Goudsche Courant, dinsdag 21 juli 1908

hoeft te gebrniken nn men in eiken boekwinkel de meest uitvoerige kaarten platte gronden en tadsbescliryvingen kan koopen Verspreide Berichten Fkankkuk I Vrijdagmorgen zjJD markies Uel Mnni gezant van Spanje ridder De Stoers gezant van Nederland en graal Ortembnrg Beiersch gezant nit naam van alle te Partje geaccrediteerde gezanten en gevolmachtigden op het Elysèe een pracbtij zilveren tatelstel gaan aanbieden aan de dochter van presi I dent Fallières die met den heer lean Lanes in het haweiyk treedt E aBI iHD In Pembrokeshire had Vrijdag een verkiezing plaats ter vervanging van het liberale Lagerhnislid Philippe die lid van het Hoogerhais geworden is Weliswaar werd de liberale candidaat Roch gekozen maar de verkregen meerderheid was weer 1100 stemmen minder dan de liberale meerderheid in 1906 bedroeg Marokko Aan de Kclair wordt uit Madrid gesêipd dat Mttllor de commandant der politietroepen in Marokko er aanjmerkiog op heett gemaakt dat zich onder de politietroepen 148 Fransche soldaten nit Algiers bevinden hetgeen tegen de overeenkomst van Algeciras zon zyn Onder de Fransche troepen by Oedsjda ton typhns nitgebroken ziJn Azii Wat 26 Jnni tot B Juli hebben de Japanners 100 gevechten met de Koreanen gehad van wie 612 gedood werden en 218 gevangen gemaakt Rnisische correspondenten te Tabriz zenden afschnweiyke verhalen over de gewelddaden der raiters van Rachim khan Rnssische kooplieden hebben ontzagigke verliezen geleden en men zegt dat 17 hunner gedood zUn Gemeng de Berichten De wielerfeesten te Haarlem 1 Vrijdag is in het Brungebonw de retrospec 1 tieve rywielentontoonstelling geopend 1 De voorzitter van de regelingscommissie 1 de heer P Lod Heyl riep net een enke woord de aanwezigen waartoe behalve d I leden van het dagilpeeh en algemeen be stnnr van den hond ook behoorden jhr Bo reel van Hogelanden burgemeester van I Haarlem en een drietal vertegenwoordigers van de Dnitsche en Belgische wielerbonde een hartelgk welkom toe waarna de voor zitter van den bond de heer Bergsma de tentoonstelling opende Spr wees er op dat deze tentoonstelling tal van herinneringen wekt aan het weik voor don A N W B De bargemeester van Haarlem zond voor deze expositie den voorganger van het rgwiel het oorspronkelgke looprad Uit die draysine ontwikkelde zich de onde velocipede waarop velen langdurige tochten hebben gemaakt Volgen wiJ op deze tentoonstelling de verdere ontwikkeling van het rijwiel dan zien wg later het achterwiel steeds kleiner worden het voorwiel grooter De bicycle ontstaat de flets die naar onderen zich herinneren zullen even elegant al gevaarlijk was En ijverig werd er dan ooi gezocht naar middelen om ook voor meer bedaagde en bedaarde wielrgdere het fietsen mogelijk te maken Men deed den voorvork naar achteren hellen en de tweeen driewielers doen hnn intrede om spoedig verbeterd te wordon met cnshionen pneumatic banden Spr noemde bet een goede gedachte om op het 26jarig teest van den bond deze ontwikkelingsvormen van het rijwiel bijeen te brengen en hy wees er op hoe vreemd wy on na een kwart eeuw reeds staan tegenover het verleden Daarna besprak de heer Bergsma het werk van den bond Hy wees Op de 2650 contracten afgesloten met rywielherstellers bondshotels enz Aan douane kaarten werden in dei loop der jaren uitgegeven 33 616 stuks De hoofdconsnl heeft van 1892 tot nn toe ten bate van het binnenlandsch toerisme verzonden 77 716 brieven en naar het buitenland 36 029 BtDks Oeplnatst zgn 1670 wegwyzers een reuzenarbeid wanneer men overdenkt hoeveel moeiten en zorgen het kost v6ór zoo n paal geplaatst is Dan besprak hy het nnt der bulpkisten en herinnerde aan den door den bond nitgegeven atlas een uitnemend stnk werk dat voortdurend wordt bggebouden zoodat de kaarten dan ook zelfs beter hg zyn dan die van de Rykstafkaart die slechts met zeer lange termgnen wordt hygewerkt Daarna vestigde hy de aandacht op de Ligne internationale des Associations tou ristei en internationale organisatie die btu ontataan te dtnken beeft u een te Vrgdagmiddag werd nit de veslinggracht te Berchem België het Igk opgovischt van een vronw Op het Igk waren sporen van geweld zichtbaar en spoedig wai in de gemeente het nienws verspreid dat die vronw wu Ternoord Haarlem wonend bestuurder van den bo d 1 en opgegroeid is onder de goede zorg van 1 den tweede voorzitter den heer Pos I Ten slotte wees spr naar de laatste n t I gaaf het pracht werk Mooi Nederland 1 waarvoer het hnidebiyk der leden bestemd s De Ijper Boreel van Hogelanden bielddaarna en redevoering waarin hg d n 1 Bond gelnkwenschte met zgn zilveren feesten de door spr tentoongestelde draysine I aan den A N W B ten geschenke aanbood als eerste voorwerp voor een Egwiel 1 museum 1 Des middags was er een muziekuitvoeri g 1 op de Qroote Markt door de stafmnziek v n I het 10e reg inf en daarna concert in e 1 Groote kerk Verder werd de dag doorgebracht met 1 fietstochten naar de luitens Elswon onder Bloemendaal en Duin eU Krnid 1 berg te Santpoort Om half negen trokken de bondshestnur 1 ders omgeven door een menigte fietsers I naar het stadhuis waar B en W van 1 Haarlem de feestvierders op ambtelg e 1 wyzo ontving De burgemeester betuig e I den bond hulde waarvoor de voorzitter e 1 heer Edo J Bergsma burgemeester van Eu 1 schede dank zegde 1 Ten slotte begaf men zich naar de Soc 1 Vereeniging waar het bondsbestuur gehuldigd werd De heer Lugard nit Tweiloo bood namens het haldebiyk coroitè een z Iveren lauwerkrans met oorkonde aan Bovendien heeft dit comité een som bgeengebracht waarmee de kosten gedekt zall n worden van do prachtnitgaaf Oas eig n IjBnd Nadat namens het Amsterdamsche Koggescbip een verguld zilveren medaille was aangeboden voerden een aantal dames en I heeren een allegorische hulde nit nl het toerisme in verschillenden vorm Een koor van bondsledeu zoog daarbjj het HoldeI lied getoonzet door den heer O L Wernicke en gedicht door don heer jhr J L I van Nahoys De genius der vooruitgang I trad daarop naar voren en bood op zgden I kussen een zilveren lanwerkrans aan t I bondsbestnnr aan onder het zeggen van een I Hulde toespraak I De kleine steentjes F schryft in het Hbl I De Stelling van Amsterdam in gevaar I oorlog tnsschen Westland en Oostland IJmuiden in brand gezet door den vgandeI lyken onverlaat I de Noordzee sluizen I onze glorie getorpedoed door een listigen I aanrander in den nacht t ons arm fort I aan de haven plat geschoten door een vloot I van slagschepen I met al dat oorlogsgeI weid in de Incht daar wandelde de chiidI wacht voor het Paleis op den Dam en I slenterde van het trottoir by het ttauwe Kalverstraatmolsgat tot het trottoir hg da I ruïne van Nieuwe Kerk En weer terug I En nog eens I Er kwam den Dam over een vrouw nit I de provincie Ztj kon nit een kleine provinciestad uit een dorp van het land zyn I Voorzichtig generaliseerend noemen wy dit I nit de provincie Zy keek met geen verwgtenden blik naar I het misvormde Vrgheidsbeeld op het DamI midden zy keek niet naar al de bizonderI heden welke voor ons onzen Dam tot Dam typeeren zg keek zelfs niet naar den PaloisI kolos welke daar als een hooge muur den I achterwand vormt I zy keek slechts naar den nienterenden I schildwacht I Even keek zg slechts Toen resoluut stapte zy het trottoir over op den schildwacht toe Men aanschouwt de gebeurtenissen van dit alledaagsche dagelgksche leven en mymert daarheen Ik begreep wel dat deze vrouw nit de provincie een moedor moest zgn Ik begreep wel dat deze schildwacht aan wien in deze oorlogsdagen aan de kust de zorg voor ons Paleis op den Dam was toevertrouwd haar zoon was In de stilte myner gedachten beeldde ik dit eenvondig tafereel tot een liefeiyke idylle de moeder die van de boerdery de verre reis aanvaardt naar de hoofdstad waar haar zoon onder de wapens stiat de zoon in den wapenrok op de verantwoordelgke plaats in de hoofdstelling van het bedreigde land in het hart van Amsterdam zelf dan de ontmoeting tnsschen deze twee moeder en zoon Ik mymerde niet verder doch schonwde aandachtig toe De vrouw uit de provincie was nu totbg den scliildwacht gekomen deze was stil biyven staan Beiden keken elkaar even aan Zg praatten kort samen De moeder met verhoogde kleur biy haar zoon te zien als soldaat het geweer aan den schouder de patroontasch aan den koppel de zoon met boersch ooigk gezicht wat onhandig in zyn stroeve kleeren behangen met zgn zwaar wapentuig Welk een vreedzame groep was dit om naar te zien Toen plotHllnt veranlercle het beeld I Om de deur van de kamer van de wacht stak het hoofd van een korporaal er was niets dreigends in zgn gelaat en geen bevel klonk nit zgn mond Doch de schildwacht had hem gezien en eensklaps was hg de plicht bewuste soldaat de militair onder de wapens do schildwacht op wacht Ik vermocht niet te hooren wat de zoon tegen de moeder sprak Zg schrok echter hevig keek hulpbehoevend om zich heen alsof zy in een grooten plas water stond en niet wist waarheen te gaan Hg streng nn wees haar naar het trottoir legde zgn hand op haar schender duwde haar niet rnw maar toch streng vooruit Zoo verwgderde hy haar van de verboden militaire zone welke in de Hollandsche waterlinie in het hart der stelling om onzen laatsten burcht het Paleis op den Dam is aangegeven Ik ben niet blgven kyken Het kan medeIgden verwekken een onthutste moeder te zien ook het aanschouwen van de ten uitvoer legging van oen strengen plicht kan een gevoel van wreedheid geven Een moeder stond daar aan den rand van het trottoir haar zoon ongenaakbaar hield de wacht over de kleine steentjes Ik vond dit een treffend slaaltje van militair plichtsgevoel citeerde voor mg heen jLieb Vaterland kannst rnhig sein Naar men thans officieel van de zgde van den A N D B mededeelt is de kwestie met de firma Van Dam te Antwerpen opgelost Blgkens een Vrydagmorgen te 10 uur hg den A N D B ingekomen bericht hebben de werklieden van deze firma te Antwerpen na een vergadering met den Antwerpschen Diamantbewerkersbond de voorwaarden geaccepteerd met 24 tegen 2 stemmen Tgdens de onderhandelingen heett de firma aan de n eisch om haar fabriek stop te zetten voldaan zoodat de onderkrnipersgrief daarmee de wereld uit was Natunrlgk is dat besinit van groeten invloed op de onderhandelingen die hier tnsschen A N D B en A J V gevoerd worden en die ook de volgende week zuilen worden voortgezet In ieder geval is door deze vredelievende oplossing een conflict voorkomen By den namiddag sabbath dienst in de Ned Israel synagoge te s öravenhage had Vrydag een zeer treffend voorval plaats De hoer Pb F had deze week zijn gouden bmiloft gevierd Ter dankzegging voor deze hengeiyke gebeurtenis ten kerkdienst opgegaan werd hem daar een hooge ceremonie vereerd Nauwelgks was de grysaard van de H Arko naar zgne zitplaats ternggekeerd of hg gat den geest Men kan zich de ontsteltenis der gemeente voorstellen Onmiddellgk werd de bgstand ingeroepen van geneeskundigen doch zy konden slechts den dood constateeren De gebeden voor de stervenden werden nog voorgezegd en toen droeg men den ontslapene naar de consistoriekamer van waar het lyk eerst na afloop van den Sahhath naar de woning zal mogen worden vervoerd De kwartjesvinders Naar wy vernemen heett de door de politie te s 6ravenhage getroffen maatregel om alle kwartjesvinders steeds waar ze ook gaan door een agent te laten vergezellen het resultaat gehad dat alle niet hier ter stede wonende leden van hot gilde van klaverboer uit Den Haag zyn verdreven De Haagsche kwartjesvinders die ia de stad zelf niet meer kunnen werken trekken al voor dag en dauw por flets naar bniten om in Wassenaar en Voorburg hun kunsten nit te oefenen Doch ook daar zit de politie hen achterna en geeft ze by de grens over aan de betrokken gemeentepolitie Deze methode van optreden schgnt goed te werken ten minste sinds zy is ingevoerd heeft de politie geen klachten meer ontvangen Avp I Het onde dat verdwgnt Een end huis te I Kampen dat herinnert aan de deftigheid I van den 18en eenwschen patriciër bekend I onder den naam Huis Lemker zal bin I nenkort worden afgebroken Het is aange I kocht door de Ned Herv Schoolvereeniging tot hot stichten eener Chr school I Reeds in de 16e eeuw bewoonde de fa I nilie Morre het naar welke de Morresteeg I genoemd is In de 18e en 19e eenw was I het steeds een familie Lemker die het be I woonde De laatste van deze Frans Lem I ker ond hnrgemeester van Kampen ond I Tweede Kamerlid stierf voor ruim een halve I eeuw en in dit Jaar overleed diens wednwe I mevr de wed LemkerMnller L De verzameling onde schildergen meube I len Chineesch porseiyn enz nagelaten door I deze wednwe is publiek geveild en had een I opbrengst vata ongeveer f 24 000 I Eentlugi lal DS het tcaile en nitfe l strekte landgoed Volienhot onder 01de broek geveild worden Hbl Vrgdagavond had te Ooes de vergadering plaats van de Nederlaudsche Fomologische Vereeniging Tegenwoordig waren o a de heeren F B liöhnis inspecteur van den landbonw dr Ruyter de Wild directeur van t RgksUndbonwproefstation Kakebeeke rykslandbonwleeraar en de bnrgemeester en wethouder de Witt Hamer van öo ps In zgn openingswoord deelde de voorzitter mee dat het aantal leden tot 700 is gestegen Vervolgens hield de heer Camman riikstninbonwleeraar een voordracht met lichtbeelden over De fruitteelt in Zeeland De commissie bracht rapport nit over de Normaalverpakking De conclusies van het rapport werden aangenomen Instorting van een walmuur Vrgdagavond omtreeks halftien bemerkte een snrveilleerend agent van politie dat de walmnnr aan de Drift te lUrecht ter hoogla van het huis der familie Van Meerlant naast het gebouw van de LevensverzekeringMaat schappy Piétas in bslangrgken mate overhelde naar den waterkant en dat in de bestrating voor de woonhuizen een verzakking viel te constateeren Bg onderzoek bleek dat do grond vermoedelgk ten gevolge van het vele vocht in werking was gebracht en daardoor een verzakking was veroorzaakt in de richting van het water Voor het oogenblik viel er niet veel anders te doen dan de Drift van t gebouw van Piétas af tot aan de brug vóór de Utrechtsche Hypotheekbank voor het verkeer af te sluiten ten einde den druk op den walmuur niet te verergeren Mot planken werd de straat afgezet terwgl eenige agenten van politie er op toezagen dat het verbod van passage niet werd overtreden In den vroegen Zaterdagmorgen werd de spanning op den walmuur intnsschen zóó krachtig dat deze uitweek naar buiten enop een zg loodvoeg barstte dit bracht inde bestrating een diepe verzakking teweeg Door het wgken van den muur is deze tegeIgkertgd op den bodem verschoven ténge volge waarvan twee breuken ontstonden ter weerezgde van de groote scheur het metselwerk heeft door weinige elasticiteit geen I weerstand kunnen bieden en is daar geI sprongen zoodat het overhellende muurgeI deelte aan den bovenkant geen verbinding I meer heeft met de straat I Voorloopig is men geneigd aan te nomen I dat de mnur bezweken is onder den bovenI matigen druk die op den grond is nitgeI oefend door de kracht van de zware regens I in de laatste dagen doch dit is nog slechts I een veronderstelling Ö D I Diefstal Men meldt nit Brussel I Onlangs verdween een kellner zekere C I nit een der grootste hotels in Den Haag en I tegeiykertgd een som van frs 4000 uit een I schrgfbnrean van de eigenares van dat hotel I mevr S Men bracht de verdwgning van I den kellner natnurlgk in verband met de I vermissing van deze som gelds waaronder I zich een biljet van f 1000 benevens een Belgisch biljet van frs 100 bevond waarop het I stempel van het hotel aanwezig was C die I naar België de wgk had genomen werd I door de politie opgespoord en stond Vrgdag voor de Rechtbank te Luik terecht Hg I ontkende de dader van den diefstal te zyn I terwgl hy tevens ontkende zich direct van I Den Haag nit naar Brussel begeven te heb I ben Doch een der getuigen daartoe uit I Scheveningen opgeroepen verklaarde te I hebben gezien dat hy zich in den trein voor I Brussel begaf waarnaar C hem zelfs ge I vraagd had C werd tot 3 jaar gevangonis Doodslag Vrgdagavond had in de Lombokstraat te voormalig Katendrecht de bierhuishouder M Kaptein twist met zgn zoster In dozen twist mengde zich de bootwerker 6 Bossers die kostganger was by die znster Hy gaf den bierhuishonder een slag in het gelaat die daarop een mes trok en Bossers een snede toebracht van t rechteroor tot in den hals benevens een steek in de borst terwyi een slagader werd doorgesneden Hevig bloedende werd B een winkel binnen gedragen waar hy kort daarop doodbloedende overleed Dr Rieger constateerde den dood Kaptein nam de vlucht het mes wegwerpende doch meldde zich later vrywilllg aan het politiebureau Tolhnislaan aan De dader werd naar het Huis van Bewaring overgebracht en het lyk ter gerechtelgke schonwing naar het Ziekenhnis I straf veroordeeld Aan den hals ontwaarde men een 10 tal sneden de linkerhand was gewond en rond de oogen waren blanwe plekken als van een blauw oog Slechts één persoon heeft op het vernemen der persoonsbeschrgving van het opgevischte Igk zich op het politiebureau vervoegd en verklaard dat hy Woensdagavond in de nabgheid der vestingen een paar heeft ontmoet dat ruzie scheen te maken en waarvan de vrouw kort en dik was Het Zwitsersche absinth verbod en den daarover gevoerdeu hevigen referendnm stryd besprekend zegt de Zaricher correspondent van het Hbl Al da pogingen der tegenstanders baatten niemendal Hoe kan men roepen om persooniyko vryheid als men het persoonlgk verweer tegen den vgand dier vrgheid van de hand wyst P Zeker het absinth verbod is in de groote ethische beweging maar een klein doel doch waarom zouden wg het voorloopig niet dankbaar aannemen in afwachting van de groote dingen die in de lucht hangen Als het verbod slachtoffers maakt onder planters en stokers dan zullen die schadeloosstelling onfvangen het gemeen belang raag niet aan particuliere interessen opgeofferd worden De beslissing is nn gevallen Met 236 132 stemmen tegen 135 702 is binnen de grenzen van het Zwitsersche gebied de absinth verboden Niemand onder de voorstanders is zoo dwaas te beweren dat daarmede het onheil bezworen is Da fabrikanten zullen bet probeeren met namaaksels de verslaafde drinkebroers zullen naar andere bedwelmende middelen grgpen de politie zal een strengen controledienst te vervullen krggen Alles waar doch wie zou durven beweren dat daarom geen goed werk gedaan is P Het volk dat zoo duidclgk zgn wil heeft uitgesproken zal ook de middelen weten te vinden om dien wil te doen gehoorzamen Prinses Amelie ven FUrstenberg die er stil van door is gegaan met den gewezen Oustenrykschen luitenant Koczian is op het kasteel van haar oom prins von Khévenhuller te Kamburg in Bohemen met Koczian in den echtelgken staat verbonden Zoo geruchtmakend als haar vlucht was zoo kalm is het huwelgk voltrokken De familie had zich ten slotte met het huweiyk verzoend Koczian die na het verlaten van den militairen dienst agent van een automobielentabriek was zal nu heereboer worden Stadsnieuws GOIIDA 20 Juli 1908 Door de politie alhier is aangehouden op verzoek der ouders een minderjarig meisje Naar Rotterdam is overgebracht een minderjarige die alhier was aangebonden Gisteren hield de Postduiven Vereeniging de Zwaluw een onderlinge edvlucht van uit Lage Zwalnwe met jonge duiven De uitslag WAS als volgt uur min sec Ie Prys T Willemse 11 24 34 2e Jobs Holthnizen 11 12 11 3e C H Holthnizen 11 13 23 Ie Jac Holthnizen 12 00 20 6e T J Stoppelenburg 12 2 22 6e M de Jong 12 12 29 7e M A Holthnizen 12 11 33 8a D Frank 12 30 32 9a G L Hammer 1 06 36 10e Jobs Ravestegn 1 13 26 He C do Jong 1 17 33 12a Jobs Donk 1 36 06 Eere Pryzen werden behaald door T Willemse Jobs Holthnizen 0 M Holthnizen en Jobs Donk VERGADERING V N DEN GKHEENTERAAD VRIJDAG 17 JOLL Vervolg Aan de orde Het voorstel lot wgziging der Verordening op den Handelscursna De heer Knuttel M d V I Hot zg mg vergund naar aanleiding van dit voorstel een en ander in het midden te brengen Zeer terecht m i heeft do heer Vingerling eenigen tgd geleden bier ter sprake gebracht dat de sa ariaregeiing aan bedoelden cnrsus niet biliyk was Ik had dan ook gehoopt dat B en W by deze wyziging rekening daarmede zonden gehouden hebben Dit is is evenwel niet geschied en daarin vind ik aanleiding deze zaak nog eens nader onder de oogen te zien De voorstellen van B en W waardeer ik zeer doch ik hen daarmede niet voldaan en heb derhalve de eer het volgende voor te stellen 1 den Directenr te verleenen f 600 boven zfin bezoldiging als leeraar met B vierjaarliJkKhe mhoogingen Tin t 100 den leeraren in rekenen aardryksknnde en vreemde talen f 50 per wekelgksch lesuur te verleenen den leeraren in boekhouden en handelsrekenen f 60 per wekelgksch lesuur toete kennen den leeraren in vreemde talen hy het bezit van middelbare acte en de handelscorrespondentie in een vreemde taal zooals ook B en W voorstellen f 90 per wekelyksch lesuur toe te kennen f 70 per uur voor machineschryven en stenographic Deze salarissen worden om de 1 jaren drie malen verhoogd met f 10 De voorgestelde wgzigingen zgn dunkt my zeer hillgk en de salarissen te Gouda blgven hierdoor nog verre beneden den Haag en ook zelfs beneden Delft Deze wyzigingen betreffen vooral de uren voor rekenen aardrykskunde en Nederlandsch die geiyk gesteld worden met de uren voor de vreemde talen waarvoor de billgkheid pleit Door deze regeling komen deze nren geiyk te staan met de uren aan de Burgeravondscbool waar voor 7 maanden onderwys f 33 per lesuur betaald wordt terwgl op den Handelacursns het onderwgs het gcheele jaar voortduurt met nitzondering van kleine vacanties Ook is het billgk dat bet salaris van den Directeur periodiek verhoogd wordt zooals o a ook in den Haag geschiedt Door de voorgestelde verhoogingen komen do salarissen te Gooda eenigszins in overeenstemming met die van Delft waar de aanvangssalarissen hooger zgn Den Haag bereikt een nog veel hooger maximum Het komt mg voor dat deze cursus welke in zulk een dringende behoefte voorziet waarvan het aantal leerlingen steeds toeneemt zoodat er reeds aan splitsing der klassen wordt gedacht en reeds met één klas splitsing heeft plaats gehad moet worden gewaaideerd opdat de energie van directeur en leeraren niet zal gaan verflauwen Mgn voorstel Mgnheer de Voorzitter zal naar ik becgteren kan met de bestaande regeling slechts een eiachil van ruim f 500 maken voor hetr volgend dienstjaar Indien nn de nieuwe Jegeling van B en W wordt aangenomen eitcht deze ook offers van de gemeentekas zoMat het financieele verschil voor de gemeenie in aanmerking genomen het groote nut van dezen cnrsus niet van overwegenden invloed mag zgn De Voorzitter De door den heer Knuttel voorgestelde wyzigingen wgken in zoover al van het voorstel van B en W dat de heer Knntlel voorstelt 1 aan den Directenr wiens salaris volgens het voorstel vaj B en W ongewyzigd zou blgven toe te kannen 3 vierjaariyksche verhoogingen van f 100 de tractomenten van de leeraren in Nederiandsch aardrgkskunde en rekenen welke thani f 10 per wekelgksch lesuur bedragen gelgk te stellen met de tractomenten van lie leeraren in de vreemde talen die ontvangen f 50 per wekelgksch lesnur de jaarwedde van den leeraar in het machine chineen snelschryven van f 60 op f 70 per wekelgksch lesuur te brengen aan de leeraren in plaats van 3 verhoogingen van f 5 3 vierjaarlgksche verhoogingen van f 10 per wekelgksch lesunr te geven Het amendement van den heer Knnttel wordt voldoende ondersteund en maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit De heer Dercksen Hoewel het moeilgk is over een voorstel als thans hier door den heer Knnttel ter tafel gebracht is in alle byzonderbeden een oordeel te vellen meen ik toch wel te mogen zeggen dat daarin enkele dingen zyn waarmede ik volkomen sympathiseer Aan den andereu kant valt niet te ontkennen dat de Handelscursna weder aardig wat geld van de gemeente vraagt Ik wil nu volstrekt niet beknibbelen op de salarissen van de leeraren ik wensch alleen te vragen of het niet mogeiyk zou zyn om b v het schoolgeld te verhoogen voor hen die het betalen kunnen Zonden B en W niet kunnen overwegen hy den Raad te komen met een voorstel in die richting P Het is toch alleszins biliyk dat men als men iets geniet dat zeker beter kan genoemd worden dan pri vaatonderwys daarvoor ook iets meer betaalt Ook al moet men iets meer betalen dan blytt men nog verre beneden hetgeen men zon moeten betalen voor privaatlessen Ik kan derhalve in vele opzichten medegaan met hetgeen de heer Knnttel voorstelt maar dan vraag ik daarbg tevens de toezegging van B en W dat zy met een voorstel tot verhooging van het schoolgeld op den Handelscursus by den Raad zullen konen De Voorzitter Dit punt ia niet in het College van B en W ter sprake gebracht maar ik meen wel namens hen te mogen verklarm dat verhooging van schoolgeld niet wel mogelgk zal zgn Ik weet het op het oogenblik niet precies maar ik geloot dat thans het schoolgeld voor de verplichte vakken bedraagt f 20 f 26 naar gelang van da kluie Ik weet wel dit een Jong menach dit in de Bde en Ida klasse lit en daar onderwys krygt in 2 vreemde talen f 85 f 10 betaalt Zoodanig schoolgeld voor jongens die maar zeer gedeelteiyk hnn brood verdienen is niet wel voor verhooging vatbaar Ik zou niet gaarne er toe medewerken om dat schoolgeld nog te verhoogen Wat aangaat het voorstel van B en W zg zonden misschien ook wel gaarne andere verhoogingen hebben voorgesteld maar zy hebben daartoe geen vryheid gevonden met het oog op do meerdere kosten welke daarvan het gevolg zouden geweest zyn Behalve op het toekenoen van de voorgestelde verboogingen van salarissen wgs ik er nog op dat zoo niet dit jaar dan toch in de naaste toekomst verdere splitsing der klassen en vermeerdering van personeel zal noodig zyn waardoor de uitgaven weder verhoogd zullen worden Op grond hiervan hebben B en W geen vryheid kunnen vinden verdere verhooging van de salarissen aan den Raad voor te stellen De lieer Dercksen M de V I Ik ben door ü niet overtuigd U zegt dat voor iemand die in 2 vreemde talen onderwgs ontvangt een schoolgeld van f 35 reeds veel is maar dat moet ik toch ten sterkste betwisten Wanneer iemand die dat onderwys voor zyo vak noodig heeft niet op dergeiyke inrichting komt maar privaatlessen moet nemen stel b v 3 uren per week dan zou hem dat zeker op f 70 f 80 per jaar te staan komen en dan zon hy nog zeer gunslig behandeld zyn Als by dus voor f 35 f 10 op den Handelscursus terecht kan dan noem ik dat oen koopje Daarby komt dan nog dat ik het bezoek van dergeiyke inrichting veel beter acht dan het nemen van privaatlessen Waarom zou het dan niet mogeiyk zyn het schoolgeld voor hen die het kunnen betalen eenigszins te verhoogen P Waarom altgd maar de gemeenschap laten betalen en niet anderen die toch ook zelve voor hetgeen zy genieten wat meer zouden kunnen betalen F Het zou ook meer gewaardeerd worden als het wat kostte Ik ben dus van gevoelen dat er veel is dat pleit voor verhooging van bet schoolgeld De Voorzitter Ik kan den boer Dercksen de verzekering geven dat bg de samenstelling van de IgsI der schoolgelden van de leerlingen van den Handelscnrsns door B en W de grootst mogeiyke nauwkeurigheid wordt betracht en dat wy dan zeer ernstig nagaan of de betrokkenen het geheele dan wel halve schoolgeld kunnen betalen of dat zg kosteloos moeten worden toegelaten Wy zyn daarbg zoo min mogeliik vrygevig juist In verband met de neiging welke by zeer velen beslaat om van de school gebruik te maken De indruk welken wy hebben gekregen is dat een enkele misschien wat meer zou kunnen betalen maar dat over het algemeen het schoolgeld op den Handelscursns hoog is gegeven de financieele omstandigheden van de jongelieden die den cursus bezoeken Ik zon den heer Dercksen wel in overweging willen geven eens op een avond dien cnrsus te bezoeken Dan zal het hem dnidelgk zyn dat het overgroote aantal van de leerlingen behoort tot den kleinen en zeer kleinen burgerstand De heer Dercksen Het zy my veroorloofd even te wyzen op het byzonder onderwys waarmede ik niet in de eerste plaats het christeiyk onderwys op bet oog heb Met hetgeen daarvoor betaald wordt in ons vaderland door meoschen die prys stellen op zekere richting in het onderwys hunner kinderen maakt een schril contrast het schoolgeld dat op de openbare inrichtingen van onderwys geheven wordt Laat men de zaak nn eens van geheel een neutraal standpunt beschouwen maar dan zal men toch als biliyk moeten erkennen dat zooveel mogelgk wordt betaald door de ouders voor het onderwys dat hun kinderen genieten Het is toch een noodzakelgkheid waarvoor men evengoed moet zorgen als voor de kleeding en voeding der kinderen Ik heb hierbg natuuriyk niet het oog op menschen die het niet kunnen betalen maar op hen die daartoe wel degeiyk in staat z n Ik verwyt ook volitrekt niet aan B en W dat zy niet consciëntieus zonden toezien welke ouders geheel of half schoolgeld kannen betalen dan wel hun kinderen koi telooa naar den cnrsns kunnen zenden Ik zon alleen gaarne zien dat de maatstaf verhoogd werd B en W zooden dan evenzeer kunnen nagaan of geheel of half schoolgeld dan wel niets zou moeten betaald werden In herhaal daarom myn verzoek aan B en W om dit punt nog eens ernstig te overwegen Wordt vervolgd Veemarkt te Rotterdam Maandag ao Juli 1908 Vette oBKii en koeien goede aanvoer priJMn waren voor late kwal 8 ade kwal 34 3de kwal 38 centa per half kilo Vettt kalvertn goede aanvoer itta kw 38 ide kw as jde kw aa ceat pa lult kilo Vette varkena gorde lanvoei iite kw ai ade kw 30 3de kw 17 cent per half K G Schapen en lammeren goed aangevoerd De handel waa voor alles prijshoadend Afloop der Openbare Verkooplnc raa Onroerende Ooedereo gehouden door Notaris N F Cambier van Nooten NoB 1 2 3 Heerenhnis met pakhnla en terrein aan den Eattenaiigel Q 110 UI te Oonda kooper de beer J L tib Egk voor f 21220 No 1 Een Winkelhnis Lange Tiendewif No 63 te Gouda kooper de hoer 8 Groe nendyk voor f I860 VERSCHEIDENHEID De directie van den Landbouw dealt in Handeleberichlen het volgende made Blgkens een door een Nederlandiche Irma in Engeland verspreide circulaire offreert deze onder den naam Cheddir Cheese een kaassoort tegen een prys waarvoor onmogeiyk eehte Cheddar kan worden geleverd Sr moge de aandacht op worden gevestigd dat men zich door een dergeiyka handelwgze aan vervolging wegens overtreding van de Food and Drngt Act blootstelt In de Prov Ur Cl klaagt een winkelier dat hg aan het station zgnde om eenigebrieven te posten tal van stadgenooten voor plezier naar holten zag gaan oi i te proflteeren van de genietingen die binnen en buitenland den toeristen aabbieden hem enzyn medewiokeliers achterlatende en als t ware medelgdend op hem neerziende zooili by de stad de plaats zyner dageiyksche beslommeringen weer introk En thuis zyn boeken ter hand nemende zag hy de jiirrekeningen van verschillende dier plezierreizigars die lyn groet zoo vrooiyk hadden teruggebonjonrd nog openstaan Hy hoopt nu maar dat er na het reisseizoeu nog een weinig in kas is overgebleven hy de pleiierreizigers om bun rekeningen te betalen van 1907 Toen de knecht van hakker V te Kiitlheuvel eergisternacht wakker werd werd hy een hevige brandlncbt gewaar Hy atond op en zag de bakkery in brand Alles laar totaal uitgebrand De inmiddels loegeaehoten huisgenooten konden het vuur verder b perken De schade is nogal beduidend Een der Ingeietenen van LIchtenvoort ontving dezer dagen een puilwiasel groot tien gulden van iemand uit Ameterdam Het bedrag is door geadresseerde in ontvangit genomen De naam van den afzender wia hem evenwel onbekend nooit bad hg met den man zaken gedaan l OLVEAÜTÉS IN Costumes tailleur Mantels Blousen Rokken en Japonstoffen in zeer groote keuze tot de ment ooacnrreerende pryzen üi t èf fn SAVffV J i ADVERTEiNTIK GeneeskoDdIge Gymnastiek en Massage Met zeer gunstig resultaat wordt door ondergete nde behandeld ruggegr verkr lichaamsmisvorm bewegingsstoorn verstuikingen tpierverrekkingen enz vetzucht rheumatiek leehias rag en lendanpynen verstopping enz enz D VAN DUUREN KATTENSINGEL Q 118 Eohte Oude JeneTer Nightcap p HOPPE Verkrygbiir by PEETER8 Jz I4 Of luM InMmt