Goudsche Courant, maandag 20 juli 1908

By een tocht in Bui lard s baai in den Amerikaanschen staat Massachusetts ont plofte do motor van ain boot aardoor deze zonk De bestuailpr en 4 toeristen verdronken terwyl er a gered werden na 12 uren op het water jp iiebben gedreve leltman Beruchte Veftman in p Maani agjluit het lit Medertnbllk ont ild wasi iVeltman in f moord dp den bride Amslorjjarasche Benisstraf ver vernield De anffragettes in Engeland komen ir slechter af Dl lTSOm AND Tegen de verki zing van niet minder dan 52 afgevaardigden in den Prnisiscben Landdag i s protest aangeteekeud Het Landgericht te Hamburg heeft een werfgast van Biulim en Voss die anarchifitiscbe geschiiften verspreid had ondermanschappen van den kiuiser Scharnhorst tot ïb maanden gevangenisstraf veroordeeld Enoei and ïot verdelging van de ratten die groote verspi elders der pest zal de Engi lsche regeering met elk schip dal naar Indië gaat een groot aantal katten meegeven Italië Uit Catania wordt bericht dat de Etna weder h evig werkt en een aschregen den hemrl verduistert De bewoners van de omliggende dorpen vcrpclirikt door aardschuddingen en het onderaardsch gerommel vluchten in allerijl uit hun huizen en zoeken buiten een schuilplaats OOSTESEIJK HONOAEIJE De Ooatcnrvjksche Kamer heeft besloten het aantal ondervoorzitter van 2 op 5 te brengen ten einde ook dan DuitBchen en Slavischen sociaal democraten met zoo n baantje te kunnen verblgden RUSLAKO De czaar en zijn gemalin z jn van hun kruistocht in de t insche wateren op Peterhof teruggekeerd ÏUKKIJE De man die aan boord van het ss Sidon een aanslag gepleegd heeft op generaal Fazil Pascha trachtte na zjn daad bet schip in brand te steken De kapitein wist even wei bet vour meester te blijven Goed nieuws voor Gouda Zenuwachtigheid rugpün gele kleur slapeloosheid prikkelbaarheid slechte eetlust rnsteloosheid zijn alle teekene van niergift in het bloed Foster s RugpiJn Nieren Pillen geven hulp en kracht aan de nieren zoodat ze niet alleen die vergiften wegvoeren maar het bloed volkomen en regelmatig filtreereo en zoodoende een terugkeer der kwaal voorkomen Daarom juist geven Poster s Rugpijn Nieren Pillen een blijvende genezing De Heer 0 A Janssen Merwedekanaalte Maarssen deelt ons mede Gedurendeacht jaren heb ik aan een uierkwaal geleden Deze openbaarde zich door een hevige piJnin de rechterzij onder de ribben en by deruggegraat in het smalle gedeelte van denrug Het was een loome terneerdrnkkendepjjn die iemand droefgeestig stemde mijnenkels en polsen waren menigmaal opgezwollen en de urine was hooggeel gekleurden liet een wit bezinksel na Ik had lastvan maagzuur en wat ik aanwendde ik konniet tot beterschap geraken MiJn aandachtwerd getrokken door de goede berichtenomtrent Foster s Rugpijn Nieren Pillen en ik bestelde een doosje De uitslag overtrof alle verwachting want reeds na twee dagen depillen te hebben gebruikt gevoelde ik een groote verlichting Met den dag nam miJn beterschap toe en na bet eerste doosje tehebben geëindigd gevoelde ik haast geenpijn meer Gaarne zal ik dit goede geneesmiddel aan eventneele lijders recommandeeren Ik ondergeteekende vei klaar dat het bovenstaande waar is en machtig V het publiek te maken op elke wijze die ü goeddunkt Let er op dat gij de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen bekomt elke échte doos voert den naam voluit benevens de handteekening van James Foster i zijn te Gouda verkrijgbaar biJ de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel A F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Verschenen is het verslag van de commissie van rapporteurs omtrent het onderzoek in de aideelingen van de provinciale begrooling over 1909 en dat van de C v R ontrent bet onderzoek van de onderwerpen Kraukzinnigenverpleging en Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te s Gravenhage benevens do daarop betrekking hebbende memorién van beantwoording van Ged Staten Uit hst antwoord op het begrootingsverslag biykt dat een regeling van de reeb apositie der provinciale ambtenaren zal worden ter hand genomen zoodra de eerst onlangs opgetreden hoofdingenieur daarover zal hebben kannen adviseoren In de bestekken voor provinciale werken worden van toepassing verklaard de alg voorschriften van het Departement van raterstaat waarby de maximum werktijd is bepaald Voor zoover de werken daarvoor vatbaar waren zgn in die bestekken voor prov werken ook bepalingen omtrent roinimumloon opgenomen Wat de voltooiing van de Ujn Gouda Schoonhoven als die van het Westlandscbe Tramnet betreft meenen Ged St tegenover de Regeering niet verzuimd te hebben om spoedige voltooiing te bevorderen en zullen zy in dien zin verder werkzaam zyn De Hotterdamsche Tramweg My rekent er op de lynen op öoereo en Overflakkee op 1 Mei a s in exploitatie te kunnen brengen Het aanbesteden van het maken van een annlegplaats van het Volkerak te Ooltgonsplaat mag eentdaags worden verwacht Zoodra van de betrokken besturen een ernstige aanviage inkomt zal het plan ea de mogeiykhoid van uiivoaring van de vaartverbetering in het Westland onderzocht worden De opmerkingen van een lid die de aandacht der commissie van toezicht op do Kyksproefvi lden wenschte gevestigd te zien op het bewerken van grond door electriciteit op welk gebied in het buitenland belangryko proeven zyn genomen die op onze kleigronden zouden zyn toe te passen benevens het denkbeeld van een ander lid om de proefvelden op gezette tijden onder deskundige leiding ter bezichtiging open te stellen zullen Ged St ter kennis vau de commissie Tan toezicht brengen De memorie van beantwoording van het afdeelingsverslag nopens Krankzinnigenverpleging en Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te s Gravenhage bevat de mededeeling dat d d 12 Deo 1907 Ged St een schryven van het Statenlid dr Don Kouter ontvingen waarby deze weergeeft eenige klachten die by van een vuorm ligen geneeshoer van Veldwyk vernam Naar aanleiding daarvan hebben de insppcteurs op het Staatstoezicht een onderzoek ingesteld dat nog geenszins is afgeloopen waarom mededeelin van stnkken waarnaar in het afdeelingsverslag was gevraagd niet kan gefchieden ó Reeds fl schryven van 30 April 1907 hebben Ged Staten omtrent een herziening der wet regelende het Staatstoezicht by den Min v Binnenl Zaken aangedrongen op vermeerdering van het aantal inspecteurs Celebes De correspondont van het Hbld te Batavia seinde dd Donderdag Het officierskampement te Pare Pare isgeheel afgebrand Er kwamen daarby geenpersoonlyke ongelukken voor k Geraengde Berichten De officier van Justitie te s Heitogenbosch verzoekt opsporing van de verblyfplaats van de 40 jarige Adriana Magdalena van do Velde geboren te Middelburg In het begin van 1889 heeft zy te s Hertogenboscb vertoefd en sedert is men haar spoor byster Het is ook mogelyk dat zjj overleden is waarom wordt verzocht na te gaan of zy sedert in de bevolkingsregisters voorkomt als afgeschreven of overleden en daarvan moedeeling te doen Dat doen ze nooit weer Dinsdagavond om een uur of tien poog den twee gebroeders uit den gang van het Zanderinstitnat te Haarlem een rywiel Ie stelen toebehooreude aan een lid der gymnastiekvereeniging Concordia die daar juist aan t oefenen was Dat men dit probeert in een stille straat is begrypelyk maar om dat te doen in een zaal waar zoovele vlugge jongelui by elkaar zyn getuigt niet van veel overleg Een der gymnasten zag echter den diefstal en waarschuwde zyn kameraden In minder dan geen tyd zaten een vyf en twintig vlugge jongens don dief achterna en niettegenstaande de dief er een geweldigen gang in zotte hadden eenige gymnasten hem spoedig te pakken Door een aantal krachtige armen stevig aangevat kon de dief zich niet meer verroeren daarom probeerde hy los te komen door een der jongelui in don arm te byten Doch dat lukte niet Hy werd naar het oefenlokaal teruggebracht en daar opgesloten Even later werd ook zyn broer door eenige andere leden gepakt en eenigen tyd daarna door de gymnasten en eenige politieagenten naar t bureau gebracht Het bleken een paar by de politie welbekende personen te zyn Een telegram nit Poitiers aan de Matin meldt dat te Saint Christophe een ontzettend onweder heeft gewoed Dertien personen en veel vee werden gedood Dr Leopold Schmidt de muziekverslaggever van het Berl Tgbltt is door de rechtbank te Leipzig tot f 60 boete veroordeeld omdat hy het blamabel bad genoemd dat de muziekfirma Breitkopf en Hïrtel zijn kritiek op Nicodé s Slqria ayuiODie voor reclamedoeleinden had omgewerkt Do rechtbank overwoog dat de kritikus terecht was opgekomen tegen een zoo opzettelijke vervalsehing van zyn oordeel maar het woord blamabel had hy niet Lehpeven te bezigen In het Engelscbe Lagerhuis hcbbeli een paar afgevaardigden een goed woordje voor de gevangen kissrcchtvronwen gedaan Zy vroegen andere kleeren voor haar dan die zy nu hebben gekregen Dat warenf door andere gevangenen gebruikte kleeren Daarenboven werd t schande gevonden dat de kiesrechtdames met gewone misdadigers werden samengebracht Minister Gladstone zei jdat de dames dadelijk uit de gevangenis kolden komen als zy kalm te honden iqndering voor ze beloofden zich voortaan Verder kon er geen worden gemaakt De ontvluchting van Wy meldden dat de den nacht van Zondag kraukzinnigenge slicht vlucht wasi Zooals ge 15 00 wegens pogiig tgadier Van Slralejl do Rechtbank tot 14 jaren oordeeld ij Thans iti de TelJ in fe gelegenheid eenige nadere trÜZonderhe den over de ontvinchting te gevert dVeltman had dooii zyn meegaande hondingfyjl Jhet krankzinnigengesticht de waakS M pid zyner bewakers volSïijpkt Men okcmi dfit hj veel tesiif was li om maar eenigszinsj aan ontvluchten te denk Groot was dan pok de verbazirfg toen men Maandag ontdekte dat hy Jzpnder verlit het krankziiiuigangesticht had verlaten V In den hacht van Zondag op Maandag is hy te middernacht ongeveer zyn ijevaarlyken tocht aangevangen Door bet genster liet hjf zich door middel zyner aan elkaar geknoopte dekens en lakens zakkeh tot de eerste i verdieping Daar hadden zyp vrienden vojor een ladder gezorgd waarmee Veltman behouden op en grond kwam Een viertal vrienden waaronijer de beruchte Jan de Bakker die Woensdagavond in de Warmoesstraat gevangen genomen is als medeplichtige aan een groote inbraak te Rotterdam is Veltman by de ontsnapping behulpzaam geweest Men voorzag hem aanstonds van kleoderen en plakte hem een valsche snor onder den nens zoodat hy met z n pet z n roode wollen das z n ruwe pilow broek en z n valen jas meer op n boer dan op n ontvluchten tuohtliaisboef geleek De vermomming was dan ook volkomen en leidde zelfs de politie van Medemblik op een dwaalspoor Veltman ging namelyk by het eerste ochtendgloren in het land staan werken Onkruid wieden was o ironie z n bezigheid toen de mannen der politie zich hy hem kwamen voegen om hem inlichtingen te verzoeken Men vroeg hem of hy soms een ontsnapte gevangene uit het krankzinn engesticht had gezien Zoo en zoo was z n signalement en hy was gekleed in de kleeding der gedetineerden Veltman schudde brommend z n hoofd Hy had om met t onschuldig meiske uit Roger de geschandvlekte te spreken niets gehoord niets gezien In het volle besef hunner waardigheid gingen de politiemannen verder en Veltman bleef onkruid wieden zoolang de mannen nog in het gezicht waren Daarna voegde hy zich by zyn vrienden en beg if zich ful speed naar Amsterdam Doch in Amsterdam achtten de vrienden het wat gevaarlijk voor Veltman De politie is daar gewoonlijk beter ingelicht dan te Medemblik Hy hield zich eenige dagen schuil by een berncht personage uit de Amsterdamsche inbrekerswereld een persoofl die thans het vak uitoefent van portier van een der beruchte speelholen En daarna werd hy daartoe in staat gesteld door de vrienden die geld by elkander hadden gebracht naar het buitenland naar Belgiö geëxpedieerd waar hy zich naar alle waarechyniykheid thans nog ophoudt Ontploffing in een douanenkantoor De Douanen te Boston moesten een koffer visiteeren Aangezien de sleutel zoek was wilde een hunner den koffer met een bjjl openhakken toen zich eensklaps een geweldige ontploffing deed hoeren waarby de man met de byi gedood en zyn collega ernstig verwond werd Het bleek namelyk dat de koffer ontplofbare stoffen bevatte ofschoon daarvan niets op den vrachtbrief stond vermeld De warmte die New York een maand lang heeft geteisterd is nu gevolgd door hevige onweersbaloD en de regen valt bij stroomen neer terwyl op verschillende plaatsen de bliksem is ingeslagen Daardoor zyn 6 menschen omgekomen en 8 gewond Te Philadelphia is het prachtige hnis van den milli onnair Elkins door den bliksem getroffen en tot den grond toe afgebrand Een plezierboot die van Manille naar een der Corrigoro eilanden voer met 75 passagiers is op reis door een typhoon overvallen en gezonken Hen vreest dat 22 menschen verdronken zyn de overigen werden opgenomen door bet Ëngelsche s s Suïiroc dat in do nabyheid was i Te Eouric naby Arras Frankryk is een gezin van man t vrouw en 5 kinderen onder ïer iftigingsverlchynselen ziek geworden na het eten v n flollen kervel dien zy yporpetersolie gohaïllen hadden De kinderenverkeoren in leibnsgevaar iJ Ij Relletjes tMen meldt nit Elbnrg Sinds eenigerf tyd heerscht hier in het orp een onrust welke haar oorzaak Viftdt ip het feit dat de smid 0 met de geiicele buurt overhoop ligt en niet meer in den winkel enjitapperü van H komt Nu Bohynt H eetnge personen tegen d ppgezet te h bbep me het gtevojp dat by if een slypsteeii vernield is lie rpiton we aen ingegooid ènJ hy zelfs mishandeld is geinirdei t wyi a prdiigavond zeven keer ipp fiet huis imthhy bewoont geschoten is iDeljiolitle dejonde welk e I door het remoerS verstoord wa willende herptelleri raaktajnletjhet talry e jopgewonden publjék slaagk izoodat een ïMige vechtparty volgde Dil fceft geleid roMda arrestatie vanjden hpofdpersoop boi nge noemden IJ Deze leett HWèe iar geleden op 31j Aug deijversieringjd n een dronken bill vernidld hetwelk toen lftby de bfevolkiti Ifwaad bloed Sette tHet li8 te hopen dit thans nuH Jzyh stmf njet za ontlooiiei de rust in het jorp z l wyderkeerjn De aannemer G Bykhlls te WinachotJ heeft Woensdag met zyn gezin heimelyk W schoten verlaten naat menl zegt als gevo van financieele nioeilykheden Onder vo wendsel dat hy ij ernsli zjek familielid m eens wenschte te zien liet liy zich met z gezin te middernacht per rytuig paar famil te Nieuwe Schans brengen om vandaar mét do noorderzon te verdwynen Vermoed wordt dat het gezin op weg is naar Amerika Verschillende fabrikanten e a aldaar en elders moeten financieel hy deze zaak betrokken zyn sommige voor belangryke bedragen Woensdag is do voortvluchtige door dearr rechtbank te Winschoten in staat vanfaillissement verklaard Winsch Ct Met het namlddagty kwam in de haven te Goedereede Donderdag van de zeevisschery binnen de blazerschuit ÖO 7 bevaren door schipper G T en bracht de droevige tyding mede dat de knecht P H voor den waterweg over boord was geslagen en verdronken Alle pogingen tot redden van den drenkeling waren te vergeefs geweest Hy laat een weduwe met drie jeugdige kinderen na Zya lijk is nog niet gevonden Verdacht van mishandeling met doodelyken afloop van M Korthout een ïilburgsche straatfype die Donderdag doad op den weg werd gevonden is gister aldaar gearresteerd een herbergierster aan deGroenstraat Nadat K drie draadmakerszou getrakteerd hebben en niet wilde betalen moet hem het verschuldigde ontnomen zyn daarna werd hy de deur uitgesmetenen bovendien nog met een stoel geslagen waarna de vrouw en de jongens zich zouden hebben verwyderd s Hert Ct De heeren W Van der Hoeven en H Reis kampioen van Europa op den degen gaan a s Dinsdag een andeling maken rondom de wereld Op reis zullen photographieën worden genomen en indrukken beschreven die later zullen worden uitgegeven In da gisteren gehouden vergadering van de afdeeling Rotterdam van den Bond van Machinisten en Stokers heeft de voorzitter o a medegedeeld dat te Rotterdam 42 en te Dordrecht 46 Rynsleepbooten stilliggen hy gebrek aan machinekamer personeel Op haar navrage vernam de Dord Ct echter van stakerszyde dat diit waarschynlyk de getallen zyn van de door het Bondspersoneel verlaten booten In de haven te Dordrecht liggen althans slechts ongeveer 20 booten stil Na onderzoek van de commissie door den minister van financiën benoemd ia den ambtenaar by de belastingen J te Tiel in afwachting van zyn overplaatsing verlof verleend Men meldt nit Amsterdam Gistermorgen ten 5 aar werd de brandweer gs larmeerd roor een iwaren bianen brand in het perceel Jacob van Campenstraat 96 De brand was uitgebroken in de kleermakerswerkplaats van den heer Kooymans op den achterzolder Vermoed werd dat door een heete strykbont den vorigen avond een lap goed aan het smeulen was geraakt De zolder bonevens een daarachtergelegen kAmer brandden uit Naby Ma iazell had een botsing plaatstuaschen en uit JWeenen komenden treinmet pelgrims en oen goederentrein wai rbij 30 menschen werden iewond j l brek aan woningen I Ve Vianen en in de pmliggende plaatsenis de woningnood zoo hoog dat o a te Vianen Leksmond Vreeswyk en IJsselslein niet één huisje ledig is Td Vianen en Vreeswijk heeft men de weekhnur van f 3 en f 4 blotseling mèt f 1 verhoogd h Het feest van den A N W B to Haarlem Gisteren namen jle feesten ter viering van heti 25jarig bestaan van den A N W B een aanvang Gisteren morgen trokken nit alle doelen lyan ons land óók uitdentHaag zwermen fi tsryi ers op naar de feeststad Omstreeks één nur kwamen do meestonlbin 1 non Men crwivpht er gedurende e jubileumsdagen jeen üOOO wielryders GÉteren Uvond werdsn de Bondsvertogenwooidlgera door B en l W van Haarlem ten sta huize ontvangen üeden midiuig heeft diigroote i istorjache pto cht nopens het VerfeersweOn plaats Des avonddisiier vuurtverk opj eo by Zandlvoortf Zopdn iorgen notstochf aar JJmnld n loottochlfbj de Nocjrdzee è l ic nicjia deflduinen Dea vonds fq stmaaP t tyd inide iocieteit Vajeenigipg waarI aan oftgevew duizend pjwonenjznllen aan zitten fRe dttich wordt iMr 80 000 bloemen in één gr ootjbloemperk h S schapenJ Bovendien zfiflen ijog 300 le pupvan dan Bond in het Bi Wigéhauw maallydoBi i Behafve de jiiarvergadeftng stian voorts op het proimam mnzieku tvoori gen fletstochteh en offli vroeginaaf lieden fchtend inden Hertenkllmp en een rotrospöctievo ry wieltentoonstelling iH t Door de E S M worden buHengewone maatregelen genomen voor het vervoer van feestgangers tnischen Amsterdam Haarlenlfen ZanS oort Men zal Zaterdag om 12 uur deij nachts nog uit Zandvoort naar dehoofdstaii kunnen vertrekken en voor het vervoer Ider Bondsleden van Haarlem naar Zandvooil ap Zaferdag zullen de treinenom de drie minuten ryden van 7 nur dosavonds ui Een groene roos Renige jaren geleden werd door don plantkundigo H Witte het volgende wereldkundig gemaakt Toen ik oen jaar of lien twaalf geleden voor de eerste maal hetLoo bezocht vroeg de bloemist aldaar my of ik wel eens een groene roos had gezien P Met een zekere trouwens verklaarbare fierheid werd ze my getoond maar een stok er van mocht niet gegevoi worden als dü Koning dat hoorde zou hy ontevreden zi n Daar echter myn opmerkzaamheid nn eenmaal op die plant was gevestigd verzuimde ik niet er navraag naar te doen maar had ik gedacht haar spoedig meester te zullen worden dit viel mjj tegen en t scheen inderdaad wel of de genoemde bloemist geiyk had toen hy beweerde dat zo alleen op het Loo aanwezig was Ik had er naar gevraagd brieven over geschreven maar niemand bezat haar totdat ik toevallig van myn tuinjongen hoorde dat zo in t bezit was van een der kleine kweekers te Leiden Ik liet er onmiddellijk naar vragen en myn boodschapper kwam terug met een bloem er van maar tevens met het bericht dat ik er niets van kon krygen dat de bloemist er maar één plant van bezat en baar niet aankweekte omdat hij er de eenige bezitter van was en haar niet uit z n handen wou geven De heer Witte wist echter van de plant een roos te krijgen hy sneed de bloem er af sneed het steeltje onmiddellyk onder do aanhechtingsplaats van het laagste blad gelyk af behandelde het ala een stek en t gelakte De groene roos zal echter wel niet aangekweekt worden en wil ze aantrekkelijk blyven dan moet ze ook tot de zeldzaamheden blgven behooren Stadsnieuws GOITDA 18 Juli 1908 Toelatingseiamen R Hoogere Burgerschool Klasse I Toegelaten op bewgs van het Hoofd der School C Elshout D de Jong J Bokhoven M J Oosterling S Visser ö A D J Gabry H Th Sprey P L eyneke D de Visaer B O Hoogendyk D van Wijk J J Moerman A Goudswaard J de Ruiter P Levedag M Mogendorff J v d Graaf Ant H van Duyvendyk N Smit P J de Wilde B Felix L C Bonman W F Groenendyk J L Vermey H M van Triet A G van Nes A Lekkerkerk J M J Verloop N Kooy fl Egeter G Cromwyk Na afgelegd exataen W Groeneweg G Manschot A Sprujjt W Stoppelenburg J Thomas J de Ruiter voorwaardelyk J 0 Romeyn W de Koning Afgewezen 10 candidaten Klksse II Eén candidaat afgewezen Klasse III I O candidaten ïpegelaten E W Kollmah J Lnyt j I Klasse IV Toegelateft op dibloma AJ G Sprey 0 Mol P J C van Kesteren l 0 Kettler Overgangseiaraen Gymliasium Bevorderd van ide Ie tot fte 2e klasse W V d Berg F C Giltel B v d Wolf W Deur j L Llaendyk J Elshobtj P Koihl H 6 van C J Pa al Nifet bevorderd 3 Vitn do 2e tot do 3e klasi ïrdt J Schilt iC M Loef W a van N Niet bevorderd 2 t n Van de 8o tot de 4o klai sheer H D J C Lan L G Brouwer C J K Ottolander M J Goedewagi geraar M G de Pyper Nieti bevorderd 1 Vi b de 4e tot de 5o klasse L A Kesper J H C Kik E Oven bpsc F A Ketel W Jt van Lokhorst B M van Tongerion JO H Verhagen Niet bevorderd 1 i i s j Van de 5e tot Óp 6e klassöj I P de Boer J H Meppen 1 v d Spek 1 W M V d Heyden A iWakam J A V d Stok iet bevorderd 1 = voorwaardelyk Van betrouwbare zjjde verjiemen wy dat de Koninkiyke Stearine Kaarsenfabriek alhier li et plan heeft hot thans qoor den Heer il Llsscl de Schepper bewoonde heerenhuis jKlein Kolkhof te doen afbreken on daar ter plaatse een nieuwe Directenrswonlng te doen bouwen Programma van de 5o Orgelbespeling in i e Groote of St Janskerk op Dinsdag 21 Juli des avonds 7 nor te geven door don heer J H B Spaanderman met welwillende roedewerking van Mej Elisabeth Si nona Sopraan Den Haag Sophie Verroen Mezzo Sopraan Rotterdam To Bouwman Viool Nymegen 1 Praeludinm et Fuga Band VIII No 5 J S Bach Aria uit de Pfingst cantate J S Bach Sarabande J S Bach Adagio uit de 3e Sonate Trio Band I J S Bach 5 Recitativ and Arie Largo uit Xerxes G F Handel 6 Larghetto en Allegro uit de D dnr Sonate G F Hftndel 7 a Ave vernm W A Mozart b Gebet Hugo Wolf c Agnua Dei George Bizet 8 a Le Cygne C Saint Saëns b Repentir Oh Gounod 9 Grand Choeur Theod Dubois No 2 5 en 7a voor Mezzo Sopraan met orgelbegeleiding no 7b voor Sopraan met orgelbegeleiding 7c en 8b voor Sopraan met viool en orgel en no 3 6 en 8a voor viool met orgelbegeleiding ARBEIDSBEURS Aangeboden 1 Schoenmaker 1 kantoorbediende 1 als bediende of pakhuisknecht 1 winkelbediende 1 los werkman 1 voor schryfwerk 1 voor lichte werkzaamheden 1 werkster 1 brood en beschuitbakker 1 opperman Gevraagd 1 Dienstbode 1 dagmeisje 1 loopjongen 1 halfwas schoenmaker 3 jongens boven 15 jaar Geplaatst 1 Meabelmakors leerling Haastkïciit 17 Juli De muziekvereeniging Prima Volta alhier gaf Woendagavond j l een extra uitvoering voor leden en begunstigers Wegens minder gunstig weer werd de uitvoering gegeven in de zaal in plaats van in den tuin van Concordia Het programma een tiental nummers bevattende waaronder een drietal nieuwe werd met de bekende toewgding uitgevoerd VERGADERING ViPi DEN GEMeENTKBilAD VRIJDAG 17 JULI Vervolg Aan de orde De benoeming van een Onderwijzer aan elk der scholen v g 1 o Nos 1 en 3 Tot Onderwijzer aan School No 1 wordt benoemd de heer A VAN HESPEN en tot Onderwyzer aan School No 3 de heer A MAANDAG Aan de orde De benoeming van een tydeljjk leeraar in het rechtiynigen prnjoctieteekenen aan de Ambachts avpndschool Benoemd wordt voor een jaar de heer J DOETS Aan de orde De i oorstellen tot wyziging der gemeentebogrooting voor 1908 Wordt zonder hoofdelijkeistemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot oninbaarverklaring van eenige aanslagen in de plaatselijke directe belasling naar het inkomen dienst 1907 Wordt zonder hoofdolyko stemming goedgekeurd Aan de orde Het vo irstel tot aanstelling van een ondorinspecteur van politie De heer van Eyk M de Voorzitter ik zon wol eenige inlichtingen van U willen hebben in het schryven aan do raadsleden wordt gesproken van drie groepen ik vermeen toch dat er maar twee groepen zyn on wanneer nu een onder inspecteur wordt geplaatst dan moot er toch zeker een hoofdagent by komen dal kost de gemeenie f 850 Do Voorzitter Ik zal an achteraf beginnen rtiet te antwoorden wanneer een onderinspecteur wordt benoemd dan moet er een Éiofdagent by komen omdat dan maar twöe hoofdagenten mot do controle zyn belast en er zyu wel dsgelyk drie groepen een komt op om half negen een om half vier en een om half elf en Ik ben zoo vrij elke opkomst een ploeg te noemen De heer van Eyk Ik hen het niet met D eens de agenten komen om half negen op en gaan om half vier weg en dan komt de andere ploeg tot half elf wanneer dan weer de agenten opkomen dieioto half vier zyn weggegaan ik geloof dat de agenten een te zware dienst hebben e daar wy nu gaan uitbreiden door het hyvoe en van een hoofdagent zou het m 1 wenscheiyker zyn dat wy oen schryver of oen assistent nomen om die ojt te leiden voor inspecteur zoo n jongmensch zullen wy wel kunnen krygen voor f 400 en dan zonden wy nog een gewoon agent kunnen benoemen De Voorzitter Wy hebben geen behoefte aan een schryver wy hebben menschen noodig die zelfstandig kunnen optreden De hoofdagent Roos is voor de recherche zoodat wy In diens plaatseen hoofdagent noodlg hebben Was da opvoeding van Roos volmaakter geweest dan had hjj tot inspecteur kunnen benoemd geworden zyn en daar hy zeer vcrdienstelyk werkt heb ik gemeend hem een nieuwe betrekking te moeten geven Wy hebben niet noodig eon schryver maar een hoofdagent De heer van P yk Ik had gedacht dat wy hem een nieuwe titel zouden geven en dot dan de dienst onveranderd zou blyven hy gaat daar niet mede vooruit daar hy geen kleeding ontvangt en ook geen geneeskundige hnip kan krygen De Voorzitter Wanneer u het voorstel leest zal u zien dat wy iemand moeten hebben voor controle voor de agenten De heer Dercksen Ik juich van harte hel voorstel toe maar geloof niet dat het een afdoende verbetering zal zyn ik weet wel dat wy in zake de politie niets te zeggen hebben maar wensch toch uwe aandacht te vestigen M de V op de beschadiging van onze plantsoenen de jongens weten precies wanneer een agent voorby komt en nauwelyks is die agent weg of de rozen worden afgeplukt Ik zou er voor zyn het politiekorps met eenige agenten te vermeerderen opdat die op ongeregelde tyden daar kunnen verschynen In het plaoftoen by myn huis staat een perk met prachtige rozen maar aan de kant kunt u geen roos meer zien wel aan de waterkant maar dan zyn de jongens bang dat zy gepakt zullen worden daar zy dan zoo vlug niet wegkunnen In het wandelpark is het evenzoo men ziet de bloemen leggen en alles wordt platgetrapt Ik zon er voor zyn dat de politie in den zomer die wandelplaatsen per fiets bezocht De Voorzitter Ik geef u de verzekering dat ik met den Commissaris van Politie erover zal spreken wat in de aangegeven richting kan worden gedaan en in overweging te nemen om meer agenten aan te stellen maar dat kan niet naders dan geleidelyk geschieden De heer Dercksen Ik zou den wethouder van flnantiën wel in overweging willen geven eens na te gaan wat meer zal kosten een paar agenten aan te stellen of de vernieling van de plantsoenen Ik hoop dat hg dit eens goed zal nagaan Het voorstel van B en W tot aanstelling van een onder inspecteur wordt zonder hoofdelyke stemming aangenomen Wordt vervolgd lóisiKai imi n Rechtzake Voor de negentiende maal maakte de 46jarige C F N zqnder beroep gedorffcilieerd te s Oravenhage gister met den rechter kennis Hy bekende op 22 Mei van een knecht van den wagenverhnurder P do Braija aan den Jondsehen Ryweg te Rotterdam een handwassen gehuurd te hebben en dezen te Gouda voor f 11 van de hand le hebben ged lan Eisch 6 maanden gevangenisstraf Den verdediger mr D P Rieboom kwam het voor dat hot wenschelyk is een onderzoek le doen instellen naar de geestelijke vermogens van beklaagde daar iemand die zoo vaak is veroordeeld en op wién de gevangenis niet de minste invloed heeft uilgeoefend zeer zeker niet als normaal is beschouwen VERSCHEIDENHtllD Onder ernstige verdenking het huis van den koopman James Gallagher te San Francisco door dynamiet in de lucht te hebben laten springen werd daar een man John Clandianes genaamd gearresteerd De bewoner van het hnis ontkwam ternauwernood aan den dood Hy deelde mede dat zyn broeder Peter den dader 1000 dollars bad gegeven om hem en zyn hnis te vernietigen Hot plan van den aanstoker dor misdaad werd te vroeg ten ullvoer gebracht Naar den broeder van Claudianes die voortvluchtig is wordt door de politie yverlg gezocht I 01JVKAUTÉS IN Costumes tailleur Mantels Blousen Rokken en Japonstoffen in zeer groote keuze tot de meest ceiicurreerende pryzen Afj4yv rjis fffi fy M i K37 É r f Burgeril lie Stand GEBOREN 15 Juli Marie ouders G Slobbe en C C van Dongen 16 Leuntje Adriana ouders A Engels en P de Man Abraham Jan onders K van der Weyden en A Vermeer Petrus Johannes ouders P van den Broek en J A Roelofsen 17 Peter ouders J G Ratten en J Ekelman Johannes Antonius ouders S Slreefland en W A J Gosseling Cornells ouders P de Gooyer en Q Huisman Ida Maria oudera F A de Jong en J A Prang OVERLEDEN 15 Juli N Oudyk 56 j 18 J Hoogewoning huisvr van I Bik 75 j 6 W Hamer huisvr van H de Goey 72 j ONDERTROUWD 17 Juli T W van Klaveren en M H Ratten P J Gaillard te Nymegen en J van der Meer E van Lavieren en A C Tak ADVF iV TI TII I M Geneeskundige Gymnastiek en Massage Met zeer gunstig resultaat wordt door ondergeteekende behandeld ruggegr verkr lichaamsmisvorra bewegingsstoorn verstulkingen plerverrekkingen enz vetzucht rheumatiek Ischias rog en lendenpynen verstopping enz enz D VAN DUUREN KATTENSINGEL Q 143 Vereeoiging ARMË ZOKG Afdeiling HIIOHHENHVIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelyke voorwerpen welke ooh zoo veel noodlg te repareeren en hoofdzakelyk aan iningegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging drtnenitorg LOMMESTEIN S llMKT oefondeWindelijk de BESTE Olkomen ONSCHADELIJK APFLDOnRNHOLLANR