Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1908

Zaterdag 18 Juli 1908 No 1060S 478 6 Jaargang n B 9 HP HHMMI P mimm mium Meuws ent Advertentieblad mor Gouda en Omstreken felttoi n IVo 83 jiiy De lJi g ave dezer Courant g estuïiedt dagelijkh met uitzonderinf A aji Zon ellfFeestdagpn Telefoon Jlu H ADVEIltElNTIEN worden g epUatat van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letteis worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën ot 1 uur des midd De prijs pei drie tost 1 70 maanden is J 1 25 trance per Afzonderlijke Nominers V IJ MC E N T M HUWELIJK Een HEER met goede positie rnim 3 5 jaar gedistingeerd nitoriyk wensclit kennismaking met Hecrenboerendochter of Weduwe met goed karakter bescliaafd en tevens gO InrtBneerd r4elieimlionding wederkeerig Anonieme brieven doelloos Men wende ïich vol vcrtronwen onder lelt U HS Alg Adv Bnr HOÜMA Co Amsterdam Men kan het teerste weefsel met Sunllgbl veilig waatchen Wit goed wordt witter en gekleurd goed wordt levendiger van kleur loo dra Sunlight alechts gebruikt wordt Als zachte leep oi andere wasch middelen l w goed boschadigeu en de kleuren hebben doen verschieten deuk dan eens aan het woord SunllghL i FERWERDA TIEMAF BEVELEN K N NISMAKING AAN MET 01EI STA i E MEKKER RIJMWIJN Vfn U OK I luAH MEIKKÜIDEN wai dmehstek met RECEl T l tT llEUKlllINti VAN MEIWIJN p r Ikseh Wachenbeimer 0 70 Niorsteiner 0 80 Hochheimer Ü 90 Marcobrnnner 1 liauentbaler 1 10 Küdcsheimer 1 20 Eltvillor 1 35 Liebfraumilcb 1 50 Winkler Hasensprung 1 80 Eudesheimer Berg 2 Forster Jesnitengarten 2 30 M OMZBL WIJy MN Brannebergor 1 Moselbltimcben l SO Pisportor 11 0 l r Jzen ii contant ieHO t t korllng DEPOT TE JOtJDA V 1 1 HOON VAN ÜSTAUE Onnavolgbaar zjin thans dotr nieuw gevonden toepassingen onze tn olieverf getehIMerae Portretten relutureUogaert Zg geven kracht on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men oveitnige zich geen imitatie voor de ecftle to ontvangen Geïll Prvisooarant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel B BOOAhlils Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOaNT Kunsthandel Kleiweg b j wien modellen te bcfirhtigen 7 in v i Het beste onechaddyltete en g 1 makkelykite poettmlddel voor Heereil en vooral dames en lündcriohoenwerlt ia de Appretuur van C M Muller k Co Benin Beuth Str 14 Men lette joeó ViJlL op naam en fabrlekimerk Virkryibiir by Hiirer WlnktileM te ielie rt il t riwi aawreiisp Dii isNirulDMtt kv W SarttmaHR MOLENAARS n KINDERMEEL ® P ® 1 Overal verkrijgbaar HlllSiHOenKKS wacht U voor namaak Ziet naar het Controle meget Dr v HAMEL R00 on HAüMENS en den naam P lliOLEJ AAR i Co Uettmaan WESTZAAN Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den II4NI PIIIX ATTEST Zwolle 19 December 1907 P MOLENAAR Co Westzaan WelEdcle Heeren Ik kan niet nalaten U te berichten welk een groote waarde Uw kindermeel heeft Ik heb een meisje van nu 10 maanden welk als bijvoedsel der moedermelk Uw meel gebruikt De resultaten zijn schitterend zoowel in gewicht als lengte is het in een paar maanden aanmerkelijk voornitgegaan en is ze ongeduldig als het op tafel staal en zij niet direct gevoed wordt Mgne 3 andere kinderen hebben het tot miJn leedwezen niet gebruikt Ik durf gerust beweren dat het de eiwitjes en dergeljke versterkende middelen vervangt Ik raad ieder huismoeder aan Uw meel te gebruiken vooral daar het zoo licht verteerbaar ia Ik geef U de vrpeid van dit otiyevraagil advies gebruik te maken in Uwe annonces als II dat wenscht Hoogachtend Mej J DEKKER Beugelink Eendrachtstrant 59 X ALS Mm WEET WAT LIJDEK 13 Door tusschenkomst van onzen wederverkooper den Heer H G WEBER te Scheveniögen ontvangen wü hot volgende schrijven Mijnheer Wat ik aan anderen zoo dikwijls verteld heb wil ik ook gaarne aan U melden Ik ben lang lydende geweest aan de zenuwen alle lust was geweken De pijn die ik in rojn hoofd en inijn rug geleden heb is onbeschriifel k Ik dacht dat het einde nabij was en men wilde mji naar het Ziekenhuis hebben maar ik had er geen moed voor Toeu is mg aangeraden de SANGUINOSE te gebruiken on werkelgk die heeft wonderen bij mg gewerkt en geheele niikomst gebracht Ik ben niet naar het Ziekenhuis gegaan en ben nu geheel beter Als iemand weet wat lilden is dan ben ik het das Ü begrgpt hoe dankbaar ik U ben voor uw heerlgk middel U moogt dit schrijven gernst gebruiken tot heil van anderen Mej CLASINA DE BRUIN Scheveningen Wassenaarschestraat Do SANOUINOSE Vinum Sanguinosuin in vacuo is het beste middel by bloedgebrek an zenuwzwakte Daarom ook maakt het zich telkens nieuwe vrienden Neemt er ook eens een proef mede doch waclit U voor namaak 12 fl f 15 VAN DAM S Co ANTON COOPS drogist SANGÜINOSE kost f 1 50 per fl per 6 fl f 8 De liiemerstraat 2c 4 l o Goudabj WOLb F en Co Westhaven Wijdstraat aemalogeêii Poedervorm is het eenig Ste helpend middel tegen Itloedarmoede nieeknucht Xeuuwxwakle iioofdptfueu Slapetootketd Onmaehten Vermagertng en t ermlnaertng der Uékaamtkrachten aematogeen in Pocdervorm 1 heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMAT06EEN IN POEDERVORM is het praoperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gfebruiksaanwijzing f 1 50 Heilige labrikanten 11 v SCHAIK Cu Den Haag Verkrijgbaar b Firm WOLFF Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal üouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerk ad IJsèel k VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudeaater A SCHEER Smstreehl K VAN DEB HEIJDEN Reeuvijk P v d SPEK MoercapelU D y o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingsvm P A nsGROOT A UB JONGH Oudeuiater 3 P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER Bentehop WAARSOUUWING Laat U niet misleiden door AbAIJ Siroop Het klooster So nc a Paulo Abdij bestaat niet du Siroop van geetierlel waarde ui f de Victorias ron te Ober a fins feilt i Tafeldrank Van h£ ninklykef uis c er fedejiandtn GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Ruime keuze in de nieuwste dasfornuizen en Qascomforen lijn uitgevoerd in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous isonovertroffeninlichtkrachtendnarzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dubbele Bunrt B 13 Telephoon 117 Dronkenschap bestaat niet meer Een moDster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden i A7r instgevtn wai den tn Kxij e Thee Melk Ltkeui Ihint Ajr H ater of tn het voedsel zoiiUr dat het noodtg is dat de fW w izard er ieti van af 7veet Het doZA FOB DE Ebbe zit dè wonderbare eiRensihaö om tegetiEm tot hot drinken J van sterken drank bier wijn aftsint enz bij den dronkaard cto te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgejJeïkt en seker dat de echtgenoote de zuster off de dochter van den verslaafde het hém toe kan dienen zondor zijn medeweten en zonder dat het noodig IS dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POÏSDER heeft hè huisehjkgeluk van duizenden gezinnen hersteld iduizendenpersonen van schaamte en oneer geij en d S epersonen tot levenslustige en nutiigfli leden ermaatschappij het heeft menig jong j er30on opden rechten weg terug gebracht en gflUikkig gemaakt en het leven van taooozen met rnfcnig jaarverlengd L Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poederverspreid wordt zendt graïfe atin hen die daartoeaanvraag doen een boek niet dankbetuigingenen een monster Uet pocifer wordt gewaarborgdvolkomen onschad te tan Correspondentie bialle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend dep6t te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis Uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÜTE l£r Srnd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap ff 4 ANKER PAIN EXPELLER 1 Ruim 35 jaar door miluoenen JICHT EN nHEUMATlEKLIJOERS MET SUCCES GEBRUIKT Verkrijgbaar in FLESsi HENVAN50cls 7licts tii UB BU H H Apothekers en Drogisten F Ad RlCHTER C Rotterdam Te öouda bfl C LUiJEE Apotheker Markt WOLFP Co Westhaven 198 en bj ANTON COOPS Wödstraat Echte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEEÏEK8 Jz Let op cachet tn kurUrand Sonda Drnk van A BRINKMAN 4 Zn 11 1 11 II I uH ll l4i t m l p Uitloting van Geldteeningen BURGEMEESTER ei WETHOUDERSvan GOUDA maken be iend dat b loting ter aflossing op SQ Septtmber n B zün aangewezen I leMiing g Gonda Ènrgemi de oblign iën ra l8 V i 86 en 105 V n de in 1900 aangegane geldleening groot l 140000 en de obligalien iirs 3 U 39 46u en 53 jfan dè in 19IJJ aangegane go d i7 Jnlljlbs Iers Yan GMdi lARTENa Be Secretafis ii BHpUWER De Bcrl Volkszeilunê Werhi lt hpi vol gende als de aanleiding de voor llenJ voor do invoeHng van w i grond wat ii Mecklenburg Die voorstillop zonden slccbts ij do bedoeling bobben de macht dor ridder schap te broken en de aanleiding daartoe zou zun do wensch van don groothertog naar een nieowen salonwagen Het verhaal van hot blad luidt Het is wellicht belachelijk maar bet is een telt dat een spoorwcgwagon do annleidende oorzaak is geworden van een groolen ommakeer in Mecklenburg In de hortatzitting van den Landdag in 1906 werd een voorstel ingediend namens Jen groolhertog Friedrich Franz IV voor het aankoopen van een prachtig ingoricbten salonwagen uit de landsmiddelen De oit de stedelijke vertegenwoordigers samengestelde Landschap wilde dien post wel goedkenren maar de Ridderschap verzette zich er tegen Zij verwierp bet voorstel wijl de groothertog genoeg salouwagens tot zijn beschikking had Dit besluit werd door den groothertog als een beleediging opgevat en liö liet onder do hand de Ridderschap weten dat de verwerping gevolgen voor baar hebben zou De herinnering aan vroegere besluiten van de Ridderschap kwam daarbij te hulp aan do heerschappij dier kaste over de kroon en over het land moest een einde worden gemaakt De kroon moest van het toezicht der autocratische landjonkers worden bevrijd Se non e vero zou men knnnen zeggen is het een aardig bedenksel maar zoo bet wèl waar is dan zou de wereldgeschiedenis do ervaring rijker geworden zgn boe een salonwagen leiden kan tot wijziging in de politieke opvattingen van een grootber FEVILLETOIM DS A€TRI€B 30 Slechts de oude juffrouw Potoky vergat al bot haar dreigende leed zy vergat dat Elsa woorden sprak die baar alle hoop ontnamen haar temg te winnen zy bewonderde zy aanbad slechts baar kind baar Elsa Voor haar stond zg thans op het tooneel en vernietigde die trotsche vronw die haar dochter behandelde als een indringster in plaats van voor haar te knielen Voor inlk een overredingskracht moet mgn aanmaning tot voorzichtigheid zwichten antwoordde mevrouw Von der Heyden Ik geloof a gaarne dat ge myn zoon gelukkig wilt en znlt maken en ik wil a geenszins een hinderpaal in den weg leggen Naar mgn zin is deze verbintenis niet de elementen ijn my eerlgk gezegd te verschillend Maar myn zegen ontzeg ik n niet n mgn goeden raad ook niet als ge dien wilt aannemen Het overige geve God 1 zy legde de handen van het paar ineen en waartoe Elsa zich bg den eersten aanblik Itter Troiv reedi TO lde laugedreTeii ig eH tot staatkundigen vooruitgang in h t politiek opzicht meest aehtorlöke ladd an liet Duitscho rjik ij 1 I i j Da averij s i eppelin s Incbtschlp is biJ ladoï onderiioek weblekon van dicn aarij te h lat er ef cheideneJfdagon met het aan Het linker de linkerschroef gen terwijl het is vol li de bal iwas genienwo pas uit t naar liet meer rstellingawqrlf zullen he orsluur en tie stangen V n den voMkanf lijn vori it nste omhnlsel geachenl iJi H t ongem g bo urd ii LJlTèn bot iuclitsoliip u j Kwn zou bot door eêJ ZuriBi a ingckoineii £leoi U WorirSn gebiacht Zo t n iii t pön met do e boot t og nieBkLitbragaah ot dat dó nrniftn oen onhanj li Uowe ing maak tii t l clitsrbipj kwa i in jarloii gayallo in Kn irkeirde riaiitiii liigen en tqplijk kwam j windvlaajj wlin rarzMle ilii n b illoii gen j de hal Wierp Dbijr titmfschok ont ondan toen bovengpiiglenii dïfeqlon Een jftflricl gever te Friedrrbbïilijafe4jklaagt dalyi sj epdionat ook tcngOTolgil van nt ii eele omstandighoden nim zop georgahiseerd als dat wel wezen moesi en divt erdringotid verandering noodig is Hoo el het herstellingswerk Van het lachtschip binnen onkelo dagen klaar zal zijn zullen er toch nog wel oen paar weken mee heengaan eer oon nieuwe opptüging plaats vindt omdat do gasleveranlio moeiiyklieden oplevert Zeppelin lioott WoatTsdag ter gelegenheid van ZBn goboortedfig een zeer waardeerend schrijven ontvangen van don ministor van oorlog Het schijnt dat do verhouding tusschen Sorvife pn Bulgarije in den lantsten tijd wat beter geworden is De betrekkingen waren geiyk men weet tot voor kort zeer gespannen ook al was oorlogsgovaar buitengesloten De reden zat m in den stenn dien men in Servië geeft dat wordt tenminste te Sofia beweerd aan de benden in Macedonië De Serviërs hadden zich met de Grieken verbonden zoo zeide men om het Bulgaarsche element in Macedonië nit te roeien Tot byiegging van het geschil zyn er onderhandelingen gevoerd tusschen Belgrado en Sofia welko tbans tot een bevredigende uitkomst moeten geleid hebben De verbonding tusschen beide Staten is naar men verzekert tegenwoordig weer zoo goed als normaal zooals trouwens ook uit de jongste rede van den Bulgaarschcn minister president in het Sobranié op te maken viel dat deed zg thans met vollen aandrang zgknielde neder en kuste de band der grgze vronw En ik sta nn alleen geheel alleen I jammerde juffrouw Potoky Er werd geklopt en geiyk daarop trad graaf Maxime binnen Hy ontstelde by het zien van dit plechtig tafereel Moeder Potaky echter snelde op hem toe en omhelsde hem snikkend Mynheer de graaf Mgnheer de graaf wat n ramp 1 Ze hebben mg myn Elsa ontnomen I Had n zoo iels kannen denken f Mijn Elsa die man Maxime was radeloos juffronfr Potoky liet hem niet los De toestand begon komisch te worden Daarby ondervond by terstond alles begrgpende een smartelijke gewaarwording die hg bg zulk een gelegenheid volstrekt niet bg zich verwacht had Ook hom lagen dezelfde woorden op de lippen zooeven door de moeder gesproken Die man en Elsa Potoky 1 Waar bobt ge toch gezeten mgnheer de graaf P begon thans mevrouw Von der Heyden op vroolgken toon Zie slechts wat er gedurende nw onverantwoordeiyke afwezigbeid voorgevallen is ot hebt go wellicht de hand mee in hot spel geëngageerd voor den verlovingstocht f IkP Tot d n verloTiDgi TerlovlDf Elen ernstige qnaeatie houdt thans weerde Engflsche bladen bezig Dezer dagen nl bracbt ibet parlementslid Hazleton met eenvriend een bezoek aan het Hoogerhuis Devriend droeg de lersche nationale kleeding die meer en meer onder do Ieren in de modo sclJiJnt te komen en toen de beide heerende Stranger s Gallery in bet Huis wildenverlaten naderde hen een beambte die narajlns den Black Rod Sir Henry StepbenSin nfoodeelde dat naar zjn ckirdeel de vriend in oen niet passende kleedifjn bet Hoogerhuis was versebenen Do heer Hajletoh is foyer deze opnlerking zeel verontwaardigd en idoet nu in po Engelscho bladen z beWag dat mèn die lersche nationale Jcleediiig niet wil erkennen In de zestiende eeufv vaardigde Engeland wetten uit met bet doel die nationale klijeding te doen verdwijnin maar dat inen nUi in deze twintigste eeuw nog zop barbaar cho opvattingen beeft éa nu dóór dergelijke fgeniopigheidjes het gebruik van ié lersrhe dracht wil tegengaan valt hem al bijzonder legen En by wil bet er niet bg laten iitten Hij beeft Sir Honfy Stephenson oen brief geschreven en zal nn naar hij dreigt zgn briefwisseling mot dezen pnbliceeriffl Dat zal den Engelschen bladen in den komenden komkommertijd stof kannen leveren Uit Rabat wordt nu weor aan de Fran cbe bladen geseind dat de notabelen van Rabat on Sale onder wie er velen zgn die Abdel Azis op zijn tocht naar Marrakesj zullen vergezellen don Saltan zg n komen begroeten om bljjk Ie geven van hunne toewgding De Zaer Beni Kbiran Zemmoer en Chanja s hebben contingenten ruiterg gesteld terwijl de Haoez Doekala Serogna en Denatstammen afgevaardigden zonden om den Sultan te laten weten dat zij zich bij zgne troepen zonden aansluiten wanneer deze de Oem Rebia zouden hebben overschreden Dit Mogador komt het bericht dat do vandaar voor Marrakesj bestemde mehalla van Abdel Azis na op marsch te zgn gegaan moest terugkeeren wegens een twist tusschen den kaïd Anïous en kaid Khoban waarby de laatste werd gedood Dan wordt meegedeeld dat de mehalla van Moelay Hafid te Tetuan een voorwendsel zoekt om eer weg te komen Tegelgk wordt daarbg evenwel bet gerucht vermeld dat Raisoeli met gn dapperen de troepen van Moelay Hafid zou komen versterken Generaal d Amade is den Hen dezer met zgn staf te Casablanca tarnggekeerd waar zegt n mevrouw i HJ bovrgdde zich byna met geweld van jaffrouw Potoky Zeker verloving I De beer Karelvonder Heyden landheer op Grünaa en mejuf fronw Elsa Potoky van Weenen hebben de eer En daartoe zon ik f Housch mevrouw ik kan u verzekeren dat de meest verraste van allen ontegenzeglijk ik ben 1 Mgnheer Von der Heyden ik zie u met verbazing aan Juffrouw Elsa Hg keek haar doordringend aan een rusteloos vuur flikkerde in zyn oogen Mgn gelukwensch klonk het op eigenaardigen toon Ik wil a tbans niet langer storen Maar ge rgdt toch met ons terug f vroeg Elsa Ik moet immers van avond optreden Als geëngageerd verlovingsridder het spyt my maar ik ga met den trein De treurmaro zal vóór n de residentie bereiken Hg kuste de vrouw des huizes de hand Das werkelijk onverbiddeiyk graaf f Ge rydt niet met do dames torng P vroeg Von der Heyden met de beste bedoeling Neen in geen geval 1 In het rytuig uwer bruid mgnheer Von der Heyden is geen plaats voor graaf Loidesdorl 1 Ah zoo alleen in het rijtuig der groote tooneelspeelster merkte Elsa op ia dat geval met haar ii bet nit den 13en ook de colonne der 2e brigade aankwam voor do revue die daaga d a v daar zou worden gehouden De aan boord van de Sidon door een Albaneo gewonde generaal Sadik ia te Konstantinopel aangekomen ZJn wond is niet gevaariyk hg kon zich dadelgk naar het paleis begeven De dader is aan do militaire overheid nitgeltverd Er valt nog weinig te merlen van een kalmeering der jong Torkache beweging De grootvizier beeft den Sultan zachtheid en matiging aangeraden maar strenge bestraffing van de voornaamste schuldigen Een Turkach staatsman heeft aan den correspondent der Frankf Ztg verklaard dat de verantwoordelgkheid voor de jongste gebeurtoniaaen raat op de Enropeeacbe mogendh on In hun bervormiugsgver on onderlingen nagver bobben zy het aanzien van den Saltan in de drie Macedonische provincies doen dalen De mogendheden vorgissen zich als ze denken ban doel bereikt ta bobben De ongenoemde Turksche staatsman maakte len slotte toespelingen op Tnrkye s militaire kracht Ala bet oogenblik mocht komen zouden de Turken in weerwil van de scbgnbare anarchie zulke bewijzen van levenskracht geven als wellicht nimmer te voren aanwezig was Doze Tnrksche staatsman is niet de eenige die zoo spreekt Nog niet lang geleden is er melding i cmaakt van een gesprek van een eveneens hooggeplaalslen Turk met den vertegenwoordiger van een Engelach blad waarin vrg wol dezelfde meeningen worden verkondigd Vm ook andere nietTurk sche kenners van Tnrkge zeggen dat Tnrkye niet zoo zwak is als men denkt on de zieke man niet zoo ziek als men gewoonlgk aanneemt Verspreide Bericliten Frankrijk Woensdag bobben de stakers van da bateaux mooches op de Seine een onderbond gehad met minister Viviani en gisteren zouden zg met minister Clemencean confereeren OUITSOHLAKD Offlciena wordt na verzekerd dat er dit jaar van een ontmoeting tnsscben den keizer en den czaar van Rusland niets komen zal Een Engelsch blad weet mede te deelen Juist daarom heb ik de eer Maxime ging been Von der Heyden gevoelde zich verlicht en Bloot Elsa in zgn armen alsof zg hem eerst thans toebehoorde alsof met den graaf haar geheele verleden verdwenen was Toen moeder Potoky door de hartelgke woorden der gastvrouw die haar trachtte te overtuigen dat er geen sprake was van een scheiding van haar dochter eenigszint was gerustgesteld en de belde dames in bet rgluig stapten vroeg Karel in welken rol zy dien avond optrad Als Eboli Zul je haar goed spelen P vroeg bij zichtbaar bezorgd Beter dan ooit I antwoordde Elsa Met beklemd hart zag bg het wegrollende rgluig na Elsa wuifde met do roode parasol Beter dan ooitl Deze woorden wilden hem niet oit bet hoofd Hy had een ander antwoord verwacht De mogoiykboid zulke heilige gevoelens dio Elsa s borst thana moesten doortintelen op bet tooneel over te dragen daar als het ware te laten natrillen in de armen van eep tooneelspeler tor verpoozing van een talryk publiek verontrustte hem Had by ten slotte toch te ving gehandeld f Wordt vervolgd