Goudsche Courant, dinsdag 21 juli 1908

Dinsdag 31 Juli 1008 478te Jaargang No 10604 mimm mmmi iSiieuws en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken TelDfMi N M ADVERTENTIEN worden gepliatst van 1 ft reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters TiÜHen beregendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raidd feleloin No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Hommers V IJ F C E N T R N Inmaak Kruiden MIEKIkWOKTEL bij WOLFF € o HAVEN 198 SAMOSWIJN es cent per Jleach Aanbevelend Firma Herman Zoon NOTARIS N P CAMBIEH VA NOOTEN TE GOUDA zal op MAANDAG 20 JULI 1908 v m elf nor in liet Gebonw der E K LEESVEREENIGING aan de Westhaven aldaar publiek verkoopen No 1 Een in lUOö geheel gerestaureeid en naar do eischen des tijds zeer gerieleiyk ingericht HEEREi HlJIS met groeten fraaien Tuin aan den Kattensingel no 140 te Gonda met vrgen uitgang door de poort daarnaast groot 8 Aren 47 Centiaren Het huis bevat beneden 2 Kamers en Suite Zökamer Tuinkamer met overdekte Warande grooten Kelder en Keuken boven 3 Kamers Zolder met Dienstbodenkamer en 2 kleine Kamers Het is verder van vele Kasten en gemakken voorzien No 2 Een PakMis met Kantoor ruimen ZOLDER en ERF naast het vorige perceel no 141 zoomede de daarachter liggende bij perceel 1 in gebruik zijnde BIJKEUKEN en MANGELKAMER No 3 Een voor velerlei doeleinden zeer geschikt TERREIN met de daarop staande GEBOUWEN achter de voorgaande perceelen groot 17 Aren 94 Centiaren met twee Poorten toegang gevende naar den Kattensingel En no 4 Een rnim WINKËLilUIS en ERF ingericht tot Koekbakkerji aan den Langen TJjendeweg no 63 te Gouda groot 3 Aren 42 Centiaren welk pand inmiddels uit de hand te koop is De perceelen 1 en 4 zjn in ei fen gebruik perceelen 2 eu 3 zijb verhuurd aan den heer J B van Catz te Gouda voor f fiOO per jaar tot 1 Mei 1910 De perceelen zjin te aanvaarden by de betaling der kooppenningen zjnde voor Nos 1 2 en 3 1 October 1908 en voor No 4 20 Angnstns 1908 en to bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor den verkoopd ig van 9 tot 12 en 2 tot 5 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren Wat do perceelen 1 3 betrelt slechts op vertoon van een toegangsbewp af te geven door voornoemden Notaris Nadere inlichtingen geeft gezegde Notaris OAMBIER VAN NOOTEN ten wiens Kantore van 15 Jali a s af notitiën te verkrijgen ziJn iT Mea kan het teerste weefsel met Sanlight veilig wasschen Wit goed wordt witter en gekleurd goed wordt levendiger van kleur zoo dra Sunlight slechts gebruikt wordt Als zachte zeep of andere waschmlddelen Uw goed beschadigen eo de kleuren hebbeo doen verschieten deJik dun eens aan het woord Sunlight VXy Stoom VerrsriJ en Chemische Wasscherij DE RIJZENDE ZON Ilieiii¥§le liirlcliiliig voor het ljlt§looineii Verweu en Clieini§ch VFassclieu VAN ALLE KLEEDINGSTUKKEN VOOR DAMES EN HEEREN KINDERGOEb SPORTOOSTUUMS ZOMERGOEDEREN GORDIJNEN WOLLEN KATOENENEN ZIJDEN DEKENS ÏAFELKLEEDEN REISDEKENS PELTERIJEN KLEEDJES ENZ ENZ Prima bewerking BiilUke prijzen Aflevering mei enkele dagen Kleurenboeketh met de nieuwste kleuren ter inxag Prijgcmiranten gratis Goetlereii worden aan huis afgehaald TelefOOn NO 196 HEERENCOSTÜUMS worden gestoomd en geperst aU nieuw afgeleverd Uitstoomen 1 Verven X 7S Jt 3SO Z OO k Z SO x 3 n gas e so X a oo degelgke bewolking Colbert Costnnm 3 00 k 3 XS k Jaquette OO il Gekleed of Smoking Costnum ilS MAND WEET WAT LIJBIN IS Door tusschonkomst van onzon wcdorverkooper den Heer H G WEBER to Scheveningen ontvangen wjj het volgende schrijven Mijnheer Wat ik aan anderen zoo dikwuls verteld heb wil ik ook gaarne aan U melden Ik ben lang Ijdende gewoobt aan do zenuwen alle lust was geweken De piJn die ik in rayn hoofd en inijn rug goledon heb is onbescLriJtelgk Ik dacht dat het einde nabij was en men wilde my naar het Ziekenhuis hebben maar ik had er geen moed voor Toen is mü aangeraden do SANGDINOSE te gebruiken on werkelijk die heeft wonderen by mij gewerkt en geheele uilkomst gebracht Ik ben niet naar het Ziekenhuis gegaan en ben nu geheel boter Als iemand weet wat lijden is dan bon ik het dus Ü begrypt hoe dankbaar ik U bon voor uw heerlijk middel Q moogt dit schrgven gerust gebruiken tot heil van andoren Mej CLASINA DE BRUIN Soheveningen Wassenaarschestraat De SANGUINOSE Vinum Sanguinosam in vacuo is het beste middel bij bloedgebrek en zenuwzwakte Daarom ook maakt het zich telkens nieuwe vrienden Neemt er ook eens een proef mede doch wacht U voor namaak f 8 12 11 f 15 VAN DAM Co ANTON COOPS drogi st SANGUINOSE kost f 1 50 per il per ö fl De Riemerstraat 2c 4 Te Gonda bg WOLFF on Co Westhaven Wijdstraat WERËLD SLGCËS üe Wereldberoemde Sujjerior Druivenbursthoning Kxtract ïMêltTi wordt aanbevolen tegenBorstaandoemng en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijiuhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIANTHB is verkrijgbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nedertandy Frankrijk DuitBchland Eru etandf Amenka Ned Indiê Oranje Rivier Kolonie Tramvaal enz IUXjLIANTUE werd 9 maai met Goud en 3 maal met Eere Medailles bekroond MMLIASTHE in flacons f 0 40 i 0 70 en I 1 MELIANXBB in doozen tabletten J 0 40 en i 0 70 f Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honinghloetn Den Haag Verkrijgbaai bvj Firm WOLCF C Co Westhaven 198 Gouda GRENUBL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12U rtou ia A BOÜMAN Moordrecht mK memoerkerk a d IJ tel A N ï ii ZESSEN Sehoonhoven B v WIJK Oudewaier A SCHEER HaattrecU P W v EDE Otidewater K van der HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPEK Moercapelle l v n STAR Wed J BOLST M KOLKMAN ARN VAN DER ÜSUDEti Waddingsveen P A UI GROOT A d JONGH Oudewaier J P KASTELEIN PoUhrtekerdam Ö BIKKER te Bentehop WAAIISCHUWI Ve Laat U niet misleiden door 16 I 0 P Het klooster SanctaFaulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlel waarde GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen niet Spreier enz Ruime keuze in de nieuwste jasfornuizen en Gascomforen fijn uitgevoerd in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Kous isonovertroffeninIichtkrachtenduurzaainh id MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Telepboon 117 Dabbele Baurt B 13 S OÜBEIBESFEW IN DE GROOTE OF ST JANSKERK 01 Dinsdag 21 Juli 1908 dps avond T j uui door den Wosr J H B SPAAyOEBMAN met welwillende medewerking van de dames ELISABETH SIMONS Sopraan den Haag SOPHIE VERROEN Mezzo Sopraan Rotterdam on ÏO BODMIN Viool Ngmegen Programma s teveps bewiizen van toegang zijn tegen betaling van 10 cent verkrngbaar bil de boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON en by den koster Groote Kerk te Gouda DONDERDAG 2 3 JULI 1908 s avonds S niir UITVOEHIIG VAN GEWIJDE MUZIEK TE ÜBVKN nOOB HET ALSBANK WARTET Mej JOH VAN DE LINDE Sopraan HERMINE SCHOLTEN Alt do Heer JAC VAN KEMPEN Tenor GERARD ZALSMAN Ra s Entree 50 ceiil Toegangsbowtizon en tekstboekjes i 10 et verkrijgbaar bij den Boekhandelaar J DE VEN Wijdstraat 37 en v6ór den aanvang aan het Kerkgebouw t MOETAff ANKERV V PAIN EXPELLER h TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 JAAR Doon millioenen JICHT EN RHEUMATIEKLUOEBS MET SUCCES GEBRUIKT = Vebkbiigbaar m flesschen van 50 clS 75 ds N l 25 BIJ H H Apothekers en Drogisten F Ad RlCHTERtC Rotterdam i Te Gouda bij C LUGER Apotheker Markt WOLFF Co Westhaven 198 en bti A NTON COOPS Wijdstraat EXTRA KLEINE Witte St Jans Uitjes Tf i f 1 40 10 K G 4 f 1 70 4 60 20 2 50 I 50 Eigen teelt in t groot en klein tot 10 Aug 1908 na ontvangst van post wissel of rembours franco door Nederland Telegram adres VIinWIJIS IEHSEHE Echte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar biJ PEETERS Jz Let op eaeh t M kurhbrand ri v Het best onsctiadelylcstc en ft i makkelykste poetimiddel voor Heeres Q vooFAldamefl en Kinderschoenwerk I Is de Appretuur van C M MUIIer It Cft F Cr B rtlii Beuth Str 14 Men lette go MQi op naam en fabrieksmerk VirkrvoliMr by Hmmb WlnkaHen In hOBUwwk tl nUrl Qoudft Drak van k BRINKMAN Zn Buttenlanilscli Overzichi Een ooggetuige verbaalt als volgt den moordaanslag op generaal Sadik pasja aan boord van de Sidon Zondagoclitend 1 1 te 8 uur bevond Sadik zich op het dek en stond kalm met een ander te praten toen een persoon vijf schoten op hem loste uit een revolver De genoraal viel en de aanvaller die in elke hand een revolver had dreigde iedereen neer te schieten die hem naderde Niemand waagde het den gewonden generaal te naderen die er met heel veel moeite in slaagde naar een der kajuiten te kruipen Er ontstond een soort paniek onder de passagiers onder wie zich een aantal Turksche offlcieren en andere Turken bevonden Geen hunner deed nok maar een poging om den moordenaar t knevelen Ten laatste bewaakten twee ordonnansofficieren van den generaal die met revolver voorzien waren den aanvaller tot hot schip Maandagochtend in de Dardanollon aankwam Op een sein van den kapitein verschenen de Fransche consul en Tnrksche militaire overheden met een gewapende macht aan boord die zich van den moordenaar meester maakten en hem aan wal brachten Het is een Albanees Vóór men hem arresteerde had hi getracht zich te ontkleeden blijkbaar met het doel ovor boord te springen De kapitein weigerde de andere passagiers naar Konstantinopel to brengen on ze te hen in de Dardanollon aan wal De Sidon bracht den gewonden generaal naar Konstantinopel en ook den mofti die in Saloniki gevaarlijk gewond was Eer het schip Saloniki verliet brak er brand uit maar die word spoedig gebloscht Men vermoedt dat het hier een geval van brandstichting was welke aan politieke beweegredenen wordt toegeschreven Volgens berichten uit Rabat van den 15en dezer bevond de mehalla van Abd ol Azis zich nog altijd te Amara De mehalla die onder vrij goede tucht moet staan zal haren weg nemen door het gebied van de stammen die naar gemeld werd zich bij haar wenschten aan te sluiten De ildrakas hebben een delegatie naar Rabat gezonden om zicli aan Abdel Azis te onderwerpen Uit Marrakesj werd den 12en gemeld dat de door Moelai HaSd daarheen gezonden mehalla ter sterkte van 200 ruiters er was aangekomen Zij zon tegen Toegi nitgezonden worden Bevestigd werd dat do Rahamnas weer de zijde van hun wettigen sultan kozen Moelai HaSd zit intnsschen nog te Fez FEVILLETOJS BB A€TRICg 32 Do vaste wil haar dagelgks opnienw voor zich te winnen deze landelijke gevoelloosheid van zich af te schudden zich tot haar op te heffen verdween van lieverlede het was immers niet noodig Else was de zijne geheel de zijne en vertoefde met hem onder één dak Spoedig nam hg weder zgn oude gewoonten aan waarvan de jacht hem het meest in beslag nam en verviel weer tot de hem aangeboren gemoedelijkheid En Elsa vond de bemorste laarzen de naar tabak riekende korte jas de dampende piJp den onverzorgden baard geheel als vanzelf sprekend zg J od liet ook natuurlijk dat zij haar man dikwgls dagen lang in het geheel niet zag als hjj op een jachtparlg in don omtrek was Zij verstelde intnsschen het linnengoed of spon en keuvelde met haar schoonmoeder over het hnishonden dat kwam haar thans veel interessanter voor dan alle classleken van het binnen en buitenland SlMhti éin diag Uaderle haar irat van en heeft aan al zijne kaïds last gegeven om Abd el Azis indien bij Rabat mocht verlaten aan te vallen en zijne verbindingslijnen af te snijden maar tot eiken prijs een gevecht met de Pranschen te vermijden Daar Moelai Hafid vreest dat de stammen hem in den steek zouden kunnen laten is hij er op uit een nit öOOO man bestaand geoefend legertje samen te stollen Hjj heeft reeds een Franschman en een Engelschman benoemd als instructeurs Eiken dag werden van Fez afdeelingen nitgezonden naar de meeste belangrijke punten Den 13en moest er eene naar Alcazar vertrekken Men meldt nog nit Fez dat do voornaamsto sjorfa s van Ouozzan do stad hadden verlaten Naar verluidde zouden de sjorfa s het voornemen hebben de partj van Monlai Hafld voor die van Abd el Azis los te laten Uit Larache wordt bericht dat een sterke afdeeling van Moulay Hafid macht op korten afstand van de stad was aangekomen Volgens de laatste berichten nit Tetnan onderhandelt do Engelsche onderdaan Clarke Kennedy over zijne invrijheidsstelling met den stam der Houx die hem gevangen nam Hy drong by de autoriteiten er op aan om intusBchen geen dwangmaatregelen to treffen In B ankryk zelf gaat laurès voort naar aanleiding van de Marokko poliliek der Fransche regeering zijn waarschuwende stem te laten hooren Zal men vraagt hij AbdolAzis nu weer den weg naar Marrakesj banen P Het Marokkaansche wespennest blijft nog steeds evon gevaarlek voor Frankrijk Het ware waanzin de hand nog dieper daarin te steken Laat ons schreef hjj hen geen gereede aanletding geven die in Duitschland den haat tegen Frankrijk trachten aan te wakkeren In bet Engelsche Lagerhuis werd Vrijdag een voorstel behandeld van minister Asquith om op de verdere bespreking van de drankwet het z g gnillotioestelsel toe te passen d w z om deze bespreking tot 25 dagen te beperken van welke er slechts twee zullen komen in den tiJd voor het zomerreces Do minister deelde mede dat men wel aldus moest handelen indien men tot een beslissing wilde komen daar niet minder dan duizend amendementen door verschillende leden waren ingediend Tegen de toepassing van do guillotine kwam ernstig protest van de zijde der oppositie in de eerste plaats van den heer Balfour die echter door den heer Asquith werd beantwoord met de voorlezing van maand tot maand heviger werd haar moeder was door niets ter wereld te bewegen naar Orttnan te komen hoe hartelijk Von der Heyden ook voor haar was Moeder Potoky haatte hem als den roever van haar kind zij wilde niet van zgn weldaden leven Elsa ti $ bewonderen haar triomf haar roem mede te genieten was haar geheele levensideaal het egoisme van den oucrerd hield de overhand Elsa bezocht haar elke week eenmaal hoopte haar door levendige schilderingen van haar stil gelnk te bekeeren haar burgerlijken zin wakker te schudden welke toch haar tegenwoordige positie boven die van vroeger moest stellen alles tevergeefs 1 Ja als het er nog een was die wist wat hiJ aan je heeft zooals graaf Maxime bg voorbeeld maar zoo een nit de duizend die liefst tracht te vergeten wat je eens gewoest bent alsof dat een schande ware I Neen dat kan ik niet verkroppenl Zulke redeneeringen hinderden Elsa verkoelden de genegenheid voor haar moeder Beslist verbood zij haar echter dergelgke toespelingen op graaf Maxime zoo beslist zoo opgewonden dat haar moeder haar daarby wantrouwend van ter zijde gadesloeg met een gevoel waarover liJ zich dan zelve schamen moest Maar zij kon het niet helpen dat wai Mnt en man I Bg had baar een Mde door hem in 1904 gebonden toen hij 4 minister zelf de guillotine had aanbevofD op ongeveer dezelfde gronden als thant door den heer Asquith was geschied Aardig was de opmerking van Keir Hardio die teide dat men te kiezen had tussohen de baperking van de vrgheid van spreken of beperking van den noodzakelijken wetgtoenden arbeid en dat b j en zjjne vrien tn van deze twee kwaden dan maar de bnerking van de vruheid van spreken kozeiK Helslot van da uitvoerige warme discussi Vwas dat het voorstel van de regeering if et 209 tegen 89 stemmen werd aangenoilBn HaÏTM Agentschap ontving uit Londen de medeïeellng dat tot nn toe tusschen do Engelsche en de Belgische regeering geen overeenst ming was verkregen betreffende de vraag hoe de Congoutaat zijne verplichtingen uu moeten namen De bepalingen van het drag van overname zouden noch de zekerlpid noch het ve rtronwen schenken dat verlangde hervormingen zonden tot stand komen voor het geval de Congo staat door België werd overgenomen Integendeel legt het verdrag zooala het nu luidt aan België de verplichting op om het monopoliestelsel te handhaven Het den Engelschen verte enWoordiger gegeven antwoord der Belgische regeeriog zon onbevredigend ziju geweest Vrydag jl word te Praag een groot Slavisch verbroederingsfeest gevierd Daar had toen lil een door 2000 personen bezochte vergadering plaats van de Tsjeehisch radicale partg die ook bijgewoohd werd door de in de stad vertoevende Russische kadetten en een groot aantal Polen De afgevaardigde Klofac hield een geestdriftige redevoering over de Slavische idee waarna door Russische afgevaardigden de groeten werden overgebracht van de Russische democratie De sprekers betoogden de een na den ander dat op de twintigste eeuw het stempel van de Slavische beweging moest worden gedrukt De redevoeringen der Russen werden met stormachtige toejnichingen begroet en toen de broeders nit het Tsarenrijk uitgesproken hadden werden zg en de Polen met groot enthousiasme omringd en omhelsd Daarop werd het Tsjechische strgdlied gezongen met den ingevoogden tekst Wie tegen de Tsjechen is dien zal de Rus wegvegen reeds tweemaal sedert het huwelijk van Elsa opgezocht baar een vier en zestigjarige eenvoudige vrouw nit zuivere belangstellingen vriendschap Dat kon zQ toch niet vergeten zy vond het zeer ondankbaar van haar dochter dat deze nn niets meer van hem wilde weten en beschouwde het als haar plicht haar eens aan hem te herinneren Toen Elsa weder eens bij baar was vertelde zg dat I axii een reis om de wereld ondernam en haar Yei teiyk Iietgr oeten het beviel hem niet langer in het vaderland Die arme stnmperd I HiJ had je toch zoo gaarne gehad voegde zy er zichtbaar geroerd aan toe Elsa gaf hierop geen antwoord verliet echter terstond het hnis Geheel zonder uitwerking bleven deze bezoeken op Elsa niet zy was daarna steeds eenige dagen uit haar humenr Dit was zeer natuurlgk zg beminde immers haar moeder boven alles en als zy aan hun innig samenleven terugdacht aan haar onbeschryfeiyke liefde en zorg haar geestdrift voor haar knust schoten haar de tranen in de oogen Mevrouw Von der Heyden was immers niet haar moeder en van een man kan men zoo iets toch niet verlangen Ofschoon strikt genomen had zy van dien kant wel iets meer verwacht meer hartstocht meer innigheid j tan mlnate In het erate Jaar had de Er is zoo meldt Reuter uit Konstantinopel tot dusverre hier nog geen enkel bericht ontvangen dut do juistheid van faetgemeht van een mnitery onder het garnizoen van Nèvrokop bevestigt WoF wordt gemold dat de in opstand gekoHen ofScieren van Besnya en Preoba den steun trachten ta verkrijgen van de Griekschs bevolkiag in bet Zuiden van bet vilayet Monaster en dat zg streven naar samenwerking met de Albaneezen in het NoorUi ten einde een revoIntionnaire bewenyf op touw te zetten te iea het huidige regenringsstalael Het feit dat sedert het begin van dit jaar de Griekacbe benden zooveel sterker in zooveel b tor georganiseerd zjjn geworden geeft eenigen schyn van waarheid aan de bewering dat er een overeenkomst bestakt tusschen de Jong Turken en de Grieken Men zegt dat de Jong Turken zich vtn den steun der Bulgaren tntotten te rerzekeren maar dat deze hen niet recht vertrouwen Het schijnt dat de propaganda der JongTurken veld wint in het leger en bti de ontwikkelde Mnzehnannen Er wordt zelfs gevreesd dat er en algemeene opatind zal uitbreken onder da offlcieren van het tweede en derde legercorps Een merkwaardige bijdrage betreffend de loenemetide p ii rreM in EDgelsirt levert zekere kolonel Lonsdale Hall In een ingezonden stuk in de Times Deze kolonel vertelt o a van een Dnltschen barbiershediende die in zijn zakboekje allerlei aanteekeningen had gemaakt omtrent tolegraalItjnen stations enz in Londen en waarschuwt dan dat men in Engeland toch op zjjn hoede moet zijn daar een naawkeurige topographie van Londen en andere Engelsche plaatsen voor Duitschland van groot belang is en onder de talrijke in Engeland gevestigde Dnitschers er blijkbaar ook zelfs onder de lieden van legeren maatschappet en rang velen zgn die in dienst staan va de Dnitsche autoriteiten om die noodige gegevens te verzamelen De kolonel erkent echter zelf dal men in een beschaafd land toch moeilgk een bnitenlandsch oorlogsdepartement beletten kan inlichtingen in te winnen zoolang die niet verdedigingewerken zelf betreffen Hoe zal men dan op zgn hoede moeten zgn tegenover lieden die gegevens verzamelen over telegraaSijnen bruggen stations e d welke immers voor niemand verborgen worden gehouden P Wy zonden zoo denken dat men tegenwoordig voor de verzameling van dergelijke gegevens geen barbierabedienden be jacht niet zulk een gevaariyke mededingster moeten zijn Hg vereerde haar beminde haar maar de geddeiyke vonk die haar op het tooneel zoo dikwyis doortrllde en tot iets grootsch in staat stelde ontbrak Doch dit waa juist het verschil tusschen po8zie en werkeiykheid en ten slotte was de laatste toch blijvender solider dat waren slechts van die tooneelmatige phantastische ideeën die voor een vrouw als zy thans was In bet geheel niet paste Er gebeuMe et wat deze ideeën nit de diepste schuilhoeken van haar hart geheel verdrong zij gevoelde zich moeder Thans gold het om veel zakelijker dingen te denken en zy moest zich bekennen Kerel trad eenlgazina meer op deo achtergrond Een geluk rypte in haar dat haar met een zalig gevoel vervulde wat was daartegenover alles waarvan zy afstand had gedaan I Aan de toekomst behoorden thans haar gedachten en haar levendige phantasie school een reeks zalige beelden vooruit de goddeiyke vonk die zy miste doortrllde thana haar geheele wezen zy waa vervuld van liefde ongetwyield was het slechts dit gaheinzinnig thana bevredigd verlangen dat tot duaver zekere leemte In haar hart had achtergelaten Wordt Tervolgd