Goudsche Courant, zaterdag 18 juli 1908

Maandag 30 Juli 1908 No 10603 47s e Jaargang fiOÜDSCHE COURANT IMeuwS en Advertenttehiad oor Gouda en Omstreken lelefoon na H9 A D V E R T E N T I E JN worden gephatst van 1 5 regels a Centen iedere regel meer 10 Cenlen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tol 1 uur iIcn luiild relctoi n Aio M De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering v an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco pei I ost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N ï F N Inmaak Kruiden HIKIUKWOttTEL bl WOLFC Co HAVEN 198 Bijverdienste Een groote eerste klasse LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ vraagt voor hare afdeelïng mSSïESSEEEmS een ol meerdere nette solide Personen die tegen genot van hooge provisie plus extra provisie welke onmiddelUjk wordt uitgekeerd als AGENT te worden aangesteld Brieven onder motto Buverdienste aan het Algemeen Advertentie Bureau KOÜMA Co Amsterdam FERWERDA TIEMAN BEVELEN KENNISMAKING AAN MEÏ I RIJM WIJN Vuüll ÜNZE Ai NEMKllS U m GliATlH VlJtKlilJG iiAAH MEIKHUIDEN WAl lJiMEIlSTEK MET UECEl T TOT BEKElllINH VAN ME1W1 IN P r ilcsch Wachenheimer 0 70 1 Niersteiner O f Hochheimer 0 90 Marcobrnnner Rauenthaler 10 I Rüdesheimer 1 20 Eltviller r 1 3B Liebfranmilch l oO I Winkler Hasensprung 1 80 RUdesheimerBerg 2 Forster lesuitengarten 2 30 MOSZËlwTjS ES Brauneberger I Moaelblttmchen an Pisporter 1 0 l rUien 4 cont ant niet IM pCt kortliiit DEPOT TE GOUDA F 1 J BOON VAN OSTADE Alleuw onovertrofleu Prof Dr Liebors welhoküiu ZSXDV K ACBf SI IZS i AIImu echt met Fabrieksmerk tot Toortdurende radicale n zekere geueziug van alle z ll de meest hardnekkige xenuU $ tiektetif vooral ontstaan dooi afdwalingen op jeugdigen leeftyJ otate tfenezing van elke zwakte Btoe tiicht Benauwdheid lioofdpün Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen Impotent Pollutione enz DitToerige prospectuBsen rrijjrtr üwok fl 1 A fl 8 dubbeleflesct iBtarwada op lo T aW lAllin aa ook te iHafC iBfi Iff Pnn SchocDiM einBr Im GIo Salin Glinicrémt cm ie b sK middelen oor b ticmd r hfurif pocIMD van Uc iwutl en giklMiïdc Hseren Dudm KiDderfcbotnan Vcr w rk GtboterUn Dtogeri eD int Kea Ictit goed op bal bri kuMii Sorteamiin Anbna fl C 5 CenfraiMïepöt Matth v d Vöj te ZaltbomM Depöli M Cléban k Co Rotterdam V Happel B Gravenhage Ualromant de Jon rJ Cen Rotter a W ïf k Co Gouda n bi alle droifiston MOLENAARS KINDERMEEL 20 cent per ji 11 cent per 2 pak Overal verkrijgbaar IIVISMOËDËKS vacht ü voor namaak Ziet naar het Controle e el Dr v HAMEL ROOS en HAUMENS en den naam P MOLENAAR Co Hr f aan Bpkroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den UIIANII Plll WESTZAAN A T T K S T Zwolle 19 December 1907 P MOLENAAR Co Weatzoan WelEdele Heeren Ik kan niet nalaten U te berichten wolk oen groote waarde Uw kindermeel heeft Ik heb een meisje van nu 10 maanden welk als bövoedsel der moedermelk Uw meel gebruikt De resultaten zjjn schitterend zoowel in gewicht als lengte is het in een paar maanden aanmerkelijk voornilgegaan en is ze ongeduldig nis het op talel staat en zü niet direct gevoed wordt Mgne 3 andere kinderen hebben het tot mijn leedwezen niet gebruikt Ik durf gerust beweren dat het de eiwitje i en dergelijke versterkende middelen vervangt Ik raad ieder huismoeder aan Uw meel te gebruiken vooral daar het zoo licht verteerbaar is Ik geel U de vrijheid van dit ongevraai d advies gebruik te maken in Uwe annonces als U dat wenscht Hoogachtend Mej J DEKKER Bengelink Eendrachtstraat 59 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT tr HOMIMIiMJ KK P IBHIKHE Voedert nw Vee met de uivere murw e merk St r en W l aitranntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dtploma ParU 1900 Segen Goutien Medaille GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreien enz Ruime keuze in de nieuwste Gasfornuizen en Gascomforen fljii nitgevoerf in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous isonovertrotleninlichtkrachtenduurzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dnbbele Buurt B 13 Telepboon 117 Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Art ingej ei cn worden tn Koffie Thee Melk Likeur Almnt Bter IVater of in het voedsel zonder dat het noodtg ts dat de dronkaard er iets van af weet Het COZA POEDER be zit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn abiint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt ïoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den veri laafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hij zyne redding te danken hefft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenlen gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het pociler wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depóthouders reiken het atlestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C02AINSTITÜTE lS r LÏZid Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middeltegen dronkenschap ANKER ♦vv PAINEXPELLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar poon millioencn JICHT EN RHEUMATIEKLIJDERS II MET SUCCES GEBRUIKT VERKRIIGBAAR IN FLESSCHtN VAK 50 ds 75 cIs Ei l 25 BU H H Apothek s en Drogisien J lF Ad RlCHTERl C Rotterdam I Te Gouda C LüiJER Apotheker Matkt WOIiFF Co AVosthaven 198 en bü ANTON COOPS Wijdstraat Genecskandlge Gymoastlek en Massage Met zeer ganstig resnltaat wordt door ondergeteekende behandeld rnggegr verkr lichaamsmisvorm bewegingsstoorn verBtaikingen spierverrekkingen enz vetzucht rhenraatiek Ischias rng en lendenpjnen verstopping enz enz D VAN OUUREN KATTENSINGEL Q 143 Gouda Druk ran A BRINKMAN Zs Buitenlandse Uverzicht De jDentsche Tages Zcitung liet antisemietischo orgaan bespreekt do onlangs uitgevaaidigde circulaire van den keiier aan de corainandeerendo generaals betreflende de geloolsbolgdenis der aspirant officieren Het blad betwöfeldo ol die circnlaire wel verzonden was doch nu do Deutsche Sociale Blatter uit goede bron verklaren kan dat zelfs een keizerlijke kabinets order over dit onderwerp bestaat troost de Tages Zeitnng zich met de verzuchting Er komt toch niets van I Noch circulaires noch kabinets ordeis knnnen hieraan wat doen Want de officieren houden altoos de vrije keuze van de in hunne regimenten op te nemen kamaraden En zullen wel zorgen dat alles hii het oude blpl ♦ De verdaging van het proces logen Eulenburg had gisteren plaats ondanks het verzet van don beklaagde Voorloopig is hot proces hiermede geëindigd De behandeling dor zaak zal eerst weder worden hervat nadat de prins genezen is Wanneer dat zijn zal is naar de meening der geneesheeren niet te zeggen Alle getuigen en leden dor jnry z jn ontslagen Do prins blöft in de Charité in voorloopige hechtenis Het Berliner Tageblatt bevat een krachtig protest van Theodor Wolft tegen do wijzo waarop het proces Eulenburg wordt gevoerd De schrijver noemt het proces onmogeiyk omdat bet wordt gevoerd tegen iemand die zoo ernstig ongesteld is dat zjjn geneesheeren iedere opwinding levensgevaarlijk voor hem achten Uit vrees van partijdigbeid te worden beschuldigd met het oog op den rang en de maatschappelijke positievan den beklaagde wordt hier een ander soort partijdigheid en wel ten ongunste van Eulenburg toegepast Wie heeft ooit gehoord vraagt het Tageblatt van een proces in een ziekenkamer met behulp van kamerschutten 01 de man is werkelijk levensgevaarlijk ziek en dan dient bet proces uitgesteld te worden M hü is het niet en dan behoort het te worden gevoerd in Moabit Het blad vraagt waar het met zoo n procesvoering heen moet Z l de procureurgeneraal na ook ziJn requisitoir honden aan het ziekbed van den man voor wien elke FEViLLETOX Dl ülCTEKI 31 Zön moeder doorzag hem Moed Karel I Wie zooveel waagt moet zich tevens sterk genoeg gevoelen om het waagstnk door te zetten Zy heelt een karakter waarin ik vertrouwen stel en vóór alles reken ik op de gezende lucht van Grünau Het was een verschrikkeljke avond voor Von der Heyden Don Carlos duurde tot ell nnr dat herinnerde hy zich nog uit zyn Btudententyd Hy zag Elsa zooals destyds op de repetitie aan de zyde van den heer Huberti Eén slechts zal mön Helde gelukkig maken één doch dezen ééne voor eeuwig I Haat oogen schitterden haar wangen gloeiden juist zooals vóór enkele uren op den graanzolder en in een logo zat graaf Maxime genoot van hare kunst en glimlachte hoonend als hö aan Von der Heyden van Grünau dacht den landjonker den toekomitigen echtgenoot vaa Elaai Potokyl opwinding doodelijk wezen kan lOn wanneer nu de beklaagde wordt veroordeeld Of zullen de juryleden onder den indruk der beklagenswaardige figuur van den zieke op zijn sterfbed hem vrijspreken Is dit geIjk recht voor allen f Zonder partij te kiezen wil het Tageblatt in gemoede aanraden den beschuldigde slechts voor zijn rechters te brengen zoo hü kan worden gehoord en geoordeeld zonder dat gevaar voor zijn leven bestaat Het is echter geens zins in liet belang der justitie de rechters aan het bed van een koortslgder in de Charitè te zien zitten Een ideale rechtspraak is in een ziekenkamer onmogelijk de behandeling wordt te wreed ol te gunstig voor den beklaagde Een proct s dat niet meer onder normale omstandigheden kan worden gevoerd moet worden verdaagd Aan den vooravond der reis van president Pallières beyvören zich de Friinsche bladen om de vreedzame bedoelingen der Franscho politiek uiteen te zetten Merkwaardig is in dit opzicht een artikel in don Matin van de hand van den algevaardigde Gervaia rapporteur dor oorlogsbegrooting aan wiens uitingen een officieel karaktor wordt toegeschreven De heer Gervais sclireef ongeveer als volgt Op het oogenblik nu de president der republiek op het punt staat aan vier staten een bezoek te brengen dat niet alleen uit beleefdheid maar uit een hooge opvatting der Pransche politiek voortspruit schijnt het een zaak van gewicht te zjjn holder en onomwonden de hartelgkheid onzer gevoelens en de stabiliteit onzer inzichten te constateeren Het lijkt wel alsof men de openbare meening in Duitschland opzettelijk op een dwaalspoor wil brengen loor haar te dwingen telkens tusschen correcte officieele verklaringen en anti Fransche aanvallen te kiezen Het is te wenscben dat de Duitscbo zoowel als de Fransche regeering zich beijveren te komen tot eeiie politiek van overeenstemming Ten aanzien van Perzië en Macedonië wordt betoogd dat de Franscho regeering slechts belang heeft bü eene politiek van kalme tusscbenkomst ZiJ wenscht dat aan do anarchie in Macedonië een einde worde gemaakt maar wil op geenerlei wijze de belangen van andere staten benadeelen zij zal alle vragen op verkeersgebied steunen door wie die ook worden gesteld Ten slotte wordt opgemerkt V Grünau wai ingesneeuwd Men hoorde met geiyke tusschenpSozen het eentoonig geluid der slagen van do dorschvlegels op den dorschvloer om de hooge populieren krasten de raven over de velden hing reeds weken lang een dichte nevel Des te levendiger ging het binnen in het slot toe dat anders om dezen tyd in zü n winterslaap lag Er werd gestoft en geschuierd in alle boeken en gaten De jonge meesteres was vau den duivel bezeten daar was de oude nog heilig bg I Den geheelen dag ging zy met haar rammelenden sleutelbos trap op trap af De linnenkasten werden onderstboven gehaald en alles nagezien versteld genaaid gezoomd men was nergens veilig voor haar niet in de keuken niet in de dienstbodenkamer niet op den zolder niet in den stal en alles ging haar zóó goed at zells bet bevelen en berispen dat men haar geen kwaad hart kon toedragen de theaterprinses zooals zy in het geheim genoemd werd Karel was verrukt over Elsa s manier van optreden zja stoutste verwachtingen werden verre overtroUen Keeds op de huwcIjjksreis waarop mevrouw Von der Heyden lUrk b d aangadroogra opdat da overgang WtJ meenen dat wjj ons doel bereiken kuBtien Ous doel is evenwel in tegenstel ling met de minder duidelijke politiek van velen eene politiek van over penstemming ook wat de wederzijdsche belangen aangaat Dnitschland weet nu dat het mogelijk is ton aanzien van Marokko op economisch gebied tot overeenstemming te komen WiJ wil n aan onze verplichtingen vasthouden miiM ons en anderen het genot en de weldaden van don vrede verzekeren Het Slavische congres en de protest vergaderingen der Duitschcrs in Bohemen blijven de aandacht trekken Op hot congres dat door den bekenden algovaardigde Krainarsj geopend werd on die daarbjj de Russen Polen Bulgaren Serviërs Tsjechen Kroaten en Slaven elk in hun taal begroette gaat het aatanrlijk tegen de Duitschers als de vijanden der Slaven Duitschen invloed te kortwieken die zich zoo W jd in de wereld verspreid heelt is het doel van dit congres Daartoe worden de krachten gemeten op verzoening tusschen Polen en Russen aangedrongen en hot Fransch hoewel de Oostenrijksche Slaven het Duitsch haast als hun moedertaal spreken als congrestaai gebezigd De Tsjechen staan in het eerste gelid van dien kamp zii zy n volleerd in de taktiek om den Duitsobeo vijand te bestrijden Nergens knnnen zi dit zoo goed als in Praag En daar in Rutland geen vrijheid van spreken bestaat is Praag gekozen Want de tegenstelling van do Slavische en de Germaansche wereld is zóó groot de botsingen in het streven naar eipansie zóó hevig de woede over de Pruisische politiek zóó erg dat zooals de zaak er nu eenmaal voor staat een Slavisch congres antiGermaausch is Niet ver van Praag verheffen zich alle Duitschers tegen de nitbreidingsmethodes der Tsjechen en do lijdelijkheid der ministers waaronder zelfs die van hun eigen ras De verbittering in de protestvergadering die alle op één dag in de Duitscb Boheemsche steden gehouden zijn was zóó groot dat sommige sprekers de hoorders tot geweld aanspoorden als or geen taalwet zou komen De Duitschers die sinds jairen hun gebied tegen de Slavische invallen verdedigen willen niet dat het Duitsch jat tot dusver de taal der ambtenaren was door het Tsjechisch vervangen worde De ergernis over de slappe houding van den Duitschen minister Prade was zoo hevig dat deze om zjjn ontslag heeft gevraagd onder voorgeven dat zooals de toestanden nu eenmaal zjjn een Duitsch minister in Weenen niet zoo veel gedaan kon krijgen als een Tsjechisch minister voor Elsa niet te sterk zon zgn verlangde zy naar huis En thans was zg een voorbeeld van een huisvrouw alsol zg op een landgoed was grootgebracht Daarin was niets gemaakts of gekunstelds in haar werkzaamheid lag een verrukkeiyke minzaamheid die hy in zyn kringen nog nooit ontmoet had Hg zegevierde thans over zgn moeder en herinnerde haar htrhaaldelgk aan haar overdreven bezorgdheid en haar vooroordeel Merkte mevrouw Von der Heyden dan op dat zg liever een geleideiyken overgang tot de gewoonten van dit nieuwe leven bg Elsa had waargenomen dan deze overprikkelde zucht lot werkzaamheid die niet natuurlijk was dan werd hg boos en zei dat Elsa het haar op geen enkele manier naar den zin kon maken Dit was echter niet zoo mevrouw Von der Heyden leerde haar schoondochter dageiyks meer hoogachten Dit belette haar echter niet met baar scherpen blik de rgke individaaliteit barer schoondochter op te merken welke zich onmogelgk voor altijd met linnengoed en keuken zou vergenoegen zy trachtte daarom op elke manier Elsa de verloren geestelgke opwekking te vergoeden zg hield er tgdschrilten op na stelde leesavonden in deed zich dwang aan door het gesprek op de kiioit ea het tooneel te bren En zoo eindigt deze parlementaire zitting mol een crisis die in den herfst zal worden opgelost Een taalwet is hoog noodig maar zoo moeielijk dat ze haast onmogelijk is De koninklijke Engelsche commissie die moest onderzoeken wat whisky is heeft een voorloopig rapport uitgebracht en haar slotsom is oen heele geruststelling voor do stokers die in den laatsten ttjd als whisky aan de markt brengen wat niet de oude whisky is De commissie vindt dat er geen beperking moet ingevoerd worden in de toestellen of de wijze van bewerking gebrnikt of toegepast bü het stoken van wat in den handel whisky mag heeten Verder is zj van oordeel dat na het woord whisky erkend is als van toepassing op een drinkbaar geestrük vocht gemaakt van 1 mont ol van 2 mout en ongekiemde gerst ol ander graan dat woord op die stooksels van toepassing moet blüven Later zal de commissie haar oordeel zeggen over het rechtmatige van de nadere omschrijvingen Schotscbe lorsche graan en moutwhiiky Talt de candidaat der Repnblikeinen voor het presidentschap doet naar men weet een badkaur te Hot Springs om wat van zu n overtollige zwaarte te verliezen Maar deze tüdelijke werkloosheid van den candidaat is weinig paar den zin van diens politieke vrienden on medestanders Het regent nu te Hot Springs telegrammen aan Taft waarin hem wordt gevraagd toch ten spoedigste een aanvang te maken met zijn verkio ingspropagandareis door de verschillende staten Want onder de republikeinsche partijleiders begint vrees te bestaan voor de wassende populariteit van Bryan In de staten van het Westen en het z g Midden Westen achten de republikeinsche partyleiders het zeer noodzakelük dat Taft zich daar spoedig aan de kiezers liome vertoonen Ook in Indiana Wisconsin en Illinois wordt de onverwijlde komst van Taft noodzakelijk geacht Verspreide Berichten Frankrijk De correctioneelo rechtbank te Parijs heeft voorwaardelök tot 16 francs boete veroordeeld mej Pelletier doctores in de medicünen die met andere kiesrechtdames gemanifesteerd had bü de laatste gemeenteraadsverkiezingen en o a de ruiten van een stembureau had gen en volgde in de pers de verhandelingen daaromtrent Elsa las de tgdschriflcn niet verklaarde leesavonden als te zgn overbodig men kon zich evengoed anders uitstekend amuseeren en verzocht dringend het woord tooneel ten minste een jaar lang nimmer in haar tegenwoordigheid nit te spreken In de pers der residentie betreurde men het diep dat zg van het tooneel afging een onherstelbaar verlies I Zy verheugde zich daarover niet en toen eenige maanden later een plaatsvervangster gevonden was een kunstenares die niet voor Potoky behoefde onder te doen een ster van den eersten rang ergerde zy zich niet in bet minst Al deze verschynselen maakten Karel tot den gelukkigsten mensch Elsa had vrywillig met het tooneel gebroken Zg had niet dat echte tooneelspelers doch echt gezond Weener burgerbloeJ Zg was nit plichtgevoel aan het tooneel gegaan om haar familie te ondersteunen een toevallig talent gevormd door een vasten wil Zg verplaatste zich slechts weder in haar oorsproukeiyke de haar toekomende sfeer Hg gevoelde zich volkomen tevreden y Wordt vervolgd