerm byen Do een beweert dat de nii uwe zwerm die by zyn buurman is komen aanvliegen van zyn stal afkomstig is De rechter zon by deze een Salomo s uitspraak kunnen toepassen Immers in de ymkerwereld heet het wanneer men de koningin van oenen zwerm dood maakt dat de zwÉfrm dan naar den ouden kort terugkeert Op dio manier zou do rechter zich ook konnen overtuigen van de juistheid der beweringen Van belang ie hierby zelter het proef schrift waarop de heer Hildebrand uit Apeldoorn de vorige week gepromoveerd is nt over het eigendomsrecht op byenzwermen Arnh Ct Naar men ons mededeelt heeft gisteren een commissie van drie hoofdambtenaren op last van den minister van finanrièn een onderzoek ingesteld naar de nmbtelgke verhouding van den inspecteur en de ambtenaronjder belastingen te Tiel Gisteren is te Amsterdam een vergadering gebonden van het nationaal comité voor afschaffing van nachtarbeid in het bakkershfdrgf Daarin brachlen do heeren Teboekpoort en Diemer rapport uit over hun bezoek aan minister Talma die gaarne een audiëntie had toegestaan De mini ster beyvert zich om door wettelgke regeling den nachtarbeid der bakkers zoowel voor patroons als gezellen te doen ophoudon Hy droeg reeds aan da commissarissen der Koningin in do provincies aan de bnrgemoesteri en inspecteurs van don aibdid op om byzondere aangelegenheden in bet Dakkersbedryf te onderzoeken De minister hoopt eer spoedig een wetsontwerp dienaangaande in te dieued doch hg zal vooraf eerst het oordeel van dit comité inwinnen Besloten werd de actie tot afschaffing van den nachtarbeid opgewekt te biyven voortzetten Gisterenmorgen heeft de kantoorlooper van de firma M Adler handelende in rywielonderdeeleo te Amsterdam zyn portefeuiilo verloren In die portefeuille bevonden zich een bedrag van f 360 aan bankpapier benevens wissel betaalbaar bg de firma J van Kol te Amsterdam De f 360 bad do man onJtvangen in bet bureau der postkwitanties Singel hoek Raadhuisstraat terwgl hy de portefeuille oerst miste op den N Z Voorburgwal bg de Poort van Cleve De wissel wordt door de firma Kol welke onmiddeliyk was gewaarschuwd natuuriyk niet nitbetaald D voormalige worstelaar Mnldoon beeft nabg New York een sanatorium waar minister Root asich aan een kuur onderworpen h eft tegen zyn toenemende zwaarlgviglieid Evenals de overige patiënten die zich door Mnldoon laten kureeren moet de minister lederen morgen om 5 uur opstaan verscheidene glazen warm water uitdrinken en dan een wandeling maken van 8 kilometer Bg zyn terugkeer krygt hy een koude douche en eerst dan wacht hem een sober ontbyt Na bet ontbgt mag hg een weinig aitrusten en zich dan een paar uren met Staatszaken bezig houden als by er lust in heeft Het verdere van den dag mag hg naar eigen keuze besteden alleen moet hy 5 minuten nret Muldoon worstelen Root die 250 pond weegt moet zeer veel baat vinden by deze kuur Het hotel Victoria in de Spuistraat te s Gravenbage is met den geheelen inventaris voor f 325 000 afgemgnd door den heer 1 Den Hartog Het hotel kwam den 6den in veiling op f 281 000 Grafschennis Herhaaldeiyk kwam het in den laatsten tyd voor dat op de algemeene begraafplaats te Maastricht bloemen van de graven werden gestolen De marechaussee die een wakend oog hield betrapte dezer dagen een man op heeterdaad die bezig was op de graven groeiende geraniums uit te trekken en op te bergen Tegen den grafschenner werd proces verbaal opgemaakt Dinsdag is door de politie te Utrecht gearresteerd lan Vrye uit Vries die volgens eigen opgave op 23 2é 25 en 28 Juni jl rgwielen verduisterde te Leeuwarden Borger en te Zwolle en die vervolgens beleende n verkocht saccefisievelgk de namen o gerende van De Vrlea Foppema en Eingma Hy ia naar Zwolle getransporteerd en aldaar herkend Te Amsterdam heeft de vereeniging Eerste hulp bg ongelukken gisteren haar jaariyksche algemeene vergadering gottouden Uit het verslag vermelden wy In den laatsten tyd kwamen de afdeelingen Utrecht en Arnhem tot staiid nog wordt herinnerd aan do ontwikkeling der Friesche vereeniging het Groene Kruis In verband met het vermeerderen der afdeelingen stelt het hoofdbestuur voor het aantal leden op 7 te brengen Aan den minister van binnenlandscho zaken werd een request ingediend tot kostelooze verkrygbnarstelling van onderwy voor E H bg O Aan de commissie van den wedsfcrgd E H by O te s Gravenhage werd aen bedrag van f 25 uitgekeerd voor bekroningen Belangrgk voor het reddingvezen was het Ie internationaal congres te Frankfort Evenzeer belangryk moet genoemd worden de wedstrgd E H by O te s Qravenhage Niot verzuimd raag wórden de aandacht te vestigen op de ziekcntrans portcolonnes die bier en daar in ons land georganiseerd worden en die op uitnoodiging van het Araaterdamscho comité van het Roode Kruis door de nfdecling Amsterdam E H bg O reeds in oefening gebracht werden Uit de afdeeliiigsverslagen bleek het volgende s Qravenhage heeft gezorgd voor een practische automobiel tot transport van gewonden en zieken Utrecht en Arnhem wydden zich tot heden uitsluitend aan cursussen In bet hoofdbestuur werden benoemd dr H M Hgmans s Gravenhage J M van der Poel Arnhem C Schreuder Utrecht on Honri L Boas Amsterdam Aan mr A J E A Biks s Gravenhage die zgn plaats in het hoofdbestuur door een doctor wil zien ingenomen en daarom voor herbenoeming bedankt werden woorden van dank gebracht Dinsdagavond is in hot gasthuis te Tilburg overleden de 17 jarige Goirlenaar Snels die in den avond van Zondag 14 Juni by gelegenheid der kermis te Hilvarenbeek in den bovenarm was gestoken De andere Goirlenaar v H die terzelfder gelegenheid een diepe steekwonde in den rug bekwam is godoelteiyk hersteld maar nog zeer invalide naar de ouderlgke woning teruggekeerd Of hg ooit geheel genezen zal kan niet inet zekerheid worden vastgesteld N T C Dinsdagnacht ontstond er brand in t café van Kroese aan den Bekkumerweg te Enschedé toebehoorende aan den nevenbuur v d Broek Door de hitte sprong een hns koolzuur waardoor de muren van het perceel werden vernield De brandwoer wist de belendende huizen te behouden De schade wordt door verzekering gedekt Dinsdag avond bericht t Vad werd door den heer Chr Nell in tegenwoordigheid van nog eenige deskundigen op het strand te Scheveningen een meteorologische vlieger opgelaten Deze vlieger heeft in hoofdzaak den vorm van J6 gewone moderne vlieger welke men iu Oe speelgoedwinkels kan zien uitgestald den vorm van een rechthoekig parelellopipedura alleen zi n de afmetingen aanzienigk grooter Bovendien zyn nog twee linnen vleugels aangebracht om den vlieger de noodige stabiliteit in de lucht te geven Wanneer de wind te sterk is worden deze vleugels door een caoutchoucband van zelf naar achter getrokken De meteorologische vlieger dient om er zelfregistreerende weerkundige instrumenten aan te bevestigen ten einde op verschillende hoogten in den dampkring meteorologische waarnemingen te doen De vlieger is door den heer Nell vervaardigd naar bet model dat door de Seèwarte te Hamburg voor het doel wordt gebruikt Daar wordt de vlieger bevestigd aan een staaldraad van ongeveer 14 000 M dat door een motor wordt afgewenden de vlieger kan daarmede een verticale hoogte van ongeveer 6000 M bereiken De vlieger van den heer Nell was voor ditmaal nu het slechts een proef op kleine schaal gold bevestigd aan een touw waarmede een verticale hoogte van 170 M werd bereikt Het apparaat ging bewonderingswaardigsnel en regelmatig en met groote kracht naar boven De windkracht met een anemometer opgenomen bleek te zgn ongeverf 8 M per seconde De proefnemingen zullen door oen heer Nell binnenkort op uitgebreider schaal worden herhaald Kort vóór de laatste vergadering van de Maatschappy tot opvoeding van weezen in het huisgezin heeft het Hbl uiteengezet welk belang gemoeid was met een groote opkomst der leden op deze vergadering De grieven welke togen den directeur van deze maatachappy waren ingebracht stelde bet blad ia het licht om doidelijk te maken dat het bestuur behoorde te worden gesteund in zgn pogingen om weer baas te worden in het aan zgn zorgen toevertrouwde huis Thans heeft do directeur de beer Woudatra een aanklacht wegens beleediging tegen het Hbl ingediend Omtrent het ongeval dat voor 14 dagen de logger Admiraal Kortenaer van Vlaardingen op de haringvisscherg overkwam wordt door de bemanning die behouden te Vlaardingen is aangekomen het volgende meegedeeld In volle zee werd op het schip een geweldige knal gehoord In den daarop volgenden nacht bemerkte men dat het schip lek was De pompen en de stoompomp werden in t werk gesteld doch het instroomende water vermeerderde steeds zoodat den volgenden dag ö man der equipage waaronder de jongens met het goed der bemanning met eigen boot naar den Engelschen stoomlogger Lord Cromer werden overgebracht Om U uur in den avond was de hoeveelheid water z66 toegenomen dat het vanr van hot donkey word gebluscht Toen gingen nog 5 man naar het Engelsche schip over Do schipper en een matroos bleven nog aan boord maar tegen 2 uur verlieten ook zg hun schip Dqor den zw aren regen verloor men het vaartoig uit het oog Do schipbreukelingen werden daarop naar Lerwick gebracht en vertrokken drie dagen later via Leith naar Rotterdam De tgden dat de Indianen skalpen jaagden in de prairiën van de Wild West zgn allang voorbg Bgna iedere Amerikaanscho universiteit telt koperklenrigen onder haar stodegieijdo jongelingsschap en thans heeft mSD schunerstalent ontdekt bg oen jongen SionxIndiaalL Hg ia naar de kunstacademie te Carly le in Penuaylvanië gezonden om daar zgn qplent te ontwikkelen Groote bosAbranden vernielen volgens be richt uit Ott wa de streek van do St Lau rens in do Canadeesche provincie Qnebec Twee dorpen met houtzngeigen zgn verdwenen Te Carmd is een trein mot 26 wagons vernield Een andere trein moest 36 uren wachten tot een brand die 60 K M bos ch verteerde bedaard was Dl onderhandelingen tusschen het bestuur van de A N D B en do A J V te Amsterdam konden eergisteren door verhindering van een der leden niet worden voortgezet Inmiddels biyft het standpunt van het Bondsbeslnur dat het bereid is mot de firma Ed van Dam te onderhandelen zoodra deze baar bedrgf te Antwerpen stopzet en dus het eonfiict doet eindigen met den Antwerpschen Diamantwerkersbond dat zooals men weet loopt over het doen werken van een aantal werklieden op een loonregaling welke zonder medewerking van den Bond is tot stand gekomen In de grensplaats Bocholt is de besmetteIgke oogziekte welke daar voor eenige jaren woedde weer opnieuw onder de jeugd uitgebroken Ook volwassenen worden erdoor aangetast Gisterennacht heeft naby en boven Harlingen een onweder gewoed als bier aan zee maar zelden voorkomt en in tal van jaren niet is voorgekomen Om 2 uur begonnen dnorde bet voort tot acht uur in den morgen aanvankeiyk zonder regen later gevolgd door stortregens en hagelslag De bliksem sloeg in het dak van de door een oude vrouw bewoonde barak voor besmettelgke zieken op den Noordergrachtswal en vernielde een BO tal dakpannen doch veroorzaakte geen brand of persooniyke ongelukken Dit is dus de 2e maal in 8 dagen dut de bliksem daar insloeg op 7 Juli in hot HoerenIogement r Door de activiteit van de machinist v Volderen gestationneerd te jRotterdam is nabg Sliedrecht aan de halte Gasfabriek Dinsdag een ernstig ongaWk voorkomen De baanwachter ha nl verzuimd de afsluitboomen van den Sverweg neer te laten voor trein 138 diBj te 3 uur 39 min van Gorinchem richting Rotterdam vertrekt Een boerenwagenl bespannen met 2 paarden bevond zich dfentengevolge midden op de rails toen de trein nog op enkele meters afstand daarvan dook den oplettenden machinist tot elilstand wèfd gebracht Gisternacht te 12 unr ijgevaer ontstond er brand in de boerderg rat den heer W Sohryver te Vorchten em Heeirde Geld Huis schuur een paar heoimyten on byna al t huisraad werden een prooi der vlammen Ongeveer 300 kippen 14 varkens en een hond kwamen in de vlammen om Assurantie dekt de schade Dev Dbl Bekl deelde thans mede dat aan ziJn café grenst een tuin waarin ook geschonken wordt daaraan grenst een hockey veld waar op bestelling ook wel drank wordt verstrekt Op dit terrein zyn by feesten ook wel buffetten geplaatst En bg de bewuste gelegenheid toen bekl was beke rd stond er een tent mot een buffet Gedurende de bewuste kerroisweek is het gebrnik van sterken drank daar intnsschon miniem geweest Een gedeelte van den dag was hot terrein vrg s avonds werd er een klein entree geheven iJe tnin de tennisbanen en het hockeyveld vormen één donrioopend terrein met een sloot omgeven Als getuige werd gehoord een architect uit Leiden die een on ander bevestigde en een teekening overlegde van het terrein De procureur generaal mr Byioveld was van oordeel dat hier inderdaad alles was één geheel waartoe het hockeyveld behoorde met een algemeene omsluiting Men heeft hier dos te doen met een nanhoorigheid Dit begifp verviel niet door het tydeIgk heffen van entree Ten onrechte dus heeft de rechtbank art 24 der Drankwet niet toepassoiyk geacht Qerequireerd werd dus bevestiging van het vrgsprekend vonnis van de rechtbank De verdediger mr H W C 1 de Jong uit Leiden wees erop dat deze vervolging op touw is gezet door een Geheelonthoudersvereeniging die een stillen agent naar t terrein heeft gezonden om proces verbaal op te maken Het gemeentebestuur van Leiden is echter van oordeel dat bekh recht bad op dit terrein drank te hebben PI sloot zich aan bg het requisitoir van den procnreurgenernal in den breede betoogende dat men hier inderdaad te doen heeft met een open aanhoorigheid Jitspraak over 14 dagen Het gt rechtsbof te Amsterdam hield zich heden langdurig bozig met do zaak betreffende de vroegere dienstbode van freule Boddaart die in hooger beroep was gekomen van een vonnis der rechtbank aldaar waarbi zg tot 2 jaar gevangenis was veroordeeld wegens diefstal op 4 April ten huize van genoemde freule in dPvan Eeghenstraat gepleegd Zy had naar men zich herinnert met de wetenschap dat de freule afwezig was liet dienstmeisje het huis uitgelokt met een qua si boodschap naar Zandvoort en toen zich van kleedingstukken gouden sieraden en f 145 aan geld meester gemaakt Beklaagde nam ook nu dezelfde houding aan als vroeger voor de rechtbank Vrguit verklaarde zg geen spgt to hebben van het feit omdat haar plan zoo goed was uitgevoerd Alleen spgt had zg ten aanzien van de freule wgl deze haar zoo goed had behandeld en het ook nu zoo goed met haar voorhad Het was dus van haar zooals de raadsheer mr Honny t beschouwde een soort van sport Het verhoor dat beklaagde onderging was streng psychologisch De procureur generaal mr Baud wees er op dat bekl reeds op 13 jarigen leeftyd verdacht werd van oplichting daarna tweemaal was veroordeeld wegens diefstal in loondienst Waar zy nu dit laatste feit met zoo groot overleg met zooveel sluwheid had gepleegd acht spr de door de rechtbank opgelegde straf onvoldoende en requireerde haar te vcroordeelen tot 3 jaar gevangenisstraf De verdediger mr Peral achtte onderzoek naar haar geestvermogens noodig De advocaatgeneraal echter gelet op het weiberaden plan en de slimme uitvoering zag de noodzakeiykheid van een psychisch onderzoek niet in doch refereerde zicb aan het oordeel van het hof Postkantoor te Gouda Lyst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende bulpkantoren tor post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de Ie helft der maand Jili niet zgn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland J Koster Amsterdam M Mergler Den Haag T Mendéls Scheveningen Pension Velthagon Velp Gld Briefkaarten Twee stuks zonder adres Brieven Buitenland Poste restante me de Pépin Ixelles 6 L B General Delivery Newyork Nota Aan do afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze by onbestelbaarheid aan hen knnnen teruggegeven worden De irecljgr v h Post en TelegraïHkantoor M C HENNEQUIN SiaaUlHntnqen Nedbrlakd Oertif Ned Werk 75 Schuld 31 POKTooAL Oblig Tabaksmono polieleening 500 5000 fr 4 95 93V 965 Rentelooze cerlif f6 Oblig Ie Serie L 100 3 64 BuiOARiJB Zeaiileening 1904 5 HypotheBhaatsl 1892 6 Rbsland IwangT ombr Obli 94 gatien 47 AziE lapan Obligatien 1899 4 Oor DMBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld O 44 1000 P 3 flypotheek Banken Pandb Rotterd Hypb 4 100 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdbr Sted Hypb sGrav 4 lOOV Pandb Utrechtsche Hypb 4i lOOj Pandb Westlandscbe Hypb 4 96 Pandb Zuid Holl Hypb 4 95 Pandb Algemeene Groninger Scheeps Hypb 47 99V Pandb Nedorl Hyp APund briefbank 4 93 Pdb Ned Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 94 Eerste fed Hypotheekbrief bankf 4 94 Pandb ftollandsche Hypb 4 i 95 Pandb Nationale Hypb 4 100 2 96 lieepvaart Maatar iappijen Ötag L Smit en Co SleepTionst 41 100 Premteleeningen bmiOiE Loten Stad Antwerpen 1887 97 Spoorwfffleeningete iTALiB Obl ZnidItaliaanscheSpw My 3 66 Ihvfrgfn Obl Ned Ind GasMy 1905 4 lOü j iXOLVKALTÉS IN Costumes tailleur Mantels Blousen Rokken en Japonstoffe h in eer groote keuze tot de meest concnrreoretido pryzon Af tArs s Gffif y i v rs ar ryy Burgerlijke lik f n d GEBOREN 13 luli üM Ati Johanna ouders H J Verblaanw en H Diebrink Cornelia Wgnanda ouders J Kwinkelenberg en M J Bron 14 Johannis Cornells ouders L H Fraayen en C T Janssen Antje Wynanda ouders W Langeraar en P Kouwenhoven Jan iders K Noorlander en J Andersen 15 Leendert Johannis ouders D P Boot en E M C Mas saar IG Johanna Clazina ouders W van Wyngaarden en P de Graaft Willem Leendert ouders A Anders en J Willebrand OVERLEDEN 14 Jnli A IJsselslgnA 86 j 15 M Bakker wed J van Leen l wen 77 j GEHUWD 16 Juli J Willenbnrg en JJ Lnglhart D J van Vliet en C M Erberveld H van Es en J J Qraatsma A A Weyman en M M J de Jong D J W Waltz en N Dekker ADVEllTi TIKi Heden overleed onze geliefde Vader Behuwden Grootvader de Heer A IJSSELSTIJN in den leeftg d van ruim 86 jaar D IJSSELSTIJN J J IJSSELSTIJN ExALTO J C IJSSELSTIJN N IJSSELSTIJN AmtUrdam JONKEB T G IJSSELSTIJN A J IJSSELSTIJN J C IJSSELSTIJNBlanken C 6 IJSSELSTIJN C E IJSSELSTIJN Dtn Haag Pflüohaupt DORA IJSSELSTIJN Gouda 14 Juli 19