Goudsche Courant, zaterdag 18 juli 1908

dat de koning van Noorwegen te Trondhjém is geveest om den keizer to ontmoeten hg hoorde rciiter dat de keizer pas Zaterdag zon komen en daar dat liem te lang dnurde ging Hako maar weer naar hais Het Igkt erg gemoedeijjkl Enoelinc De prins van Wales is eergisteren naar Canada vertrokken om ta Qaebec de leesten vaif bet driehonderdjarig bestaan dier stad by te wonen ECSIJIIID Otticieas wordt meegedeeld dat de talriJiM i hechtenisnemingen te Sosnowice gevolgd door verbanning sinds 1 lali zgn er 350 personen verbannen niet in verband staan met een complot om den ctaar te vermoorden Naby Tiflis is weder een omnibus leeggeroold Twee passagier werden gedood en een gekwetst AUIRIU Ondanks alle olflcieele tegenspraak hoadt de Herald vol dat de in Engeland voor Brazilië gebouwd wordende Dreadnonghts voor apan bestemd zgn In Hohdnras wordt verwoed tnsschen revoIntionnairen en troepen gevochten binnenland De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal zjo ter openbare vergadering bgoengeroepen tegen a s Maandag 20 Jnli des namiddags te i nar Atjeh De corraipondent van de Tel te Kota Badja seinde gister Bg een hniszoeking in Qlendong is gesneuveld luitenant De Willigen Gemeng de Berichten Men meldt aan de N K Ct De politie te üoUt hield op Woensdag 1 Juli den dag na de stndenten maskerade een 13jarigen jongen aan die zwervende was Bji onderzoek bleek dat de knaap achtergelaten wat door een stoelenmattersechtpaar stiefonders van don jongen dat in een woonwagen het land afreist en met den bekenden drukken dag naar Dellt was gekomen om een extra daghuur te verdienen door potsenmakery Nasporingen Om het verbiyi van deze nomaden te weten te komen leidden tot niets En zoo bleef de jongen aan het politie bnreau in de wachtkamer der agenten mocht hg des daags zich vermaken aan de gymnastiektoestellen en werden hem door de wachthebbende manschappen de allereerete beginselen van lezen en schrijven bygebracht Niet zelden zong de jongen een lustig lied meeBttgds een straatdenn In elk geval de jongen wenschte niet meer naar zgne ouders terug Echter zoo kon dat toeh niet voortduren De gemeente heelt thans den jongen onder de hoede van het bnrgeriyk armbestnnr gesteld die hem een onderkomen verschafte in het werkhuis hem deed kleeden enz En als nu de ouders eens niet van honne reebten gebruik maken kan van dezen jongen misschien nog wat goeds worden Uit minnenyd heeft eergisteravond te Vorden zekere do V gegageerd Indisch militair uit Dootinchem op een dochter van Jacobs uit Hengelo met een revolver twee schoten gelost Het eerste kwetste bg het tweede ging de kogel door de kleeren zonder echter beduidende verwonding toe te brengen De dader is door een conducteur der Hengeloosche tram gegrepen en aan de marechaussee overgegeven die hem gisterenmorgen ter beschikking der justitie te Zntphen stelde Te Dreumel is Woensdagavond halfacht afgebrand het huis bewoond door herbergier en bakker B v d Kraay De brand ontstond in de bakkerg De vlammen grepen zoo snel om zich heen dat binnen een uur het heele gebouw in de asch lag Een hit kwam in de vlammen om Voor de derde maal in drie weken Donderdag 27 Juni Donderdag 9 Juli en Donderdag 16 Juli werd in den algeloopen nacht ingebroken in het örand Magasin de la Bourse op den Nienwendgk te Arasterdam Dezen koer werd de politie evenwel bgtgds gewaarschuwd dank zy de waakzaamheid van de bsrea in de Nieuwstraat een straat welker huizen van achteren uitkomen tegen den Bazaar Onmiddellgk zetten politieagenten alle uitgangen van het uitgestrekte gebouw af lerwgl rechercheurs een onderioek op het dak instelden Spoedig ontdekten deze laatsten by het maanlicht een man die zich trachtte te versehnilen achter een schoorsteen Toen de man ilch in het naaw lag gebracht nam hij de vlucht over een plat en sprong van daar door een gesloten venster heen in de achterkamer Den doodolgk ontstelden bewoners van een perceel in de St NicolaasBtraat die te bed lagen maakte hy wys dat hy rechercheur was en inbrekers achterna zat Hy begaf zich tluks naar het dak en toen begon de jacht over de daken opnieuw tot de vluchteling door een der buren een sigarenmaker hg de beenen werd gegrepen De inmiddels toegescboten politieagenten maakten zich toen van hem meester en brachten hem ia verzekerde bewaring Het bleek te zgn een zekere Jonkman Naar de chef der firma mededeelde is d ze persoon blgkens de registers nooit bg den Bazaar in dienst geweest Naar men echter reeds dadelgk vermoedde zon hg meer medeplichtigen hebben die geheel op de hoogte zgn van de inrichting van bet gebouw en die ook wisten dat bet meeste geld aanwezig is op Woensdagnacht omdat Donderdags de kas wordt overgebracht Verder vermoedt men dat een medeplichtige in de omgeving woont en dat men van diens woning ait den weg over de daken heeft genomen dit is althans bg de twee laatste gelegenheden het geval geweest Reeds is naar wg vernamen een tweede persoon gearresteerd iemand die waar sehgniyk vroeger bg de firma is werkzaam geweest Op haar ondei oekingstocht vond de politie in de dakgoot van een perceel in de St NicolaasBtraat een party beerenkleeding alkomstig nit een kleemakerg in die straat gevestigd Of dit in verband staat met de inbraak in den Bazaar ij niet bekend Bg het Engelsche Lagerhuis is een verzoekschrift ten gunste van de aanhangigedrankwet ingekomen dragende de bandteekeningen van 610 000 leden en aanhangers van de Wesleyaansch Meth isti8cheKerk in Öroot Britannië De Madrileensche correspondent van de N R Ct vertelt in een drietal zeer belangrgke brieven de geachiedenis van een Gelderschman die door Spaansche schatgravers is opgelicht De man ontving brieven van notarissen van geestelgken die er heel officieel uitzagen over een nichtje van hem dat door den in de gevangenis overleden vader bg de Hollaudsche familie gaarne onderdak zag gebracht Het nichtje bracht honderd duizend Iraccj mee Terwyi thuis reeds do kamer voor het kind in orde gebracht werd ging de goede Qelderschman naar Madrid Had hg aanvankeiyk geen geld behoeven te geven bg een onderhoud in een kolfiehnis vroeg een geeatelgke een zeker ledrag De man betaalde De geestelgke moest even naar zekere plaats en keerde niet weer Het meisje dat bg hem als nichie had gelungeerd was een kind ergens nit de buurt dat om liel te wezen tegen een ryken heer was gehuurd Moedeloos van het wachten op den verdwenen geestelgke en nu overtuigd dat hg het slachtoffer was van Spaansche schatgravers ging de man die het meisje met eenige peseta s naar huis zond weg Aan den correspondent met wien hg toevallig in aanraking kwam vertelde hy zyn wedervaren De correspondent vertelt nog enkele byzonderheden over het werk der schatgravers Vroeger waren t altgd verborgen schatten die me tegen betaling van een zeker bedrag in bezit koa krygen Nu worden andere dingen verzonnen als de geschiedenis van het meisje bet z g nichtje van een of ander goedgeloovig slachtoffer Laat t ons een troost zgn dat niet alleen landgenooten er in loepen Zelfs een Japanner die dan toch voor slim doorgaat liep er in Een cowboy kwam er zelfs nit Amerika voor over maar werd intgds gewaarschuwd door zgn legatie Hy maakte echter toch maar een afspraak met de hoeren die den volgenden dag met het weesje op hem wachtten om het geld in ontvangst te nemen Hy was zes voet lang Den daaropvolgenden dag op de legatie vertelde hg bedaard Hoe het kwam weet ik nog niet maar ineens begon een der hoeren mel zgn hoofd te schudden en uit zgn neus te bloeden terwgl hem de tanden zoo maar nit den mond op tafel vielen en een stoel die naast mg gestaan had danste zoolang op het hoofd van den tweeden rond dat beiden gebroken op den grond lagen De priester er waren er drie was ie de drukte helaas verdwenen dat speet hem alleen Zyn nichtje was flauw gevallen Als waarschuwing schryii de correspondent aan het slot Maar men vergete niet Spaansche schatgravers zgn oplichters en hun schatten bestaan niet Maby Chester Engeland rMd tn aato mtbiel in volle vaart tegen een muur waaraan een aantal metselaars aan het werk wiren De muur stortte in en 12 menschen zyii gewond feen sanatorium in Ned Indië De Makassaarsche Ct zegt dat er veel kans bestaat dat eerlang te Tendano een groot sanatorium zal worden gebouw Sedert eenige maanden komen geregeld van Manilla Amerikaunsche gouvernementsstoomere te Menado die eiken keer verscheiden passagiers aan wal zetten die van de heerlyke omgeving van Tundano wenachen te genieten Aangezien de omstreken van Manilla nog zeer onveilig zgn is de regeering der Filippynen op de gedachte gekomei het dichtby liggende Tondano tot herstellingsoord voor haar ambtenaren aan te wyzen Dit schgnt nu te zullen gebeuren Onlangs is een Amerikaansch opperolficier vergezeld van zyn staf te Tondano geweest om het terrein te verkennen Met do directie der Paketvaartmaatschappg schijnen reeds onderhandelingen gevoerd te zgn over een geregelden dienst van Menado naar Manilla en die onderhandelingen moeten tot een gunstig resultaat hebben geleid Om kwart over eenen werd gisternacht door een der beambten in het Postkantoor te Amsterdam aangehouden zekeren Breurke Deze man die geen vaste woonplaats heeft had nog eenige dagen voor kleine vergrypen te goed Hg had zich s avonds te elf uur laten insluiten en kon aan den beambte en de inmiddels ontboden politie niet opgeven met welk doel hg daar vertoefde Een raadsel blgft het hoe hg hef wist aan te leggen zich voor den surveilleerenden postbeambte die het geheele kantoor afloopt alvorens te sluiten wist schuil te honden BIgkens het Algemeen Politieblad waarschuwt de commissaris van politie te Groningen voorzichtig te zgn met het aanknoopen van handelsrelaties met de zich noemende vereeniging Cultura Fruitbenrs te Groningen Deze zaak wordt door éen persoon onder dien naam gedreven Het komt zeker zeldzaam voor dat een gevangene gemaskerd vervoerd wordt Dit geboorde Dinsdag en Woensdag Uit Rotterdam werd per trein onder geleide hierheen gebracht iemand die gevangen zit en verschynen moest voor den yoogdyraad De man in Zeeland bekend had aan den directeur der gevangenis gevraagd om wyi hg zich schaamde voor een ontmoeting met bekenden tgdens de reis de gevangeniskap te mogen dragen wat hem werd toegestaan Zoo kwam hg Dinsdag per trein hier aanen vertrok Woensdagochtend weder naar Rotterdam Midd Ct De heer v W burgemeester te Geldermalsen is door den kantonrechter veroordeeld tot 6 dagen of f 10 wegens het niet op verzoek stoppen als stuurder van een automobiel Naar men mededeelt zouden vier werklieden betrokken by de verduistering vancokes aan de gasfabriek te Breda do wgknaar het buitenland genomen hebben Debeide anderen ontkennen daaraan schuldigte zyn s H Cl Bg de S S heeft het personeel elk jaar 14 dagen verlof met behoud van wedde benevens vrg vervoer Het personeel van de H S M krggt slechts 7 dagen per jaar Naar men verneemt is nu de directie der H S M bezig om te trachten het getal verloldagen ook voor haar personeel te verhoegen vermoedelgk zal het op ten hoogste 10 dagen worden gebracht Worst en vleeschconserven In de te Haarlem gehouden jaarvergadering der Veeartsengkunde Hygiënische Vereeniging is door dr H C L E Berger Bgkskeurmeester te Hoek van HoUand een voordracht gehouden over hygiëne en controle in worst en vleesch conservenfabrieken Hg wees op de noodzakelgkheid voor den veearts om zich op de hoogte te stellen van de techniek der conserveering Spr heeft in verschillende provincies onderscboiden worst en vleeschconservenfabrieken bezocht en daarbg vooral acht geslagen op de hygiënische toestanden en de behandeling van bet in ie maken vleesch Vleesch van gezonde dieren bezit zekere mate van houdbaarheid afhankiiyk van uiten inwendige factoren Maar door geen der besproken methoden zouten pekelen rooken drogen koude enz zullen ziektekiemen in het vleesch aanwezig gedood worden Er is maar één manier om het vleesch onbeperkt houdbaar te maken sterilisatie in luchtdicht gesloten bussen Daarna ging spr over tot de behandeling ran i ooruken wtardoor vleeaoh kan worden geïnfecteerd zoodat oorspronkelgk goed vleesch schadeiyke eigenschappen kan krggen Scbadelgk vleesch bigkt in den regel afkomstig te zgn van uit nood geslachte ol den natnuriyken dood gestorven dieren welke aan een ziekte Igdende varen Maar ook het preserveeron met stoften en bgmengsels welke hier te lande algemeen in gebruik doch in het buitenland reeds verboden zgn noemde spr knoeien Na eenige niodedeelingen over de behandeling en de bewerking van het vleesch in fabrieken van allerlei soort kwam spr tot de volgende slotsom De hygiënische toestanden in worst en vleeschconservenfabrieken in ons land laten in vele gevallen te wenschen over Opdat hel publiek met meer vertrouwen worpt en andere toebereide vlejschwaren nuttigen kan is de invoering van een algemeene vleeschkenring onder Hgketoezicht noodzakelgk waarbg moet aansluiten een contrOle op slagergen worst en vleeachwarenfabrieken Deze zal zich moeten richten op de aanwezigheid van goedgekeurd en niotbe dorven vleesch de aanwending van chemische conserveeringsmiddelen en kleurstoffen en vooral op de reinheid in het bodrgf Prof dr de Jong Leiden sprak zich uit voor een verbod van schadelgke bgmengsela in worstsoorten ook meel daaronder begrepen wyi het daarvoor aangewende meel veelal van slechte hoedanigheid is Ten laatste werd van hem een motie aangenomen waarbg de vergadering verklaarde dat de bereiding van vleeschwaren met de zorgvuldigste reinheid on nilaluitend van deugdelgk vleesch behoort te geschieden en dat voorts geageerd zal worden tegen het onnoodig gebruik van conservooringamiddelen Daarna hield de heer F W van Duim directeur van h 3t te bouwen abattoir te Arnhem een bespreking over viachkeoring in de praktgk Het bleek dat van een wotenschappelgk systeem van viachkenring nog nergens sprake is Prof de Jong stelde raitadien voor en de vergadering kon zich daarmede ver eenigen een commissie te benoemen teneiifde te onderzoeken welke viachsoorten voor het verbruik bestemd worden en aan welke eischen normale marktvisch moet voldoen Tot leden dier commissie werden aangewezen de heeren prof de Jong Leiden Dhont Rotterdam van Duim Arnhem en van der Sluya Amsterdam Drie jonge vrouwen leden eener rondreizende familie herkomstig ait België maar gedomicilieerd te a Gravenhage drongen gistermorgen de woning van Augnatinus te Bchteld binnen waar zg ten nadeele der 74jarige werkster de wed van Verseveld zich f 12 50 toeëigenden welk bedrag later op een der verdachten gevonden word De weduwe droeg baar bezitting steeds bg zieh omdat men haar eens bestolen bad Na onderzoek van den rechter commissaris zgn zy opgesloten in het huis van bewaring te Tiel Op de Buttes Chaumont te Pargs ia een zonderling ongeval gebeurd Vermoedelgk door een onderaardache instorting ia er plotaeling een acheur ontstaan in den bodem van t kleine meer in t park Binnen enkele minuten liep het meer leeg duizenden kleine visschen meesleepend Verbaasd keken de wandelaars toe de bewakers werden geroepen en met vereende pogingen begon men de visschen te eedden Groote kuipen water werden gehaald en alle visch werd daarin gedaan De Buttes zyn nu wel hun grootste aantrekkelgkbeid kwgt maar een merkwaardigheid rgker geworden Rechtzaken Voor de Vacantiekamer der Rechtbank te Amsterdam had zich gisteren een Spanjaard ter zake van oplichting te verantwoorden De 2S jarige man Ramon Pons genaamd werd te Barcelona geboren Hy is zonder vaste woonplaats en volgens opgave koopman en kleermaker van beroep In den avond van 16 April kwam hy tegen sluitingstyd den winkel van den beer W C Breen Nienwendyk binnenstappen Hg vertelde in de Fransche taal dat hg by Kras logeerde en vroe vervolgens een gouden armband te mogen zien t Moest er een van geel dof goud zyn alle sieraden van zgn vrouw voor wie de armband bg zgn terugkeer in Amerika bestemd was waren van dof goud Zgn keua viel op een armband van f 32 50 en toen t op betalen aankwam vroeg hg of men Amerikaanscbe bankbiljetten in betaling aannam en zoo ja hoeveel men voor den dollar gaf Op het bevestigend antwoord van den winkelier legde hg een b tnkbiljet van 50 dollars van de Qeconfedereerde Staten van Amerika van t jaar 1864 op de toonbank hg had niet kleiner En na zeil by de berekaoing van het gald dat hH moait terug ontvangen te hebben geholpen werd hem behalve den armband een som van f 91 ter hand gesteld Later vernam de winkelier dat het hem in betaling gegeven biljet geen cent waard was Niet alleen deze winkelier maakte bg tot slachtoffer doch ook den houder van het koffiehuis en hotel Concordia aanhetRembrandtplein hy wien hg op 2 Mei een dergeiyk biljet van 5 dollars liet wisselen Voor dit eveneens waardelooze biljet werd hem f 11 90 uitbetaald De beklaagde verklaarde niet te hebben geweten dat de bankbiljetten waardeloos waren Hg wist niet boter of ze hadden een waarde van t 1 20 of f 1 25 por dollar Zy waren hem indirtyd met meer andere dergeIgke biljetten ter leen gegeven door zekeren Mejicanos te Rotterdam van wien hem bekend was dat hg te Boulogne sur Mer aangehouden was geweest wegens het uitgeven van waardeloos bankpapier Ook bleek uit het getuigenverhoor dat een logementhouder uit Rotterdam de vrouw van bekl den armband had zien dragen en dal die armband later door bekl te Rotterdam beleend was geworden Ook bleek dat bekl aan een Rotterdammer een bundel papieren had laten zien om dien man te overtuigen hoe goed t er bg hem aanzat Hot O M jhr mr Qnintns eischte tegen den tot dusver niet veroordeelden beklaagde een jaar gevangenisstraf Mr J Kappeyne van de Coppello als toegevoegd verdediger optredende betoogde dat bier van een listigen kuuatgreep en een samenweefsel van verdicbtaelen geen sprake kan zyn Het in betaling geven van een bankbiljet hetwelk bekl meende dat van grooter waarde was dan het voorwerp dat hy kocht levert geen Matigen kunstgreep op en de leugenachtige verbalen die hg ten beate gat staan in geen verband met het feit Op de dagvaarding kon bekl dan ook voU gena pleiter niet wegens oplichting veroordeeld worden Mocht oo Rechtbank van een andere meening zgn dan vroeg hg oplegging van een lichtere straf Uitspraak 23 Juli a a Verdacht zich te hebben achnldig gemaakt aan het onttrekken van goed aan een faillieten boedel bedriegeiyke bankbronk ia Margaretha Fubrop Duitscbe Greet giateren te a Gravenhage gearresteerd Gelgk men weet is de thans aangehoudene door de Arnhemache Rechtbaak in ataat van faillisaement verklaard De arreatatie geachiedde op verzoek van den Officier van juatitie te Arnhem ter wiena beschikking de aangehoudene zal worden gesteld Naar de Tel verneemt ia de Amsterdamache politie er in gealaagd aldaar de hand te leggen op den bernchten Jan de B bygenaamd Jan Stubbe Deze heeft indertgd 3 maanden in voorarreat gezeten verdacht deelgenomen te bobben aan een belangrgken inbraak te Rotterdam waarby brandkasten geforceerd werden Doch wegens gebrek aan bewga had men hem weer moeten loalaten Thans had men voldoende bewyamateriaal bgeen gegaard om opnieuw de inatructie tegen hem te kunnen openen Hy biykt toch een der bedryvers te zgn Jan de B is gister gevankeiyk naar Rotterdam gebracht Een uitgebreid onderzoek wordt ingesteld Gisteren werden aan het hoofdbureau te Amsterdam verscheidene beruchte confraters aan een ernstig verhoor onderworpen Stadsnieuws GOUDA 17 Juli 1908 HANDELSCÜRSüS Overgangaeiamans Klasse I Verplichte Vakken Bevorderd W Qroeneweg M E Kreeuwen H de Jong C Hoogendoorn J Langeraar P W do Beun J v Vliet M Hondgk G v d Rotte J v Wichen A Smit J Overeynder A Bontere P de Braven C Groenendaal C G van Leeuwen L Platteel K L Qravesteyn F v Trotsenburg Ci de Groot D Blazer C J S de Groot J v d Tocht Afgewezen 10 Fransch Bevorderd H de Jong C Hoogendoorn J Langeraar P W de Beun J v Vliet M Houdyk G V d Rotte J V Wichen A Smit J Overeynder P de Braven C G v Leeuwen C de Groot D Blazer C J S de Groot J V d Tocht Afgewezen 5 Duitsch Bevorderd W Groeueweg M E Kreeuwen H de Jong C Hoogendoorn P W de Beun J Vliet M Houdgk G v d Rotte J v Wichen A Smit J Overegndor P de Braven C G V Leeuwen F v Trotsenburg C do Greot D Blazer C J S de Groot J V d Tocht Th Oosterling Aigawauo 6 Klasse II Verpl vakken Fransch Duitsch Engelscb J doiBruyn C Bik id id id J V d Meer id id C Dessing id id id M C V Leeuwen id id C Verstoep A V Veen id id 0 V Willigen id id id J Boot id id H Volmers id id P Signer id id id C den Hertog id A F Hendrikaen id id id A A de Kok id id J Bertela id Th Bisschop id id H Bontera J W Veenendaal Id id Afgewezen 5 4 6 6 Klasse IILVerpl vakken Fransch Dnitach Engelsch L J E Boot id id id P J V d Berg id id id P Bik id id id A van Dam id id id C Rabouw id id id G J Snoeyenboa A P C Tgaterman id id id A B Abbema id id id J Heppener id id id P Verbrnggen id id id K M de Brngn H A Schipper Mb Kaatelegn id id id M W Gravesteyn W Zgderlaan id id Afgewezen ill Eindexamen Boekhouden Fransch Duitsch Engelsch C J Scheffer Ö V tHoen A P v d Sanden H GSbel J C G Pogk Tb Oosterling Afgewezen 4 3 1 2Stenogr Typewriting G V t Hoen id C J Scheller id A P V d Sanden id J C G Pngk id C Urbanua id F Rietveld id A G V Werkhoven H Gëbel Afgewezen 3 De beer B H van Cittert is geslaagd voor bet staatsexamen tot toelating aan de Univeraiteit wisen natuurkunde Hedenavond ten Tl uur zal op de bovenzaal van het Café Het Schaakbord een vergadering gehouden worden waar de heer S Mantel uit Amsterdam zal behandelen het Arbeidscontract Deze vergadering is toegankeiyk voor de Patroons in de BnrgerIgke en de Scheepsbouwvakken te Gouda Benoemd tot onderwgzer aan de Vrye Ger school alhier de heer J Helda uit Hanlerwgk Tot lid van den gemeenteraad van Zoetermeer is bg enkele candidaatstelling in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer A P Verhoelf r k J gekozen de heer N Duinisveld r k Te Woerden is gisteren tot lid van den raad in plaats van wglen den heer W H van Diggelen gekozen de beer D Meger met 450 stemmen tegen den heer D Engel met 250 stemmen VERGADERING V4N DEN SEHEENTERAAD VRIJDAG 17 JULI Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig zyn de bh van de Velde Nederhorat de Jong Herman van Egk Knuttel van Galen Bokhoven van der Ree van Iterson Muglwgk en Derckaen Afwezig de bh Prince van der Torren Vergeer IJsselatgn Dessiug Jongenburger en Vingerling De Voorzitter deelde mede dat de hh Prince Vingerling van der Torren en IJsselstgn bericht hadden gezonden verhinderd te zgn De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde roede dat Door Ged Staten zyn goedgekeurd de Raadsbesluiten van 12 Juni j l ar 8 9 10 en 11 tot B uitgifte van gerioleerden grond achter de Lange Dwarsstraat aan J Th L Withot Keus en F Herman Fz b uitgifte van gerioleerden grond hy de Lemdulsteeg aan C van Egk en C Jaske c overneming van een strook grond in het Buurtje van den Turfsingel van J van denHondel d overneming van een strook grond in de Toiostraat vaa J W Braktl Door de Gezondheidscommissie alhier is by Ged Staten voorziening gevraagd omdat de Raad binnen 3 maanden na dagteekening van baar advies dd 7 Maart j l tot onbewoonbaarverklaring van het pand aan de Vrouwensteeg Wgfc H No 243 daaraan geen gevolg heeft gegeven Dat op den 8 Juli j l de boeken en de kas van den gemeente ontvanger waren nagezien en in orde bevonden het proceaverbaal van bevinding ligt voor de leden ter inzage Ingekomen 1 Do begrootingen van do gesubsidieerde instellingen van weldadigheid voor 1909 Worden gestold in handen eener commissie en daarin benoemd de hh van Galen van Eyk en de Jong 2 De begrooting voor de Bank vanLeening voor 1909 Wordt gesteld in handen eener commissie en daarin benoemd de hh van Galen Vingerling en IJaaelatgn Een voordracht voor onderwgzer aanschool No 1 en No 3 Een voorstel tot verbetering van desalarissen van het onderwjzend personeelaan de Handelscnrsna 6 Een voorstel tot het aanstellen van een onderinspocteur van politie Een voorstel tot het overnemen vanden gskelder van do hh Kamphuizen Een voorstel tot het overnemen vangrond in de Boelekade Een voorstel tot wgziging der ge meantebegrooting 3 8 zgn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld Een voorstel van B en W tot het onbewoonbaarverklaren van een woning inde Cappenersteeg Ter viaie Een voorstel tot het benoemen vooreen jaar van een leeraar in het rechtiynig en projectieteekenen aan de Ambachts avondschool Is gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld Een vooratel van B en W tot hetverleeiien van een aubsidie aan de St Janskerk gedurende 10 jaar van f 1000 elk i Ter visie De rekening der gemeente over 1907 Wordt gesteld in banden eener commissie en daarin benoemd de hb Dessing Bokhoven en van der Ree Een adres van de afd Gouda van het Ned Onderwyzersgenootschap dank betuigende voor de onlangs vastgestelde salarisregeling voor de onderwyzers Aangenomen voor kennisgeving Een adres van Gouda Vooruit verzoekende B en W niela onbeproefd te latenom bet behond van het garnizoen te Gouda en zoo noodig daarvoor finantieele offers tewillen getrooaten Ter visie Een adres van S P v d Hoek verzoekende benoemd te worden tot makelaarin roerende goederen Een adres van J van Dgk verzoekende de sproeiwagen ook in zi n buurt telaten gaan In handen van B en W ter afdoening Wordt vervolgd BEURS VAN EOTTEEDAM DONDERDAG 16 JULL L K H K SiaaiêUemngen NzDERLiND Certif Ned Werk Schuld 2V 76 POKTOOAL Oblig Tabaksmonopolieleening 500 5000 fr 4 Rentelooze certif f 6 Oblig Ie Serie L 100 3 64 BuLaiBUG Zegelleeoing 1904 5 93 Hypothec Staatsl 1892 6 96i BOBLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 94 Azii Japan Obligatien 1899 4 80 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld O 1000 P 3 44 Bypotheek Banken Pandb Rotterd Hypb 4 100 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdbr Sted Hypb sGrav 4 lOOi Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 96 Pandb Zuid Holl Hypb 4 95 Pandb Algemeene Groninger Scheeps Hypb 4 99 Pandb Nederl Hyp APand briefbank 4 93 Pdb Ned Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataafache Hypb 4 94V Eerste Ned Hypotheekbrief bank 4 94 Pandb Hollandsche Hypb 4 95 Pandb Nationale Hypb 4 100 2 96 Sokeepvaart Maatichappytn iOn1 100 Oblig L Smii en Co Sleoi dlMlst PrimitUeninqen bitLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 97 SpoorwegUeningeti ITALIË Obl ZuidItaliaanscheSpw My 3 68 Dwereen Obl Ned Ind Gas Mg 1905 4 100 IN Costumes tailleur Mantels Blousen Rokken en Japonstoffen in zeer groote keuze tot de meest concurreerende prgzeu £ f£H ify a i AT i or BurgerlUke Stand ReeuirUk GEBOREN Jansje ouders C van Vliet en J Schonten OVERLEDEN T Oppolaar 6 w P C Hogenelst 8 m Prediktieart bU de Remonstrantaobe Qereformeerde Gemeente alhier Zondag 19 Juli s voormiddags lOVi uur Ds G BUISMAN Era Prod Delft aüvi liti l tiein Vereeniging ARMENZORG Afderling DIIOHHENHVIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishoudeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan raingegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Irmeniiorg Schoenhandel KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze tu oUecer geêcMUerae M ortretl0H Fetuture Bogaertt Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Gelll Pryscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boxtel H BOB ABRI tt Jb Co Agent voor GOUdIa Firma A Ql ANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zyn EENIS DEPOT 7AN THEE Men wordt verzocht op t HEKK te letten UIT Har Uagizijn tah l IUVEN8WAAYZUNK OOaiNCHË Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes reu vt tXBM m een half en een Néd oiu met vermelding van Nèmmer e Prg8 voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvou lo van g f 8rde orders aaubev ende 1 G BML ra Het beste onBchidelyksta en l mikkf lykite poctgmldde voor Heerea ea vooral dames en Klndericbocnwerk is de Appretuur van C M MtfllW k C J l v Berl N SavttiStr 14 Mtn Mts oa4 M i op naam en fabrleksmeilt Vsrhryiku ky HMrii Wlak llsriiiitkHawirk ttlMt ri a ianrMsai II BiMTUl Difst kir larteMua ArsiMa voortmtiD J BRKEBAART Lz